Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o donošenju Nastavnog plana i programa za srednje glazbene škole, Nastavnog plana i programa funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednje škole, Nastavnog plana i programa za klasični balet i narodne plesove za srednje škole i Nastavnog plana i programa za zanimanje Scenski plesač

NN 18/2018 (23.2.2018.), Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o donošenju Nastavnog plana i programa za srednje glazbene škole, Nastavnog plana i programa funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednje škole, Nastavnog plana i programa za klasični balet i narodne plesove za srednje škole i Nastavnog plana i programa za zanimanje Scenski plesač

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

383

Na temelju članka 27. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DOPUNI I IZMJENI ODLUKE O DONOŠENJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE, NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA FUNKCIONALNE MUZIČKE PEDAGOGIJE (FMP) ZA SREDNJE ŠKOLE, NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA KLASIČNI BALET I NARODNE PLESOVE ZA SREDNJE ŠKOLE I NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA ZANIMANJE SCENSKI PLESAČ

I.

U nastavnom planu i programu funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednju školu koji je donesen Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (klasa: 602-03/07-05/00052; urbroj: 533-09-08-0013 od dana 16. srpnja 2008. godine) o donošenju Nastavnog plana i programa za srednje glazbene škole, Nastavnog plana i programa funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednje škole, Nastavnog plana i programa za klasični balet i narodne plesove za srednje škole i Nastavnog plana i programa za zanimanje Scenski plesač, u Puhačkom odjelu dodaju se nastavni planovi i programi za nastavne predmete: Tuba, Korno (Rog) i Udaraljke, a za stjecanje kvalifikacije: glazbenik tubist, glazbenik kornist (rogist) i glazbenik udaraljkaš te u Gitarističkom odjelu dodaje se nastavni plan i program za nastavni predmet: Tambure, a za stjecanje kvalifikacije: glazbenik tamburaš.

II.

U nastavnom planu i programu funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) iz točke I. ove Odluke dodaje se nastavni plan i program za nastavni predmet Komorna glazba – Nova glazba za sve odjele.

III.

U nastavnom planu i programu funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) iz točke I. ove Odluke u Odjelu za pjevanje mijenjaju se nastavni planovi i programi za nastavne predmete: Klavir obligatno i Pjevanje.

IV.

Sadržaji nastavnih planova i programa funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednju školu za nastavne predmete: Tuba, Korno (Rog), Udaraljke i Tambure, a za stjecanje kvalifikacije: glazbenik tubist, glazbenik kornist (rogist), glazbenik udaraljkaš i glazbenik tamburaš, za nastavne predmete: Klavir obligatno i Pjevanje u Odjelu za pjevanje i za nastavni predmet Komorna glazba – Nova glazba za sve odjele sastavni su dio ove Odluke i danom stupanja na snagu postaju dio nastavnih planova i programa Funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednje škole.

V.

Ova odluka i nastavni planovi i programi funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednju školu za nastavne predmete: Tuba, Korno (Rog), Udaraljke i Tambure, a za stjecanje kvalifikacije: glazbenik tubist, glazbenik kornist (rogist), glazbenik udaraljkaš i glazbenik tamburaš, za nastavne predmete: Klavir obligatno i Pjevanje u Odjelu za pjevanje i za nastavni predmet Komorna glazba – Nova glazba za sve odjele objavit će se u »Narodnim novinama«.

VI.

Ovom Odlukom stavljaju se izvan snage nastavni planovi i programi za nastavne predmete: Klavir obligatno i Pjevanje u Odjelu za pjevanje u Nastavnom planu i programu funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednju školu koji je donesen Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (klasa: 602-03/07-05/00052; urbroj: 533-09-08-0013 od dana 16. srpnja 2008. godine) o donošenju Nastavnog plana i programa za srednje glazbene škole, Nastavnog plana i programa funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednje škole, Nastavnog plana i programa za klasični balet i narodne plesove za srednje škole i Nastavnog plana i programa za zanimanje Scenski plesač.

VII.

Učenici koji su se u program obrazovanja iz točke VII. ove odluke upisali ranijih godina nastavljaju obrazovanje po programu koji su ranije upisali.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se od početka 2018./2019. školske godine.

Klasa: 602-03/16-05/00074

Urbroj: 533-25-17-0011

Zagreb, 8. siječnja 2018.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM FUNKCIONALNE MUZIČKE PEDAGOGIJE (FMP)
ZA SREDNJU ŠKOLU

TEMELJNI PREDMET: UDARALJKE, PJEVANJE, TUBA, ROG (KORNO) I TAMBURE; KLAVIR OBLIGATNO ZA PROGRAM GLAZBENIK PJEVAČ; KOMORNA – NOVA GLAZBA

NASTAVNI PREDMET

UDARALJKE

PREDMETI.II.III.IV.
OBVEZNI
Instrument2,302,3033
Solfeggio2,302,302,302,30
Harmonija
332
Polifonija3
12
Analiza glazbenih oblika

1,151,15
Povijest glazbe2222
Glasovir obligatno0,300,30
Korepeticija0,300,300,300,30
Komorna glazba1111
Orkestar/Zbor3333
UKUPNO15,3015,3017,3017,30
FAKULTATIVNI
Drugo glazbalo/ pjevanje
11
Tradicijske glazbe1


Osnove glazbene informatike11

Vježbe iz kompozicije
111
Dirigiranje
1,151,15


Napomena: Učenici ovog odjela prema afinitetima mogu pohađati nastavu harmonije, polifonije i povijesti, kao i učenici teorijskog odjela.

I. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Mali bubanj

– potpuno razumijevanje najčešćih četvrtinskih i osminskih mjera i dinamika. Ovladavanje svim podjelama dobe do šesnaestinki najmanje u tempu četvrtinke 108 – 112, kraćim rudimentarnim tremolom, elementarnim jednostrukim i dvostrukim predudarom.

Vježbe i etide:

– knjiga Dobri Paliev (do 23. stranice): Sistematični kurs za mali bubanj/MUZIKA Sofija

– europske škole za mali bubanj (Hochreiner, Keune, Delecluse, Zegalski i slično).

ISPITNI ZAHTJEVI:

Johann Strauss, Jr.: Radetsky March (Tr. & Arr. za mali bubanj i glasovir, J. Michel Roy/Medici Music Press)

Hector Berlioz: Rakoczy March (Tr. & Arr. za mali bubanj i glasovir, J. Michel Roy/Medici Music Press).

Klavijaturne udaraljke

– poznavanje svih durskih i molskih ljestvica i trozvuka te izvođenje na njima zasnovanih etida i kraćih adaptacija skladbi značajnih skladatelja starijih stilskih razdoblja uz pratnju glasovira.

Vježbe:

– knjiga Morris Goldenberg (do 23. stranice): Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone/Chappell & Co te

– zbirka kratkih obrada Patrice Sciortino: Pièces Classiques pour percussion à clavier Vol. 1./ Billaudot.

ISPITNI ZAHTJEVI:

– izvedba dva do tri primjera iz navedene zbirke (poput: Br. 4. A. Corelli/Largo i Br. 7. J. Ph. Rameau/Menuet) ili skladbe istih tehničkih i interpretativnih zahtjeva uz pratnju glasovira.

Timpani

– ugodba najčešće uporabljivanih intervala i prstometi osnovnih metroritmičkih figura pri sviranju na dva timpana. Tehničke osnove tremola.

Vježbe i etide:

– lakši primjeri za dva timpana iz knjige Dobri Paliev, Sistematični kurs za timpane

– izbor iz alternativnih škola poput Delecluse, Hochreiner i sličnih.

ISPITNI ZAHTJEVI:

– skladbe poput Jack McKenzie: Concertino za timpane (dva) i glasovir/Music for Percussion, Inc.

– zbirka Patrice Sciortino: Pièces Classiques pour timbales (četiri) Vol. 1./Billaudot. (Iz ove posljednje preporučuje se uz glasovirsku pratnju izvedba primjera Br. 7. R. Schumanna i Br. 8. E. Griega).

Multipercussion

– poznavanje najjednostavnijih i najčešće primjenjivanih kombinacija udaraljkaških glazbala u izvedbi po samo jednome udaraljkašu – solistu ili članu većega sastava.

