Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća

NN 129/2017 (22.12.2017.), Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2952

Na temelju članka 83. stavka 3. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA DODJELJIVANJE DRŽAVNIH NAGRADA ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se kriteriji za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (u daljnjem tekstu: državne nagrade), sportska natjecanja i sportska postignuća za koja se dodjeljuju državne nagrade, sportska natjecanja i sportska postignuća za koja se mogu dodijeliti državne nagrade, osobe kojima se dodjeljuju i osobe kojima se mogu dodijeliti državne nagrade, novčani iznosi državnih nagrada te postupak i način njihova dodjeljivanja.

Članak 2.

U smislu ove Uredbe:

1. Olimpijskim sportovima i disciplinama smatraju se sportovi i discipline ljetnih i zimskih olimpijskih igara, koje svojom odlukom utvrđuje Međunarodni olimpijski odbor za svaki četverogodišnji olimpijski ciklus.

2. Paraolimpijskim sportovima i disciplinama smatraju se sportovi i discipline ljetnih i zimskih paraolimpijskih igara, koje svojom odlukom utvrđuje Međunarodni paraolimpijski odbor za svaki četverogodišnji paraolimpijski ciklus.

3. Olimpijskim sportovima i disciplinama gluhih sportaša smatraju se sportovi i discipline ljetnih i zimskih igara gluhih, koje svojom odlukom utvrđuje Međunarodni odbor za sport gluhih sportaša za svaki četverogodišnji olimpijski ciklus.

4. Svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama smatraju se prvenstva koja organiziraju, odnosno koja su u nadležnosti odgovarajućih svjetskih i europskih sportskih udruženja za pojedini sport, kojih su nacionalni sportski savezi članovi, te koja udruženja priznaje Međunarodni olimpijski odbor.

5. Svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u paraolimpijskim sportovima i disciplinama smatraju se prvenstva koja organizira, odnosno koja su u nadležnosti Međunarodnog paraolimpijskog odbora.

6. Svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe sportaše smatraju se prvenstva koja organizira, odnosno koja su u nadležnosti Međunarodnog odbora za sport gluhih sportaša.

7. Svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim sportovima smatraju se prvenstva koja organiziraju, odnosno koja su u nadležnosti odgovarajućih svjetskih i europskih sportskih udruženja za pojedini sport, kojih su nacionalni sportski savezi članovi.

8. Svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neparaolimpijskim sportovima smatraju se prvenstva koja organiziraju, odnosno koja su u nadležnosti odgovarajućih svjetskih i europskih sportskih udruženja, kojih su Hrvatski paraolimpijski odbor, odnosno nacionalni sportski savezi osoba s invaliditetom članovi.

9. Svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim sportovima gluhih smatraju se prvenstva koja organiziraju, odnosno koja su u nadležnosti odgovarajućih svjetskih i europskih sportskih udruženja, kojih je Hrvatski sportski savez gluhih član.

10. Nacionalnim sportskim savezima, odnosno nacionalnim sportskim savezima osoba s invaliditetom iz točaka 7. i 8. ovoga članka, smatraju se savezi koji su članovi Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

11. Svjetskim prvenstvima smatraju se Davis Cup u muškoj, Fed Cup u ženskoj konkurenciji u tenisu i Invacare World Team Cup u tenisu u invalidskim kolicima.

12. U slučaju postojanja više razina (rangova, divizija i sl.) svjetskih i europskih prvenstava pojedinog sporta državne nagrade sportašima dodjeljuju se samo za svjetska i europska prvenstva najviše razine.

13. Uvažavajući specifičnosti sustava natjecanja svakog sporta sukladno sportskim pravilima pripadajućih međunarodnih sportskih federacija, ukoliko se u određenom sportu prvenstva na svjetskoj i/ili europskoj razini ne održavaju pod imenom svjetskog ili europskog prvenstva, već pod drugim nazivom koji upućuje na tu razinu natjecanja, ista se prihvaćaju pod uvjetom da predlagatelj, sukladno ovoj Uredbi, dostavi popis takvih natjecanja po sportovima, sportskim granama i sportskim disciplinama.

