Odluka o dopuni Odluke o nastavnim planovima i programima za osnovne glazbene i osnovne plesne škole

NN 18/2018 (23.2.2018.), Odluka o dopuni Odluke o nastavnim planovima i programima za osnovne glazbene i osnovne plesne škole

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

382

Na temelju članka 27. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA ZA OSNOVNE GLAZBENE I OSNOVNE PLESNE ŠKOLE

I.

U nastavnom planu i programu za osnovnu školu funkcionalne muzičke pedagogije koji je donesen Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o nastavnim planovima i programima za osnovne glazbene i osnovne plesne škole (»Narodne novine«, broj: 102/2006) u Programu instrumentalne nastave dodaju se nastavni planovi i programi za nastavne predmete: Udaraljke, Korno (Rog), Fagot, Trombon, Tuba, Viola i Tambure.

II.

Sadržaji nastavnih planova i programa za osnovnu školu funkcionalne muzičke pedagogije za nastavne predmete: Udaraljke, Korno (Rog), Fagot, Trombon, Tuba, Viola i Tambure sastavni su dio ove Odluke i danom stupanja na snagu postaju sastavni dio nastavnih planova i programa za osnovnu školu funkcionalne muzičke pedagogije.

III.

Ova Odluka i nastavni planovi i programi za osnovnu školu funkcionalne muzičke pedagogije za nastavne predmete: Udaraljke, Korno (Rog), Fagot, Trombon, Tuba, Viola i Tambure objavit će se u »Narodnim novinama«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se od početka 2018./2019. školske godine.

Klasa: 602-03/16-05/00074

Urbroj: 533-25-17-0010

Zagreb, 8. siječnja 2018.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM FUNKCIONALNE MUZIČKE PEDAGOGIJE (FMP)
ZA OSNOVNU ŠKOLU

GLAVNI PREDMET: UDARALJKE, FAGOT, TROMBON, TUBA, ROG (KORNO), VIOLA I TAMBURE

I. ETAPAII. ETAPA
Razred:I.I.
prijelazni
II.II.
prijelazni
III.IV.
Instrument:2 x 30'2 x 30'2 x 30'2 x 30'2 x 30'2 x 45'
Solfeggio:2 x 60'2 x 60'2 x 60'2 x 60'2 x 60'2 x 60'
Ukupno tjedno sati4 x 45’4 x 45’4 x 45’4 x 45’4 x 45’430 x 45’

*Nakon I. i II. solfeggia učenika se može uputiti u I. odnosno II. prijelazni solfeggio.

III. ETAPA
Program:A – USMJERENIB – ŠIRI
Razred:V.VI.V.VI.
Instrument:2 x 45'2 x 45'1 x 45'1 x 45'
Solfeggio:2 x 60'2 x 60'2 x 60'2 x 60'
Teorija:2 x 45'2 x 45'2 x 45'2 x 45'
Skupno muziciranje*:2 x 45'2 x 45'2 x 45'2 x 45'
Glazbena umjetnost

1 x 45'1 x 45'
UKUPNO tjedno sati:830 x 45’830 x 45’830 x 45’830 x 45’
Klavir fakultativno**:1 x 30’1 x 30’


* U nastavu skupnog muziciranja mogu se uključiti i učenici II. etape po izboru predmetnoga nastavnika.

** Fakultativno, za učenike koji nastavljaju školovanje u srednjoj školi (gudače, gitariste i duhače).

Napomena: Korepeticija za učenike gudačkog i duhačkog odjela u osnovnoj školi iznosi 2 sata tjednog opterećenja za nastavnika korepetitora na svakih 30 učenika.

PROGRAM INDIVIDUALNE NASTAVE

Program je izražen u etapama, što nastavniku omogućuje slobodu u razvijanju individualnih kreativnih mogućnosti učenika. Na taj način otvoreno je više metodičkih puteva za prilagođavanje razvoja glazbenih i tehničkih sposobnosti učenika, kao i njegove cjelokupne osobnosti. U sklopu svake etape učenici su dužni pristupiti barem jednom kolokviju, a na kraju etape polažu etapni ispit.

Cilj: Razvoj učenikovih sposobnosti, vještina te usvajanje znanja potrebnog za razumijevanje i izvođenje glazbe, kao i razvoj muzikalne, senzibilne i kreativne ličnosti.

Zadaće:

Razvoj tehnika, umijeća, vještina i usvajanje znanja

– pismenost u notnom tekstu

– razumijevanje znakova u notnom tekstu (verbalnih, grafičkih, brojčanih)

– razvoj muzičkog mišljenja te muzičke i tehničke snalažljivosti kao preduvjet za kvalitetan samostalni rad

– stečeno znanje povezivati u novim glazbenim zadaćama

– u radu na novim spoznajama aktivirati učenikovo mišljenje, emocije, psihu kako bi te spoznaje postale njegovo trajno vlasništvo.

Razvoj učenikova razumijevanja glazbe

– sustavno poticanje na živ i aktivan odnos prema instrumentu

– razvoj unutarnjeg sluha i tonske predodžbe.

Razvoj ličnosti djeteta

– izgrađivati povjerenje u vlastite sposobnosti i uklanjati strah od neuspjeha

– poticati kreativnost

– razvijati percepciju, memoriju, koncentraciju

– razvijati radne navike, kao i upornost u svladavanju teškoća

– razvijati kritički odnos prema vlastitim postignućima

– poticati socijalizaciju učenika

– poticati interes za glazbu, ljubav za instrument te odgovornost prema glazbenom djelu

– osposobljavati učenika za samostalno muziciranje.

UDARALJKE

I. ETAPA

Nastavni plan I. i II. godine: 2 sata po 30 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

Mali bubanj:

Vježbe:

– Dobri Paliev: Metroritmični bukvar do stranice 22 ili primjerene vježbe drugih škola za mali bubanj, primjerice Posarić, Kupinski ili Jean Geoffroy Le Sablier.

(do zaključno notne vrijednosti šesnaestinke i odgovarajućih stanki)

– predvježbe za tremolo (za naprednije učenike).

Skladbe:

– Dobri Paliev: Vodenička i/ili Severnjaško Horo, Na Horoto, Marš uz pratnju glasovira.

Klavijaturne udaraljke (vibrafon ili ksilofon)

Vježbe:

– do stranice 25. Thomas A. Brown: The Vibe Players Method ili materijal odgovarajućih zahtjeva iz drugih škola za vibrafon, primjerice Delecluse (škole Paliev ili Dupin ako se rabi ksilofon).

Skladbe:

– razina zahtjevnosti Emmanuel Sejourne Keyboards Mallets around the World/ Alfonce, Volume 1, br. 1 – br. 7 uz pratnju CD-a ili Dobri Paliev: Stari valcer uz pratnju glasovira. Pierre Max Dubois Histoires de Percussion Vol. 1 – Vol. 2, Billaudot, za ksilofon i glasovir.

Multipercussion

– skladbe za mali bubanj s pridodanim idiofonim i/ili klavijaturnim udaraljkama na razini zahtjeva, Bernard Lecoeur Jeux d’ecolier/Lemoine uz pratnju glasovira ili

Francois Dupin Courtes Pieces Album No. 6/Leduc.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– prvi kontakt s instrumentom ostvaren preko obraćanja živom zvuku udaraljki, kao početku tehnike slušanja

– osnove sviranja na membranofonim (mali bubanj) i klavijaturnim (vibrafon ili ksilofon) udaraljkama: držanje palica, fizički zakoni proizvodnje zvuka udarcem, održavanje konstantnoga tempa, kontrola ujednačene dinamike i trajanja tona

– upoznavanje s najčešće korištenim udaraljkaškim glazbalima i njihovom podjelom. Idiofoni – začetak multipercussion kompleta udaraljki

– spontana i svjesna improvizacija

– sviranje dječjih i narodnih pjesmica na sluh

– svladavanje pismenosti: u violinskom i bas-ključu istodobno u rasponu male, prve i druge oktave, osnovnih dinamičkih oznaka, osnovnih agogičkih oznaka

– osnovni načini uzimanja tona: non legato, legato, staccato, dvohvati non legato, počeci izvođenja ukrasa, ljestvice i tehničke vježbe tretirane kao muzički zadatak

– upoznavanje jednostavnijih principa gradnje oblika; trodijelni oblik pjesme,

– imitacija, kanon

– svladavanje skladbi na temelju notnog zapisa iz udaraljkaške literature za I. etapu

– čitanje á vista

ISHODI UČENJA:

– slobodno kretanje u sklopu mogućnosti zvuka udaraljki

– samostalna uporaba svih sredstava izraza i tehnika pri improvizaciji

– sviranje melodijskih cjelina s pravim ritmičkim pokretom, pulsom i karakterom

– prvi počeci komornog muziciranja s nastavnikom ili drugim učenikom

– poznavanje raznih načina uzimanja tona, tonsko oblikovanje cjeline, ritma i metrike, oznaka tempa i njihova karaktera – percepcija cjelina u susretu s novim notnim tekstom

ZAHTJEVI NA ISPITU I. ETAPE:

– izvedba jedne ritmičke vježbe i jedne kraće skladbe s pratnjom

Program se izvodi napamet.

U trajanju I. etape učenik je dužan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– jednu do dvije kratke skladbe s pratnjom

Program se izvodi napamet.

II. ETAPA

Nastavni plan III. godine: 2 sata po 30 minuta

Nastavni plan IV. godine: 2 sata po 45 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

Mali bubanj

Vježbe:

– izbor vježbi i primjera od stranice 25. do 65. iz Jean Geoffroy Le Sablier, ed. Lemoine za svladavanje različitih kombinacija šesnaestinki i njihovih stanki u bržim tempima uz rješavanje problema prstometa uporabom dva tom-toma. Napredniji učenici imaju vježbe s tremolom i predudarima

– vježbe za usavršavanje tremola i predudara iz G. L. Stone Stick Control.

Skladbe:

– razine zahtjeva Dobri Paliev Baba Yaga i Mali Tom uz pratnju glasovira. Napredniji učenici – Wiliam Kraft: Passacaglia for one or two drums

– razine zahtjeva Francois Dupin Courtes Pieces Album No. 1, uz pratnju glasovira.

Klavijaturne udaraljke

Vježbe:

– za razvijanje sposobnosti čitanja s lista na razini lakših primjera iz Thomas McMillan Percussion Keyboard Technic

– vježbe za usavršavanje sviranja u bržim tempima i čitanja s lista na razini lakših primjera, Rebecca Kite Reading Mallet Percussion Music.

Skladbe:

– razine zahtjevnosti Emmanuel Sejourne: Keyboards Mallets around the World/Alfonce, Volume 1, br. 8 – br. 15 uz pratnju CD-a

– Pierre Max Dubois: Histoires de Percussion Vol. 3 – Vol. 4

– Billaudot za ksilofon i glasovir

– lakši primjeri iz Dobri Paliev: Kompozicije za ksilofon i glasovir

– Nebojša J. Živković: My first book for xylophone

– Gretel solo ili uz pratnju glasovira

Timpani

Vježbe:

– Jean Geoffroy: Methode de Timbales s pripadajućim primjerima uz pratnju vibrafona ili marimbe u izvedbi nastavnika ili naprednijeg učenika te rad u imitacijama s naprednijim učenicima po sustavu iz dodatka istoj knjizi

– John Beck: Snake River

– James Blades: Marche Nobilmente

– izbor skladbi na razini zahtjeva navedenih skladbi.

Multipercussion

Kratke kompozicije, po mogućnosti višestavačne:

– Yvonne Desportes En Cueillant Les Lauriers/Billaudot uz pratnju glasovira

– sviranje primjera za dva udaraljkaša iz zbirke Dobri Paliev: Skladbe za timpane i mali bubanj

– Frederic Macarez Caisse: Noisette originalna zbirka vježba za mali bubanj uz pratnju marimbe ili ksilofona.

