Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti

NN 19/2018 (28.2.2018.), Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti

Vlada Republike Hrvatske

394


Na temelju članka 45. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine donijela

UREDBU

O JAVNOJ NABAVI U PODRUČJU OBRANE I SIGURNOSTI

DIO PRVI
OSNOVNE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom uređuju se pravila, postupci i načini provedbe javne nabave u području obrane i sigurnosti za nabavu:

1. vojne opreme, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu ili sklop

2. sigurnosno osjetljive opreme, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu ili sklop

3. radova, robe i usluga izravno povezanih s opremom iz točaka 1. i 2. ovoga stavka za bilo koji i za sve elemente njezina životnog vijeka

4. radova i usluga za izričito vojne namjene

5. sigurnosno osjetljivih radova i sigurnosno osjetljivih usluga

čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od pragova iz članka 12. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: ZJN 2016).

(2) Nabava iz stavka 1. točaka 1. – 5. ovoga članka obuhvaća predmete nabave za vojnu namjenu, policijsku namjenu, zaštitu državne granice, odnosno za misije zaštite i spašavanja u slučaju krize.

(3) Javni i sektorski naručitelj te drugi subjekt kada je to određeno ovom Uredbom obvezan je primijeniti odredbe ove Uredbe za nabavu robe, radova ili usluga iz stavka 1. ovoga članka čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od pragova iz članka 12. stavka 1. točke 1. ZJN 2016.

(4) Pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave u području obrane i sigurnosti do vrijednosti pragova iz članka 12. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 utvrđuje naručitelj općim aktom.

(5) Ako nije drukčije propisano ovom Uredbom primjenjuju se odgovarajuće odredbe ZJN 2016 te njegovih podzakonskih propisa.

(6) Sastavni dio ove Uredbe su:

1. Prilog I. – Popis usluga

a. Prilog I.A. – Popis prioritetnih usluga

b. Prilog I.B. – Popis neprioritetnih usluga

2. Prilog II. – Tehničke specifikacije

3. Prilog III. – Sadržaj obavijesti javne nabave u području obrane i sigurnosti

a. Prilog III. A. – Prethodna informacijska obavijest

b. Prilog III. B. – Poziv na nadmetanje

c. Prilog III. C. – Obavijest o sklopljenim ugovorima

d. Prilog III. D. – Poziv na podugovaranje.

Pravni akti Europske unije

Članak 2.

Ovom Uredbom preuzimaju se odredbe Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji u području obrane i sigurnosti te izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ (SL L 216, 20. 8. 2009.), kako je posljednje izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2017/2367 оd 18. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL L 337, 19. 12. 2017.).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. istraživanje i razvoj obuhvaća sve aktivnosti koje uključuju temeljno istraživanje, primijenjeno istraživanje i eksperimentalni razvoj, pri čemu ovo potonje može uključivati realizaciju tehnoloških demonstratora, tj. uređaja koji demonstriraju djelovanje novog koncepta ili nove tehnologije u odgovarajućem ili reprezentativnom okruženju

2. klasificirani podatak je dokument, odnosno svaki napisani, umnoženi, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, fotografirani, magnetni, optički, elektronički ili bilo koji drugi zapis podatka, saznanje, mjera, postupak, predmet, usmeno priopćenje ili informacija, koji je nadležno tijelo, u propisanom postupku, takvim označilo i za koji je utvrđen stupanj tajnosti, kao i podatak kojeg je Republici Hrvatskoj tako označenog predala druga država, međunarodna organizacija ili institucija s kojom Republika Hrvatska surađuje

3. klasificirani ugovor je naplatni ugovor sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više ponuditelja i jednog ili više naručitelja, čiji je predmet nabave izvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga, a koji sadrži klasificirane podatke ili čija provedba zahtijeva pristup klasificiranim podacima

4. kriza je bilo koja situacija u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj zemlji, u kojoj se dogodio štetan događaj koji očito premašuje dimenzije štetnih događaja u svakodnevnom životu i koji znatno ugrožava ili ograničava život i zdravlje ljudi ili koji ima znatan učinak na vrijednost nekretnina ili koji zahtijeva mjere potrebne za opskrbu populacije najpotrebnijim stvarima, s time da se smatra da je kriza nastala i ako postoji mogućnost nastanka takvoga štetnog događaja te se oružani sukobi i ratovi također smatraju krizom za potrebe ove Uredbe

5. podugovor je naplatni ugovor sklopljen u pisanom obliku između ugovaratelja i jednog ili više gospodarskih subjekata s ciljem izvršenja dijela tog ugovora o javnoj nabavi, a čiji je predmet izvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga

6. sigurnosno osjetljiva oprema, sigurnosno osjetljivi radovi i sigurnosno osjetljive usluge jesu oprema, radovi i usluge za sigurnosne potrebe, koje uključuju, zahtijevaju ili sadržavaju klasificirane podatke.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena u članku 3. ZJN 2016.

DIO DRUGI
SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U PODRUČJU OBRANE I SIGURNOSTI

GLAVA I.
POSTUPCI JAVNE NABAVE

POGLAVLJE 1.
VRSTE, ODABIR I POČETAK POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Članak 4.

Postupci javne nabave u smislu ove Uredbe su:

1. ograničeni postupak

2. pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje

3. natjecateljski dijalog

4. pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje

5. postupak nabave neprioritetnih usluga.

Članak 5.

(1) Naručitelj slobodno bira između ograničenog postupka i pregovaračkog postupka s prethodnom objavom poziva na nadmetanje.

(2) Naručitelj smije koristiti natjecateljski dijalog u situacijama iz članka 9. ove Uredbe.

(3) Naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave samo u posebnim slučajevima i okolnostima iz članaka 11. do 14. ove Uredbe.

(4) Naručitelj smije koristiti postupak nabave neprioritetnih usluga samo u situacijama iz članka 16. stavka 1. ove Uredbe.

(5) Naručitelj kao sredstvo poziva na nadmetanje koristi obavijest o nadmetanju u svim postupcima javne nabave, osim u slučaju pregovaračkog postupka bez prethodne objave te postupka nabave neprioritetnih usluga.

(6) Naručitelj može rezervirati pravo sudjelovanja u postupcima javne nabave sukladno članku 51. ZJN 2016.

Članak 6.

(1) Ograničeni postupak, pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje te natjecateljski dijalog započinju od dana slanja poziva na nadmetanje.

(2) Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje započinje od dana slanja poziva na dostavu inicijalne ponude.

(3) Postupak nabave neprioritetnih usluga započinje od dana objavljivanja zahtjeva za prikupljanje ponuda, odnosno od dana upućivanja zahtjeva ako se zahtjev ne objavljuje.

POGLAVLJE 2.
OGRANIČENI POSTUPAK

Članak 7.

(1) Pri provođenju ograničenog postupka, naručitelj na odgovarajući način primjenjuje odredbe članaka 90. – 93. ZJN 2016.

(2) Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje nije javno.

(3) Naručitelj nije obvezan provesti javno otvaranje ponuda ako je to naznačio u pozivu na dostavu ponuda.

POGLAVLJE 3.
PREGOVARAČKI POSTUPAK S PRETHODNOM OBJAVOM POZIVA NA NADMETANJE

Članak 8.

(1) Pri provođenju pregovaračkog postupka s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, naručitelj na odgovarajući način primjenjuje odredbe članaka 95. – 103. ZJN 2016.

(2) Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje nije javno.

(3) Naručitelj nije obvezan provesti javno otvaranje konačnih ponuda ako je to naznačio u pozivu na dostavu ponuda.

POGLAVLJE 4.
NATJECATELJSKI DIJALOG

Članak 9.

(1) Naručitelj smije koristiti natjecateljski dijalog za sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma na koje se primjenjuje ova Uredba kada je riječ o osobito složenom predmetu nabave te kada smatra da sklapanje ugovora nije moguće putem ograničenog ili pregovaračkog postupka s prethodnom objavom poziva na nadmetanje.

(2) Predmet nabave smatra se osobito složenim ako:

1. se potrebama naručitelja ne može udovoljiti bez prilagodbe lako dostupnih rješenja, ili

2. uključuju projektiranje ili inovativna rješenja, ili

3. se ugovor ne može dodijeliti bez prethodnih pregovora zbog specifičnih okolnosti koje se odnose na prirodu, složenost ili na pravne i financijske uvjete ili s njima povezanih rizika, ili

4. naručitelj ne može s dovoljnom preciznošću utvrditi tehničke specifikacije s obzirom na norme, Europsku tehničku ocjenu, zajedničku tehničku specifikaciju ili tehničku referenciju u smislu Priloga II. točaka od 2. do 6. ove Uredbe.

Članak 10.

(1) Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 9. ove Uredbe, pri provođenju natjecateljskog dijaloga naručitelj na odgovarajući način primjenjuje odredbe članaka 105. – 116. ZJN 2016.

(2) Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje nije javno.

(3) Naručitelj nije obvezan provesti javno otvaranje ponuda ako je to naznačio u pozivu na dostavu ponuda.

POGLAVLJE 5.
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA NA NADMETANJE

Članak 11.

(1) Naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje za dodjelu ugovora o javnoj nabavi:

1. ako nije podnesena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nije dostavljen nijedan zahtjev ili nijedan prikladan zahtjev za sudjelovanje u provedenom ograničenom postupku, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje ili natjecateljskom dijalogu pod uvjetom da početni ugovorni uvjeti iz ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s prethodnom objavom poziva na nadmetanje ili natjecateljskog dijaloga nisu bitno izmijenjeni

2. ako su u provedenom ograničenom postupku, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje ili u natjecateljskom dijalogu sve dostavljene ponude bile nepravilne ili neprihvatljive, pod uvjetom da:

a) se izvorni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju, i

b) naručitelj pozove na pregovaranje samo one ponuditelje koji su dokazali sposobnost i koji su, tijekom prethodnog ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s prethodnom objavom poziva na nadmetanje ili natjecateljskog dijaloga, dostavili ponude u skladu s drugim formalnim zahtjevima postupka javne nabave

3. ako su rokovi određeni za ograničeni i pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, uključujući i rokove zbog žurnosti iz članka 60. ove Uredbe, nespojivi s žurnošću prouzrokovanom krizom kao, primjerice, u slučaju iz članka 40. stavka 2. točke 4. ove Uredbe

4. u onoj mjeri u kojoj je to prijeko potrebno ako, iz razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti, nije moguće pridržavati se rokova propisanih za ograničeni postupak ili pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, uključujući i rokove zbog žurnosti iz članka 60. ove Uredbe, s time da okolnosti na koje se poziva naručitelj za opravdanje iznimne žurnosti ne smiju ni u kojem slučaju biti uzrokovane njegovim postupanjem

5. ako samo određeni gospodarski subjekt može izvoditi radove, isporučiti robu ili pružiti usluge iz bilo kojeg od sljedećih razloga:

a) nepostojanje tržišnog natjecanja iz tehničkih razloga, ili

b) zbog zaštite isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva.

(2) U slučaju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, naručitelj je obvezan Europskoj komisiji poslati izvješće o postupku javne nabave ako ga zatraži.

Članak 12.

Naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje za dodjelu ugovora o javnoj nabavi robe:

1. ako se proizvodi proizvode isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja, pod uvjetom da se proizvedenom količinom proizvoda ne ostvaruje tržišna isplativost ili pokriće troškova istraživanja i razvoja

2. za dodatne isporuke od strane isporučitelja iz izvornog ugovora koje su namijenjene ili kao djelomična zamjena robe ili instalacija, ili kao proširenje postojeće robe ili instalacija, ako bi promjena isporučitelja obvezala naručitelja da nabavi robu koja ima drukčije tehničke značajke, što bi rezultiralo neusklađenošću ili nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i održavanju, s time da trajanje takvih ugovora, kao i ugovora koji se ponavljaju, ne smije biti duže od pet godina, osim u iznimnim okolnostima koje se utvrđuju uzimajući u obzir očekivani životni vijek bilo kojeg isporučenog proizvoda, instalacije ili sustava, i tehničke poteškoće koje bi promjena dobavljača mogla uzrokovati pri čemu se takve iznimne okolnosti moraju obrazložiti u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda

3. za robu koja kotira i koja se nabavlja na burzi robe

4. za kupnju robe po posebno povoljnim uvjetima, bilo od isporučitelja koji trajno obustavlja ili je obustavio poslovne djelatnosti, bilo od stečajnog upravitelja ili likvidatora u okviru odgovarajućeg postupka, nagodbe s vjerovnicima ili drugog sličnog postupka prema propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Članak 13.

Naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje za dodjelu ugovora o javnoj nabavi usluga:

1. za usluge istraživanja i razvoja, osim onih iz članka 30. stavka 1. točke 17. ZJN 2016

2. za dodatne usluge čija ukupna vrijednost ne smije preći 50% vrijednosti izvornog ugovora, koje nisu bile uključene u početni projekt niti u izvorni ugovor, ali su zbog nepredviđenih okolnosti postale nužne za pružanje usluga opisanih u njima, pod uvjetom da se ugovor sklopi s gospodarskim subjektom koji izvršava izvorni ugovor te ako:

a) takve usluge nije moguće tehnički ili ekonomski odvojiti od izvornog ugovora bez znatnih poteškoća za naručitelja, ili

b) su takve usluge, iako odvojive od izvršenja osnovnog ugovora, nužno potrebne za njegov dovršetak

3. za nove usluge koje se sastoje od ponavljanja sličnih usluga koje se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je naručitelj već sklopio izvorni ugovor, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

a) takve su usluge u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen izvorni ugovor

b) izvorni ugovor je sklopljen u ograničenom postupku, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje ili natjecateljskom dijalogu

c) u dokumentaciji o nabavi za izvorni ugovor bio je naveden opseg mogućih usluga koje će se ponavljati te uvjeti pod kojima se one dodjeljuju

d) u pozivu na nadmetanje za izvorni ugovor bila je predviđena mogućnost primjene ovoga postupka

e) pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave za izvorni ugovor uračunata je ukupna procijenjena vrijednost novih usluga koje će se ponavljati, te

f) ovaj se postupak odvija u roku od pet godina od sklapanja izvornog ugovora, osim u iznimnim okolnostima koje se utvrđuju uzimajući u obzir očekivani životni vijek bilo kojeg isporučenog proizvoda, instalacije ili sustava, i tehničke poteškoće koje bi promjena gospodarskog subjekta mogla uzrokovati, pri čemu se takve iznimne okolnosti moraju obrazložiti u zapisniku o pregledu i ocjeni

4. za ugovore vezane uz pružanje usluga zračnog i morskog prijevoza za oružane ili sigurnosne snage Republike Hrvatske koje su razmještene ili koje će biti razmještene u inozemstvu, ako naručitelj mora nabaviti te usluge od gospodarskih subjekata koji jamče valjanost svojih ponuda samo za takav kratki period na koji se rok u ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom, uključujući i rokove zbog žurnosti iz članka 60. ove Uredbe, ne mogu primijeniti.

Članak 14.

Naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje za dodjelu ugovora o javnoj nabavi radova:

1. za dodatne radove čija ukupna vrijednost ne smije preći 50% vrijednosti izvornog ugovora, koji nisu bili uključeni u početni projekt niti u izvorni ugovor, ali su zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za izvođenje radova opisanih u njima, pod uvjetom da se ugovor sklopi s gospodarskim subjektom koji izvršava izvorni ugovor te ako:

a) takve radove nije moguće tehnički ili ekonomski odvojiti od izvornog ugovora bez znatnih poteškoća za naručitelja, ili

b) kada su takvi radovi, iako odvojivi od izvršenja izvornog ugovora, nužno potrebni za njegov dovršetak

2. za nove radove koji se sastoje od ponavljanja sličnih radova koji se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je naručitelj već sklopio izvorni ugovor, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

a) takvi su radovi u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen izvorni ugovor

b) izvorni ugovor je sklopljen u ograničenom postupku, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom ili natjecateljskom dijalogu

c) u dokumentaciji o nabavi za izvorni ugovor bio je naveden opseg mogućih radova koji će se ponavljati te uvjeti pod kojima se oni dodjeljuju

d) u pozivu na nadmetanje za izvorni ugovor bila je predviđena mogućnost primjene ovoga postupka

e) pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave za izvorni ugovor uračunata je ukupna procijenjena vrijednost novih radova koji će se ponavljati, te

f) ovaj se postupak odvija u roku od pet godina od sklapanja izvornog ugovora, osim u iznimnim okolnostima koje se utvrđuju uzimajući u obzir očekivani životni vijek bilo kojeg isporučenog proizvoda, instalacije ili sustava, i tehničke poteškoće koje bi promjena gospodarskog subjekta mogla uzrokovati pri čemu se takve iznimne okolnosti moraju obrazložiti u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.

Članak 15.

Ako su ispunjeni uvjeti iz članaka 11. – 14. ove Uredbe, naručitelj provodi pregovarački postupak bez prethodne objave sukladno člancima 135. – 142. ZJN 2016.

POGLAVLJE 6.
POSTUPAK NABAVE NEPRIORITETNIH USLUGA

Članak 16.

(1) Naručitelj smije provesti postupak nabave neprioritetnih usluga propisan ovim poglavljem Uredbe samo u slučaju nabave usluga navedenih u Prilogu I.B. ove Uredbe.

(2) Za nabavu usluga iz Priloga I.B ove Uredbe naručitelj može koristiti i druge postupke propisane ovom Uredbom te poseban režim nabave propisan poglavljem 1. glave IV. dijela drugog ZJN 2016 (nabava društvenih i drugih posebnih usluga).

(3) Naručitelj smije provesti postupak nabave neprioritetnih usluga propisan ovim poglavljem Uredbe u slučaju mješovitih ugovora ako je procijenjena vrijednost usluga iz Priloga I.B. ove Uredbe veća od procijenjene vrijednosti usluga iz Priloga I.A. ove Uredbe.

(4) Za nabavu usluga koje su na popisu iz Priloga I.A. ove Uredbe, ili u slučaju mješovitog ugovora, ako je procijenjena vrijednost tih usluga veća od procijenjene vrijednosti usluge iz Priloga I.B. ove Uredbe, naručitelj provodi jedan od postupaka iz članka 4. stavka 1. točaka 1. – 4. sukladno članku 5. ove Uredbe.

Članak 17.

(1) Prije sklapanja ugovora o javnoj nabavi za nabavu neprioritetnih usluga naručitelj je obvezan objaviti zahtjev za prikupljanje ponuda na internetskim stranicama.

(2) Istodobno s objavljivanjem zahtjeva za prikupljanje ponuda na internetskim stranicama naručitelj može uputiti zahtjev za prikupljanje ponuda određenom broju gospodarskih subjekata po vlastitom izboru.

(3) Broj gospodarskih subjekata kojima naručitelj upućuje zahtjev za prikupljanje ponuda ne smije biti manji od tri.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ovisno o prirodi usluge o kojoj se radi, uključujući i razinu tržišnog natjecanja u tom području, broj gospodarskih subjekata može biti manji od tri.

(5) Zahtjev za prikupljanje ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička pošta i sl.).

Članak 18.

(1) Iznimno od članka 17. stavka 1. ove Uredbe, naručitelj nije obvezan objaviti zahtjev za prikupljanje ponuda ako je to u suprotnosti s posebnim propisom ili pravilima kojima je regulirano obavljanje određenih usluga.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, naručitelj upućuje zahtjev za prikupljanje ponuda u skladu s člankom 17. stavcima 2. – 5. ove Uredbe.

Članak 19.

(1) Zahtjev za prikupljanje ponuda najmanje sadrži:

1. naziv naručitelja

2. opis predmeta nabave i tehničke specifikacije

3. brojčanu oznaku predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)

4. procijenjenu vrijednost nabave

5. kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, ako se traže

6. kriterij za odabir ponude

7. rok za dostavu ponude (datum i vrijeme)

8. način dostavljanja ponuda

9. adresu na koju se ponude dostavljaju

10. internetsku adresu ili adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija, ako je potrebno

11. kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte

12. datum objave zahtjeva na internetskim stranicama.

(2) Zahtjev za prikupljanje ponuda koji se upućuje gospodarskim subjektima mora sadržavati i podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen zahtjev za prikupljanje ponuda, osim u slučaju iz članka 18. stavka 1. ove Uredbe.

(3) Naručitelj može u zahtjevu za prikupljanje ponuda odrediti kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta sukladno ZJN 2016.

(4) Zahtjev za prikupljanje ponuda mora biti vidljiv na internetskim stranicama najmanje 60 dana od dana sklapanja ugovora.

Članak 20.

(1) Istodobno s istekom roka za dostavu ponuda naručitelj otvara pravovremeno dostavljene ponude.

(2) Otvaranje ponuda nije javno.

(3) Ponude dostavljene na temelju objavljenog zahtjeva za prikupljanje ponuda na internetskim stranicama uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju zahtjeva za prikupljanje ponuda upućenog gospodarskim subjektima.

(4) Naručitelj izrađuje zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te odabire najpovoljniju ponudu sukladno kriteriju za odabir ponude.

(5) Nakon donošenja odluke o odabiru naručitelj može poslati obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost na objavu.

(6) Objava obavijesti za dobrovoljnu ex ante transparentnost ima učinak dostave odluke o odabiru.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, odluka se smatra dostavljenom istekom dana objave.

(8) Ako naručitelj ne pošalje na objavu obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost, obvezan je odluku o odabiru dostaviti ponuditeljima.

POGLAVLJE 7.
SMANJENJE BROJA SPOSOBNIH NATJECATELJA, PONUDA I RJEŠENJA

Smanjenje broja sposobnih natjecatelja

Članak 21.

(1) U ograničenom postupku, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom i natjecateljskom dijalogu naručitelj može koristiti mogućnost smanjivanja broja sposobnih natjecatelja kojima će dostaviti poziv na dostavu ponude ili, u slučaju natjecateljskog dijaloga, poziv na sudjelovanje u dijalogu.

(2) Ako koristi mogućnost iz stavka 1. ovoga članka, naručitelj je obvezan u pozivu na nadmetanje navesti objektivne i nediskriminirajuće kriterije ili pravila koje namjerava primijeniti za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja, minimalan broj sposobnih natjecatelja koje namjerava pozvati te, po potrebi, njihov maksimalan broj.

(3) Minimalan broj sposobnih natjecatelja koje namjerava pozvati ne smije biti manji od tri.

(4) U slučaju dovoljnog broja sposobnih natjecatelja, naručitelj će pozvati najmanje onaj broj natjecatelja koji je jednak minimalnom unaprijed utvrđenom broju natjecatelja.

(5) Ako je broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti manji od minimalnog broja, naručitelj može nastaviti postupak pozivanjem jednog ili više natjecatelja s traženim sposobnostima.

(6) Ako naručitelj smatra da je broj sposobnih natjecatelja prenizak da osigura istinsko natjecanje, on može obustaviti postupak i ponovo objaviti poziv na nadmetanje u kojem određuje novi rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, oni natjecatelji koji su odabrani u obustavljenom postupku te natjecatelji odabrani nakon ponovljenog poziva na nadmetanje moraju biti pozvani na dostavu ponude ili na sudjelovanje u dijalogu.

(8) Mogućnost iz stavka 6. ovoga članka ne utječe na mogućnost naručitelja da poništi postupak javne nabave koji je u tijeku i da pokrene novi.

(9) Naručitelj ne smije u drugi stupanj ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s prethodnom objavom i natjecateljskog dijaloga pozvati dodatne gospodarske subjekte koji nisu dostavili zahtjev za sudjelovanje ili natjecatelje koji nisu dokazali sposobnost.

Poziv odabranim natjecateljima

Članak 22.

(1) Naručitelj je obvezan istodobno u pisanom obliku pozvati sve odabrane natjecatelje u drugom stupnju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s prethodnom objavom poziva na nadmetanje da dostave svoje ponude ili, u slučaju natjecateljskog dijaloga, da sudjeluju u dijalogu.

(2) Poziv se dostavlja svakom pojedinom natjecatelju zasebno na način da nema uvid u podatke o ostalim odabranim natjecateljima.

