Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

NN 30/2018 (30.3.2018.), Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

Ministarstvo poljoprivrede

613

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2 i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17.), a slijedom Odluke o donošenju Plana upravljanja ribolovom obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj (klasa: 324-01/17-01/847, urbroj: 525/13/1282-17-1 od 1. prosinca 2017. godine), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OBALNIM MREŽAMA POTEGAČAMA

OPĆE ODREDBE

Obuhvat Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– konstrukcijsko-tehničke osobine, način upotrebe, namjena i ciljane vrste obalnih mreža potegača za lov gire, potegača velikog oka i potegača malog oka (u daljnjem tekstu: mreže potegače)

– prostorna i vremenska ograničenja ribolova mrežama potegačama

– uvjeti i način izdavanja Odobrenja za gospodarski ribolov na moru pojedinim ribolovnim alatom (u daljnjem tekstu: Odobrenje)

– kriteriji za izdavanje Odobrenja

– sadržaj obrasca Odobrenja

– uvjete pod kojima je moguće prenositi Odobrenja

– sadržaj i način vođenja Registra Odobrenja.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

saka vrećni dio mrežnog tega mreže potegače u kojem se sakuplja ulov

plutnja podrazumijeva gornje obrubljujuće uže opremljeno sredstvima za plutanje

povlačni konop – uže privezano za krilo mreže pomoću kojeg se mreža poteže prema obali ili plovilu

potegače za lov gira – podrazumijeva obalne mreže potegače tipa »migavica« i »girarica«

potegače malog oka – podrazumijeva obalne mreže potegače tipa »oližnica«

potegače velikog oka – podrazumijeva obalne mreže potegače tipa »šabakun«.

NAČIN UPOTREBE, KONSTRUKCIJSKO-TEHNIČKE OSOBINE, NAMJENA I PROSTORNO-VREMENSKE ZABRANE KORIŠTENJA MREŽA POTEGAČA

Način upotrebe mreža potegača

Članak 3.

(1) Obalna mreža potegača je vrsta ribolovnog alata kojom se zapasuje dio morskog akvatorija. Obalna potegača se poteže pomoću užadi i vitla koja se nalaze na obali ili na plovilu privezanom ili usidrenom uz obalu ili se pak poteže ručno bez upotrebe vitla. Mreže potegače se sastoje od krila i grla.

(2) U ribolovu obalnim mrežama potegačama zabranjeno je povlačiti mrežu dok je plovilo u pokretu.

(3) Duljina povlačnog konopa ne smije biti veća od 500 metara na svakom krilu mreže.

(4) Kod korištenja mreža potegača zabranjena je upotreba umjetne rasvjete.

(5) Kod korištenja mreža potegača zabranjeno je korištenje okićenih konopa (drvene lopatice, najlonske vrećice, trakice i sl.) za plašenje ribe.

(6) Zabranjen je ribolov mrežama potegačama uz pomoć ronioca osim u slučajevima otpuštanja zakačenog ribolovnog alata ili podizanja izgubljenog alata, o čemu je potrebno prethodno obavijestiti ribarski monitoring centar pozivom na telefonski broj dežurne službe ili slanjem elektroničke poruke na telefonski broj/adresu objavljene na web stranici ministarstva.

Potegače za lov gira

Članak 4.

(1) Potegača za lov gira može biti tipa »migavica« i tipa »girarica« i namijenjena je prvenstveno za ulov gire oblice (Spicara smaris).

(2) Mrežni teg potegače »girarice« postavljen je po širini, dok je kod potegače »migavice« zakrenut za 90° i postavljen po dužini.

(3) Maksimalna duljina plutnje mreže potegače za lov gire iznosi 300 metara, a maksimalna visina mrežnog tega krila mreže iznosi 40 metara.

(4) Minimalna veličina oka potegača »girarice« i »migavice« je 40 mm.

(5) Ribolov potegačom za lov gira dozvoljen je od 1. studenog do 31. ožujka.

(6) Ribolov potegačom za lov gira dozvoljen je isključivo na područjima označenima na karti objavljenoj na službenim web-stranicama Uprave ribarstva.

Potegače malog oka tipa oližnica

Članak 5.

(1) Obalne potegače malog oka tipa »oližnica« namijenjene su za ulov gavuna (Atherina boyeri).

(2) Minimalna veličina oka mrežnog tega sake je 10 mm, a maksimalna 14 mm.