ISPITNI ZAHTJEVI:

– izvedba uz glasovir – Yvonne Desportes: Premier Concours/Billaudot.

II. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Mali bubanj

– potpuno svladavanje razdiobama dobe manjim od šesnaestinke, dužim rudimentarnim tremolom i njegovim dinamičkim nijansama, razrada različitih vrsta predudara i ukrasa, prstometi osnovnih rudimentarnih figura.

Vježbe i etide:

– Dobri Paliev: Sistematični kurs za mali bubanj/MUZIKA Sofija, izbor primjera upotrebe ukrasa i akcenata s posebnim naglaskom na vježbama i etidama s tremolom, stranice 48. – 53.

– europske škole za mali bubanj (Hochreiner, Keune, Delecluse, Zegalski i slično).

ISPITNI ZAHTJEVI:

– Giacomo Meyerbeer: Coronation March (Tr. & Arr. za mali bubanj i glasovir, J. Michel Roy /Medici Music Press) ili Franz Schubert: Marche Militaire (Tr. & Arr. za mali bubanj i glasovir J. Michel Roy/Medici Music Press).

Klavijaturne udaraljke

– kromatske ljestvice i ukrasi u izvedbi s dvije palice, usavršavanje tremola na ksilofonu i pedalizacije na vibrafonu, primjeri složenijeg prstometa u bržim tempima.

Vježbe i etide:

– Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone/Chappell & Co, stranice 24. – 48. (za naprednije etide I. – VI., str. 62. – 65.)

– zbirka Patrice Sciortino: Pièces Classiques pour percussion à clavier Vol. 2./Billaudot.

ISPITNI ZAHTJEVI:

– F. Chopin: Fantasie Impromptu te još dva primjera (poput Br. 1. L. van Bethoven i Br. 2. R. Schuman) iz navedene zbirke ili sličnih obrada drugih skladbi istih tehničkih i interpretativnih zahtjeva uz pratnju glasovira.

Timpani

– ugodba intervala i trozvuka na tri i četiri timpana, prstometi osnovnih metroritmičkih figura pri sviranju na četiri timpana. Usavršavanje tremola i izvedbe ukrasa.

Vježbe i etide:

– lakši primjeri za tri i četiri timpana iz knjige Dobri Paliev: Sistematični kurs za timpane ili odgovarajući izbor iz alternativnih škola.

ISPITNI ZAHTJEVI:

– William Byrd: Earl of Oxford’s March (Arr. John Raush/Ludwig Music)

– zbirka Patrice Sciortino: Pièces Classiques pour timbales (četiri) Vol. 2.

Multipercussion

Skladbe za različite udaraljke u trajanju od najmanje 15 minuta uz pratnju glasovira. Tehnički zahtjevi na razini P. M. Dubois: La Petite Batterie/Leduc.

III. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Mali bubanj

– jasno razlikovanje rudimentarnoga i koncertnoga stila uz sviranje u bržim tempima.

Vježbe i etide:

– knjiga Charlie Wilcoxon: The All American Drummer/Ludwig (na osnovnoj razini prvih 30 primjera)

– knjiga Frederic Macarez: Stickin ‘s Stock/Billaudot (prvih 9 primjera na koncertnoj razini).

ISPITNI ZAHTJEVI:

– Georges Bizet: Toreador March from Carmen (Tr. & Arr. za mali bubanj i glasovir, J. Michel Roy/ Medici Music Press) ili

– Charles Gounod: Soldier’s March from Faust (Tr. & Arr. za mali bubanj i glasovir, J. Michel Roy /Medici Music Press).

Klavijaturne udaraljke

– osnove višepaličnog sviranja, primjeri glazbe dvadesetog stoljeća pisani izvorno za udaraljke te skladbe za solo klavijaturne udaraljke bez pratnje.

Vježbe i etide:

– na razini: Thomas A. Brown: The Vibe Players Method/Ludwig, stranice 26. – 38.

ISPITNI ZAHTJEVI:

– skladbe uz pratnju glasovira iz zbirke Patrice Sciortino: Pièces Classiques pour percussion à clavier Vol. 3./Billaudot (primjeri Br. 2, Br. 5 i Br. 6)

– Thomas Pitfield: Sonata za ksilofon solo/Edition Peters

– knjige N. J. Živković: Funny Vibrapone i Funny Marimba (za tri i/ili četiri palice).

Timpani

– izvođenje ljestvica na dva timpana s pripadajućim problemima intonacije i kvalitete tona pri izvedbi uz glasovir, udaraljkaški sastav ili manji orkestar.

Vježbe i etide:

Br. 1 – Br. 9 iz knjige Dobri Paliev: Etide za timpane uz pratnju klavira/MUZIKA Sofija i/ili škola Friese & Lepak ili J. Batigne & F. Dupin.

ISPITNI ZAHTJEVI:

– tehničke zahtjevnosti skladbe Alexander Tcherepnin: Sonatina za tri timpana i glasovir /Boosey & Hawkes

– djela za dva izvođača na timpanima Jean-Baptiste Lully: Marche de Timbales/Billaudot.

Multipercussion

– tri stavka (primjerice Br. 2, Br. 8 i Br. 10) iz knjige Yvonne Desportes: La Foire aux Croûtes/ Eschig uz pratnju glasovira i/ili

– solo skladba Ney Rosauro: Variations for 4 tom – toms/Propercussao.

IV. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Mali bubanj

Nekoliko težih vježbi i etida iz zbirke NARD 150 Solos/Ludwig (ili slično).

ISPITNI ZAHTJEVI:

– Dobri Paliev (jedna skladba za mali bubanj solo ili uz pratnju): Improvizacija za mali bubanj i glasovir za program završnog ispita na razini tehničkih i interpretativnih zahtjeva ili

– Frédéric Macarez: Snare System – Etida br. 4/Leduc za mali bubanj solo.

Klavijaturne udaraljke

– knjiga Marj Holmgreen (tehničke vježbe za četiri palice): Technical Exercises for Keyboard Percussion Instruments.

ISPITNI ZAHTJEVI:

– J. S. Bach: Partita za flautu solo u a-molu (na udaraljkaškom glazbalu po slobodnom izboru),

– C. O. Musser: Prelude op. 11 br. 3 za marimbu uz pratnju glasovira, C. O. Musser: Etude in C Major op. 6 br. 10 za marimbu solo/Studio 4 productions ili

– R. Schedrin: Hommage a Albeniz (arr. za vibrafon i glasovir, V. Grishin)/MUZIKA Moskva

(priprema skladbi za program završnoga ispita glazbene škole).

Timpani

ISPITNI ZAHTJEVI:

– Ottmar Goerster: Capricetto za četiri timpana i glasovir (solo ili s pratnjom) za timpane, ili

– Alain Ridout: Sanatina for timpani/Boosey & Hawkes.

Multipercussion

ISPITNI ZAHTJEVI:

– izvođenje solističkoga programa u trajanju od najmanje dvadeset pet minuta koji uključuje skladbe sa i bez pratnje glasovira (i/ili drugih glazbala i/ili sastava) za najmanje tri prethodne vrste udaraljkaških glazbala

– jedan lakši koncert

– djelo za multipercussion solo Eugene Bozza: Rythmic/Leduc ili Siegfried Fink: Sudden Change/ Zimmermann.

ISHODI UČENJA:

– steći vještinu za samostalno izvođenje svih grupa udaraljkaških instrumenata

– razvijati razumijevanje za različita muzička razdoblja i stilove

– razviti sposobnost dobrog snalaženja u notnom tekstu

– razviti mogućnost samostalnoga muzičkog mišljenja

– steći vještinu kvalitetnog improviziranja.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– individualno pristupiti odabiru nastavnoga sadržaja I., II., III. i IV. razreda prema učenikovu predznanju i sposobnostima

– komentirati odsvirano uz prihvaćanje učenikovih stajališta

– rješavati probleme od globalne razine ka detaljima

– razvijati muzički izraz (stil, forma, karakter skladbe, iz čega proizlazi fraziranje, dinamika, agogika…) uz nastavnikovu demonstraciju na instrumentu

– sviračka suradnja učenika i nastavnika

– poticati učenikovu maštu zvučnim i opisnim primjerima (asocijacije)

– slušati snimljene izvedbe, gledati videozapise

– proučavati stručnu literaturu.

