Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja

NN 128/2017 (21.12.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2930

Na temelju članka 229.a Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15 i 123/16) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 15. prosinca 2017. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU POLUGODIŠNJIH I GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA FONDA ZA ZAŠTITU ULAGATELJA

Članak 1.

Prilog I mijenja se i glasi:

PRILOG I

Obrasci financijskih izvještaja operatera Fonda za zaštitu ulagatelja

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
NA DAN

AKTIVAu kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijePrethodna godinaTekuća godina
001002+003+ 004+005AIMOVINA 
 
002 
1Novac i novčani ekvivalenti 
 
0032Potraživanja od članova 
 
004 
3Ostala potraživanja 
 
0054Financijska imovina 
 
006007+009BOBVEZE 
 
007008IDugoročne obveze
008 
1Obveze za primljene kredite i zajmove 
 
009010+011IIKratkoročne obveze
010 
1Obveze prema Operateru Fonda 
 
011 
2Ostale obveze 
 
012013+014+015CNETO IMOVINA 
 
0131Dobit ili gubitak razdoblja
0142Zadržana dobit
0153Rezerve fer vrijednosti
016 
DIZVANBILANČNI ZAPISI 
 


IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI
ZA RAZDOBLJE

u kunama

Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijePOZICIJAPrethodna godinaTekuća godina
001002+003+ 004+005APRIHODI 
 
002 
1Prihodi od inicijalnih doprinosa 
 
003 
2Prihodi od redovitih doprinosa 
 
004 
3Prihodi od naknade za upravljanje Fondom 
 
005 
4Prihodi od ostalih usluga 
 
006BTROŠKOVI 
 
007008+…+011CFINANCIJSKI PRIHODI 
 
008 
1Prihodi od kamata 
 
009 
2Pozitivne tečajne razlike 
 
0103Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
011 
4Ostali financijski prihodi 
 
012012+…+016DFINANCIJSKI RASHODI 
 
013 
1Rashodi od kamata 
 
014 
2Negativne tečajne razlike 
 
0153Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
016 
4Ostali financijski rashodi 
 
017001+007GUKUPNI PRIHODI 
 
018006+012HUKUPNI RASHODI 
 
019017-018IDOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 
 
0201Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
0212Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka
022020+021JOSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT
023019+022KUKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT
024LREKLASIFIKACIJSKE USKLADE


IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
(INDIREKTNA METODA)
za razdoblje

u kunama

Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
001 
ADOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 
 
002 
1Vrijednosno usklađenje 
 
003 
2Tečajne razlike 
 
004 
3Prihodi od kamata 
 
005 
4Rashodi od kamata 
 
006 
5Ostali (dobici) / gubici 
 
007001+002+
003+004+
005+006
BNETO IMOVINA NAKON USKLAĐENJA 
 
008

009+010+
011+ 012+

013+014+015

CNOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 
 
009 
1(Povećanje)/smanjenje zajmova i potraživanja 
 
010 
2Povećanje/(smanjenje) ostalih potraživanja 
 
011 
3Primici od kamata 
 
012 
4Izdaci od kamata 
 
013 
5Povećanje/(smanjenje) obveza prema Operateru Fonda 
 
0146Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
015 
7Povećanje/(smanjenje) ostalih obveza 
 
016017+018ENOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 
 
017 
1Povećanje/(smanjenje) obveza za primljene kredite, zajmove i predujmove 
 
018 
2Ostali primici/izdaci od financijskih aktivnosti 
 
019007+008+016FNETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA 
 
020 
1Novac i novčani ekvivalenti na početku godine 
 
021019+0202Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine 
 


IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
(DIREKTNA METODA)
za razdoblje

u kunama

Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
001002+006ANETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 
 
002003+004+005IUkupno novčani primici od poslovnih aktivnosti
0031Novčani primici od članova 
 
0042Novčani primici od kamata
0053Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti
006007+008+009IIUkupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti
0071Novčani izdaci od Operatera Fonda
0082Novčani izdaci za kamate
009 
3Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti 
 
010011+014BNETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 
 
011012+013IUkupno novčani primici od financijskih aktivnosti
0121Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi
0132Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti
014015+016IIUkupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti 
 
0151Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
0162Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
017001+010CPOVEĆANJE/SMANJENJE NOVČANOG TOKA
018DNOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE
019017+018ENOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE 
 


ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi se put primjenjuje na polugodišnje financijske izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2018. godine.

Klasa: 011-02/17-01/05

Urbroj: 326-01-770-17-1

Zagreb, 15. prosinca 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.