14. Na razini europskog i svjetskog prvenstva za svaku sportsku disciplinu, sportsku granu i sport može postojati samo jedno službeno natjecanje koje se smatra europskim ili svjetskim prvenstvom u toj sportskoj disciplini, sportskoj grani ili sportu. Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih dužni su Središnjem državnom uredu za šport (u daljnjem tekstu: Središnji državni ured) dostaviti popis europskih i svjetskih prvenstava prema sportovima, sportskim granama i sportskim disciplinama.

15. Sportskom ekipom smatra se hrvatska reprezentacija u ekipnim sportovima.

16. Ekipnim postignućem u pojedinačnim sportovima smatra se postignuće u kojem sudjeluje više od jednog sportaša.

17. Djelatnim stručnim sportskim osobama (izbornik, trener, sportski liječnik, fizioterapeut, serviser i sl.) smatraju se osobe određene da obavljaju stručni posao od strane odgovarajućeg nacionalnog sportskog saveza, sukladno njihovim aktima.

II. KRITERIJI ZA DODJELJIVANJE DRŽAVNIH NAGRADA

1. Sportska natjecanja i sportska postignuća za koja se dodjeljuju državne nagrade

Članak 3.

Državne nagrade se dodjeljuju za:

1. osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje, odnosno osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto, na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih

2. osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje, odnosno osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe.

2. Sportska natjecanja i sportska postignuća za koja se mogu dodijeliti državne nagrade

Članak 4.

(1) Državne nagrade se mogu dodijeliti za osvojenu zlatnu medalju, odnosno prvo mjesto, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim sportovima, neparaolimpijskim sportovima i neolimpijskim sportovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj.

(2) Neolimpijski sportovi s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj u smislu ove Uredbe su neolimpijski sportovi u kojima se kontinuirano natječe 30 i više godina do dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(3) Neparaolimpijski sportovi s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj u smislu ove Uredbe su neparaolimpijski sportovi u kojima se kontinuirano natječe 15 i više godina do dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(4) Neolimpijski sportovi gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj u smislu ove Uredbe su neolimpijski sportovi gluhih u kojima se kontinuirano natječe 15 i više godina do dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(5) Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih donose popis neolimpijskih, neparaolimpijskih i neolimpijskih sportova gluhih koji ispunjavaju kriterije iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, uz prethodnu suglasnost Središnjeg državnog ureda.

(6) Radi naknadnog ispunjenja kriterija iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih mogu jednom godišnje, uz prethodnu suglasnost Središnjeg državnog ureda, izmijeniti, odnosno dopuniti popis sportova iz stavka 5. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Državne nagrade se mogu dodijeliti u slučajevima kada sportsko postignuće ima osobitu međunarodnu vrijednost i značaj.

(2) Sportskim postignućem osobite međunarodne vrijednosti i značaja iz stavka 1. ovoga članka, smatra se svjetski rekord oboren na seniorskim natjecanjima u olimpijskim sportovima, paraolimpijskim sportovima te olimpijskim sportovima za gluhe.

(3) Sportskim postignućem osobite međunarodne vrijednosti i značaja za koje se može dodijeliti državna nagrada, smatra se i zlatna medalja, odnosno osvojeno prvo mjesto na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u:

- neolimpijskim disciplinama olimpijskih sportova

– neparaolimpijskim disciplinama paraolimpijskih sportova

– neolimpijskim disciplinama olimpijskih sportova za gluhe.

III. OSOBE KOJIMA SE DODJELJUJU I OSOBE KOJIMA SE MOGU DODIJELITI DRŽAVNE NAGRADE

1. Osobe kojima se dodjeljuju državne nagrade

Članak 6.

Državne nagrade iz članka 3. ove Uredbe dodjeljuju se sportašicama i sportašima (u daljnjem tekstu: sportaši), sportskim ekipama i djelatnim stručnim sportskim osobama.

2. Osobe kojima se mogu dodijeliti državne nagrade

Članak 7.

Državne nagrade iz članaka 4. i 5. ove Uredbe mogu se dodijeliti sportašima, sportskim ekipama i djelatnim stručnim sportskim osobama.

IV. NOVČANI IZNOSI DRŽAVNIH NAGRADA

Članak 8.

Državne nagrade dodjeljuju se u iznosima navedenim u Tablici novčanih iznosa državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća, koja je sastavni dio ove Uredbe (u daljnjem tekstu: Tablica).

