Pravilnik o Registru koncesija

NN 1/2018 (3.1.2018.), Pravilnik o Registru koncesija

Ministarstvo financija

28

Na temelju članka 76. stavka 3, članka 78. stavka 12. i članka 79. stavka 11. Zakona o koncesijama, (»Narodne novine«, broj 69/17), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU KONCESIJA

GLAVA I
OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Pravilnikom o Registru koncesija (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se Registar koncesija, a naročito oblik i vođenje Registra koncesija, subjekti upisa, obveznik i podnošenje dokumentacije za unos, provjera dokumentacije i unos podataka, plaćanje i evidentiranje naknade za koncesiju, pregled podataka upisanih u Registar koncesija, pohranjivanje te zaštita i čuvanje podataka, propisuje se obrazac Godišnje izvješće davatelja koncesije o ugovorima o koncesiji i Obrazac plan davanja koncesija.

Sadržaj Registra koncesija

Članak 2.

(1) Registar koncesija središnji je izvor informacija o svim koncesijama i jedinstvena elektronička evidencija svih ugovora o koncesijama danima na području Republike Hrvatske.

(2) U Registru koncesija prikupljaju se i evidentiraju podaci iz ugovora o koncesiji i iz ostale dokumentacije propisane ovim Pravilnikom, pomoću njega se upravlja bazom podataka, osigurava dostupnost podacima, te njihova zaštita.

(3) Registar koncesija je javan.

Oblik i vođenje Registra koncesija

Članak 3.

(1) Registar koncesija vodi Ministarstvo financija.

(2) Poslove vođenja Registra koncesija Ministarstvo financija može povjeriti drugoj pravnoj osobi.

GLAVA II
UNOS PODATAKA OD STRANE DAVATELJA KONCESIJA

Subjekti upisa i obveze davatelja koncesija

Članak 4.

(1) Subjekti upisa u Registar koncesija su obje strane potpisnice ugovora o koncesiji

(2) Obveznik unosa podataka u Registar koncesija je davatelj koncesije.

(3) Davatelj koncesije dužan je u roku od 10 (deset) dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji isti unijeti u aplikaciju Registra koncesija.

(4) Davatelj koncesije dužan je s posebnom pažnjom unijeti sve potrebne podatke u Registar koncesija.

(5) Upis podataka u Registar koncesija obavlja se temeljem popunjavanja dokumenta 'Pregled UK obrasca' u aplikaciji Registra koncesija.

(6) Davatelj koncesije dužan je svaku promjenu podataka iz ugovora o koncesiji provesti u aplikaciji Registra koncesija u roku od 10 (deset) dana od dana nastanka promjene.

(7) Kod ugovora o koncesiji kod kojih je naknada za koncesiju ugovorena kao varijabilna, utvrđivanje varijabilnog dijela naknade ili utvrđivanje naknade ako se naknada određuje na temelju podataka o ostvarenom ukupnom prihodu ili dobiti, do ugovorenog roka za plaćanje naknade u Registru koncesija obavlja se unosom novog zaduženja za određeno obračunsko razdoblje.

Dostavljanje ugovora o koncesiji, dodatka ugovora i promjene ugovora o koncesiji

Članak 5.

(1) Ugovor o koncesiji i dodatak ugovoru o koncesiji u izvorniku, kao ovjerenu kopija ili kopiju davatelj koncesije dužan je u roku od 10 (deset) dana od dana sklapanja ugovora dostaviti Ministarstvu financija, Registru koncesija.

(2) Svaku promjenu iz ugovora o koncesiji davatelj koncesije dužan je u roku od 10 (deset) dana od dana sklapanja ugovora dostaviti Ministarstvu financija, Registru koncesija.

Provjera dokumentacije

Članak 6.

Prilikom svakog upisa u Registar koncesija davatelj koncesije dužan je obaviti vizualnu i logičku provjeru svih elemenata koje upisuje u aplikaciju Registra koncesija, kako bi utvrdio da su iste ispravno upisane.

Unos podataka u aplikaciju

Članak 7.

(1) Registar koncesija vodi se upisivanjem podataka u registarski list.