(3) Pozivu se mora priložiti dokumentacija o nabavi ili opisna dokumentacija i moguća dodatna dokumentacija.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako je osiguran neograničen, neposredan i besplatan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije dokumentaciji, u pozivu je dovoljno navesti internetsku adresu na kojoj je ta dokumentacija dostupna.

(5) Ako neki subjekt, osim naručitelja koji je odgovoran za postupak javne nabave, raspolaže dokumentacijom, u pozivu se navodi adresa na kojoj se ta dokumentacija može dobiti i krajnji rok za njezino traženje, a subjekt je obvezan poslati dokumentaciju ili je staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu odmah po traženju.

(6) Podaci o odabranim natjecateljima kojima je dokumentacija o nabavi ili opisna dokumentacija i moguća dodatna dokumentacija stavljena na raspolaganje moraju se čuvati kao tajni do otvaranja konačnih ponuda.

(7) Poziv na dostavu ponude ili na sudjelovanje u dijalogu mora sadržavati:

1. podatak o objavljenom pozivu na nadmetanje

2. datum do kojeg se moraju dostaviti (inicijalne) ponude, adresu na koju se dostavljaju te jezik na kojem se izrađuju

3. u slučaju natjecateljskog dijaloga, datum i adresu početka dijaloga te jezik koji će se koristiti

4. naznaku o bilo kojim dokumentima koji se trebaju dodatno dostaviti, ili u svrhu provjere izjava koje je natjecatelj dostavio, ili u svrhu nadopune informacija u vezi kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

5. kriterij za odabir ponude te relativni značaj koji se pridaje svakom pojedinom kriteriju za odabir ekonomski najpovoljnije ponude ili, ako je primjenjivo, kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako to nije određeno u pozivu na nadmetanje, dokumentaciji o nabavi ili opisnoj dokumentaciji.

(8) U slučaju natjecateljskog dijaloga, podaci iz stavka 7. točke 2. ovoga članka ne navode se u pozivu na sudjelovanje u dijalogu nego u pozivu na dostavu ponuda.

Smanjenje broja ponuda i rješenja

Članak 23.

(1) Ako naručitelj u pregovaračkom postupku s prethodnom objavom koristi mogućnost smanjenja broja ponuda o kojima se treba pregovarati ili mogućnost smanjenja broja rješenja koja se trebaju razmotriti u natjecateljskom dijalogu, čini to primjenjujući kriterije za odabir ponude koji su navedeni u dokumentaciji o nabavi.

(2) Broj ponuda ili rješenja u završnoj fazi mora biti dovoljan da se osigura istinsko natjecanje.

(3) Ako na osnovi smanjenja broja ponuda ili rješenja preostane samo jedan sposoban natjecatelj, u zaključnoj fazi dopušteno je pregovarati, odnosno voditi dijalog i samo s jednim natjecateljem.

GLAVA II.
TEHNIKE I INSTRUMENTI ZA ELEKTRONIČKU I ZBIRNU NABAVU

POGLAVLJE 1.
OKVIRNI SPORAZUM

Članak 24.

(1) Naručitelj može sklapati okvirne sporazume primjenjujući postupke propisane ovom Uredbom.

(2) Okvirni sporazum ne smije se sklopiti na rok dulji od sedam godina, osim u iznimnim, valjano opravdanim slučajevima vezanim uz predmet nabave koji se utvrđuju uzimajući u obzir očekivani životni vijek bilo kojeg isporučenog proizvoda, instalacije ili sustava te tehničke poteškoće koje može prouzročiti promjena isporučitelja, a koje naručitelj mora obrazložiti.

(3) Ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma mora se sklopiti prije isteka roka na koji je sklopljen okvirni sporazum, ali trajanje pojedinog ugovora ne smije biti dulje od 12 mjeseci od isteka roka na koji je okvirni sporazum sklopljen.

POGLAVLJE 2.
ELEKTRONIČKA DRAŽBA

Članak 25.

(1) Naručitelj može u ograničenom ili pregovaračkom postupku s prethodnom objavom te u ponovljenoj provedbi nadmetanja za stranke okvirnog sporazuma sukladno članku 153. stavku 4. točkama 2. ili 3. ZJN 2016 odrediti da sklapanju ugovora prethodi elektronička dražba ako se sadržaj dokumentacije o nabavi, a posebno tehničke specifikacije predmeta nabave mogu precizno utvrditi.

(2) Određeni ugovori o javnoj nabavi usluga ili radova predmet kojih je intelektualni rad, poput projektiranja radova, a koji se ne mogu rangirati pomoću automatskih metoda ocjene, ne mogu biti predmetom elektroničke dražbe.

(3) Naručitelj koji namjerava provesti elektroničku dražbu obvezan je to navesti u pozivu na nadmetanje te u dokumentaciji o nabavi navesti najmanje informacije iz Priloga VI. ZJN 2016.

GLAVA III.
PROVEDBA POSTUPKA

POGLAVLJE 1.
PRIPREMA

Članak 26.

(1) Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje.

(2) Pod uvjetom da je zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u slučaju ograničenog postupka ili postupka zbog žurnosti iz članka 60. ove Uredbe te postupka javne nabave male vrijednosti najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje staviti na raspolaganje na isti kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog dana prije roka određenog za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u slučaju ograničenog postupka ili postupka zbog žurnosti iz članka 60. ove Uredbe te postupka javne nabave male vrijednosti najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje.

Članak 27.

(1) Naručitelj je obvezan produžiti rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje u sljedećim slučajevima:

1. ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom, iako pravodobno zatražene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu, a u slučaju ograničenog postupka ili postupka zbog žurnosti iz članka 60. ove Uredbe te postupka javne nabave male vrijednosti nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu

2. ako je dokumentacija značajno izmijenjena.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, naručitelj produljuje rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za deset dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

(3) Naručitelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nisu bile pravodobno zatražene ili ako je njihova važnost zanemariva za pripremu i dostavu prilagođenih ponuda.

(4) Naručitelj je obvezan o svakom produženju roka obavijestiti sve gospodarske subjekte na dokaziv način.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Članak 28.

Prije pokretanja postupka javne nabave propisanih ovom Uredbom naručitelj nije obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Podjela predmeta nabave na grupe

Članak 29.

Ako naručitelj u postupku javne nabave velike vrijednosti nije podijelio predmet nabave na grupe, nije obvezan obrazlagati razloge za takvu odluku.

Zaštita klasificiranih podataka tijekom postupka javne nabave

Članak 30.

(1) Ako naručitelj tijekom postupka javne nabave gospodarskim subjektima namjerava staviti na raspolaganje klasificirane podatke, obvezan je odrediti zahtjeve koje će gospodarski subjekti morati ispunjavati u cilju zaštite klasificiranih podataka u skladu s posebnim propisima iz područja informacijske sigurnosti.

(2) Naručitelj će uskratiti ili onemogućiti pristup klasificiranim podacima gospodarskom subjektu koji ne ispunjava mjere i standarde za postupanje s klasificiranim podacima propisane posebnim propisima iz područja informacijske sigurnosti te mu uskratiti sudjelovanje u postupku javne nabave.

(3) Sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka dužan je postupati i odabrani ponuditelj kada pri sklapanju podugovora svojem podugovaratelju stavlja na raspolaganje klasificirane podatke.

(4) Naručitelj može uskratiti određene informacije koje se tiču sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ako bi njihova objava bila protivna odredbama posebnog zakona ili na drugi način bila protivna javnom interesu, posebice obrambenom ili sigurnosnom interesu, ako bi štetila opravdanim poslovnim interesima javnih ili privatnih gospodarskih subjekata ili bi mogla štetiti poštenom tržišnom natjecanju između njih.

POGLAVLJE 2.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Članak 31.

(1) Tehničke specifikacije, kako su definirane u Prilogu II. točki 1. ove Uredbe, određuju se u pozivu na nadmetanje, ili dokumentaciji o nabavi, ili opisnoj dokumentaciji, ili dodatnoj dokumentaciji.

(2) Tehničke specifikacije moraju omogućiti jednak pristup ponuditeljima i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka nadmetanju.

(3) Tehničke specifikacije moraju omogućiti podnošenje ponuda koje odražavaju različitost tehničkih rješenja.

Članak 32.

Uz poštovanje obveznih nacionalnih tehničkih pravila, uključujući pravila vezana za sigurnost proizvoda, ili tehničkih zahtjeva koje Republika Hrvatska mora ispuniti prema međunarodnim normizacijskim sporazumima kako bi se garantirala interoperabilnost koju zahtijevaju takvi sporazumi, pod uvjetom da su u skladu s pravom Europske unije, tehničke specifikacije se formuliraju:

1. ili upućivanjem na tehničke specifikacije definirane u Prilogu II. ove Uredbe, pri čemu svaka uputa mora biti popraćena izrazom »ili jednakovrijedno«, i uz uvažavanje sljedećeg redoslijeda, na:

a) nacionalne civilne norme kojima su prihvaćene europske norme

b) europska tehnička odobrenja

c) zajedničke civilne tehničke specifikacije

d) nacionalne civilne norme kojima su prihvaćene međunarodne norme

e) ostale međunarodne civilne norme

f) druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela ili, ako oni ne postoje, druge nacionalne civilne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda

g) civilne tehničke specifikacije koje proizlaze iz industrije i široko su priznate od industrije, ili

h) nacionalne obrambene norme definirane u Prilogu II. točki 3. ove Uredbe i specifikacije obrambenih materijala sličnih tim normama

2. ili u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva koji mogu uključivati karakteristike koje se odnose na zaštitu okoliša povezane s predmetom nabave, pri čemu parametri moraju biti dovoljno precizni za ponuditelje da dobiju jasnu predodžbu o predmetu nabave, a za naručitelje da sklope ugovor

3. ili u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva iz točke 2. ovoga stavka, s uputom na specifikacije iz točke 1. ovoga stavka kao sredstvom pretpostavke sukladnosti s takvim izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima

4. ili upućivanjem na specifikacije iz točke 1. ovoga stavka za određene karakteristike, te upućivanjem na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve iz točke 2. ovoga stavka za ostale karakteristike.

Članak 33.

(1) Ako naručitelj koristi mogućnost upućivanja na specifikacije iz članka 32. stavka 1. točke 1. ove Uredbe, on ne smije odbiti ponudu na temelju toga što ponuđena roba i usluge nisu u skladu sa specifikacijama na koje je uputio ako ponuditelj u ponudi na zadovoljavajući način naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokaže da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve određene tehničkim specifikacijama.

(2) Ako naručitelj odbije ponudu, obvezan je u odluci o odabiru navesti razloge za odbijanje ponude zbog nejednakovrijednosti.

Članak 34.

(1) Ako naručitelj koristi mogućnost upućivanja na specifikacije iz članka 32. ove Uredbe u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva, on ne smije odbiti ponudu za radove, robu ili usluge koja odgovara nacionalnoj normi kojom se prihvaća europska norma, europskom tehničkom odobrenju, zajedničkoj tehničkoj specifikaciji, međunarodnoj normi ili tehničkom referentnom sustavu koji je utvrdilo europsko normizacijsko tijelo ako se te specifikacije odnose na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve koje je naručitelj postavio.

(2) Ponuditelj mora u ponudi na zadovoljavajući način naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokazati da radovi, roba ili usluge koji odgovaraju normi, udovoljavaju izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima naručitelja.

(3) Ako naručitelj odbije ponudu, obvezan je u odluci o odabiru navesti razloge za odbijanje ponude zbog neudovoljavanja izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima.

Članak 35.

Ako naručitelj određuje karakteristike koje se odnose na zaštitu okoliša u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva iz članka 32. stavka 1. točke 2. ove Uredbe, on može koristiti detaljne specifikacije ili, po potrebi, njihove dijelove, kako su definirane europskim, nacionalnim, višenacionalnim, ili bilo kojim drugim ekološkim oznakama, pod uvjetom da su:

1. te specifikacije prikladne za definiranje značajki robe ili usluga koje su predmet nabave

2. zahtjevi za oznaku sastavljeni na temelju znanstvenih podataka

3. ekološke oznake prihvaćene na temelju postupka u kojem mogu sudjelovati sve zainteresirane strane, kao što su vladina tijela, potrošači, proizvođači, distributeri i organizacije za zaštitu okoliša, i

4. dostupne svim zainteresiranim stranama.