NASTAVNI PREDMET

PJEVANJE

PREDMETI.II.III.IV.
OBVEZNI
Pjevanje2233
Solfeggio2,302,302,302,30
Harmonija-332
Polifonija3-12
Analiza gl. oblika--1,151,15
Povijest glazbe2222
Korepeticija0,300,300,300,30
Glasovir obl.1111
Zbor3*333
Komorna glazba-111
Strani jezik (nj/t)11--
UKUPNO15,1516,1518,3017,30
FAKULTATIVNI
Drugo glazbalo-11-
Tradicijske gl.1---
Osnove gl. informatike11--
Vježbe iz kompozicije-1--
Upoznavanje pjevačke literature1---
Vježbe disanja i pripreme za nastup1111

Nastava zbora za učenike koji nisu završili pripremni program – pjevanje, započinje u 2. polugodištu 1. razreda.

Cilj:

– razviti učenikove sposobnosti i vještine te usvajati znanje potrebno za razumijevanje i izvođenje glazbe; razvoj muzikalne, senzibilne i kreativne ličnosti.

Zadaci:

– funkcionalni: razvoj tehničkih (pravilna upotreba pjevačkog aparata) i izražajnih (agogika, karakter) sposobnosti te primjena usvojenog znanja

– obrazovni: točno izvođenje skladbi, legato pjevanje, razvijanje muzikalnosti

– odgojni: razvijanje interesa za umjetničku glazbu, razvijanje radne navike i poticanje na samostalnost u pristupu skladbi.

I. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Vokalize:

– bez teksta, lakše (Concone, Lütgen…)

– s tekstom, lakše (Vaccai, Marchesi).

Skladbe ili arije skladatelja iz 16., 17. ili 18. st.:

– lakše (Parisotti: 1., 2. i 3. svezak, Togunjac: Čujte, ja pjevam, Lhotka…).

Solo pjesme: iz bilo kojeg razdoblja (po izboru nastavnika, a prema glasovnim mogućnostima i afinitetima učenika).

ISHODI UČENJA:

– upoznati anatomsku građu pjevačkog instrumenta (organi za respiraciju, organi za stvaranje i emitiranje zvuka – fonacija, organi za oblikovanje i rasprostiranje zvuka – rezonancija) te naučiti kako funkcionira vokalni instrument

– uskladiti funkciju daha i fonacije

– osvijestiti pokrete pojedinih dijelova fonatornog aparata i prilagoditi ih potrebama vokalne emisije (spuštanje grkljana, podizanje mekog nepca te elastično pokretanje jezika, usana i donje vilice kako bi se izbjegle krive fiksacije tipične za početnike – grleno pjevanje, kočenje nepca, nazalno pjevanje)

– učenika upjevavati vježbama manjeg opsega i manjih intervala kako bi što uspješnije postigao spojiti tonove u srednjem položaju glasa (legato pjevanje).

ISPITNI ZAHTJEVI:

– vokaliza bez teksta

– vokaliza s tekstom

– skladba ili arija skladatelja iz 16., 17. ili 18. st.

– solo pjesma.

Cijeli program izvodi se napamet i na jeziku originala.

II. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Vokalize:

– bez teksta, zahtjevnije (Lütgen, Panofka: 2. svezak, Concone, Abt: 2. svezak – arpeggio vježbe

– s tekstom, zahtjevnije (Vaccai, Marchesi).

Skladbe ili arije skladatelja iz 16., 17. ili 18. st. (Parisotti: 1., 2. i 3. svezak).

Solo pjesme:

– hrvatskih autora (Lhotka-Kalinski: Po dragom kraju; Bjelinski, Matetić-Ronjgov…)

– pjesme skladatelja iz razdoblja europskog klasicizma ili romantizma (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann…)

– pjesme autora 20. ili 21. st. (Barber, Montsalvatge, Copland…).

ISHODI UČENJA:

– naučiti svjesno kontrolirati emisiju zvuka (pripremna napetost, mekani zapjev tona)

– upoznati registre glasa (niski, srednji, visoki) i prijelazne tonove između njih te raditi na spajanju registara

– osvijestiti pojam tona glave (Kopfton), prsnog tona (Brustton) i miješanog tona (voix-mixte) te ga postupno naučiti upotrebljavati

– postići veću pokretljivost glasa i proširiti opseg (vježbe s rastvorbom – arpeggio).

ISPITNI ZAHTJEVI:

– vokaliza bez teksta

– skladba ili arija skladatelja iz 16., 17. ili 18. st.

– pjesma hrvatskog autora

– pjesma iz razdoblja klasicizma ili romantizma

– pjesma autora 20. ili 21. st.

Cijeli program izvodi se napamet i na jeziku originala.

III. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Skladbe ili arije skladatelja iz 16., 17. ili 18. st.

Arije: iz oratorija, misa ili kantata (Händel, Bach, Pergolesi, Vivaldi…).

Solo pjesme:

– hrvatskih autora (Lisinski, Zajc, Hatze, Odak, Bjelinski…)

– pjesme skladatelja iz razdoblja romantizma (Schubert, Schumann, Donizetti, Bellini, Dvořak, Smetana…)

– pjesme skladatelja 20. ili 21. st. (de Falla, Britten, Bernstein…).

Lakše operne arije: (klasika, romantizam: Mozart, Donizetti, Bellini);

– lakše operetne arije (Kalman, Lehar, Tijardović) ili arije iz musicala (Lloyd-Webber, Gershwin, Leigh…).

ISHODI UČENJA:

– raditi na proširivanju glasovnog opsega

– doseći izjedačavanje glasa

– steći tehniku dinamičkog sjenčanja (piano-forte, messa di voce)

– svladati pjevanje koloratura, skala, trilera i ukrasa (preporučljivo je koristiti vokalize Bordognija i Rossinija).

ISPITNI ZAHTJEVI:

– skladba ili arija skladatelja iz 16., 17. ili 18. st.

– arija iz oratorija, mise ili kantate

– pjesma hrvatskog autora

– pjesma iz razdoblja romantizma

– pjesma skladatelja 20. ili 21. st.

Cijeli program izvodi se napamet i na jeziku originala.

IV. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Skladbe ili arije skladatelja iz 16., 17. ili 18. st.

Arije: iz oratorija, misa ili kantata (Bach, Händel, Pergolesi, Haydn, Mozart…).

Solo pjesme:

– hrvatskih autora (Lisinski, Zajc, Hatze, Odak, Papandopulo…)

– pjesme skladatelja iz razdoblja romantizma (Brahms, Liszt, Dvořak, Verdi, Čajkovski, Musorgski…)

– pjesme skladatelja 20. ili 21 st. (Strauss, Rahmanjinov, Schönberg, Berg, Wolf, Mahler, Stravinski…).

Operne arije (klasika, romantizam): Mozart, Donizetti, Bellini, Rossini, Čajkovski, Verdi

Operetne arije: Strauss, Kalman, Lehar, Tijardović ili arije iz musicala: Lloyd-Webber, Gershwin, Lerner-Loewe, Bernstein…

ISHODI UČENJA:

– postupno i oprezno razviti glas do veće nosivosti i punoće

– razviti osjećaj i smisao za različite glazbene stilove

– razvijati interpretativnu izražajnost

– ponavljati i usavršavati do sada stečeno znanje.

ISPITNI ZAHTJEVI:

– skladba ili arija skladatelja iz 16., 17. ili 18. st.

– arija iz oratorija, mise ili kantate

– pjesma hrvatskog autora

– pjesma skladatelja iz razdoblja romantizma

– pjesma skladatelja 21. st.

– operna/operetna arija ili arija iz musicala.

Cijeli program izvodi se napamet i na jeziku originala.

ZAHTJEVI NA ZAVRŠNOM ISPITU:

– skladba ili arija skladatelja iz 16., 17. ili 18. st.

– arija iz oratorija, mise ili kantate

– dvije pjesme hrvatskih autora

– četiri pjesme skladatelja iz razdoblja romantizma (najmanje 2 različita autora)

– dvije pjesme skladatelja 21. st.

– dvije operne/operetne arije ili arije iz musicala.

