Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

NN 1/2018 (3.1.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

30

Na temelju članka 7. stavka 3., članka 8. stavka 2., članka 10. stavka 4., članka 11. stavka 5., članka 34. stavka 9. i 10., članka 38. stavka 3., članka 39. stavka 3., 7. i 8., članka 41. stavka 3., članka 45. stavka 2., članka 46. stavka 4. i članka 47. stavka 5. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA I ŠIRENJA ORGANIZAMA ŠTETNIH ZA BILJE, BILJNE PROIZVODE I DRUGE NADZIRANE PREDMETE I MJERAMA SUZBIJANJA TIH ORGANIZAMA

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2017/1279 оd 14. srpnja 2017. o izmjeni priloga I. do V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice (SL L 184, 15. 7. 2017.) i

– Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2017/1920 оd 19. listopada 2017. o izmjeni Priloga IV. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ u pogledu kretanja sjemena Solanum tuberosum L. podrijetlom iz Unije (SL L 271, 20. 10. 2017.).

Članak 2.

U Pravilniku o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama (»Narodne novine« br. 74/06, 84/10, 120/11, 46/14, 119/14 i 24/17) u Prilogu 1., Popisu I., dijelu A, odjeljku I., pododjeljku (a), točka 5. briše se.

U istom pododjeljku, iza točke 6. dodaje se točka 6.1. koja glasi:

»6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.)«.

U istom pododjeljku iza točke 11.1. dodaje se točka 11.2. koja glasi:

»11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham)«.

U istom pododjeljku iza točke 19.1. dodaje se točka 19.2. koja glasi:

»19.2. Saperda candida Fabricius«.

U istom pododjeljku iza točke 25. dodaje se točka 25.1. koja glasi:

»25.1. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)«.

U istom odjeljku, u pododjeljku (b) točka 1. briše se.

U istom pododjeljku iza točke 0.1. dodaju se točke 2. i 2.1. koje glase:

»2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1. Xanthomonas citri pv. citri«.

U istom odjeljku, u pododjeljku (c) iza točke 12. dodaje se točka 12.1. koja glasi:

»12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa«.

U istom pododjeljku, u točki 13. riječi: »Phyloosticta solitaria Ell. i Ev.«, zamjenjuju se riječima: »Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart«.

U istom odjeljku, u pododjeljku (d) točka 1. briše se.

U istom pododjeljku u točki 2. podtočka (e) briše se.

Članak 3.

U Prilogu 1., Popisu I., dijelu A., odjeljku II., pododjeljku (a) u točki 8. riječi: »Popilia japonica Newman« zamjenjuju se riječima: »Popillia japonica Newman«.

U istom odjeljku, u pododjeljku (b) iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. Xylella fastidiosa (Wells et al.)«.

U istom odjeljku, u pododjeljku (d) iza točke 2. dodaje se točka 2.1. koja glasi:

»2.1. Candidatus Phytoplasma ulmi«.

Članak 4.

U Prilogu 1., Popisu I., dijelu B, u pododjeljku (a), točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Bemisia tabaci Genn. (europske populacije)IRL, P (Azori, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho i Trás-os-Montes), UK, S, FI«.

U istom pododjeljku, točka 1.2. mijenja se i glasi:

»1.2. Dryocosmus kuriphilus YasumatsuIRL, UK«.

U istom pododjeljku, točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Globodera pallida (Stone) BehrensFI, LV, P (Azori), SI, SK«.

U istom pododjeljku, iza točke 2. dodaje se točka 2.1. koja glasi:

»2.1. Globodera rostochiensis (Wollenweber) BehrensP (Azori)«.

U istom pododjeljku, točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Leptinotarsa decemlineata SayE (Ibiza i Menorca), IRL, CY, M, P (Azori i Madeira), UK, S (okruzi Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar i Skåne), FI (okruzi Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku i Uusimaa)«.

U istom pododjeljku, točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Thaumetopoea processionea L.IRL, UK (isključujući područja lokalne uprave Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Elmbridge District; Epsom and Ewell District; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Runnymede District; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire i Woking)«.

U istom dijelu, u pododjeljku (b), u točki 2. u desnom stupcu oznake: »S, FI«, zamjenjuju se oznakom: »S«.

Članak 5.

U Prilogu 2., Popisu II., dijelu A., odjeljku I., u pododjeljku (b), u točki 3., u desnom stupcu riječi: »Sjeme Zea mais L.« zamjenjuju se riječima: »Sjeme Zea mays L.«.

U istom pododjeljku, točka 4. briše se.

U istom odjeljku, u pododjeljku (c), točka 11. briše se.

Članak 6.

U Prilogu 2., Popisu II., dijelu A., odjeljku II., u pododjeljku (b), u točki 8. u lijevom stupcu riječi: »Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye« zamjenjuju se riječima: »Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.«.

U istom odjeljku, u pododjeljku (d) iza točke 7. dodaje se točka 7.1. koja glasi:

»7.1. Potato spindle tuber viroidBilje Solanum lycopersicum L. i njegovi križanci, Capsicum annuum L. i Capsicum frutescens L., namijenjeno sadnji ili sjetvi, i bilje Solanum tuberosum L.«.

Članak 7.

U Prilogu 2., Popisu II., dijelu B., u pododjeljku (a), iza točke 6. dodaju se točke 6.1. i 6.2. koje glase:

»6.1. Paysandisia archon
(Burmeister)
Bilje Arecaceae (Palmae), namijenjeno sadnji, s promjerom debla pri podnožju većim od 5 cm i koje pripada sljedećim rodovima: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.IRL, MT, UK
6.2. Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)Bilje Arecaceae (Palmae), namijenjeno sadnji, s promjerom debla pri podnožju većim od 5 cm i koje pripada sljedećim taksonima: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. i Washingtonia Raf.IRL, P
(Azori), UK«.

U istom pododjeljku, iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. Thaumetopoea pityocampa Denis & SchiffermüllerBilje Pinus L., namijenjeno sadnjiUK«.

U istom odjeljku, u pododjeljku (b), u točki 1., oznaka u trećem stupcu »P« briše se.

U istom pododjeljku, u točki 2. tekst u trećem stupcu mijenja se i glasi:

»E (osim autonomnih zajednica Andaluzija, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, autonomne zajednice Madrid, Murcia, Navarra i La Rioja, pokrajine Guipuzcoa (Baskija), okrugā Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell u pokrajini Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okrugā L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicante i općina Alborache i Turís u pokrajini Valencija (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korzika), IRL (osim grada Galwaya), I (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Emilija i Romanja (pokrajine Parma i Piacenza), Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Mantova, Milano, Sondrio i Varese), Marche, Molise, Pijemont (osim općina Busca, Centallo i Tarantasca u pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (osim pokrajina Rovigo i Venecija, općina Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana u pokrajini Padovi i područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Verona)), LV, LT (osim općina Babtai i Kėdainiai (regija Kaunas)), P, SI (osim regija Gorenjska, Koruška, Maribor i Notranjska te općina Lendava i Renče-Vogrsko (južno od autoceste H4)), SK (osim općine Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov)), FI, UK (Sjeverna Irska: osim općina Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran i Carrigenagh u okrugu Down te izbornog područja Dunmurry Cross u Belfastu, okrug Antrim; Otok Man i Kanalski otoci)«.

U istom pododjeljku, iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.Bilje Prunus L., namijenjeno sadnjiUK«.