Uvođenje u nastavu drum-seta uz kratke kompozicije za udaraljke solo, uz pratnju ili uz mali udaraljkaški ansambl:

– Percussions AUDITIONS Promenades I – III

– Mosaique – Lemoine

– F. Dupin Courtes Pieces Album No. 2

– Jacques Delecluse Le Petit Livre d’ Anna M. Bach pour 3 Percussionistes, Leduc.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– tonsko oblikovanje uz razvoj sposobnosti za vodoravno tonsko vođenje i okomiti tonski balans

– upoznavanje razvijenijih oblika ritmičkog oblikovanja

– tehnički razvoj unapređivanjem brzine mišljenja i brzine izvođenja

– unapređivanje glazbene pismenosti

– improvizacija uz oslonac na glazbene oblike i karaktere iz literature

– glazbeni oblici

– čitanje á vista.

ISHODI UČENJA:

– svijest o glazbenoj frazi, artikulacija motiva, sviranje melodije uz pratnju na odgovarajući način

– mogućnost polifonog vođenja dviju dionica

– komorno muziciranje u malome udaraljkaškom ansamblu

– razumijevanje i izvođenje razvijenijih ritmičkih struktura

– prepoznavanje notnog zapisa u širem rasponu; doživljaj, razumijevanje i izvođenje osnovnih agogičkih oznaka; izražajno izvođenje dinamičkih stupnjeva, naglasaka, osnovnih ukrasa iz baroknog i klasičnog razdoblja, prepoznavanje i izvođenje osnovnih karaktera različitih tempa izvođenja

– spontana i svjesna improvizacija, ali i u jednostavnim oblicima plesova ili varijacija

– poznavanje trodijelne forme, plesova iz doba baroka i klasičnog razdoblja, teme s varijacijama, preludiji

– sviranje á vista složenijih notnih zapisa.

ZAHTJEVI NA ISPITU II. ETAPE:

– izvedba kratkog solo primjera, jedne skladbe s pratnjom te sudjelovanje u izvedbi djela za duo ili trio uza zastupljenost udaraljki, obrađenih tijekom godine.

Program se izvodi napamet.

U trajanju II. etape učenik je dužan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– kratki solo primjer jedne skladbe s pratnjom te sudjeluje u izvedbi djela za duo ili trio uza zastupljenost udaraljki, obrađenih tijekom godine.

Program se izvodi napamet.

III. ETAPA A – program

Nastavni plan: 2 sata po 45 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

Mali bubanj

Vježbe:

– G. L. Stone Accents and Rebounds

– lakši primjeri iz Charley Wilcoxon Wrist & Finger Stroke Control

Skladbe:

– Jacques Prez: Rencontre pour piano et caisse claire uz pratnju glasovira

– Charley Wilcoxon: Drumming plus hummin’ a tune

– izbor skladbi na razini zahtjeva navedenih skladbi

Klavijaturne udaraljke

Vježbe:

– osnove improvizacije, sviranje u brzim tempima.

Skladbe:

– Emmanuel Sejourne Keyboards Mallets around the World

– Alfonce, Volume 2, br. 1 – br. 10 uz pratnju CD-a

– Nebojša J. Živković: Funny Vibraphone

– Nebojša, J. Živković: Funny Xylophone 1

– Gretel

– jednostavnija djela velikih skladatelja u izboru i prilagodbi nastavnika i/ili učenika

Timpani

Vježbe:

– Gerard Berlioz: 60 Etudes de rythme et de dechifrage.

Skladbe:

– Vic Firth Timpani Solo Series 1 uz pratnju glasovira ili MC-a

– Steve Houghton Percussion Recital Series Timpani uz pratnju CD-a

– izbor skladbi na razini zahtjeva navedenih skladbi

Multipercussion

Vježbe i skladbe:

– Dante Agostini Drum Method

– Sandy Feldstein: Multiple Percussion Music

– skladbe za mali ansambl udaraljki na razini zahtjeva: Jacques Delecluse Mikrotrikos

– Siegfried Fink: Mini Musik.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– tonsko oblikovanje radom na vodoravnoj i okomitoj slušnoj osjetljivosti, na intervalskoj intonaciji, razvoj unutarnje muzičke predodžbe

– tehnički razvoj ide k povećavanju tehničkih zahtjeva i znanja, ali tako da se svaki tehnički detalj glazbeno i tonski osmisli

– proširivanje znanja o muzičkim znakovima i glazbenom rječniku

– osnove koordinacije na drum-setu

– usavršavanje i proširenje već poznatih tehnika – osnovni problemi poliritmije

– upoznavanje novih glazbenih stilova i oblika

– spontana i svjesna improvizacija

– skupno muziciranje

– čitanje á vista

ISHODI UČENJA:

– izvođenje melodije uz pratnju, polifono vođenje linija, jasno oblikovanje motiva i fraze

– poznavanje, razumijevanje i pravilno izvođenje novih oznaka tempa, agogike i dinamike

– ukrasi, artikulacija

– učenik bi trebao s razumijevanjem izvoditi skladbe raznih stilskih razdoblja, kao što su barok, klasika, romantika i suvremena glazba

– poznavati osnovne značajke varijacija, ronda, suite i invencije

– spontana i svjesna improvizacija, ali intenzivnije povezana s novim oblicima i stilovima te se eventualno i zapisuje

– učenik se glazbeno socijalizira svirajući u komornim sastavima

– sviranje á vista složenijih notnih zapisa

ZAHTJEVI NA ISPITU III. ETAPE:

– kratki solistički program sastavljen od triju skladbi mješovito s pratnjom i bez pratnje na razini zahtjeva prijamnoga ispita srednje glazbene škole.

Program se izvodi napamet.

U trajanju III. etape učenik je dužan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– kratki solistički program sastavljen od triju kompozicija mješovito s pratnjom i bez pratnje te sudjelovanje u ansamblu udaraljki ili komornom ansamblu

Program se izvodi napamet.

III. ETAPA B – program

Nastavni plan: 1 sat po 45 minuta

Individualna nastava.

Svrha B-programa je omogućiti učeniku što više sviranja u sklopu njegovih realnih mogućnosti i programa II. etape glavnoga predmeta udaraljki, a zatim i blago nastaviti s lakšim djelima iz programa III. etape glavnoga predmeta.

Bit ovog usmjerenja je da dijete prema svojim mogućnostima, s manje vježbanja, što više svira. Opterećenost vježbanja ustupa u velikoj mjeri mjesto radosti sviranja. Manji naglasak treba pridavati učenikovu tehničkom napretku, a veći emocionalnom doživljaju glazbenog djela i buđenju zanimanja za što višu razinu muziciranja.

Vrlo je važno komorno sviranje kako djece međusobno (eventualni teži part, može u sklopu komornog učenik svirati i A-program), tako i s nastavnikom u sklopu muzikalno bogate literature komornog muziciranja. Svakako svirati olakšane obrade teže literature – operne, baletne i simfonijske glazbe.

NASTAVNI SADRŽAJI:

– rad na održavanju i usavršavanju stečenih tehničkih vještina

– poticanje interesa za glazbu uz komorno sviranje

– podržavanje učenikove potrebe za glazbenim izražavanjem uz improvizaciju

– omogućiti uvid u druge glazbene sadržaje poticanjem na slušanje glazbene literature na snimkama ili slušanjem nastavnikova sviranja

LITERATURA*

– skladbe iz programskih zahtjeva II. etape s pažljivim odabirom dostupnih skladbi iz III. etape A-programa

– skladbe iz bogate literature komornog muziciranja, olakšane skladbe udaraljkaške literature, obrade popularnih skladbi

*Literatura se odabire prema mogućnostima i zanimanju učenika.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– rad na održavanju i usavršavanju stečenih tehničkih vještina

– glazbeno oblikovanje uz emocionalni doživljaj glazbenog djela

– tehnički razvoj temelji se na podržavanju stečenih vještina

– komorno muziciranje potiče zanimanje za glazbu

– improvizacija podržava učenikove potrebe za izražavanjem glazbom

– slušanje glazbe donosi širi uvod u druge glazbene sadržaje

– glazbeno oblikovanje uz emocionalni doživljaj glazbenog djela

– tehnički razvoj temelji se na podržavanju stečenih vještina

– komorno muziciranje potiče zanimanje za glazbu

– improvizacija podržava učenikove potrebe za izražavanjem glazbom

– slušanje glazbe donosi širi uvod u druge glazbene sadržaje.

ISHODI UČENJA:

– cilj je svladavanje gradiva u sklopu programskih zahtjeva II. etape s prelaskom na lakše zahtjeve III. etape A-programa

– učenik svira lakše skladbe etidnog karaktera

– muziciranje u udaraljkaškim ansamblima

– spontana i svjesna improvizacija s osloncem na usvojeno znanje o stilovima i glazbenim formama

– učenik usvaja nove skladbe iz literature za udaraljke preko snimaka ili sviranja nastavnika uz komentar i razgovor.

ZAHTJEVI NA ISPITU III. ETAPE B-programa:

– tri skladbe različitog karaktera, pisane za različite instrumente po slobodnom izboru

– jedna skladba iz programa za komorno muziciranje

U trajanju III. etape B-programa učenik je obvezan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– tri skladbe različitog karaktera, pisane za različite instrumente po slobodnom izboru

Sve skladbe izvode se napamet.

U svjedodžbu se unosi napomena o pohađanju B-programa.

FAGOT

I. ETAPA

Nastavni plan I. i II. godine: 2 sata po 30 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ljestvice i tehničke vježbe:

– Sviranje dur ljestvica u rasponu 1 oktave do 3 predznaka i rastvorba toničkog kvintakorda

(C, G, D, A, F, B, Es)

– J. Seba: Abracadabra (udžbenik za početnike fagotiste)

– J. Weissenborn: Škola za fagot op. 8, 1.

– Haultier: Le debutant basoniste Fagostis početnik 1.

Skladbe:

– J. Aubert: Gavota

– H. Purcell: Menuet

– H. Purcell: Rigaudon

– Hawkins: Gavota

– D. Kabalevski: Toccatina (za napredne)

– J. B. de Boismortier: Rigaudon (za napredne)

– skladbe sličnih zahtjeva uz glasovirsku pratnju

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– prvi kontakt s instrumentom ostvaren preko obraćanja živom zvuku fagota, kao početku tehnike slušanja

– opis i sastavljanje instrumenta

– upoznavanje mehanike, načina stvaranja tona, održavanja i čuvanja instrumenta

– držanje instrumenta (stojeći, sjedeći stav)

– opis piska i držanje u ustima (podesiti pisak za lako izvođenje)

– tvorba tona (demonstracija tona – nastavnik)

– impostacija: usnica, jezika

– rad na tehnici disanja, oblikovanje tona, preponsko disanje

– uloga jezika u produkciji tona (nonlegato, legato, staccato itd.)

– osnovne vrste atacca, kartki i dugi ton

– pismenost u bas ključu

– pojam metra, ritma, tempa, osnovne oznake dinamike, agogike

– ostvarivanje melodijske cjeline, ritmičkog pokreta

– vježbe za čistu intonaciju

– razvijanje slušnih spoznaja

– sviranje dječjih i narodnih pjesmica na sluh

– svladavanje notne pismenosti

– čitanje á vista

Zadani program iz literature obvezno se izvodi uz pratnju klavira radi doživljaja harmonijskoga zvuka.

ISHODI UČENJA:

– slobodno kretanje u sklopu mogućnosti zvuka fagota

– samostalna uporaba svih sredstava izraza i tehnika pri improvizaciji

– sviranje melodijskih cjelina s pravim ritmičkim pokretom, pulsom i karakterom

– sviranje ljestvica u rasponu 1 oktave do tri predznaka

– prvi počeci komornog muziciranja s nastavnikom ili drugim učenikom

– poznavanje raznih načina uzimanja tona, tonsko oblikovanje cjeline, ritma i metrike, oznaka tempa i njihova karaktera

– percepcija cjelina u susretu s novim notnim tekstom

ZAHTJEVI NA ISPITU I. ETAPE:

– etida

– skladba uz glasovirsku pratnju

Program se izvodi napamet.