(2) Registarski se list sastoji od dva dijela. Prvi dio sadrži sve podatke iz prijave za upis, a drugi dio sve podatke iz prijave za upis promjena. Registarski je list po obliku i sadržaju istovjetan s prijavom za upis, odnosno s prijavom za upis promjena.

(3) Upisom u Registar koncesija svaki ugovor o koncesiji označen je svojim identifikacijskim brojem (u daljnjem tekstu: ID broj).

(4) Davatelj koncesije obavještava koncesionara o upisu ugovora o koncesiji u Registar koncesija dostavom Obavijesti o upisu (prilog 1) u Registar koncesija.

(5) Davatelj koncesije dužan je jedan primjerak Obavijesti o upisu koji se dostavlja koncesionaru i Ispis podataka iz registarskog lista, koji sadrži podatke o dodijeljenom ID broju, te podatke o uplatnom računu, pohraniti u svojoj arhivi.

(6) Davatelj koncesije dužan je svaki ugovor o koncesiji, promjenu ugovora o koncesiji, dodatak ugovora o koncesiji, izračun varijabilnog dijela naknade i ostalu dokumentaciju pohraniti i čuvati.

(7) Ako se prije sklapanja ugovora o koncesiji plaća predujam, davatelj koncesije dužan je unijeti isti radi određivanja računa za uplatu predujma.

(8) Upis podataka o prestanku ugovora o koncesiji davatelj koncesije dužan je provesti u aplikaciji Registra koncesija u roku od 10 (deset) dana od dana prestanka ugovora o koncesiji, a sve sa svrhom pravovaljane evidencije o poslovanju koncesionara. Isto se ne evidentira samo u slučaju kada je ugovor o koncesiji istekao ispunjenjem zakonskih uvjeta (normalan istek ugovora).

(9) Ministarstvo financija i/ili pravna osoba kojoj su povjereni poslovi vođenja Registra koncesija će provoditi nadzor nad evidentiranim podacima vizualnom i logičkom provjerom evidentiranih podataka i ažuriranih promjena u Registru koncesija na osnovi raspoložive dokumentacije.

(10) U slučaju uočenih nepravilnosti ili kada je potrebno provjeriti točnost upisanih podataka, Ministarstvo financija i/ili pravna osoba kojoj su povjereni poslovi vođenja Registra koncesija će o tome obavijestiti davatelja koncesije te po potrebi tražiti drugu dokumentaciju na uvid radi provjere točnosti ili u svrhu iniciranja postupka ispravka podataka za koje se utvrdi da su pogrešni.

Unos podataka nakon obavljenog financijskog nadzora, pokretanja stečajnog postupka i prisilne naplate

Članak 8.

(1) U Registar koncesija upisuju se i podaci o obavljenom financijskom nadzoru, podaci o stečajnom postupku, podaci o prisilnoj naplati, podugovaranju i založnom pravu.

(2) Prijavu za upis obavljenog financijskog nadzora (FN) (prilog 2) dostavlja pravna osoba koja po ovlaštenju Ministarstva financija obavlja nadzor nad poslovanjem koncesionara davatelju koncesije nakon izvršnosti Rješenja, radi upisa podataka o obavljenom financijskom nadzoru, a sve sa svrhom pravovaljane evidencije o poslovanju koncesionara i ispunjavanju obveza iz ugovora o koncesiji.

(3) Pravna osoba ovlaštena za obavljanje financijskog nadzora uz popunjeni FN obrazac, mora dostaviti i Rješenje i Zapisnik o obavljenom financijskom nadzoru davatelju koncesija.

(4) Obrasci o obavljenom financijskom nadzoru trebaju se odnositi samo na jedan Identifikacijski broj ugovora koji je evidentiran u Registru koncesija.

(5) Pravna osoba ovlaštena za obavljanje financijskog nadzora dužna je Rješenje i Zapisnik, te FN obrazac dostaviti davatelju koncesije.

(6) Davatelj koncesije dužan je nakon zaprimanja Rješenja o obavljenom nadzoru i FN obrasca, utvrditi ima li koncesionar duga, te sukladno tome provesti u aplikaciji Registra koncesija zaduženje koncesionara za predmetni iznos u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja Rješenja.

