Uredba o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

NN 131/2017 (28.12.2017.), Uredba o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3011

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI

Članak 1.

U Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15 i 123/16) u članku 48. stavku 1. točka 12. mijenja se i glasi:

»12. kao opskrbljivač električne energije ne preuzme od operatora tržišta električne energije električnu energiju isporučenu od povlaštenih proizvođača električne energije iz članka 39. ovoga Zakona do 31. prosinca 2018. godine, sukladno udjelu tog opskrbljivača na tržištu električne energije, po reguliranoj cijeni koja iznosi 0,42 kn/kWh (članak 51. stavak 1.).«.

Članak 2.

U članku 51. stavku 1. riječi: »31. prosinca 2017.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2018.«.

U stavku 9. riječi: »31. prosinca 2017.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2018.«.

Članak 3.

U članku 52. stavku 5. riječi: »1. siječnja 2018.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2019.«.

Članak 4.

U članku 57. riječi: »1. siječnja 2018.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2019.«.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, broj 123/16).

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-44/04

Urbroj: 50301-25/18-17-4

Zagreb, 28. prosinca 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.