Pravilnik o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 29/2018 (28.3.2018.), Pravilnik o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede

593

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE 17 UPRAVLJANJE RIZICIMA, PODMJERE 17.1 OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

DIO PRVI

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje mjere 17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1 »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« (u daljnjem tekstu: podmjera 17.1) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik se provodi sukladno:

– Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 320 – 469, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 547 – 607, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20. 12. 2013.)

– Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 640/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20. 6. 2014., str. 48 – 73, u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014) i njenim izmjenama i dopunama

– Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 1 – 17)

– Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 808/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 18 – 68) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 69 – 124, u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1. 7. 2014.) i njenim izmjenama

– Uredbi (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ (SL L 189, 27. 6. 2014., str. 1 – 32)

– Uredbi (EU) 2017/2393 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal (SL L 350, 29. 12. 2017., str. 15 – 49).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) polica osiguranja je isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju

2) društvo za osiguranje je pravna osoba kako je definirano člankom 3. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15)

3) predmet osiguranja je vrijednost biljne ili stočarske proizvodnje (prinos, urod, grlo, kljun, proizvod uključujući kvalitetu) na određenoj proizvodnoj jedinici koju u biljnoj proizvodnji predstavlja ARKOD parcela, a u stočarskoj proizvodnji Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG)

4) nepovoljne klimatske prilike u poljoprivredi su nepovoljni vremenski uvjeti, kao što su mraz, udar groma, oluja, tuča, led, duža razdoblja visokih temperatura te jaka kiša, koji se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom, kao i njihove posljedice u obliku poplava, suša i/ili požara

5) bolesti životinja su bolesti navedene u popisu bolesti životinja utvrđenih od strane Svjetske organizacije za zdravlje životinja ili u Prilozima I. i II. Uredbe (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

6) trajanje osiguranja je razdoblje osiguranja na koje je sklopljen ugovor o osiguranju, odnosno vrijeme pokrića rizika od datuma početka osiguranja do datuma isteka osiguranja

7) iznos osiguranja je ugovorena vrijednost predmeta osiguranja

8) premija je iznos koji se plaća za osiguranje ugovorenih rizika po ugovoru o osiguranju

9) osigurani slučaj je događaj prouzročen osiguranim rizikom

10) osigurnina je iznos koji je društvo za osiguranje dužno isplatiti kad se dogodi osigurani slučaj

11) natječaj je javno objavljeni poziv na podnošenje zahtjeva za potporu unutar jedne mjere/podmjere/tipa operacije, a sastoji se od teksta natječaja, priloga i obrazaca

12) prihvatljivi troškovi su troškovi koji mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa

13) neprihvatljivi troškovi su troškovi koji ne mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa

14) korisnik je svaki subjekt koji je podnio zahtjev za isplatu potpore

15) Prilog I. Ugovoru je prilog I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)) koji sadržava popis poljoprivrednih proizvoda za čiju proizvodnju je moguće ugovoriti osiguranje

16) javna potpora je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva (u daljnjem tekstu: potpora)

17) intenzitet potpore je udio javne potpore u prihvatljivim troškovima izražen u postotcima

18) nepravilnost znači povreda odredbi prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, odnosno članka 2., stavka 1. točke g) Uredbe (EU) br. 1306/2013

19) sumnja na prijevaru znači nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (sukladno članku 2. točki (a), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006 (SL L 293, 8. 7. 2015.)

20) AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i korisnicima potpora iz EPFRR fondova za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje EPFRR zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR Odluka/Pisama/Izmjene Odluka/Potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET).

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 1305/2013 i Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014.

POGLAVLJE II.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 4.

(1) Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno članku 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Proizvođačke organizacije nisu prihvatljivi korisnici za potporu u okviru ove podmjere.

Isključenje korisnika

Članak 5.

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele, tijekom administrativne kontrole ako:

a) je dostavio lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

b) nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti, odnosno troškove koji nisu izvršeni

c) su isti prihvatljivi troškovi već sufinancirani iz drugih izvora javne potpore.

Uvjeti prihvatljivosti police osiguranja

Članak 6.

(1) Polica osiguranja je prihvatljiva ako:

a) je korisnik u polici osiguranja naveden kao osiguranik čija poljoprivredna proizvodnja je osigurana policom osiguranja

b) se odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru iz članka 3. stavka 1. točke 15. ovoga Pravilnika

c) je biljna proizvodnja (površine s kulturama) evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav),

d) je stočarska proizvodnja evidentirana u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (u daljnjem tekstu: JRDŽ) i drugim relevantnim registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

e) pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to:

– nepovoljnih klimatskih prilika

– bolesti životinja

– zaraze organizmima štetnim za bilje

– okolišnih incidenata i/ili

– mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Europske unije

f) gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice osiguranih rizika iz točke e) ovoga stavka

g) pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje

h) je korisnik platio najmanje 30% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Opći uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, osim uvjeta navedenog u točki h), moraju biti jasno navedeni u polici osiguranja.

