Pravilnik o minimalnim standardima za rad autoškola

NN 3/2018 (10.1.2018.), Pravilnik o minimalnim standardima za rad autoškola

Ministarstvo unutarnjih poslova

115

Na temelju članka 201. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15. i 108/17.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA RAD AUTOŠKOLA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se minimalni standardi koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba (obrtnik) za provedbu jedinstvenog nastavnog procesa u autoškoli te se propisuje izdavanje ovlaštenja za rad autoškola.

Članak 2.

(1) Djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače u autoškoli obavlja pravna ili fizička osoba (obrtnik) koja za to ispunjava propisane minimalne standarde i ima ovlaštenje kojeg izdaje ministarstvo nadležno za unutarnje poslove (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ispunjavanje propisanih minimalnih standarda za provedbu jedinstvenog nastavnog procesa u autoškoli utvrđuje ovlaštena stručna organizacija u postupku izdavanja ovlaštenja za obavljanje djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače.

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za rad autoškole pravna ili fizička osoba (obrtnik) podnosi Ministarstvu.

(2) Po zaprimljenom zahtjevu iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo će od ovlaštene stručne organizacije zatražiti provođenje očevida u svrhu utvrđivanja propisanih minimalnih standarda koje mora ispunjavati podnositelj zahtjeva.

(3) Nakon što ovlaštena stručna organizacija izvrši uvid u dokumentaciju priloženu uz zahtjev za izdavanje ovlaštenja i obavi očevid, dostavit će Ministarstvu izvješće o tome ispunjava li pravna ili fizička osoba (obrtnik) propisane minimalne standarde za izdavanje ovlaštenja za rad.

(4) Ako ovlaštena stručna organizacija utvrdi da pravna ili fizička osoba (obrtnik) ispunjava propisane minimalne standarde, predložit će Ministarstvu da podnositelju zahtjeva izda ovlaštenje za rad.

(5) Nakon što Ministarstvo izda podnositelju zahtjeva ovlaštenje za rad, upisat će autoškolu u registar autoškola.

Članak 4.

(1) Uz zahtjev za izdavanje ovlaštenja za rad autoškole u smislu ovog Pravilnika, pravna ili fizička osoba (obrtnik) mora priložiti:

– dokaz o registriranoj djelatnosti osposobljavanja (izvadak iz registra nadležnog suda, obrtnog registra ili registra udruga)

– pravilnik o organizaciji i uvjetima rada autoškole

– dokaz o uplaćenim propisanim pristojbama i naknadama (upravne pristojbe i naknada za utvrđivanje minimalnih standarda).

(2) Pravilnik o organizaciji i uvjetima rada autoškole iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka mora sadržavati podatke o:

– pravnom statusu podnositelja zahtjeva te odgovornosti osoba s pravom zastupanja

– adresi poslovnog prostora (autoškole i prometnog vježbališta)

– stručnoj osposobljenosti djelatnika (stupanj i smjer stručne spreme, vozačka dozvola određene kategorije, dozvola instruktora vožnje određene kategorije, dozvola stručnog voditelja i predavača)

– vozilima za osposobljavanje (preslika važeće prometne dozvole i potvrde o ispitivanju vozila)

– učionici (tlocrt s ucrtanim dimenzijama)

– nastavnim sredstvima i pomagalima, sukladno programu i kategorijama vozila za koje autoškola provodi osposobljavanje

– prometnom vježbalištu (tlocrt s ucrtanim prometno-tehničkim elementima)

– uredskom prostoru (tlocrt s ucrtanim dimenzijama).

Članak 5.

(1) Pravna ili fizička osoba (obrtnik) u postupku izdavanja ovlaštenja za rad autoškole, dužna je priložiti dokaze o stručnoj osposobljenosti djelatnika (važeće dozvole stručnog voditelja, predavača i instruktora vožnje).

(2) Pravna ili fizička osoba (obrtnik) u postupku izdavanja ovlaštenja za rad autoškole, dužna je priložiti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje propisanih materijalno-tehničkih uvjeta za rad autoškole:

– dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu propisno opremljene učionice (tlocrt učionice u mjerilu) s dokazom o ispunjavanju uvjeta zaštite na radu propisanih posebnim propisom

– dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu uredskog prostora za prijem kandidata za vozače i rad stručnog voditelja autoškole s dokazom o ispunjavanju uvjeta zaštite na radu propisanih posebnim propisom

– dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu prometnog vježbališta od najmanje 510 m² (najmanje duljine 60 i širine 8,5 metara) za AM, A1, A2, A i B kategorije vozila (tlocrt vježbališta s opisom prometno-tehničkih elemenata), a za ostale kategorije odgovarajuće povećanje prema potrebnoj veličini površine u odnosu na prometno-tehničke elemente vodeći računa o kapacitetu vježbališta

– dokaz o vlasništvu ili ugovor o leasingu ili najmu propisno opremljenih vozila za kategorije vozila za koje autoškola podnosi zahtjev za izdavanje ovlaštenja za osposobljavanje kandidata za vozače i pripadajućom dokumentacijom

– dokaz o posjedovanju nastavnih sredstava, pomagala i opreme za nastavu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila

– dokaz o posjedovanju računalnog programa za realizaciju nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila

– računalnu opremu za ostvarivanje informatičke povezanosti s ovlaštenom stručnom organizacijom.