U istom odjeljku, u pododjeljku (c), u točki 0.0.1. u trećem stupcu oznaka: »UK« zamjenjuje se oznakama: »IRL, UK«.

U istom odjeljku, u pododjeljku (d) ispred točke 1. dodaje se točka 01. koja glasi:

»01. Candidatus Phytoplasma ulmi’Bilje Ulmus L., namijenjeno sadnjiUK«.

U istom pododjeljku, u točki 1. tekst u trećem stupcu, mijenja se i glasi: »EL (osim regionalnih jedinica Argolida i Chania), M, P (osim Algarvea, Madeire i okruga Odemira u regiji Alentejo)«.

Članak 8.

U Prilogu 3., Popisu III., dijelu B., u točki 1. tekst u desnom stupcu mijenja se i glasi:

»E (osim autonomnih zajednica Andaluzija, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, autonomne zajednice Madrid, Murcia, Navarra i La Rioja, pokrajine Guipuzcoa (Baskija), okrugā Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell u pokrajini Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okrugā L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicante i općina Alborache i Turís u pokrajini Valencija (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korzika), IRL (osim grada Galwaya), I (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Emilija i Romanja (pokrajine Parma i Piacenza), Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Mantova, Milano, Sondrio i Varese), Marche, Molise, Pijemont (osim općina Busca, Centallo i Tarantasca u pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (osim pokrajina Rovigo i Venecija, općina Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana u pokrajini Padovi i područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Verona)), LV, LT (osim općina Babtai i Kėdainiai (regija Kaunas)), P, SI (osim regija Gorenjska, Koruška, Maribor i Notranjska te općina Lendava i Renče-Vogrsko (južno od autoceste H4)), SK (osim općine Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov)), FI, UK (Sjeverna Irska: osim općina Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran i Carrigenagh u okrugu Down te izbornog područja Dunmurry Cross u Belfastu, okrug Antrim; Otok Man i Kanalski otoci)«.

U istom dijelu, u točki 2., tekst u desnom stupcu mijenja se i glasi:

»E (osim autonomnih zajednica Andaluzija, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, autonomne zajednice Madrid, Murcia, Navarra i La Rioja, pokrajine Guipuzcoa (Baskija), okrugā Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell u pokrajini Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okrugā L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicante i općina Alborache i Turís u pokrajini Valencija (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korzika), IRL (osim grada Galwaya), I (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Emilija i Romanja (pokrajine Parma i Piacenza), Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Mantova, Milano, Sondrio i Varese), Marche, Molise, Pijemont (osim općina Busca, Centallo i Tarantasca u pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (osim pokrajina Rovigo i Venecija, općina Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana u pokrajini Padovi i područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Verona)), LV, LT (osim općina Babtai i Kėdainiai (regija Kaunas)), P, SI (osim regija Gorenjska, Koruška, Maribor i Notranjska te općina Lendava i Renče-Vogrsko (južno od autoceste H4)), SK (osim općine Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov)), FI, UK (Sjeverna Irska: osim općina Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran i Carrigenagh u okrugu Down te izbornog područja Dunmurry Cross u Belfastu, okrug Antrim; Otok Man i Kanalski otoci)«.

Članak 9.

U Prilogu 4., Popisu IV., dijelu A., odjeljku I., u točki 2., tekst u desnom stupcu, mijenja se i glasi:

»Drveni materijal za pakiranje mora:

– biti proizveden od okoranog drva, kako je određeno Prilogom I. Međunarodne norme za fitosanitarne mjere br. 15 FAO-a, »Smjernice za reguliranje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu

– biti podvrgnut jednom od odobrenih postupaka tretiranja koji su određeni Prilogom I. navedene Međunarodne norme, i

– biti označen oznakom određenom u Prilogu II. navedene Međunarodne norme, koja ukazuje na to da je drveni materijal za pakiranje bio podvrgnut odobrenom fitosanitarnom postupku opisanom u spomenutoj normi.«.

U istom odjeljku, u točki 5., tekst u lijevom stupcu, mijenja se i glasi:

»Drvo Platanus L., isključujući drvo u obliku:

– iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka

– drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, potpornog drva, neovisno o tome upotrebljava li se upravo pri prijevozu bilo koje vrste predmeta ili ne, isključujući potporno drvo koje podupire pošiljke drva, a koje je izrađeno od drva iste vrste i kvalitete kao što je drvo u pošiljci i koje ispunjava iste fitosanitarne zahtjeve Europske unije kao i drvo u pošiljci, ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, podrijetlom iz Armenije, Švicarske ili SAD-a.«.

U istom odjeljku, iza točke 7.3., dodaju se točke 7.4. i 7.5. koje glase:

»7.4. Drvo Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L., neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijela B ili nije, koje nije u obliku:

– iverja, piljevine i strugotina dobivenih u cijelosti ili dijelom od tog bilja

– drvenog materijala za pakiranje, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, potpornog drva, neovisno o tome upotrebljava li se upravo pri prijevozu svih vrsta predmeta ili ne, isključujući potporno drvo koje podupire pošiljke drva, a koje je izrađeno od drva iste vrste i kvalitete kao što je drvo u pošiljci i koje ispunjava iste fitosanitarne zahtjeve Europske unije kao drvo u pošiljci, ali uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, podrijetlom iz Kanade i SAD-a.

Službena izjava da drvo:

(a) potječe iz područja nezaraženog štetnim organizmom Saperda candida Fabricius, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla; naziv toga područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, ili

(b) da je drvo toplinski tretirano, pri čemu je u njegovom cijelom profilu postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 uzastopnih minuta, što mora biti navedeno u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

(c) da je drvo podvrgnuto ionizirajućem zračenju kako bi se postigla apsorbirana doza od najmanje 1 kGy kroz cijelo drvo, što mora biti navedeno u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika.

7.5. Drvo Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L., neovisno o tome je li navedeno među oznakama KN iz Popisa V., dijelu B ili nije, koje je u obliku iverja, u cijelosti ili dijelom dobiveno od tog drva, podrijetlom iz Kanade i SAD-a.

Službena izjava da drvo:

(a) potječe iz područja nezaraženog štetnim organizmom Saperda candida Fabricius, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla; naziv toga područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, ili

(b) da je drvo obrađeno u komade debljine i širine ne veće od 2,5 cm, ili

(c) da je drvo toplinski tretirano, pri čemu je u cijelom profilu iverja postignuta temperatura od najmanje 56 °C u trajanju od najmanje 30 uzastopnih minuta, što mora biti navedeno u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika.«.


U istom odjeljku, u točki 14., tekst u desnom stupcu, mijenja se i glasi:

»Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu IV. dijelu A, odjeljku I., točki 11.4., službena izjava da simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma ulmi nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg potpunog vegetacijskog ciklusa.«.

U istom odjeljku, iza točke 14. dodaje se točka 14.1. koja glasi:

»14.1. Bilje Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L., namijenjeno sadnji, isključujući plemke, reznice i bilje u obliku kulture tkiva, podrijetlom iz Kanade i SAD-a.

