Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

NN 34/2018 (11.4.2018.), Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

LNG HRVATSKA d.o.o.

667

Na temelju članka 93. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine« br. 18/18, dalje u tekstu: ZTP) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (klasa: 003-07/18-03/07, urbroj: 371-01-18-2) od 29. ožujka 2018. godine (dalje u tekstu: Agencija), operator terminala za ukapljeni prirodni plin, LNG Hrvatska d.o.o. donosi

PRAVILA

KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilima korištenja Terminala za ukapljeni prirodni plin (dalje: Pravila) uređuje se procedura i uvjeti korištenja Terminala za ukapljeni prirodni plin, zahtjevi za osobe koje namjeravaju koristiti Terminal, njihova prava, obaveze i odgovornosti kao i ostali posebni zahtjevi koji se odnose na upravljanje Terminalom, njegovo korištenje za dostavu Brodovima za prijevoz UPP-a i Pretovar UPP-a u Terminal i njegovo ponovno uplinjavanje.

(2) Pravila su izrađena sukladno odredbama Zakona o tržištu plina, Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009 o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005 (OL 2009 L 211, str. 36), kao i ostalih pravnih akata, uredbi i propisa odobrenih od strane Agencije nakon procesa javne rasprave prema članku 93. stavak 4. ZTP-a.

(3) Ova Pravila su izrađena i primjenjuju se prema općim načelima transparentnosti, nediskriminacije Korisnika Terminala, dobre vjere, sigurnosti Terminala i njegovoj pouzdanosti, kao i tehničkoj i ekonomskoj učinkovitosti rada Terminala.

(4) Pravila su obvezna za Operatora i Korisnike Terminala kao i za ostale koji namjeravaju postati Korisnici Terminala u skladu s procedurom utvrđenom u pravnim aktima i u ovim Pravilima.

II. IZRAZI

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima imaju značenja utvrđena zakonodavstvom Europske unije te zakonima Republike Hrvatske kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima imaju sljedeće značenje (uključujući Dodatke):

1. Agent osoba imenovana od ovlaštene osobe Korisnika Terminala koja obavlja formalnosti vezane uz dolazak i boravak Broda za prijevoz UPP-a u Luci te obavlja potrebno administriranje Brodom za prijevoz UPP-a i njegovim Teretom do Luke i/ili predstavlja brodovlasnika ili brodara.

2. Brod za prijevoz UPP-a – brod za prijevoz UPP-a kojeg je nominirao Korisnik Terminala za istovar UPP-a u Terminal, koji je u svakom pogledu kompatibilan s Terminalom, u skladu s važećim propisima i u odnosu na kojeg Operator ima pravo izvršiti inspekciju i dati odobrenje sukladno ovim Pravilima, koje odobrenje neće biti nerazumno uskraćeno.

3. Brod/Kopno sigurnosno kontrolni list ili SSSC – dokument u kojem je evidentiran postupak usklađivanja Broda za prijevoz UPP-a s tehničkim i sigurnosnim zahtjevima Terminala za UPP koji se provodi prije Pretovara UPP-a.

4. Dnevna nominacija – najava dnevne količine prirodnog plina koju Korisnik Terminala namjerava predati u Točki isporuke za sljedeći Plinski dan.

5. Dobavljač UPP-a – osoba koja se bavi aktivnostima dobave UPP-a.

6. Dopušteno vrijeme stajanja – dozvoljeno vrijeme unutar kojeg se Brod za prijevoz UPP-a mora usidriti pri FSRU, sukladno ovim Pravilima.

7. Dostupna količina UPP-a za posudbu – količina UPP-a (uključujući UPP korišten za tehnološke potrebe) koji se automatski raspodjeljuje za posudbu od strane Ustupitelja UPP-a prema Preuzimatelju UPP-a u skladu s odobrenim Rasporedom usluga Korisnika Terminala.

8. Dostupni kapaciteti – nedodijeljeni Kapaciteti ponovnog uplinjavanja UPP-a koje Podnositelj zahtjeva može naručiti u skladu s uvjetima i postupcima određenim u Pravilima.

9. Dozvoljeni gubitak – maksimalni dozvoljeni gubitak UPP-a u Terminalu, izražen u kwh, izveden iz norme dozvoljenog gubitka za tehnološke potrebe i norme dozvoljenog odstupanja kao što je definirano u Operatorovoj Politici raspodjele prirodnog plina (Dodatak br. 2 Pravila), a koji maksimalno može iznositi 2 % trenutnog kapaciteta uplinjavanja.

10. Dozvoljeno odstupanje – maksimalno Dozvoljeno odstupanje količine prirodnog plina koji se pretovara iz Broda za prijevoz UPP-a u Terminal, izražen u kWh, a koji maksimalno može iznositi 1,65 % trenutnog kapaciteta uplinjavanja.

11. Elektronički sustav za raspored i administraciju Terminala (ETSSAS) – informacijski sustav kojim upravlja Operator, putem kojeg Operator i Korisnici Terminala mogu razmjenjivati informacije koje se tiču Rasporeda usluga, nominacija, mogu dati operativne upute o pruženim uslugama, ostatku UPP-a, Pozajmljenoj i Povratnoj količini UPP-a, kvaliteti plina, kao i druge bitne informacije, nakon primanja zahtjeva od strane Korisnika Terminala Operatoru da se pristupi sustavu i sastavljanjem ugovora o korištenju ETSSAS-a u elektroničkom obliku.

12. FID pozitivno i bezuvjetno odobrenje vlasnika Operatora o nastavku projekta izgradnje Terminala radi uvoza UPP-a u Republiku Hrvatsku putem terminala za uvoz UPP-a koji se nalazi na Lokaciji Terminala.

13. Fizičko skladištenje – skladištenje Tereta u Terminalu koje ne traje duže od 30 (trideset) kalendarskih dana, počevši od završetka pretovara Tereta određenog Korisnika Terminala u Terminal do potpunog povlačenja Tereta iz Terminala kroz ponovno uplinjavanje zajedničkim korištenjem Terminala, uključujući Gubitke prirodnog plina svih Korisnika Terminala.

14. Godina trajanja Ugovora – označava svaku plinsku godinu (u razdoblju od 12 (dvanaest) mjeseci od 1. listopada do sljedećeg 30. rujna) tijekom trajanja Ugovora, pri čemu:

a) prva Godina trajanja Ugovora počinje na Datum stupanja na snagu (kako je definiran u Ugovoru) i završava 30. rujna plinske godine na koju pada Datum stupanja na snagu; i

b) konačna Godina trajanja Ugovora počinje 1. listopada plinske godine u kojoj prestaje važiti Ugovor i završava na dan prestanka Ugovora.

15. Godišnji postupak zakupa kapaciteta – javni postupak raspodjele Dostupnih kapaciteta koji se provodi u skladu s Pravilima prije početka svake nove plinske godine, a koji će biti objavljen na službenoj Internetskoj stranici Operatora.

16. Godišnji raspored – Raspored usluga za plinsku godinu.

17. Gubitak plina Korisnika Terminala – količina UPP-a utrošena za tehnološke potrebe Terminala kad Korisnik Terminala koristi Terminal, izračunata u skladu s Politikom raspodjele prirodnog plina Operatora (Dodatak br. 2 Pravila) i koji ne prelazi Dozvoljeni gubitak.

18. Gubitak plina Terminala – količina UPP-a utrošena za tehnološke potrebe Terminala, izračunata u skladu s Politikom raspodjele prirodnog plina Operatora (Dodatak br. 2 Pravila).

19. Gubitak prirodnog plina Operatora – gubitak prirodnog plina u Terminalu koji premašuje Dozvoljeni gubitak izračunat u skladu s Politikom raspodjele prirodnog plina (Dodatak br. 2 Pravila).

20. Internetska stranica – internetska stranica Operatora, www.lng.hr

21. Izvještaj o kvaliteti i količini – dokument koji potvrđuje količinu UPP-a pretovarenu s Broda za prijevoz UPP-a u Terminal izračunat u skladu s postupkom i uvjetima utvrđenima u Pravilima.

22. Izvještaj o Teretu – certifikati kvalitete i količine Tereta izdani od strane nadležne osobe u luci ukrcaja Tereta na Brod za prijevoz UPP-a.

23. Kapaciteti ponovnog uplinjavanja UPP-a – količina plina koju Korisnik Terminala ima pravo upliniti korištenjem Usluge prihvata i otpreme UPP-a tijekom određenog vremenskog perioda.

24. Isparavanje plin nastao isplinjavanjem UPP-a u teretnim spremnicima FSRU-a.

25. Kontrola u odnosu na bilo koju osobu, sposobnost da (izravno ili neizravno) upravlja poslovima takve osobe i/ili kontrolira sastav njene uprave ili ekvivalentnog tijela, uključujući putem:

a) vlasništva ili kontrole (izravno ili neizravno) pedeset posto (50%) ili više udjela u kapitalu sa pravom glasa te osobe; ili

b) sposobnost da upravlja s barem pedeset posto (50%) ili više glasova iskoristivih na skupštini takve osobe o svim ili u bitnom svim pitanjima, ili

c) pravo da imenuje ili opozove direktore odnosne osobe koji drže većinsko pravo glasa na sjednicama uprave (ili ekvivalentnog tijela) takve osobe o svim, ili u bitnom svim, pitanjima;

te će se »Kontroliran« tumačiti na odgovarajući način.

26. Korisnik Terminala – pravna osoba (koja može biti zastupana od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe temeljem pravnog posla, punomoći ili zakona) koja ima dozvolu za trgovinu ili opskrbu plinom, koja je sklopila Ugovor i Ugovor o zajedničkom korištenju Terminala i kojoj su dodijeljeni Kapaciteti ponovnog uplinjavanja UPP-a u skladu s postupkom utvrđenim Pravilima.

27. Lokacija Terminala – pristan na kojem se sidri FSRU, koja se nalazi na sjevernom dijelu otoka Krka, u općini Omišalj, Repub­lika Hrvatska s približnom dužinom od 345530 istočno i 5008595 sjeverne širine.

28. Lučka kapetanija – Lučka kapetanija Rijeka.

29. Lučke pristojbe – lučke pristojbe, davanja, troškovi pilotaže i bilo koji drugi troškovi u vezi s bilo kojim Brodom za prijevoz UPP-a ili njegovim Teretom koji se mora pretovariti u Terminal.

30. Luka luka posebne namjene – Terminal za UPP na lokaciji u Omišlju na otoku Krku.

31. Maksimalna vlastita potrošnja – ograničenje Vlastite potrošnje na bilo koji određeni dan sukladno pragovima za potrošnju goriva kako je definirano u Tehničkim uvjetima Terminala.

32. Minimalna operativna razina UPP-a – minimalna količina UPP-a (izražena u m3) koja treba biti konstantno prisutna u teretnim spremnicima FSRU-a, prisutnost koje kontrolira Operator. Operator određuje Minimalnu operativnu razinu UPP-a u Tehničkim karakteristikama Terminala, postupajući kao Razumni i savjesni energetski subjekt,.

33. Mjesečni raspored – Raspored usluga za mjesec u plinskoj godini.

34. Nadzornik neovisni stručnjak koji će svjedočiti i provjeriti sve uređaje za certificiranje razina točnosti mjerenja, mjerenja i analize, kalibracije / validacije opreme navedene u ovom dokumentu. Stručnjak će pripremiti i potpisati Izvješće o količini i kvaliteti na temelju podataka o količini Tereta koji osigurava Kapetan Broda za prijevoz UPP-a ili njegov predstavnik te podatke o kakvoći tereta koje pruža Operater (pod uvjetom da je sustav uzorkovanja instaliran u Terminalu).

35. Narudžba pretovara UPP-a – zahtjev Korisnika Terminala prema Operatoru da se određena količina Tereta dostavi u Terminal.

36. Neiskorišteni kapaciteti – Kapaciteti ponovnog uplinjavanja UPP-a dodijeljeni Korisniku Terminala, koje Korisnik Terminala ne namjerava koristiti i/ili ne koristi unutar odredbi Rasporeda usluga.

37. Nepovoljni vremenski uvjeti – sljedeći nepovoljni vremenski i/ili morski uvjeti:

a) koji odgađaju ili sprječavaju Brod za prijevoz UPP-a da plovi od Stanice za ukrcaj pilota do Lokacije Terminala ili pristane na Lokaciji Terminala, u skladu sa specifikacijama vremenskih uvjeta kako su definirani u Maritimnoj studiji objavljenoj na internetskim stranicama ili u naredbi odgovorne osobe u Luci; ili

b) temeljem kojih kapetan Broda za prijevoz UPP-a procijeni da nije sigurno pristati s Brodom za prijevoz UPP-a na Lokaciju Terminala.

