Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN 2/2018 (5.1.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

MINISTARSTVO FINANCIJA

70

Na temelju članka 37. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 115/16) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15 i 1/17), u članku 7. stavku 3. riječi: »članka 14.« zamjenjuju se riječima: »članka 21.«.

Članak 2.

U članku 12. stavku 2. točka 2. briše se, a dosadašnje točke: »3., 4. i 5.« postaju točke: »2., 3. i 4.«.

Članak 3.

U članku 35.a stavak 3. briše se.

Članak 4.

U članku 47. stavku 3. točki 49.3. u prvoj rečenici riječi: »9%« zamjenjuju se riječima: »3%«, a riječi: »13,5%« zamjenjuju se riječima: »4,5%« .

U točki 59. riječi: »broju 52.« zamjenjuje se riječima: »broju 53.«.

Članak 5.

U članku 47.b iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ukoliko tijekom poreznog razdoblja kod poreznog obveznika nastanu potraživanja po osnovi danih zajmova ili kredita, odobrenih po istoj kamatnoj stopi, istoj povezanoj osobi, pri čemu ukupan iznos tih potraživanja nastalih u poreznom razdoblju ne prelazi iznos od 150.000,00 kn, takvi zajmovi ili krediti mogu se u Obrascu PD-IPO iskazati u ukupnom iznosu, a ne po pojedinoj transakciji. U tom slučaju se kao datum nastanka obveze ili potraživanja uzima datum nastanka najstarije obveze ili potraživanja, a za sve ostale stavke (osim kamatne stope koja se iskazuje u visini koja je ugovorena) u Obrascu PD-IPO upisuju se zbrojeni iznosi. Navedeni način iskazivanja u Obrascu PD-IPO primjenjuje se na istovjetan način i na obveze po osnovi primljenih kredita ili zajmova od iste povezane osobe.«.

Članak 6.

U članak 47.c stavku 3. točki 54. iza riječi: »Zakona« dodaje se zarez i riječi: »a za koji se smanjuje redni broj 53.«.

U točki 56. riječi: »rednom broju 59.« zamjenjuju se riječima: »rednom broju 57.«.

U točki 57. iza riječi: »Zakona« dodaje se zarez i riječi: »a za koji se smanjuje ili povećava redni broj 56.«.

Članak 7.

U članku 49. stavku 5. riječi: »članka 14.« zamjenjuju se riječima: »članka 21.«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

(1) Mijenja se Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu – Obrazac PD-NN koja je sastavni je dio ovoga Pravilnika, a primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit prema novčanom načelu za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2017. godine i nadalje.

(2) Mijenja se i dopunjuje Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu – Obrazac PD-PO koje je sastavni je dio ovoga Pravilnika, a primjenjuje se za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2017. godine i nadalje.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2017. godinu i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2017. godine.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-02/38

Urbroj: 513-07-21-01/17-1

Zagreb, 15. prosinca 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

Obrazac PD-NN

MINISTARSTVO FINANCIJA

POREZNA UPRAVA

Područni ured ................................................

Ispostava .........................................................

PRIJAVA POREZA NA DOBIT PREMA NOVČANOM NAČELU

za razdoblje od _______________ do _________________
(dan, mjesec, godina)(dan, mjesec, godina)

Podaci o poreznom obvezniku:

Naziv / ime i prezime poreznog obveznikaOsobni identifikacijski broj
  
  


Adresa sjedišta _________________________________________________________


Naselje ________________________________________________________________


Ulica i kućni broj________________________________________________________

Računi kod banaka (naziv i sjedište)
Šifra djelatnosti i naziv djelatnosti
 

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja

Potvrda primitka prijave

(popunjava Porezna uprava)

(Nadnevak)(Potpis)