Stjecanje prava na osigurninu

Članak 7.

(1) Osigurninu po polici osiguranja moguće je ostvariti ako je nadležno tijelo proglasilo nepovoljnu klimatsku priliku, izbijanje bolesti životinja, okolišni incident ili izdalo naredbu o postupanju u slučaju zaraze organizmima štetnim za bilje.

(2) Nadležna tijela su:

a) za nepovoljne klimatske prilike koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom župan i/ili Vlada Republike Hrvatske prema propisima kojima se uređuje područje zaštite od elementarnih nepogoda

b) za bolesti životinja Ministarstvo prema propisima kojima se uređuje područje veterinarstva

c) za postupanje u slučaju zaraze organizmima štetnim za bilje Ministarstvo prema propisima kojima se uređuje područje biljnog zdravstva

d) za okolišne incidente ministarstvo koje obavlja poslove koji se odnose na zaštitu okoliša prema propisima kojima se uređuje područje zaštite okoliša.

(3) U slučaju da nadležno tijelo iz stavka 2. točke a) ovoga članka ne proglasi elementarnu nepogodu, društvo za osiguranje prije isplate osigurnine mora zatražiti potvrdu Državnog hidrometeorološkog zavoda o evidentiranoj nepovoljnoj klimatskoj prilici na pogođenom području.

Vrijednost poljoprivredne proizvodnje

Članak 8.

(1) Prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje utvrđuje se prema vrijednostima zabilježenim u knjigovodstvenim izvještajima korisnika u trogodišnjem razdoblju koje prethodi godini osiguranja ili kao prosječna vrijednost trogodišnje proizvodnje u proteklom petogodišnjom razdoblju, ne uzimajući u obzir najveću i najmanju vrijednost.

(2) Ako korisnik ne može dokazati prosječnu vrijednost poljoprivredne proizvodnje, ista se može utvrditi sukladno važećim vrijednostima prosječne proizvodnje koje se koriste u verifikaciji šteta prema propisima kojima se uređuje područje procjene šteta od elementarnih nepogoda ili vrijednostima navedenim u drugim relevantnim registrima ili evidencijama što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi.

DIO DRUGI
TROŠKOVI I POTPORA

Opći uvjeti prihvatljivosti troška

Članak 9.

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti troška su:

a) dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti

b) usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013

c) provedba na području Republike Hrvatske.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

Broj zahtjeva za potporu po korisniku

Članak 10.

(1) Isti (jedan) korisnik može podnijeti više zahtjeva za isplatu potpore tijekom jednog natječaja, a zahtjev se može podnijeti za jednu ili više polica osiguranja.

(2) Broj zahtjeva za potporu odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen.

(3) Ako korisnik podnese više istih zahtjeva za isplatu potpore tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen zahtjev za isplatu potpore, dok će se za ostale zahtjeve za isplatu potpore izdati Odluka o odbijanju zahtjeva.

Prihvatljivi trošak

Članak 11.

Prihvatljivi trošak za potporu je trošak premije osiguranja za policu osiguranja koja ispunjava uvjete iz članka 6. ovog Pravilnika.

Visina i intenzitet potpore

Članak 12.

(1) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

(2) Maksimalni iznos potpore po jednom korisniku iznosi 75.000 EUR godišnje.

(3) Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju eura koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je donesena odluka o ostvarivanju prava na potporu.

(4) Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

DIO TREĆI

POGLAVLJE I.
NATJEČAJ

Priprema i objava natječaja

Članak 13.

(1) Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

(2) Natječaj se može ograničiti po vrsti i/ili veličini korisnika, te visini i intenzitetu potpore.

(3) Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Ministarstvo kao Upravljačko tijelo, a odobrava Upravljačko tijelo.

(4) Tekst natječaja sadrži najmanje sljedeće informacije:

a) predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava natječaja

b) uvjete prihvatljivosti korisnika i dokumentaciju

c) uvjete prihvatljivosti police osiguranja i dokumentaciju

d) visinu i intenzitet potpore

e) način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za isplatu potpore

f) popis priloga i obrazaca

g) način, uvjete i mjesto postavljanja pitanja i objave odgovora.

(5) Natječaj može sadržavati i druge dokumente poput uputa, vodiča, popisa radionica za korisnike i sličnih dokumenata.