Članak 6.

(1) Minimalni standardi u smislu ovog Pravilnika podrazumijevaju minimalnu razinu tehničke opremljenosti i kvalitetu materijalno-tehničkih resursa koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba (obrtnik) za obavljanje djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače u autoškoli.

(2) Materijalno-tehnički resursi iz stavka 1. ovog članka su učionica, uredski prostor, sanitarni čvor, prometno vježbalište, vozila za osposobljavanje kandidata za vozače te nastavna sredstva i pomagala.

(3) Materijalno-tehnički resursi autoškole iz stavka 2. ovog članka moraju udovoljiti minimalnoj razini tehničke opremljenosti za kvalitetno provođenje propisanog jedinstvenog nastavnog programa iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom.

Članak 7.

(1) Za obavljanje poslova osposobljavanja kandidata za vozače autoškola mora imati poslovni prostor, koji čine učionica za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te uredski prostor za prijem kandidata za vozače i rad stručnog voditelja autoškole.

(2) Prostorije autoškole iz stavka 1. ovog članka ne smiju biti dio ugostiteljskog ili stambenog prostora, odnosno ne smiju biti neposredno povezane s ugostiteljskim objektom.

(3) Prostorije autoškole mogu se nalaziti u samostalnoj građevinskoj cjelini ili u višenamjenskoj građevinskoj cjelini uz uvjet iz stavka 2. ovog članka.

Članak 8.

(1) Učionica za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila u smislu minimalne razine tehničke opremljenosti mora biti izgrađena i opremljena, odnosno mora imati:

– vlastiti ulaz koji ne služi kao prolaz u prijemni ured

– ukupnu površinu od najmanje 25 m2 i oblik koji udovoljava didaktičko-metodičkim zahtjevima i standardima za izvođenje nastave

– visinu od najmanje 2,4 m

– minimalnu radnu površinu od najmanje 1,5 m2 po kandidatu za vozača

– funkcionalan i odgovarajući namještaj, prilagođen zahtjevima nastavnog programa u autoškoli te izrađen od materijala lakog za održavanje (radni stolovi ili školske klupe sa stolicama, ormari za odlaganje nastavnog pribora, opreme i dokumentacije)

– računalnu opremu za ostvarivanje informatičke povezanosti s ovlaštenom stručnom organizacijom

– školsku ploču ili odgovarajuću plohu za pisanje s mogućnošću okretanja, veličine najmanje 1 m2 ili bez mogućnosti okretanja veličine 2 m2 ili više.

(2) Prostor učionice iz stavka 1. ovoga članka mora udovoljavati i uvjetima propisanim posebnim propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju čovjekova okoliša i zaštiti od buke.

Članak 9.

(1) Autoškola mora imati uredski prostor za prijem kandidata za vozače i rad stručnog voditelja autoškole visine najmanje 2,4 m i površine najmanje 8 m2.

(2) Uredski prostor mora imati:

– potreban uredski namještaj za prijem kandidata i rad stručnog voditelja

– računalnu i telekomunikacijsku opremu potrebnu za redovno poslovanje i ostvarivanje informatičke povezanosti s ovlaštenom stručnom organizacijom.

(3) Na ulasku u uredski prostor autoškole mora biti istaknuta natpisna ploča autoškole koja sadrži naziv, djelatnost i sjedište s adresom te istaknutu obavijest o radnom vremenu.

(4) U uredskom prostoru na vidljivom mjestu mora biti istaknut cjenik za uslugu osposobljavanja kandidata za vozače iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom za pojedinu kategoriju vozila te obavijest o visini naknade za polaganje vozačkog ispita po pojedinom nastavnom predmetu koja se plaća ovlaštenoj stručnoj organizaciji.

Članak 10.

(1) Autoškola mora imati uređen i prikladno opremljen sanitarni čvor za potrebe svih korisnika poslovnog prostora, koji s njim čini funkcionalnu cjelinu.

(2) Sanitarni čvor mora biti izgrađen tako da omogućava odvojeno korištenje (muški i ženski).

Članak 11.