U trajanju I. etape učenik je dužan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– dvije skladbe uz glasovirsku pratnju, po izboru nastavnika

Program se izvodi napamet.

II. ETAPA

Nastavni plan III. godine: 2 sata po 30 minuta

Nastavni plan IV. godine: 2 sata po 45 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ljestvice i tehničke vježbe:

– sviranje dur i harmonijske mol ljestvica u rasponu 2 oktave do 3 predznaka i rastvorba toničkog kvintakorda (C, G, D, A, F, B, Es)

– J. Seba: Abracadabra (drugi dio udžbenika)

– J. Weisenborn: Etide za fagot op. 8, 1. dio

– Satzenhoffer: 24 etide za fagot

– Bourdeau: Grande methode complete (1. dio)

Skladbe:

– A. Hawkins: Gavota

– D. Kabalevski: Toccatina

– J. B. de Boismortier: Rigaudon

– G. Ph. Telemann: Gavota

– B. Marcello: Sonata (1 ili 2 stavka stavka)

– J. Galliard: Sonata u a-molu ili G-dur (1 ili 2 stavka)

– Skladbe sličnih zahtjeva uz glasovirsku pratnju

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– unutarnja zvučna predodžba i tehnike slušanja

– kontinuirani rad na pravilnom fraziranju i preponskom disanju te čistoj intonaciji

– izvođenje različitih artikulacija i dinamike

– razumijevanje novih agogičkih oznaka

– ritmičke vježbe s promjenama tempa

– tehnički razvoj unapređivanjem brzine mišljenja i brzine izvođenja

– unapređivanje glazbene pismenosti u skladu s literaturom

– improvizacija uz oslonac na glazbene oblike i karaktere iz literature

– sviranje uz klavirsku pratnju (doživljaj harmonijskog zvuka)

– čitanje á vista

– sviranje po sluhu

ISHODI UČENJA:

– svijest o glazbenoj frazi, artikulacija motiva, sviranje melodije uz pratnju na odgovarajući način

– razumijevanje i izvođenje razvijenijih ritmičkih struktura

– prepoznavanje notnog zapisa u širem rasponu; doživljaj, razumijevanje i izvođenje osnovnih agogičkih oznaka; izražajno izvođenje dinamičkih stupnjeva, naglasaka, prepoznavanje i izvođenje osnovnih karaktera različitih tempa izvođenja

– spontana i svjesna improvizacija, ali i u jednostavnim oblicima plesova ili varijacija

– poznavanje dvodijelne i trodijelne forme

– sviranje á vista složenijih notnih zapisa

– komorno muziciranje

ZAHTJEVI NA ISPITU II. ETAPE:

– etida

– skladba uz glasovirsku pratnju

Program se izvodi napamet.

U trajanju II. etape učenik je dužan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– etidu

– skladbu uz glasovirsku pratnju

Program se izvodi napamet.

III. ETAPA A – program

Nastavni plan: 2 sata po 45 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ljestvice i tehničke vježbe:

– sve dur i mol ljestvice kroz 2 oktave, terce u nizu i rastvorba toničkog kvintakorda

– J. Weissenborn: Etide op. 8, 2. dio

– Satzenhoffer: 24 etide za fagot

– K. Pivonka: Izbor etida

– F. Oubradous: II. svezak, 2. dio ljestvice, etide

– F. Oubradous: III. svezak, Komplementarne etide s tehničkim i melodijskim tretmanom

Skladbe:

– B. de Boismortier: Sonata u g-molu (2 stavka)

– J. E. Galliard: 6 sonata (2 stavka)

– B. Bjelinski: Invencija br. 2

– A. Vivaldi: Koncert u a-molu (F VIII, no 7), 1. stavak

– A. Vivaldi: Koncert u g-molu, 1. stavak

– A. Vivaldi: »La Notte« koncert za fagot (1 stavak po izboru)

– A. Vivaldi: Koncert u d-molu, 1. stavak

– J. S. Bach: Suita za violončelo solo u C-duru: Bourrèe

– J. S. Bach: Suita za violončelo solo u Es-duru: Bourrèe

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– tonsko oblikovanje radom na slušnoj osjetljivosti, na intervalskoj intonaciji, razvoj unutarnje muzičke predodžbe

– tehnički razvoj ide k povećavanju tehničkih zahtjeva i znanja, ali tako da se svaki tehnički detalj glazbeno i tonski osmisli

– izvodenje različitih artikulacija i dinamike

– ustrajati na čistoj intonaciji i vibratu

– proširuju se izražajna sredstva (accelerando, rubato, sostenuto i dr.)

– njegovanje muzičke fraze s pomoću daha

– obrađuju se osnovne vrste ukrasa

– inzistira se na pravilnoj upotrebi vibrata

– stilska interpretacija

– proširivanje znanja o muzičkim znakovima i glazbenom rječniku

– upoznavanje novih glazbenih stilova i oblika

– spontana i svjesna improvizacija

– skupno muziciranje

– čitanje á vista

ISHODI UČENJA:

– suvereno izvođenje melodije uz pratnju, jasno oblikovanje motiva i fraze

– poznavanje, razumijevanje i pravilno izvođenje novih oznaka tempa, agogike i dinamike

– ukrasi, artikulacija

– od glazbenih oblika poznavati osnovne značajke varijacija, ronda i suite

– spontana i svjesna improvizacija, ali intenzivnije povezana s novim oblicima i stilovima te se eventualno i zapisuje

– učenik se glazbeno socijalizira svirajući u komornim sastavima

– sviranje po sluhu

– sviranje á vista složenijih notnih zapisa

ZAHTJEVI NA ISPITU III. ETAPE:

– 1 dur ljestvica u sklopu 2 oktave, terce u nizu i rastavljen tonički kvintakord

– etida

– skladba uz glasovirsku pratnju

Program se izvodi napamet.

U trajanju III. etape učenik je dužan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– ljestvicu

– etidu

– skladbu uz glasovirsku pratnju

Program se izvodi napamet.

III. ETAPA B – program

Nastavni plan: 1 sat po 45 minuta

Individualna nastava.

Svrha B-programa je omogućiti učeniku što više sviranja u sklopu njegovih realnih mogućnosti i programa II. etape glavnoga predmeta fagota, a zatim i nastaviti s lakšim djelima iz programa III. etape glavnoga predmeta.

Bit ovog usmjerenja je da dijete prema svojim mogućnostima, s manje vježbanja, što više svira. Opterećenost vježbanja ustupa u velikoj mjeri mjesto radosti sviranja. Manji naglasak treba pridavati učenikovu tehničkom napretku, a veći emocionalnom doživljaju glazbenog djela i buđenju zanimanja za što višu razinu muziciranja.

Vrlo je važno komorno sviranje kako djece međusobno (eventualni teži part može u sklopu komornog svirati i učenik A-programa), a obvezno tako i s nastavnikom u sklopu muzikalno bogate literature komornog muziciranja. Svakako svirati olakšane obrade teže literature – operne, baletne i simfonijske glazbe.

NASTAVNI SADRŽAJI:

– rad na održavanju i usavršavanju stečenih tehničkih vještina

– poticanje interesa za glazbu uz komorno sviranje

– podržavanje učenikove potrebe za glazbenim izražavanjem improvizacijom

– omogućiti uvid u druge glazbene sadržaje poticanjem na slušanje glazbene literature na snimkama ili slušanjem nastavnikova sviranja

LITERATURA*

– skladbe iz programskih zahtjeva II. etape s pažljivim odabirom dostupnih skladbi iz III. etape A-programa

– skladbe iz bogate literature komornog muziciranja, olakšane skladbe trombonističke literature, obrade popularnih skladbi

* Literatura se odabire prema mogućnostima i zanimanju učenika.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– rad na održavanju i usavršavanju stečenih tehničkih vještina

– glazbeno oblikovanje uz emocionalni doživljaj glazbenog djela

– tehnički razvoj temelji se na podržavanju stečenih vještina

– komorno muziciranje potiče zanimanje za glazbu

– improvizacija podržava učenikove potrebe za izražavanjem glazbom

– slušanje glazbe donosi širi uvod u druge glazbene sadržaje

– glazbeno oblikovanje uz emocionalni doživljaj glazbenog djela

– tehnički razvoj temelji se na podržavanju stečenih vještina

– komorno muziciranje potiče zanimanje za glazbu

– slušanje glazbe donosi širi uvod u druge glazbene sadržaje

ISHODI UČENJA:

– cilj je svladavanje gradiva u sklopu programskih zahtjeva II. etape s prelaskom na lakše zahtjeve III. etape A-programa

– učenik svira lakše skladbe etidnog karaktera

– muziciranje u komornim ansamblima

– spontana i svjesna improvizacija s osloncem na usvojeno znanje o stilovima i glazbenim formama

– učenik upoznaje nove skladbe iz literature za fagot preko snimaka ili sviranja nastavnika uz komentar i razgovor

ZAHTJEVI NA ISPITU III. ETAPE B-programa:

– dvije skladbe različitog karaktera, po slobodnom izboru

– jedna skladba iz programa za komorno muziciranje.

Program se ne mora u cjelini izvoditi napamet.

U sklopu III. etape B-programa učenik je obvezan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– dvije skladbe različitog karaktera, po slobodnom izboru.
Program se ne mora u cjelini izvoditi napamet.

U svjedodžbu se unosi napomena o pohađanju B-programa.

TROMBON

I. ETAPA

Nastavni plan I. i II. godine: 2 sata po 30 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ljestvice i tehničke vježbe:

– durske ljestvice F, B, C, Es

– rastavljeni trozvuci glavnih stupnjeva

– Max Schlossberg: Daily Drills And Technical Studies, 1. – 18.

– Günter Fuhlisch: Neue Schule für Zugposaune, 1. – 36.

– Robert Müller: Škola za trombon, 1. – 18.

– Robert Müller: I. dio

– Michiel Oldenkamp, Jaap Kastelein: Lieder Spielbuch

– Bruce Paerson: Sawmill Creek

– Jerome Naulais: 50 etuides faciles et progressives, 1. dio.

Skladbe:

– J. S. Bach: Choral »Wachet auf«

– F. Schubert: Der Lindenbaum

– A. Riemer: Autumn Evensong

– S. Bach: Choral »Jesus, bleibet meine Freude«

– G. F. Händel: Sarabande

– W. A. Mozart: Blistaj, blistaj zvijezdo mala

– G. F. Händel: Theme from »The Royal FireWorks«

– F. Schubert: Litany.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– prvi kontakt s instrumentom ostvaren preko obraćanja živom zvuku trombona, kao početku tehnike slušanja

– rad na tehnici disanja, položaj grla, usnica

– držanje instrumenta, postava usnika

– nastup tona, izdržavanje dugih tonova

– izvođenje različitih artikulacija i dinamike

– vježbe intonacije i ritmičke vježbe (uz metronom)

– intoniranje intervala u sklopu jedne oktave

– sviranje vokaliza na svakom satu, ponavljanje zadane glazbene fraze te njezino transponiranje u navedene tonalitete uz promjene artikulacije i dinamike

– čitanje pravilnih glazbenih cjelina (4 – 8 taktova) na prvi pogled, različitim artikulacijama i dinamikom

– ritmičke vježbe

– održavanje konstantnoga tempa, kontrola ujednačene dinamike i trajanja tona

– spontana i svjesna improvizacija

– sviranje dječjih i narodnih pjesmica na sluh

– svladavanje notne pismenosti

– osnovni načini uzimanja tona: non legato, legato (vokalize)

– čitanje á vista.