38. Nepovoljni meteorološko-oceanografski uvjeti – meteorološko-oceanografski i/ili ostali uvjeti koji se pojavljuju na Lokaciji Terminala koji su izvan sigurnosnih uvjeta utvrđenih za obavljanje potrebne djelatnosti od strane Broda za prijevoz UPP-a, o čijim parametrima će Operator izvijestiti Korisnike Terminala s vremena na vrijeme, i koji parametri će ovisiti o aktivnosti koja se treba izvesti.

39. Nestandardni UPP – UPP koji je već pretovaren ili je u postupku pretovara u Terminal, a koji ne odgovara standardima kvalitete iz Specifikacija kvalitete UPP-a.

40. Potvrda o spremnosti ili NOR – potvrda koju daje kapetan Broda za prijevoz UPP-a o dolasku u Luku i njegovoj spremnosti za pretovar Tereta.

41. Održavanje sve aktivnosti usmjerene na održavanje, obnovu, i/ili poboljšanje funkcionalnosti Terminala i/ili funkcionalnosti transportnog sustava, tijekom kojeg su obustavljene Usluge Operatora, ili je njihova dostupnost ograničena.

42. Opći uvjeti ili OU – Opći uvjeti koji se primjenjuju na pružanje Usluge prihvata i otpreme UPP-a i bilo koje nestandardne usluge Operatora, te su sastavni dio ovih Pravila kao Dodatak br. 1.

43. Operator LNG Hrvatska d.o.o. kao investitor, vlasnik i Operator Terminala ili njegovi pravni sljednici.

44. Operator FSRU-a – pravna osoba koja upravlja i nadzire rad FSRU-a te je zadužena za njegovo održavanje sukladno ugovoru o upravljanju i održavanju sklopljenom s Operatorom.

45. Obeštećena stranka Korisnika Terminala – Korisnik Terminala i sve njegove podružnice, ugovoreni izvođači radova, podizvođači, direktori, rukovoditelji, službenici, zaposlenici, agenti, predstavnici, računovođe, savjetnici, odvjetnici i konzultanti (ali ne uključuje bilo koju Osiguranu Stranku Operatora).

46. Obeštećena stranka Operatora – Operator i sve Operatorove podružnice, ugovoreni izvođači radova, podizvođači, direktori, rukovoditelji, službenici, zaposlenici, agenti, predstavnici, računovođe, savjetnici, odvjetnici i konzultanti (ali ne uključuje bilo koju Obeštećenu stranku Korisnika Terminala).

47. Plinski dan – razdoblje od 24 sata koje počinje u 06:00 sati i traje do 6:00 sljedećeg dana.

48. Plutajuća jedinica za prihvat, skladištenje i ponovno uplinjavanje ili FSRU – plutajuća jedinica za spremanje i ponovno uplinjavanje s mogućnošću pretovara i ponovnog uplinjavanja UPP-a.

49. Podnositelj zahtjeva – osoba koja udovoljava preduvjetima da postane Korisnik Terminala sukladno Pravilima i ostalim pravnim aktima te traži dobivanje Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a.

50. Podružnica u odnosu na bilo koju pravnu osobu, bilo koja osoba koja Kontrolira, je Kontrolirana od, ili je pod zajedničkom Kontrolom s navedenom pravnom osobom.

51. Ponovno uplinjavanje UPP-a – proces ponovnog uplinjavanja Tereta u Terminalu tijekom kojeg se UPP pretvara iz tekućeg u plinovito stanje te se dostavlja do Točke isporuke.

52. Posljedični gubitci – bilo koje i sve slučajne, posljedične, neizravne, posebne, kaznene Štete bilo koje vrste i prirode koje proizlaze iz ili u vezi sa ovim Ugovorom, kako god da su prouzročene (uključujući propustom ili nepažnjom Stranke (kako su definirane u Ugovoru) ili zakonskom obvezom Stranke) i neovisno o tome jesu li bili predvidivi na datum sklapanja Ugovora, uključujući neizravne Štete koje se odnose na:

a) gubitak, raskid, otkaz ili ne-obnavljanje bilo kojeg ugovora o upravljanju ili održavanju;

b) tražbine zbog gubitka vremena, proizvodnje, dobiti ili prihoda ili prekida poslovanja;

c) gubitak mogućnosti korištenja ili štete na imovini ili strojevima (uključujući cjevovode, pristan, plovilo ili spremnike); i

d) propust, u dijelu ili cijelosti, u izvršavanju ili zakašnjelo izvršavanje bilo kojeg ugovora (uključujući bilo koji ugovor o kupoprodaji plina nakon točke isporuke u transportni sustav (downstream), ugovora o prodaji i kupnji UPP-a, ugovor o najmu (charter) Brodova za prijevoz UPP-a i ugovor o najmu (charter) tegljača), uključujući bilo koji propust dostave, dostavu manje količine od ugovorene, ili dostavu Nestandardnog UPP-a.

53. Potvrđeni nazad-pretovar – svaki Teret kojeg Korisnik Terminala namjerava ukrcati na brod-cisternu za UPP ili manji brod za prijevoz UPP-a određen od Korisnika Terminala za ukrcaj UPP-a iz FSRU-a, koji brod mora biti u svakom pogledu kompatibilan s FSRU-om, u skladu s važećim propisima i Tehničkim uvjetima Terminala, i koji je podložan inspekciji i odobrenju od strane Operatora, pri čemu se takvo odobrenje neće neopravdano uskratiti.

54. Povratna količina UPP-a – količina UPP-a koju je Preuzimatelj UPP-a dužan vratiti Ustupitelju UPP-a, a koja odgovara Pozajmljenoj količini UPP-a.

55. Pozajmljena količina UPP-a – dio Tereta Ustupitelja UPP-a, uključujući Gubitak plina Korisnika Terminala, koji se pozajmljuje Preuzimatelju UPP-a sukladno ovim Pravilima.

56. Poziv poziv, javno objavljen na Internetskim stranicama, kojim se poziva na predavanje Zahtjeva za raspodjelu Dostupnih kapaciteta Terminala nakon početka Godišnjeg postupka zakupa kapaciteta. Poziv se objavljuje na Internetskim stranicama kontinuirano, dok god postoje Dostupni kapaciteti koji se mogu raspodijeliti.

57. Pretovar UPP-a – pretovar Tereta sa Broda za prijevoz
UPP-a u Terminal.

58. Preuzimatelj UPP-a – Zajednički Korisnik koji pozajmljuje UPP od drugog Zajedničkog Korisnika (Ustupitelja UPP-a) u skladu s procedurom iznesenom u Pravilima.

59. Predviđeno vrijeme dolaska ili ETA – predviđeno vrijeme dolaska Broda za prijevoz UPP-a do Stanice za ukrcaj pilota.

60. Propisi o sankcijama – propisi o ekonomskim ili financijskim sankcijama i/ili trgovinskim embargoima, zabranama, restriktivne mjere, odluke, izvršni nalozi ili obavijesti od strane regulatora koji se implementiraju, prilagođavaju, nameću, upravljaju, donose i/ili primjenjuju od strane bilo kojeg Tijela koje je usvojilo sankcije.

61. Raspored usluga – mjesečni i/ili godišnji raspored Usluga prihvata i otpreme UPP-a Zajedničkog Korisnika i/ili Korisnika Terminala, na temelju kojeg Operator pruža te usluge tijekom određenog vremenskog razdoblja u skladu s uvjetima pružanja usluge označenim u članku 36. ovih Pravila i Tehničkim karakteristikama Terminala.

62. Rezerviranje kratkoročnih kapaciteta – postupak dodjele Dostupnih kapaciteta nakon završenog Godišnjeg postupka zakupa kapaciteta u skladu s uvjetima određenim ovim Pravilima.

63. Razumni i savjesni energetski subjekt – osoba koja postupa u dobroj vjeri s namjerom da ispuni svoje ugovorne obveze temeljem Ugovora, kao i obaveze temeljem primjenjivih zakona i propisa, i koja u tom smislu i u uopće prilikom svog poslovanja, postupa s takvim stupnjem vještine, dužne pažnje, savjesnosti i predviđanja, koji bi se razumno i uobičajeno očekivao od stručnog i iskusnog energetskog subjekta koji udovoljava svim uvjetima određenim primjenjivim propisima i koji se bavi istim tipom djelatnosti pod istim ili sličnim okolnostima.

64. Sekundarno tržište – tržište Neiskorištenih kapaciteta Terminala na kojemu Korisnici Terminala međusobno trguju ugovorenim kapacitetima Terminala u skladu s procedurom i uvjetima izloženima u ovim Pravilima.

65. Specifikacija kvalitete UPP-a – zahtijevana specifikacija kvalitete UPP-a koja će biti objavljena na internetskoj stranici.

66. Stranka pod sankcijama – osoba koja je:

(a) navedena na bilo kojem popisu osoba ili entiteta koji je objavljen u vezi s Propisima o sankcijama od ili u ime Tijela koje je usvojilo sankcije (bilo da je određena imenom po imenu ili ako je uključena u vrstu sankcioniranih osoba);

(b) ima prebivalište, registrirano sjedište ili svoje glavno mjesto poslovanja u, ili je osnovana u skladu sa zakonima od, zemlje koja je podložna Propisima o sankcijama koji se odnose na navedenu zemlju; ili

(c) direktno ili indirektno u vlasništvu ili je Kontrolirana od strane osoba na koje se odnose točke (a) i/ili (b) iznad.

67. Standardna količina Tereta – količina UPP-a između 65.000 m3 (šezdeset i pet tisuća kubičnih metara) i 150.000 m3 (stopedeset tisuća kubičnih metara).

68. Stanica za ukrcaj pilota – stanica za ukrcaj pilota koju je odredilo nadležno pomorsko tijelo za ukrcaj i iskrcaj pilota radi prelaska na Lokaciju Terminala u skladu s primjenjivim pravilima o pilotiranju, približne zemljopisne koordinate su 45 ° 11.8 N, 14 ° 29.4 E.

69. Stvarno vrijeme stajanja – točno vrijeme koje Brod za prijevoz UPP-a stvarno potroši na pristan, pretovar i odlazak od FSRU-a.

70. Štete skupno; sva potraživanja, odgovornosti, obaveze, gubici, nedostaci, kazne, akcije, tužbe, vanjski i drugi troškovi i nadoknade bilo koje vrste (uključujući ali ne ograničeno na, razumne troškove postupaka i nagrade za zastupanje).

71. Tarifa tarifa primjenjiva za korištenje Usluga prihvata i otpreme UPP-a, utvrđena prema odredbama Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne Novine br. 110/17) te eventualne kasnije izmjene i dopune.

72. Tehničke karakteristike Terminala – tehničke i operativne specifikacije Terminala navedene u Tehničkim uvjetima Terminala koji će biti objavljeni na internetskoj stranici.

73. Tehnički uvjeti Terminala – detaljni opisi tehničkih odredbi i uvjeta koji će se primjenjivati na Korisnika Terminala i Brodove za prijevoz UPP-a, a koji se odnose na odobrenje Brodova za prijevoz UPP-a, njihov dolazak, pristajanje, privez/odvez, postupke pretovara te ostale uvjete korištenja Terminala, i koji će biti objavljeni na Internetskim stranicama.

74. Tehnološki kapacitet Terminala – maksimalni kontinuirani Kapacitet ponovnog uplinjavanja UPP-a kojeg Operator može ponuditi Korisnicima Terminala s obzirom na Tehničke karakteristike Terminala, integritet, zahtjeve za korištenjem Terminala i ostale faktore.

75. Teret količina UPP-a koja će biti pretovarena u Terminal.

76. Termin vremensko razdoblje određeno za dolazak Broda za prijevoz UPP-a unutar planirane plinske godine, koje se primjenjuje u svrhe godišnjeg raspoređivanja kako je to određeno u ovim Pravilima, a tokom kojeg vremenskog razdoblja će Operator pružati Usluge u odnosu na navedeni Brod za prijevoz UPP-a sukladno ovim Pravilima.

77. Terminal ukupnost građevinskih objekata i postrojenja uključujući FSRU kroz koje se UPP uvozi u Republiku Hrvatsku i kroz koji se pružaju Usluge prihvata i otpreme UPP-a i nestandardne usluge Operatora opisane u ovim Pravilima.

78. Tijelo koje je usvojilo sankcije – Republika Hrvatska, država Korisnika Terminala, Ujedinjeni narodi, Europska unija, države članice Europske unije, Sjedinjene Američke Države i bilo koje tijelo koje donosi ili primjenjuje Propise o sankcijama u ime bilo kojeg od prethodno navedenih entiteta.