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

u kunama i lipama

R. br.OpisIznos
I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA
1.UKUPNI PRIHODI
2.UKUPNI RASHODI
3.DOBIT (r. br. 1. – r. br. 2.)
4.GUBITAK (r. br. 2. – r. br. 1.)
II. SVOĐENJE DOBITI/GUBITKA NA POREZNU OSNOVICU PREMA NOVČANOM NAČELU
II.1.POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA PREMA NOVČANOM NAČELU
5.Rashodi (gubici) od vrijednosnih usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
6.Rashodi (gubici) od vrijednosnih usklađenja financijske imovine
7.Rashodi vrijednosnog usklađenja potraživanje od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge
8.Rashodi od rezerviranja
9.Rashodi od nerealiziranih tečajnih razlika
10.Rashodi od ostalih nenovčanih transakcija
11.Smanjenje potraživanja od poslovnih aktivnosti (bez učinka kamata i bez učinka obveze PDV-a)
12.Smanjenje kratkotrajnih potraživanja po osnovi kamata priznatih u prihode (od svih aktivnosti)
13.Smanjenje vrijednosti zaliha
14.Povećanje kratkoročnih obveza od poslovnih aktivnosti (bez učinka kamata i bez učinka prava na odbitak pretporeza)
15.Povećanje kratkoročnih obveza po osnovi kamata priznatih u rashode (od svih aktivnosti)
16.Iznos uvećanja prema članku 11.b stavcima 3., 4. i 5. Pravilnika
17.Ostale korekcije koje povećavaju dobit
18.UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA PREMA NOVČANOM NAČELU (r. br. 5. do 17.)
II.2SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA PREMA NOVČANOM NAČELU
19.Prihodi (dobici) od vrijednosnih usklađenja financijske imovine
20.Prihodi od rezerviranja
21.Prihodi od nerealiziranih tečajnih razlika
22.Prihodi od ostalih nenovčanih transakcija
23.Povećanje potraživanja od poslovnih aktivnosti (bez učinka kamata i bez učinka obveze PDV-a)
24.Povećanje kratkotrajnih potraživanja po osnovi kamata priznatih u prihode (od svih aktivnosti)
25.Povećanje vrijednosti zaliha
26.Smanjenje kratkoročnih obveza od poslovnih aktivnosti (bez učinka kamata i bez učinka prava na odbitak pretporeza)
27.Smanjenje kratkoročnih obveza po osnovi kamata priznatih u rashode (od svih aktivnosti)
28.Iznos umanjenja prema članku 11.b stavcima 3., 4. i 5. Pravilnika
29.Ostale korekcije koje smanjuju dobit
30.UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA PREMA NOVČANOM NAČELU (r. br. 19. do 29.)
III. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA
31.Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)
32.50% realiziranih troškova za reprezentaciju (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)
33.Iznos porezno nepriznat realizirani trošak za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)
34.Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)
35.Izdaci po osnovi realiziranih rashoda utvrđenih u postupku nadzora (čl. 7. Zakona)
36.Realizirani troškovi za prisilnu naplatu poreza i drugih davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. Zakona)
37.Realizirani troškovi po osnovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)
38.Realizirani troškovi za zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 8. Zakona)
39.Realizirani troškovi za povlastice i druge oblike imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. Zakona)
40.Realizirani troškovi za darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)
41.Realizirani troškovi za kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)
42.Realizirani troškovi za kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)
43.Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)
44.Povećanje porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice prema članku 5. stavku 1. Zakona na utvrđivanje porezne osnovice prema stavku 7. istog članka Zakona odnosno prema članku 16. stavku 4. Zakona
45.Povećanje porezne osnovice po osnovi svih drugih realiziranih rashoda i drugih. povećanja (čl. 7. st. 1. t. 13. Zakona i čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona) te povećanje dobiti po osnovi prestanka prava na prijenos poreznog gubitka (čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona)
46.UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (red. br. 31. do 45.)
IV. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA
47.Prihodi od primljenih ili iskazanih dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)
48.Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)
49.Smanjenje porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice prema članku 5. stavku 1. Zakona na utvrđivanje porezne osnovice prema stavku 7. istog članka Zakona odnosno prema članku 16. stavku 4. Zakona
50.Realizirani rashod, gubitak ili prihod koji nije bio uključen u poreznu osnovicu u prethodnim poreznim razdobljima
51.Ukupni iznos državnih potpora čl. 6. st. 1. t. 5. Zakona (r. br. 51.1. i r. br. 51.2.)
51.1.Državna potpora po osnovi realiziranog troška za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)
51.2.Državna potpora po osnovi realiziranog troška za istraživačko razvojne projekte (čl. 15. Pravilnika)
52.UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 47. do 51.)
V. POREZNA OSNOVICA
53.Dobit/gubitak nakon povećanja i smanjena (r. br. 3. + r. br.18. – r. br. 30. + r. br. 46. – r. br. 52.) ili (r. br. 4. – r. br. 18. + r. br. 30. – r. br. 46. + r. br. 52.)
54.Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)
55.Porezna osnovica (r. br. 53. – r. br. 54.)
VI. POREZNI GUBITAK
56.Dobit/gubitak nakon povećanja i smanjena (r. br. 3. + r. br. 18. – r. br. 30. + r. br. 46. – r. br. 52.) ili (r. br. 4. – r. br. 18. + r. br. 30. – r. br. 46. + r. br. 52.)
57.Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)
58.Porezni gubitak za prijenos (r. br. 56. – r. br. 57.)
VII. POREZNA OBVEZA
59.Porezna osnovica (r. br. 55.)
60.Porezna stopa (čl. 28. Zakona)
61.Porezna obveza (r. br. 59. x r. br. 60.)
VIII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI
62.Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 63. + r. br. 64.)
63.Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 48.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)
64.Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 48.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)
65.Olakšice prema čl. 8., 9., 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja (r. br. 65.1. + r. br. 65.2. + r. br. 65.3. + r. br. 65.4.)
65.1.Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%
65.2.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%
65.3.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%
65.4.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%
66.Olakšice prema čl. 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja (r. br. 66.1. + r. br. 66.2. + r. br. 66.3. + r. br. 66.4.)
66.1.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%
66.2.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%
66.3.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%
66.4.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%
67.Ukupni iznos poticanja investicija (r. br. 65. + r. br. 66.)
68.Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 62. + r. br. 67.)
IX. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA
69.Porezna obveza (r. br. 61. – r. br. 68.)
70.Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)
71.Porezna obveza (r. br. 69. – r. br. 70.)
72.Uplaćeni predujmovi
73.Razlika za uplatu (r. br. 71. – r. br. 72.)
74.Razlika za povrat (r. br. 72. – r. br. 71.)
75.Predujmovi za sljedeće porezno razdobljeZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

___________________________________________________________

(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)


Obrazac PD-PO

IZVJEŠĆE O OBRAČUNU POREZA NA DOBIT U PAUŠALNOM IZNOSU
za razdoblje od _________ do__________

I. PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU
NAZIVOIBADRESA
   
NAZIV DJELATNOSTI    

II. PODACI O OSTVARENOM PRIHODU I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOBIT
RAZDOBLJE (kvartal)Iznos prihodaIznos uplaćenog poreza na dobit
1. 1. – 31. 3. 
 
1. 4. – 30. 6. 
 
1. 7. – 30. 9. 
 
1. 10. – 31. 12. 
 
UKUPNO 
 

III. OBRAČUN PAUŠALNOG POREZA NA DOBIT
1.Ukupan prihod 
2.Paušalna osnovica prema članku 11.a stavku 1. Pravilnika
3.Obveza prema čl. 11. Pravilnika 
4.Uplaćeni porez na dobit 
5.Razlika za uplatu/povrat 
6.Iznos mjesečnog paušalnog poreza 

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

___________________________________________________________

(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)