ISHODI UČENJA:

– slobodno kretanje u sklopu mogućnosti zvuka trombona

– samostalna uporaba svih sredstava izraza i tehnika pri improvizaciji

– sviranje melodijskih cjelina s pravim ritmičkim pokretom, pulsom i karakterom

– prvi počeci komornog muziciranja s nastavnikom ili drugim učenikom

– poznavanje raznih načina uzimanja tona, tonsko oblikovanje cjeline, ritma i metrike, oznaka tempa i njihova karaktera – percepcija cjelina u susretu s novim notnim tekstom

ZAHTJEVI NA ISPITU I. ETAPE:

– ljestvica s rastavljenim toničkim trozvukom

– skladba uz glasovirsku pratnju

– vježba karaktera različita od skladbe

Program se izvodi napamet.

U trajanju I. etape učenik je dužan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– skladbu uz glasovirsku pratnju

– vježbu karaktera različitu od skladbe

Program se izvodi napamet.

II. ETAPA

Nastavni plan III. godine: 2 sata po 30 minuta

Nastavni plan IV. godine: 2 sata po 45 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ljestvice i tehničke vježbe:

– D, A, G, As-dur i d, g, c, f – prirodne molske ljestvice u sklopu oktave

– prirodne molske ljestvice: b, es, a, e – u sklopu jedne oktave

– rastavljeni trozvuci glavnih stupnjeva u rasponu jedne i pol oktave

– intoniranje intervala u sklopu jedne oktave uzlazno i silazno (kromatski)

– Max Schlossberg: Daily Drills And Technical Studies, 18. – 36.

– Charles Colin: Advanced Lip Flexibilities, 1. – 12.

– Robert Müller: Škola za trombon, II. dio

– Branimir Slokar: Warm Ups And Technical Routines, 1. – 5.

– Robert Müller: Tehničke vježbe, I. dio

– Jerome Naulais: 50 etuides faciles et progressives, 2. dio

– Michiel Oldenkamp, Jaap Kastelein: Duo buch.

Skladbe:

– Henry Purcell: Trumpet Tune

– Robert Hoffman: Koračnica

– Giovanni B. Pergolesi: Nina (aria)

– Johann S. Bach: Sarabande

– Ivan Glibota: Dobroslavko

– Ivan Glibota: Mattina

– Johann A. Hasse: Suita (Menuet i Bourrée)

– Ludwig van Beethoven: Adelaide.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– intoniranje intervala u sklopu jedne oktave uzlazno i silazno (kromatski)

– harmonijske vokalize različitih artikulacija i dinamike u rasponu do dvije oktave

– izvođenje različitih artikulacija i dinamike

– ritmičke vježbe s promjenama tempa, lip-tehnika, stilska interpretacija

– tehnički razvoj unapređivanjem brzine mišljenja i brzine izvođenja

– unapređivanje glazbene pismenosti

– improvizacija uz oslonac na glazbene oblike i karaktere iz literature

– glazbeni oblici

– čitanje á vista, sviranje po sluhu, transponiranje

– na svakom satu ponavljanje zadane glazbene fraze te njezino transponiranje u navedene tonalitete uz promjene artikulacije i dinamike. Čitanje pravilnih glazbenih cjelina duljine do 16 taktova na prvi pogled

ISHODI UČENJA:

– vijest o glazbenoj frazi, artikulacija motiva, sviranje melodije uz pratnju na odgovarajući način

– razumijevanje i izvođenje razvijenijih ritmičkih struktura

– prepoznavanje notnog zapisa u širem rasponu; doživljaj, razumijevanje i izvođenje osnovnih agogičkih oznaka; izražajno izvođenje dinamičkih

– stupnjeva, naglasaka, prepoznavanje i izvođenje osnovnih karaktera različitih tempa izvođenja

– spontana i svjesna improvizacija, ali i u jednostavnim oblicima plesova ili varijacija

– poznavanje dvodijelne, trodijelne forme

– sviranje á vista složenijih notnih zapisa

– komorno muziciranje: skupno sviranje dnevnih vježbi, ljestvica i rastvorbi akorada, sviranje dueta.

ZAHTJEVI NA ISPITU II. ETAPE:

– ljestvica s rastvorenim akordima glavnih stupnjeva (2 oktave)

– vježba karaktera različita od skladbe

– skladba uz glasovirsku pratnju

Program se izvodi napamet.

U trajanju II. etape učenik je dužan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– ljestvicu s rastavljenim trozvucima tonički

– vježbu karaktera različitog od skladbe

– skladbu uz glasovirsku pratnju

Program se izvodi napamet.

III. ETAPA A – program

Nastavni plan: 2 sata po 45 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ljestvice i tehničke vježbe:

– sve durske i melodijske molske ljestvice u rasponu do dvije oktave

– rastvoreni trozvuci glavnih stupnjeva u rasponu do dvije oktave (B. Slokar, E. Gaetke)

– Branimir Slokar: Warm Ups And Technical Routines, 1. – 10.

– Charles Colin: Advanced Lip Flexibilities II. dio, 13. – 21.

– Branimir Slokar: Doppel-und-Dreifachzunge

– C. Kopprasch: 60 ausgewählte Etüden, 1. – 15.

– O. Blume (D. Gatti): Gran metodo, 1. – 5.

– Max Schlossberg: Daily Drills And Technical Studies, 60. – 83.

– Marco Bordogni: 60 Vocalises, 1. – 20.

– Robert Müller: Tehničke vježbe, II. dio.

Skladbe:

– Robert Clerisse: Theme de concours

– Wilhelm Heiser: »Das Grab auf der Heide« lied

– Arcangelo Corelli: Sonata X.

– Obrade: Edward Elgar: Pomps And Circumstances

– G. Villold: El Choclo

– Fernand Lamy: Choral varié; Jozef Francl: Mala suita

– Obrade: Johann S. Bach: Arioso from Piano Concerto in F

– Felix Mendelssohn-Bartholdy: Nocturno from Midsummer Night Dream

– Carlos Sanders: Adios muchacos

– Petar Obradović: Trombonita

– Ivan Glibota: Marijanski concertino

– Georg C. Wagenseil: Concerto for Trombone (As – dur).

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– tonsko oblikovanje radom na slušnoj osjetljivosti, na intervalskoj intonaciji, razvoj unutarnje muzičke predodžbe

– tehnički razvoj ide k povećavanju tehničkih zahtjeva i znanja, ali tako da se svaki tehnički detalj glazbeno i tonski osmisli

– intoniranje intervala u sklopu jedne oktave uzlazno i silazno

– harmonijske vokalize u rasponu do dvije oktave

– izvođenje različitih artikulacija i dinamike, ritamske vježbe, lip-tehnika, vježbe dvostrukog jezika

– harmonijske vokalize u rasponu do dvije oktave

– vježbe za dvostruki i trostruki jezik, lip-tehnika

– stilska interpretacija

– proširivanje znanja o muzičkim znakovima i glazbenom rječniku

– upoznavanje novih glazbenih stilova i oblika

– spontana i svjesna improvizacija

– skupno muziciranje

– čitanje á vista

ISHODI UČENJA:

– izvođenje melodije uz pratnju, jasno oblikovanje motiva i fraze

– poznavanje, razumijevanje i pravilno izvođenje novih oznaka tempa, agogike i dinamike

– ukrasi, artikulacija

– učenik bi trebao s razumijevanjem izvoditi skladbe raznih stilskih razdoblja kao što su barok, klasika, romantika i suvremena glazba

– od glazbenih oblika poznavati osnovne značajke varijacija, ronda, suite i invencije

– spontana i svjesna improvizacija, ali intenzivnije povezana s novim oblicima i stilovima te se eventualno i zapisuje

– učenik se glazbeno socijalizira svirajući u komornim sastavima. Sviranje ljestvica i rastvorba akorada (unisono)

– transponiranje u sve tonalitete (kromatskim, cjelostupanjskim pomacima, uzlazno ili silazno, odnosno kvartnim i kvintnim krugom), uz promjene artikulacije i dinamike

– sviranje po sluhu

– sviranje á vista složenijih notnih zapisa

ZAHTJEVI NA ISPITU III. ETAPE:

– ljestvica s rastvorenim akordima svih stupnjeva (2 oktave)

– vježba karaktera različitog od skladbe

– skladba uz glasovirsku pratnju

Program se izvodi napamet.

U trajanju III. etape učenik je dužan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– ljestvicu s rastavljenim trozvucima svih stupnjeva (2 oktave)

– vježba karaktera različita od skladbe

– skladbu uz glasovirsku pratnju

Program se izvodi napamet.

III. ETAPA B – program

Nastavni plan: 1 sat po 45 minuta

Individualna nastava.

Svrha B-programa je omogućiti učeniku što više sviranja u sklopu njegovih realnih mogućnosti i programa II. etape glavnoga predmeta trombona, a zatim i blago nastaviti s lakšim djelima iz programa III. etape glavnoga predmeta.

Bit ovog usmjerenja je da dijete prema svojim mogućnostima, s manje vježbanja, što više svira. Opterećenost vježbanja ustupa u velikoj mjeri mjesto radosti sviranja. Manji naglasak treba pridavati učenikovu tehničkom napretku, a veći emocionalnom doživljaju glazbenog djela i buđenju zanimanja za što višu razinu muziciranja.

Vrlo je važno komorno sviranje kako djece međusobno (eventualni teži part, može u sklopu komornog svirati i učenik A – programa), a obvezno tako i s nastavnikom u sklopu muzikalno bogate literature komornog muziciranja. Svakako svirati olakšane obrade teže literature – operne, baletne i simfonijske glazbe.

NASTAVNI SADRŽAJI:

– rad na održavanju i usavršavanju stečenih tehničkih vještina

– poticanje interesa za glazbu uz komorno sviranje

– podržavanje učenikove potrebe za glazbenim izražavanjem uz improvizaciju

– omogućiti uvid u druge glazbene sadržaje poticanjem na slušanje glazbene literature na snimkama ili slušanjem nastavnikova sviranja

LITERATURA*

– skladbe iz programskih zahtjeva II. etape s pažljivim odabirom dostupnih skladbi iz III. etape A – programa

– skladbe iz bogate literature komornog muziciranja, olakšane skladbe trombonističke literature, obrade popularnih skladbi

* Literatura se odabire prema mogućnostima i zanimanju učenika.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– rad na održavanju i usavršavanju stečenih tehničkih vještina

– glazbeno oblikovanje uz emocionalni doživljaj glazbenog djela

– tehnički razvoj temelji se na podržavanju stečenih vještina

– komorno muziciranje potiče zanimanje za glazbu

– improvizacija podržava učenikove potrebe za izražavanjem glazbom

– slušanje glazbe donosi širi uvod u druge glazbene sadržaje

– glazbeno oblikovanje uz emocionalni doživljaj glazbenog djela

– tehnički razvoj temelji se na podržavanju stečenih vještina

– komorno muziciranje potiče zanimanje za glazbu

– improvizacija podržava učenikove potrebe za izražavanjem glazbom

– slušanje glazbe donosi širi uvod u druge glazbene sadržaje

ISHODI UČENJA:

– cilj je svladavanje gradiva u sklopu programskih zahtjeva II. etape s prelaskom na

– lakše zahtjeve III. etape A-programa

– učenik svira lakše skladbe etidnog karaktera

– muziciranje u komornim ansamblima

– spontana i svjesna improvizacija s osloncem na usvojeno znanje o stilovima i glazbenim formama

– učenik upoznaje nove skladbe iz literature za trombon preko snimaka ili sviranja nastavnika uz komentar i razgovor

ZAHTJEVI NA ISPITU III. ETAPE B-programa:

– dvije skladbe različitog karaktera, po slobodnom izboru

– jedna skladba iz programa za komorno muziciranje

U sklopu III. etape B-programa učenik je obvezan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– dvije skladbe različitog karaktera, po slobodnom izboru
Sve skladbe izvode se napamet.

U svjedodžbu se unosi napomena o pohađanju B-programa.