79. Točka isporuke – Mjerna postaja na poveznoj točki sa transportnim sustavom.

80. Točka pretovara – točka u kojoj se izlazni prirubnici na cijevima za istovar UPP-a Broda za prijevoz UPP-a povezuju s ulaznim prirubnicima na cijevima za utovar UPP-a FSRU-a.

81. Ugovor o korištenju Terminala ili Ugovor – ugovor sklopljen između Operatora i Korisnika Terminala, čiji obrazac je objavljen na Internetskoj stranici.

82. Ugovor o zajedničkom korištenju Terminala – ugovor između Operatora i svih Korisnika Terminala koji određuje pravne uvjete za Zajedničko korištenje Terminala sukladno čl. 52. Pravila, obrazac koji se objavljuje na internetskoj stranici.

83. Usluge prihvata i otpreme UPP-a – Usluge prihvata i otpreme prirodnog plina kako su definirane u čl. 14. Pravila.

84. Usluge Usluge prihvata i otpreme UPP-a i nestandardne usluge.

85. Ustupitelj UPP-a – Zajednički Korisnik koji pozajmljuje UPP, na kojem mu pripada pravo vlasništva, drugom zajedničkom Korisniku (Preuzimatelju UPP-a) u skladu s postupkom utvrđenim ovim Pravilima.

86. Valjano odobren Teret – odobreni Teret koji:

a) udovoljava Specifikaciji kvalitete UPP-a; i

b) čiji istovar s Broda za prijevoz UPP-a na FSRU ne može biti veći od najveće dopuštene granice sigurnog utovara za FSRU, umanjeno za količinu UPP-a u teretnim tankovima FSRU-a u datom trenutku, te umanjeno za ponovno uplinjen UPP koji se ispušta istovremeno s utovarom bilo kojeg UPP-a s Broda za prijevoz UPP-a na FSRU.

87. Virtualno skladište – virtualni / računalni podaci o skladištenju Tereta na Terminalu počevši od završetka pretovara Tereta određenog Korisnika Terminala u Terminal, pa sve do potpunog povlačenja UPP-a u ekvivalentnoj količini Tereta, kroz korištenje Usluge prihvata i otpreme UPP-a, uključujući Gubitke plina Korisnika Terminala. U slučaju kad Korisnik Terminala završi navedeno povlačenje Tereta ili kada još nije dostavio Teret u Terminal te koristi Usluge prihvata i otpreme UPP-a, razdoblje Virtualnog skladištenja će započeti na dan kad se budu koristile takve usluge pa sve do dana isporuke ekvivalentne količine UPP-a.

88. Vlastita potrošnja – sveukupna unutarnja potrošnja UPP-a i/ili prirodnog plina od strane FSRU-a, koja uključuje UPP koji se troši kao gorivo i prirodni plin koji je izgubljen uslijed ispuštanja.

89. Vrijeme dolaska – vremensko razdoblje dodijeljeno Brodu za prijevoz UPP-a da stigne u Luku.

90. Zagušenje Terminala – situacija gdje je razina Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a koja se traži u datom trenutku prerasla Tehnološki kapacitet Terminala ili Dostupne kapacitete.

91. Zahtjev zahtjev za raspodjelu Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a (obrazac kojeg zahtjeva Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici) kojeg ispunjava Podnositelj zahtjeva u obliku kojeg određuje Operator te kojim potvrđuje svoj pristanak na uvjete koji se primjenjuju na Korisnika Terminala, a koji su utvrđeni u Pravilima te drugim pravnim aktima te kojim će prihvatiti zatražene Kapacitete ponovnog uplinjavanja UPP-a ako mu budu dodijeljeni. Navedeni obrazac Zahtjeva će koristiti postojeći Korisnik Terminala (koji zahtjeva raspodjelu dodatnih Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a) i novi Korisnik Terminala.

92. Zajednički Korisnik – Korisnik Terminala koji je potpisao Ugovor o zajedničkom korištenju Terminala, te je vlasnik dostavljenog UPP-a ili pozajmljuje UPP dostavljen od strane drugih Korisnika Terminala prema uvjetima određenim u Pravilima, tako da Tereti svih Korisnika Terminala mogu biti prihvaćeni i/ili ponovno uplinjeni na Terminalu.

93. Zajednički raspored korištenja Terminala – zajednički raspored korištenja Usluga Terminala od strane Korisnika u određenom periodu, koji proizlazi iz spajanja individualnih Rasporeda Usluga Korisnika Terminala.

94. Zajedničko korištenje Terminala – korištenje Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a kad ih istovremeno koristi više od jednog Korisnika Terminala kako je definirano u ovim Pravilima.

III. OPIS TERMINALA ZA UPP

Tehničke karakteristike Terminala i tehnički uvjeti Terminala

Članak 3.

(1) Terminal će biti smješten u luci posebne namjene na sjeveru otoka Krka, unutar Općine Omišalj.

(2) Razvoj, projektiranje, izgradnju, vlasništvo, upravljanje i održavanje Terminala kao integrirane cjeline obavlja Operator u skladu s uvjetima određenim u ovim Pravilima, Ugovoru i OU.

(3) Terminal će činiti sljedeći dijelovi:

1. Spremnici za skladištenje UPP-a i jedinice za uplinjavanje na permanentno privezanom FSRU;

2. Pristan, koji se sastoji od pristaništa i privezišta, fleksibilnih istakačkih crijeva za utovar/istovar i visokotlačne plinske platforme;

3. Priključne plinske instalacije i ostala plinska infrastruktura locirana unutar granica Terminala, uključujući i prihvatno-odašiljačko-čistačku stanicu; i

4. Sve naprave, dijelovi, instrumenti, dodatci, oprema, zgrade, građevinski radovi, infrastruktura i ostalo vlasništvo koje može biti inkorporirano ili instalirano, ili na drugi način potrebno ili prikladno za posjedovanje, upravljanje i održavanje bilo kojeg od navedenog.

Članak 4.

Potpisom Ugovora, Korisnici Terminala stječu pravo na korištenje Terminala unutar tehničkih karakteristika Terminala u kojima je određen maksimalni raspon Usluga prihvata i otpreme UPP-a koje će biti dostupne i koje mogu biti pružene Korisnicima Terminala. Pravo na korištenje Terminala može se ograničiti samo u slučajevima sukladno ovim Pravilima i propisima (uključujući, ali ne ograničeno na: Održavanje, Nepovoljne vremenske uvjete, Nepovoljne meteorološko-oceanografske uvjete i okolnosti koje su izvan kontrole ili odgovornosti Operatora).

Članak 5.

Tehničke karakteristike Terminala bit će dane u Tehničkim uvjetima Terminala, koji će biti objavljeni na Internetskim stranicama i obvezujući za Korisnike Terminala kao i za druge osobe koje namjeravaju postati Korisnici Terminala u skladu s postupkom određenim u primjenjivim pravnim aktima i ovim Pravilima.

Povezanost s transportnim sustavom

Članak 6.

(1) Terminal će biti povezan s transportnim sustavom kojim upravlja Operator transportnog sustava (Plinacro).

(2) Povezivanje Terminala s transportnim sustavom obavlja se radi stvaranja preduvjeta za sigurnu i pouzdanu isporuku plina.

(3) Operator će osigurati razmjenu informacija s Operatorom transportnog sustava (Plinacro), uvažavajući pravila za razmjenu podataka propisana Mrežnim pravilima transportnog sustava.

(4) Priključenje Terminala na transportni sustav ili povećanje priključnog kapaciteta postojećeg priključka provodi se u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

(5) Operator i operator transportnog sustava uredit će međusobna prava i obveze te način razmjene podataka kako bi osigurali učinkovito i pouzdano funkcioniranje, razvoj i planiranje održavanja međusobno povezanih sustava te će sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

(6) Ukoliko Ugovorom nije regulirano drugačije, nakon ugovaranja Usluge prihvata i otpreme UPP-a, Korisnik Terminala je dužan rezervirati kapacitet za ulaz u transportni sustav koji je ujedno i izlaz iz Terminala, te u tu svrhu sklopiti ugovor s Operatorom transportnog sustava (Plinacro) sukladno proceduri opisanoj od strane navedenog operatora.

IV. RAZVOJ I IZGRADNJA TERMINALA

Operatorove odgovornosti za izgradnju Terminala

Članak 7.

Operator je odgovoran za izgradnju, upravljanje i vođenje Terminala sukladno ZTP-u. Operator obavlja navedene djelatnosti vodeći računa o tome da treba postići siguran i pouzdan rad Terminala te osigurati pouzdano pružanje Usluga Korisnicima Terminala sukladno ZTP-u i ovim Pravilima.

Plan razvoja i izgradnje Terminala

Članak 8.

Operator će izvršiti dizajniranje, projektiranje i izgradnju Terminala prema planu razvoja Terminala kojeg će Operator izraditi sukladno ZTP-u, te pod uvjetima i u rokovima određenim u Ugovoru.

Članak 9.

Rokovi izgradnje mogu se promijeniti u slučaju Događaja Više sile (kako je definiran u OU, dalje: Događaj Više sile) ili u slučaju nastupa ostalih okolnosti koje su izvan kontrole ili odgovornosti Operatora.

Povećanje Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a

Članak 10.

Zbog trenutnih ograničenih kapaciteta transportnog sustava na koji je spojen Terminal, Kapaciteti ponovnog uplinjavanja UPP-a koji se nude Korisnicima Terminala manji su nego puni tehnički kapaciteti Terminala.

Članak 11.

Kad se povećaju kapaciteti transportnog sustava, Operator će provesti dodatne Godišnje postupke zakupa kapaciteta za dodjelu novih Dostupnih kapaciteta koji neće prelaziti Tehnološki kapacitet Terminala. Dodjela novih Dostupnih kapaciteta sukladno ovom članku neće utjecati na Kapacitete ponovnog uplinjavanja UPP-a koji su već dodijeljeni Korisnicima Terminala.

V. PUŠTANJE U RAD, UPRAVLJANJE I NADZOR NAD TERMINALOM ZA UPP

Članak 12.

(1) Operator će obavijestiti Korisnike Terminala, u skladu s člankom 91. stavkom 2 i/ili člankom 92. stavkom 1 Pravila, barem 5 (pet) mjeseci unaprijed (jednom svaka tri mjeseca) o procijenjenom datumu početka puštanja u rad Terminala i takve informacije potom ažurirati 3 (tri) mjeseca (jednom mjesečno), 1 (jedan) mjesec (jednom tjedno) i 1 (jedan) tjedan (svakodnevno) prije puštanja u rad.

(2) Operator će osigurati upravljanje i nadzor nad Terminalom kad bude u komercijalnom radu, u koordinaciji s Korisnicima Terminala, Operatorom transportnog sustava (Plinacro), Operatorom FSRU-a i Lučkom kapetanijom. Operator će upravljati i vršiti nadzor nad Terminalom sukladno ZTP-u i ovim Pravilima.

VI. OPIS USLUGA

Članak 13.

Operator pruža sljedeće usluge: (a) Usluge prihvata i otpreme UPP-a, kao svoje standardne usluge koje su opisane u članku 14. Pravila; i (b) nestandardne usluge Operatora koje su opisane u članku 16. Pravila.

Članak 14.

(1) Usluge prihvata i otpreme UPP-a sastoje se od sljedećih povezanih i međusobno zavisnih usluga (skupne usluge) koje se pružaju Korisniku Terminala samo pod uvjetima navedenima u nastavku:

1. Prihvaćanje i pristajanje na Terminal Broda za prijevoz UPP-a kompatibilnog s FSRU-om koji je uspješno prošao postupke odobrenja i provjere ustanovljene u ovim Pravilima i Tehničkim uvjetima Terminala, i koji dostavlja Teret unutar Vremena dolaska navedenog u odobrenom Rasporedu usluga;

2. Pretovar UPP-a – pretovar Tereta u skladu s ovim Pravilima;

3. Fizičko i virtualno skladištenje količine UPP-a dodijeljene Korisniku Terminala (dostupno nakon spajanja Rasporeda usluga svih Korisnika Terminala, tj. utvrđivanja Zajedničkog korištenja Terminala kako je određeno u člancima 52. – 58. ovih Pravila);

4. Ponovno uplinjavanje UPP-a – uplinjavanje količine UPP-a dodijeljene Korisniku Terminala tijekom određenog vremenskog razdoblja, temeljeno na Rasporedu usluga Korisnika Terminala i/ili Dnevnim nominacijama, određene stope Ponovnog uplinjavanja UPP-a koja u Zajedničkom korištenju Terminala ne može biti manja od minimalne stope Ponovnog uplinjavanja UPP-a, i ne može biti veća od maksimalne stope Ponovnog uplinjavanja UPP-a (koje su definirane Tehničkim karakteristikama Terminala iz članka 5. stavka 1. Pravila) osim u slučajevima Održavanja, i, nakon završetka Ponovnog uplinjavanja UPP-a, dostave plina do Točke isporuke.