(3) Maksimalna duljina plutnje iznosi 100 metara.

(4) Ribolov oližnicom dozvoljen je od 1. studenog do 31. ožujka.

(5) Ribolov potegačom malog oka »oližnicom« dozvoljen je isključivo u ribolovnim podzonama E4 i F2.

Potegača velikog oka tipa šabakun

Članak 6.

(1) Obalne potegače velikog oka tipa »šabakun« namijenjene su prvenstveno za ulov gofa (Seriola dumerili) i cipala (Mugilidae).

(2) Minimalna veličina oka mrežnog tega potegače velikog oka je 56 milimetara.

(3) Maksimalna duljina plutnje potegače velikog oka je 500 metara.

(4) Ribolov potegačom velikog oka dozvoljen je od 1. travnja do 1. listopada.

(5) Ribolov potegačom velikog oka dozvoljen je isključivo na područjima označenima na karti objavljenoj na službenim web-stranicama Uprave ribarstva.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Prilov

Članak 7.

(1) Pod namjenskim korištenjem mreža potegača smatra se ribolov u kojemu udio riba i drugih morskih organizama čiji ulov nije propisan za pojedini alat ne prelazi 30% ukupne mase ulova na iskrcaju.

(2) U smislu stavka 1 ovog članka namjenskim ulovom smatraju se i vrste iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

Iskrcaj

Članak 8.

Ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov obalnim mrežama potegačama mogu iskrcavati ulov samo u lukama odobrenim od strane Ministarstva. Popis odobrenih iskrcajnih mjesta nalazi se u Prilogu 2. i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Odobrenje

Članak 9.

(1) Ribolov mrežama potegačama zabranjeno je obavljati bez Odobrenja za gospodarski ribolov mrežama potegačama (u daljnjem tekstu: Odobrenje).

(2) Zahtjev za izdavanje Odobrenja za gospodarski ribolov na moru mrežama potegačama (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi vlasnik plovila na koje je izdana važeća povlastica u koju je upisan barem jedan od tipova obalnih mreža potegača iz članaka 4.-6. ovoga Pravilnika nadležnoj Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) najkasnije do 15. travnja 2018. godine.

(3) Izdana Odobrenja vrijede od dana izdavanja do 1. travnja 2021. godine.

(4) Uz Rješenje o izdavanju Odobrenja Ministarstvo izdaje i obrazac Odobrenja koji se uvijek mora nalaziti na plovilu kojim se obavlja ribolov.

(5) Ukoliko vlasnik plovila u povlastici ima upisano više različitih vrsta mreža potegača, za svaku vrstu mreže potegače podnosi zaseban zahtjev, te se za svaku pojedinu izdaje zasebno Odobrenje ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 11. ovog Pravilnika.

(6) Zahtjev će se odbiti ukoliko ne ispunjava odredbe propisane ovim Pravilnikom.

(7) Ukoliko vlasnik plovila u povlastici ima istovremeno upisane potegače tipa migavica i tipa girarica, može podnijeti zahtjev za izdavanjem Odobrenja za samo jedan od tih alata.

(8) Na isto plovilo može se izdati samo jedno Odobrenje za svaku vrstu mreže potegače (potegače malog oka, potegače za lov gira i potegače velikog oka).

(9) Ukoliko nastane bilo koja promjena podataka koji su sastavni dijelovi Odobrenja, vlasnik plovila dužan je podnijeti zahtjev za promjenom podataka u Odobrenju u roku od 15 dana od nastanka promjene na temelju kojeg Ministarstvo mijenja podatke u Odobrenju sukladno odredbama ovoga Pravilnika i izdaje novi obrazac Odobrenja.

Ustupanje ribolovne aktivnosti

Članak 10.

(1) Dozvoljava se ustupanje ukupne ribolovne aktivnosti ostvarene s jednim od tipova obalnih mreža potegača na drugo plovilo koje ima upisan isti tip obalne mreže potegače ukoliko barem jedno od plovila ostvaruje uvjet iz članka 11. stavka 1. točke 2. pod uvjetom da je ribolovna aktivnost zabilježena u elektronskoj bazi podataka Informacijski sustav morskog ribarstva.

(2) Ustupanje ribolovne aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka moguće je s jednog ili više plovila.

