Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija

NN 24/2018 (9.3.2018.), Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

466

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14 i 123/17) ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU REGIONALNIH KOORDINATORA I LOKALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, postupak i način vođenja Upisnika regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (u daljnjem tekstu: Upisnik) te obrasci koji se koriste u vođenju Upisnika.

II. NADLEŽNOST ZA USTROJAVANJE I VOĐENJE UPISNIKA

Članak 2.

Upisnik ustrojava i vodi Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Agencija).

III. SADRŽAJ UPISNIKA

Članak 3.

Upisnik sadrži obvezno podatke o:

a) nazivu i sjedištu regionalnog koordinatora; lokalne razvojne agencije odnosno lokalne akcijske grupe

b) osnivaču regionalnog koordinatora i ako je primjenjivo njegovim suosnivačima

c) osnivaču ili vlasniku lokalne razvojne agencije odnosno lokalne akcijske grupe i ako je primjenjivo njezinim suosnivačima ili suvlasnicima

d) odgovornoj osobi regionalnog koordinatora; lokalne razvojne agencije odnosno lokalne akcijske grupe

e) kontakt osobi regionalnog koordinatora; lokalne razvojne agencije odnosno lokalne akcijske grupe

f) provedenoj akreditaciji regionalnih koordinatora

g) broju zaposlenih i osnovnim strukturama zaposlenih u regionalnom koordinatoru; lokalnoj razvojnoj agenciji odnosno lokalnoj akcijskoj grupi po dobi, spolu, školskoj spremi, radnom iskustvu

h) ako je primjenjivo, ostvarenim certifikatima regionalnih koordinatora; lokalnih razvojnih agencija

i) datumu upisa u Upisnik

j) i ako je primjenjivo datum ispisa iz Upisnika.

IV. OBVEZA I PRAVO UPISA U UPISNIK

Članak 4.

(1) Upis u Upisnik je obvezan za akreditirane regionalne koordinatore.

(2) Lokalne razvojne agencije i lokalne akcijske grupe imaju pravo na upis u Upisnik.

V. UVJETI ZA UPIS U UPISNIK

Članak 5.

(1) Za regionalnog koordinatora na razini jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba može biti upisana samo jedna regionalna razvojna agencija.

(2) Lokalna razvojna agencija i lokalna akcijska grupa se može upisati u Upisnik kada obavlja poslove koordinacije i poticanja lokalnog razvoja.

VI. POSTUPAK UPISA

Podnošenje zahtjeva

Članak 6.

Jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnosi zahtjev za upis regionalnog koordinatora odnosno lokalne razvojne agencije ili lokalne akcijske grupe u Upisnik na propisanom obrascu (Prilog 1) koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Upis regionalnog koordinatora

Članak 7.

Uz popunjeni obrazac zahtjeva za upis u Upisnik podnositelj zahtjeva za regionalnog koordinatora dostavlja i potpisanu izjavu župana odnosno gradonačelnika Grada Zagreba. (Prilog 2)

Upis lokalne razvojne agencije i lokalne akcijske grupe

Članak 8.

(1) Uz popunjeni obrazac zahtjeva za upis u Upisnik podnositelj zahtjeva za lokalnu razvojnu agenciju obavezno dostavlja:

a) akt kojim je ustrojena lokalna razvojna agencija

b) opis svih poslova

c) organigram cjelokupne organizacijske strukture

d) podatke o broju zaposlenih, stupnju njihova obrazovanja, struci, godinama radnog iskustva

e) ime i prezime, OIB te funkciju odgovorne osobe

f) ime i prezime kontakt osobe

g) potpisanu izjavu podnositelja gradonačelnika odnosno načelnika (Prilog 2).

(2) Uz popunjeni obrazac zahtjeva za upis u Upisnik podnositelj zahtjeva za lokalnu akcijsku grupu dostavlja i potpisanu izjavu gradonačelnika odnosno načelnika, dok će se ostali potrebni podaci o lokalnoj akcijskoj grupi preuzeti od ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

Potpunost zahtjeva za upis

Članak 9.

(1) Sadržaj izjave iz članka 7. odnosno članka 8. točke g) naveden je u Prilogu 2 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) U slučaju da uz zahtjev iz članka 6. nije dostavljena dokumentacija iz članka 7. odnosno 8., Agencija će pozvati podnositelja zahtjeva da dostavi odnosno upotpuni zahtjev u roku od 15 dana.