Članak 9.

Za medalje osvojene u pojedinačnim sportovima, koje se dodjeljuju za ekipno postignuće, sportašima se dodjeljuju isti iznosi državne nagrade kao i članovima sportske ekipe, a izbornik i druge djelatne stručne sportske osobe dijele iznos nagrade koja se dodjeljuje djelatnim stručnim sportskim osobama u ekipnim sportovima, sukladno omjerima predloženima od strane podnositelja prijedloga iz članka 12. ove Uredbe.

Članak 10.

(1) Djelatne stručne sportske osobe iznos pripadajućih novčanih nagrada navedenih u Tablici dijele sukladno omjerima predloženima od strane podnositelja prijedloga iz članka 12. ove Uredbe.

(2) Iznos pojedinačne novčane nagrade za djelatnu stručnu sportsku osobu ne smije biti veći od iznosa novčane nagrade za isto postignuće sportaša.

(3) Ako sportaš koji na natjecanju osvoji medalju ima više istovrsnih ili različitih djelatnih stručnih sportskih osoba, djelatne stručne sportske osobe dijele iznos nagrade sukladno omjerima predloženima od strane podnositelja prijedloga iz članka 12. ove Uredbe.

(4) Ako na istom natjecanju sportaš osvoji više medalja u različitim disciplinama i/ili obori svjetski rekord, njegovim djelatnim stručnim sportskim osobama dodjeljuje se državna nagrada samo za jedno postignuće.

(5) Ako na istom natjecanju sportaši, koji imaju iste djelatne stručne sportske osobe, osvoje više medalja i/ili obore svjetski rekord, njihovim djelatnim stručnim sportskim osobama dodjeljuje se državna nagrada samo za jedno postignuće.

(6) Ako na istom natjecanju više sportaša koji su osvojili medalje i/ili su oborili svjetski rekord imaju iste djelatne stručne sportske osobe, djelatnim stručnim sportskim osobama se dodjeljuje državna nagrada samo za jedno postignuće.

Članak 11.

(1) Državne nagrade dodjeljuju se u novcu.

(2) Sredstva za dodjelu državnih nagrada osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Središnjeg državnog ureda.

(3) Na državne nagrade ne plaća se porez na dohodak, prema posebnom propisu.

V. POSTUPAK PREDLAGANJA DRŽAVNIH NAGRADA

Članak 12.

(1) Prijedloge za državne nagrade za medalje, odnosno osvojena mjesta na olimpijskim igrama, svjetskim, odnosno europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama podnose nadležni nacionalni sportski savezi.

(2) Prijedloge za državne nagrade za medalje, odnosno osvojena mjesta na paraolimpijskim igrama, svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u paraolimpijskim sportovima i disciplinama, podnosi Hrvatski paraolimpijski odbor.

(3) Prijedloge za državne nagrade za medalje, odnosno osvojena mjesta na olimpijskim igrama gluhih te svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima gluhih u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe, podnosi Hrvatski sportski savez gluhih.

(4) Prijedloge za dodjelu državnih nagrada u slučajevima iz članka 4. ove Uredbe, Središnjem državnom uredu podnosi Hrvatski olimpijski odbor, odnosno Hrvatski paraolimpijski odbor ili Hrvatski sportski savez gluhih.

(5) Prijedloge iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka podnositelji su dužni podnijeti Središnjem državnom uredu u roku od 30 dana od dana završetka natjecanja. U slučaju da su prijedlozi nepotpuni podnositelji su dužni u roku od 7 dana, po obavijesti Središnjeg državnog ureda, dostaviti dopunjene prijedloge.

(6) Prijedloge za dodjelu državnih nagrada u slučajevima iz članka 5. stavaka 2. i 3. ove Uredbe Središnjem državnom uredu podnosi Hrvatski olimpijski odbor, odnosno Hrvatski paraolimpijski odbor ili Hrvatski sportski savez gluhih.