(3) Istovremeno s ustupanjem ribolovne aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka na drugo plovilo, vlasnik plovila koje ustupa ribolovnu aktivnost podnosi i Zahtjev za brisanje svih tipova mreža potegača upisanih u povlastici. Ministarstvo će izvršiti brisanje alata temeljen podnesenog Zahtjeva nakon izdavanja Odobrenja.

(4) Izjavu o ustupanju ribolovne aktivnosti potpisuje i kod javnog bilježnika ovjerava vlasnik plovila koji ustupa ribolovnu aktivnost u korist drugog plovila na obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika, a vlasnik plovila na koje se ustupa ribolovna aktivnost dostavlja Izjavu(e) zajedno sa Zahtjevom iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Uvjeti za izdavanje Odobrenja

Članak 11.

(1) Odobrenje se može izdati ako plovilo/vlasnik udovoljavaju sljedećim uvjetima:

1. Da je na plovilu za koje se traži Odobrenje izdana važeća povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica) s upisanom obalnom mrežom potegačom tipa oližnica i/ili migavica i/ili girarica i/ili šabakun.

2. Da je tijekom razdoblja od 1. siječnja 2008. godine do 31. prosinca 2012. godine plovilo ostvarilo ribolovnu aktivnost te da su ribolovni dani zabilježeni u elektronskoj bazi podataka Informacijski sustav morskog ribarstva na temelju dostavljenih očevidnika o gospodarskom ribolovu, odnosno izvješća o ulovu, i to minimalno:

– potegača za lov gire tipa migavica i girarica: 90 ribolovnih dana

– potegača velikog oka tipa šabakun: 40 ribolovnih dana

– potegača malog oka tipa oližnica: 50 ribolovnih dana.

3. Da je postavljen uređaj za praćenje plovila.

4. Da je plovilo opremljeno e-očevidnikom ili m-očevidnikom.

5. Da vlasniku plovila ili ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov nisu izrečene mjere trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova.

6. Da je plovilo za koje se traži Odobrenje jednake ili manje duljine od 12 m preko svega i da je snaga pogonskog stroja jednaka ili slabija od 85kW.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 2. ovog članka, Odobrenje se može izdati i za plovilo koje je ostvarilo manji broj dana pod uvjetom da je na njega prenesena ribolovna aktivnost barem jednog plovila koje udovoljava tom uvjetu sukladno članku 10. ovoga Pravilnika.

(3) Ne dovodeći u pitanje odredbe Uredbe Vijeća br. 1224/2009 niti Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« 62/17.), iznim­no od stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga članka, Odobrenje se može izdati za plovilo na kojemu do dana podnošenja zahtjeva nije postavljen uređaj za praćenje plovila i/ili e-očevidnik, odnosno m-očevidnik, a za takva plovila ministarstvo će osigurati postavljanje navedenih uređaja do 1. srpnja 2018. godine.

(4) U slučajevima kada je ribolovni alat bio prenesen iz jedne povlastice u drugu povlasticu radi promjene vlasnika plovila ili zamjene plovila ili prijenosa povlastice u cijelosti ili prijenosa prava na upis pojedinačnog ribolovnog alata nakon 1. siječnja 2008. godine, Odobrenje će se izdati na plovilo upisano u povlasticu u kojoj je taj alat upisan u trenutku podnošenja Zahtjeva ukoliko su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Za potrebe izračuna broja ribolovnih dana iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, u slučajevima iz stavka 4. ovoga članka, broj ribolovnih dana određivat će se na način da se ribolovni dani ostvareni s prethodnim plovilom pripisuju plovilu u čiju je povlasticu alat upisan u trenutku podnošenja Zahtjeva.

(6) U slučaju ustupanja ribolovne aktivnosti iz članka 10. ovoga Pravilnika, ribolovni dani za pojedini tip mreže potegače pripisuju se plovilu na koje se ribolovna aktivnost prenosi.

(7) Ministarstvo može prije ili nakon izdavanja Odobrenja pismenim putem najaviti pregled plovila te alata i opreme kako bi se utvrdilo je li plovilo na odgovarajući način opremljeno za obavljanje ribolova alatom za koji se izdaje Odobrenje. Pregled plovila obavljaju službenici Ministarstva – Uprave ribarstva te o pregledu sastavljaju zapisnik. Po izvršenom pregledu službenici Ministarstva – Uprave ribarstva označit će pregledane alate.

Kriteriji odabira

Članak 12.