Članak 15.

Kako bi se osigurala mogućnost da nekoliko različitih Korisnika Terminala istovremeno koristi Terminal i izmjenjuje dostavljene Terete u skladu s uvjetima i procedurom uspostavljenom pod člancima 52. – 58. ovih Pravila, uvjeti Zajedničkog korištenja Terminala će se jednako primjenjivati na sve Korisnike Terminala koji istovremeno koriste Usluge prihvata i otpreme UPP-a.

Članak 16.

(1) Osim standardnih usluga određenih ovim Pravilima Operator nudi i nestandardne usluge Operatora, prema Metodologiji kojom će se utvrditi cijena nestandardnih usluga koju donosi Agencija, i cjeniku nestandardnih usluga Operatora objavljenom na Internetskoj stranici.

(2) Operator može, osim ako bi pružanje takve nestandardne usluge Operatora utjecalo na uredno pružanje Usluga prihvata i otpreme UPP-a prema ostalim Korisnicima Terminala, po vlastitom nahođenju, Korisnicima Terminala pružiti nestandardne usluge.

(3) Operator pruža sljedeće nestandardne usluge sukladno ovim Pravilima:

– prijenos Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a na Sekundarnom tržištu – naknada prodavatelja;

– prijenos Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a na Sekundarnom tržištu – naknada kupca;

– evidentiranje trgovine UPP-om Korisniku Terminala prodavatelju UPP-a;

– evidentiranje trgovine UPP-om Korisniku Terminala kupcu UPP-a;

– pristup ETSSAS-u i otvaranje bilančnog računa kupcu Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a na Sekundarnom tržištu koji nema važeći Ugovor;

– mjesečna naknada za vođenje bilančnog računa kupcu Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a na Sekundarnom tržištu koji nema važeći Ugovor;

– prodaja neuplinjenog/nepovučenog UPP-a ili prirodnog plina u otvorenom postupku prema članku 86. ovih Pravila; i

– pražnjenje spremnika FSRU-a sukladno članku 84. ovih Pravila.

(4) Za otklanjanje sumnje, osim ako se zasebno ne dogovore drugačije, Operator nije obavezan pružati nikakve druge usluge osim onih izrijekom određenih ovim Pravilima.

VII. UPRAVLJANJE KAPACITETIMA I NJIHOVA RASPODJELA

Članak 17.

Maksimalni opseg Usluga prihvata i otpreme UPP-a određen je u Tehničkim karakteristikama Terminala iz članka 5. stavka 1. Pravila. Usluge prihvata i otpreme UPP-a pružaju se sukladno Tehničkim uvjetima Terminala iz članka 5. Pravila te su određene obzirom na idealne uvjete. Pružanje Usluga prihvata i otpreme UPP-a može se ograničiti samo u slučajevima sukladno ovim Pravilima i propisima (uključujući, ali ne ograničeno na slučajeve Održavanja, Nepovoljne vremenske uvjete, Nepovoljne meteorološko-oceanografske uvjete i okolnosti koje su izvan kontrole ili odgovornosti Operatora).

Članak 18.

Operator omogućava Korisnicima Terminala da koriste Usluge prihvata i otpreme UPP-a dodjeljujući im Dostupne kapacitete, koji uključuju pravo i obavezu Korisnika Terminala da koristi Usluge prihvata i otpreme UPP-a u određenom vremenskom razdoblju.

Principi raspodjele kapaciteta

Članak 19.

(1) Podnositelji zahtjeva mogu rezervirati kapacitete ponovnog uplinjavanja UPP-a u Terminalu u kWh za plinsku godinu za razdoblje od 1 do 20 godina, počevši od 2020. godine.

(2) Zahtjevi će biti ocijenjeni u ponovljenim koracima (iteracijama) po zahtijevanom trajanju Usluga prihvata i otpreme UPP-a od najdužeg trajanja korištenja do najkraćeg trajanja korištenja. Dostupni kapaciteti za određeni korak izračunat će se uzevši u obzir kapacitete koji su već raspodijeljeni u prijašnjim koracima. Podnositelji zahtjeva koji traže Kapacitete ponovnog uplinjavanja UPP-a za najduži vremenski period imat će prioritet u Godišnjem postupku zakupa kapaciteta.

(3) Prva rezervacija, raspodjela i ugovaranje Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a obavit će se putem nediskriminirajućeg i transparentnog »Open Season« postupka kojeg provodi Operator na temelju pravila za provedbu Opena Season postupka – obvezujuće faze i njihovih dodataka koji čine njihov sastavni dio, objavljenim na internetskoj stranici kao i svim drugim s njima povezanim dokumentima.

Članak 20.

Ako postoji Zagušenje Terminala prilikom dodjele Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a unutar određenog koraka Godišnjeg postupka zakupa kapaciteta primjenjuju se sljedeća pravila:

1. Podnositelj zahtjeva koji traži najveću ukupnu količinu Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a imat će prioritet u Godišnjem postupku zakupa kapaciteta.

2. Ako postoji više Podnositelja zahtjeva koji ispunjavaju kriterije postavljene točkom 1. ovog članka, Podnositelj zahtjeva koji je u Zahtjevu naveo najniži ukupni minimum Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a imat će prioritet u Godišnjem postupku zakupa kapaciteta.

3. Ako postoji više Podnositelja zahtjeva koji ispunjavaju kriterije postavljene u točkama 1. i 2. ovog članka, Podnositelj zahtjeva koji je najranije predao zahtjev Operatoru imat će prioritet u Godišnjem postupku zakupa kapaciteta (po principu »tko prvi, njegovo«).

Članak 21.

Kapaciteti ponovnog uplinjavanja UPP-a koje je dobio Korisnik Terminala daju Korisniku Terminala pravo da koristi Usluge prihvata i otpreme UPP-a do kapaciteta Usluga prihvata i otpreme UPP-a koji su dodijeljeni tom Korisniku Terminala. Pravo na korištenje Usluga prihvata i otpreme UPP-a odobreno Korisniku Terminala dodjeljivanjem Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a obavljeno je usuglašavanjem Rasporeda usluga, koje se obavlja nakon Godišnjeg postupka zakupa kapaciteta iz članaka 17. – 35. Pravila. Radi izbjegavanja dvojbe, Kapaciteti ponovnog uplinjavanja UPP-a mogu se koristiti samo nakon usuglašavanja Rasporeda usluga u skladu s procedurama i uvjetima uspostavljenima u Pravilima.

Članak 22.

(1) Operator dodjeljuje Dostupne kapacitete prije početka svake plinske godine (Godišnji postupak zakupa kapaciteta, proveden prema člancima 17. – 35. ovih Pravila). Ako nakon provođenja Godišnjeg postupka zakupa kapaciteta ostane Dostupnih kapaciteta, navedeni Dostupni kapaciteti će se dodijeliti u postupku Rezervacije kratkoročnih kapaciteta (procedura se provodi prema člancima 17. – 35. ovih Pravila).

(2) Svake godine na dan 15. svibnja Operator započinje Godišnji postupak zakupa kapaciteta objavljivanjem poziva na svojim Internetskim stranicama u kojemu Operator mora navesti:

1. Dostupne kapacitete.

2. Datume početka i kraja korištenja Dostupnih kapaciteta.

3. Postupak podnošenja Zahtjeva.

4. Rok za podnošenje Zahtjeva iznosi 30 (trideset) kalendarskih dana od objave poziva.

(3) U slučaju da se Godišnji postupak zakupa kapaciteta ne provede, tj. ako ne pristigne niti jedan zahtjev ili nisu dodijeljeni Kapaciteti ponovnog uplinjavanja UPP-a prema zaprimljenim Zahtjevima, Operator može objaviti ponovljeni Godišnji postupak dodjele Kapaciteta bez obzira na rok određen u stavku 2. ovog članka Pravila.

Članak 23.

(1) Kapacitete ponovnog uplinjavanja UPP-a dodjeljuje Operator također nakon Godišnjeg postupka zakupa kapaciteta, tj. kad završi rok određen sukladno postupku iz članka 22., stavka 2, točke 4. Pravila, a kad postoje Dostupni kapaciteti. Operator kontinuirano objavljuje i ažurira informacije o Dostupnim kapacitetima na svojim Internetskim stranicama.

(2) Tijekom Rezerviranja kratkoročnih kapaciteta, Operator neće biti dužan razmatrati niti prihvatiti Zahtjeve, uključujući dokumente određene u članku 27., stavku 2. ovih Pravila, dostavljene kasnije od 60 (šezdeset) kalendarskih dana prije početka korištenja zahtijevanih Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a. Zahtjevi mogu biti podneseni pod drugim uvjetima od onih određenih Pravilima temeljem dogovora između Korisnika Terminala i Operatora.

(3) Ako je Zahtjev tijekom Rezerviranja kratkoročnih kapaciteta podnijelo više Podnositelja, Kapaciteti ponovnog uplinjavanja UPP-a daju se prioritetno Podnositelju zahtjeva koji je ranije podnio Zahtjev Operatoru (po principu »tko prvi, njegovo«).

Postupak raspodjele Kapaciteta

Članak 24.

(1) Podnositelj zahtjeva podnijet će Zahtjev (obrazac kojeg Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici) koji sadrži sljedeće informacije:

1. Trajanje korištenja Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a.

2. Traženi Kapaciteti ponovnog uplinjavanja UPP-a.

3. Minimalni prihvatljivi Kapaciteti ponovnog uplinjavanja UPP-a.

(2) Dodatni dokumenti navedeni u članku 27., stavku 2. Pravila bit će predani zajedno sa zahtjevom i Kapaciteti ponovnog uplinjavanja UPP-a bit će dodijeljeni prema načelima utvrđenim člancima 19. i 20. ovih Pravila. Podnošenjem Zahtjeva Operatoru, Podnositelj zahtjeva prihvaća i pristaje na primjenu ovih Pravila i OU.

Preduvjeti za Korisnike Terminala i predavanje dokumentacije i evaluacija

Članak 25.

Podnositelji koji namjeravaju zakupiti Kapacitete ponovnog uplinjavanja UPP-a moraju, najkasnije do trenutka određenog u TUA, ispunjavati sljedeće kriterije:

1. Imati važeću dozvolu za opskrbu plinom i/ili dozvolu za trgovinu plinom u Republici Hrvatskoj.

2. Ispuniti ostale kriterije za Korisnika Terminala određene u Ugovoru i OU.

Članak 26.

Korisnici Terminala će imati pravo obavijestiti Operatora o mogućem neispunjenju uvjeta postavljenih u Pravilima od strane Podnositelja zahtjeva ili Korisnika Terminala. U takvom slučaju Korisnik Terminala navedenom obavijesti mora dati detaljno obrazloženje i priložiti dokaze vezano uz neispunjenje uvjeta postavljenih u Pravilima. Operator ima pravo, nakon pregledavanja navedenih informacija, odbiti Zahtjev ili jednostrano raskinuti Ugovor na način opisan u Ugovoru ako utvrdi da Podnositelj zahtjeva ili Korisnik Terminala ne ispunjavaju uvjete postavljene u Pravilima.

Članak 27.

(1) Operator ima pravo odrediti u Pozivu za predavanje Zahtjeva da određeni uvjeti iz stavka 2 ovog članka nisu primjenjivi za postojeće Korisnike Terminala ovisno o tipu i/ili količini Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a koji se dodjeljuju.

(2) Podnositelj će Operatoru uz Zahtjev predati i sljedeće dokumente:

1. Izvadak iz Sudskog registra i osnivački akt pravne osobe.

2. Važeću dozvolu za opskrbu prirodnim plinom i/ili dozvolu za trgovinu plinom u Republici Hrvatskoj.

3. Dodatne dokumente tražene prema OU i/ili Ugovoru.

Članak 28.

(1) Zahtjev će biti predan Operatoru pisanim putem, zajedno s dokumentima određenim u članku 27., stavku 2. Pravila (poslano faksom, preporučenom poštom, kurirskom službom ili e-mailom). U svim će slučajevima Podnositelj Operatoru dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata naznačene u OU-u i/ili Ugovoru.

(2) Ako Podnositelj ponovno podnese Zahtjeve tijekom naknadnog Godišnjeg postupka zakupa kapaciteta ili Rezerviranja kratkoročnih kapaciteta, Podnositelj može izostaviti dokumente određene u članku 27., stavku 2. Pravila ako su ti dokumenti već predani tijekom ranijeg Godišnjeg postupka zakupa kapaciteta ili Rezerviranja kratkoročnih kapaciteta pod uvjetom da valjanost dokumenata nije istekla (ako imaju datum isteka valjanosti) i pod uvjetom da se okolnosti navedene na dokumentima nisu promijenile.

