Izmjene i dopune Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom

NN 31/2018 (4.4.2018.), Izmjene i dopune Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

630

Na temelju članka 60. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 22/13 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. ožujka 2018. godine donijela

IZMJENE I DOPUNE UVJETA

KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 1.

U Uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom (»Narodne novine«, broj 37/17 i 47/17) članak 5. mijenja se i glasi:

»Pojedinačni pokazatelji kvalitete usluga priključenja na mrežu su:

T11,i vrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (u daljnjem tekstu: EOTRP), a koje se mjeri brojem dana od dana uplate za izradu EOTRP-a do dana otpreme EOTRP-a ili otpreme odluke o zahtjevu za izdavanje EOTRP-a,

T12,i vrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti, a koje se mjeri brojem dana od dana podnošenja urednog pojedinačnog (i-tog) zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti do dana izdavanja elektroenergetske suglasnosti ili odbijanja zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti,

T13,i vrijeme priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom, a koje se mjeri brojem dana od dana plaćanja prve uplate naknade za priključenje u skladu s ugovorom o priključenju na elektroenergetsku mrežu do dana otpreme obavijesti operatora distribucijskog sustava o spremnosti za priključenje, izuzev u onim slučajevima kada je potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose prije priključenja građevine.«

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Opći pokazatelji kvalitete usluga priključenja na mrežu su:

p11 udio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje EOTRP-a u promatranoj godini,

p12 udio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti u promatranoj godini,

p13 udio pravovremenih priključenja u slučaju priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom u promatranoj godini.«

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Udio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje EOTRP-a u promatranoj godini, p11, računa se iz formule:

gdje je:

N111 broj pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje EOTRP-a u promatranoj godini,

N11 broj svih riješenih zahtjeva za izdavanje EOTRP-a u promatranoj godini.«

Članak 4.

Iza članka 7. dodaje se novi članak 7.a koji glasi:

»Članak 7.a

Udio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti u promatranoj godini, p12, računa se iz formule:

gdje je:

N121 broj pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti u promatranoj godini,

N12 broj svih riješenih zahtjeva za izdavanje elektroenergetskih suglasnosti u promatranoj godini.«

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Udio pravovremenih priključenja u slučaju priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom u promatranoj godini, p13, računa se iz formule:

gdje je:

N131 broj pravovremenih priključenja u slučaju priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom u promatranoj godini,

N13 broj svih priključenja u slučaju priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom u promatranoj godini.«

Članak 6.

U članku 62. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčana naknada iz članka 61. ovih Uvjeta, FTp, računa se iz sljedeće formule:

gdje je:

kTp koeficijent penalizacije za neisporučenu električnu energiju u ovisnosti o naponskoj razini,

KTpNN koeficijent penalizacije za neisporučenu električnu energiju za krajnje kupce na niskom naponu,

KTpSN koeficijent penalizacije za neisporučenu električnu energiju za krajnje kupce na srednjem naponu,

KTpVN koeficijent penalizacije za neisporučenu električnu energiju za krajnje kupce na visokom naponu,

Cref cijena električne energije za krajnje kupce u ovisnosti o naponskoj razini, kn/kWh,

Tp ukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca u promatranoj kalendarskoj godini, min,

STp zajamčeni standard ukupnog trajanja dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja pojedinog krajnjeg kupca u promatranoj kalendarskoj godini, min,

Wk ukupna isporučena električna energija krajnjem kupcu u promatranoj kalendarskoj godini, kWh,

Tk broj sati korištenja mreže u promatranoj kalendarskoj godini (8760/8784 ili manje, ukoliko je krajnji kupac započeo korištenje mreže tijekom promatrane kalendarske godine), h.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Agencija će do 31. ožujka tekuće kalendarske godine na svojim internetskim stranicama objaviti vrijednosti koeficijenta penalizacije za neisporučenu električnu energiju u ovisnosti o naponskoj razini iz stavka 1. ovoga članka te cijene iz stavka 2. i 3. ovoga članka.«

Članak 7.

