Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o višestrukoj sukladnosti

NN 26/2018 (16.3.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o višestrukoj sukladnosti

Ministarstvo poljoprivrede

538

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O VIŠESTRUKOJ SUKLADNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o višestrukoj sukladnosti (»Narodne novine«, broj 32/15, 45/16), u Dodatku I., Propisani zahtjevi upravljanja, u Tablici 1. Standardi 1. za nitrate, u stupcu Propis RH, riječi: »I. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (»Narodne novine«, broj 15/13)« zamjenjuju se riječima: »II. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (»Narodne novine«, broj 60/17).«

U istoj Tablici, u stupcu Zahtjevi, u retku pet, podstavak dva briše se.

Članak 2.

U Dodatku II., Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti, u Tablici pod rednim brojem 4., Minimalna pokrivenost tla, tekst u opisu uvjeta mijenja se i glasi:

»Tijekom vegetacijskog razdoblja sve oranične poljoprivredne površine moraju biti pokrivene poljoprivrednim kulturama ili žetvenim ostacima (nadzemni dio biljke s korijenom), ili ciljano prekrivene biljnim ostacima (malč) koji umanjuju eroziju tla, osim u slučaju obavljene pripreme za sljedeću sjetvu i prije nicanja.

Od 15. studenoga do 15. veljače, u cilju prikupljanja vlage, sprečavanja erozije i očuvanja zalihe ugljika u tlu, poljoprivredne površine moraju biti pokrivene glavnim usjevom ili zelenim pokrovom ili se mora primjenjivati jedna od sljedećih mjera:

– ostavljanje strništa na poljoprivrednim površinama;

– prekrivanje poljoprivrednih površina žetvenim ostacima (malč);

– obrada tla za proljetnu sjetvu, pri čemu najmanje 40 % poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva mora biti pokriveno glavnim usjevom ili zelenim pokrovom ili žetvenim ostacima (malč) ili ostavljanjem strništa na poljoprivrednim površinama.«

Članak 3.

U Dodatku II., Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti, u Tablici pod rednim brojem 7., Očuvanje obilježja krajobraza, Minimalna razina održavanja, u tekstu opisa uvjeta nakon rečenice: »Kod provođenja samo jedne košnje na poljoprivrednim površinama, potrebno ju je obaviti do 30. lipnja« dodaje se nova rečenica: »Na poljoprivrednim površinama pod trajnim travnjacima koje su definirane kao gorsko-planinsko područje sukladno stavku 2. članka 125. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu (»Narodne novine«, broj 19/18) prvu košnju potrebno je obaviti do 31. srpnja.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/12
Urbroj: 525-07/0012-18-1
Zagreb, 12. ožujka 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.