(3) Sljedeći radni dan (kako je definiran u Ugovoru, dalje: Radni dan) nakon roka za podnošenje Zahtjeva određenog u Pozivu (u slučaju Godišnjeg postupka zakupa kapaciteta) ili sljedeći Radni dan nakon zaprimanja Zahtjeva (u slučaju Rezerviranja kratkoročnog kapaciteta), ako su zatraženi Kapaciteti ponovnog uplinjavanja UPP-a za tekuću plinsku godinu, Operator ocjenjuje podneseni Zahtjev i obavješćuje Podnositelja ispunjava li Zahtjev uvjete utvrđene Pravilima i Pozivom.

(4) Ako je otkrio nedostatke u podnijetom Zahtjevu, Operator ostavlja Korisniku Terminala razumni rok od ne više od 3 (tri) Radna dana tijekom kojeg Podnositelj mora ispraviti uočene nedostatke i o učinjenim ispravcima Zahtjeva obavijestiti Operatora.

(5) Zahtjevi za dodjelu Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a razmatraju se i odluke o dodjeli kapaciteta se donose ne kasnije od 5 (pet) Radnih dana (ili na sljedeći Radni dan nakon navedenog razdoblja ako rok pada na dan koji nije Radni dan) nakon isteka roka za predaju Zahtjeva određenog u Pozivu ili u slučaju nedostataka u podnijetom Zahtjevu ne kasnije od 8 (osam) Radnih dana (ili na sljedeći Radni dan nakon navedenog razdoblja ako rok pada na dan koji nije Radni dan) nakon isteka roka za predaju Zahtjeva.

Članak 29.

(1) Zahtjev će se odbiti u sljedećim slučajevima:

1. Zahtjev ili Mjesečni Raspored predan tijekom Rezerviranja kratkoročnih kapaciteta ne odgovaraju uvjetima pružanja Usluga prihvata i otpreme UPP-a navedenim u članku 14. Pravila i Podnositelj nije ispravio nedostatke koje je Operator naznačio u skladu s člankom 28. stavkom 4. Pravila, i/ili

2. Podnositelj ne ispunjava uvjete određene člankom 25. Pravila, i/ili

3. Kad zahtjev i/ili bar jedan od dokumenata potrebnih po članku 27. stavku 2. Pravila nedostaju ili nisu predani u roku, a Podnositelj nije ispravio nedostatke koje je Operator naznačio u skladu s člankom 28. stavkom 4. Pravila, i/ili

4. Ako nema dostatnog Dostupnog kapaciteta.

(2) U svakom će slučaju Operator, ne kasnije od sljedećeg Radnog dana nakon donošenja odluke da odbije zahtjev, obavijestiti Podnositelja i Agenciju o donesenoj odluci i razlozima za istu.

Članak 30.

Svi Podnositelji kojima su dodijeljeni Kapaciteti ponovnog uplinjavanja UPP-a, kako bi iste dobili, moraju sklopiti Ugovor.

Članak 31.

(1) Korištenje Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a dodijeljenih tijekom Rezerviranja kratkoročnih kapaciteta moguće je isključivo sukladno Godišnjim rasporedima i Mjesečnim rasporedima odobrenim od strane Operatora, koji mogu biti promijenjeni ili prilagođeni samo u skladu sa sljedećim kumulativnim uvjetima:

(a) promjene su u skladu s postupcima i uvjetima postavljenim u Pravilima; te

(b) ako su takve promjene kompatibilne s Tehnološkim kapacitetima Terminala; i

(c) promjene ne utječu na Vremena dolaska označena u Rasporedima usluga Korisnika Terminala, osim ako Korisnici Terminala čiji bi Rasporedi usluga bili promijenjeni ne daju svoj pristanak.

(2) Pristanak Korisnika Terminala, ako je potreban, trebao bi biti dan unutar 5 (pet) Radnih dana od primitka obavijesti Operatora o zahtjevu Korisnika Terminala o promjeni Rasporeda usluga. Ako Korisnik Terminala ne dostavi pisani odgovor Operatoru unutar dogovorenog razdoblja, smatra se da Korisnik Terminala ne daje pristanak za promjenu Raspored usluga.

(3) Korisnik Terminala kojem su dodijeljeni Kapaciteti ponovnog uplinjavanja UPP-a tijekom Rezerviranja kratkoročnih kapaciteta ali u manjoj mjeri nego je to zatražio, ima pravo unutar 60 (šezdeset) kalendarskih dana od datuma odluke kojom su mu dodijeljeni Kapaciteti ponovnog uplinjavanja UPP-a, pisanim putem odbiti dodijeljene Kapacitete ponovnog uplinjavanja UPP-a ako se navedeni kapaciteti ne mogu koristiti u mjeri u kojoj ih je Korisnik Terminala zatražio zbog činjenice da ostali Korisnici Terminala nisu dali pristanak za promjenu rasporeda.

(4) Tijekom dodjele Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a u postupku Rezerviranja kratkoročnih kapaciteta, Operator može predati odobrene Rasporede usluga ostalih Korisnika Terminala onom Korisniku Terminala koji je zatražio dodjelu Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a u postupku Rezerviranja kratkoročnih kapaciteta, na zahtjev navedenog Korisnika Terminala, kako bi se osiguralo da je zahtjev Korisnika Terminala za dodjelu Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a usklađen s odobrenim Godišnjim rasporedima i Mjesečnim rasporedima ostalih Korisnika Terminala.

Sklapanje Ugovora

Članak 32.

(1) Podnositelji zahtjeva čiji su Zahtjevi zadovoljili sve uvjete potpisat će Ugovor o korištenju Terminala i Ugovor o zajedničkom korištenju Terminala, obrasce kojih Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici (dalje skupno: »Ugovori«). Svaki Podnositelj zahtjeva će putem pošte dostaviti Operatoru originale supotpisanih Ugovora unutar 7 (sedam) kalendarskih dana od datuma kad je Operator dostavio odnosnom Podnositelju zahtjeva od Operatora potpisane Ugovore.

(2) Kad završi Godišnji postupak zakupa kapaciteta, Ugovori moraju biti potpisani i dostavljeni Operatoru ne kasnije od 15. srpnja svake godine. Primjerke Ugovora će Operator dostaviti Podnositeljima zahtjeva zajedno s Operatorovom odlukom o dodjeli Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a.

Članak 33.

Ako Korisnik Terminala kojem su dodijeljeni dodatni Kapaciteti ponovnog uplinjavanja UPP-a prema postupku danom u Pravilima, već ima sklopljeni važeći Ugovor s Operatorom, Operator će izraditi dodatak Ugovoru o korištenju Terminala koji se odnosi na dodatno dodijeljene Kapacitete ponovnog uplinjavanja UPP-a, potpisati ga i dostaviti Korisniku Terminala da ga Korisnik Terminala supotpiše. Korisnik Terminala će putem pošte dostaviti Operatoru original supotpisanog dodatka Ugovoru unutar 7 (sedam) kalendarska dana od datuma kad je Operator dostavio Korisniku Terminala od svoje strane potpisan dodatak Ugovoru.

Članak 34.

Ukoliko Podnositelj zahtjeva ne potpiše i ne dostavi potpisan Ugovor unutar razdoblja definiranog člankom 32. stavcima 1. i 2. (izuzev situacije u kojoj Korisniku Terminala nije dodijeljen dovoljan kapacitet transportnog sustava) i/ili Podnositelj zahtjeva ne potpiše i ne dostavi potpisan dodatak Ugovoru unutar razdoblja definiranog člankom 33., Operator će naplatiti naknadu definiranu u članku 31. stavku 7. OU i prihvaćenu potpisom Korisnika Terminala u Zahtjevu. . Razdoblje valjanosti Ugovora treba odgovarati razdoblju korištenja Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a dodijeljenih Korisniku Terminala (što je definirano u Dodatku 1 Ugovora kao »Razdoblje pružanja usluge«). Ugovori se mogu raskinuti prije njihovog isteka sukladno uvjetima određenima u Ugovorima.

Trgovanje UPP-om i kapacitetima Terminala za UPP

Članak 35.

(1) Korisnici Terminala imat će pravo prenijeti Neiskorištene kapacitete na Sekundarnom tržištu, što će učiniti sklapanjem:

(a) ugovora o prijenosu ugovorenog kapaciteta kojim se ugovara prijenos samo onih prava i obveza iz Ugovora koja se odnose na kapacitet koji se prenosi; ili

(b) ugovora o prijenosu prava korištenja ugovorenog kapaciteta kojim se ugovara prijenos u cijelosti ili djelomično, prava korištenja kapaciteta temeljem Ugovora.

(2) Korisnik Terminala također može prenijeti UPP, uskladišten u spremnicima Terminala sa ili bez prenošenja Neiskorištenih kapaciteta.

(3) Obrasce navedenih ugovora o prijenosu ugovorenog kapaciteta, ugovora o prijenosu prava korištenja ugovorenog kapaciteta i ugovora o prijenosu UPP-a, Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(4) Neiskorišteni kapaciteti i/ili UPP mogu biti preneseni drugim Korisnicima Terminala koji ispunjavaju uvjete postavljene u Pravilima za Korisnike Terminala. Neiskorišteni kapaciteti i/ili UPP bit će preneseni sporazumom između Korisnika Terminala, obrazac kojeg Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici; jedna kopija istog će biti predana Operatoru barem 5 (pet) Radnih dana prije prijenosa, i stupa na snagu nakon suglasnosti Operatora.

(5) Korisnik Terminala ima pravo prenijeti vlasništvo UPP-a uskladištenog u spremnicima FSRU na drugog Korisnika Terminala koji je potpisao važeći Ugovor s Operatorom. Operator mora biti obaviješten o svakom takvom prenošenju vlasništva 5 (pet) Radnih dana prije samog prijenosa. Obavijest mora uključivati detalje o Korisniku Terminala koji prenosi i stječe, točnu količinu prenesenog UPP-a te datum prijenosa. Obavijest mora biti potpisana od strane predstavnika obaju Korisnika Terminala. Operator je dužan izvršiti potrebne promjene u stanjima Korisnika Terminala na početku Plinskog dana na navedeni datum prijenosa.

(6) Treća strana koja želi prihvatiti Kapacitete ponovnog uplinjavanja UPP-a, a koja još nije Korisnik Terminala, obvezna je dostaviti Operatoru dokumente određene u članku 27. stavku 2. Pravila, kojima dokazuju da navedena treća strana ispunjava uvjete postavljene u Pravilima za Korisnike Terminala, zajedno s potpisanim Ugovorom o prijenosu ugovorenih kapaciteta odnosno Ugovorom o prijenosu prava korištenja kapaciteta (obrasce kojih ugovora Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici). Treća strana ima pravo naznačiti dodatnu količinu Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a koju želi steći uz Kapacitete ponovnog uplinjavanja UPP-a koje mu prenosi drugi Korisnik Terminala. Operator će donijeti odluku o mogućnosti da takva treća strana stekne Kapacitete ponovnog uplinjavanja UPP-a unutar zahtjeva, primjenom uvjeta iz članaka 17. – 35. Pravila na odgovarajući način.

(7) Prijenos Neiskorištenih kapaciteta i/ili UPP-a bit će odgovornost Korisnika Terminala. Nakon zahtjeva Korisnika Terminala koji želi prenijeti Neiskorištene kapacitete, Operator će na svoju Internetsku stranicu staviti obavijest o Kapacitetima ponovnog uplinjavanja UPP-a koji su ponuđeni. Operator će informirati Korisnika Terminala o bilo kakvim upitima koji se tiču ponuđenih Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a.

(8) Korisnik Terminala koji je stekao Kapacitete ponovnog uplinjavanja UPP-a ili UPP pod uvjetima određenim u sporazumu s drugim Korisnikom Terminala, zajedno s Kapacitetima ponovnog uplinjavanja UPP-a ili UPP-om, preuzet će sva prava, obaveze i odgovornosti Korisnika Terminala koji je prenio Kapacitet ponovnog uplinjavanja UPP-a ili UPP, dok će Korisnik Terminala koji je prenio Kapacitete ponovnog uplinjavanja UPP-a ili UPP time izgubiti prava, obveze i odgovornosti koje se odnose na prenesene Kapacitete ponovnog uplinjavanja UPP-a ili UPP.

(9) Kapaciteti ponovnog uplinjavanja UPP-a ili UPP su preneseni tek kad je Korisnik Terminala koji ih je stekao potpisao Ugovor ili dodatak istomu koji se tiče korištenja stečenih Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a ili prijenosa UPP-a i dostavio ga Operatoru te se Operator suglasio s istim.