TUBA

I. ETAPA

Nastavni plan I. i II. godine: 2 sata po 30 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ljestvice i tehničke vježbe:

– durske ljestvice do 5 predznaka s rastavljenim toničkim trozvucima

– W. Bell: Arban Method Interpretations

– W. Bell: Fondation of Tuba Playing

– L. Ujfalusi: Tubaschule

– J. Kastelein: Hören, lesen, spielen 1 i 2

– C. Colin: Melodious Fundamentals

– I. Golčić: Pjesmarica za osnovne škole

– D. Meschcke: Tuba fibel (1-40)

– L. Bierler: Schule fur Tuba

– G. Banco: Tuba Anfanger.

Skladbe:

– Henry Purcell: Rigaudon

– Carlo Canobbio: Intermezzo

– V. Hoza: Risoluto

– Johann Pachelbel: Fuga

– Henry Purcell: Tanz der magier

Nastavnik će prema vlastitom kriteriju odabrati skladbu (navedene skladbe nisu obvezne) i zbirku etida.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– disanje, položaj grla, jezika i usnica

– držanje instrumenta, postava usnika

– nastup tona, izdržavanje dugih tonova

– vježbe vezanih i nevezanih tonova (vokalize)

– izvođenje različitih artikulacija i dinamike

– izvođenje različitih artikulacija i dinamike

– vježbe intonacije i ritmičke vježbe (uz metronom)

– intoniranje intervala u sklopu jedne oktave

– sviranje vokaliza različitim artikulacijama i dinamikom

– ritmičke vježbe

– vježbe za vibraciju usana: sa i bez usnika

ISHODI UČENJA:

– slobodno kretanje u sklopu mogućnosti zvuka trombona

– samostalna uporaba svih sredstava izraza i tehnika pri improvizaciji

– sviranje melodijskih cjelina s pravim ritmičkim pokretom, pulsom i karakterom

– prvi počeci komornog muziciranja s nastavnikom ili drugim učenikom

– poznavanje raznih načina uzimanja tona, tonsko oblikovanje cjeline, ritma i metrike, oznaka tempa i njihova karaktera – percepcija cjelina u susretu s novim notnim tekstom

ZAHTJEVI NA ISPITU I. ETAPE:

– ljestvica s rastavljenim toničkim trozvukom

– vježba karaktera različita od skladbe (etida)

– skladba uz glasovirsku pratnju

Program se izvodi napamet.

U trajanju I. etape učenik je dužan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– skladbu uz glasovirsku pratnju

– vježbu karaktera različitu od skladbe

Program se izvodi napamet.

II. ETAPA

Nastavni plan III. godine: 2 sata po 30 minuta

Nastavni plan IV. godine: 2 sata po 45 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI

Ljestvice i tehničke vježbe:

– sve durske ljestvice s rastavljenim toničkim trozvucima

– molske ljestvice do 3 predznaka s rastavljenim toničkim trozvucima

– P. Bernard: Methode Complete

– P. Clodomir: 70 kleine Etuden

– J. Kastelein: Hören, lesen, spielen 3

– D. Meschcke: Tuba fibel (41-69)

– F. Weber: Tunes for Tuba

– P. Haring: Tonleiter

– W. Hilgers: Daily Excercises for Tuba

– J. B. Arban (Young & Jacobs): Complete Method for tuba.

Skladbe:

– Golčić: Pjesmarica za osnovne škole

– R. Hanmer: Staccato

– Jean Baptiste Lully: Arietta

– Petar Iljič Čajkovski: Altes französisches Lied

– Louis-Claude Daquin: Rigaudon

– W. A. Mozart: Marche

– R. Hanmer: Scherzando.

Nastavnik će prema vlastitom kriteriju odabrati skladbu (navedene skl. nisu obvezne) i zbirku etida.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– intoniranje intervala u sklopu jedne oktave uzlazno i silazno (kromatski)

– harmonijske vokalize različitih artikulacija i dinamike u rasponu do dvije oktave

– izvođenje različitih artikulacija i dinamike

– ritmičke vježbe s promjenama tempa, lip-tehnika (polovinke i četvrtinke)

– lip-tehnika (terce, kvarte i kvinte)

– razvijanje staccata

– tehnički razvoj unapređivanjem brzine mišljenja i brzine izvođenja

– unapređivanje glazbene pismenosti

– improvizacija uz oslonac na glazbene oblike i karaktere iz literature

– glazbeni oblici

– sviranje po sluhu

– na svakom satu ponavljanje zadane glazbene fraze te njezino transponiranje u

– navedene tonalitete uz promjene artikulacije i dinamike

– čitanje pravilnih glazbenih cjelina duljine do 16 taktova na prvi pogled

ISHODI UČENJA:

– vijest o glazbenoj frazi, artikulacija motiva, sviranje melodije uz pratnju na odgovarajući način

– razumijevanje i izvođenje razvijenijih ritmičkih struktura

– prepoznavanje notnog zapisa u širem rasponu; doživljaj, razumijevanje i izvođenje osnovnih agogičkih oznaka; izražajno izvođenje dinamičkih

– stupnjeva, naglasaka, prepoznavanje i izvođenje osnovnih karaktera različitih tempa izvođenja

– spontana i svjesna improvizacija, ali i u jednostavnim oblicima plesova ili varijacija

– poznavanje dvodijelne, trodijelne forme

– sviranje á vista složenijih notnih zapisa.

– komorno muziciranje: skupno sviranje dnevnih vježbi, ljestvica i rastvorbi akorada, sviranje dueta.

ZAHTJEVI NA ISPITU II. ETAPE:

– ljestvica s rastavljenim trozvucima

– vježba karaktera različitog od skladbe (etida)

– skladba uz glasovirsku pratnju

Program se izvodi napamet.

U trajanju II. etape učenik je dužan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– ljestvicu s rastavljenim trozvucima

– vježbu karaktera različitog od skladbe

– skladbu uz glasovirsku pratnju

Program se izvodi napamet.

III. ETAPA A – program

Nastavni plan: 2 sata po 45 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ljestvice i tehničke vježbe:

– durske i molske ljestvice do 5 predznaka, u sklopu jedne oktave

– W. Bell: Complete Arban Method

– P. Bernard: Methode Complete

– R. Hock: Tubaschule 1-2

– F. Weber: Studies and Melodius etudes

– R. Kietzer: Schule für Tuba in F und Es

– Walter Hilgers: Daily Excercises for Tuba

– J. B. Arban (Young & Jacobs): Complete Method for tuba

– Fink: Studies in Legato

– Geib: Geib Method for Tuba

– Hejda: Etudes

– Getchell: First Book of Practical Studies.

Skladbe:

– Robert Schumann: The happy farmer

– D. Bobić: Varaždinska Siciliana

– Ivan Glibota Crni: Domino

– Georg Fiedrich Händel: Honor and arms

– R. Matz: Suita (1. stavak)

Nastavnik će prema vlastitom kriteriju odabrati skladbu (navedene skladbe nisu obvezne) i zbirku etida.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– tonsko oblikovanje radom na slušnoj osjetljivosti, na intervalskoj intonaciji, razvoj unutarnje muzičke predodžbe

– tehnički razvoj ide k povećavanju tehničkih zahtjeva i znanja, ali tako da se svaki tehnički detalj glazbeno i tonski osmisli

– intoniranje intervala u sklopu jedne oktave uzlazno i silazno

– harmonijske vokalize u rasponu do dvije oktave

– izvodenje različitih artikulacija i dinamike; ritamske vježbe, lip-tehnika, vježbe dvostrukog jezika

– harmonijske vokalize u rasponu do dvije oktave

– vježbe za dvostruki i trostruki jezik, lip-tehnika

– stilska interpretacija

– proširivanje znanja o muzičkim znakovima i glazbenom rječniku

– upoznavanje novih glazbenih stilova i oblika

– spontana i svjesna improvizacija

– skupno muziciranje

– čitanje á vista

ISHODI UČENJA:

– izvođenje melodije uz pratnju, jasno oblikovanje motiva i fraze poznavanje, razumijevanje i pravilno izvođenje novih oznaka tempa, agogike i dinamike

– ukrasi, artikulacija

– učenik bi trebao s razumijevanjem izvoditi skladbe raznih stilskih razdoblja, kao što su barok, klasika, romantika i suvremena glazba

– od glazbenih oblika poznavati osnovne značajke varijacija, ronda, suite i invencije

– spontana i svjesna improvizacija, ali intenzivnije povezana s novim oblicima i stilovima te se eventualno i zapisuje

– učenik se glazbeno socijalizira svirajući u komornim sastavima

– sviranje po sluhu

– sviranje á vista složenijih notnih zapisa

ZAHTJEVI NA ISPITU III. ETAPE:

– ljestvica s rastavljenim trozvucima glavnih stupnjeva (2 oktave)

– vježba karaktera različitog od skladbe

– skladba uz glasovirsku pratnju

Program se izvodi napamet.

U trajanju III. etape učenik je dužan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– ljestvicu s rastavljenim trozvucima glavnih stupnjeva (2 oktave)

– vježba karaktera različitog od skladbe

– skladbu uz glasovirsku pratnju

Program se izvodi napamet.

III. ETAPA B – program

Nastavni plan: 1 sat po 45 minuta

Individualna nastava.

Svrha B-programa je omogućiti učeniku što više sviranja u sklopu njegovih realnih mogućnosti i programa II. etape glavnoga predmeta tube, a zatim i nastaviti s lakšim djelima iz programa III. etape glavnoga predmeta.

Bit ovog usmjerenja je da dijete prema svojim mogućnostima, s manje vježbanja, što više svira. Opterećenost vježbanja ustupa u velikoj mjeri mjesto radosti sviranja. Manji naglasak treba pridavati učenikovu tehničkom napretku, a veći emocionalnom doživljaju glazbenog djela i buđenju zanimanja za što višu razinu muziciranja.

Vrlo je važno komorno sviranje kako djece međusobno (eventualni teži part, može u sklopu komornog svirati i učenik A-programa), tako obvezno i s nastavnikom u sklopu muzikalno bogate literature komornog muziciranja. Svakako svirati olakšane obrade teže literature – operne, baletne i simfonijske glazbene literature.

NASTAVNI SADRŽAJI:

– rad na održavanju i usavršavanju stečenih tehničkih vještina

– poticanje interesa za glazbu uz komorno sviranje

– podržavanje učenikove potrebe za glazbenim izražavanjem uz improvizaciju

– omogućiti uvid u druge glazbene sadržaje poticanjem na slušanje glazbene literature na snimkama ili slušanjem nastavnikova sviranja.

LITERATURA*

– skladbe iz programskih zahtjeva II. etape s pažljivim odabirom dostupnih skladbi iz III. etape A-programa

– skladbe iz bogate literature komornog muziciranja, olakšane skladbe trombonističke literature, obrade popularnih skladbi.

* Literatura se odabire prema mogućnostima i zanimanju učenika.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– rad na održavanju i usavršavanju stečenih tehničkih vještina

– glazbeno oblikovanje uz emocionalni doživljaj glazbenog djela

– tehnički razvoj temelji se na podržavanju stečenih vještina

– komorno muziciranje potiče zanimanje za glazbu

– improvizacija podržava učenikove potrebe za izražavanjem glazbom

– slušanje glazbe donosi širi uvod u druge glazbene sadržaje

– glazbeno oblikovanje uz emocionalni doživljaj glazbenog djela

– tehnički razvoj temelji se na podržavanju stečenih vještina

– komorno muziciranje potiče zanimanje za glazbu

– improvizacija podržava učenikove potrebe za izražavanjem glazbom

– slušanje glazbe donosi širi uvod u druge glazbene sadržaje

ISHODI UČENJA:

– cilj je svladavanje gradiva u sklopu programskih zahtjeva II. etape s prelaskom na lakše zahtjeve III. etape A-programa

– učenik svira lakše skladbe etidnog karaktera

– muziciranje u komornim ansamblima

– spontana i svjesna improvizacija s osloncem na usvojena znanja o stilovima i glazbenim formama

– učenik upoznaje nove skladbe iz literature za trombon na snimkama ili prilikom nastavnikova sviranja, uz komentar i razgovor

ZAHTJEVI NA ISPITU III. ETAPE B – programa:

– dvije skladbe različitog karaktera, po slobodnom izboru

– jedna skladba iz programa za komorno muziciranje.