(7) Prijedloge za dodjelu državnih nagrada u slučaju iz članka 5. stavka 2. ove Uredbe podnosi se u roku od 30 dana od dana službenog priznavanja ostvarenog sportskog postignuća osobite međunarodne vrijednosti i značaja, a u slučaju iz članka 5. stavka 3. ove Uredbe, prijedlog se podnosi u roku od 30 dana od dana završetka natjecanja. U slučaju da su prijedlozi nepotpuni podnositelji su dužni u roku od 7 dana, po obavijesti Središnjeg državnog ureda za šport, dostaviti dopunjene prijedloge.

(8) Prijedlozi se podnose podneskom podnositelja i na Obrascu za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada za vrhunska sportska postignuća.

(9) Podnesak podnositelja mora obvezno sadržavati:

– naziv, vrijeme i mjesto održavanja sportskog natjecanja

– učestalost održavanja sportskog natjecanja (svake godine, svake dvije godine, svake četiri godine)

– naziv sportskog udruženja nadležnog za održavanje odnosno organizaciju natjecanja

– ime i prezime sportaša odnosno člana sportske ekipe s propisanim iznosom nagrade

– broj i vrstu osvojenih medalja

– ime, prezime i funkciju djelatne stručne sportske osobe (izbornik, trener, sportski liječnik, fizioterapeut, serviser i sl.) zaslužne za postignut sportski uspjeh sportaša s propisanim iznosom nagrade odnosno predloženim omjerom raspodjele nagrada

– OIB za svakog sportaša, odnosno člana sportske ekipe i djelatne stručne sportske osobe

– naziv banke, broj žiroračuna i presliku kartice žiroračuna

– dokaz o stručnoj osposobljenosti (diploma ili potvrda visokog učilišta, uvjerenje ili drugi dokaz o stručnoj osposobljenosti, rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije ili potvrda o pružanju usluga na privremenoj i povremenoj osnovi) za osobe koje obavljaju stručne poslove temeljem Zakona o sportu

– dokaz temeljem posebnog propisa o ispunjavanju uvjeta za zanimanja fizioterapeuta i sportskog liječnika

– prijavu za natjecanje u kojoj je vidljivo tko je prijavljen za natjecanje, ili akt iz članka 2. točke 14. ove Uredbe.

(10) Podnesak koji sadrži sve navedene podatke iz stavka 9. ovoga članka i podnesen je u roku propisanim stavcima 5. i 7. ovoga članka, smatrat će se urednim podneskom.

Članak 13.

Sukladno kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada, odluku o dodjeli državnih nagrada donosi Središnji državni ured.

Članak 14.

U primjeni ove Uredbe i za podnošenje zahtjeva nadležnih nacionalnih sportskih saveza, Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, svaki u okviru svog djelokruga, Središnji državni ured donijet će Jedinstvene upute o dodjeli državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada za vrhunska sportska postignuća iz članka 12. stavka 8. ove Uredbe Središnji državni ured za šport će donijeti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Jedinstvene upute iz članka 14. ove Uredbe Središnji državni ured će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(3) Popis sportova koji ispunjavaju kriterije iz članka 4. stavaka 2., 3. i 4. ove Uredbe, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih dostavljaju Središnjem državnom uredu na prethodnu suglasnost u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(4) Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih, dopunjeni popis iz članka 4. stavka 6. ove Uredbe, dostavljaju Središnjem državnom uredu do 1. rujna tekuće godine, i to za sportove koji će sljedeće godine ispuniti kriterije iz članka 4. stavaka 2., 3. i 4. ove Uredbe.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (»Narodne novine«, br. 111/12 i 134/12).

Članak 17.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 022-03/17-03/79

Urbroj: 50301-27/20-17-5

Zagreb, 21. prosinca 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

TABLICA
NOVČANIH IZNOSA DRŽAVNIH NAGRADA ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

izraženo u kunama –

1. Olimpijske igre, paraolimpijske igre, olimpijske igre gluhih

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI
SPORTOVI
EKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO208.000,00416.000,00208.000,00170.000,00340.000,00
SREBRO130.000,00260.000,00130.000,0092.000,00184.000,00
BRONCA92.000,00184.000,0092.000,0072.000,00144.000,00

2. Svjetska seniorska prvenstva u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe koja se održavaju svake četiri (4) godine

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI
SPORTOVI
EKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO120.000,00192.000,00120.000,00100.000,00160.000,00
SREBRO70.000,00112.000,0070.000,0060.000,0096.000,00
BRONCA40.000,0064.000,0040.000,0034.000,0054.400,00