(10) Korisnik Terminala platit će Operatoru naknadu za Neiskorištene kapacitete sukladno OU i/ili Ugovoru, osim ako Korisnik Terminala ne prenese takve Kapacitete ponovnog uplinjavanja UPP-a ili ne iskoristi ukupno dodijeljene Kapacitete ponovnog uplinjavanja UPP-a (uvjet uzmi – ili – plati).

(11) Operator će uskratiti suglasnost na sklapanje ugovora o prijenosu ugovorenog kapaciteta i/ili ugovora o prijenosu prava korištenja ugovorenog kapaciteta i/ili ugovora o prijenosu UPP-a Korisnika Terminala u sljedećim slučajevima:

a. ukoliko stjecatelj ne ispunjava zakonske i podzakonske uvjete za Korisnika Terminala; i/ili

b. ukoliko stjecatelj ima bilo kakvih dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Operatoru; i/ili

c. u slučaju sklapanja ugovora o prijenosu Ugovora ako stjecatelj ne dostavi Operatoru valjano sredstvo osiguranja plaćanja sukladno OU; i/ili

d. ukoliko podaci iz obavijesti o prijenosu nisu u skladu sa sklopljenim Ugovorom iz kojeg se prenosi ugovorni odnos, odnosno pravo na korištenje kapaciteta odnosno UPP.

VIII. VREMENSKI RASPORED USLUGA KORIŠTENJA TERMINALA

Članak 36.

Usluge prihvata i otpreme UPP-a pružaju se prema Rasporedima usluga sastavljenim u skladu s postupkom utvrđenim u Pravilima i odobrenim od strane Operatora. Rasporedi usluga mogu biti Godišnji raspored i Mjesečni raspored.

Članak 37.

(1) Operator ima pravo promijeniti načine rada Terminala i izmijeniti odobrene Rasporede usluga samo u iznimnim situacijama kada je ugrožen stalni, prikladni i sigurni rad Terminala. Prilikom promjene načina rada Terminala i/ili sastavljanja Rasporeda usluga, Operator surađuje s Korisnicima Terminala i nastoji uzimati u obzir njihove prijedloge. Kako bi osigurali stalni rad Terminala, Korisnici Terminala će održavati potrebnu Minimalnu operativnu razinu UPP-a određenu u Tehničkim karakteristikama Terminala iz članka 5. stavka 1. Pravila. Korisnici Terminala su odgovorni za održavanje potrebne Minimalne operativne razine UPP-a proporcionalno stvarnoj količini UPP-a pohranjenoj u Terminalu koja im pripada.

(2) Prilikom sastavljanja Rasporeda usluga, Operator od Korisnika Terminala prikuplja informacije o njihovim zatraženim rasporedima za pružanje određenih usluga i surađuje s Korisnicima Terminala kako bi došao do optimalnog Rasporeda usluga koji bi zadovoljio sve zainteresirane Korisnike Terminala. Ako se Korisnici Terminala ne bi uspjeli dogovoriti oko Rasporeda usluga, Operator ima pravo donijeti konačnu odluku. Na postupak sastavljanja Rasporeda usluga primjenjuju se odredbe članaka 38. – 51. ovih Pravila.

(3) Ako bi Korisnik Terminala prekršio odredbe Pravila koje se tiču uspostavljanja, koordinacije i/ili pridržavanja Rasporeda usluga, Operator mu ima pravo naplatiti ugovornu kaznu prema uvjetima određenima u OU.

(4) Količine planiranog UPP-a za ponovno uplinjavanje, na način kako su navedene u Rasporedima usluga predanim od strane Korisnika Terminala Operatoru bit će sukladne s godišnjim količinama dodijeljenim tijekom Godišnjeg postupka zakupa kapaciteta i mjesečnim iznosima navedenim u Mjesečnim rasporedima dodijeljenim tijekom Rezerviranja kratkoročnih kapaciteta.

Godišnji raspored

Članak 38.

Najkasnije 16. srpnja svake plinske godine, svaki će Korisnik Terminala Operatoru dati predložak plana svog Godišnjeg rasporeda na obrascu kojeg Operator objavljuje na svojoj Internetskoj stranici s obzirom na raspored planiranog Održavanja koji je objavio Operator. Sljedeće informacije će biti određene u predlošku plana Godišnjeg rasporeda:

1. Točne mjesečne i dnevne količine Ponovnog uplinjavanja UPP-a.

2. Zatražena Vremena dolaska Broda za prijevoz UPP-a od ne više od 6 (šest) dana.

3. Točan broj Brodova za prijevoz UPP-a i veličine Tereta za dostavu.

4. Ako su poznati u vrijeme sastavljanja plana Godišnjeg rasporeda: imena Brodova za prijevoz UPP-a i brojevi međunarodne pomorske organizacije (IMO broj).

Članak 39.

(1) Kombinirajući sve planove Godišnjih rasporeda koje su predali Korisnici Terminala, Operator u roku od najviše 5 (pet) kalendarskih dana od isteka roka za predaju planova Godišnjeg rasporeda procjenjuje jesu li:

1. Takve projekcije unutar plana godišnjeg Zajedničkog rasporeda korištenja Terminala u skladu s Tehničkim karakteristikama Terminala prema članku 5. stavku 1. Pravila i ostalim uvjetima Pravila; i

2. jesu li Vremena dolaska Brodova za prijevoz UPP-a međusobno kompatibilna, s obzirom da prema planu godišnjeg Zajedničkog rasporeda korištenja Terminala postoji vremenski period od barem 3 (tri) dana između Vremena dolaska jednog Broda za prijevoz UPP-a i Vremena dolaska sljedećeg Broda, a Zajednički raspored korištenja Terminala osigurava Zajedničko korištenje Terminala kako je to određeno u člancima 52. – 58. Pravila.

(2) Ako, prema procjeni Operatora, planovi Godišnjeg rasporeda ispunjavaju prethodne uvjete iz stavka 1. ovog članka, Operator odobrava Godišnje rasporede svih Korisnika Terminala kao i godišnji Zajednički raspored korištenja Terminala. Svaki pojedini odobreni Godišnji raspored Korisnika Terminala, Operator će dostaviti samo onom Korisniku Terminala na kojeg se odobreni Godišnji raspored odnosi.

Članak 40.

(1) Ako, prema procjeni Operatora, planovi Godišnjih rasporeda predani od bilo kojeg Korisnika Terminala ne odgovaraju uvjetima propisanim u članku 39. Pravila, Operator može:

1. Predložiti da Korisnici Terminala uklone nedosljednosti s uvjetima Pravila koje je naveo Operator i/ili ako je to prikladno, da međusobno usklade planove Godišnjih rasporeda koje su predložili u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana. U svrhu učinkovite koordinacije Korisnika Terminala koji trebaju ukloniti nedosljednosti u svojem planu Godišnjeg rasporeda i/ili međusobno uskladiti svoj plan Godišnjeg rasporeda sukladno ovoj odredbi, Operator ima pravo distribuirati planove Godišnjih rasporeda svih Korisnika Terminala među Korisnicima Terminala.

2. Ako Korisnici Terminala ne bi uklonili nedosljednosti s uvjetima Pravila i/ili međusobno uskladili planove Godišnjih rasporeda u ostavljenom roku, Operator će u daljnjem roku od najviše 7 (sedam) kalendarskih dana ispraviti planove Godišnjih rasporeda Korisnika Terminala u skladu s postupkom raspoređivanja određenom u članku 41. Pravila i predati te Godišnje rasporede Korisnicima Terminala.

(2) Korisnici Terminala imaju pravo, bez da ih Operator na to pozove, na vlastitu inicijativu Operatoru dati međusobno usklađene planove Godišnjeg rasporeda, ali najkasnije u roku od 3 (tri) kalendarska dana od dana predavanja plana Godišnjih rasporeda. Operator prihvaća takvu ponudu ako ona zadovoljava uvjete određene u članku 39. Pravila i ako, prema procjeni Operatora ne predstavlja zapreku za neprekinut, učinkovit i siguran rad Terminala.

(3) Ako Operator ne odobri međusobno usklađeni Godišnji raspored predan od strane Korisnika Terminala u skladu s procedurom utvrđenom u stavku 2. ovog članka Pravila ili ako Korisnici Terminala ne iskoriste pravo dati međusobno usklađene planove Godišnjeg rasporeda određeno u stavku 2. ovog članka, Operator odobrava Godišnje rasporede Korisnika Terminala ispravljene u skladu sa stavkom 1. točki 2. ovog članka i planom godišnjeg Zajedničkog rasporeda korištenja Terminala kojeg će izraditi Operator temeljem planova Godišnjeg rasporeda koje su predali Korisnici Terminala.

Članak 41.

U slučaju iz članka 40. stavka 1. točke 2. Pravila, Operator treba osigurati neprekinut, učinkovit i siguran rad Terminala, kao i Zajedničko korištenje Terminala, te provoditi sljedeći postupak prilikom donošenja odluke o uspostavi Godišnjih rasporeda:

1. Operator će spojiti planove Godišnjih rasporeda predane od strane Korisnika Terminala, isključujući informacije koje su Korisnici Terminala predali sukladno članku 38. stavku 1. točkama 2.-4. Pravila, i sastaviti godišnji Zajednički raspored korištenja Terminala u kojem će Operator unijeti podatke o veličini Tereta i Vremenima dolaska sukladno ovim Pravilima. Operator predviđa razinu UPP-a u Terminalu za godišnji Zajednički raspored Terminala uzimajući u obzir korištenje Usluga prihvata i otpreme UPP-a navedeno u planovima Godišnjih rasporeda predanih od strane Korisnika Terminala i teoretski moguć Gubitak plina Terminala.

2. Ako količine UPP-a koje se trebaju ponovno upliniti po Plinskom danu kako je navedeno u planovima Godišnjeg rasporeda nisu kompatibilne s Tehnološkim kapacitetom Terminala, Operator će izvršiti prilagodbe planova Godišnjeg rasporeda kako slijedi:

(i) Kada je količina UPP-a koja će se ponovno upliniti za sve Korisnike Terminala zajedno veća od Tehnološkog kapaciteta Terminala, Operator će najprije smanjiti količinu UPP-a koja će biti ponovno uplinjena po Plinskom danu, primjenjujući sljedeća načela:

– Količine UPP-a koje se trebaju ponovno upliniti po Plinskom danu smanjit će se za svakog Korisnika Terminala razmjerno prema: (a) Tehnološkom kapacitetu Terminala; i (b) zahtijevanim količinama UPP-a koje se trebaju ponovno upliniti na taj Plinski dan, kako je navedeno u planu Godišnjih rasporeda Korisnika Terminala.

– Ukupno smanjena količina UPP-a koja se treba ponovno upliniti po svim Plinskim danima u jednom Terminu za Korisnika Terminala dodaje se ostalim Plinskim danima tijekom istog Termina, kada je ukupna količina UPP-a koji se treba ponovno upliniti tijekom takvih Plinskih dana manja od Tehnološkog kapaciteta Terminala, počevši od prvog dana navedenog Termina.

– Količina UPP-a koja se treba ponovno upliniti za svakog Korisnika Terminala povećat će se do granice Tehnološkog kapaciteta Terminala za Plinski dan u Terminu. Količina UPP-a koja se treba ponovno upliniti za svakog Korisnika Terminala povećava se razmjerno prema: (a) ukupno smanjenoj količini UPP-a koja se treba ponovno upliniti po svim Plinskim danima u Terminu za odnosnog Korisnika Terminala: i (b) ukupno smanjene količine UPP-a koja se treba ponovno upliniti po svim Plinskim danima u Terminu za sve Korisnike Terminala zajedno.

(ii) Nakon što dovrši korake navedene u prethodnom podstavku (i), Operator će povećati količine UPP-a koja se trebaju ponovno upliniti po Plinskim danima kada je količina UPP-a koja se treba ponovno upliniti zatražena od svih Korisnika Terminal zajedno niža od minimalne količine UPP-a koja se treba ponovno upliniti po Plinskom danu u Terminalu. U tom slučaju:

– količine UPP-a koje se trebaju ponovno upliniti po Plinskom danu se povećavaju za svakog Korisnika Terminala razmjerno prema: (a) Tehnološkom kapacitetu Terminala; i (b) zahtijevanim količinama UPP-a koje se trebaju ponovno upliniti po tom Plinskom danu kako je navedeno u planovima Godišnjih rasporeda Korisnika Terminala.