Cijeli program izvodi se napamet i na jeziku originala.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– paziti na pravilno držanje tijela, nastojati osloboditi tijelo i lice svakog kočenja

– inzistirati na osvješćivanju, vježbanju i primjeni kosto-abdominalnog disanja i pravilnog formiranja tona u rezonantnim prostorima

– obraćati pažnju na pravilno oblikovanje vokala i konsonanata

– individualnim pristupom upoznati učenike s mogućnostima pjevačkog aparata metodom demonstracije i objašnjenja

– u mlađih učenika program je potrebno prilagoditi glasovnim mogućnostima i afinitetima učenika

– upozoriti učenike na slušanje i njegovanje vlastitoga glasa.

NASTAVNI PREDMET

TUBA

PREDMETI.II.III.IV.
OBVEZNI
Instrument2,302,3033
Solfeggio2,302,302,302,30
Harmonija-332
Polifonija3-12
Analiza glazbenih oblika--1,151,15
Povijest glazbe2222
Glasovir obligatno0,300,30-
Komorna glazba1111
Korepeticija0,300,300,300,30
Orkestar/Zbor3333
UKUPNO15,3015,3017,3017,30
FAKULTATIVNI
Drugo glazbalo/solo pjevanje-11-
Tradicijske glazbe1--
Osnove glazbene informatike11--
Vježbe iz kompozicije-111
Metodika gud./duh. instr.--1ili 1
Dirigiranje-1,151,15-
Korepeticija--0,300,30

Napomena: Učenici ovih odjela prema afinitetima mogu fakultativno pohađati nastavu harmonije, polifonije i povijesti, kao i učenici teorijskog odjela.

I. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ljestvice:

– sve durske i molske ljestvice u različitim artikulacijama s rastavljenim trozvucima glavnih stupnjeva i dominantnim, odnosno smanjenim septakordima.

Tehničke vježbe i etide:

– P. Bernard: Methode Complete

– F. Lelong: Methode de Tuba 2

– Getchell: Second Book

– Kopprasch: 60 etudes (1. dio)

– H. Hillard: Intermediate Studies

– Walter Hilgers: Daily Excercises for Tuba

– J. B. Arban (Young & Jacobs): Complete Method for tuba.

Skladbe:

– Vander Cook: Colossus

– Rudlof Matz: Suita

– Sol B. Cohen: Romance & Scherzo

– Don Hadad: Suite for tuba

Nastavnik će prema vlastitom kriteriju odabrati skladbu (navedene skladbe nisu obvezne) i zbirku etida.

ISHODI UČENJA:

– usavršavanje tehnike disanja

– povećavanje pokretljivosti

– staccato (dupli jezik)

– proširenje opsega

– intonacija

– razvijanje tehnika sviranja (vježbe na usnik, lip tehnika, vokalize, legato), stilska interpretacija.

ISPITNI ZAHTJEVI:

– durska i molska ljestvica s rastavljenim trozvucima i dominantnim, odnosno smanjenim septakordom

– melodijska etida

– skladba uz glasovirsku pratnju.

Ispitno gradivo izvodi se napamet.

II. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ljestvice:

– sve durske i molske ljestvice u različitim artikulacijama te na svim stupnjevima ljestvice s rastavljenim trozvucima glavnih stupnjeva i dominantnim, odnosno smanjenim septakordima.

Tehničke vježbe i etide:

– Kopprasch: 60 etudes (1. i 2. dio)

– W. Jacobs: Restructured Etudes

– W. Jacobs: Technical Studies

– G. Concone/Daum: Studies for F-Tuba

– D. Haddad: 20 Short Etudes

– W. Bell: Interpretations of Blazhevich

– Walter Hilgers: Daily Excercises for Tuba

– J. B. Arban (Young & Jacobs): Complete Method for tuba.

Skladbe:

– Merle E. Hogg: Sonatina

– Antonio Capuzzi: Andante and rondo

– Johann Sebastian Bach: Adagio

– Davor Bobić: Mali triptih za tubu i glasovir.

Nastavnik će prema vlastitom kriteriju odabrati skladbu (navedene skladbe nisu obvezne) i zbirku etida.

ISHODI UČENJA:

– povećanje kapaciteta i produljivanje daha, »ekonomiziranje« zraka i njegovo planiranje

– povećavanje pokretljivosti i proširenje opsega

– razvijanje tehnika sviranja (staccato, vježbe na usnik, lip tehnika, vokalize, legato)

– intonacija

– stilska interpretacija.

ISPITNI ZAHTJEVI:

– durska i molska ljestvica s rastavljenim trozvucima i dominantnim, odnosno smanjenim septakordom

– melodijska etida

– skladba uz glasovirsku pratnju.

Ispitno gradivo izvodi se napamet.

III. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ljestvice:

– sve durske i molske ljestvice (u različitim artikulacijama te na svim stupnjevima ljestvice) s rastavljenim trozvucima glavnih stupnjeva i dominantnim, odnosno smanjenim septakordima u brzom tempu.

Tehničke vježbe i etide:

– F. Lelong: Methode du Tuba 3

– V. Blazhevich: 70 Etudes

– D. Kuehn: 60 Selected Etudes

– Kopprasch: Volume 2

– Gallay: 30 Etudes

– V. Ranieri: 30 Etüden für Tuba (1-15)

– B. Grigoriev: 78 studies (1-40)

– Walter Hilgers: Daily Excercises for Tuba

– R. Bobo: Mastering the Tuba

– J. B. Arban (Young & Jacobs): Complete Method for tuba.

Skladbe:

– Henry Eccles: Sonata

– Georg Friderich Händel: Koncert u g-molu

– Luigi Cherubini: II. Sonata

– Malcolm Arnold: Fantasy for tuba

– Edward Gregson: Tuba concerto.

Nastavnik će prema vlastitom kriteriju odabrati skladbu (navedene skladbe nisu obvezne) i zbirku etida.

ISHODI UČENJA:

– usavršavanje tehnike disanja

– povećavanje pokretljivosti i proširenje opsega

– intonacija

– razvijanje tehnika sviranja (staccato, vježbe na usnik, lip tehnika, vokalize, legato)

– stilska interpretacija.

ISPITNI ZAHTJEVI:

– durska i molska ljestvica s rastavljenim trozvucima i dominantnim, odnosno smanjenim septakordom

– melodijska i tehnička etida

– ciklička skladba uz glasovirsku pratnju.

Ispitno gradivo izvodi se napamet.

IV. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ljestvice:

– sve durske i molske ljestvice u različitim artikulacijama te na svim stupnjevima ljestvice s rastavljenim trozvucima glavnih stupnjeva i dominantnim, odnosno smanjenim septakordima u brzom tempu.

Tehničke vježbe i etide:

– P. Bernard: 40 Etudes pour Tuba

– Cimera: 73 Advanced Tuba Studies

– Fitch/Bona: Rhytmical Articulation

– D. Kuehn: 28 Advanced Studies

– Lebedjew: Etuden

– Delgiudice: Dix Petits Textes

– D. Uber: Concert Etudes

– V. Ranieri: 30 Etüden für Tuba (16-30)

– Grigoriev: 78 studies (41-78)

– Walter Hilgers: Daily Excercises for Tuba

– R. Bobo: Mastering the Tuba

– J. B. Arban (Young & Jacobs): Complete Method for tuba.

Skladbe:

– Tomaso Albinoni: Koncert u d-molu

– Alexej Lebedjew: Koncertantni allegro

– Johann Sebastian Bach: Sonate II

– D. Bobić: Capriccio

– Anđelko Klobučar: Cantilena e rondo

– Paul Hindemith: Sonate

– Ralph Vaughan Williams: Concerto.

Nastavnik će prema vlastitom kriteriju odabrati skladbu (navedene skladbe nisu obvezne) i zbirku etida.