Članak 36.

(1) Naručitelj može naznačiti da se za one proizvode i usluge koje nose ekološku oznaku pretpostavlja da zadovoljavaju tehničke specifikacije određene u dokumentaciji o nabavi.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, naručitelj mora prihvatiti bilo koje drugo prikladno sredstvo dokazivanja.

(3) Prikladnim sredstvom u smislu ovoga članka može se smatrati tehnička dokumentacija proizvođača ili ispitni izvještaj priznatoga tijela.

(4) Priznata tijela u smislu ovoga članka su ispitni i umjerni laboratoriji, te potvrdbena i inspekcijska tijela koja zadovoljavaju primjenjive europske norme.

(5) Naručitelj mora prihvatiti potvrde priznatih tijela osnovanih u drugim državama članicama.

Članak 37.

(1) Ako to nije opravdano predmetom nabave, tehnička specifikacija ne smije upućivati na posebnu marku ili izvor, ili poseban proces, ili zaštitni znak, patente, tipove ili posebno podrijetlo ili proizvodnju, ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda.

(2) Iznimno, takva uputa je dopuštena ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati na temelju članka 32. ili članka 33. stavka 1. ove Uredbe s time da u tom slučaju upute moraju označiti s dodatkom »ili jednakovrijedan«.

POGLAVLJE 3.
UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Članak 38.

(1) Naručitelji mogu odrediti posebne uvjete koji se odnose na izvršenje ugovora o javnoj nabavi, pod uvjetom da su oni u vezi s predmetom nabave i da nisu izravno ili neizravno diskriminirajući.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka mogu se posebice odnositi na zaštitu klasificiranih podataka tijekom izvršenja ugovora, na sigurnost opskrbe, na podugovaranje ili na socijalna pitanja i pitanja zaštite okoliša.

(3) Naručitelj posebne uvjete za izvršenje ugovora određuje u pozivu na nadmetanje, dokumentaciji o nabavi, opisnoj dokumentaciji ili dodatnoj dokumentaciji.

Zaštita klasificiranih podataka tijekom izvršenja ugovora

Članak 39.

(1) Ako naručitelj namjerava sklopiti klasificirani ugovor, dužan je u pozivu na nadmetanje, dokumentaciji o nabavi, opisnoj dokumentaciji ili dodatnoj dokumentaciji odrediti mjere i standarde informacijske sigurnosti koji su nužni za zaštitu klasificiranih podataka na traženoj razini tijekom izvršenja ugovora sukladno posebnim propisima iz područja informacijske sigurnosti.

(2) U svrhu zaštite klasificiranih podataka iz stavka 1. ovoga članka naručitelj mora tražiti da ponuda, između ostalog, sadrži:

1. obvezu ponuditelja i već određenih podugovaratelja da će u skladu s posebnim propisima iz područja informacijske sigurnosti na propisan način štititi povjerljivost, pouzdanost i cjelovitost klasificiranih podataka tijekom i nakon izvršenja klasificiranih ugovora te u slučaju raskida klasificiranog ugovora

2. obvezu ponuditelja da će obvezati ostale podugovaratelje s kojima će sklopiti podugovore tijekom izvršenja klasificiranog ugovora na obvezu iz točke 1. ovoga stavka

3. dovoljno podataka o već određenim podugovarateljima kako bi naručitelj mogao utvrditi da svaki od njih ima traženu sposobnost da na odgovarajući način štiti povjerljivost, pouzdanost i cjelovitost klasificiranih podataka kojima ima pristup ili za koje se traži da ih izradi tijekom izvođenja svojih podugovarateljskih aktivnosti

4. obvezu ponuditelja da dostavi podatke iz točke 3. ovoga stavka za svakog novog podugovaratelja prije nego s njime sklopi podugovor.

(3) Ako nisu usklađeni sustavi nacionalne sigurnosne provjere na razini Europske unije, mjere i zahtjevi iz ovoga članka moraju biti sukladni posebnim propisima iz područja informacijske sigurnosti.

(4) Naručitelj će prihvatiti izdano uvjerenje o sigurnosnoj provjeri pravne osobe (dalje u tekstu: certifikat poslovne sigurnosti) koje je gospodarskom subjektu izdala druga država, pod uvjetom da je središnje državno tijelo Republike Hrvatske za informacijsku sigurnost (u daljnjem tekstu: nadležno nacionalno tijelo za informacijsku sigurnost) provelo postupak utvrđivanja jednakovrijednosti izdanog certifikata poslovne sigurnosti.

(5) Ako je takva mogućnost propisana posebnim propisima iz područja informacijske sigurnosti, naručitelj može iznimno zatražiti putem nadležnog nacionalnog tijela za informacijsku sigurnost provođenje dodatnih odgovarajućih postupaka te uzeti u obzir i rezultate tih postupaka.

(6) Ako naručitelj ocijeni da ponuditelj ne zadovoljava mjere i zahtjeve zaštite klasificiranih podataka iz ovoga članka, on je obvezan u odluci o odabiru navesti razloge za svoju odluku o neudovoljavanju zahtjevima, vodeći računa pri tome da u odluci ne iznosi informacije koje predstavljaju klasificirani podatak.

Sigurnost opskrbe

Članak 40.

(1) Naručitelj može u pozivu na nadmetanje, dokumentaciji o nabavi, opisnoj dokumentaciji ili dodatnoj dokumentaciji odrediti svoje zahtjeve u vezi sigurnosti opskrbe.

(2) Naručitelj može tražiti da ponuda, između ostalog, ispunjava sljedeće zahtjeve vezane za sigurnost opskrbe:

1. dokumentaciju koja naručitelju na zadovoljavajući način dokazuje da će ponuditelj biti u mogućnosti poštovati svoje obveze u pogledu izvoza, prijenosa i provoza robe vezane za ugovor, uključujući i svaku drugu popratnu dokumentaciju zaprimljenu od države članice u pitanju

2. navod o bilo kakvom ograničenju za naručitelja koje se odnosi na otkrivanje, prijenos ili uporabu proizvoda i usluga ili bilo kojeg rezultata tih proizvoda i usluga, koje bi nastalo radi kontrole izvoza ili sigurnosnih aranžmana

3. dokumentaciju koja dokazuje da će organizacija i lokacija njegova opskrbnog lanca ponuditelju omogućiti da udovolji zahtjevima naručitelja u pogledu sigurnosti opskrbe koje je odredio u dokumentaciji o nabavi, i obvezu kojom osigurava da moguće promjene u njegovom opskrbnom lancu tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi neće negativno utjecati na udovoljavanje tim zahtjevima

4. obvezu ponuditelja da uspostavi ili održi sposobnost nužnu za ispunjenje dodatnih potreba naručitelja koje su posljedica krize, prema rokovima i uvjetima koji će se dogovoriti

5. bilo koju popratnu dokumentaciju primljenu od nacionalnih tijela ponuditelja koja se odnosi na ispunjenje dodatnih potreba naručitelja koje su posljedica krize

6. obvezu ponuditelja da će provesti održavanje, modernizaciju ili prilagodbu opskrbe obuhvaćene ugovorom o javnoj nabavi

7. obvezu ponuditelja na pravovremeno izvještavanje naručitelja o bilo kakvim promjenama u njegovoj organizaciji, opskrbnom lancu ili gospodarskoj strategiji koja može utjecati na ponuditeljeve obveze prema tom naručitelju

8. obvezu ponuditelja da će naručitelju osigurati, prema rokovima i uvjetima koji će se dogovoriti, sva posebna sredstva nužna za proizvodnju rezervnih dijelova, komponenti, montažnih dijelova i posebne ispitne opreme, uključujući i tehničke nacrte, licence i upute za uporabu, u slučaju da ponuditelj više nije u mogućnosti osigurati tu opskrbu.

(3) Od ponuditelja se ne smije zahtijevati da ishodi obvezu iz države članice koja bi bila u suprotnosti s pravom te države članice da, u skladu s odgovarajućim međunarodnim ili pravom Europske unije, primjenjuje svoje nacionalne kriterije za izdavanje dozvola za izvoz, prijenos ili provoz, u okolnostima koje prevladavaju u trenutku izdavanja dozvole.

(4) Ako naručitelj ocijeni da ponuditelj ne zadovoljava zahtjeve sigurnosti opskrbe iz ovoga članka, on je obvezan u odluci o odabiru navesti razloge za svoju odluku o neudovoljavanju zahtjevima.

POGLAVLJE 4.
PODUGOVARANJE

Članak 41.

(1) Gospodarski subjekt slobodno bira podugovaratelje s kojima namjerava sklopiti podugovore, osim u slučaju kada je naručitelj odredio posebne zahtjeve u vezi podugovaranja sukladno članku 42. ove Uredbe.

(2) Naručitelj ne smije zahtijevati od odabranog ponuditelja da diskriminira potencijalne podugovaratelje na temelju nacionalnosti.

Članak 42.

(1) Naručitelj može zahtijevati od ponuditelja da:

1. u ponudi navede udio (postotak) ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor trećim stranama, podatke o svim predloženim podugovarateljima te dio ili dijelove ugovora o javnoj nabavi koje će izvoditi podugovaratelji, ili

2. navede sve promjene na razini podugovaratelja tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi.

(2) Naručitelj može obvezati odabranog ponuditelja da provede postupak podugovaranja iz članaka 51. – 55. ove Uredbe za potrebe sklapanja svih ili pojedinih podugovora za koje je odabrani ponuditelj u ponudi naveo da ih namjerava dati trećim stranama.

(3) Naručitelj može od odabranog ponuditelja zahtijevati da podugovori udio (postotak) ugovora o javnoj nabavi s trećim stranama.

Članak 43.

(1) U slučaju iz članka 42. stavka 3. ove Uredbe, naručitelj je obvezan odrediti minimalni postotak podugovora u formi raspona vrijednosti, koji uključuje minimum i maksimum postotka.

(2) Maksimum postotka ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi s time da raspon vrijednosti mora biti razmjeran predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave i prirodi gospodarske grane o kojoj se radi, uključujući i razinu tržišnog natjecanja u toj grani i odgovarajućih tehničkih mogućnosti gospodarske baze.

(3) Bilo koji ponuđeni postotak podugovora koji odgovara rasponu vrijednosti koji je odredio naručitelj zadovoljava zahtjeve podugovaranja.

Članak 44.

(1) Naručitelj je obvezan od ponuditelja zahtijevati da u ponudi navede koji dio ili dijelove ponude namjerava dati u podugovor kako bi ispunio zahtjeve podugovaranja.

(2) Odabrani ponuditelj je obvezan za one podugovore koji odgovaraju postotku za koji je naručitelj zahtijevao podugovaranje provesti postupak podugovaranja iz članaka 51. – 55. ove Uredbe.

Članak 45.

(1) Ponuditelji su slobodni predložiti udio podugovora ukupne vrijednosti koja je iznad raspona vrijednosti koji je odredio naručitelj u zahtjevima za podugovaranje.

(2) U tom slučaju naručitelj može od ponuditelja zahtijevati da u ponudi navede koji dio ili dijelove ponude namjerava dati u podugovor iznad zahtijevanog maksimuma postotka te podugovaratelje koje je on već odredio.

Članak 46.

(1) Naručitelj mora od ponuditelja tražiti da dokaže da kod predloženih podugovaratelja s kojima namjerava sklopiti podugovor nisu stečene osnove za isključenje koje je odredio za glavnog ponuditelja sukladno odredbama ZJN 2016 i ove Uredbe.

(2) Naručitelj može od ponuditelja tražiti da dokaže da predloženi podugovaratelji s kojima namjerava sklopiti podugovor ispunjavaju sve ili neke uvjete sposobnosti koji se primjenjuju na glavnog ponuditelja sukladno odredbama ZJN 2016 i ove Uredbe.

Članak 47.