– Ukupno povećana količina UPP-a koja se treba ponovno upliniti po svim Plinskim danima po Terminu za Korisnika Terminala oduzima se od drugih Plinskih dana za vrijeme istog Termina, kada je ukupna količina UPP-a koja se treba ponovno upliniti tijekom takvih Plinskih dana je viša od minimalne količine UPP-a koja se treba ponovno upliniti po Plinskom danu plina u Terminu, počevši od prvog dana takvog Termina.

– količina UPP-a koja se treba ponovno upliniti se oduzima za svakog Korisnika Terminala dok se ne dostigne minimalna količina UPP-a koja se treba ponovno upliniti po Plinskom danu u Terminalu za Plinski dan po Terminu.

– količina UPP-a koja se treba ponovno upliniti se oduzima razmjerno prema: (a) ukupno povećanoj količini UPP-a koja se treba ponovno upliniti po svim Plinskim danima u Terminu za odnosnog Korisnika Terminala; i (b) ukupnom povećanoj količini UPP-a koja se treba ponovno upliniti za sve Plinske dane po Terminu za sve Korisnike Terminala zajedno.

(iii) Ako nije moguće raspodijeliti sve povećane ili smanjene količine UPP-a koje se trebaju ponovno upliniti u skladu s točkama (i) i (ii) ovog članka tijekom određenog Termina, ostatak količine UPP-a će se raspodijeliti tijekom sljedećeg Termina.

3. Kad se spoje planovi Godišnjih rasporeda, ako postoji razdoblje u kojemu dolazi do Zagušenja Terminala ili je razina Ponovnog uplinjavanja UPP-a veća od nule, ali ispod minimalne tehničke stope Ponovnog uplinjavanja UPP-a sukladno Tehničkim karakteristikama Terminala određenim u članku 5. stavku 1. Pravila, te navedeno nije moguće riješiti primjenjivajući pravila iz točaka 1. i 2. ovo članka svaki Korisnik Terminala dobiva svoju prosječnu stopu Ponovnog uplinjavanja UPP-a na dnevnoj bazi tijekom cijele plinske godine, izračunatu kao ukupni raspoređeni Kapacitet ponovnog uplinjavanja UPP-a po plinskoj godini podijeljen s brojem Plinskih dana unutar plinske godine, osim Plinskih dana koji su određeni za planirano Održavanje.

4. Operator će podijeliti planiranu plinsku godinu na Termine unutar godišnjeg Zajedničkog rasporeda korištenja Terminala za svrhe planiranja konkretnih Tereta od Korisnika Terminala, i određivanja Vremena dolaska. U svrhu održavanja kontinuiranog rada Terminala, prvi će Termin započeti na prvi dan kad bi količina UPP-a u Terminalu tijekom planirane plinske godine dosegla Minimalnu operativnu razinu UPP-a, kako je to određeno Tehničkim karakteristikama Terminala iz članka 5. stavka 1. Pravila, a završit će prilikom povlačenja prvog Tereta iz Terminala kroz korištenje Usluga prihvata i otpreme UPP-a prema godišnjem Zajedničkom rasporedu korištenja Terminala uključujući teoretski moguć Gubitak plina Terminala. Povlačenje Tereta u svrhe raspoređivanja smatrat će se završenim kad bi količina UPP-a u Terminalu dosegla Minimalnu operativnu razinu UPP-a potrebnu za rad Terminala.

Članak 42.

(1) Operator će kao ovlaštenika prvog Termina imenovati Korisnika Terminala koji se obveže dostaviti takvu količinu Tereta u Terminal, upotreba kojeg kroz korištenje Usluga prihvata i otpreme UPP-a uključuje najmanje Zajedničko korištenje Terminala kroz Termin (najmanja moguća količina UPP-a koja se može pozajmiti sukladno člancima 52. – 58. Pravila), osim u slučaju iz stavka 7. ovog članka.

(2) Najmanja moguća količina UPP-a koja se može pozajmiti sukladno prethodnom stavku ovog članka će se izračunati prema sljedećoj formuli:

Ql = C – U (kWh),

gdje je:

Ql – Količina UPP-a koja se pozajmljuje drugim Korisnicima Terminala (Dostupna količina UPP-a) tijekom Termina (kWh);

C – točna veličina Tereta naznačena u planu Godišnjeg rasporeda Korisnika Terminala (m3 preračunati u kWh korištenjem donje ogrjevne vrijednosti koju je odredio Operator kao što je navedeno u Tehničkim uvjetima Terminala). Ako je Korisnik Terminala naveo više veličina Tereta u planu Godišnjeg rasporeda, gornja će se formula primijeniti na sve veličine Tereta kako bi se identificirala najmanja količina UPP-a koju takav Korisnik Terminala pozajmljuje kroz Termin;

U – Količina navedena u planu Godišnjeg rasporeda Korisnika Terminala koja će se ponovno uplinjavati s dodatnim teoretskim mogućim Gubitkom plina Terminala predviđenim od strane Operatora do potpunog povlačenja Tereta određenog Korisnika Terminala (kWh).

(3) Ovlaštenik prvog Termina naznačit će Operatoru zatraženo Vrijeme dolaska Broda za prijevoz UPP-a čija veličina je određena procedurom navedenom u stavcima 1. i 2. ovog članka za Pretovar UPP-a, pri čemu Vrijeme dolaska ne može iznositi više od 6 (šest) dana (uzimajući u obzir dopuštene datume početka i kraja Vremena dolaska date u ovom stavku). Vrijeme dolaska za Pretovar UPP-a ne može završiti kasnije od jednog dana prije dana kad bi količina UPP-a u Terminalu dosegla Minimalnu operativnu razinu UPP-a; međutim može započeti čim je tehnički moguće ukrcati Teret prema Tehničkim karakteristikama Terminala određenim sukladno članku 5. Pravila.

(4) Drugi će Termin započeti na dan dovršetka povlačenja prvog Tereta i završiti na dan povlačenja drugog Tereta iz Terminala korištenjem Usluga prihvata i otpreme UPP-a prema Zajedničkom rasporedu korištenja Terminala uključujući mogući Gubitak plina Terminala predviđen od strane Operatora. Operator će dodijeliti drugi Termin onom Korisniku Terminala čija količina UPP-a koju pozajmljuje drugim Korisnicima Terminala (a koja je izračunata formulom navedenom u ovom članku Pravila), je najmanja kroz cijeli Termin. Takav Korisnik Terminala naznačit će željeno Vrijeme dolaska za Pretovar UPP-a i točnu količinu Tereta koji će se dostaviti u skladu s pravilima navedenim u ovom članku Pravila.

(5) Ako više Korisnika Terminala jednako ispunjava uvjete određene stavcima 1 – 4 ovog članka za dodjelu prvog odnosno drugog Termina, Terminal Korisnik koji je ranije podnio Zahtjev će imati prioritet pri imenovanju ovlaštenika prvog odnosno drugog Termina, sukladno ovom članku Pravila.

(6) Svaki daljnji Termin bit će dodijeljen Korisnicima Terminala i Teretima, te će se Vremena dolaska za Pretovar UPP-a raspoređivati u skladu s pravilima postavljenim u stavcima 3 i 4 ovog članka Pravila, osim u slučaju određenom u stavku 7 ovog članka Pravila.

(7) Ako se tijekom dodjele Termina dogodi da je u skladu sa Zajedničkim rasporedom korištenja Terminala, određeni Korisnik Terminala dobio Povratnu količinu UPP-a u iznosu većem od polovice (1/2) prosječne veličine Tereta izračunate na temelju veličine Tereta koji još nisu dodijeljeni u Termine u planovima Godišnjeg rasporeda koje je taj Korisnik Terminala predao, on (Preuzimatelj UPP-a) postat će nositelj sljedećeg Termina za svrhu vraćanja Pozajmljene količine UPP-a, osim ako prema Zajedničkom rasporedu korištenja Terminala nisu predviđene nikakve Usluge prihvata i otpreme UPP-a za Ustupitelja UPP-a kroz taj Termin. U tom slučaju Preuzimatelj UPP-a će dobiti najbliži Termin u kojem se planira korištenje Usluga prihvata i otpreme UPP-a za Ustupitelja UPP-a. Ako je više od jednog Korisnika Terminala dobilo Povratnu količinu UPP-a u iznosu većem od polovice (1/2) svog prosječnog Tereta, prvi sljedeći Termin bit će dodijeljen Korisniku Terminala koji ima najstariju Pozajmljenu količinu UPP-a, dok će ostali Korisnici Terminala kojima su dodijeljene Povratne količine UPP-a biti uzimani u obzir po starosti Pozajmljene količine od druge najstarije do najnovije.

(8) Pravilo utvrđeno u prethodnom stavku 7. ovog članka Pravila također će se primjenjivati za dodjelu prvog ili sljedećih (ovisno o korištenju Usluga prihvata i otpreme UPP-a za Ustupitelja UPP-a) Termina za planiranu plinsku godinu, ako Preuzimatelj UPP-a nije dobio Termin za vraćanje Povratne količine UPP-a u iznosu većem od polovice (1/2) svog prosječnog Tereta u odobrenom Godišnjem rasporedu tekuće plinske godine. Odredbe stavka 7 ovog članka Pravila će se na odgovarajući način primjenjivati ako je više od jednog Korisnika Terminala u takvoj situaciji.

Članak 43.

(1) Ako je u Godišnjem rasporedu ili Mjesečnim rasporedima Korisnika Terminala dobivenim tijekom Rezervacije kratkoročnih kapaciteta predviđeno da će Korisnik Terminala pozajmljivati UPP od drugih Korisnika Terminala prije dostave Tereta Korisnika Terminala i neće vratiti Pozajmljenu količinu UPP-a više od 60 (šezdeset) dana zaredom, takav Korisnik Terminala mora podastrijeti dokaze Operatoru, u roku od 60 (šezdeset) dana prije početka pružanja Usluga prihvata i otpreme UPP-a, da ima valjan ugovor s Dobavljačem UPP-a koji će dostaviti UPP Korisniku Terminala i da će prema takvom ugovoru količina UPP-a, koja će se dostaviti u Terminal, biti ekvivalentna količini koju planira dostaviti Korisnik Terminala.

(2) Ako Korisnik Terminala ne podastre navedene dokaze o valjanom ugovoru s Dobavljačem UPP-a, to će se smatrati neispunjenjem obveze dostave svih Tereta, a što je osigurano bankarskom garancijom sukladno Ugovoru o zajedničkom korištenju Terminala. U tom slučaju, Korisnik Terminala bit će odgovoran Operatoru i ostalim Korisnicima Terminala sukladno uvjetima postavljenim u Ugovoru o zajedničkom korištenju Terminala.

Članak 44.

(1) Svaki pojedinačni Godišnji raspored Korisnika Terminala kojeg je odobrio Operator šalje se e-mailom i poštom onom Korisniku Terminala na kojeg se predmetni Godišnji raspored odnosi. Korisnici Terminala moraju dostaviti Operatoru potpisane Godišnje rasporede u evidencijske svrhe, e-mailom i poštom u sljedećim rokovima: (i) e-mailom najkasnije u roku od 7 (sedam) kalendarska dana od datuma njihovog primitka poštom; te (ii) poštom u roku od 14 (četrnaest) dana od datuma njihovog primitka poštom.

(2) Ako Korisnik Terminala ne bi vratio potpisani Godišnji raspored unutar roka iz prethodnog stavka, smatra se da je Godišnji raspored tog Korisnika Terminala odobren od strane Operatora obvezujuć za tog Korisnika Terminala.

(3) Ako bi Korisnik Terminala obavijestio Operatora da odbija potpisati Godišnji raspored, postupak sastavljanja Godišnjeg rasporeda ponavlja se bez takvog Korisnika Terminala.

(4) Korisnik Terminala će za odbijanje potpisa Godišnjeg rasporeda sukladno stavku 3 ovog članka Pravila biti dužan Operatoru platiti kaznu sukladno OU.

(5) Godišnji Zajednički raspored korištenja Terminala objavit će se na Internetskim stranicama Operatora najkasnije u roku od 3 (tri) tjedna prije početka plinske godine i postaje obvezujuć za Korisnike Terminala od trenutka njegovog objavljivanja.

Članak 45.

Korisnici Terminala imaju pravo tijekom cijele plinske godine predavati individualne prijedloge Operatoru u vezi ispravka odobrenih Godišnjih rasporeda, uključujući Vremena dolaska. Unutar 5 (pet) Radnih dana od primitka takvih prijedloga Operator mora odgovoriti Korisnicima Terminala prihvaća li navedene prijedloge ispravka Godišnjih rasporeda. Operator može odobriti takve prijedloge ako su ispunjeni sljedeći kumulativno određeni uvjeti: (i) prijedlozi ispunjavaju uvjete, između ostalog članka 39. Pravila; (ii) ne krše ograničenja korištenja Terminala i/ili transportnog sustava; (iii) odgovaraju sigurnosnim uvjetima; i (iv) ne mijenjaju Godišnje rasporede, uključujući Vremena dolaska, ostalih Korisnika Terminala, ili ako se ostali Korisnici Terminala slože s takvim promjenama, koji pristanak se neće nerazumno uskratiti.