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 9. i 18., Popisu III., dijelu B, točkama 1. i 2. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 17., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2, 23.1. i 23.2., ovisno o slučaju, službena izjava:

(a) da je bilje tijekom cijelog životnoga ciklusa raslo u području nezaraženom štetnim organizmom Saperda candida Fabricius, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla; naziv toga područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, ili

(b) da je bilje u razdoblju od najmanje dvije godine prije izvoza, a u slučaju bilja mlađeg od dvije godine tijekom cijelog životnoga ciklusa, raslo na mjestu proizvodnje za koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere utvrđeno da nije zaraženo organizmom Saperda candida Fabricius:

i. koje je registrirala i nadzore nacionalne službe za zaštitu bilja u zemlji podrijetla, i

ii. na kojem su dvaput godišnje u odgovarajuće vrijeme obavljeni službeni inspekcijski pregledi radi otkrivanja simptoma zaraze štetnim organizmom Saperda candida Fabricius, i

iii. na kojem je bilje raslo na lokaciji:

– s potpunom fizičkom zaštitom od unošenja štetnog organizma Saperda candida Fabricius, ili

– na kojoj se provode odgovarajuća preventivna tretiranja i koja je okružena sigurnosnim područjem širine najmanje 500 m u kojem je na temelju godišnjeg službenog sustavnog istraživanja obavljenog u odgovarajuće vrijeme potvrđeno da nije prisutan štetni organizam Saperda candida Fabricius, i

iv. da je neposredno prije izvoza obavljen detaljan inspekcijski pregled bilja radi utvrđivanja prisutnosti štetnog organizma Saperda candida Fabricius, a posebno na stabljikama tog bilja, uključujući, prema potrebi, uzorkovanje destrukcijskom metodom.«.


U istom odjeljku, točka 16.2. mijenja se i glasi:

»16.2. Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. i njihovih križanaca, podrijetlom iz trećih zemalja

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na plodove navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 16.1., 16.3., 16.4., 16.5. i 16.6., službena izjava:

(a) da plodovi potječu iz zemlje za koju je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere potvrđeno da se u njoj ne pojavljuje štetni organizmi Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(b) da plodovi potječu iz područja nezaraženog štetnim organizmima Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla; naziv toga područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(c) da plodovi potječu s mjesta proizvodnje za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere utvrdila da je nezaraženo štetnim organizmima Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii; naziv toga mjesta proizvodnje mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, ili

(d) da su na lokaciji proizvodnje i u njezinoj neposrednoj blizini obavljena odgovarajuća tretiranja i agrotehničke mjere kako bi se suzbili štetni organizmi Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii i

da su plodovi tretirani natrijevim ortofenilfenatom ili na neki drugi učinkovit način, što se mora navesti u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o načinu tretiranja, i

 

da je službenim inspekcijskim pregledima obavljenim u odgovarajuće vrijeme prije izvoza utvrđeno da na plodovima nema simptoma zaraze štetnim organizmima Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii, i

da su informacije o sljedivosti navedene u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika ili

(e) u slučaju plodova namijenjenih industrijskoj preradi, da je službenim inspekcijskim pregledom prije izvoza utvrđeno da na plodovima nema simptoma zaraze štetnim organizmima Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii, i

da su na lokaciji proizvodnje i u njezinoj neposrednoj blizini obavljena odgovarajuća tretiranja i agrotehničke mjere kako bi se suzbili štetni organizmi Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii, i

da su premještanje, skladištenje i prerada obavljeni u službeno odobrenim uvjetima, i

da su plodovi prevezeni u pojedinačnim pakiranjima označenima oznakom koja sadrži kôd sljedivosti i oznakom da su namijenjeni industrijskoj preradi, i

informacije o sljedivosti moraju biti navedene u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika.«.U istom odjeljku, točka 16.3., mijenja se i glasi:

»16.3. Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca, podrijetlom iz trećih zemalja

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na plodove navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 16.1., 16.2., 16.4. i 16.5., službena izjava:

(a) da plodovi potječu iz zemlje za koju je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere potvrđeno da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Cercospora angolensis Carv. et Mendes, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(b) da plodovi potječu iz područja za koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere potvrđeno da se u njemu ne pojavljuje štetni organizam Cercospora angolensis Carv. et Mendes; naziv toga područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(c) da simptomi zaraze štetnim organizmom Cercospora angolensis Carv. et Mendes nisu primijećeni na lokaciji proizvodnje ili u njezinoj neposrednoj blizini od početka posljednjeg potpunog vegetacijskog ciklusa, i da se ni na jednom od plodova ubranih na toj lokaciji nisu tijekom odgovarajućeg službenog pregleda pokazali simptomi zaraze tim štetnim organizmom.«.


U istom odjeljku, točka 16.4., mijenja se i glasi:

»16.4. Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca, isključujući plodove Citrus aurantium L. i Citrus latifolia Tanaka, podrijetlom iz trećih zemalja

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na plodove navedene u Prilogu IV. dijelu A, odjeljku I., točkama 16.1., 16.2., 16.3., 16.5. i 16.6., službena izjava:

(a) da plodovi potječu iz zemlje za koju je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere potvrđeno da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(b) da plodovi potječu iz područja nezaraženog štetnim organizmom Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla; naziv toga područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«‚ uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(c) da plodovi potječu s mjesta proizvodnje za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere utvrdila da je nezaraženo štetnim organizmom Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa; naziv toga mjesta proizvodnje mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, i

da je službenim inspekcijskim pregledom reprezentativnog uzorka uzetim u skladu s Međunarodnim normama, utvrđeno da na plodovima nema simptoma zaraze štetnim organizmom Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, ili

(d) da plodovi potječu s lokacije proizvodnje na kojoj su obavljena odgovarajuća tretiranja i agrotehničke mjere kako bi se suzbio štetni organizam Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, i

da službenim inspekcijskim pregledima obavljenim na lokaciji proizvodnje tijekom vegetacijskog razdoblja od početka posljednjeg potpunog vegetacijskog ciklusa na plodovima nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, i

da u reprezentativnom uzorku plodova s te lokacije, uzetom u skladu s Međunarodnim normama, službenim inspekcijskim pregledom obavljenim prije izvoza nisu pronađeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, i

informacije o sljedivosti moraju biti navedene u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili

(e) u slučaju plodova namijenjenih industrijskoj preradi, da u reprezentativnom uzorku, uzetom u skladu s Međunarodnim normama, službenim inspekcijskim pregledom obavljenim prije izvoza nisu pronađeni simptomi zaraze štetnim organizmom Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, i

izjava da plodovi potječu s lokacije proizvodnje na kojoj su u odgovarajuće vrijeme obavljena odgovarajuća tretiranja radi suzbijanja štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa mora biti navedena u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, i

da su premještanje, skladištenje i prerada obavljeni u službeno odobrenim uvjetima, i

da su plodovi prevezeni u pojedinačnim pakiranjima označenim oznakom koja sadrži kôd sljedivosti i oznakom da su namijenjeni industrijskoj preradi, i

informacije o sljedivosti moraju biti navedene u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika.«.U istom odjeljku, iza točke 16.5., dodaje se nova točka 16.6. koja glasi:

»16.6. Plodovi Capsicum (L.), Citrus L., osim Citrus limon (L.) Osbeck. i Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, te plodovi Prunus persica (L.) Batsch i Punica granatum L., podrijetlom iz zemalja afričkoga kontinenta, Zelenortskih Otoka, Svete Helene, Madagaskara, Réuniona, Mauricijusa te iz Izraela

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na plodove navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5. i 36.3., službena izjava da plodovi:

(a) potječu iz zemlje za koju je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere potvrđeno da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ili

(b) potječu iz područja nezaraženog štetnim organizmom Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla; naziv toga područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, ili