3. Svjetska seniorska prvenstva u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe koja se održavaju svake dvije (2) godine

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI
SPORTOVI
EKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO108.000,00172.800,00108.000,0090.000,00144.000,00
SREBRO62.000,0099.200,0062.000,0054.000,0086.400,00
BRONCA36.000,0057.600,0036.000,0030.000,0048.000,00


4. Svjetska seniorska prvenstva u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe koja se održavaju svake godine i svjetska seniorska dvoranska prvenstva u atletici i plivanju u malim bazenima (25 m)

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI
SPORTOVI
EKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO60.000,0096.000,0060.000,0050.000,0080.000,00
SREBRO34.000,0054.400,0034.000,0030.000,0048.000,00
BRONCA20.000,0032.000,0020.000,0017.400,0027.600,00


5. Europska seniorska prvenstva u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe koja se održavaju svake četiri (4) godine

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI
SPORTOVI
EKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO70.000,0084.000,0070.000,0060.000,0072.000,00
SREBRO40.000,0048.000,0040.000,0035.000,0042.000,00
BRONCA30.000,0036.000,0030.000,0025.000,0030.000,00

6. Europska seniorska prvenstva u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe koja se održavaju svake dvije (2) godine

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI
SPORTOVI
EKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO62.000,0074.400,0062.000,0054.000,0064.800,00
SREBRO36.000,0043.200,0036.000,0030.000,0036.000,00
BRONCA26.000,0031.200,0026.000,0022.000,0026.400,00


7. Europska seniorska prvenstva u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe koja se održavaju svake godine i europska seniorska dvoranska prvenstva u atletici i plivanju u malim bazenima (25 m)

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI
SPORTOVI
EKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO35.000,0042.000,0035.000,0030.000,0036.000,00
SREBRO20.000,0024.000,0020.000,0017.400,0020.800,00
BRONCA15.000,0018.000,0015.000,0012.400,0015.200,00


8. Svjetska seniorska prvenstva u neolimpijskim, neparaolimpijskim i neolimpijskim sportovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj koja se održavaju svake četiri (4) ili svake dvije (2) godine

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI
SPORTOVI
EKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO60.000,0096.000,0060.000,0050.000,0080.000,00

9. Svjetska seniorska prvenstva u neolimpijskim, neparaolimpijskim i neolimpijskim sportovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj koja se održavaju svake godine

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI
SPORTOVI
EKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO45.000,0072.000,0045.000,0037.400,0060.000,00

10. Europska seniorska prvenstva u neolimpijskim, neparaolimpijskim i neolimpijskim sportovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj koja se održavaju svake četiri (4) ili svake dvije (2) godine

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI
SPORTOVI
EKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO35.000,0042.000,0035.000,0030.000,0036.000,00

11. Europska seniorska prvenstva u neolimpijskim, neparaolimpijskim i neolimpijskim sportovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj koja se održavaju svake godine

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI
SPORTOVI
EKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO26.000,0031.200,0026.000,0022.000,0026.400,00

12. Svjetski rekord na seniorskim natjecanjima u olimpijskim sportovima, paraolimpijskim sportovima te olimpijskim sportovima za gluhe

POJEDINAČNI SPORTOVIEKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
44.000,0068.000,0044.000,0036.000,0052.000,00

13. Svjetska seniorska prvenstva u neolimpijskim disciplinama olimpijskih sportova, neparaolimpijskim disciplinama paraolimpijskih sportova i neolimpijskim disciplinama olimpijskih sportova za gluhe

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI
SPORTOVI
EKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO30.000,0048.000,0030.000,0025.000,0040.000,00

14. Europska seniorska prvenstva u neolimpijskim disciplinama olimpijskih sportova, neparaolimpijskim disciplinama paraolimpijskih sportova i neolimpijskim disciplinama olimpijskih sportova za gluhe

VRSTA MEDALJEPOJEDINAČNI
SPORTOVI
EKIPNI SPORTOVI
SPORTAŠDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBESPORTAŠ ČLAN EKIPEDJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
IZBORNIKOSTALE DJELATNE STRUČNE SPORTSKE OSOBE
ZLATO20.000,0024.000,0020.000,0016.000,0020.000,00