Ako naručitelj odbije podugovaratelja, mora u odluci o odabiru obrazložiti razloge neudovoljavanja podugovaratelja zahtjevima koje je odredio, vodeći računa pri tome da u odluci ne iznosi informacije koje predstavljaju klasificirani podatak.

Članak 48.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Članak 49.

Zahtjevi vezani uz podugovaranje i podugovaratelje iz članaka 41. – 48. ove Uredbe moraju biti navedeni u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji o nabavi.

Članak 50.

Ako je odabrani ponuditelj obvezan postupati sukladno članku 42. stavku 2. ili članku 44. stavku 2. ove Uredbe, postupak podugovaranja za sklapanje podugovora s trećim stranama provodi sukladno člancima 51. – 55. ove Uredbe.

Članak 51.

(1) Članovi zajednice gospodarskih subjekata koji su se udružili radi dobivanja ugovora, ili s njima povezana društva ne smatraju se trećim stranama u smislu članka 50. ove Uredbe.

(2) Ponuditelj je obvezan u svojoj ponudi navesti iscrpnu listu takvih društava te se ista mora ažurirati prema svim izmjenama odnosa između društava.

(3) Povezano društvo u smislu stavka 1. ovoga članka je svako društvo nad kojim odabrani ponuditelj ima ili može imati neposredan ili posredan prevladavajući utjecaj, ili svako društvo koje ima ili može imati prevladavajući utjecaj nad odabranim ponuditeljem ili koje kao odabrani ponuditelj podliježe prevladavajućem utjecaju drugog društva na osnovi vlasništva, financijskog udjela ili na osnovi pravila koje vrijede za društvo.

(4) Prevladavajući utjecaj društva u smislu stavka 3. ovoga članka pretpostavlja se ako to društvo, izravno ili neizravno, u odnosu na drugo društvo:

1. posjeduje većinu upisanog kapitala društva, ili

2. raspolaže većinom glasova povezanih s ulozima u društvu, ili

3. može imenovati više od polovice članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela društva.

Članak 52.

(1) Odabrani ponuditelj mora postupati transparentno i odnositi se prema svim potencijalnim podugovarateljima na jednak i nediskriminirajući način.

(2) Za sklapanje podugovora s trećim stranama odabrani ponuditelj obvezan je objaviti poziv na nadmetanje za podugovor ako je procijenjena vrijednost podugovora bez poreza na dodanu vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova.

(3) Za sklapanje podugovora s trećim stranama čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti europskih pragova odabrani ponuditelj mora poštovati načela transparentnosti i tržišnog natjecanja.

(4) Odabrani ponuditelj može objaviti poziv na nadmetanje za podugovor i ako je procijenjena vrijednost podugovora manja od vrijednosti europskih pragova.

(5) Procijenjena vrijednost podugovora određuje se prema načinu izračuna procijenjene vrijednosti nabave sukladno poglavlju 5. glave I. dijela prvog ZJN 2016.

Članak 53.

(1) Poziv na nadmetanje za podugovor sadrži podatke sukladno Prilogu III. D. ove Uredbe.

(2) Poziv na nadmetanje za podugovor može sadržavati i druge podatke koje odabrani ponuditelj smatra korisnim, ako je nužno uz suglasnost naručitelja.

(3) Odabrani ponuditelj sastavlja i šalje poziv na nadmetanje za podugovor elektronički u skladu s formatom i postupcima za prijenos iz Priloga VIII. točke 3. ZJN 2016.

(4) Poziv na nadmetanje za podugovor objavljuje se na standardnom obrascu sukladno tehničkim obilježjima za objavljivanje iz Priloga VIII. točke 1. ZJN 2016.

(5) Ako podugovor zadovoljava posebne slučajeve i okolnosti za provođenje pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje, poziv na nadmetanje za podugovor nije obvezan.

Članak 54.

(1) U pozivu na nadmetanje za podugovor, odabrani ponuditelj navodi osnove za isključenje i kriterije za odabir gospodarskog subjekta koje je odredio naručitelj te, ako je potrebno ostale uvjete koje će primijeniti za ocjenu sposobnosti podugovaratelja.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti objektivni, nediskriminirajući i sukladni uvjetima koje je primijenio naručitelj za ocjenu glavnog ponuditelja za ugovor, a razina tražene sposobnosti mora biti izravno povezana i proporcionalna s predmetom podugovora.

(3) Od odabranog ponuditelja se neće zahtijevati da sklopi podugovor s trećim stranama ako on na zadovoljavajući način naručitelju dokaže da nijedan podugovaratelj u postupku podugovaranja ili njihove ponude nisu zadovoljili uvjete navedene u pozivu na nadmetanje za podugovor te stoga onemogućuju odabranom ponuditelju da ispuni zahtjeve određene u ugovoru o javnoj nabavi.

Članak 55.

Ako je odabrani ponuditelj ujedno i naručitelj, za sklapanje podugovora sukladno članku 42. stavku 2. ili članku 44. stavku 2. ove Uredbe obvezan je primjenjivati postupke javne nabave određene ovom Uredbom.

POGLAVLJE 5.
ODREĐIVANJE ROKOVA

Članak 56.

(1) Naručitelj je obvezan prilikom određivanja rokova za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda posebno uzeti u obzir složenost predmeta nabave i vrijeme potrebno za izradu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda, poštujući minimalne rokove propisane odredbama ove Uredbe.

(2) Rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda određuju se na način da se utvrdi točan datum i vrijeme do kojeg se zahtjevi za sudjelovanje i ponude mogu pravodobno dostaviti.

Članak 57.

(1) U ograničenom postupku, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom poziva na nadmetanje i natjecateljskom dijalogu velike vrijednosti minimalni rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje je 30 dana od dana slanja poziva na nadmetanje.

(2) U ograničenom postupku, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom poziva na nadmetanje i natjecateljskom dijalogu male vrijednosti minimalni rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje je 15 dana od dana slanja poziva na nadmetanje.

Članak 58.

(1) U ograničenom postupku velike vrijednosti minimalni rok za dostavu ponuda je 40 dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

(2) U ograničenom postupku male vrijednosti minimalni rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

(3) Ako je naručitelj objavio prethodnu informacijsku obavijest, rok za dostavu ponuda iz stavka 1. ovoga članka može se dodatno skratiti, ali ne manje od 22 dana.

(4) Naručitelj smije koristiti skraćeni rok iz stavka 3. ovoga članka:

1. ako su u prethodnoj informacijskoj obavijesti bili sadržani svi podaci koji trebaju biti uključeni u pozivu na nadmetanje sukladno Prilogu III. ove Uredbe, ako su ti podaci bili poznati u trenutku njena objavljivanja, i

2. ako je prethodna informacijska obavijest poslana na objavljivanje najmanje 52 dana, ali najviše dvanaest mjeseci prije dana slanja poziva na nadmetanje.

Članak 59.

Rok za dostavu ponuda iz članka 58. stavka 1. ove Uredbe može se skratiti za pet dana ako je naručitelj od dana objave poziva na nadmetanje dokumentaciju o nabavi i svu dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na ograničeni postupak neograničeno i u cijelosti elektronički stavio na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH) s time da je naručitelj obvezan u pozivu na nadmetanje navesti internetske stranice na kojima je dostupna ta dokumentacija.

Članak 60.

(1) Ako u ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom poziva na nadmetanje nije moguća primjena redovnih ili skraćenih rokova određenih u ovom poglavlju zbog žurnosti, naručitelj može odrediti:

1. rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje koji ne smije biti kraći od 15 dana u postupcima velike vrijednosti, odnosno 10 dana u postupcima male vrijednosti, računajući od dana slanja poziva na nadmetanje

2. rok za dostavu ponuda u ograničenom postupku javne nabave koji ne smije biti kraći od 15 dana u postupcima velike vrijednosti, odnosno 10 dana u postupcima male vrijednosti, računajući od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

(2) Naručitelj mora u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji o nabavi obrazložiti razloge primjene rokova zbog žurnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 61.

(1) U postupku nabave neprioritetnih usluga velike vrijednosti minimalni rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objavljivanja odnosno upućivanja zahtjeva za prikupljanje ponuda.

(2) U postupku nabave neprioritetnih usluga male vrijednosti minimalni rok za dostavu ponuda je 10 dana od dana objavljivanja odnosno upućivanja zahtjeva za prikupljanje ponuda.

Članak 62.

U natjecateljskom dijalogu, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom i pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje naručitelj određuje primjereni rok za dostavu inicijalnih, svih sljedećih i konačnih ponuda.

POGLAVLJE 6.
OBJAVLJIVANJE I TRANSPARENTNOST

Obavijesti javne nabave u području obrane i sigurnosti

Članak 63.

(1) Obavijesti javne nabave u području obrane i sigurnosti su:

1. Prethodna informacijska obavijest – obrana i sigurnost

2. Poziv na nadmetanje – obrana i sigurnost

3. Obavijest o sklopljenim ugovorima – obrana i sigurnost

4. Poziv na podugovaranje – obrana i sigurnost.

(2) Naručitelj može objavljivati i sljedeće obavijesti javne nabave:

1. Obavijest na profilu kupca

2. Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost

3. Ispravak – obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama.

(3) Obavijesti javne nabave sadržavaju informacije iz Priloga III. ove Uredbe, odnosno Priloga V. L. ZJN 2016, a mogu sadržavati i druge podatke koje naručitelj smatra potrebnima.

(4) Obavijesti javne nabave ne smiju sadržavati klasificirane podatke.

(5) Naručitelj obavijesti javne nabave sastavlja i šalje elektroničkim sredstvima komunikacije na objavu u EOJN RH u skladu s Prilogom VIII. ZJN 2016.

(6) U postupcima javne nabave velike i male vrijednosti obavijesti javne nabave objavljuju se na standardnim obrascima koje utvrđuje Europska komisija provedbenim aktom.

Razine objave obavijesti

Članak 64.

(1) Naručitelj je obvezan poslati na objavu obavijesti javne nabave za sve nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od iznosa iz članka 12. stavka 1. točke 1. ZJN 2016.

(2) U postupcima javne nabave velike vrijednosti obavijesti javne nabave obvezno se objavljuju u Službenom listu Europske unije i u EOJN RH.

(3) U postupcima javne nabave male vrijednosti obavijesti javne nabave obvezno se objavljuju u EOJN RH, a mogu se objaviti i u Službenom listu Europske unije.

Prethodna informacijska obavijest – obrana i sigurnost

Članak 65.

(1) Naručitelj može putem prethodne informacijske obavijesti za ugovore ili na svom profilu objaviti:

1. kod ugovora o javnoj nabavi robe – procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma po grupama proizvoda koje namjerava sklopiti u idućih 12 mjeseci

2. kod ugovora o javnoj nabavi usluga – procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma u svakoj od kategorija usluga koje namjerava sklopiti u idućih 12 mjeseci

3. kod ugovora o javnoj nabavi radova – bitna obilježja ugovora ili okvirnih sporazuma koje namjerava sklopiti.

(2) Grupe proizvoda naručitelj utvrđuje sukladno brojčanim oznakama Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV).

(3) Prethodna informacijska obavijest šalje se na objavu u skladu s člancima 243. – 245. ZJN 2016 ili se objavljuje na profilu naručitelja (kupca) odmah nakon donošenja odluke kojom se odobrava projekt za koji naručitelj namjerava sklopiti ugovor ili okvirni sporazum.

(4) Naručitelj koji objavljuje prethodnu informacijsku obavijest na svom profilu ne smije je objaviti prije nego je u skladu s člancima 243. – 245. ZJN 2016 poslao obavijest o objavljivanju podataka prethodne informacijske obavijesti na profilu naručitelja (kupca) u toj formi, elektronički na standardnom obrascu za javne naručitelje u skladu s formatom i postupcima za prijenos iz Priloga VIII. točke 3. ZJN 2016.

(5) Na profilu naručitelja (kupca) navodi se datum slanja te obavijesti.

(6) Objavljivanje prethodne informacijske obavijesti obvezno je samo ako naručitelj namjerava koristiti skraćene rokove za dostavu ponuda iz članka 58. stavka 3. ove Uredbe.