(7) Podatak o pokretanju ili okončanju stečajnog postupka davatelj koncesije dužan je unijeti u aplikaciju Registra koncesija u roku od 10 (deset) dana od dana pokretanja ili okončanja stečajnog postupka, a sve sa svrhom pravovaljane evidencije o poslovanju koncesionara.

(8) Pokretanje prisilne naplate davatelj koncesije dužan unijeti u aplikaciju Registra koncesija u roku od 10 (deset) dana od dana pokretanja prisilne naplate, a sve sa svrhom pravovaljane evidencije o poslovanju koncesionara i ispunjavanju obveza iz ugovora o koncesiji.

GLAVA III
NAKNADA ZA KONCESIJU

Plaćanje i evidentiranje naknade za koncesiju

Članak 9.

(1) Naknadu za koncesiju koncesionar plaća u skladu s ugovorenim uvjetima iz ugovora o koncesiji.

(2) Naknada za koncesiju uplaćuje se na brojeve račune uz obavezan upis propisanog modela i poziva na broj odobrenja, koji su, nakon upisa ugovora u Registar koncesija, dostavljeni koncesionaru, na način propisan naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba koju donosi ministar financija i koja se objavljuje u Službenom listu Republike Hrvatske.

(3) Ako je naknada za koncesiju vlastiti prihod države, županije, grada i/ili općine (vrsta računa 18) poziv na broj se sastoji od modela 26, vrste prihoda na koju se uplaćuje naknada, ID broja ugovora s dodijeljenim kontrolnim brojem i brojem 19.

(4) Ako je naknada za koncesiju zajednički prihod države, županije, grada i/ili općine (vrsta računa 17) poziv na broj sastoji se od modela 05 i ID broja ugovora s dodijeljenim kontrolnim brojem.

(5) Davatelj koncesije dužan je upozoriti koncesionara koji uplaćuje naknadu za koncesiju na pogrešan broj računa ili uz navođenje pogrešnog poziva na broj, na propisani način plaćanja naknade u skladu sa elementima koji su navedeni u Obavijesti o upisu u Registar koncesija.

(6) Davateljima koncesija i/ili koncesionarima nije dozvoljena izmjena elementa uplatnog računa i poziva na broj prilikom plaćanja naknade za koncesiju.

(7) Ukoliko koncesionar ne uplati naknadu za koncesiju na ispravan broj računa ili na nalogu za plaćanje navede pogrešan poziv na broj odobrenja, davatelj koncesije dužan je radi reklamacije pogrešno uplaćenih sredstava naknade za koncesiju, na adresu Ministarstva financija, Registra koncesija dostaviti bankovni izvadak i koji se odnosi na uplatu naknade za koncesiju.

(8) Danom uplate naknade za koncesiju podrazumijeva se dan kada su sredstva evidentirana na računu državnog proračuna, na računu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na računima zajedničkih prihoda proračuna te na računima drugih prihoda i u skladu s tim bit će evidentirane u sustavu Registra koncesija. Usklađenje podataka o uplatama u Registru koncesija knjižiti sa datumom kada je ista i izvršena.

(9) U Registru koncesija evidentira se podmiruje li koncesionar svoje obveze utvrđene ugovorom. Ako koncesionar nije podmirio dug iz prethodnog razdoblja, svakom sljedećom uplatom najprije se podmiruje zaostali dug po redoslijedu dospijeća, i to tako da se prvo podmiruje iznos obračunate zakonske zatezne kamate za pojedinu ratu, a zatim iznos rate.

(10) Davatelj koncesije dužan je za svaku uplatu koja nije uplaćena na broj računa sukladno Obavijesti o upisu u registar koncesija, a odnosi se na naknadu za koncesiju, zatražiti preknjiženje.

(11) Ukoliko je naknada za koncesiju isključivo prihod općine/grada/županije, davatelj koncesije će u suradnji sa primateljem prihoda izvršiti preknjiženje, i o istome izvijestiti Registar koncesija.

(12) Ukoliko je naknada za koncesiju zajednički prihod državnog/županijskog/gradskog/općinskog proračuna, davatelj koncesije će za preknjiženje postupiti sukladno odredbama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

(13) Davatelj koncesije dužan je u roku 15 (petnaest) dana od dana prestanka ugovora o koncesiji izvijestiti koncesionara i Ministarstvo financija, Registar koncesija o stanju uplata odnosno o stanju duga za ugovor.