U članku 64. podstavku a) riječi: »prethodne elektroenergetske suglasnosti« zamjenjuju se riječju: »EOTRP-a«.

Članak 8.

U članku 66. podstavak a) mijenja se i glasi:

»a) kvaliteta usluga:

1. udio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje EOTRP-a kod priključenja na distribucijsku mrežu u promatranoj godini, p11,

2. udio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti u promatranoj godini, p12,

3. udio pravovremenih priključenja u slučaju priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom u promatranoj godini, p13,

4. udio pravovremeno riješenih pisanih prigovora i pravovremenih odgovora na pisane upite u promatranoj godini, p21,

5. udio pravovremeno obrađenih/riješenih pisanih žalbi u promatranoj godini, p22,

6. udio pravovremenih javljanja na pozive u pozivnom centru u promatranoj godini, p23,

7. udio pravovremeno otpremljenih izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije u promatranoj godini, p31,

8. udio pravovremeno provedenih postupaka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme u promatranoj godini, p32,

9. udio pravovremeno otklonjenih neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine u promatranoj godini, p33,

10. udio pravovremenih ponovnih uspostava isporuke električne energije u promatranoj godini, p35,

11. udio pravovremenih očitanja mjernih podataka korisnika mreže s mjesečnim obračunskim razdobljem u promatranoj godini, p41,

12. udio pravovremenih očitanja mjernih podataka krajnjih kupaca s polugodišnjim obračunskim razdobljem u promatranoj godini, p42,

13. udio pravovremeno izdanih potvrda o usklađenosti podataka novom opskrbljivaču u promatranoj godini, p51,

14. udio pravovremenih očitanja brojila krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo u postupku promjene opskrbljivača u promatranoj godini, p52

Članak 9.

U članku 72. podstavak a) mijenja se i glasi:

»a) kvaliteta usluga:

1. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena rješavanja zahtjeva za izdavanje EOTRP-a T11, iskazano prema odgovarajućim zajamčenim/zadanim standardima kvalitete usluga iz Tablice 2. iz Priloga 1. ovih Uvjeta,

2. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena rješavanja zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti, T12,

3. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena priključenja u slučaju priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom, T13,

4. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena rješavanja pisanog prigovora odnosno odgovaranja na pisani upit, T21,

5. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena obrade/rješavanja pisane žalbe, T22,

6. kumulativnu razdiobu vremena do prvog javljanja operatera u pozivnom centru, T23,

7. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena izrade i otpreme izvješća o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije, T31,

8. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena provedbe postupka provjere brojila i pripadajuće mjerne opreme, T32,

9. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena otklanjanja neispravnosti priključka i/ili obračunskog mjernog mjesta koja za posljedicu ima prekid napajanja ili ugrožava sigurnost ljudi i imovine, T33,

10. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena ponovne uspostave isporuke električne energije, T35,

11. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena provjere usklađenosti podataka kod promjene opskrbljivača, T51,

12. kumulativnu razdiobu pojedinačnog pokazatelja vremena očitanja brojila krajnjem kupcu iz kategorije kućanstvo u postupku promjene opskrbljivača, T52,

13. podatke o zahtjevima za isplatu novčanih naknada te isplaćenim novčanim naknadama zbog nepostizanja razine zajamčenih standarda kvalitete usluga iz Tablice 2. iz Priloga 1. ovih Uvjeta,

14. podatke o prigovorima na kvalitetu usluga;«

Članak 10.

Iza članka 75. i naslova poglavlja XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE dodaje se novi članak 75.a koji glasi:

»Članak 75.a

(1) Za razdoblje od 9. travnja 2018. do prvog objavljivanja koeficijenta penalizacije za neisporučenu električnu energiju za krajnje kupce na niskom naponu (KTpNN), koeficijent iznosi šezdeset (60).

