Uredba o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NN 4/2018 (11.1.2018.), Uredba o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Vlada Republike Hrvatske

139

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. siječnja 2018. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Članak 1.

U Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08 i 61/11), u članku 28., iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom koji se financira iz fondova ili programa Europske unije osoba se može primiti u službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta. Osobe koje se zapošljavaju na ostalim projektnim aktivnostima ne smatraju se službenicima i namještenicima lokalne jedinice te se na njih primjenjuju opći propisi o radu.«.

Dosadašnji stavci 3. – 5. postaju stavci 4. – 6.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-44/01

Urbroj: 50301-25/06-18-1

Zagreb, 11. siječnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.