Odluka o općinskim porezima Općine Hrvatska Dubica

NN 12/2018 (7.2.2018.), Odluka o općinskim porezima Općine Hrvatska Dubica

Općina Hrvatska Dubica

277

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15 – ispr. i 123/17), članaka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska Dubica (»Službeni vjesnik« broj 7/13) Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 19. prosinca 2017. godine, donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE HRVATSKA DUBICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o općinskim porezima Općine Hrvatska Dubica (u nastavku: Odluka) utvrđuju se vrste poreza, obveznici plaćanja poreza, porezne osnovice i stope, visina, te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji pripadaju Općini Hrvatska Dubica, a koji se obračunavaju i plaćaju po posebnom zakonu, drugim propisima i ovoj Odluci.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini Hrvatska Dubica pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

II.1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju svi obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Hrvatska Dubica, a sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima, Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je ukupan iznos obračunanog poreza na dohodak utvrđen sukladno zakonu, drugim propisima i ovoj Odluci.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak u cijelosti obavlja Porezna uprava.

II.2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se za potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija, žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Hrvatska Dubica.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz članka 7. ove Odluke.

Članak 7.

Osnovica poreza na potrošnju, iz članka 6. ove Odluke, jest prodajna cijena pića po kojoj se isto proda u ugostiteljskim objektima, bez poreza na dodanu vrijednost.

Obveznik poreza na potrošnju iz stavka 1. ovog članka je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine.

Članak 8.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik iskazuje na obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik dužan je platiti do posljednjega dana u mjesecu za prethodni mjesec, a sve sukladno zakonu.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju u cijelosti obavlja Porezna uprava.

II.3. Porez na kuće za odmor

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaćaju sve pravne i fizičke osobe koje su vlasnici odnosno suvlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Općine Hrvatska Dubica.

Članak 10.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarska zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa, alata i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor ne plaća se za kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres i sl.), te starosti i trošnosti iste.

Članak 11.

Obveznici poreza na kuće za odmor, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor, moraju nadležnom poreznom tijelu (nadležnoj ispostavi Porezne uprave) dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu kao i sve podatke o poreznom obvezniku, promjeni vlasništva, uspostavi suvlasništva, te promjenama vezanim za povećanje ili smanjenje površine kuće za odmor.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: uvjerenje o prebivalištu/boravištu, putovnica, visina nastanka troška električne energije i vode, telefona, prijem poštanske pošiljke, te potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi podaci.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 5,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor u cijelosti obavlja Porezna uprava.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Poslove u svezi utvrđivanja i naplate poreza iz članka 2. ove Odluke u cijelosti se povjeravaju Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, stvarno i mjesno nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Porezne uprave.

Poreznoj upravi, za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, pripada naknada u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se nadležna organizacija za platni promet (FINA), zadužena za naplatu i raspoređivanje uplaćenih javnih prihoda, da naknadu iz stavka 2. ovoga članka Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjega dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 14.

Nadležna ispostava Porezne uprave dužna je, do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, Općini Hrvatska Dubica dostavljati zbirno izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima, te zbirno izvješća o saldu nenaplaćenih potraživanja poreza iz članka 2. ove Odluke.

Članak 15.

Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu financija u roku od 8 dana od dana njezina donošenja.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Službeni vjesnik« broj 14/07 i 17/15) i Odluka o prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 22/15).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenom vjesniku«, službenom glasilu Općine Hrvatska Dubica osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-02/01

Urbroj: 2176/10-02-17-04

Hrvatska Dubica, 19. prosinca 2017.

Predsednica
Kata Karagić, v. r.