(c) potječu s mjesta proizvodnje za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere utvrdila da je nezaraženo štetnim organizmom Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), a informacije o sljedivosti moraju biti navedene u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, i

da službenim inspekcijskim pregledima obavljenim na mjestu proizvodnje tijekom vegetacijskog razdoblja u odgovarajuće vrijeme, te vizualnim pregledima reprezentativnih uzoraka plodova nije utvrđena zaraza štetnim organizmom Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ili

(d) su bili podvrgnuti djelotvornom postupku hlađenja ili nekom drugom učinkovitom tretiranju kako bi se suzbio štetni organizam Thaumatotibia leucotreta (Meyrick); datum tretiranja mora biti naveden na certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika, uz uvjet da je o načinu tretiranja nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju.«.U istom odjeljku, točka 18.2., mijenja se i glasi:

»18.2. Bilje Casimiroa La Llave, Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., isključujući plodove i sjeme, podrijetlom iz trećih zemalja

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 18.1. i 18.3., službena izjava da:

(a) bilje potječe iz zemlje za koju je poznato da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Trioza erytreae Del Guercio, ili

(b) bilje potječe iz područja nezaraženog štetnim organizmom Trioza erytreae Del Guercio, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla; naziv toga područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, ili

(c) da je bilje raslo na mjestu proizvodnje koje je registrirano i pod nadzorom nacionalne službe za zaštitu bilja u zemlji podrijetla, i

– na kojem je bilje bilo smješteno na lokaciji s potpunom fizičkom zaštitom od unošenja štetnog organizma Trioza erytreae Del Guercio, i

– na kojem su tijekom posljednjeg potpunog vegetacijskog ciklusa prije premještanja obavljena u odgovarajuće vrijeme dva službena inspekcijska pregleda, pri čemu nisu primijećeni znakovi prisutnosti štetnog organizma Trioza erytreae Del Guercio na toj lokaciji, niti u okolnom području širine najmanje 200 m.«.U istom odjeljku, iza točke 18.3., dodaje se točka 18.4. koja glasi:

»18.4. Bilje Microcitrus Swingle, Naringi Adans. i Swinglea Merr., isključujući plodove i sjeme, podrijetlom iz trećih zemalja

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 18.1., 18.2. i 18.3., službena izjava da bilje:

(a) potječe iz zemlje za koju je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere potvrđeno da se u njoj ne pojavljuju štetni organizmi Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti, ili

(b) potječe iz područja nezaraženog štetnim organizmima Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla; naziv toga područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, uz uvjet da je nacionalna služba za zaštitu bilja predmetne treće zemlje u pisanom obliku unaprijed obavijestila Komisiju o statusu nezaraženosti.«.


U istom odjeljku, u točki 19.2., riječi u lijevom stupcu: »Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye« mijenjaju se i glase: »Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.«

U istom odjeljku, iza točke 25.7., dodaju se točke 25.7.1. i 25.7.2. koje glase:

»25.7.1. Bilje Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L., isključujući plodove i sjeme

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnosi na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 13. i Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 25.5, 25.6., 25.7., 28.1. i 45.3., službena izjava da bilje:

(a) potječe iz zemlje za koju je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere potvrđeno da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Keiferia lycopersicella (Walsingham), ili

(b) potječe iz područja nezaraženog štetnim organizmom Keiferia lycopersicella (Walsingham), a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla; naziv toga područja mora biti naveden u certifikatima iz članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«.«.
25.7.2. Plodovi Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L.

Službena izjava da plodovi:

(a) potječu iz zemlje za koju je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere potvrđeno da se u njoj ne pojavljuje štetni organizam Keiferia lycopersicella (Walsingham), ili

(b) potječu iz područja nezaraženog štetnim organizmom Keiferia lycopersicella (Walsingham), a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla; naziv toga područja mora biti naveden u certifikatima iz članka članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«, ili

(c) potječu s mjesta proizvodnje za koje je nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla utvrdila da je nezaraženo štetnim organizmom Keiferia lycopersicella (Walsingham), na temelju službenih inspekcijskih pregleda i sustavnog istraživanja obavljenog tijekom posljednja tri mjeseca prije izvoza, što se mora navesti u certifikatima iz članka članka 6. ovoga Pravilnika u rubrici »Dopunska izjava«.«.U istom odjeljku, u točki 52., u lijevom stupcu riječi: »Sjeme Zea mais L.« zamjenjuju se riječima: »Sjeme Zea mays L.«.

Članak 10.

U Prilogu 4., Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., iza točke 8. dodaje se točka 8.1. koja glasi:

»8.1. Bilje Ulmus L., namijenjeno sadnjiSlužbena izjava da simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma ulmi nisu primijećeni na mjestu proizvodnje ili u njegovoj neposrednoj blizini od početka posljednjega potpunog vegetacijskog ciklusa.«.

U istom odjeljku, točka 10.1. mijenja se i glasi:

»10.1. Bilje Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovi križanci i Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., isključujući plodove i sjeme

Službena izjava da bilje:

a)

potječe iz područja nezaraženog štetnim organizmom Trioza erytreae Del Guercio, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja ili

b)

da je bilje raslo na mjestu proizvodnje koje je registrirano i pod nadzorom je nadležnih tijela u državi članici iz koje potječe, i

– na kojem je bilje bilo smješteno na lokaciji s potpunom fizičkom zaštitom od unošenja štetnog organizma Trioza erytreae Del Guercio, i

– na kojem su tijekom posljednjeg potpunog vegetacijskog ciklusa prije premještanja obavljena dva službena inspekcijska pregleda u odgovarajuće vrijeme, pri čemu nisu primijećeni zakovi prisutnosti štetnog organizma Trioza erytreae Del Guercio na toj lokaciji, niti u okolnom području širine najmanje 200 m.«.U istom odjeljku, u točki 12., u desnom stupcu riječi: »Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye«, zamjenjuju se riječima: »Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.«.

U istom odjeljku, točka 18.3. mijenja se i glasi:

»18.3. Bilje Solanum L., koje formira vriježe ili gomolje, i njegovi križanci, namijenjeno sadnji ili sjetvi, isključujući one gomolje Solanum tuberosum L. koji su navedeni u točkama 18.1., 18.1.1. ili 18.2. i materijal potreban za održavanje kulture, koji se čuva u bankama gena ili zbirkama genetskog materijala, i isključujući sjeme Solanum tuberosum L. iz točke 18.3.1.

(a) Bilje se držalo u karantenskim uvjetima, i testiranjem provedenim u karantenskim uvjetima utvrđeno je da nije zaraženo štetnim organizmima;

(b) testiranje u karantenskim uvjetima spomenuto pod (a):

(aa) nadgledala je nacionalna organizacija za zaštitu bilja predmetne države članice i provelo ga je stručno osposobljeno osoblje te organizacije ili drugog službeno ovlaštenog tijela;

(bb) obavljeno je na mjestu koje je opremljeno odgovarajućom opremom i uređajima dovoljnima da se spriječi širenje štetnih organizama i da se materijal, uključujući indikatorske biljke, držao na način kojim se otklanja svaka opasnost od širenja štetnih organizama;

(cc) obavljeno je na svakoj jedinici materijala,

– vizualnim pregledom koji se obavljao u pravilnim razmacima tijekom barem jednog potpunog vegetacijskog ciklusa, s težištem na simptomima koje izazivaju štetni organizmi, pri kojem se vodilo računa o vrsti materijala i njegovom razvojnom stadiju tijekom testiranja

– testiranjem, u skladu sa službeno odobrenim metodama:

– kada je u pitanju krumpir u bilo kojem obliku, barem na:

– Andean potato latent virus,

– Arracacha virus B oca strain,

– Potato black ringspot virus,

– Potato spindle tuber viroid,

– Potato virus T,

– Andean potato mottle virus,

– uobičajene viruse krumpira A, M, S, V, X i Y (uključujući Yo, Yn i Yc) i Potato leaf roll virus,

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al.,

– Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

– u slučaju sjemena Solanum tuberosum L., osim onoga koje je navedeno u točki 18.3.1., barem na gore navedene viruse i viroid;

(dd) dopunjeno je odgovarajućim testiranjem u slučajevima u kojima su vizualnim pregledom otkriveni bilo kakvi drugi simptomi, kako bi se identificirali štetni organizmi koji su izazvali takve simptome;

(c) sav materijal za koji je testiranjem navedenim pod (b) utvrđeno da je zaražen štetnim organizmima navedenima pod (b) odmah je uništen ili podvrgnut postupcima kojima su uklonjeni ti štetni organizmi;

(d) svaka organizacija ili istraživačka ustanova koja posjeduje takav materijal mora o tome obavijestiti nadležnu upravu.«.U istom odjeljku, iza točke 18.3. dodaje se točka 18.3.1. koja glasi:

»18.3.1. Sjeme Solanum tuberosum L., isključujući ono koje je navedeno u točki 18.4.

Službena izjava: da sjeme potječe od biljaka koje su, ako je primjenjivo, u skladu sa zahtjevima iz točaka 18.1., 18.1.1., 18.2. i 18.3.; i

(a) da sjeme potječe iz područja za koja je poznato da je nezaraženo štetnim organizmima Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. i Potato spindle tuber viroid, ili

(b) da sjeme udovoljava sljedećim zahtjevima:

i. da je proizvedeno na lokaciji na kojoj od početka posljednjeg potpunog vegetacijskog ciklusa nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmima navedenim pod (a);

ii. da je proizvedeno na lokaciji na kojoj su poduzete sljedeće mjere:

1. da je ta lokacija proizvodnje odijeljena od onih lokacija na kojima se nalazi drugo bilje iz porodice Solanaceae i druge biljke domaćini štetnog organizma Potato spindle tuber viroid;

2. da je spriječen kontakt s osobljem i predmetima, kao što su alati, strojevi, vozila, spremnici i ambalaža, s drugih lokacija na kojima se proizvodi bilje iz porodice Solanaceae i druge biljke domaćiništetnog organizma Potato spindle tuber viroid, ili se poduzimaju odgovarajuće higijenske mjere za osoblje ili predmete s drugih mjesta na kojima se proizvode biljke iz porodice Solanaceae i druge biljke domaćini štetnog organizma Potato spindle tuber viroid kako bi se spriječila zaraza;

3. da se upotrebljava isključivo voda u kojoj nije prisutan ni jedan od štetnih organizama navedenih u ovoj točki.«.


Članak 11.

U Prilogu 4., Popisu IV., dijelu B, u točki 6.4. u trećem stupcu oznaka: »UK« zamjenjuje se oznakama: »IRL, UK«.

U istom dijelu, u točki 12.1., u trećem stupcu oznaka: »UK«, zamjenjuje se oznakama: »IRL, UK«.

U istom dijelu, iza točke 16. dodaje se točka 16.1. koja glasi:

»16.1. Bilje Pinus L., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 1., Popisu IV. dijelu A, odjeljku I., točkama 8.1., 8.2., 9. i 10., Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točkama 4. i 5., ili Popisu IV., dijelu B, točkama 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 16., službena izjava:

(a) da je bilje tijekom svojeg cijelog životnog ciklusa raslo na mjestima proizvodnje u zemljama za koje nije poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, ili

(b) da je bilje tijekom svojeg cijelog ži­votnog ciklusa raslo na području nezaraženom štetnim organizmom Thau­metopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja, ili

(c) da je bilje proizvedeno u rasadnicima, uključujući njihovo okolno područje, za koje je službenim inspekcijskim pregledima i službenim sustavnim istraživanjima obavljenim u odgovarajuće vrijeme, utvrđeno da nisu zaraženi štetnim organizmom Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, ili

(d) da je bilje tijekom svojeg cijelog životnog ciklusa raslo na lokaciji s potpunom fizičkom zaštitom od unošenja štetnog organizma Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, i da je inspekcijskim pregledom obavljenim u odgovarajuće vrijeme utvrđeno da je nezaraženo štetnim organizmom Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

UK«.

U istom dijelu, u točki 20.3. u trećem stupcu oznake: »FI, LV, SI, SK« zamjenjuju se oznakama: »FI, LV, P (Azori), SI, SK«.

U istom dijelu, iza točke 20.3. dodaju se točke 20.4. i 20.5. koje glase:

»20.4. Bilje s korijenjem, posađeno ili namijenjeno sadnji, uzgojeno na otvorenomeMora postojati dokaz da bilje potječe s polja za koje je poznato da je nezaraženo štetnim organizmom Globodera rostochiensis (Wollenweber) Be­hrens.P (Azori)
20.5. Bilje Prunus L., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točkama 9. i 18. ili Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 19.2., 23.1. i 23.2. ili Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točkama 12. i 16., službena izjava:

(a) da je bilje tijekom svojeg cijelog životnog ciklusa raslo na mjestima proizvodnje u zemljama za koje nije poznato da se u njima pojavljuje štetni organizam Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., ili

(b) da je bilje tijekom svojeg cijelog životnog ciklusa raslo na području nezaraženom štetnim organizmom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al, a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja, ili

(c) da bilje potječe izravno od matičnih biljaka koje tijekom posljednjeg potpunog vegetacijskog ciklusa nisu pokazivale simptome zaraze štetnim organizmom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., ili

(d) za bilje Prunus laurocerasus L. i Prunus lusitanica L., za koje se može dokazati njegovim pakiranjem ili na neki drugi način da je namijenjeno prodaji krajnjem kupcu koji se ne bavi profesionalnom proizvodnjom, da na mjestu proizvodnje na bilju nisu primijećeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. od početka posljednjeg potpunog vegetacijskog razdoblja

UK«.

U istom dijelu, u točki 21., tekst u trećem stupcu mijenja se i glasi:

»E (osim autonomnih zajednica Andaluzija, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, autonomne zajednice Madrid, Murcia, Navarra i La Rioja, pokrajine Guipuzcoa (Baskija), okrugā Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell u pokrajini Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okrugā L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicante i općina Alborache i Turís u pokrajini Valencija (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korzika), IRL (osim grada Galwaya), I (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Emilija i Romanja (pokrajine Parma i Piacenza), Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Mantova, Milano, Sondrio i Varese), Marche, Molise, Pijemont (osim općina Busca, Centallo i Tarantasca u pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (osim pokrajina Rovigo i Venecija, općina Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana u pokrajini Padovi i područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Verona)), LV, LT (osim općina Babtai i Kėdainiai (regija Kaunas)), P, SI (osim regija Gorenjska, Koruška, Maribor i Notranjska te općina Lendava i Renče-Vogrsko (južno od autoceste H4)), SK (osim općine Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov)), FI, UK (Sjeverna Irska: osim općina Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran i Carrigenagh u okrugu Down te izbornog područja Dunmurry Cross u Belfastu, okrug Antrim; Otok Man i Kanalski otoci).«

U istom dijelu, u točki 21.1., tekst u drugom stupcu mijenja se i glasi:

»Ne dovodeći u pitanje zabranu iz Popisa III., dijela A, točke 15., koja se odnosi na unošenje bilja Vitis L., isključujući plodove, iz trećih zemalja (uz iznimku Švicarske) u Europsku uniju, službena izjava da bilje:

(a) potječe iz zaštićenih područja navedenih u desnom stupcu; ili

(b) da je podvrgnuto odgovarajućem postupku kako bi se osiguralo da nije zaraženo štetnim organizmom Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), prema službeno odobrenoj specifikaciji.«

U istom dijelu, u točki 21.3. tekst u trećem stupcu, mijenja se i glasi:

»E (osim autonomnih zajednica Andaluzija, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, autonomne zajednice Madrid, Murcia, Navarra i La Rioja, pokrajine Guipuzcoa (Baskija), okrugā Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell u pokrajini Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okrugā L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà u pokrajini Alicante i općina Alborache i Turís u pokrajini Valencija (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korzika), IRL (osim grada Galwaya), I (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Emilija i Romanja (pokrajine Parma i Piacenza), Lacij, Ligurija, Lombardija (osim pokrajina Mantova, Milano, Sondrio i Varese), Marche, Molise, Pijemont (osim općina Busca, Centallo i Tarantasca u pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (osim pokrajina Rovigo i Venecija, općina Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana u pokrajini Padovi i područja smještenog južno od autoceste A4 u pokrajini Verona)), LV, LT (osim općina Babtai i Kėdainiai (regija Kaunas)), P, SI (osim regija Gorenjska, Koruška, Maribor i Notranjska te općina Lendava i Renče-Vogrsko (južno od autoceste H4)), SK (osim općine Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (okrug Levice), Dvory nad Žitavou (okrug Nové Zámky), Málinec (okrug Poltár), Hrhov (okrug Rožňava), Veľké Ripňany (okrug Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (okrug Trebišov)), FI, UK (Sjeverna Irska: osim općina Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran i Carrigenagh u okrugu Down te izbornog područja Dunmurry Cross u Belfastu, okrug Antrim; Otok Man i Kanalski otoci).«

U istom dijelu, iza točke 21.3. dodaju se točke 21.4. i 21.5. koje glase:

»21.4. Bilje Arecaceae (Palmae), namijenjeno sadnji, koje ima promjer stabljike pri osnovi veći od 5 cm i pripada jednom od sljedećih rodova: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 17. ili Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 37. i 37.1. ili Popisu IV. dijelu A, odjeljku II., točki 19.1., službena izjava da je bilje:

(a) raslo tijekom svojeg cijelog životnog ciklusa na mjestima proizvodnje u zemljama za koje je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Paysandisia archon (Burmeister), ili

(b) raslo tijekom svojeg cijelog životnog ciklusa na području nezaražemom štetnim organizmom Paysandisia archon (Burmeister), a koje je u skladu s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja, ili

(c) u razdoblju od najmanje dvije godine prije izvoza ili premještanja raslo na mjestu proizvodnje:

– koje je registrirala i nadzire nacionalna služba za zaštitu bilja u zemlji podrijetla, i

– na kojem je bilje smješteno na lokaciji s potpunom fizičkom zaštitom od unošenja štetnog organizma Paysandisia archon (Burmeister), i

– na kojem tijekom tri službena inspekcijska pregleda godišnje, koji su obavljeni u prikladno vrijeme, uključujući i pregled neposredno prije premještanja s tog mjesta proizvodnje, nisu primijećeni znakovi zaraze štetnim organizmom Paysandisia archon (Burmeister).

IRL, MT, UK.
21.5. Bilje Arecaceae (Palmae), namijenjeno sadnji, koje ima promjer stabljike pri osnovi veći od 5 cm i pripada jednom od sljedećih taksona: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. i Washingtonia Raf.

Ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose na bilje navedeno u Popisu III., dijelu A, točki 17. ili Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točkama 37. i 37.1. ili Popisu IV., dijelu A, odjeljku II., točki 19.1., službena izjava da je bilje:

(a) raslo tijekom svojeg cijelog životnog ciklusa na mjestima proizvodnje u zemljama za koje je poznato da se u njima ne pojavljuje štetni organizam Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ili

(b) raslo tijekom svojeg cijelog životnog ciklusa na području nezaražemom štetnim organizmom Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), a koje je s odgovarajućim Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja ili

(c) u razdoblju od najmanje dvije godine prije izvoza ili premještanja raslo na mjestu proizvodnje:

– koje je registrirano i pod nadzorom nacionalne službe za zaštitu bilja u zemlji podrijetla, i

– na kojem je bilje smješteno na lokaciji s potpunom fizičkom zaštitom od unošenja štetnog organizma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), i

– na kojem tijekom tri službena inspekcijska pregleda godišnje, koji su obavljeni u prikladno vrijeme, uključujući i pregled neposredno prije premještanja s tog mjesta proizvodnje, nisu primijećeni znakovi zaraze štetnim organizmom Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

IRL, P (Azori), UK«.


U istom dijelu, u točki 24.1. i 24.2., tekst u trećem stupcu mijenja se i glasi:

»IRL, P (Azori, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho i Trás-os-Montes), UK, S, FI«.

U istom dijelu, točka 24.3., mijenja se i glasi:

»24.3. Bilje Begonia L., namijenjeno sadnji, isključujući gomolje i podanke, i bilje Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. i Nerium oleander L., namijenjeno sadnji

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve koji se odnose na bilje navedeno u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 45.1., ovisno o slučaju, službena izjava da:

(a) bilje potječe iz područja za koje je poznato da je nezaraženo štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), ili

(b) prilikom službenih inspekcijskih pregleda koji su se obavljali na bilju na mjestu proizvodnje barem jedanput svaka tri tjedna tijekom devet tjedana prije stavljanja na tržište, nisu primijećeni znakovi zaraze štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), ili

(c) u slučajevima kad je štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije) pronađen na mjestu proizvodnje, da je bilje koje se držalo ili proizvodilo na tom mjestu proizvodnje, na odgovarajući način tretirano da bi se suzbio štetni organizam Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), te da je poslije na tom mjestu proizvodnje službenim inspekcijskim pregledima koji su se obavljali jednom tjedno tijekom tri tjedna prije premještanja s tog mjesta proizvodnje i tijekom praćenja zdravstvenoga stanja u spomenutom razdoblju nije utvrđena zaraza štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), što je posljedica primjene odgovarajućih postupaka iskorjenjivanja štetnog organizma Bemisia tabaci Genn. (europske populacije), ili

IRL, P (Azori, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho i Trás-os-Montes), UK, S, FI«.
(d) za bilje za koje se može dokazati njegovim pakiranjem, razvijenošću cvijeta ili na neki drugi način da je namijenjeno za prodaju krajnjem kupcu koji se ne bavi profesionalnom proizvodnjom, da je službenim inspekcijskim pregledom bilja obavljenim neposredno prije njegovog premještanja, pri čemu je utvrđeno da nije zaraženo štetnim organizmom Bemisia tabaci Genn. (europske populacije).

U istom dijelu, u točki 33., tekst u trećem stupcu mijenja se i glasi: »IRL, UK«.

Članak 12.