(1) Za osposobljavanje izvođenja posebnih radnji vozilom u okviru nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, autoškola mora imati propisano izgrađeno i opremljeno prometno vježbalište sa suvremenim kolničkim zastorom i obilježenim prometno-tehničkim elementima za kategoriju vozila za koju autoškola osposobljava kandidate.

(2) Pravna ili fizička osoba (obrtnik) koja koristi prometno vježbalište mora posjedovati svu dokumentaciju kojom dokazuje pravo korištenja (vlasnički list, ugovor o zakupu ili druga dokumentacija) cjelokupne površine prometnog vježbališta.

Članak 12.

(1) Prometno vježbalište autoškole mora imati suvremeni kolnički zastor i obilježene prometno-tehničke elemente propisane Programom vozačkog ispita za kategoriju za koju autoškola osposobljava kandidate. Prometno-tehnički elementi mogu biti međusobno povezani, što ovisi o obliku, dimenzijama i veličini prometnog vježbališta.

(2) Ako se prometno-tehnički elementi na prometnom vježbalištu preklapaju, onda svaki pojedini prometno-tehnički element mora biti obilježen različitom bojom.

(3) Prometno vježbalište mora biti obilježeno prometnim znakom »Zabrana prometa u oba smjera« s dodatnom pločom »Osim za vozila autoškole«. Obveza je vlasnika, odnosno korisnika prometnog vježbališta istaknuti na vidnom mjestu kod ulaza u vježbalište nazive autoškola koje ga koriste.

Članak 13.

Za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom autoškola mora imati ispitano sukladno članku 276. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15. i 108/17.) i tehnički ispravno te čisto i uredno vozilo pojedine kategorije, koje udovoljava uvjetima iz propisa kojim se reguliraju tehnički uvjeti vozila u prometu na cestama i uvjetima određenima propisom kojim se regulira program vozačkog ispita.

Članak 14.

(1) Vozila B, C1, C, D1 i D kategorije za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom moraju imati:

– udvojene komande najmanje spojke i radne kočnice, a za vozila B kategorije bez papučice spojke najmanje radne kočnice

– uređaje na udvojenim komandama na vozilima B kategorije koji pri uporabi daju zvučne signale

– uz propisane (standardne) uređaje i opremu, dodatno unutarnje i dva vanjska zrcala na vozilima B kategorije, koja i instruktoru vožnje omogućuju nadzor nad vozilom

– najmanje dva dodatna vanjska zrcala za skup vozila BE kategorije, ovisno o konstrukcijskim osobinama i opremi prikolice

– najmanje četiri vozačka zrcala s vanjskih strana prednjeg dijela vozila na vozilima C1, C, D1 i D kategorije

– tahograf za vozila C1, C, D1 i D kategorije

– aparat za gašenje požara

– ploču za označavanje vozila autoškole i

– oznaku autoškole istaknutu na odgovarajućim mjestima, odnosno naljepnice.

(2) Vozilo iz stavka 1. ovoga članka mora se podvrgnuti ispitivanju o čemu se mora pribaviti potvrda o obavljenom ispitivanju od ovlaštene organizacije.

(3) Vozilo B kategorije kojim instruktor vožnje za vrijeme nastavnog sata iz Upravljanja vozilom prati kandidata za vozača vozila AM, A1, A2 ili A kategorije mora udovoljavati uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, a ako ga prati vozilom A1 ili A2 ili A kategorije, to vozilo mora udovoljavati uvjetima iz članka 16. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

(1) Ploča za označavanje vozila autoškole je svjetleća ili obojena reflektirajućom žutom bojom i na njoj je upisan tekst »Autoškola«. Iza teksta »Autoškola« s desne strane u plavome polju dimenzija 150×150 mm upisana je oznaka »L« bijele boje. Dimenzije ploče su 630×200 mm.

(2) Na osobnim automobilima ploča za označavanje vozila autoškole ispisana s obje strane postavlja se na najvišem mjestu vozila, a na ostalim vozilima postavlja se na prednjoj i stražnjoj strani vozila, osim na vozilima AM, A1, A2 i A kategorije.

(3) Na ploči za označavanje vozila autoškole iz stavka 1. ovoga članka, nosaču te ploče ili krovu vozila na kojem se nalazi ploča ne smije biti ništa dopisano, nalijepljeno, postavljeno ili nadograđeno.

(4) Naljepnica s oznakom autoškole je žute boje, dimenzije 500 × 250 mm s upisanim nazivom autoškole, sjedištem, adresom i brojem telefona, slovima crne boje, a postavlja se na lijevim i desnim prednjim vratima vozila autoškole.

(5) Izgled i sadržaj ploče iz stavka 1. ovoga članka te naljepnice iz stavka 4. ovoga članka propisan je na obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac 1. i 2.).

