Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za korištenje i održavanje pomorskog dobra na kojem se nalazi zgrada Lučke kapetanije Rijeka

NN 21/2018 (2.3.2018.), Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za korištenje i održavanje pomorskog dobra na kojem se nalazi zgrada Lučke kapetanije Rijeka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

423

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. ožujka 2018. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU OVLAŠTENJA MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA NA KOJEM SE NALAZI ZGRADA LUČKE KAPETANIJE RIJEKA

I.

Vlada Republike Hrvatske ovlašćuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za korištenje i održavanje pomorskog dobra na kojem se nalazi zgrada Lučke kapetanije Rijeka.

II.

Pomorsko dobro koje je predmet ove Odluke obuhvaća 436 m2, na kojemu se nalazi zgrada tlocrtne površine 338 m2 (ukupna bruto površina zgrade iznosi 1.353,60 m2, ukupna neto površina zgrade iznosi 1.113,00 m2, površina zemljišta ispod građevine iznosi 338,40 m2) upisane pri Općinskom sudu u Rijeci, Zemljišnoknjižni odjel Rijeka, u z.k.ul.br. 5072, k.o. Rijeka, k.č.br. 808, površine 94 čhv, odnosno upisanom u Državnoj geodetskoj upravi, Područni ured za katastar Rijeka, u k.o. Stari Grad, posjedovni list broj 3148, pod brojem katastarske čestice 4787/2.

Grafički prikaz pomorskog dobra iz stavka I. ove točke u smislu Izvoda iz katastarskog plana čini Prilog ovoj Odluci i ne objavljuje se u Narodnim novinama.

III.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dužno je koristiti i održavati pomorsko dobro, zemljište i zgradu iz točke II. ove Odluke radi obavljanja poslova sigurnosti plovidbe određenih posebnim propisima.

IV.

Ovlaštenik korištenja ne može ovlaštenja stečena ovom Odlukom, ni djelomično, niti u cijelosti prenositi na drugog.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/39

Urbroj: 50301-27/20-18-2

Zagreb, 1. ožujka 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.