Program se ne mora u cjelini izvoditi napamet.

U sklopu III. etape B-programa učenik je obvezan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– dvije skladbe različitog karaktera, po slobodnome izboru.
Program se ne mora u cjelini izvoditi napamet.

U svjedodžbu se unosi napomena o pohađanju B-programa.

ROG (KORNO)

I. ETAPA

Nastavni plan I. i II. godine: 2 sata po 30 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

– durske ljestvice do dva predznaka s trozvucima u jednoj oktavi

– Dragan Gürtl: Škola za F-rog, I. svezak

– Horst Rapp: Učiti rog je zabavno, I. knjiga

– Horst Rapp: Učiti rog je zabavno, II. knjiga

– Muzika za rog (Janos Ónozó – Matiyas Kovacs)

– Barry Tuckwell: Pedeset početnih vježbi za rog

– Henri Kling: Horn schule

– Time pieces for horn, volume 1: Paul Harris & Andrew Skirrow

– skladbe sličnih zahtjeva uz glasovirsku pratnju

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– prvi kontakt s instrumentom ostvaren slušanjem živog zvuka roga, što je početak tehnike slušanja

– upoznavanje instrumenta, održavanje i higijena usnika i instrumenta

– pravilno držanje instrumenta, tijela, ruku prstiju

– tehnika disanja

– postava usnika, nastup tona, izdržavanje dugih tonova

– izvođenje različitih artikulacija i dinamike, svladati legato i staccato u prvoj oktavi

– vježbe intonacije i ritmičke vježbe (uz metronom)

– intoniranje intervala u sklopu opsega mali g do e2

– durske ljestvice do 4 predznaka u jednoj oktavi s trozvucima rastavljeno i četveroglasno

– vježbe vezanih i nevezanih tonova (vocalize)

– čitanje pravilnih glazbenih cjelina (4 – 8 taktova) na prvi pogled

– osnove ritamske vrijednosti i vrste mjera

– osnove dinamike p i f

– spontana i svjesna improvizacija

– svladavanje notne pismenosti

– početak komornog muziciranja uz točnu intonaciju (štimanje)

– čitanje á vista

ISHODI UČENJA:

– slobodno kretanje u sklopu mogućnosti zvuka roga

– samostalna uporaba svih sredstava izraza i tehnika pri improvizaciji

– sviranje melodijskih cjelina s pravim ritmičkim pokretom, pulsom i karakterom

– prvi počeci komornog muziciranja s nastavnikom ili drugim učenikom

– percepcija cjelina u susretu s novim notnim tekstom

ZAHTJEVI NA ISPITU I. ETAPE:

– ljestvica

– etida

– skladba uz glasovirsku pratnju.

Program se izvodi napamet.

U trajanju I. etape učenik je dužan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– ljestvicu

– etidu

– skladbu uz glasovirsku pratnju

Program se izvodi napamet.

II. ETAPA

Nastavni plan III. godine: 2 sata po 30 minuta

Nastavni plan IV. godine: 2 sata po 45 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ljestvice i tehničke vježbe:

– durske ljestvice do 4 predznaka

– molske ljestvice: a, d i e – izvedene različitim artikulacijama, u dvije okatve

– trozvuci četveroglasno u obratima

– Dragan Gürtl: Škola za F-rog, II. svezak

– C. Kopprasch: 60 izabranih etida, I. dio

– Barry Tuckwell: 50 početnih vježbi za rog

– L. Thevet: 60 vježbi za rog

– Henri Kling: Horn schule

– Time pieces for horn, volume 1, Paul Harris & Andrew Skirrow.

Skladbe:

– J. S. Bach: Menuet (transkripcija)

– G. F. Handel: Sarabanda

– R. Clerisse: L’absent

– G. Pergolesi: Canzonetta (transkripcija)

– J. Strauss: Dolci pianti

– M. Vlain: Bagatele br. 1 i 2

– skladbe sličnih zahtjeva uz glasovirsku pratnju

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– vježbe vezanih i nevezanih tonova (vokalize)

– vježbe polutonskih pomaka u legatu u polaganom tempu u cijelim notama s crescendom i decrescendom

– polutonski pomaci u staccatu s osminkama, poslije šesnaestinkama

– usavršavati sviranje legata i staccata

– izvođenje različitih artikulacija i dinamike

– osvješćivanje složenijih ritmičkih odnosa

– svijest o glazbenoj frazi

– svladati opseg od c malog do g2

– upoznati tehniku sviranja rukom u korpusu

– ritmičke vježbe s promjenama tempa

– unapređivanje glazbene pismenosti

– glazbeni oblici

– čitanje á vista

ISHODI UČENJA:

– svijest o glazbenoj frazi, artikulacija motiva, sviranje melodije uz pratnju na odgovarajući način

– razumijevanje i izvođenje razvijenijih ritmičkih struktura

– prepoznavanje notnog zapisa u širem rasponu; doživljaj, razumijevanje i izvođenje osnovnih agogičkih oznaka; izražajno izvođenje dinamičkih stupnjeva, naglasaka, prepoznavanje i izvođenje osnovnih karaktera različitih tempa izvođenja

– spontana i svjesna improvizacija, ali i u jednostavnim oblicima plesova ili varijacija

– poznavanje dvodijelne, trodijelne forme

– sviranje á vista složenijih notnih zapisa

– komorno muziciranje

ZAHTJEVI NA ISPITU II. ETAPE:

– ljestvica

– etida

– skladba uz glasovirsku pratnju

Program se izvodi napamet.

U trajanju II. etape učenik je dužan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– ljestvicu

– etidu

– skladbu uz glasovirsku pratnju

Program se izvodi napamet.

III. ETAPA A – program

Nastavni plan: 2 sata po 45 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ljestvice i tehničke vježbe:

– dur ljestvice do 6 predznaka

– mol ljestvice: a, e, h, d, g – u dvije oktave, izvedene različitim artikulacijama

– trozvuci četveroglasno u obratima

– Dragan Gürtl: Škola za F-rog, II. svezak

– C. Kopprasch: 60 izabranih etida, I. dio

– Barry Tuckwell: 50 početnih vježbi za rog

– L. Thevet: 60 vježbi za rog

– Henri Kling: Horn schule

Skladbe:

– L. van Beethoven: Romanza

– J. Škroup: Koncert u B-duru

– J. Janković: Balada

– A. Corelli: Sonata F-duru

– E. Bozza: En Irland

– M. Miletić: Monolog

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– prijelaz s F-roga na B-rog

– upoznavanje tehnike prigušivanja tona rukom

– transponiranje iz F u Es

– širenje opsega iznad g2

– vocalize u legatu i odvojeno

– izvodenje različitih artikulacija i dinamike

– stilska interpretacija

– proširivanje znanja o muzičkim znakovima i glazbenom rječniku

– upoznavanje novih glazbenih stilova i oblika

– spontana i svjesna improvizacija

– skupno muziciranje

– čitanje á vista

ISHODI UČENJA:

– izvođenje melodije uz pratnju, jasno oblikovanje motiva i fraze

– poznavanje, razumijevanje i pravilno izvođenje novih oznaka tempa, agogike i dinamike

– ukrasi, artikulacija

– učenik bi trebao s razumijevanjem izvoditi skladbe raznih stilskih razdoblja kao što su barok, klasika, romantika i suvremena glazba

– poznavati osnovne značajke varijacija, ronda i suite

– spontana i svjesna improvizacija

– učenik se glazbeno socijalizira svirajući u komornim sastavima

– sviranje á vista složenijih notnih zapisa

ZAHTJEVI NA ISPITU III. ETAPE:

– ljestvica

– etida

– skladba uz glasovirsku pratnju

Program se izvodi napamet.

U trajanju III. etape učenik je dužan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– ljestvicu

– etidu

– skladbu uz glasovirsku pratnju

Program se izvodi napamet.

III. ETAPA B – program

Nastavni plan: 1 sat po 45 minuta

Individualna nastava.

Svrha B-programa je omogućiti učeniku što više sviranja u sklopu njegovih realnih mogućnosti i programa II. etape glavnog predmeta roga, a zatim i blago nastaviti s lakšim djelima iz programa III. etape glavnog predmeta.

Bit ovog usmjerenja je da dijete prema svojim mogućnostima, s manje vježbanja, što više svira. Opterećenost vježbanja ustupa u velikoj mjeri mjesto radosti sviranja. Manji naglasak treba pridavati učenikovu tehničkom napretku, a veći emocionalnom doživljaju glazbenog djela i buđenju zanimanja za što višu razinu muziciranja.

Vrlo je važno komorno sviranje kako djece međusobno (eventualni teži part, može u sklopu komornog svirati i učenik A-programa), tako obvezno i s nastavnikom u sklopu muzikalno bogate literature komornog muziciranja. Svakako svirati olakšane obrade teže literature – operne, baletne i simfonijske glazbe.

NASTAVNI SADRŽAJI:

– rad na održavanju i usavršavanju stečenih tehničkih vještina

– poticanje interesa za glazbu uz komorno sviranje

– podržavanje učenikove potrebe za glazbenim izražavanjem uz improvizaciju

– omogućiti uvid u druge glazbene sadržaje poticanjem na slušanje glazbene literature na snimkama ili slušanjem nastavnikova sviranja

LITERATURA*

– skladbe iz programskih zahtjeva II. etape s pažljivim odabirom dostupnih skladbi iz III. etape A-programa

– skladbe iz bogate literature komornog muziciranja, olakšane skladbe trombonističke literature, obrade popularnih skladbi

* Literatura se odabire prema mogućnostima i zanimanju učenika.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– rad na održavanju i usavršavanju stečenih tehničkih vještina

– glazbeno oblikovanje uz emocionalni doživljaj glazbenog djela

– tehnički razvoj temelji se na podržavanju stečenih vještina

– komorno muziciranje potiče zanimanje za glazbu

– improvizacija podržava učenikove potrebe za izražavanjem glazbom

– slušanje glazbe donosi širi uvod u druge glazbene sadržaje

– glazbeno oblikovanje uz emocionalni doživljaj glazbenog djela

– tehnički razvoj temelji se na podržavanju stečenih vještina

– komorno muziciranje potiče zanimanje za glazbu

– improvizacija podržava učenikove potrebe za izražavanjem glazbom

– slušanje glazbe donosi širi uvod u druge glazbene sadržaje

ISHODI UČENJA:

– cilj je svladavanje gradiva u sklopu programskih zahtjeva II. etape s prelaskom na

– lakše zahtjeve III. etape A-programa

– učenik svira lakše skladbe etidnog karaktera

– muziciranje u komornim ansamblima

– spontana i svjesna improvizacija s osloncem na usvojeno znanje o stilovima i glazbenim formama

– učenik upoznaje nove skladbe iz literature za rog na snimkama ili slušanjem nastavnikova sviranja, uz komentar i razgovor

ZAHTJEVI NA ISPITU III. ETAPE B-programa:

– dvije skladbe različitog karaktera, po slobodnom izboru

– jedna skladba iz programa za komorno muziciranje.

Program se ne mora u cjelini izvoditi napamet.

U sklopu III. etape B – programa učenik je obvezan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– dvije skladbe različitog karaktera, po slobodnom izboru.
Program se ne mora u cjelini izvoditi napamet.

U svjedodžbu se unosi napomena o pohađanju B-programa.

