Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

NN 6/2018 (17.1.2018.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

170

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 126. stavaka 2., 3. i 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (»Narodne novine«, br. 70/15) članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo nadležno za obavljanje poslova poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) obavlja poslove agencije za vezu sukladno odredbama članka 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavlja ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za FADN.

(3) U organizaciji i provedbi FADN istraživanja sudjeluju:

– Savjetodavna služba

– Državni zavod za statistiku.«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Savjetodavna služba obavlja sljedeće poslove:

– organizira prikupljanje podataka na reprezentativnom uzorku poljoprivrednika

– sudjeluje u izradi plana organizacije i provedbe FADN istraživanja

– sudjeluje u izradi obrazaca i uputa za prikupljanje podataka u FADN istraživanju

– prikuplja podatke na reprezentativnom uzorku poljoprivrednika

– sudjeluje u obradi i kontroli podataka FADN istraživanja.

(2) Ministarstvo i Savjetodavna služba zaključit će Sporazum o međusobnoj suradnji kojim će se urediti obavljanje poslova iz stavke 1. ovoga članka u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sukladno odredbama članka 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 Nacionalni FADN odbor (u daljnjem tekstu: FADN odbor) čine predstavnici:

– Ministarstva, četiri člana

– Savjetodavne službe, jedan član

– Državnog zavoda za statistiku, dva člana

– poljoprivrednika u FADN-u, jedan član

– Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jedan član

– Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, jedan član

– Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, jedan član

– Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, jedan član

– Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, jedan član

– Poljoprivrednog instituta Osijek, jedan član

– Ekonomskog instituta, Zagreb, jedan član.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/28

Urbroj: 525-12/1668-18-5

Zagreb, 5. siječnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.