ISHODI UČENJA:

– usavršavanje tehnike disanja

– povećavanje pokretljivosti i proširenje opsega

– razvijanje tehnika sviranja (staccato, vježbe na usnik, lip tehnika, vokalize, legato)

– alikvoti

– različite vrste vibrata (osnove)

– dah za duge fraze, planiranje i ekonomiziranje daha, samostalno određivanje mjesta uzimanja daha

– jasna i čista artikulacija

– artikulacije bez jezika

– legato velikog raspona (dvije oktave i više)

– ljestvice (sve) u brzini dvostrukog jezika

– stilska obilježja i karakter kompozicije

– dobro snalaženje u čitanju notnog teksta

– jednostavno improviziranje na zadanu melodijsku i harmonijsku osnovu

– prepoznavanje formalne i harmonijske građe kompozicije

ISPITNI ZAHTJEVI:

– durska i molska ljestvica s rastavljenim trozvucima i dominantnim, odnosno smanjenim septakordom

– melodijska i tehnička etida

– ciklička skladba uz glasovirsku pratnju

Ispitno gradivo izvodi se napamet.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– sve doživljajno usvojeno postupno osmišljavati u znanje i svjesno vladanje vještinama

– razvijati tehniku slušanja, mogućnost unutarnje tonske predodžbe

– suvereno izvoditi melodije uz jasno oblikovanje motiva i fraze, intonacije i vibrata

– svirati à vista složene notne zapise uz pomoć nastavnika

– skupno muzicirati u svrhu razvoja senzibiliteta za pravilnu intonaciju i tempo

– izvoditi kompozicije raznih stilskih razdoblja te učenika upućivati na razlike između razdoblja: barok, klasika, romantika

– upućivati učenike na doživljaj cjeline glazbenog djela u susretu s novim notnim tekstom

– demonstracijom upućivati učenika na pravilno usvajanje novih tehničkih elemenata i izvođenje melodijskih cjelina s pravim ritmičkim pokretom, pulsom i karakterom

– izbjegavati mehanički pristup u rješavanju ritmičkih problema

– slušati izvedbu nastavnika ili snimke skladbe i analizirati kasnije

– poslušati učenika bez prekidanja, zatim zajedno prokomentirati odsvirano

– intenzivirati odgovornost prema glazbenom djelu i kritičnost prema vlastitom izvođenju

– učenike upućivati na dostupna natjecanja, proširivati mogućnosti zajedničkog muziciranja i javnih nastupa

– omogućiti osmišljeno i aktivno bavljenje glazbom učenicima koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje i ne namjeravaju se profesionalno usmjeriti

NASTAVNI PREDMET

ROG (KORNO)

Nastavni plan kao tuba

I. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ljestvice i tehničke vježbe:

– dur i mol ljestvice do zaključno 6 predznaka u dvije oktave s

trozvucima četveroglasno u obratima

– transponiranje iz F u Es i G

– D. Gürtl: Škola za F-rog – II. i III. svezak.

Etide:

– C. Koprasch: 60 ausgewählte etüden – I. dio.

Skladbe:

– F. Lhotka: Uspomena

– A. Corelli: Sonata u F-duru

– R. Matz: 7 skica

– skladbe sličnih zahtjeva.

ISHODI UČENJA:

Učenik bi u prvom razredu srednje škole trebao svladati sljedeće:

– pravilno, kombinirano, prsno-preponsko disanje s osviještenim kontroliranim radom prepone; kapacitet zraka i daha za srednje duge fraze

– čist i zdrav ton u dinamičkom rasponu od pp do ff, u svim registrima (osim pp u trećoj oktavi) te svim dinamičkim nijansama između toga

– vibrato – osviješten, s mogućnošću kontroliranja njegove brzine

– osviještena intonacija – mogućnost samoinicijativne korekcije

– legato povezivanje intervala oktave, none, decime (prema gore i prema dolje)

– artikulacija – jasna i čista

– jednostruki jezik – razlika u atikuliranju

– svirati dulje dijelove u staccatu

– sve vrste ukrasa

á vista čitanje jednostavnijih skladbi (gradivo IV. i V. razreda osnovne škole)

– senzibilitet za prilagođavanje i korigiranje intonacije i tempa u skupome muziciranju

ISPITNI ZAHTJEVI:

– etida

– koncert ili sonata

– skladba hrvatskoga skladatelja

– orkestralna studija.

Ispitno gradivo izvodi se napamet, osim sonate.

II. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ljestvice i tehničke vježbe:

– dur i mol ljestvice do zaključno 6 predznaka u dvije oktave izvedene u različitim artikulacijama, trozvuci četveroglasno u obratima

– transponiranje iz F u Es i G, D

– D. Gürtl: Škola za F-rog – III. svezak

Etide:

– C. Koprasch: 60 ausgewählte etüden – I. dio

– M. Alphonse: 200 etüdes – I. svezak

Skladbe:

– M. Miletić: Monolog

– Dupuis: Variations

– Karol: Laudatio

– E. Bozza: En Irland

– skladbe sličnih zahtjeva.

ISHODI UČENJA:

Učenik bi u drugom razredu srednje škole, uz utvrđivanje i proširivanje dosad stečenog znanja trebao svladati i sljedeće:

– povećanje kapaciteta i produljivanje daha, »ekonomiziranje« zraka i njegovo planiranje

– tehnika piano sviranja

– artikulacija

– oktave legato

– legato u intervalima većim od decime

– triler sa završetkom – brži

– intonacija

– stilska obilježja određenog razdoblja

– prepoznati i izvesti karakter kompozicije.

ISPITNI ZAHTJEVI:

– jedna etida

– koncert ili sonata

– skladba hrvatskoga skladatelja

– orkestralna studija.

Ispitno gradivo izvodi se napamet, osim sonate.

III. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ljestvice i tehničke vježbe:

– sve dur i mol ljestvice u dvije oktave izvedene u različitim

artikulacijama, trozvuci

– transponiranje iz F u Es i G, D, C, B.

Etide:

– C. Koprasch: 60 ausgewählte etüden – II. svezak

– M. Alphonse: 200 etüdes – II. svezak.

Skladbe:

– G. Rossini: Introdukcija: Andante, Allegro

– B. Bjelinski: Jesenkin dar

– H. Eccles: Sonata u G-duru

– W. A. Mozart: Koncert br. 1 u D-duru KV 412

i skladbe sličnih zahtjeva.

ISHODI UČENJA:

Učenik bi u 3. razredu, uz već navedene i dobro utvrđene tehničke i muzičke sposobnosti, trebao usvojiti i sljedeće:

– artikulacija izjednačena u svim registrima i načinima (staccato, portato, marcato itd.)

– sposobnost sviranja staccato u duljim odsjecima

legato u rasponu dviju oktava

– oktave legato

– točno određivanje alikvote

– intonacija

– tonski bogata 1. oktava

arpeggia i prolazni tonovi (»laufovi«) kao ukrasi

ISPITNI ZAHTJEVI:

– etida

– koncert ili sonata

– skladba hrvatskoga skladatelja

– orkestralna studija.

Ispitno gradivo izvodi se napamet, osim sonate.

IV. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Ljestvice i tehničke vježbe:

– sve dur i mol ljestvice u dvije oktave izvedene u različitim

artikulacijama, trozvuci četveroglasno u obratima

– transponiranje iz F u Es i G, D, C, B, E.

Etide:

– C. Koprasch: 60 ausgewählte etüden – II. svezak

– M. Alphonse: 200 etüdes – III. svezak

Skladbe:

– G. F. Händel: III. sonata za violinu u F-duru (transkripcija)

– K. Baranović: Elegija

– F. Strauss: Tema i varijacije op. 13

– K. Matis: Koncert br. 2 op. 24

– W. A. Mozart: Koncert br. 3 u Es-duru KV-447

– skladbe sličnih zahtjeva.

ISHODI UČENJA:

Učenik bi u 4. razredu, uz već navedene i dobro utvrđene tehničke i muzičke sposobnosti, trebao usvojiti i sljedeće:

– usavršavanje tehnike disanja

– povećavanje pokretljivosti i proširenje opsega

– razvijanje tehnika sviranja (staccato, vježbe na usnik, lip tehnika, vokalize, legato)

– stilska interpretacija

– alikvoti

– različite vrste vibrata (osnove)

– dah za duge fraze, planiranje i ekonomiziranje daha, samostalno određivanje mjesta uzimanja daha

– jasna i čista artikulacija

– artikulacije bez jezika

– legato velikog raspona (dvije oktave i više)

– ljestvice (sve) u brzini dvostrukog jezika

– stilska obilježja i karakter kompozicije

– dobro snalaženje u čitanju notnog teksta

– jednostavno improviziranje na zadanu melodijsku i harmonijsku osnovu

– prepoznavanje formalne i harmonijske građe kompozicije.