(6) Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

(7) Uvjeti natječaja su pravno obvezujući i njima se na detaljan način propisuju uvjeti i kriteriji koje korisnik mora zadovoljiti.

Izmjena i ispravak natječaja

Članak 14.

(1) Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti.

(2) Izmjena natječaja podrazumijeva izmjenu odredbi natječaja, a koja je nužna radi zakonite i pravilne provedbe predmetnog natječaja.

(3) Ispravak natječaja podrazumijeva ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.

(4) Na izmjenu i/ili ispravak natječaja primjenjuju se odredbe propisane u članku 13. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(5) Izmjena i/ili ispravak natječaja bit će objavljeni na način propisan člankom 13. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

Poništenje natječaja

Članak 15.

(1) Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja Odluka o ostvarivanju prava na potporu u sljedećim slučajevima:

a) ako se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja

b) ako je u natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

c) ako se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja natječaja ili do sadržajno bitno drugačijeg natječaja.

(2) Poništenje natječaja objavljuje se na način propisan člankom 13. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE II.
POSTUPAK DODJELE POTPORE

Načela provedbe postupka dodjele potpore

Članak 16.

Načela provedbe postupka dodjele potpore su:

a) načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza

b) načelo zabrane svake diskriminacije utemeljene na osnovi predodžbi utemeljenih na spolnom, rodnom, rasnom, etničkom, nacionalnom, vjerskom, političkom određenju ili uvjerenju ili na dobnom, obrazovnom, invalidskom, imovinskom, socijalnom ili drugom društvenom pripadanju, osobini ili položaju

c) načelo transparentnosti podrazumijeva da se svi dokumenti kojima se ne krši neko od načela stavljaju dostupnima svim zainteresiranim stranama

d) načelo zaštite osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i zaštita tajnosti podataka

e) načelo razmjernosti podrazumijeva da je opseg postupanja razmjeran cilju odnosno očekivanom ishodu

f) načelo sprječavanja sukoba interesa podrazumijeva nepristrano i objektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak dodjele potpore odnosno bespovratnih sredstava, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gospodarskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s korisnikom

g) načelo povjerljivosti podrazumijeva da osobe koje su uključene u postupak dodjele potpore svaki povjerljivi dokument i informaciju (pisanu ili usmenu) povezanu s tijekom postupka dodjele potpore kao i s predmetom postupka dodjele potpore čuvaju kao tajnu, uporabljajući je isključivo u kontekstu i u svrhu provedbe postupka dodjele potpore.

Postupak dodjele potpore

Članak 17.

(1) Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore temeljem objavljenog natječaja i ovog Pravilnika.

(2) Postupak dodjele potpore započinje zaprimanjem zahtjeva za isplatu potpore u Agenciju za plaćanja i završava izdavanjem Odluke o ostvarivanju prava na potporu ili Odluke o odbijanju zahtjeva.

(3) Postupak dodjele potpore obuhvaća:

a) zaprimanje zahtjeva za isplatu potpore

b) administrativnu kontrolu zahtjeva za isplatu potpore

c) izdavanje Odluke o ostvarivanju prava na potporu ili Odluke o odbijanju zahtjeva.

Podnošenje zahtjeva za isplatu potpore

Članak 18.

(1) Zahtjev za isplatu potpore podnosi se putem AGRONET-a, a način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za potporu biti će propisani natječajem.

(2) Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio zahtjev za isplatu potpore.

(3) Upute za upis u Evidenciju korisnika nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Administrativna kontrola zahtjeva za isplatu potpore

Članak 19.

(1) Korisnik dostavlja dokumentaciju potrebnu za provjeru prihvatljivosti police osiguranja i premije osiguranja sukladno uvjetima propisanim natječajem.

(2) Tijekom provjere prihvatljivosti troškova utvrđuje se jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedine police osiguranja. Tijekom provjere isključuju se neprihvatljivi troškovi te se određuje najviši iznos prihvatljivih troškova, kao i iznos potpore za dodjelu.

(3) Agencija za plaćanja prilikom provedbe administrativne kontrole zahtjeva za isplatu potpore može od korisnika tražiti dopune, obrazloženja i/ili ispravke. Način i rokovi dostave dopune/ obrazloženja/ ispravka bit će propisani natječajem.

Izdavanje akata

Članak 20.

(1) Agencija za plaćanja nakon provedenih radnji iz članka 19. ovoga Pravilnika izdaje sljedeće akte:

a) Odluku o ostvarivanju prava na potporu

b) Odluku o odbijanju zahtjeva.