(3) Agencija upisuje regionalnog koordinatora, odnosno lokalnu razvojnu agenciju i/ili lokalnu akcijsku grupu u Upisnik nakon što utvrdi da je dokumentacija uredna i potpuna.

Potvrda o upisu u Upisnik

Članak 10.

O izvršenom upisu u Upisnik Agencija dostavlja potvrdu podnositelju zahtjeva i regionalnom koordinatoru odnosno lokalnoj razvojnoj agenciji ili lokalnoj akcijskoj grupi.

VII. VOĐENJE UPISNIKA

Obvezna prijava promjena

Članak 11.

Ovlaštene osobe regionalnih koordinatora odnosno lokalnih razvojnih agencija upisanih u Upisnik obvezni su prijaviti sve promjene koje se odnose na podatke sadržane u članka 3. ovog pravilnika Agenciji u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Godišnje ažuriranje podataka

Članak 12.

(1) Upisani regionalni koordinatori odnosno lokalne razvojne agencije dužne su na godišnjoj osnovi ažurirati podatke koji se vode u Upisniku.

(2) Ažuriranje podataka vrši se u razdoblju od 1. do 15. veljače tekuće godine sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

(3) Ažuriranje podataka vrši se na propisanom obrascu i elektroničkim putem se dostavlja Agenciji.

(4) Agencija će obrazac za ažuriranje podataka objaviti na svojim mrežnim stranicama.

Brisanje iz Upisnika

Članak 13.

(1) Agencija će izbrisati iz Upisnika regionalnog koordinatora u slučaju:

a) donošenja odluke o dodjeli statusa regionalnog koordinatora drugom regionalnom koordinatoru s područja iste jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba ili

b) donošenja odluke o oduzimanju statusa regionalnog koordinatora nakon preispitivanja akreditacije regionalnog koordinatora iz članka 19. Pravilnika o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora.

(2) Agencija će izbrisati iz Upisnika lokalnu razvojnu agenciju i lokalnu akcijsku grupu ukoliko iste prestanu s radom.

Zahtjev za upis drugog regionalnog koordinatora u Upisnik

Članak 14.

(1) Nadležno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba može zatražiti upis drugog regionalnog koordinatora.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nakon akreditacije regionalnog koordinatora ponavlja se postupak upisa sukladno člancima 6. i 7. ovoga Pravilnika.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Regionalni koordinatori upisani u Upisnik na temelju Pravilnika o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (»Narodne novine«, broj 121/15) dužni su zatražiti ponovni upis u Upisnik.

(2) Iz Upisnika će se brisati regionalni koordinatori iz stavka 1. ovoga članka koji ne zatraže upis u Upisnik najkasnije godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17).

Članak 16.

Upisnik osnovan na temelju Pravilnika o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (»Narodne novine«, broj 121/15), a koji je ustrojen kod Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije preuzet će Agencija u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (»Narodne novine«, broj 121/15).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-02/4

Urbroj: 538-06-1/217-18-5

Zagreb, 6. ožujka 2018.

Ministrica regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Gabrijela Žalac, dipl. oec., v. r.

PRILOG 1.

Prilog 1. Zahtjev za upis u Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija
Datum:Mjesto:

A) ZAHTJEV ZA UPIS U UPISNIK REGIONALNOG KOORDINATORA

Temeljem članka 31. Zakona o regionalnom razvoju RH i Pravilnika o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija podnosimo zahtjev za upis regionalnog koordinatora

Podnositelj zahtjeva
Adresa podnositelja zahtjeva
  
Naziv regionalnog koordinatora
Sjedište regionalnog koordinatora
Osnivač regionalnog koordinatora
Suosnivač regionalnog koordinatora (ako je primjenjivo)
Odgovorna osoba regionalnog koordinatora
Kontakt osoba regionalnog koordinatora
Odluka o statusu regionalnog koordinatora (akreditacija)
Broju zaposlenih u regionalnom koordinatoru (ukupan broj zaposlenih neovisno o vrsti ugovora o radu bez ugovora o djelu)
Struktura zaposlenih u regionalnom koordinatoru po dobi (broj zaposlenih unutar dobne skupine)manje od 2525-2930-3435-3940-4445-4950+
       
Struktura zaposlenih u regionalnom koordinatoru po spoluŽ:M:
Struktura zaposlenih u regionalnom koordinatoru po školskoj spremiNKVKVSSSVŠSVSSMRDR
       
Struktura zaposlenih u regionalnom koordinatoru po radnom iskustvu (ukupni radni staž iskazan u godinama)Manje od 11-33-55-1010-1515+
      