ISPITNI ZAHTJEVI:

– etida

– koncert ili sonata

– skladba hrvatskoga skladatelja

– orkestralna studija

Ispitno gradivo izvodi se napamet, osim sonate.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– sve doživljajno usvojeno postupno osmisliti u znanje i svjesno vladanje vještinama

– razvijati tehniku slušanja, mogućnost unutarnje tonske predodžbe

– suvereno izvoditi melodije uz jasno oblikovanje motiva i fraze, intonacije i vibrata

– svirati à vista složene notne zapise uz pomoć nastavnika

– skupno muzicirati u svrhu razvoja senzibiliteta za pravilnu intonaciju i tempo

– izvoditi kompozicije raznih stilskih razdoblja te učenika upućivati na razlike između razdoblja: barok, klasika, romantika

– upućivati učenike na doživljaj cjeline glazbenog djela u susretu s novim notnim tekstom

– demonstracijom upućivati učenika na pravilno usvajanje novih tehničkih elemenata i izvođenje melodijskih cjelina s pravim ritmičkim pokretom, pulsom i karakterom

– izbjegavati mehanički pristup u rješavanju ritmičkih problema

– slušati izvedbu nastavnika ili snimke skladbe i analizirati kasnije

– poslušati učenika bez prekidanja, zatim zajedno prokomentirati odsvirano

– intenzivirati odgovornost prema glazbenom djelu i kritičnost prema vlastitom izvođenju

– učenike upućivati na dostupna natjecanja, proširivati mogućnosti zajedničkog muziciranja i javnih nastupa

– omogućiti osmišljeno i aktivno bavljenje glazbom učenicima koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje i ne namjeravaju se profesionalno usmjeriti

NASTAVNI PREDMET

TAMBURA (BISERNICA/BRAČ)

PREDMETI.II.III.IV.
OBVEZNI
Instrument2,302,3033
Solfeggio2,302,302,302,30
Harmonija
332
Polifonija3
12
Analiza gl. oblika

1,151,15
Povijest glazbe2222
Glasovir obligatno0,300,30

Korepeticija0,300,300,300,30
Komorna glazba1111
Orkestar/Zbor3333
UKUPNO15,3015,3017,3017,30
FAKULTATIVNI
Drugo glazbalo/
pjevanje

11
Tradicijske glazbe1


Osnove glazbene informatike11

Vježbe iz kompozicije
111
Dirigiranje
1,151,15
Metodika gud. instr.

1ili 1

Napomena: Učenici ovog odjela prema afinitetima mogu pohađati nastavu harmonije, polifonije i povijesti glazbe kao i učenici teorijskog odjela.

I. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Tehničke vježbe i etide:

– tehničke vježbe za motoriku po Schradiku

– N. Čajkin: Etida e-mol

– V. Laptjev: Etida a-mol

– Janjšinov: Etida br. 4

– Piljsčikov: Etida 1 i 2

– V. Murzin: Etida br. 2

– P. Fries: Etida br. 3

– Goedicke: Etida A-dur

– G. Kajzer: Etida br. 3

– H. Bertinini: Etide

– N. Rozin: Etide

– S. Krajna: Etide za bisernicu i brač (izd. Music Play)

– A. Marković: Etide I. (izd. Music Play).

Cikličke skladbe:

– F. Küchler: Concertino u D-duru, Op. 15

– A. Corelli: Largo i Allemande iz Sonate u e-molu

Obrade klasičnih skladbi za tamburu:

– E. Grieg: Proljeće

– L. van Beethoven: Menuet

– J. S. Bach: Ave Marija

– J. Andrić: Tambure Paje Kolarića

– S. Krajna: Vesela šetnja za bisernicu i brač u 1. razredu srednje glazbene škole

– S. Krajna: Zbirka skladbi za bisernicu i brač (izd. Music Play)

– A. Marković: Koncertantne skladbe za bisernicu i brač (izd. Music Play).

ISHODI UČENJA:

– razviti samostalnost u kontroliranju tehničkih elemenata potrebnih za oblikovanje zvuka

– usavršavati koordinaciju lijeve i desne ruke

– usavršavati izvođenje glazbene fraze, načine njezina oblikovanja te glazbene forme

– razviti osjećaj za prepoznavanje različitih ugođaja u glazbenome djelu

– ovladati ljestvicama u svim položajima

– svirati uz klavirsku pratnju radi doživljaja harmonijskog zvuka

– razvijati sposobnost sviranja à vista

ISPITNI ZAHTJEVI:

– durska, molska i kromatska ljestvica u dvije oktave s trozvucima i četverozvucima

– etida

– ciklička skladba

– jednostavačna skladba – izvorna ili transkripcija

Ispitno gradivo izvodi se napamet.

II. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Tehničke vježbe i etide:

– tehničke vježbe za motoriku po Schradiku

– G. Kalmadinov: Etida br. 6

– V. Laptjev: Koncertna etida

– D. Kabalevski: Etida br. 3

– Piljsčikov: Etida G-dur

– V. Evdokimov: Etida h-mol

– N. Rozin: Etide

– S. Krajna: Etide za bisernicu i brač (izd. Music Play)

– A. Marković: Etide I. (izd. Music Play).

Cikličke skladbe:

– G. F. Händel: Sonata u F-duru, HWV 370

– W. A. Mozart: Sonata u D-duru KV 381

Obrade klasičnih skladbi za tamburu:

– Ch. Gounod: Ples iz opere »Faust«

– J. Haydn: Mađarski rondo

– A. Cigankov: Vesela šetnja

– W. A. Mozart: Mala noćna muzika

– A. Cigankov: Scherzo

– G. Perlman: Izraelski koncert

– J. Haydn: Serenada

– Z. Šljivac: Folklorna impresija

– Veracini: Largo

– D. Pricker: Polka

– S. Krajna: Zbirka skladbi za bisernicu i brač (izd. Music Play)

– A. Marković: Koncertantne skladbe za bisernicu i brač (izd. Music Play).

ISHODI UČENJA:

– usavršiti tehničke elemente sviranja tambure

– usavršavati koordinaciju lijeve i desne ruke

– jasno oblikovati motive i fraze

– interpretirati skladbe s izraženim emotivnim doživljajem

– ovladati ljestvicama u svim položajima

– svirati uz klavirsku pratnju radi doživljaja harmonijskog zvuka

– povećati sposobnost sviranja à vista

ISPITNI ZAHTJEVI:

– durska, molska i kromatska ljestvica u dvije oktave s trozvucima i četverozvucima

– etida

– ciklička skladba

– jednostavačna skladba – izvorna ili transkripcija

Ispitno gradivo izvodi se napamet.

III. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Etide:

– R. Kreutzer: Etida u G-duru, br. 1

– V. Evdokimov: Etide (B-dur, G-dur)

– J. Šišakov: Etide (A-dur, g-mol)

– N. Rozin: Etide

– S. Krajna: Etide za bisernicu i brač (izd. Music Play)

– Marković: Etide I. (izd. Music Play).

Cikličke skladbe:

– J. S. Bach: Sonata u g-molu za flautu i klavir, BWV 1020

– Vivaldi: Koncert za flautu, op. 10, br. 3

– P. Bračunov: Koncert za tamburu.

Obrade klasičnih i narodnih skladbi za tamburu:

– C. Saint-Saëns: Allegro Appassionato, op. 43

– C. Debussy: Mjesečevo svjetlo

– J. S. Bach: Adagio

– F. Livadić: Scherzo

– S. Prokofjev: Puškinski valcer br. 2

– P. I. Čajkovski: Melodija

– D. Šostakovič: Fantastični ples

– J. Strauss: Trič – trač polka

– F. Schubert: Pčelica

– A. Cigankov: Polka

– J. Raff: Cavatina

– R. Drigo: Valse bluette

– S. Krajna: Zbirka skladbi za bisernicu i brač (izd. Music Play)

– A. Marković: Koncertantne skladbe za bisernicu i brač (izd. Music Play)

– A. Vivaldi: Koncert za flautu, op. 10, br. 3

ISHODI UČENJA:

– razviti samostalnost u usavršavanju tehničkih elemenata lijeve i desne ruke

– postići samostalnost u interpretaciji djela s obzirom na pripadnost određenom

stilskom razdoblju

– ovladati ljestvicama u svim položajima

– svirati uz klavirsku pratnju radi doživljaja harmonijskog zvuka

– sviranje à vista

ISPITNI ZAHTJEVI:

– durska, molska i kromatska ljestvica u dvije oktave s trozvucima i četverozvucima

– etida

– ciklička skladba

– jednostavačna skladba – izvorna ili transkripcija

Ispitno gradivo izvodi se napamet.

