Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava

NN 132/2017 (29.12.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3053

Na temelju odredbe članka 67. stavka 2., 3. i 5. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« br. 94/14 i 85/15) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15, 134/15 i 120/16) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. prosinca 2017. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O FINANCIJSKIM I DODATNIM IZVJEŠTAJIMA TE KONTNOM PLANU FAKTORING DRUŠTAVA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava (»Narodne novine« br. 41/16 i 61/16) mijenja se sadržaj financijskih izvještaja iz članka 3. stavka 1. Pravilnika i to: Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti (SD) i Izvještaja o promjenama kapitala (PK) te se mijenja sadržaj kontnog plana koji je sastavni dio Pravilnika.

(2) Sadržaj izmjena financijskih izvještaja iz stavka 1. ovog članka određen je člankom 2. ovoga Pravilnika.

(3) Sadržaj izmjena kontnog plana određen je člankom 3. ovoga Pravilnika.

Članak 2.

(1) U Izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti (SD) naziv pozicije koji je do sada glasio: »Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju« mijenja se i glasi: »Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit«.

(2) U Izvještaju o promjenama kapitala (PK) naziv pozicije u grupi »Stanje 1. siječnja prethodne godine (prepravljeno)« koji je do sada glasio: »Nerealizirani dobici/gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju« mijenja se i glasi: »Nerealizirani dobici/gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit«.

(3) U Izvještaju o promjenama kapitala (PK) naziv pozicije u grupi »Stanje 31. prosinca prethodne godine (prepravljeno)« koji je do sada glasio: »Nerealizirani dobici/gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju« mijenja se i glasi: »Nerealizirani dobici/gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit«.

Članak 3.

(1) Mijenja se naziv konta pod brojem 7210 tako da naziv sada glasi: »Dobitak od aktivnosti trgovanja, vrijednosnog usklađivanja financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka i ugrađenih derivata«.

(2) Mijenja se naziv konta pod brojem 7211 tako da naziv sada glasi: »Dobitak od aktivnosti u kategoriji imovine koja se vrednuje kroz ostalu sveobuhvatnu dobit«.

(3) Mijenja se naziv konta pod brojem 7212 tako da naziv sada glasi: »Dobitak od aktivnosti u kategoriji imovine koja se vrednuje po amortiziranom trošku (u slučaju prodaje prije roka dospijeća)«.

(4) Mijenja se naziv konta pod brojem 936 tako da naziv sada glasi: »Nerealizirana dobit/gubitak s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a prvi se put primjenjuje na godišnje financijske izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. te za tromjesečne financijske izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. ožujka 2018. godine.

Klasa: 011-02/15-06/05

Urbroj: 326-01-550-17-8

Zagreb, 22. prosinca 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.