(1) Odobrenja se izdaju za ograničeni broj plovila, i to za najviše:

– 66 plovila za ribolov s potegačom za lov gira

– 16 plovila za ribolov s potegačom velikog oka

– 5 plovila za ribolov s potegačom malog oka.

(2) Ukoliko je broj plovila koja udovoljavaju uvjetima za izdavanje Odobrenja iz članka 11. ovoga Pravilnika veći od maksimalnog broja iz stavka 1. ovoga članka, Odobrenje će se izdati plovilima s većim brojem ribolovnih dana koji čine zbroj vlastitih ostvarenih dana i ustupljenih dana.

(3) Za potrebe izračuna broja ribolovnih dana iz stavka 2. ovoga članka smatra se da je ribolovni dan svaki dan kad je plovilo za koje se traži Odobrenje obavljalo ribolov alatom za koji traži Odobrenje tijekom referentnog razdoblja iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ukoliko vlasnik plovila u povlastici ima istovremeno upisane potegače tipa »migavica« i tipa »girarica«, izračun ribolovnih dana podrazumijeva zbroj ribolovnih dana ostvaren s oba alata, a Odobrenje se izdaje na samo jedan alat prema zahtjevu vlasnika plovila.

(5) U slučaju da više plovila ima isti broj ribolovnih dana prednost ima ono plovilo koje u referentnom razdoblju ima veći postotak vrsta čiji se ulov smatra namjenskim korištenjem alata u ukupnom ulovu ostvarenom navedenim alatom sukladno podatcima dostupnim u elektronskoj bazi podataka Informacijski sustav morskog ribarstva na temelju dostavljenih očevidnika o gospodarskom ribolovu, odnosno izvješća o ulovu.

Oblik i sadržaj Odobrenja

Članak 13.

(1) Oblik i sadržaj Odobrenja propisan je na obrascu koji je tiskan u Prilogu 4. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Obrazac Odobrenja je formata A5 (148x210 mm), a ispisuje se elektronički na propisanom obrascu računalnim ispisom te se plastificira.

Registar Odobrenja

Članak 14.

(1) Registar Odobrenja vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom »Registar odobrenja za gospodarski ribolov na moru«.

(2) U Registar Odobrenja upisuju se sljedeći podaci:

1. Tijelo koje je izdalo Odobrenje, klasifikacijska oznaka, urudžbena oznaka, mjesto i datum te serijski broj Odobrenja

2. Podatci o plovilu za koje je izdano Odobrenje

3. Ribolovni alati i ribolovne zone u kojima je dopuštena upotreba navedenih alata

4. Promjene podataka upisanih u Odobrenju

5. Prestanak važenja Odobrenja i obrazloženje prestanka važenja

6. Oduzimanje Odobrenja i obrazloženje o oduzimanju

7. Datum pokretanja upravnog spora

8. Odluka Upravnog suda, broj i datum

9. Napomene.

Prijenos Odobrenja

Članak 15.

(1) Prijenos Odobrenja s jednog plovila na drugo plovilo dopušten je u slučaju:

1. zamjene plovila na koje je izdana povlastica za gospodarski ribolov kod istog vlasnika plovila, odnosno prodajom ili darovanjem povlastice, sukladno odredbama pravilnika kojim se regulira povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registar povlastica.

2. prijenosa prava na upis obalne mreže potegače i pripadajućih ribolovnih zona iz jedne povlastice za gospodarski ribolov u drugu povlasticu, sukladno odredbama pravilnika kojim se regulira povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registar povlastica.

3. kad vlasnik jednog plovila na kojeg je izdano Odobrenje zatraži prijenos Odobrenja na drugo plovilo na koje je izdana povlastica za gospodarski ribolov i koje u povlastici ima upisanu istu obalnu mrežu potegaču pod uvjetom da plovilo na koje se prenosi Odobrenje nije veće po veličini izraženoj u GT i snazi porivnog stroja izraženoj u kW.

(2) Prijenos Odobrenja iz stavka 1. ovoga članka izvršit će se ukidanjem Odobrenja izdanog na staro plovilo i izdavanjem Odobrenja na novo plovilo s pravima na isti ribolovni alat, ribolovne zone i rok valjanosti iz ukinutog Odobrenja.

(3) Nakon izdavanja Odobrenja nije dozvoljeno ukidanje Odobrenja izdanih na dva ili više plovila radi izdavanja Odobrenja na novo plovilo.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 1. – 8. i članka 15. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. lipnja 2018. godine.