IV. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Etide:

– N. Paganini: Etide (obr. Jakovljeva)

– S. Ivanov: »Veseli vjetar«

– N. Rozin: Etide

– S. Krajna: Etide za bisernicu i brač (izd. Music Play)

– Marković: Etide I. (izd. Music Play).

Cikličke skladbe:

– Vivaldi: Koncert za flautu, op. 10, br. 4

– N. Paganini: Varijacije (G. Božić: Varijacije za bisernicu i brač)

– J. Andrić: Koncert za brač i tamburaški orkestar, op. 259

– N. Paganini: Sonate (izbor).

Obrade klasičnih i narodnih skladbi za tamburu:

– V. Gorodovskaya: Dvorska luda

– M. Ravel: Habanera, Pavana

– V. Monti: Čardaš

– E. Jenkinson: Ples vila

– W. A. Mozart: Menuet D-dur

– Cigankov: Igre carskog ludila

– P. I. Čajkovski: Nocturno

– Rumunjska narodna: Martovsko kolo

– R. Schedrin: U spomen na Albenisa

– G. Sviridov: Romansa, Valcer

– R. Matz: Stršljen

– A. Vivaldi: Adagio

– S. Krajna: Zbirka skladbi za bisernicu i brač (izd. Music Play)

– Marković: Koncertantne skladbe za bisernicu i brač (izd. Music Play)

ISHODI UČENJA:

– razviti sposobnost samostalnog tehničkog postavljanja i tonskog oblikovanja zadane skladbe u sklopu stilske interpretacije

– postići potpunu stilsku i formalnu osviještenost

– ostvariti visoki tehnički i glazbeni nivo napretka učenika, usmjeren prema osnovnim kriterijima glazbenog profesionalizma

– razviti ljubav prema glazbenim djelima različitih pravaca

ISPITNI ZAHTJEVI:

– durska, molska i kromatska ljestvica u dvije oktave s trozvucima i četverozvucima

– etida

– ciklička skladba

– dvije skladbe po slobodnom izboru – izvorna ili transkripcija

Ispitno gradivo izvodi se napamet.

ZAHTJEVI NA ZAVRŠNOM ISPITU:

– ciklička skladba

– skladba hrvatskoga skladatelja – izvorna ili transkripcija

– skladba po slobodnom izboru virtuoznog karaktera

Ispitno gradivo izvodi se napamet.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– individualno pristupiti odabiru nastavnog sadržaja I., II., III. i IV. razreda prema

učenikovu predznanju i sposobnostima

– nastaviti rad s učenikom na tehnici lijeve i desne ruke

– slušati učenika bez prekidanja

– komentirati odsvirano uz prihvaćanje učenikovih stajališta

– rješavati probleme od globalne razine ka detaljima

– rad na glazbenom izrazu (stil, forma, karakter skladbe, iz čega proizlazi fraziranje, dinamika, agogika…) uz nastavnikovu demonstraciju na instrumentu

– sviračka suradnja učenika i nastavnika na dva instrumenta

– svirati à vista složene notne zapise uz pomoć nastavnika

– poticati učenikovu maštu zvučnim i opisnim primjerima (asocijacije)

– slušati snimljene izvedbe, gledati videozapise

– intenzivirati odgovornost prema glazbenom djelu i kritičnost prema vlastitom izvođenju

NASTAVNI PREDMET

KLAVIR OBLIGATNO ZA PROGRAM GLAZBENIK PJEVAČ

Individualna nastava 1 sat 45 min. tjedno.

I. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Učenici kojima je to prvi kontakt s klavirom počinju s nekom od klavirskih škola (preporučuje se škola A. Nikolajeva), nadopunjujući je drugom literaturom iz programa klavira predviđenog za I. i II. etapu osnovne škole prilagođeno mogućnostima i tempu napredovanja svakoga pojedinog učenika.

Tehničke vježbe:

– E. Timakin: Vježbe za koordinaciju.

Etide:

– C. Czerny: Erster Lehrmeister op. 559

– E. F. Gnesina: Male etida

– C. Gurlitt: Male melodijske etide za početnike

– Etide i drugih autora odgovarajuće težine.

Uvod u polifoniju:

– Skladbe autora XVII. i XVIII. stoljeća

– K. M. Kunz: 200 kratkih kanona.

Sonatine:

– J. Vanhal, I. J. Pleyel, J. Schnitt, T. Hasslinger, M. Miletić, I. Lhotka-Kalinski

Skladbe autora XIX. i XX. st.:

– B. Bartôk: Mikrokosmos I.

– Goedicke: 60 lakih kompozicija op. 36

– C. Franck: Tužaljka lutke

– T. Grečanjinov: Dječji album op. 98

– P. I. Čajkovski: Album za mladež

– R. Schumann: Album za mladež

– H. Rowley: Dječji komadi

– M. Tajčević: Za male

– I. pl. Zajc: Dvije mazurke

– R. Matz: Moj prvi nastup

– I. Lhotka-Kalinski: Lepo moje Zagorje; Međimurje malo.

II. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Tehničke vježbe:

– E. Timakin: Vježbe za koordinaciju.

Etide:

– H. L. Ch. Duvernoy: Etide op. 176

– H. Lemoine: Etide op. 37

– Etide i drugih autora odgovarajuće težine

Uvod u polifoniju:

– J. S. Bach: Knjižica za Annu Magdalenu Bach

Sonatine:

– L. van Beethoven, J. L. Dussek, F. Kuhlau, A. Diabelli, M. Clementi,

– B. Bjelinski, R. Matz, M. Cipra

Skladbe autora XIX. i XX. st.:

– R. Schumann: Album za mladež

– P. I. Čajkovski: Album za mladež

– S. Majkapar: 12 listova iz albuma op. 16

– D. Kabalevski: 24 lake kompozicije op. 39; 15 kompozicija za djecu

– D. Šostakovič: Za najmlađe

– C. M. Scott: Kutija igračaka

– I. pl. Zajc: Dvije mazurke

– R. Matz: Moj prvi nastup

– I. Lhotka-Kalinski: Iverje

– S. Šulek: Malo pa ništa

– E. Bašić: Groteskna suita

III. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Tehničke vježbe:

– E. Timakin: Vježbe za koordinaciju

Ljestvice:

– dur i istoimeni mol (prirodni, harmonijski, melodijski – informativno), paralelno i u protupomaku u četiri oktave

– tonički kvintakordi dura i mola istodobno i rastavljeno, troglasno i četveroglasno, velika rastvorba u dvije oktave

– dominantni i smanjeni septakord u dvije oktave (mala rastvorba).

Etide:

– Ch. L. H. Köhler op. 242

– Loeschorn

– St. Heller

– H. Berens: Etide op. 61 (I. i II. svezak)

– moguće i etide ostalih autora za razne vrste tehnika odgovarajuće težine (Toch, Loeschorn, Kabalevski, Nazorova i dr.)

Polifone skladbe:

– J. S. Bach: Knjižica za Annu Magdalenu Bach

Sonatine i sonate:

– M. Clementi: Šest sonatina

– W. A. Mozart: Bečke sonatine

– J. Haydn: Lakše sonate (mogu i pojedini stavci); Divertimenta

– L. van Beethoven: Sonata u G-duru, op. 49

Skladbe autora XVIII., XIX. i XX. st.:

– J. Haydn: Varijacije (Roxelane)

– L. van Beethoven: Dvanaest njemačkih plesova

– T. Grečanjinov: Dan djeteta; Na zelenoj livadi

– P. I. Čajkovski: Album za mladež

– R. Schumann: Album za mladež; Dječja sonata G-dur

– F. Pintarić: Skladbe za klavir

– B. Kunc: Mali komadi za mali narod

– E. Bašić: Basnica

– M. Miletić: Djeca plešu

IV. razred

NASTAVNI SADRŽAJI:

Tehničke vježbe:

– E. Timakin: Vježbe za koordinaciju

– Ch. L. Hanon: Pijanist virtuoz.