Do sada ostvareni certifikati regionalnog koordinatora


Upis regionalnog koordinatora

Uz popunjeni obrazac zahtjeva za upis u Upisnik podnositelj zahtjeva dostavlja i potpisanu izjavu župana odnosno gradonačelnika Grada Zagreba. (Prilog 2)

________________________________________
Mjesto i datumPotpis ovlaštene osobe i pečat

B) ZAHTJEV ZA UPIS U UPISNIK LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE /LOKALNE AKCIJSKE GRUPE

Temeljem članka 31. Zakona o regionalnom razvoju RH i Pravilnika o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija podnosimo zahtjev za upis lokalne razvojne agencije/lokalne akcijske grupe.

Podnositelj zahtjeva
Adresa podnositelja zahtjeva
  
Naziv lokalne razvojne agencije odnosno lokalne akcijske grupe
Sjedište lokalne razvojne agencije odnosno lokalne akcijske grupe
Kontakt osoba lokalne razvojne agencije odnosno lokalne akcijske grupe


*Sljedeći podaci popunjavaju se samo za lokalne razvojne agencije. Podatke o lokalnoj akcijskoj grupi preuzimaju se od ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

Osnivač i/ili vlasnik lokalne razvojne agencije
Suosnivač i/ili suvlasnik lokalne razvojne agencije odnosno članovi lokalne akcijske grupe (ako je primjenjivo)
Odgovorna osoba lokalne razvojne agencije
Broju zaposlenih u lokalnoj razvojnoj agenciji (ukupan broj zaposlenih neovisno o vrsti ugovora o radu bez ugovora o djelu)
Struktura zaposlenih u lokalnoj razvojnoj agenciji po dobi (broj zaposlenih unutar dobne skupine)manje od 2525-2930-3435-3940-4445-4950+
       
Struktura zaposlenih u lokalnoj razvojnoj agenciji po spoluŽ:M:
Struktura zaposlenih u lokalnoj razvojnoj agenciji po školskoj spremiNKVKVSSSVŠSVSSMRDR
       
Struktura zaposlenih u lokalnoj razvojnoj agenciji po radnom iskustvu (ukupni radni staž iskazan u godinama)Manje od 11-33-55-1010-1515+
      
Do sada ostvareni certifikati lokalnih razvojnih agencija

Upis lokalne razvojne agencije

Uz popunjeni obrazac zahtjeva za upis u Upisnik podnositelj zahtjeva za lokalnu razvojnu agenciju grupu obavezno dostavlja:

a) akt kojim je ustrojena lokalna razvojna agencija

b) opis svih poslova

c) organigram cjelokupne organizacijske strukture

d) podatke o broju zaposlenih, stupnju njihova obrazovanja, struci, godinama radnog iskustva

e) ime i prezime, OIB te funkcija odgovorne osobe

f) ime i prezime kontakt osobe

g) potpisanu izjavu čelnika tijela podnositelja zahtjeva (Prilog 2)


Upis lokalne akcijske grupe

Uz popunjeni obrazac zahtjeva za upis u Upisnik podnositelj zahtjeva za lokalnu akcijsku grupu obavezno dostavlja potpisanu izjavu čelnika tijela podnositelja zahtjeva (Prilog 2), a ostale podatke pribavit će se od ministarstva nadležnog za poljoprivredu.


________________________________________
Mjesto i datumPotpis ovlaštene osobe i pečat

PRILOG 2.

Prilog 2. Izjava čelnika tijela podnositelja zahtjeva*
Datum:Mjesto:


IZJAVA ČELNIKA TIJELA PODNOSITELJA ZAHTJEVA

Kojom ____________________________________________ (ime i prezime, OIB) kao _____________ (župan/gradonačelnik/načelnik) ________________________________ (naziv jedinice područne (regionalne) samouprave/jedinice lokalne samouprave).

IZJAVLJUJEM

____________________________________________________________ (naziv i sjedište regionalnog koordinatora/lokalne razvojne agencije/lokalne akcijske grupe i sjedište) ovlašten/a je predstavljati ____________________________________ (naziv jedinice područne (regionalne) samouprave/jedinice lokalne samouprave) kao _________________________________________________________ (regionalni koordinator/lokalna razvojna agencija/lokalna akcijska grupa)._____________________________

(potpis i pečat ovlaštene osobe)* Ova Izjava izdaje se u pisanom obliku, na obrascu s memorandumom nadležnog tijela, potpisana od ovlaštene osobe te ovjerena pečatom.