Pravilnik o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava

NN 132/2017 (29.12.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

3051

Na temelju članka 73. stavka 2. i 3. Zakona o leasingu (»Narodne novine« br. 141/13) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. prosinca 2017. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU TE NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA LEASING DRUŠTAVA

Članak 1.

U Pravilniku o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava (»Narodne novine« br. 41/16) mijenja se sadržaj financijskih izvještaja iz članka 4. stavka 1. Pravilnika i to: Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti (SD), Izvještaja o novčanom toku (NT) i Izvještaja o promjenama kapitala (PK) te sadržaj dodatnog izvještaja iz članka 5. stavka 1. Pravilnika i to: Izvještaj o promjenama ispravka vrijednosti (IV).

Članak 2.

(1) U Izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti (SD) mijenja se naziv pozicije pod brojem 40 tako da sada glasi: »Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit«.

(2) U Izvještaju o novčanom toku (NT) mijenja se naziv pozicije pod brojem 7 tako da sada glasi: »Dobici/gubici od umanjenja vrijednosti iz leasinga i danih zajmova«.

(3) U Izvještaju o promjenama kapitala (PK) mijenja se naziv pozicije pod brojem 8 tako da sada glasi: »Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit«.

(4) U Izvještaju o promjenama kapitala (PK) mijenja se naziv pozicije pod brojem 21 tako da sada glasi: »Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit«.

(5) U Izvještaju o promjenama ispravka vrijednosti (IV) mijenja se naziv pozicije pod brojem 3 tako da sada glasi: »Usklađivanje kamatnog prihoda«.

(6) U Izvještaju o promjenama ispravka vrijednosti (IV) mijenja se sadržaj u stupcu »Elementi zbroja« na poziciji pod brojem 6 tako da sada glasi: »6=1+2+3-4-5«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a prvi se put primjenjuje na godišnje financijske i dodatne izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. te za tromjesečne financijske i dodatne izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. ožujka 2018. godine.

Klasa: 011-02/17-05/05

Urbroj: 326-01-550-17-1

Zagreb, 22. prosinca 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.