Ljestvice:

– dur i istoimeni mol (prirodni, harmonijski, melodijski – informativno), paralelno i u protupomaku u četiri oktave

– tonički kvintakordi dura i mola istodobno i rastavljeno, troglasno i četveroglasno, velika rastvorba u dvije oktave

– dominantni i smanjeni septakord u dvije oktave (mala rastvorba).

Etide:

– C. Czerny op. 849. i op. 299

– H. Bertini op. 29, 32 i op. 100

– K. Biehl op. 30

– F. Lecoppé

– etide ostalih autora za razne vrste tehnika odgovarajuće težine

Polifone skladbe:

– J. S. Bach: Dvanaest malih preludija; Šest malih preludija

Sonatine i sonate:

– M. Clementi: Šest sonatina (teže)

– W. A. Mozart: Bečke sonatine

– J. Haydn: Lakše sonate (mogu i pojedini stavci); Divertimenta

– L. van Beethoven: Sonata u G-duru, op. 49.

Skladbe autora XVIII., XIX. i XX. st.:

– E. Grieg: Lirski komadi

– F. Chopin: Poloneze g-mol i B-dur (op. posth.)

– F. Mendelssohn: Šest dječjih komada op. 72

– F. Schmitt: Osam komada za klavir

– B. Bartôk: Za djecu; Mikrokozmos II. i III.

– D. Kabalevski: Petnaest kompozicija za djecu, op. 27

– Dvadesetčetiri lake kompozicije op. 39

– I. Stravinski: Muzika za djecu

– S. Prokofjev: Muzika za djecu, op. 65

– S. M. Majkapar: Varijacije f-mol, op. 16 i op. 33

– A. N. Čerepnjin: Dvanaest jednostavnih komada

– R. Matz: Stara ura igra polku

– B. Bjelinski: Muzika za djecu

– M. Cipra: Suita za pet prstiju desne ruke

– P. Dumičić: Preludij c-mol

ISPITNI ZAHTJEVI:

– na godišnjem ispitu svake godine učenik svira tri skladbe raznih stilskih razdoblja, različitih tehničkih i muzičkih zahtjeva

– ispitni zahtjevi u IV. razredu prilagođeni su programu prijamnog ispita na Muzičkoj akademiji u Zagrebu

ISHODI UČENJA:

– snalaziti se na klaviru i koordinirati lijevu i desnu ruku

– mogućnost samostalnog čitanja i izvođenja notnog teksta

– mogućnost primjene već stečenog znanja na specifičnosti klavirskog zvuka i izraza.

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– rad na upoznavanju klavira – mogućnosti klavirskog zvuka i prostorno snalaženje na klavijaturi

– svladavanje pismenosti u bas ključu prema potrebi

NASTAVNI PREDMET

KOMORNA GLAZBA – NOVA GLAZBA

»Grupu za novu glazbu« mogu pohađati učenici svih odjela, ovisno o afinitetu.

Cilj: Cilj je (uz navedeno) omogućiti učenicima svih odjela sistematično, kontinuirano bavljenje »novom glazbom«, upoznavanje suvremene notacije (grafička, verbalna, mješovita) uz samostalno izvođenje djela 20. i 21. stoljeća kako bi mogli slijediti nova kretanja vremena u kojem žive.

Zadaci:

– razvijati pozitivan odnos prema izvođenju i slušanju nove glazbe

– razvijati sposobnosti razumijevanja i čitanja različitih načina suvremenog notiranja

– razvijati znatiželju i potrebu upotrebe instrumenata na nove načine

– razvijati znatiželju i potrebu traženja novih izvora zvukova, šumova, efekata

– razvijati svijest o izazovima komunikacije s drugim vrstama umjetnosti

– razvijati otvorenost prema novom i različitom u novoj glazbi

– razvijati kreativnost i snalaženje u prelaženju granice skladatelj
– izvođač

– razvijati kreativnost i poticati na stvaranje vlastitih djela

NASTAVNI SADRŽAJI:

– John Cage: Five

– John Cage: 4'33''

– John Cage: Four 6

– John Cage: Living Room Music

– John Cage: Suite for Toy piano

– John Cage: Europera 5

– Earle Brown: December 1952

– Terry Riley: In C

– La Monte Thorton Young: Composition 1960 #7

– Marian Lejava: deadline:aria op 17

– Martin Burlas: 7th Day Record

– Daniel Matej: Structures, Pages (...and Improvisations)

– Milan Adamčiak: Configurazione dei due elementi

– Milan Adamčiak: Poonsoiree

– Miroslav Miletić: Sekvence

– Dubravko Detoni: Četiri grafike

– Milko Kelemen: Tantana – improvizacija za 10 do 20 svirača

– Danijel Legin: Spielen

– Sanda Majurec: ….. (ime djela određuju izvođači)

– Ivan Božičević: Spring passes

– Ivan Božičević: Pebbles

– Ivan Božičević: Tracing

– Ivan Božičević: Monkey faces

– Julija Novosel: Un cammino per tre za klavirski trio

– Frano Parać: Kvartet za klarinet, violinu, violončelo i glasovir

– Dino Rešidbegović: Geronimo

– Dieter Schnebel: Museumsstucke I

– Dieter Schnebel: Mo-Ma Museumsstucke II

– Peter Hoch: ZeiTTraume

– Katia Beaugeais: First Light za flautu i klavir

– Robert Moran: Elegant Journey with Stopping Points of Interest

– Roman Haubenstock-Ramati: Ludus Musicalis

– Bernard Rands: Sound Patterns 4

– Zygmunt Krauze: Voices

– Uwe Rasch: Herzblattern

ISPITNI ZAHTJEVI:

Godišnju ocjenu zaključuje predmetni nastavnik nakon praćenja rada učenika na nastavi i javnim nastupima tijekom cijele nastavne godine.

ISHODI UČENJA:

– izvoditi kompozicije nove glazbe zapisane suvremenom notacijom (grafička, verbalna, mješovita)

– izvoditi kompozicije nove glazbe domaćih autora

– u izvedbama koristiti instrumente na nove načine

– koristiti nove izvore raznih zvukova, šumova, efekata

– javno nastupati

– međusobno komunicirati u ansamblu

– donositi odluke u tijeku izvođenja djela

– steći pozitivan odnos prema slušanju i izvođenju nove glazbe

METODIČKA OBJAŠNJENJA:

– nastavne sadržaje obogaćivati novim djelima i prilagođavati veličini, sastavu i izvođačkim mogućnostima ansambla

– izvoditi djela zapisana raznim vrstama suvremene notacije u različitim izvođačkim kombinacijama

– povezivati razne vrste umjetnosti

– istraživati mogućnosti instrumenata na nove načine

– razvijati pozitivan odnos i znatiželju prema novome

– formirati ličnost izvođača koji će moći koristiti sve mogućnosti nove glazbe

U izradi Nastavnoga plana i programa Funkcionalne muzičke pedagogije za srednje glazbene škole sudjelovali su: Marina Letica, Dubravka Krušelj Jurković, Mirela Buchberger Karlo, Gorana Jagarinec, Dalibor Timarac, Mirela Jagodić, Minja Kolak, Maja Petyo Bošnjak.

Udaraljkeza Nastavni plan i program FMP prilagodila Marina Letica, prof.
PjevanjeNastavni plan i program za FMP izradila Dubravka Krušelj Jurković, prof.
Trombon

Program izradio Davor Požgaj, prof.

Za Nastavni plan i program FMP prilagodila Mirela Buchberger, prof.

Rog (korno)Za Nastavni plan i program FMP prilagodila Mirela Buchberger Karlo, prof.
Tambura:Za Nastavni plan i program FMP prilagodili: Gorana Jagarinec, prof., Dalibor Timarac, prof. i Mirela Jagodić, prof.
Klavir obligatno za program glazbenik pjevačNastavni plan i program za FMP izradila Minja Kolak, prof. savjetnik
Komorna glazba – Nova glazbaNastavni plan i program za FMP izradila Maja Petyo Bošnjak, prof. mentor