Članak 16.

(1) Bijela oznaka »L« u plavom polju dimenzija 150×150 mm postavlja se na:

– motociklu i mopedu – na stražnjoj strani vozila, neposredno uz registarsku pločicu

– traktoru – jedna pločica na prednjoj strani traktora, a druga na stražnjoj strani prikolice, neposredno s lijeve strane registarske pločice i

– radnom stroju – jedna pločica na prednjoj strani vozila, a druga na stražnjoj strani vozila, neposredno s lijeve strane registarske pločice.

(2) Izgled oznake iz stavka 1. ovoga članka propisan je na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac 3.).

Članak 17.

(1) Za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te Upravljanje vozilom, autoškola mora imati minimum nastavnih sredstava i pomagala i to:

I. Propise koji uređuju djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače:

– zakone kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama i provedbene propise donesene na temelju tog zakona i

– druge propise iz područja cestovnog prometa i sigurnosti u prometu.

II. Stručnu literaturu:

– o osposobljavanju kandidata za vozače vozila svih kategorija i bicikla

– o uređajima na vozilima koji su značajni za sigurnost u cestovnom prometu

– o djelovanju raznih nepovoljnih činitelja na odvijanje cestovnog prometa

– iz područja psihologije prometa, prometne tehnike, andragogije i metodike obuke vožnje i

– testove znanja koji se koriste tijekom nastave.

III. Nastavna sredstva i pomagala:

– računalo s monitorom ili više njih ili LCD projektorom

– računalni program za realizaciju nastave iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila

– panoe s prikazom prometnih znakova, opreme i signalizacije na cestama

– komplet propisane opreme vozila u skladu s odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

– tahograf sa zapisnim listovima ili digitalni tahograf (za vozila C1, C, D1, D kategorije)

– uređaj za komunikaciju s kandidatima za vozače vozila AM, A1, A2 ili A kategorije

– prsluk reflektirajuće boje s bijelom oznakom »L« u plavom polju i najmanje dvije homologirane kacige različitih standardiziranih veličina za kandidate za vozače vozila AM, A1, A2 ili A kategorije

– filmove koji po sadržaju obuhvaćaju nastavni plan i program iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom i

– potreban broj čunjeva.

(2) U svrhu poboljšanja kvalitete izvođenja nastave u autoškoli, kao i dodatno razvijanje tehnike i vještina kandidata za vozače, u okviru teorijske nastave i nastave iz upravljanja vozilom u sklopu autoškole može se koristiti i suvremeni simulator vožnje.

Članak 18.

(1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na autoškole koje su do stupanja na snagu ovog Pravilnika imale ovlaštenje Ministarstva.

(2) Postojeće autoškole koje udovoljavaju uvjetima iz ovog Pravilnika mogu nastaviti s radom bez ponovnog podnošenja zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za rad.

Članak 19.

Postupci koji su započeti do stupanja na snagu ovog Pravilnika, dovršit će se sukladno odredbama Pravilnika o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola (»Narodne novine«, br. 117/12.).

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/143

Urbroj: 511-01-152-18-3

Zagreb, 3. siječnja 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

Obrazac 1.

Krovna ploča obostrano svjetleća ili od reflektirajuće folije.

Podloga – reflektirajuća žuta folija. Natpis »autoškola« – obična folija crne boje.

Oznaka L – podloga reflektirajuća, plava, slovo L reflektirajuće bijelo.

Tekstualni sadržaj treba biti napisan fontom Arial Black, odgovarajuće veličine kako bi stao u zadani omjer.

Krovna ploča mora biti postavljena na stražnjoj polovini krova vozila.

Krovna ploča mora biti vidljiva cijelom površinom s prednje i stražnje strane vozila, tj. okomito postavljena na površinu krova vozila (ne smije biti zakošena kada je vozilo zaustavljeno).

Obrazac 2.

Bočne oznake autoškola – magnetne ili samoljepljive (bez dodatnih reklama i ukrasnih obruba). Podloga – obična žuta folija, slova obična crna folija

Telefonski broj.

Naziv autoškole u crnoj boji bez logotipa.

Tekstualni sadržaj treba biti napisan fontom Arial Black, odgovarajuće veličine kako bi stao u zadani omjer.

Obrazac 3.

Oznaka L za motocikl identična je izgledom i dimenzijama oznaci L na krovnoj ploči vozila.

Podloga – reflektirajuća plava folija. Slovo L – reflektirajuća bijela folija.

Na motocikl mora biti postavljena tako da je vidljiva u cijelosti.

Oznaku L valja izvesti kao grafički oblik, a ne pisati zasebnim fontom.