Uredba o izmjeni Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida

NN 2/2018 (5.1.2018.), Uredba o izmjeni Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida

Vlada Republike Hrvatske

58

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, br. 107/03 i 144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. siječnja 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O JEDINIČNIM
NAKNADAMA, KOREKTIVNIM KOEFICIJENTIMA I POBLIŽIM KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE NA EMISIJU U OKOLIŠ UGLJIKOVOG DIOKSIDA

Članak 1.

U Uredbi o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (»Narodne novine«, br. 73/07 i 48/09), u članku 2. podstavku 16. broj: »30« zamjenjuje se brojem: »450«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/98

Urbroj: 50301-25/27-18-2

Zagreb, 4. siječnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.