U Prilogu 5., Popisu V., dijelu A, odjeljku I., točka 1.4., mijenja se i glasi:

»1.4.Bilje Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovi križanci, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. i Vitis L., isključujući plodove i sjeme.«

U istom odjeljku, u točki 1.7. podtočki (b), tekst u tablici mijenja se i glasi:

»Oznaka KNOpis
4401 12 00Ogrjevno drvo, isključujući drvo četinjača, u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima pruća ili u sličnim oblicima
4401 22 00Drvo u obliku iverja ili čestica, isključujući drvo četinjača
4401 40 90Drveni otpad i ostaci (isključujući piljevinu), neaglomerirani
ex 4403 12 00Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo, zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, kojemu nije odstranjena kora ili bjelika, isključujući drvo četinjača
ex 4403 99 00Drvo, isključujući drvo četinjača, tropsko drvo, te drvo hrasta (Quercus spp.), bukve (Fagus spp.), breze (Betula spp.), topole i jasike (Populus spp.) te eukaliptusa (Eucalyptus spp.), neobrađeno, uključujući i ono kojem je odstranjena kora ili bjelika, ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo, koje nije zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima
ex 4404 20 00Drvo, isključujući drvo četinjača: cijepane motke: stupovi, stupići i kolci, zašiljeni, ali ne uzdužno piljeni
ex 4407 99Drvo, isključujući drvo četinjača, tropsko drvo, te drvo hrasta (Quercus spp.), bukve (Fagus spp.), javora (Acer spp.), trešnje (Prunus spp.), jasena (Fraxinus spp.), breze (Betula spp.), topole i jasike (Populus spp.), uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezanjem ili ljuštenjem, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije, debljine veće od 6 mm.«

U istom odjeljku, točka 2.1. mijenja se i glasi:

»2.1. Bilje namijenjeno sadnji: Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. i križanci, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., sve sorte novogvinejskih križanaca Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. i drugo bilje zeljastih vrsta, isključujući bilje iz porodice Poaceae (Gramineae), namijenjeno sadnji, te isključujući lukovice, podanke i gomolje.«.

Članak 13.

U Prilogu 5., Popisu V., dijelu A., odjeljku II., točka 1.2. mijenja se i glasi:

»1.2. Bilje Beta vulgaris L., Platanus L., Populus L., Prunus L. i Quercus spp., isključujući Quercus suber i Ulmus L., namijenjeno sadnji.«

U istom odjeljku, iza točke 1.3., dodaje se točka 1.3.1. koja glasi:

»1.3.1. Bilje Arecaceae (Palmae), namijenjeno sadnji, koje ima promjer stabljike pri osnovi veći od 5 cm i koje pripada sljedećim taksonima: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.«

U istom odjeljku, u točki 1.10. podtočki (b), tekst u tablici mijenja se i glasi:

»Oznaka KNOpis
4401 11 00Ogrjevno drvo četinjača u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima pruća ili u sličnim oblicima
4401 12 00Ogrjevno drvo, isključujući drvo četinjača, u obliku iverja ili čestica
4401 21 00Drvo četinjača, u obliku iverja ili čestica
4401 22 00Drvo, isključujući drvo četinjača u obliku iverja ili čestica
4401 40 90Drveni otpad i ostaci (isključujući piljevinu), neaglomerirani
ex 4403 11 00Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo četinjača, zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, kojemu nije odstranjena kora ili bjelika
ex 4403 12 00Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo, isključujući drvo četinjača, zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, kojemu nije odstranjena kora ili bjelika
ex 4403 21Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo bora (Pinus spp.), kojemu nije odstranjena kora ili bjelika, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, pri čemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 22 00Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo bora (Pinus spp.), kojemu nije odstranjena kora ili bjelika, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, osim onog kojemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 23Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo jele (Abies spp.) i smreke (Picea spp.), kojemu nije odstranjena kora ili bjelika, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, pri čemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 24 00Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo jele (Abies spp.) i smreke (Picea spp.), kojemu nije odstranjena kora ili bjelika, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, isključujući ono kojemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 25Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo četinjača, isključujući drvo bora (Pinus spp.), jele (Abies spp.) i smreke (Picea spp.), kojemu nije odstranjena kora ili bjelika, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, pri čemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 26 00Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo četinjača, isključujući drvo bora (Pinus spp.), jele (Abies spp.) i smreke (Picea spp.), kojemu nije odstranjena kora ili bjelika, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, isključujući ono kojemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 99 00Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo, isključujući drvo četinjača, tropsko drvo, te drvo hrasta (Quercus spp.), bukve (Fagus spp.), breze (Betula spp.), topole i jasike (Populus spp.) te eukaliptusa (Eucalyptus spp.), neovisno o tome je li odstranjena kora ili bjelika ili nije, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima
ex 4404Drvene cijepane motke; stupovi, stupići i kolci zašiljeni, ali ne uzdužno piljeni
4406Drveni željeznički ili tramvajski pragovi
ex 4407Drvo četinjača, uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezanjem ili ljuštenjem, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije, debljine veće od 6 mm
ex 4407 99Drvo, isključujući drvo četinjača, tropsko drvo, te drvo hrasta (Quercus spp.), bukve (Fagus spp.), javora (Acer spp.), trešnje (Prunus spp.), jasena (Fraxinus spp.), breze (Betula spp.) te topole i jasike (Populus spp.), uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezanjem ili ljuštenjem, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije, debljine veće od 6 mm .«.


U istom odjeljku, točka 2.1., mijenja se i glasi:

»2.1. Bilje Begonia L., namijenjeno sadnji, isključujući podanke i gomolje, te bilje Dipladenia A. DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. i Nerium oleander L., namijenjeno sadnji.«.

Članak 14.

U Prilogu 5., Popisu V., dijelu B, odjeljku I., točki 1., riječi: »Zea mais L.« zamjenjuju se riječima: »Zea mays L.«.

U istom odjeljku, u točki 2., u desetoj alineji riječi »Amiris P. Browne«, mijenjaju se i glase:

»Amyris P. Browne«.

U istom odjeljku, u točki 3., prva alineja, mijenja se i glasi:

» – Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. i njihovi križanci, Momordica L., Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L.«.

U istom odjeljku, u točki 3., dodaje se druga alineja, koja glasi:

» – Punica granatum L. podrijetlom iz zemalja afričkoga kontinenta, s Zelenortskih Otoka, Svete Helene, Madagaskara, Réuniona, Mauricijusa te iz Izraela.«.

U istom odjeljku, točki 6., podtočki (a) dodaje se alineja koja glasi:

» – Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L., uključujući drvo koje nije zadržalo svoju prirodno oblu površinu, osim drvne piljevine i strugotina, podrijetlom iz Kanade ili SAD-a«.

