Plan prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2018. godinu

NN 16/2018 (16.2.2018.), Plan prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2018. godinu

Povjerenik za informiranje

348

Na temelju članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17), uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija klasa: 112-01/18-01/05, urbroj: 513-05-01-18-2 od 31. siječnja 2018. godine i sukladno Državnom proračunu za 2018. godinu (»Narodne novine« broj 124/17) povjerenica za informiranje utvrđuje

PLAN PRIJAMA

U DRŽAVNU SLUŽBU U URED POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE ZA 2018. GODINU

I.

Ovim Planom prijama u državnu službu utvrđuje se prijam državnih službenika u Ured povjerenika za informiranje (dalje: Ured povjerenika) za 2018. godinu.

II.

Plan prijama u državnu službu sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Uredu povjerenika te potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme za 2018. godinu.

III.

U Uredu povjerenika zaposleno je 12 državnih službenika, od čega 11 službenika sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem te 1 sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem. U tijeku je postupak prijama 1 državnog službenika na radno mjesto savjetnika povjerenika u Službi za zaštitu prava na pristup informacijama na temelju Plana prijama za 2017. godinu.

IV.

U Uredu povjerenika u 2018. godini, sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i pribavljenoj suglasnosti Ministarstva financija, planira se prijam na neodređeno vrijeme:

– 2 službenika sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, i to

u Službi za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama

– 1 voditelj službe

– 1 stručni suradnik.

Na temelju ovog Plana prijama slobodna radna mjesta stavka 1. popunjavat će se putem javnog natječaja, premještaja i internog oglasa.

V.

Plan prijama u državnu službu stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama« te na internetskim stranicama Povjerenika za informiranje i Ministarstva uprave Republike Hrvatske.

Klasa: 112-01/17-01/17

Urbroj: 401-01/02-18-3

Zagreb, 12. veljače 2018.

Povjerenica za informiranje
dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur., v. r.