(7) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje.

Obavijest o sklopljenim ugovorima – obrana i sigurnost

Članak 66.

(1) Naručitelji je obvezan za svaki ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum poslati na objavljivanje obavijest o sklopljenom ugovoru u roku od 48 dana od dana sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma.

(2) U slučaju ugovora o javnoj nabavi sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma, naručitelj nije obvezan poslati na objavljivanje obavijest o sklopljenim ugovorima.

(3) Određeni podaci o sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma ne moraju se objaviti ako bi njihova objava bila protivna odredbama posebnog zakona ili na drugi način bila protivna javnom interesu, posebice obrambenom ili sigurnosnom interesu, ako bi štetila opravdanim poslovnim interesima javnih ili privatnih gospodarskih subjekata ili bi mogla štetiti poštenom tržišnom natjecanju između njih.

Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost

Članak 67.

(1) U slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje, postupka nabave neprioritetnih usluga te sklapanja ugovora koji su izuzeti od primjene ove Uredbe, naručitelj može nakon odabira objaviti obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost.

(2) Naručitelj je obvezan primijeniti rok mirovanja ako je poslao na objavu obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost.

POGLAVLJE 7.
KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Osnove za isključenje gospodarskog subjekta

Članak 68.

(1) Naručitelj određuje osnove za isključenje gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave sukladno odjeljku A poglavlja 4. glave III. dijela drugog ZJN 2016.

(2) Osim osnova za isključenja iz članka 254. ZJN 2016, naručitelj može iz postupka javne nabave isključiti gospodarskog subjekta za kojeg je na temelju bilo kojeg dokaznog sredstva, uključujući i izvore zaštićenih podataka, utvrđeno da je nedovoljno pouzdan da isključi rizike za sigurnost Republike Hrvatske.

(3) Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave u slučaju iz stavka 2. ovoga članka je četiri godine od dana dotičnog događaja, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)

Članak 69.

(1) Naručitelj može odrediti kriterije za odabir gospodarskih subjekata u postupku javne nabave sukladno odjeljku B poglavlja 4. glave III. dijela drugog ZJN 2016.

(2) Ako koristi mogućnost smanjivanja broja sposobnih natjecatelja kojima će dostaviti poziv na dostavu ponude ili na sudjelovanje u dijalogu, naručitelj određuje objektivne i nediskriminirajuće uvjete i pravila u skladu s člankom 21. ove Uredbe.

Dokazivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

Članak 70.

(1) Dokazivanje ispunjavanja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata u postupku javne nabave obavlja se sukladno odjeljku C poglavlja 4. glave III. dijela drugog ZJN 2016 i člancima 71. do 76. ove Uredbe.

(2) Naručitelj navodi u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji o nabavi potvrde, dokumente, izjave i druga dokazna sredstva kojima gospodarski subjekt dokazuje nepostojanje osnova za isključenje te ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta.

(3) Naručitelj je obvezan u dokumentaciji o nabavi odrediti smije li gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi.

(4) Ako je naručitelj sukladno stavku 3. ovog članka omogućio dostavu europske jedinstvene dokumentacije o nabavi, ista se dostavlja onim sredstvima komunikacije kojima se dostavlja ponuda ili zahtjev za sudjelovanje.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, naručitelj je obvezan prije odabira ekonomski najpovoljnije ponude postupiti sukladno članku 263. ZJN 2016.

Tehnička i stručna sposobnost

Članak 71.

Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta može se, osim dokaza iz članka 268. ZJN 2016, dokazati s jednim ili više sljedećih dokaza:

1. opis tehničkih mogućnosti i mjera koje koristi gospodarski subjekt za osiguranje kvalitete, za studije i istraživanja te opis internih pravila vezanih za intelektualno vlasništvo

2. kontrola koju provodi naručitelj ili u njegovo ime nadležno tijelo države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, podložno sporazumu tog tijela, koja se odnosi na proizvodne ili tehničke kapacitete gospodarskog subjekta i, ako je potrebno, na način studija i istraživanja koji su mu na raspolaganju i na mjere za kontrolu kvalitete koje će koristiti

3. u slučaju ugovora o javnoj nabavi radova, usluga ili robe koji također obuhvaća poslove postavljanja i instalacije ili usluge, obrazovne i stručne kvalifikacije gospodarskog subjekta ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za pružanje usluga ili upravljanje radovima

4. opis alata, materijala, tehničke opreme, broja osoblja i tehnološkog znanja i iskustva (know-how) ili izvora opskrbe – s naznakom geografskog položaja ako je izvan teritorija Europske unije – koji su na raspolaganju gospodarskom subjektu za izvršenje ugovora, za ispunjenje svih dodatnih potreba koje zahtijeva naručitelj kao rezultat krize ili za održavanje, modernizaciju ili prilagođavanje opskrbe obuhvaćenih ugovorom

5. u slučaju ugovora koji uključuju, zahtijevaju ili sadrže klasificirane podatke, a čije izvršenje zahtijeva obradu, pohranu i prijenos klasificiranih podataka u prostoru ili informacijskom sustavu gospodarskog subjekta, dokaz o posjedovanju važećeg certifikata poslovne sigurnosti za akreditirani prostor i akreditirani informacijski sustav zahtijevanog stupnja tajnosti.

Članak 72.

(1) Ako nisu usklađeni sustavi nacionalne sigurnosne provjere na razini Europske unije, naručitelj će prihvatiti certifikat iz članka 71. stavka 1. točke 5. ove Uredbe koji je gospodarskom subjektu izdala druga država, pod uvjetom da je nadležno nacionalno tijelo za informacijsku sigurnost provelo postupak utvrđivanja jednakovrijednosti izdanog certifikata.

(2) Ako je propisana mogućnost posebnim propisima iz područja informacijske sigurnosti, naručitelj može iznimno zatražiti putem nadležnog nacionalnog tijela za informacijsku sigurnost provođenje dodatnih odgovarajućih postupaka te uzeti u obzir i rezultate tih postupaka.

Članak 73.

(1) Ako je za gospodarskog subjekta izdan certifikat iz članka 71. stavka 1. točke 5. ove Uredbe, ali ga nije u mogućnosti dostaviti, gospodarski subjekt naručitelju dostavlja izjavu da ga posjeduje.

(2) Naručitelj je u slučaju iz stavka 1. ovoga članka obvezan od nadležnog nacionalnog tijela za informacijsku sigurnost zatražiti provjeru činjenice o posjedovanju odgovarajućeg certifikata.

Članak 74.

Gospodarskom subjektu koji u trenutku dostave zahtjeva za sudjelovanje u postupku javne nabave ne posjeduje certifikat iz članka 71. stavka 1. točke 5. ove Uredbe, naručitelj može odobriti dodatni rok za ishođenje takvog certifikata, ako je takvu mogućnost i dodatni rok naveo u pozivu na nadmetanje.

Članak 75.

Naručitelj može od nadležnog nacionalnog tijela za informacijsku sigurnost države poslovnog nastana gospodarskog subjekta ili od tijela za sigurnost koje je odredila ta država zatražiti provjeru prikladnosti prostorija i objekata koji će se koristiti, industrijskih i upravnih postupaka u skladu s kojima će se postupati, metoda upravljanja podacima ili stanja u pogledu osoblja koje će izvršavati ugovor.

Članak 76.

(1) Naručitelj u pozivu na nadmetanje ili u pozivu na dostavu ponuda iz članka 22. ove Uredbe navodi koje dokaze sukladno članku 71. ove Uredbe zahtijeva i koji se drugi dokazi moraju dostaviti.

(2) Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokaz tehničke i stručne sposobnosti iz članka 71. stavka 1. točaka 1. – 4. ove Uredbe koji je naručitelj tražio, on može dokazati tehničku i stručnu sposobnost bilo kojim drugim dokazom koji naručitelj smatra prikladnim.

POGLAVLJE 8.
KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE

Članak 77.

(1) Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

(2) Naručitelj može odrediti samo cijenu kao jedini kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude te je u tom slučaju relativni ponder cijene 100 % (najniža cijena).

DIO TREĆI
PRAVNA ZAŠTITA

Članak 78.

Na pitanja pravne zaštite u postupcima javne nabave u području obrane i sigurnosti, uz odredbe ovog dijela Uredbe, primjenjuju se odgovarajuće odredbe ZJN 2016 te posebnog zakona kojim se uređuje ustrojstvo i nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: Državna komisija).

Članak 79.

Žalbeni postupak u vezi s postupkom javne nabave u području obrane i sigurnosti žurne je naravi.

Članak 80.

(1) Prilikom odlučivanja o prijedlogu za određivanje privremene mjere, Državna komisija može, uzimajući u obzir moguće posljedice određivanja privremene mjere za sve zainteresirane osobe koje bi mogle biti oštećene njenim određivanjem, uključujući i javni interes, a posebice obrambeni ili sigurnosni interes, odbiti prijedlog za određivanje privremene mjere ako ocijeni da bi negativne posljedice nadmašile njenu korist.

(2) Ako Državna komisija odbije prijedlog za određivanje privremene mjere sukladno stavku 1. ovoga članka, tada ovisno o odluci o glavnoj stvari može odrediti novčanu kaznu naručitelju sukladno članku 429. ZJN 2016.

(3) Prilikom odlučivanja o poništenju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, Državna komisija može donijeti odluku kojom sklopljeni ugovor ili okvirni sporazum ostaje na snazi u cijelosti ili djelomično iako je sklopljen u suprotnosti s člankom 428. stavkom 1. ZJN 2016 ako, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti, utvrdi da prevladavajući razlozi u vezi s općim interesom, a prvenstveno u vezi s obrambenim ili sigurnosnim interesom zahtijevaju da učinci ugovora trebaju ostati na snazi.

(4) Sklopljeni ugovor ili okvirni sporazum ne smije biti poništen ako bi posljedice njegova poništenja ozbiljno ugrozile postojanje širega obrambenog ili sigurnosnog programa koji je bitan za sigurnosni interes Republike Hrvatske.

(5) Ako Državna komisija sukladno stavku 3. ovoga članka poništi ugovor ili okvirni sporazum samo u odnosu na one ugovorne obveze koje još nisu ispunjene, ili donese odluku sukladno stavku 4. ovoga članka, odlukom će odrediti novčanu kaznu naručitelju sukladno članku 429. ZJN 2016.

(6) Državna komisija neće poništiti ugovor ili okvirni sporazum u cijelosti ili djelomično ako:

1. ocjeni da je naručitelj sklopio ugovor bez prethodne objave poziva na nadmetanje u skladu s odredbama ZJN 2016 i ove Uredbe.

2. je naručitelj objavio obavijest za dobrovoljno ex-ante transparentnost, i

3. ugovor nije sklopljen prije isteka roka mirovanja.

(7) Državna komisija neće poništiti ugovor na temelju okvirnog sporazuma u cijelosti ili djelomično ako:

1. ocjeni da je naručitelj sklopio ugovor na temelju okvirnog sporazuma u skladu s člankom 153. stavkom 4. ZJN 2016

2. je naručitelj poslao svim ponuditeljima odluku o odabiru, i

3. ugovor nije sklopljen prije isteka roka mirovanja.

(8) Državna komisija je dužna, u skladu sa zakonima i ostalim propisima o zaštiti klasificiranih podataka koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, osigurati odgovarajuću razinu zaštite klasificiranih podataka ili drugih podataka sadržanih u dokumentaciji koje im dostavljaju stranke žalbenog postupka i postupanje u skladu s obrambenim ili sigurnosnim interesom tijekom trajanja žalbenog postupka.

Članak 81.

(1) U postupku nabave neprioritetnih usluga žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana objave obavijesti za dobrovoljnu ex ante transparentnost, u odnosu na odabir postupka, sadržaj zahtjeva za prikupljanje ponuda i moguću dodatnu dokumentaciju te postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

(2) Ako naručitelj nije objavio obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost, žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana primitka odluke o odabiru ili poništenju u odnosu na sadržaj zahtjeva za prikupljanje ponuda i moguću dodatnu dokumentaciju, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

(3) Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu sukladno stavcima 1. ili 2. ovoga članka nema pravo na žalbu nakon objave obavijesti o sklopljenom ugovoru.