(14) Davatelj koncesija dužan je obavještavati koncesionare o uplatnim računima na koje se uplaćuje naknada za koncesiju, a koji je sastavni dio Obavijesti o upisu u Registar koncesija za svaki pojedini ID broj ugovora.

GLAVA IV
DOSTUPNOST, POHRANJIVANJE, ZAŠTITA I ČUVANJE PODATAKA

Dostupnost podataka

Članak 10.

(1) Pregled podataka upisanih u Registar koncesija omogućen je subjektima upisa u odnosne evidencije na internetu uz korištenje digitalnog certifikata.

(2) Pregled podataka preko interneta omogućen je dnevno svakoga dana u godini, osim u dane tehničkog održavanja Registra koncesija. Informatičke i druge uvjete za dostupnost podacima objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva financija.

(3) Davateljima koncesija omogućen je pregled podataka iz svih pojedinačnih ugovora o koncesiji za koncesionare s kojima je sklopio ugovor o koncesiji uz korištenje digitalnog certifikata.

(4) Koncesionarima je omogućen pregled podataka iz svih njegovih ugovora o koncesiji koje ima sklopljene s davateljima koncesija uz korištenje digitalnog certifikata.

(5) Mjerodavnom ministarstvu i izvršnom tijelu županije, odnosno grada omogućen je pregled podataka iz pojedinačnih ugovora o koncesiji na temelju kojih obavlja nadzor nad ostvarivanjem koncesije.

(6) U skladu s odredbama ovoga Pravilnika, oba subjekta upisa mogu, na temelju pisanog zahtjeva, od Ministarstva financija zahtijevati izdavanje ispisa podataka evidentiranih u Registru koncesija, a koji se odnose na jedan ili više ugovora koje su ti subjekti sklopili.

(7) Javni podaci iz Registra koncesija dostupni su svim pravnim i fizičkim osobama preko interneta na stranici www.mfin.hr, bez naknade.

(8) Javnim podacima iz stavka 7. ovog članka smatraju se sljedeći podaci iz Registra koncesija:

– naziv davatelja koncesije,

– OIB davatelja koncesije,

– naziv koncesionara,

– OIB koncesionara,

– datum potpisivanja, odnosno stupanja na snagu ugovora o koncesiji,

– rok na koji je koncesija dana,

– datum isteka koncesije,

– vrsta koncesije,

– naziv koncesije,

– područje na kojem se koncesija obavlja,

– visina i/ili način obračuna naknade za koncesiju.

Pohranjivanje podataka

Članak 11.

Ugovor o koncesiji, prijava za upis odnosno prijava za upis promjena i druga dokumentacija čine zbirku isprava koje se pohranjuju i čuvaju u izvorniku u Ministarstvu financija.

Zaštita i čuvanje podataka

Članak 12.

Registar koncesija upravlja bazom podataka te osigurava zaštitu baze podataka i dokumenata koji su pohranjeni u arhivi.

GLAVA V
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Registru koncesija (»Narodne novine« br. 26/13).

(2) Registar koncesija ustrojen Pravilnikom o ustroju i vođenju registra koncesija (»Narodne novine« br. 164/04, 9/09 i 26/13) nastavlja se voditi prema ovom Pravilniku.

(3) Davatelji koncesija dužni su digitalni unos podataka provoditi u obliku i način propisan ovim Pravilnikom i uputom koja propisuje način digitalnog unosa podataka u aplikaciju Registra koncesija, a koju donosi Uprava Financijske agencije.

(4) Uputa o digitalnom unosu podataka bit će javno objavljena na službenim internetskim stranicama Financijske agencije te u aplikaciji Registra koncesija.

(5) Davatelji koncesija dužni su sukladno odredbama Zakona o koncesijama dostavljati Ministarstvu financija Obrazac Plan davanja koncesija (prilog 3) i Godišnje izvješće davatelja koncesije o ugovorima o koncesiji (prilog 4).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. siječnja 2018. godine.

Klasa: 951-01/17-02/312

Urbroj: 513-06-02/17-3

Zagreb, 14. prosinca 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

Prilog 1.

Prilog 3.

Prilog 4.