(2) Agencija će akte iz stavka 1. ovoga članka izdati u roku od 90 dana od zaprimanja zahtjeva za isplatu potpore.

(3) U rok iz stavka 2. ovoga članka ne uračunava se razdoblje od dana slanja zahtjeva za dopunu, obrazloženje, ispravak do dana zaprimanja odgovora korisnika na zahtjev za dopunu, obrazloženje, ispravak.

(4) U Odluci o ostvarivanju prava na potporu bit će navedeni:

a) maksimalni odobreni iznos potpore i

b) iznos i razlog umanjenja potpore.

(5) Agencija za plaćanja izdaje Odluku o odbijanju zahtjeva u kojoj će biti obrazloženi razlozi odbijanja za svaki zahtjev za isplatu potpore koji ne ispunjava uvjete prihvatljivosti i druge uvjete propisane natječajem i ovim Pravilnikom.

Odustajanje korisnika

Članak 21.

(1) Smatrat će se da je korisnik odustao od zahtjeva za isplatu potpore ako podnese zahtjev za odustajanje.

(2) Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za odustajanje bit će propisani natječajem.

Isplata potpore

Članak 22.

(1) Isplata potpore vrši se sukladno odobrenim zahtjevima za isplatu potpore, odnosno izdanim Odlukama o ostvarivanju prava na potporu.

(2) Način isplate potpore i rokovi isplate potpore bit će propisani natječajem.

Povrat sredstava

Članak 23.

(1) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika ili administrativna pogreška, Agencija za plaćanja donosi Odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat neopravdano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku.

(2) Agencija za plaćanja zahtijeva povrat sredstava u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 te nacionalnim zakonodavstvom.

(3) Podnošenje prigovora korisnika Povjerenstvu za prigovore iz članka 24. ovoga Pravilnika ne odgađa rok za povrat sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

POGLAVLJE III.
PRIGOVORI

Izjavljivanje prigovora

Članak 24.

(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja korisnik ima pravo izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Korisnik je dužan preuzeti odluku Agencije za plaćanja najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke Agencije za plaćanja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(3) Dostava odluke Agencije za plaćanja korisniku smatra se obavljenom u trenutku kad korisnik navedenu odluku preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Agencije za plaćanja s AGRONET-a u roku određenom u stavku 2. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

(4) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od osam dana od dana dostave odluke Agencije za plaćanja.

(5) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor putem AGRONET-a. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

c) pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(7) Korisnik podnosi prigovor Povjerenstvu putem AGRONET-a.

(8) Agencija za plaćanja je obvezna u roku od pet dana od dana zaprimanja prigovora Povjerenstvu dostaviti obrazloženje na sve navode korisnika zajedno s popratnom dokumentacijom.

(9) Sjednici Povjerenstva moraju prisustvovati svi članovi Povjerenstva. Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova svih članova, u roku od 30 dana od dana dostave prigovora.

(10) Tijekom odlučivanja o prigovoru u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja Povjerenstvo može od Agencije za plaćanja zatražiti pisano očitovanje, a koje smatra neophodnim kako bi moglo donijeti pravilnu i zakonitu odluku.

(11) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima ne mogu se uvoditi nove činjenice i dokazi. Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Povjerenstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Povjerenstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u situaciji kada takva izmjena ide na korist korisnika.

(12) Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor ili

c) usvojiti prigovor i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(13) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Odluke Povjerenstva su izvršne te na njih nije moguće uložiti prigovor.

(15) Korisnik je dužan preuzeti odluku Povjerenstva najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(16) Dostava odluke Povjerenstva korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik odluku Povjerenstva preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Povjerenstva s AGRONET-a u roku određenom u stavku 15. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

ZAŠTITA FINANCIJSKIH INTERESA EUROPSKE UNIJE

Suzbijanje nepravilnosti i prijevara

Članak 25.

(1) Agencija za plaćanja će sukladno članku 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara.

(2) U slučaju utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će o sumnji na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim institucijama.

DIO ČETVRTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazne i završne odredbe

Članak 26.

(1) Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi mjere M17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1 »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 135/15, 78/16 i 109/16) dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na police osiguranja ugovorene od 1. siječnja 2018. godine.

(3) Iznimno odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na police osiguranja čiji je početak osiguranja bio u 2017. godini, a datum isteka osiguranja u 2018. godini, ako za njih nije podnesen zahtjev za potporu prema odredbama iz Pravilnika iz stavka 1. ovog članka.

Prestanak važenja propisa

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi mjere M17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1 »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 135/15, 78/16 i 109/16).

Stupanje na snagu

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/13

Urbroj: 525-08/1696-18-9

Zagreb, 19. ožujka 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.