Klasa: 011-02/18-01/24

Urbroj: 525-13/1282-18-1

Zagreb, 8. ožujka 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

VRSTE ČIJI SE ULOV SMATRA NAMJENSKIM KORIŠTENJEM ALATA

A) Kod ribolova potegačom za lov gira:

– gira oštrulja (Spicara flexuosa)

– modrak (Spicara maena)

– bukva (Boops boops)

– ušata (Oblada melanura)

– salpa (Sarpa salpa).

b) Kod ribolova potegačom tipa oližnica:

– gavun (Atherina hepsetus).

c) Kod ribolova potegačom tipa šabakun:

– palamida (Sarda sarda)

– luc (Euthynnus alletteratus)

– trup (Auxis rochei)

– ušata (Oblada melanura)

– salpa (Sarpa salpa)

– bukva (Boops boops)

– strijelka (Pomatomus saltatrix).

PRILOG 2.

R. br.Iskrcajno mjestoŽupanija
1.TrstenikDubrovačko neretvanska županija
2.BrnaDubrovačko-neretvanska županija
3.CavtatDubrovačko-neretvanska županija
4.MolunatDubrovačko-neretvanska županija
5.LumbardaDubrovačko-neretvanska županija
6.SlanoDubrovačko-neretvanska županija
7.Šipanska lukaDubrovačko-neretvanska županija
8.SuđurađDubrovačko-neretvanska županija
9.LovišteDubrovačko-neretvanska županija
10.Dubrovnik – GružDubrovačko-neretvanska županija
11.Vela LukaDubrovačko-neretvanska županija
12.KraljevicaPrimorsko-goranska županija
13.CrikvenicaPrimorsko-goranska županija
14.KrkPrimorsko-goranska županija
15.Sveta FuskaPrimorsko-goranska županija
16.Mali LošinjPrimorsko-goranska županija
17.Mošćenička DragaPrimorsko-goranska županija
18.RabPrimorsko-goranska županija
19.CresPrimorsko-goranska županija
20.RijekaPrimorsko-goranska županija
21.NovaljaLičko-senjska županija
22.ŠibenikŠibensko-kninska županija
23.PrimoštenŠibensko-kninska županija
24.TribunjŠibensko-kninska županija
25.MurterŠibensko-kninska županija
26.JezeraŠibensko-kninska županija
27.RogoznicaŠibensko-kninska županija
28.RaslinaŠibensko-kninska županija
29.VinišćeSplitsko-dalmatinska županija
30.Seget DonjiSplitsko-dalmatinska županija
31.K. Sućurac – BrižineSplitsko-dalmatinska županija
32.MakarskaSplitsko-dalmatinska županija
33.DrvenikSplitsko-dalmatinska županija
34.MilnaSplitsko-dalmatinska županija
35.SumartinSplitsko-dalmatinska županija
36.Hvar – ViraSplitsko-dalmatinska županija
37.VisSplitsko-dalmatinska županija
38.KomižaSplitsko-dalmatinska županija
36.SupetarSplitsko-dalmatinska županija
37.BolSplitsko-dalmatinska županija
41.HvarSplitsko-dalmatinska županija
42.SućurajSplitsko-dalmatinska županija
43.Stari GradSplitsko-dalmatinska županija
44.ZavalaSplitsko-dalmatinska županija
45.VrbovskaSplitsko-dalmatinska županija
46.Zadar – GaženicaZadarska županija
47.Biograd – glavni mulZadarska županija
48.Kali vela lamjanaZadarska županija
49.PašmanZadarska županija
50.Molat – lučinaZadarska županija
51.SaliZadarska županija
52.PrivlakaZadarska županija
53.ŠimuniZadarska županija
54.Zadarska županija
55.SilbaZadarska županija
56.OlibZadarska županija
57.IstZadarska županija
58.Veli ratZadarska županija
59.BibinjeZadarska županija
60.NovigradZadarska županija
61.PlominIstarska županija
62.PorečIstarska županija
63.VrsarIstarska županija
64.UmagIstarska županija
65.KarigadorIstarska županija
66.Rovinj ValdiboraIstarska županija
67.MedulinIstarska županija
68.Pula – gat ČađavicaIstarska županija


PRILOG 3.

PRILOG 4.