VIOLA

I. ETAPA

Nastavni plan I. i II. godine: 2 sata po 30 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ostvaruju se radom na literaturi za I. etapu.

Škole za violu:

– E. i K. Sassmannshaus: Rani početak na violi, svez. I i II (Bärenreiter)

– B. Volmer: Škola za violu I i II (Schott)

– H. Sitt: Praktična škola za violu (Peters)

– H. E. Kayser: Nova škola za violu, op. 54 (A. Cranz Edition)

– S. Applebaum: String Builder-Viola I i II (Belwin-Mills)

– K. K. Rodionov: Početna škola za violu (uredila J. Žužak).

Etide:

– F. Wohlfahrt: 60 etida, op. 45 (Ed. Peters)

– Izabrane etide 1-3 (Muzika-Moskva, obr.)

– R. Hofmann: Prve studije, op. 86 (IMC)

– H. E. Kayser: 36 studija, op. 20 (IMC).

Skladbe uz pratnju glasovira:

– T. Masson: Moji prvi koraci (Ed. H. Lemoine)

– S. Janosi: Što volim svirati? svez. I (Universal Edition)

– G. Eicker: Start zu Zweit-lagana literatura za violu (Zimmerman)

– Sh. Suzuki: Škola za violu I i II

– L. Latham: Developing Virtuosity, svez. I (Latham Music)

– Sheila M. Nelson: Skladba po skladba 1 (Boosey&Hawkes)

– M. Pleteršek-Blašković: Svijet životinja

– Grečanjinov: Ranim jutrom (Ed. Schott)

– L. Kalinski: Tri bagatele

– R. Matz: U vrtu (Dominis Music)

– R. Matz: Proljetni dan (Dominis Music)

– R. Matz: Pjesma i ples (Dominis Music)

– F. Küchler: Concertino, op. 11 u C-duru (obr. M. Magdalenić)

– S. Mach: Concertino facile (obr. S. Marinić)

– O. Rieding: Concertino op. 35 u e-molu (obr. E. Korbar)

– O. Rieding: Concertino op. 35 u h-molu (Bosworth)

– P. Nikolić: Concertino u C-duru (obr. M. Magdalenić)

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– prvi susret s violom i njezino upoznavanje

– primijenjene vježbe za ovladavanje gudalom

– primijenjene vježbe za prilagodbu lijeve ruke hvataljci viole

– improvizacija: spontana, potaknuta slikom, pričom i zvukom

– svladavanje pismenosti u alt-ključu uz što češće sviranje á vista

– sviranje »po sluhu« dječjih i narodnih pjesmica, koje su učenicima već poznate

– upoznavanje osnovnih dinamičkih i agogičkih oznaka uz rad na literaturi za etapu

ISHODI UČENJA:

– slobodno sviranje u sklopu tehničkih dosega za 1. etapu

– samostalna upotreba elemenata izražajnosti i tehnike pri improvizaciji

– upotreba tehnike lijeve i desne ruke, potaknuta brojalicama i kreativnim igrama

– poznavanje ljestvica i trozvuka (u rasponu jedne i dvije oktave)

– sposobnost dinamičkog i muzikalnog oblikovanja fraze, primjereno dobnoj zrelosti

ISPITNO GRADIVO na kraju 1. etape*

– ljestvica u dvije oktave s trozvucima

– dvije etide prikladne problematike

– skladba uz pratnju klavira (stavak concertina, sonatine ili samostalna skladba)

Program se izvodi napamet.

*U trajanju 1. etape učenik pristupa jednom tehničkom kolokviju na kojem svira:

– jednu ljestvicu

– jednu etidu

II. ETAPA

Nastavni plan III. godine: 2 sata po 30 minuta

Nastavni plan IV. godine: 2 sata po 45 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ostvaruju se radom na literaturi za II. etapu.

Škole, ljestvice i tehničke vježbe:

– O. Tivadar: Škola za violu (Editio Musica Budapest)

– H. Sitt: Praktična škola za violu (Ed. Peters)

– B. Bruni: Škola za violu (Ricordi)

– F. Schmidtner: Dnevne studije za violu (Sikorski)

– Schradiek: Škola tehnike, knjiga I (Musikverlag Cranz-Mainz)

Etide:

– F. Wohlfahrt: 60 etida, op. 45 (International Music Company)

– H. E. Kayser: 36 etida (IMC)

– R. Hofmann: Prve studije, op. 86 (IMC)

– Izabrane etide 1-3 (Muzika-Moskva, obr.)

– Izabrane etide 3-5 (Muzika-Moskva, obr.)

– E. Van de Velde-J. Borsarello: Škola pozicija, 2. poz. (Van de Velde)

– E . Van de Velde-J. Borsarello: Škola pozicija, 3. poz. (Van de Velde)

– Matz: 8 etida u 3. poziciji (C. F. Peters)

– J. Trott: Melodiozni dvohvati (Schirmer, Inc.).

Skladbe uz pratnju glasovira:

– H. S. Whistler-H. A. Hummel: Zbirka koncertnih komada (Rubank)

– Sh. Suzuki: Škola za violu II, III, IV (Suzuki)

– L. Latham: Developing Virtuosity, svez. II i III (Latham Music)

– B. Bartok: Večer u selu (EMB)

– M. Miletić: Male skladbe (izdanje autora)

– M. Šlik: Mala šala, Igra (obr. M. Magdalenić)

– Janjšinov: Concertino u ruskom stilu, op. 35 (De Haske)

– O. Rieding: Concertino u e-molu, op. 35 (Bärenreiter)

– O. Rieding: Concertino u D-duru, op. 36 (Bosworth)

– F. Küchler: Concertino u G-duru, op. 15, alla Vivaldi (Bosworth)

– A. Vivaldi: Koncert u C-duru, op. 3, br. 3. (Muzika-Moskva)

– A. Vivaldi: Koncert u d-molu, op. 3, br. 6. (Bosworth)

– F. Seitz: Koncert br. 2 (Suzuki)

– Ch. Dancla: Varijacije na Weiglovu temu (Rubank).

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– postava II. i III. pozicije s prijelazima, upoznavanje IV. i V. pozicije

– razvijanje vibrata

– učenje poteza martele i spiccato

– učenje dvohvata i lomljenih akorada

– unapređivanje glazbene pismenosti

– tonsko oblikovanje potaknuto razvojem uporabe gudala

– upoznavanje složenijih ritmičkih oblika

– improvizacija na osnovi glazbenih oblika i karaktera

– čitanje á vista

ISHODI UČENJA:

– svijest o glazbenoj frazi na temelju uporabe gudala

– razumijevanje i izvođenje razvijenijih ritmičkih struktura

– razumijevanje i izvođenje dinamičkih i agogičkih oznaka

– poznavanje i izvođenje različitih tempa

– prepoznavanje i izvođenje ukrasa

– improvizacija osviještena u formi glazbenih oblika

– sviranje á vista složenijih notnih zapisa

ISPITNO GRADIVO: na kraju II. etape*

– ljestvice i trozvuci u pozicijama

– dvije etide različitih karaktera

– skladba uz pratnju klavira prema sljedećem izboru:

– I. stavak koncerta

– II. i III. stavak koncerta

– tema s varijacijama

– brzi i polagani stavak sonate

Program se izvodi napamet.

*U trajanju II. etape učenik je dužan pristupiti dvama tehničkim kolokvijima na kojima izvodi jednu ljestvicu i jednu etidu.

III. ETAPA A – program

Nastavni plan: 2 sata po 45 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ostvaruju se radom na literaturi za III. etapu.

Škole, ljestvice i tehničke vježbe:

– O. Tivadar: Škola za violu (Editio Musica Budapest)

– B. Bruni: Škola za violu (Ricordi)

– Schradiek: Škola tehnike, knjiga I (Musikverlag Cranz-Mainz)

– J. Borsarello: Ljestvice za violu (Van de Velde)

– O. Ševčik: Škola tehnike, u obradi Lionela Tertisa (Bosworth)

– O. Ševčik: 40 varijacija, op. 3 (Bosworth).

Etide:

– H. E. Kayser: 36 etida (IMC)

– Izabrane etide 3-5 (Muzika-Moskva, obr.)

– E . Van de Velde-J. Borsarello: Škola pozicija, 4. i 5. poz. (Van de Velde)

– J. F. Mazas: 30 etida, op. 36

– R. Kreutzer: 42 etide (Ricordi).

Skladbe uz pratnju glasovira:

– Hrestomatija za violu (Muzika-Moskva)

– Izabrane etide 3-5 (Muzika-Moskva, obr.)

– Klasični komadi za violu, obr. Klengel, svezak I, II i III (Peters)

– Sh. Suzuki: Škola za violu, svez. IV, V, VI (Suzuki)

– Muzika za violu, svez. I, II, III (EMB)

– G. Faure: Piece (Leduc)

– G. Faure: Sicilienne (IMC)

– M. Miletić: Monolog (Ed. Pax)

– M. Miletić: Uspavanka (izd. autora)

– F. Lhotka: Sljepačka, za violu i klavir (Muzička naklada-Zagreb)

– L. Kalinski: Mala suita na motive iz Gradišća (DSH)

– M. Miletić: Sonata za violu i klavir (Ed. Pax)

– G. Ph. Telemann: Koncert za violu i orkestar (Ed. Supraphon)

– A. Vivaldi: Koncert u d-molu, op. 3, br. 6. (Bosworth)

– F. Seitz: Koncert br. 5 (Suzuki)

– F. Seitz: Koncert br. 3 u c-molu, op. 12 (Suzuki)

– J. B. Accollay: Koncert br. 1 u d-molu, obr. (Schirmer)

– B. Marcello: Sonata u G-duru (Muzika – Moskva)

– A. Vivaldi: Sonata u C-duru (Muzika – Moskva)

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– postava i razrada pozicija do VII. poz.

– daljnji razvoj dvohvata, akorada, vibrata i različitih poteza

– upoznavanje novih glazbenih oblika i stilova

– razvoj samostalnog razmišljanja u oblikovanju glazbene misli

– proširivanje znanja o glazbenim znakovima i glazbenom rječniku

– spontana i svjesna improvizacija

– čitanje á vista uz individualno i skupno muziciranje

ISHODI UČENJA:

– suvereno i slobodno izvođenje djela iz literature za III. etapu

– sviranje durskih i molskih ljestvica s pripadajućim trozvucima i četverozvucima

– osviještena izvedba djela s obzirom na pripadnost različitim stilovima i njihovim obilježjima

– složeniji potezi gudala u izvođenju različitih tempa i ritmičkih struktura

– improvizacija

– čitanje á vista težih notnih zapisa.

ISPITNO GRADIVO na kraju III. etape*

– ljestvica i trozvuci u tri oktave

– dvije etide različitih karaktera

– skladba uz pratnju klavira prema sljedećem izboru:

– I. stavak koncerta

– II. i III. stavak koncerta

– tema s varijacijama

– brzi i polagani stavak sonate.

Program se izvodi napamet.

*U trajanju III. etape učenik je dužan pristupiti dvama tehničkim kolokvijima na kojima izvodi jednu ljestvicu i jednu etidu.

III. ETAPA B – program

Nastavni plan: 1 sat po 45 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

Izbor iz lakše literature III. etape A-programa, prema učenikovim mogućnostima.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– glazbeno oblikovanje uz emocionalni doživljaj glazbenog djela

– tehnički razvoj temelji se na podržavanju stečenih vještina

– komorno muziciranje potiče zanimanje za glazbu

– improvizacija podržava učenikove potrebe za izražavanje glazbom

– slušanje glazbe donosi širi uvod u druge glazbene sadržaje

ISHODI UČENJA:

– svladavanje gradiva u sklopu programskih zahtjeva III. etape A-programa, uz mogućnost komornog muziciranja.

ISPITNO GRADIVO na kraju III. etape B-programa*

– dvije skladbe različitog karaktera uz pratnju klavira.

Program se ne mora izvoditi napamet.