(4) Ako naručitelj nije objavio obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost, žalba se izjavljuje u roku od 30 dana od dana objave obavijesti o sklopljenom ugovora u odnosu na odabir postupka.

(5) Ako naručitelj nije objavio obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost te propusti objaviti obavijest o sklopljenom ugovora, žalba se izjavljuje sukladno članku 411. ZJN 2016.

Članak 82.

(1) Ako je primjerak žalbe na dokumentaciju o nabavi, njenu izmjenu ili ispravak dostavljen naručitelju nakon isteka roka od 15 dana od dana od kojeg se računa rok za izjavljivanje žalbe, naručitelj smije nastaviti postupak javne nabave, ali ne smije donijeti odluku o odabiru ili poništenju prije dostave odluke Državne komisije.

(2) Ako Državna komisija u slučaju iz stavka 1. ovoga članka usvoji žalbu, a odlukom ne poništi postupak, naručitelj će po izvršnosti odluke Državne komisije poništiti dotični postupak javne nabave.

Članak 83.

(1) Ako prije sklapanja ugovora o javnoj nabavi u postupku javne nabave velike vrijednosti sukladno odredbama ove Uredbe Europska komisija ocijeni da je došlo do ozbiljnog kršenja prava Unije tijekom postupka javne nabave u području obrane i sigurnosti, obavještava Republiku Hrvatsku o razlozima na temelju kojih je zaključeno da je počinjeno ozbiljno kršenje te tražiti njegovo ispravljanje primjenom odgovarajućih mjera.

(2) U roku od 21 dana od primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, Republika Hrvatska dostavlja Europskoj komisiji:

1. potvrdu da je kršenje ispravljeno

2. utemeljeno obrazloženje zašto kršenje nije ispravljeno, ili

3. obavijest da je naručitelj poništio dotični postupak javne nabave.

(3) Utemeljeno obrazloženje iz stavka 2. točke 2. ovoga članka može se između ostalog pozvati na činjenicu da je navodno kršenje već predmet žalbenog postupka pred Državnom komisijom ili nekog drugog sudskog ili upravnog postupka.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, Republika Hrvatska obavještava Komisiju o rezultatu tih postupaka čim oni postanu poznati.

(5) Ako je dana obavijest da je postupak javne nabave poništen u skladu sa stavkom 2. točkom 3. ovoga članka, Republika Hrvatska obavještava Europsku komisiju ako poništenje bude ukinuto ili ako započinje drugi postupak javne nabave koji se odnosi na cijeli ili na dio istog predmeta nabave.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, Republika Hrvatska u novoj obavijesti potvrđuje da je navodno kršenje otklonjeno ili se prilaže utemeljeno obrazloženje zašto nije otklonjeno.

DIO ČETVRTI
STATISTIČKA IZVJEŠĆA

Članak 84.

(1) Naručitelj je obvezan do 31. ožujka tekuće godine izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.

(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave dostavlja Europskoj komisiji do 31. listopada tekuće godine statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.

(3) U statističkom izvješću se navode broj i vrijednost sklopljenih ugovora, po državi članici ili trećoj zemlji uspješnog ponuditelja, zasebno prema vrsti ugovora o javnoj nabavi (robe, usluge i radovi).

(4) Podaci iz stavka 3. ovog članka raščlanjuju se po postupcima javne nabave koji su korišteni i za svaki od tih postupaka, navode se roba, usluge i radovi prema grupi nomenklature CPV-a.

(5) Ako su ugovori bili sklopljeni na temelju pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje, podaci iz stavka 3. ovoga članka raščlanjuju se i na temelju okolnosti iz dijela drugog glave I. poglavlja 5. ove Uredbe.

DIO PETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 85.

Postupci javne nabave za potrebe obrane i sigurnosti pokrenuti do stupanja na snagu ove Uredbe dovršit će se prema odredbama Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (»Narodne novine«, br. 89/12 i 145/14).

Članak 86.

Naručitelj će opći akt iz članka 1. stavka 4. donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 87.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (»Narodne novine«, br. 89/12 i 145/14).

Članak 88.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/81

Urbroj: 50301-29/09-17-5

Zagreb, 22. veljače 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I.

POPIS USLUGA

I. A.
POPIS PRIORITETNIH USLUGA

Kategorija br.PredmetReferentni broj CPV
1Usluge održavanja i popravaka

50000000-5, od 50100000-6 do 50884000-5 (osim od 50310000-1 do 50324200-4 i 50116510-9,

50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) i od 51000000-9 do 51900000-1

2Usluge povezane sa stranom vojnom pomoći75211300-1
3Usluge obrane, usluge vojne obrane i usluge civilne obrane75220000-4, 75221000-1, 7522000-8
4Istražiteljske usluge i usluge na području sigurnostiOd 79700000-1 do 79720000-7
5Usluge cestovnog prijevoza60000000-8, od 60100000-9 do 60183000-4 (osim 60160000-7, 60161000-4), i od 64120000-3 do 64121200-2
6Usluge zračnog prijevoza putnika i tereta, osim prijevoza pošte60400000-2, od 60410000-5 do 60424120-3 (osim 60411000-2, 60421000-5), od 60440000-4 do 60445000-9 i 60500000-3
7Kopneni i zračni prijevoz pošte60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5
8Usluge željezničkog prijevozaOd 60200000-0 do 60220000-6
9Usluge prijevoza vodenim putovimaOd 60600000-4 do 60653000-0, i od 63727000-1 do 63727200-3
10Prateće i pomoćne usluge prijevozaOd 63100000-0 do 63111000-0, od 63120000-6 do 63121100-4, 63122000-0, 63512000-1 i od 63520000-0 do 6370000-6
11Telekomunikacijske uslugeOd 64200000-8 do 64228200-2, 72318000-7, i od 72700000-7 do 72720000-3
12Financijske usluge: usluge osiguranjaOd 66500000-5 do 66720000-3
13Računalne i srodne uslugeOd 50310000-1 do 50324200-4, od 72000000-5 do 72920000-5 (osim 72318000-7 i od 72700000-7 do 72720000-3), 79342410-4, 9342410-4
14Usluge istraživanja i razvoja1 i evaluacijska ispitivanjaOd 73000000-2 do 73436000-7
15Računovodstvene, revizorske i knjigovodstvene uslugeOd 79210000-9 do 79212500-8
16Usluge savjetovanja u menadžmentu2 i srodne usluge

Od 73200000-4 do 73220000-0, od 79400000-8 do 79421200-3 i 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2,

79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8

17Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analizeOd 71000000-8 do 71900000-7 (osim 71550000-8) i 79994000-8
18Usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja nekretninamaOd 70300000-4 do 70340000-6, i od 90900000-6 do 90924000-0
19Usluge zbrinjavanja otpadnih voda i otpada; sanitarne i slične uslugeOd 90400000-1 do 90743200-9 (osim 90712200-3), od 90910000-9 do 90920000-2 i 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0
20Usluge obuke i simulacije u područjima obrane i sigurnosti80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 80620000-6, 80630000-9, 80640000-2, 80650000-5, 80660000-81 Osim usluga istraživanja i razvoja navedenih u članku 30. ZJN 2016.

2 Osim usluga arbitraže i mirenja.

I. B.
POPIS NEPRIORITETNIH USLUGA

Kategorija br.PredmetReferentni broj CPV
21Hotelske i restoranske uslugeOd 55100000-1 do 55524000-9 i od 98340000-8 do 98341100-6
22Prateće i pomoćne usluge prijevozaOd 63000000-9 do 63734000-3 (osim 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3), i od 63727000-1 do 63727200-3 i 98361000-1
23Pravne uslugeOd 79100000-5 do 79140000-7
24Usluge posredovanja pri zapošljavanju i pribavljanja osoblja, osim ugovora o raduOd 79600000-0 do 79635000-4 (osim 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), i od 98500000-8 do 98514000-9
25Zdravstvene i socijalne usluge79611000-0 i od 85000000-9 do 85323000-9 (osim 85321000-5, 85322000-2)
26Ostale usluge

PRILOG II.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Za potrebe ove Uredbe:

1. a) tehnička specifikacija u slučaju ugovora o javnoj nabavi radova je ukupnost tehničkih odredaba sadržanih posebice u dokumentaciji o nabavi kojima se definiraju tražene karakteristike materijala, proizvoda ili isporuke, čime se omogućava opis materijala, proizvoda ili isporuke na takav način da ispunjavaju svrhu za koju ih je naručitelj namijenio. Te karakteristike uključuju razine utjecaja na okoliš, rješenja za sve zahtjeve (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) i ocjenu sukladnosti, izvedbu, sigurnost ili dimenzije, uključujući postupke koji se odnose na osiguranje kvalitete, nazivlje, simbole, ispitivanje i ispitne metode, pakiranje, obilježavanje i označavanje te proizvodne procese i metode. One također uključuju pravila koja se odnose na uvjete projektiranja i proračuna troškova, ispitivanja, pregleda i prihvaćanja radova te na metode i tehnike građenja te sve druge tehničke uvjete koje naručitelj može odrediti prema općim ili posebnim propisima za završene radove i za materijale ili dijelove koje oni uključuju

b) tehnička specifikacija u slučaju ugovora o javnoj nabavi robe i usluga je specifikacija u dokumentaciji kojima se definiraju tražene karakteristike proizvoda ili usluge, kao što su razine kvalitete, razine utjecaja na okoliš, rješenja za sve zahtjeve (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) i ocjena sukladnosti, izvedba, uporabljivost proizvoda, sigurnost ili dimenzije, uključujući zahtjeve koji su bitni za proizvod u pogledu naziva pod kojim se proizvod prodaje, nazivlja, simbola, ispitivanja i ispitnih metoda, pakiranja, obilježavanja i označavanja, uputa za korisnike, proizvodnih procesa i metoda te postupaka ocjene sukladnosti.

2. norma je tehnička specifikacija koju je odobrilo priznato normizacijsko tijelo za opetovanu ili neprekidnu uporabu s kojom sukladnost nije obvezna i koja spada u jednu od sljedećih kategorija:

– međunarodna norma: norma koju je prihvatila međunarodna organizacija za normizaciju i učinila dostupnom javnosti

– europska norma: norma koju je prihvatila europska organizacija za norme i učinila dostupnom javnosti

– nacionalna norma: norma koju je prihvatila nacionalna normirna organizacija i učinila dostupnom javnosti.

3. obrambena norma jest tehnička specifikacija čije poštovanje nije obvezno i koju je odobrilo normizacijsko tijelo specijalizirano za izradu tehničkih specifikacija za opetovanu ili neprekidnu uporabu u području obrane.

4. europsko tehničko odobrenje jest pozitivna tehnička ocjena prikladnosti za uporabu proizvoda za posebne svrhe, koja se temelji na ispunjavanju bitnih zahtjeva za građevinske radove, na temelju svojstvenih karakteristika proizvoda i definiranih uvjeta primjene i uporabe. Europska tehnička odobrenja izdaju tijela koja su ovlastile države članice.

5. zajednička tehnička specifikacija jest tehnička specifikacija utvrđena u skladu s postupkom koji su priznale države članice, a koja je objavljena u Službenom listu Europske unije.

6. tehnička referenca jest svaki proizvod koji su izradila europska normizacijska tijela, različit od službenih norma, u skladu s postupcima prihvaćenim za razvoj potreba tržišta.

PRILOG III.

SADRŽAJ OBAVIJESTI JAVNE NABAVE U PODRUČJU OBRANE I SIGURNOSTI

III. A.
PRETHODNA INFORMACIJSKA OBAVIJEST

III.A.I. – Podaci koje sadržava prethodna informacijska obavijest

1. Naziv, adresa, broj telefona, broj faksa i adresa elektroničke pošte naručitelja te ako nije ista, službe od koje se mogu dobiti dodatni podaci, a u slučaju ugovora o javnoj nabavi usluga i radova, odjela, npr. mjerodavne službene internetske stranice na kojima se mogu dobiti podaci u vezi općeg regulatornog okvira za poreze, zaštitu okoliša, zaštitu radnog mjesta i radne uvjete koji se primjenjuju u području u kojem će se izvršavati ugovor, djelatnost naručitelja.