U istom odjeljku, u točki 6. podtočki (b) tekst u tablici mijenja se i glasi:

»Oznaka KNOpis
4401 11 00Ogrjevno drvo četinjača u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima pruća ili u sličnim oblicima
4401 12 00Ogrjevno drvo, isključujući drvo četinjača u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima pruća ili u sličnim oblicima
4401 21 00Drvo četinjača u obliku iverja ili čestica
4401 22 00Drvo, isključujući drvo četinjača u obliku iverja ili čestica
4401 40 10Piljevina, neaglomerirana
4401 40 90Drveni otpad i ostaci (isključujući piljevinu), neaglomerirani
ex 4403 11 00Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo četinjača, zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, kojemu nije odstranjena kora ili bjelika
ex 4403 12 00Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo, isključujući drvo četinjača, zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, kojemu nije odstranjena kora ili bjelika
ex 4403 21Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo bora (Pinus spp.), kojemu nije odstranjena kora ili bjelika, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, pri čemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 22 00Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno), drvo bora (Pinus spp.), kojemu nije odstranjena kora ili bjelika, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, isključujući drvo kojemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 23Neobrađeno drvo jele (Abies spp.) i smreke (Picea spp.), kojemu nije odstranjena kora ili bjelika, ili grubo obrađeno (učetvoreno), osim drva zaštićenog bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, pri čemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 24 00Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo jele (Abies spp.) i smreke (Picea spp.), kojemu nije odstranjena kora ili bjelika,, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, isključujući drvo kojemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 25Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo četinjača, osim drva bora (Pinus spp.), jele (Abies spp.) i smreke (Picea spp.), kojemu nije odstranjena kora ili bjelika, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, pri čemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 26 00Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo četinjača, isključujući drvo bora (Pinus spp.), jele (Abies spp.) i smreke (Picea spp.), kojemu nije odstranjena kora ili bjelika, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, isključujući drvo kojemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
4403 91 00Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo hrasta (Quercus spp.), neovisno o tome je li odstranjena kora ili bjelika ili nije, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima
4403 95Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno)drvo breze (Betula spp.), neovisno o tome je li odstranjena kora ili bjelika ili nije, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, pri čemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
4403 96 00Neobrađeno ili je grubo obrađeno (učetvoreno) drvo breze (Betula spp.), neovisno o tome je li odstranjena kora ili bjelika ili nije, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, isključujući drvo kojemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
4403 97 00Neobrađeno ili je grubo obrađeno (učetvoreno) drvo topole i jasike (Populus spp.), neovisno o tome je li odstranjena kora ili bjelika ili nije, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima
ex 4403 99 00Neobrađeno ili je grubo obrađeno (učetvoreno) drvo, isključujući drvo četinjača, tropsko drvo, te drvo hrasta (Quercus spp.), bukve (Fagus spp.), breze (Betula spp.), topole i jasike (Populus spp.) te eukaliptusa (Eucalyptus spp.), neovisno je li odstranjena kora ili bjelika ili nije, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima
ex 4404Cijepane motke; stupovi, stupići i kolci zašiljeni, ali ne uzdužno piljeni
4406Drveni željeznički ili tramvajski pragovi
ex 4407Drvo četinjača, uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezanjem ili ljuštenjem, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije, debljine veće od 6 mm
4407 91Drvo hrasta (Quercus spp.), uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezanjem ili ljuštenjem, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije, debljine veće od 6 mm
ex 4407 93Drvo Acer saccharum Marsh, uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezanjem ili ljuštenjem, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije, debljine veće od 6 mm
4407 94Drvo trešnje (Prunus spp.), uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezanjem ili ljuštenjem, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije, debljine veće od 6 mm
4407 95Drvo jasena (Fraxinus spp.), uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezanjem ili ljuštenjem, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije, debljine veće od 6 mm
4407 96Drvo breze (Betula spp.), uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezanjem ili ljuštenjem, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije, debljine veće od 6 mm
4407 97Drvo topole i jasike (Populus spp.), uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezanjem ili ljuštenjem, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije, debljine veće od 6 mm
ex 4407 99Drvo, isključujući drvo četinjača. tropsko drvo, te drvo hrasta (Quercus spp.), bukve (Fagus spp.), javora (Acer spp.), trešnje (Prunus spp.), jasena (Fraxinus spp.), breze (Betula spp.), topole i jasike (Populus spp.), uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezanjem ili ljuštenjem, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije, debljine veće od 6 mm
4408 10Listovi drva četinjače za furniranje (uključujući one dobivene rezanjem laminiranog drva nožem), za šperploče ili za slično laminirano drvo i drugo drvo, uzdužno piljeno, rezano nožem ili ljušteno, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije, debljine ne veće od 6 mm
4416 00 00Bačve, kace, vjedra i drugi bačvarski proizvodi te njihovi dijelovi od drva, uključujući bačvarske duge
9406 10 00Montažne građevine od drva.«Članak 15

U Prilogu 5., Popisu V., dijelu B, odjeljku II., točki 7., podtočka (b) mijenja se i glasi:

»Oznaka KNOpis
4401 11 00Ogrjevno drvo četinjača u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima pruća ili u sličnim oblicima
4401 12 00Ogrjevno drvo, isključujući drvo četinjača, u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima pruća ili u sličnih oblicima
4401 21 00Drvo četinjača u obliku iverja ili čestica
4401 22 00Drvo, isključujući drvo četinjača, u obliku iverja ili čestica
4401 40 90Drveni otpad i ostaci (isključujući piljevinu), neaglomerirani
ex 4403 11 00Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo četinjača, zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, kojemu nije odstranjena kora ili bjelika
ex 4403 12 00Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo, isključujući drvo četinjača, zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, kojemu nije odstranjena kora ili bjelika
ex 4403 21Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo bora (Pinus spp.), kojemu nije odstranjena kora ili bjelika, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, pri čemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 22 00Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo bora (Pinus spp.), kojemu nije odstranjena kora ili bjelika, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, isključujući drvo kojemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 23Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo jele (Abies spp.) i smreke (Picea spp.), kojemu nije odstranjena kora ili bjelika, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, pri čemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 24 00Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo jele (Abies spp.) i smreke (Picea spp.), kojemu nije odstranjena kora ili bjelika, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, isključujući drvo kojemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 25Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo četinjača, isključujući drvo bora (Pinus spp.), jele (Abies spp.) ili smreke (Picea spp.), kojemu nije odstranjena kora ili bjelika, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, pri čemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 26 00Neobrađeno ili grubo obrađeno (učetvoreno) drvo četinjača, isključujući drvo bora (Pinus spp.), jele (Abies spp.) ili smreke (Picea spp.), kojemu nije odstranjena kora ili bjelika, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima, isključujući drvo kojemu je bilo koja dimenzija poprečnog presjeka 15 cm ili veća
ex 4403 99 00Neobrađeno ili je grubo obrađeno (učetvoreno) drvo, isključujući drvo četinjača, tropsko drvo, te drvo hrasta (Quercus spp.), bukve (Fagus spp.), breze (Betula spp.), topole i jasike (Populus spp.) te eukaliptusa (Eucalyptus spp.), neovisno o tome je li odstranjena kora ili bjelika ili nije, isključujući drvo zaštićeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim zaštitnim sredstvima
ex 4404Cijepane motke; stupovi, stupići i kolci zašiljeni, ali ne uzdužno piljeni
4406Drveni željeznički ili tramvajski pragovi
ex 4407Drvo četinjača, uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, neovisno o tome je li odstranjena kora ili bjelika ili nije, debljine veće od 6 mm
ex 4407 99Drvo, isključujući drvo četinjača, tropsko drvo, te drvo hrasta (Quercus spp.), bukve (Fagus spp.), javora (Acer spp.), trešnje (Prunus spp.), jasena (Fraxinus spp.), breze (Betula spp.) te topole i jasike (Populus spp.), uzdužno obrađeno piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije, debljine veće od 6 mm
4415Sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slična ambalaža za pakiranje od drva; bubnjevi za kabele; palete, sandučaste palete (boks-palete) i druge ploče za utovar; okviri za palete od drva
9406 10 00Montažne građevine od drva«.


Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine, osim odredbi iz članka 10. stavka 4. ovoga Pravinika koje se odnose na posebne fitosanitarne zahtjeve navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II, točkama 18.3.i 18.3.1., koje stupaju na snagu 1. travnja 2018. godine.

Klasa: 011-01/17-01/39

Urbroj: 525-09/1693-17-5

Zagreb, 19. prosinca 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.