*U svjedodžbu se unosi napomena o pohađanju B-programa.

TAMBURA

I. ETAPA

Nastavni plan I. i II. godine: 2 sata po 30 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

– tehničke vježbe i ljestvice: sviranje ljestvica s trozvucima, sviranje od I. do VII. položaja

– Ž. Bradić – S. Leopold: Škola za tambure 1

– S. Krajna: Etide za bisernicu i brač

– M. Ergotić: Notni primjeri klasične glazbe za bisernicu i brač

– S. Krajna: Male skladbe za bisernicu i brač

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– upoznavanje instrumenta (bisernica/brač): dijelovi tambure, pravilno sjedenje i ispravno držanje instrumenta, držanje trzalice, provjera postave ruku i držanja instrumenta

– osnovni tehnički elementi sviranja: koordinacija lijeve i desne ruke, pokreti trzalice dolje (Π) – gore (V), učenje i usavršavanje tehnike trzanja (tremolo)

– rad na artikulaciji

– spontana improvizacija

– razvijanje slušnih spoznaja

– sviranje dječjih i narodnih pjesmica na sluh

– svladavanje notne pismenosti

– čitanje á vista

ISHODI UČENJA:

– rad na održavanju i usavršavanju stečenih tehničkih vještina

– sposobnost izvođenja djela pisanih od I. do VII. položaja

– osnove dinamičkog i muzikalnog oblikovanja fraze

– slobodno kretanje u sklopu mogućnosti zvuka tambure

– samostalna uporaba svih sredstava izraza i tehnika pri improvizaciji

– sviranje melodijskih cjelina s pravim ritmičkim pokretom, pulsom i karakterom

– prvi počeci komornog muziciranja s nastavnikom ili drugim učenikom

– poznavanje raznih načina uzimanja tona, tonsko oblikovanje cjeline, ritma i

– metrike, oznaka tempa i njihova karaktera

– percepcija cjeline u susretu s novim notnim tekstom

ZAHTJEVI NA ISPITU I. ETAPE:

– ljestvica s trozvucima

– etida

– skladba uz glasovirsku pratnju.

Program se izvodi napamet.

U trajanju I. etape učenik je dužan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– najmanje dvije skladbe uz glasovirsku pratnju, po izboru nastavnika.

Program se izvodi napamet.

II. ETAPA

Nastavni plan III. godine: 2 sata po 30 minuta

Nastavni plan IV. godine: 2 sata po 45 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ljestvice i tehničke vježbe:

– sviranje durskih, molskih i kromatskih ljestvica u dvije oktave s rastavljenim

– akordima, sviranje od VII. do XI. položaja

– Ž. Bradić: Škola za tambure 2

– S. Krajna: Etide za bisernicu i brač

Skladbe:

– S. Krajna: Zbirka skladbi za bisernicu i brač

– M. Ergotić: Notni primjeri klasične glazbe za bisernicu i brač

– Hrvatsko društvo tamburaških pedagoga: Gdje su mi note…?

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– unutarnja zvučna predodžba i tehnike slušanja, upoznavanje ostalih tamburaških

– instrumenata (bugarija, čelo, berde)

– samostalno ugađanje instrumenta

– osnovni tehnički elementi sviranja: daljnje usavršavanje tehnike sviranja bisernice i brača, usavršavanje pokreta

– trzalice dolje (Π) – gore (V) te vježbe za kvalitetan tremolo

– rad na metrici (mješovite i složene mjere (5/8, 6/8, 7/8, 9/8))

– rad na ritmu (kombinacija ritamskih odnosa u sklopu dobe, kvintola)

– daljnji rad na svim vrstama artikulacije (glissando i arpeggio)

– primjena svih dinamičkih oznaka te proširenje novih; usavršavanje dinamičkog nijansiranja pp ff

– prepoznati naučene oznake za tempo i agogiku te ih proširiti novima (lento, sostenuto, meno mosso, piu mosso)

– ornamenti (ukrasi): predudar kratki i dugi, mordent, triler

– izvođenje različitih artikulacija i dinamike

– tehnički razvoj unapređivanjem brzine mišljenja i brzine izvođenja

– improvizacija uz oslonac na glazbene oblike i karaktere iz literature

– daljnje razvijanje čitanja/sviranja á vista

– sviranje po sluhu

ISHODI UČENJA:

– sposobnost izvođenja djela pisanih od I. do XI. položaja

– osviještena interpretacija djela sa svim elementima artikulacije

– razumijevanje i izvođenje razvijenijih ritmičkih struktura

– prepoznavanje notnog zapisa u širem rasponu; doživljaj, razumijevanje i

– izvođenje osnovnih agogičkih oznaka; izražajno izvođenje dinamičkih

– stupnjeva, naglasaka, prepoznavanje i izvođenje osnovnih karaktera različitih

– tempa izvođenja

– spontana i svjesna improvizacija, ali i u jednostavnim oblicima plesova ili

– varijacija

– poznavanje dvodijelne, trodijelne forme

– sviranje á vista složenijih notnih zapisa

– komorno muziciranje

ZAHTJEVI NA ISPITU II. ETAPE:

– ljestvica s trozvucima u dvije oktave

– etida

– dvije skladbe različitog karaktera uz glasovirsku pratnju

Program se izvodi napamet.

U trajanju II. etape učenik je dužan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– najmanje dvije skladbe uz pratnju klavira

Program se izvodi napamet.

III. ETAPA A – program

Nastavni plan: 2 sata po 45 minuta

Individualna nastava.

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ljestvice i tehničke vježbe:

– sviranje svih durskih, molskih i kromatskih ljestvica u dvije oktave s rastavljenim akordima

– vježbe za motoriku prstiju lijeve ruke

– Ž. Bradić: Škola za tambure 3

– S. Krajna: Etide za bisernicu i brač

– Marković: Etide I.

Skladbe:

– S. Krajna: Zbirka skladbi za bisernicu i brač

– M. Ergotić: Notni primjeri klasične glazbe za bisernicu i brač

– Hrvatsko društvo tamburaških pedagoga: Gdje su mi note…?

– Marković: Koncertantne skladbe

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– upoznavanje i sviranje svih instrumenata tamburaškog orkestra

– daljnje usavršavanje tehnike sviranja,

– rad na metrici (sve vrste mjera)

– rad na ritmu (izvođenje težih poliritamskih kombinacija – duole/triole, triole/ kvartole i obrnuto)

– stalni rad na artikulaciji (muzikalno i logično fraziranje, kvalitetan ton) i dinamici

– raditi na oblikovanju tona prema karakteru i stilu skladbe

– tempo i agogika: rubato, accelerando, sostenuto i dr.

– ornamenti (ukrasi): višestruki predudar, flageolet, mordent, triler, grupetto

– razvoj unutarnje muzičke predodžbe

– tehnički razvoj ide k povećavanju tehničkih zahtjeva i znanja, ali tako da se svaki tehnički detalj glazbeno i tonski osmisli

– njegovanje muzičke fraze

– stilska interpretacija

– proširivanje znanja o muzičkim znakovima i glazbenom rječniku

– upoznavanje novih glazbenih stilova i oblika

– spontana i svjesna improvizacija

– skupno muziciranje

– čitanje á vista.

ISHODI UČENJA:

– suvereno izvođenje melodije, jasno oblikovanje motiva i fraze

– poznavanje, razumijevanje i pravilno izvođenje novih oznaka tempa, agogike i dinamika

– ukrasi, artikulacija

– osviještena interpretacija djela s obzirom na pripadnost različitim stilskim razdobljima

– sviranje svih durskih i molskih ljestvica u dvije oktave

– poznavanje osnovnih glazbenih oblika

– spontana i svjesna improvizacija, ali intenzivnije povezana s novim oblicima i stilovima te se eventualno i zapisuje

– komorno muziciranje

– sviranje po sluhu

– sviranje á vista složenijih notnih zapisa

ZAHTJEVI NA ISPITU III. ETAPE:

– ljestvica s trozvucima u dvije oktave

– etida

– dvije skladbe uz glasovirsku pratnju.

Program se izvodi napamet.

U trajanju III. etape učenik je dužan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– najmanje dvije skladbe uz glasovirsku pratnju.

Program se izvodi napamet

III. ETAPA B – program

Nastavni plan: 1 sat po 45 minuta

Individualna nastava.

Svrha B-programa je omogućiti učeniku što više sviranja u sklopu njegovih realnih mogućnosti i programa II. etape glavnog predmeta roga, a zatim i blago nastaviti s lakšim djelima iz programa III. etape glavnog predmeta.

Bit ovog usmjerenja je da učenik prema svojim mogućnostima, s manje vježbanja, što više svira. Opterećenost vježbanja ustupa u velikoj mjeri mjesto radosti sviranja. Manji naglasak treba pridavati učenikovu tehničkom napretku, a veći emocionalnom doživljaju glazbenog djela i buđenju zanimanja za što višu razinu muziciranja.

Važno je također komorno sviranje kako djece međusobno (eventualni teži part, može u sklopu komornog svirati i učenik A-programa), tako obvezno i s nastavnikom u sklopu muzikalno bogate literature komornog muziciranja. Svakako svirati olakšane obrade teže literature – operne, baletne i simfonijske glazbe.

NASTAVNI SADRŽAJI:

– rad na održavanju i usavršavanju stečenih tehničkih vještina

– poticanje interesa za glazbu uz komorno sviranje

– podržavanje učenikove potrebe za glazbenim izražavanjem uz improvizaciju

– omogućiti uvid u druge glazbene sadržaje poticanjem na slušanje glazbene literature na snimkama ili slušanjem nastavnikova sviranja

LITERATURA*

– skladbe iz programskih zahtjeva II. etape s pažljivim odabirom dostupnih skladbi iz III. etape A-programa

– skladbe iz bogate literature komornog muziciranja, olakšane skladbe trombonističke literature, obrade popularnih skladbi

* Literatura se odabire prema mogućnostima i zanimanju učenika.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– rad na održavanju i usavršavanju stečenih tehničkih vještina

– glazbeno oblikovanje uz emocionalni doživljaj glazbenog djela

– omogućiti muziciranje u sklopu učenikovih realnih mogućnosti

– manji naglasak dati na učenikov tehnički razvoj, a veći na njegov emocionalni kontakt i zanimanje za samo muziciranje

– komorno muziciranje potiče zanimanje za glazbu

– improvizacija podržava učenikove potrebe za izražavanjem glazbom

– slušanje glazbe donosi širi uvod u druge glazbene sadržaje

– glazbeno oblikovanje uz emocionalni doživljaj glazbenog djela

– tehnički razvoj temelji se na podržavanju stečenih vještina

ISHODI UČENJA:

– cilj je svladavanje gradiva u sklopu programskih zahtjeva II. etape s prelaskom na lakše zahtjeve III. etape A-programa

– muziciranje u komornim ansamblima

– spontana i svjesna improvizacija s osloncem na usvojeno znanje o stilovima i glazbenim formama

– učenik upoznaje nove skladbe iz literature za tambure na snimkama ili slušajući nastavnikovo sviranje, uz komentar i razgovor

ZAHTJEVI NA ISPITU III. ETAPE B – programa:

– dvije skladbe različitog karaktera uz pratnju klavira.

Program se ne mora u cjelini izvoditi napamet.

U sklopu III. etape B-programa učenik je obvezan pristupiti kolokviju na kojem izvodi:

– dvije skladbe različita karaktera uz pratnju klavira.

Program se ne mora u cjelini izvoditi napamet.

U svjedodžbu se unosi napomena o pohađanju B – programa.

U izradi Nastavnoga plana i programa Funkcionalne muzičke pedagogije za osnovnu glazbenu školu sudjelovali su: Robert Lovrić, Davor Požgaj, Ivana Škreblin, Andrea Halužan-Bratković, Mirela Jagodić, Zrinka Božičević Plavec, Mirela Buchberger Karlo.