(2) Za razdoblje od 9. travnja 2018. do prvog objavljivanja koeficijenta penalizacije za neisporučenu električnu energiju za krajnje kupce na srednjem naponu (KTpSN), koeficijent iznosi šezdeset (60).

(3) Za razdoblje od 9. travnja 2018. do prvog objavljivanja koeficijenta penalizacije za neisporučenu električnu energiju za krajnje kupce na visokom naponu (KTpVN), koeficijent iznosi šezdeset (60).«

Članak 11.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»Operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač dužni su izvještaje iz članka 63., 65. i 68. ovih Uvjeta prvi put objaviti do 30. travnja 2019. za razdoblje od 9. travnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine.«

Članak 12.

U članku 77. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač dužni su podatke o kvaliteti opskrbe električnom energijom, u skladu s člankom 70. ovih Uvjeta, prvi put dostaviti Agenciji do 31. ožujka 2019. za razdoblje od 9. travnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine.«

Članak 13.

U Prilogu 1. Standardi kvalitete opskrbe električnom energijom, dio Tablice 1. Opći standardi kvalitete usluga, koji se odnosi na skupinu Priključenje na mrežu, mijenja se i glasi:

SkupinaOpći pokazatelj kvalitete uslugaOpći standard kvalitete usluga
Priključenje na mrežuUdio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje EOTRP-a u promatranoj godini, p1195%
Udio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti u promatranoj godini, p1295%
Udio pravovremenih priključenja u slučaju priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom u promatranoj godini, p1395%

Dio Tablice 2. Zajamčeni/zadani standardi kvalitete usluga, koji se odnosi na skupinu Priključenje na mrežu, mijenja se i glasi:

SkupinaPojedinačni pokazatelj kvalitete uslugaZajamčeni/zadani standard kvalitete usluga

Novčana naknada

[kn]

Priključenje na mrežuVrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje EOTRP-a kod priključenja građevine krajnjeg kupca, T11,i za priključnu snagu do uključivo 500 kW30 dana150 kn
Vrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje EOTRP-a kod priključenja građevine krajnjeg kupca, T11,i za priključnu snagu veću od 500 kW do uključivo 5 MW60 dana1.500 kn
Vrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje EOTRP-a kod priključenja građevine krajnjeg kupca, T11,i za priključnu snagu veću od 5 MW do uključivo 20 MW90 dana6.000 kn
Vrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje EOTRP-a kod priključenja građevine krajnjeg kupca, T11,i za priključnu snagu veću od 20 MW180 dana10.000 kn
Vrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti T12,i15 dana150 kn
Vrijeme priključenja u slučaju priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom, T13,i30 dana150 kn

Članak 14.

U Prilogu 2. Format za dostavu podataka o pouzdanosti napajanja operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava, Tablica 2. mijenja se i glasi:

Tablica 2. Podaci o terenskim jedinicama (TJ)

Naziv poljaOpis
IDTJjedinstvena identifikacijska oznaka terenske jedinice
IDDPjedinstvena identifikacijska oznaka distribucijskog područja
NAZTJnaziv terenske jedinice

Tablica 3. mijenja se i glasi:

Tablica 3. Podaci o transformatorskim stanicama (TS)

Naziv poljaOpis
GODTSgodina podataka (npr. 2018., 2019., itd.)
IDTSjedinstvena identifikacijska oznaka transformatorske stanice
IDTJjedinstvena identifikacijska oznaka terenske jedinice kojoj pripada transformatorska stanica
NAZTSnaziv transformatorske stanice
NAPONTSnaponske razine transformacije (npr. 110/10 kV, itd.)

Članak 15.

Ove Izmjene i dopune Uvjeta objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 9. travnja 2018.

Klasa: 011-01/17-01/08

Urbroj: 371-01-18-4

Zagreb, 29. ožujka 2018.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.