2. Ako je primjenjivo, navod je li postupak javne nabave rezerviran za zaštićene radionice, odnosno, je li izvršenje ugovora rezervirano u kontekstu zaštićenog programa zapošljavanja.

3. U slučaju ugovora o javnoj nabavi radova: vrsta i opseg radova i mjesto izvođenja; ako su radovi podijeljeni na nekoliko grupa, bitna obilježja tih grupa u odnosu na radove; ako je moguće, procjena opsega troškova predloženih radova; brojčane oznake CPV nomenklature.

U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe: vrsta i količina ili vrijednost proizvoda koji će se nabavljati; brojčane oznake CPV nomenklature.

U slučaju ugovora o javnoj nabavi usluga: ukupna vrijednost nabave u svakoj od kategorija usluga; brojčane oznake CPV nomenklature.

4. Procijenjeni datum početka postupka javne nabave u odnosu na ugovor ili ugovore, u slučaju ugovora o javnoj nabavi usluga prema kategoriji.

5. Ako je primjenjivo, navod je li uključen okvirni sporazum.

6. Ako je potrebno, drugi podaci.

7. Datum slanja obavijesti ili slanja obavijesti o objavljivanju prethodne informacijske obavijesti na profilu naručitelja (kupca).

III.A.II. – Podaci koje sadržava obavijest o objavi
prethodne informacijske obavijesti na profilu kupca

1. Naziv, identifikacijski broj (OIB), adresa, uključujući NUTS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresa e-pošte i internetska adresa naručitelja te, ako je različita, adresa e-pošte i internetska adresa službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije.

2. Država naručitelja

3. Internetska adresa »profila kupca« (URL).

4. CPV oznake.

III. B.
POZIV NA NADMETANJE

Ograničeni postupak javne nabave, pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom poziva na nadmetanje i natjecateljski dijalog:

1. Naziv, adresa, broj telefona i broj faksa, adresa elektroničke pošte naručitelja te djelatnost naručitelja.

2. Ako je primjenjivo, navod je li postupak javne nabave rezerviran za zaštićene radionice, odnosno, je li izvršenje ugovora rezervirano u kontekstu zaštićenog programa zapošljavanja.

3. a) Odabrani postupak javne nabave

b) Ako je primjenjivo, razlozi za korištenje postupka zbog žurnosti (u slučaju ograničenog i pregovaračkog postupka s prethodnom objavom poziva na nadmetanje)

c) Ako je primjenjivo, navod je li uključen okvirni sporazum

d) Ako je primjenjivo, koristi li se elektronička dražba.

4. Vrsta ugovora.

5. Mjesto izvršenja/izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga.

6. Procijenjena vrijednost nabave.

7. a) Ugovori o javnoj nabavi radova:

– vrsta, opseg radova i opća priroda radova. Navod o opciji za daljnju nabavu radova i, ako je poznato, okvirni raspored korištenja te opcije i broj mogućih obnavljanja, ako ih ima. Ako su radovi ili ugovor podijeljeni na nekoliko grupa, veličina pojedinih grupa; brojčane oznake CPV nomenklature

– podatak o svrsi radova ili ugovora kada ugovor uključuje i izradu projekata

– u slučaju okvirnog sporazuma, navod o planiranom trajanju okvirnog sporazuma, ukupna procijenjena vrijednost radova za cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i, ako je moguće, vrijednost i učestalost ugovora koji će se sklapati na temelju okvirnog sporazuma.

b) Ugovori o javnoj nabavi robe:

– vrsta proizvoda koja će se isporučiti, navod radi li se o kupnji, leasingu, uzimanju u najam, zakup ili bilo kakvoj kombinaciji navedenoga. Količina proizvoda koja će se isporučiti, s navodom o opciji za daljnju nabavu robe, i ako je poznat, okvirni raspored korištenja te opcije te broj obnavljanja, ako ih ima. Brojčane oznake CPV nomenklature

– u slučaju uobičajenih ugovora ili ugovora koji se trebaju obnoviti u određenom razdoblju, ako je poznato, navod o rasporedu ugovora koji će slijediti za nabavu planirane robe

– u slučaju okvirnog sporazuma, navod o planiranom trajanju okvirnog sporazuma, ukupna procijenjena vrijednost robe za cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i, ako je moguće, vrijednost i učestalost ugovora koji će se sklapati na temelju okvirnog sporazuma.

c) Ugovori o javnoj nabavi usluga:

– kategorija i opis usluge. Brojčane oznake CPV nomenklature. Opseg usluga koje će se pružati. Navod o opciji za daljnju nabavu usluga, i, ako je poznato, okvirni raspored korištenja te opcije te broj obnavljanja, ako ih ima. U slučaju ugovora koji se trebaju obnoviti u određenom razdoblju, ako je poznato, procjena vremenskog okvira za ugovore koji će slijediti za nabavu planiranih usluga

– u slučaju okvirnog sporazuma, navod o planiranom trajanju okvirnog sporazuma, ukupna procijenjena vrijednost usluga za cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i, ako je moguće, vrijednost i učestalost ugovora koji će se sklapati na temelju okvirnog sporazuma

– navod je li izvršenje usluge zakonom, drugim propisom ili upravnom odredbom rezervirano za određenu profesiju. Uputa na zakon, drugi propis ili upravnu odredbu

– navod moraju li pravne osobe naznačiti imena i odgovarajuću stručnu kvalifikaciju osoba koje bi trebale biti odgovorne za izvršenje ugovora.

8. Ako je predmet nabave podijeljen na grupe, navod o mogućnosti podnošenja ponuda za jednu, više ili sve grupe.

9. Dopuštenost ili zabrana varijanti (alternativnih ponuda).

10. Ako je primjenjivo, navod o postotku ukupne vrijednosti ugovora za koji se zahtijeva da bude podugovoren s trećim stranama u postupku podugovaranja.

11. Ako je primjenjivo, razlozi za isključenje podugovaratelja i dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja. Uvjeti sposobnosti i dokumenti kojima podugovaratelji dokazuju svoju sposobnost. Ako je primjenjivo, minimalne razine financijske te tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva od podugovaratelja.

12. Rok izvršenja radova, isporuke robe, pružanja usluga ili trajanje ugovora o javnoj nabavi radova, robe ili usluga; ako je moguće, rok početka radova ili rok početka isporuke robe ili pružanja usluga.

13. Ako je primjenjivo, posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

14. a) Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje

b) Adresa na koju ih treba dostaviti

c) Jezik ili jezici na kojima moraju biti sastavljeni

15. Tražena jamstva, uključujući pologe, ako su tražena.

16. Osnovni uvjeti vezani uz financiranje i plaćanje ili upute na dokumentaciju u kojoj su navedeni ti uvjeti.

17. Ako je primjenjivo, određeni pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata.

18. Osnove za isključenje gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost. Ako je primjenjivo, minimalne razine financijske te tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva od gospodarskog subjekta.

19. U slučaju okvirnog sporazuma: broj i, ako je potrebno, predloženi najveći broj gospodarskih subjekata koji će biti strane okvirnog sporazuma i trajanje okvirnog sporazuma.

20. U slučaju natjecateljskog dijaloga ili pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, ako je primjenjivo, naznaka o namjeri korištenja opcije odvijanja postupka u više faza koje slijede jedna za drugom, kako bi se smanjio broj rješenja o kojima se raspravlja tijekom dijaloga ili inicijalnih ponuda o kojima se pregovara.

21. U slučaju ograničenog postupka, natjecateljskog dijaloga ili pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom poziva na nadmetanje kada se koristi mogućnost smanjivanja broja sposobnih natjecatelja kojima će dostaviti poziv na dostavu ponude ili na sudjelovanje u dijalogu: minimalan i, po potrebi, maksimalan broj sposobnih natjecatelja koje naručitelj namjerava pozvati te objektivni i nediskriminirajući uvjeti ili pravila koji će se primijeniti za odabir tog broja sposobnih natjecatelja.

22. Kriteriji za odabir ponude i njihov relativni značaj ili kriteriji razvrstani redoslijedom od najvažnijeg do najmanje važnog navode se ako se ne pojavljuju u dokumentaciji o nabavi ili, u slučaju natjecateljskog dijaloga, u opisnoj dokumentaciji.

23. Ako je primjenjivo, datumi objave prethodne informacijske obavijesti u skladu s obilježjima za objavljivanje iz Priloga VIII. ZJN 2016 ili navod da nije bilo takve objave.

24. Datum slanja poziva na nadmetanje.

III. C.
OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA

1. Naziv i adresa naručitelja te djelatnost naručitelja.

2. Odabrani postupak javne nabave.

3. Procijenjena vrijednost nabave.

4. Ugovori o javnoj nabavi radova: vrsta i opseg ugovora.

Ugovori o javnoj nabavi robe: vrsta i količina proizvoda, ako je primjenjivo, prema dobavljaču; brojčane oznake CPV nomenklature.

Ugovori o javnoj nabavi usluga: kategorija i opis usluge, brojčane oznake CPV nomenklature, količina kupljenih usluga.

5. Datum sklapanja ugovora.

6. Kriterij za odabir ponude.

7. Broj zaprimljenih ponuda.

8. Naziv i adresa uspješnih gospodarskih subjekata.

9. Cijena ili raspon cijena (najmanja/najveća) koje se plaćaju.

10. Ukupna cijena ponude (ponuda) ili najviša i najniža ponuda koja je uzeta u obzir prilikom donošenja odluke o odabiru.

11. Ako je primjenjivo, vrijednost i dio ugovora koji će se dati u podugovor trećim stranama.

12. Ako je primjenjivo, razlozi za trajanje okvirnog sporazuma duže od sedam godina.

13. U slučaju ugovora sklopljenih u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje, postupka nabave neprioritetnih usluga, ili, ako je primjenjivo, ugovora na temelju izuzeća od primjene ZJN 2016 i ove Uredbe naznaka relevantnih odredaba ove Uredbe ili ZJN 2016 na temelju kojih su sklopljeni.

14. Obrazloženje odluke naručitelja da sklopi ugovor bez objave poziva na nadmetanje.

a) U slučaju pregovaračkog postupka bez prethodne objave, obrazloženje posebnih slučajeva i okolnosti koji opravdavaju njegovu primjenu.

b) U slučaju postupka nabave neprioritetnih usluga, obrazloženje sklapanja takvog ugovora.

c) Ako je primjenjivo, obrazloženje sklapanja ugovora na temelju izuzeća od ZJN 2016 i ove Uredbe.

15. Datum objave poziva na nadmetanje u skladu s obilježjima za objavljivanje iz Priloga VIII. ZJN 2016.

16. Datum slanja ove obavijesti.

III. D.
POZIV NA PODUGOVORANJE

1. Naziv, adresa, broj telefona i broj faksa, adresa elektroničke pošte odabranog ponuditelja te ako nije ista, službe od koje se mogu dobiti dodatni podaci.

2. a) Mjesto izvršenja/izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

b) vrsta, količina i opseg radova i opća priroda radova; brojčane oznake CPV nomenklature

c) vrsta proizvoda koji se trebaju isporučiti, s naznakom traže li se ponude zbog kupnje, zakupa, najma ili kupnje na otplatu ili njihove kombinacije; brojčane oznake CPV nomenklature

d) kategorija i opis usluge, brojčane oznake CPV nomenklature.

3. Rokovi određeni za izvršenje.

4. Ime i adresa tijela od kojeg se specifikacije i dodatna dokumentacija može tražiti.

5. a) Rok za primitak zahtjeva za sudjelovanje ili dostavu ponuda

b) adresa na koju se moraju slati

c) jezik na kojima moraju biti pisane.

6. Tražena jamstva ako su potrebna.

7. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta koje je odredio naručitelj za ocjenu podugovaratelja te, ostali uvjeti koje će odabrani ponuditelj primijeniti za ocjenu sposobnosti podugovaratelja i ocjenu njihovih ponuda.

8. Bilo koje druge informacije.

9. Datum slanja poziva.