Odluka o općinskim porezima Općine Pokupsko

NN 5/2018 (12.1.2018.), Odluka o općinskim porezima Općine Pokupsko

Općina Pokupsko

160

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16, 101/17), te članka 33. Statuta Općine Pokupsko (»Glasnik Zagrebačke županije«, br. 11/13) Općinsko vijeće Općine Pokupsko na 5. sjednici održanoj 27. prosinca 2017. donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE POKUPSKO

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se stope, visina porezne osnovice te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji su vlastiti izvori prihoda općine.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor

4. Porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava i porez na dohodak od kapitala.

Članak 4.

Obveznici plaćanja prireza porezu na dohodak su fizičke osobe koje ostvaruju dohodak u Republici Hrvatskoj sukladno zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak te koje imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Pokupsko.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%. Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.

Članak 6.

Prirez porezu na dohodak je prihod proračuna Općine Pokupsko.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 7.

Porez na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 3%.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

Članak 8.

Osnovica poreza na potrošnju iz članka 7. stavak 1. ove odluke je prodajna cijena pića po kojoj se prodaju u ugostiteljskim objektima bez poreza na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu porezni obveznik iskazuje na obrascima propisanim za porez na potrošnju i predaje ga do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 12,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski (uključujući i klijeti u kojima vlasnik nema prijavljeno stalno prebivalište).

Kućom za odmor, u smislu Zakona ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Ukoliko se zgrada koristi i kao gospodarski objekt i kao kuća za odmor, porez se razrezuje samo na dio zgrade koji se koristi za odmor.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti.

Kućama za odmor iz stavka 1. ovog članka smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor na vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Porez na kuće za odmor ne plaća se za odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Članak 13.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu.

Podatke iz stavka 1. ovog članka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Prihod od poreza na kuće za odmor pripada Općini Pokupsko.

Vlasnici kuća za odmor dužni su prijaviti nekretnine Općini Pokupsko do kraja kalendarske godine.

Izmjene podataka vezane uz namjenu ili veličinu korisne površine kuće za odmor, evidentiraju se u bazi podataka na temelju zapisnika komunalnog redara.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20% na utvrđenu osnovicu.

Osnovica poreza za korištenje javnih površina je plaćena zakupnina za kioske i pokretne naprave, a zakupodavac je dužan sklopljeni ugovor ili izdano odobrenje u roku od 15 dana dostaviti poreznoj upravi radi obračuna poreza na korištenje javnih površina.

Članak 15.

Javnim površinama u smislu ove Odluke, smatraju se zemljišta unutar građevinskog područja koja su sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji namijenjena općoj uporabi (ulice, igrališta, zelene površine i sl.).

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se na javne površine dane u zakup od strane Općine Pokupsko.

Članak 17.

Uplatu poreza na korištenje javnih površina obveznik je dužan izvršiti u roku od 15 dana od dobivanja rješenja Porezne uprave kojim mu je propisan razrez.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza prenose se na Ministarstvo financija, Porezna uprava, Ispostava Velika Gorica.

Porezi se prisilno naplaćuju prema odredbama Općeg poreznog zakona.

Članak 19.

U pogledu zastare prava na utvrđivanje i naplatu prihoda od lokalnih poreza primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Postupak naplate prihoda od lokalnih poreza provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona i Ovršnog zakona.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku Zagrebačke županije«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaju važiti: Odluka o općinskim porezima (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 19/01), Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 24/01) i Odluka o povjeravanju poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe naplate općinskih poreza (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 24/01).

Članak 22.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i u »Glasniku Zagrebačke županije«.

Klasa: 410-01/17-01/02

Urbroj: 238-22-1-17-1

Pokupsko, 27. prosinca 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Sučec, v. r.