Mjesečni raspored

Članak 46.

Najkasnije u roku od 35 (trideset i pet) kalendarskih dana prije početka svakog kalendarskog mjeseca plinske godine, tijekom koje će, prema Godišnjem rasporedu, Korisnik Terminala koristiti Usluge prihvata i otpreme UPP-a, svaki Korisnik Terminala će predati Operatoru svoj predloženi plan Mjesečnog rasporeda za određeni mjesec (obrazac kojeg Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici). Informacije navedene u predloženom planu Mjesečnog rasporeda ne smiju biti u suprotnosti s informacijama za isti mjesec u Godišnjem rasporedu ili Mjesečnim rasporedima predanim tijekom Rezervacije kratkoročnih kapaciteta odobrenima za tog Korisnika Terminala, osim u slučajevima i dopuštenom odstupanju određenom u članku 47. Pravila. Sljedeće će informacije biti navedene u planu Mjesečnog rasporeda:

1. Točne količine Ponovnog uplinjavanja UPP-a za svaki dan.

2. Vremena dolaska Brodova za prijevoz UPP-a definirana na interval od 2 (dva) dana.

3. Informacije o Brodovima za prijevoz UPP-a koji dolaze tokom odnosnog mjeseca (imena Brodova za prijevoz UPP-a, brojevi međunarodne pomorske organizacije, registracija i/ili datum odobrenja na Terminalu).

4. Detaljne informacije o svakom Teretu koji se planira dostaviti tijekom određenog mjeseca, a koje prikazuju točnu količinu UPP-a i planiranu kvalitetu UPP-a u luci utovara Brodova za prijevoz UPP-a i na Terminalu.

5. Informacije o Agentu, ako su dostupne.

Članak 47.

(1) Prilikom predaje predloška plana Mjesečnog rasporeda, Korisnicima Terminala dopušteno je odstupanje od Vremena dolaska navedenih u njihovim potvrđenim Godišnjim rasporedima ili Mjesečnim rasporedima danim tijekom Rezervacije kratkoročnih kapaciteta.

(2) Korisnici Terminala također mogu odstupiti od količina UPP-a koji se dostavljaju u Terminal, specificiranih u prethodno spomenutim rasporedima za određeni mjesec za ne više od 10 (deset) posto ako: (i) navedeno odstupanje ne utječe na Raspored usluga ostalih Korisnika Terminala; ili (ii) kada navedeno odstupanje utječe na Raspored usluga ostalih Korisnika Terminala, ali se ostali Korisnici Terminala slažu s takvom promjenom; pri čemu u svakom slučaju navedeno odstupanje mora biti u skladu s Tehničkim karakteristikama Terminala. Korisnici Terminala mogu odstupiti od mjesečnih količina UPP-a koje se trebaju dostaviti u Terminal kao i koje se trebaju ponovno uplinjavati unutar navedenih granica više od jednom u nizu ako se time ne krše prava drugih Korisnika Terminala da koriste dozvoljeno odstupanje.

(3) Odstupanja od mjesečnih količina UPP-a za dostavu u Terminal kao i za ponovno uplinjavanje koja su veća od 10 (deset) posto, moguća su ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta: (i) ako su Operator i Korisnik Terminala o navedenom odstupanju postigli dogovor; i (ii) ako navedeno odstupanje ne utječe na Raspored usluga ostalih Korisnika Terminala ili se ostali Korisnici Terminala slažu s takvom promjenom; pri čemu u svakom slučaju navedeno odstupanje mora biti u skladu s Tehničkim karakteristikama Terminala.

(4) Pristanak ostalih Korisnika Terminala na zatraženo odstupanje, ako je nužan sukladno ovom članku 47 Pravila, mora biti dobiven unutar 3 (tri) Radna dana od primitka Operatorove obavijesti o zahtjevu Korisnika Terminala. Ako Korisnik Terminala ne odgovori unutar datog razdoblja, smatra se da se Korisnik Terminala ne slaže s odstupanjem od Rasporeda usluga.

(5) Kad se stvarna količina pretovarenog UPP-a, određena primjenom postupka utvrđenog u članku 77. stavku 5. Pravila ili ponovno uplinjena količina UPP-a razlikuje od količina UPP-a koje su planirane za dostavu u Terminal ili ponovno uplinjavanje koje su navedene u Godišnjem rasporedu ili Mjesečnom rasporedu navedenom tijekom Rezerviranja kratkoročnih kapaciteta, smatra se da razlika u količinama predstavlja odstupanje od Rasporeda usluga Korisnika Terminala.

(6) Ako u budućnosti Zajednički raspored korištenja Terminala postane nekompatibilan sa Tehničkim karakteristikama Terminala, Operator ima pravo prilagoditi količine UPP-a koje se pretovaruju ili ponovno uplinjavaju Korisnika Terminala (koji se koristio naprijed navedenim odstupanjem) za ne više od stvarnog odstupanja količine iz odobrenog Godišnjeg rasporeda ili Mjesečnog rasporeda Korisnika Terminala sastavljenog tijekom Rezerviranja kratkoročnih kapaciteta od početka plinske godine ili datuma odobrenja Rasporeda usluga, ovisno o tome koji datum pada kasnije.

(7) U svrhu učinkovite koordinacije Korisnika Terminala koji traži odstupanje u svom predlošku plana pojedinačnog Mjesečnog rasporeda i ostalih Korisnika Terminala koji trebaju dati pristanak na navedeno odstupanje sukladno ovom članku Pravila, Operator može, na zahtjev navedenog Korisnika Terminala koji traži odstupanje, navedenom Korisniku Terminala dostaviti planove pojedinačnih Mjesečnih rasporeda ostalih Korisnika Terminala.

Članak 48.

(1) Nakon zaprimanja planova Mjesečnih rasporeda Korisnika Terminala, Operator ih povezuje u mjesečni Zajednički raspored korištenja Terminala i procjenjuje ga.

(2) Kroz suradnju i nastojeći da uzima u obzir prijedloge Korisnika Terminala, Operator priprema ispravke planova Mjesečnih rasporeda Korisnika Terminala ili ih odobrava ako ispunjavaju uvjete određene u članku 39. Pravila. Operator najkasnije u roku od 5 (pet) kalendarskih dana pisanim putem obavješćuje Korisnike Terminala o prijedlozima ispravaka planova Mjesečnih rasporeda ili o odobrenju Mjesečnih rasporeda Korisnika Terminala i Zajedničkom rasporedu korištenj(3) Ako nije moguće rasporediti planirane radove Održavanja, kao što je određeno u članku 82. stavku 2. točki 2. Pravila, tako da se ne preklapaju s Vremenima dolaska Brodova za prijevoz UPP-a, Operator, kad povezuje planove Mjesečnih rasporeda Korisnika Terminala, ima pravo prilagoditi (izmijeniti) Vremena dolaska Brodova za prijevoz UPP-a, koja su prikazana u odobrenom Godišnjem rasporedu za Korisnike Terminala, za najviše 6 (šest) kalendarskih dana.

Članak 49.

Korisnici Terminala predat će Operatoru prilagođene planove Mjesečnih rasporeda prema prijedlozima Operatora najkasnije u roku od 5 (pet) kalendarskih dana od dana kad je Operator predložio ispravke planova Mjesečnih rasporeda.

Članak 50.

Ako Korisnici Terminala ne predaju planove Mjesečnih rasporeda ili ispravljene planove Mjesečnih rasporeda koji ispunjavaju uvjete članka 39. Pravila do isteka rokova označenih u ovom poglavlju VIII. (Vremenski raspored usluga korištenja Terminala), Operator priprema i odobrava Mjesečne rasporede Korisnika Terminala i mjesečni Zajednički raspored korištenja Terminala na temelju informacija navedenih u odobrenim Godišnjim rasporedima i Mjesečnim rasporedima danima tijekom Rezervacije kratkoročnih kapaciteta navedenih Korisnika Terminala.

Članak 51.

(1) Mjesečni rasporedi Korisnika Terminala odobreni od strane Operatora moraju biti potpisani sukladno članku 44. Pravila koji članak se primjenjuje na potpis Mjesečnih rasporeda na odgovarajući način.

(2) U slučaju da su Mjesečni rasporedi Korisnika Terminala odobreni sukladno članku 48. Pravila bez odstupanja od njihovih predanih planova Mjesečnih rasporeda, procedura potpisivanja nije potrebna, te Operator informira Korisnika Terminala o takvom odobrenju rasporeda sukladno članku 48. Pravila. Odredbe članka 45. Pravila se na odgovarajući način primjenjuju na predane prijedloge koji se tiču ispravaka Mjesečnih rasporeda.

(3) U roku od 5 (pet) Radnih dana od odobrenja Mjesečnih rasporeda od strane Operatora, mjesečni Zajednički raspored korištenja Terminala objavljen na internetskoj stranici Operatora bit će ažuriran u skladu s tim.

IX. ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE TERMINALA

Članak 52.

Kako bi se osigurala mogućnost da više različitih Korisnika Terminala koristi Terminal učinkovito, utvrđuje se da u terminima korištenja Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a, Zajednički korisnici koji istovremeno koriste Terminal, automatski koriste Usluge prihvata i otpreme UPP-a sukladno uvjetima Zajedničkog korištenja Terminala. Prava i obaveze Korisnika Terminala određeni su u Ugovoru o zajedničkom korištenju Terminala kojeg su potpisali Operator i svi Korisnici Terminala.

Članak 53.

Sukladno proceduri utvrđenoj u Pravilima i uvjetima navedenima u Ugovoru o zajedničkom korištenju Terminala, kako bi se osiguralo Zajedničko korištenje Terminala, UPP koji su Korisnik Terminala ili Korisnici Terminala dostavili u Terminal može biti ustupljen jednom od Zajedničkih korisnika, prema proceduri navedenoj dolje u ovom članku, bez obzira na to od kojeg Zajedničkog korisnika se dostavljeni UPP ponovno uplinjava:

1. Kad se, u skladu s odobrenim Rasporedima usluga Korisnika Terminala, ponovno uplinjava Teret dostavljen od strane jednog od Korisnika Terminala, tj. Ustupitelja UPP-a,, dok dostava Tereta za drugog Korisnika Terminala, tj. Preuzimatelja UPP-a, u tom periodu prema Rasporedu usluga nije predviđena, započet će Ponovno uplinjavanje UPP-a za Preuzimatelja UPP-a. U tom slučaju, dio Tereta Ustupitelja UPP-a, uključujući količinu Gubitka plina Korisnika Terminala (tj. Dostupna količina UPP-a) se automatski pozajmljuje Preuzimatelju UPP-a, bez posebnog sporazuma, s obzirom na Zajednički raspored korištenja Terminala utvrđen od strane Operatora.

2. Dostupna količina UPP-a za posudbu jednaka je Povratnoj količini UPP-a koju Preuzimatelj UPP-a treba vratiti Ustupitelju UPP-a prema Ugovoru o zajedničkom korištenju Terminala, koja se mjeri u energetskoj vrijednosti, uključujući Gubitak plina Korisnika Terminala.

3. Dostupna količina UPP-a za posudbu za svrhe predviđene Pravilima i Ugovorom o zajedničkom korištenju Terminala smatra se privremeno pozajmljenom od strane Ustupitelja UPP-a Preuzimatelju UPP-a. S tim u vezi, Povratna količina UPP-a smatra se UPP-om koji se treba vratiti od strane Preuzimatelja UPP-a Ustupitelju UPP-a.

4. Zajedničkim korisnicima dodjeljuje se jednaka Dostupna količina UPP-a za posudbu (mjereno po energetskoj vrijednosti) do količine stvarnog ponovno uplinjenog UPP-a, uključujući Gubitak plina Korisnika Terminala tijekom razdoblja ponovnog uplinjavanja Tereta. Povratna količina UPP-a dodjeljuje se primjenom principa »prvo-pozajmljeno-prvo-vraćeno« procjenom stvarno ponovno uplinjenog UPP-a tijekom razdoblja ponovnog uplinjavanja Tereta, uključujući Gubitak plina Korisnika Terminala. U slučaju da je Zajedničkim korisnicima dodijeljena Povratna količina UPP-a iste starosti, manja Povratna količina UPP-a vraćat će se prva. Detaljni principi posudbe i vraćanja UPP-a su određeni u Ugovoru o zajedničkom korištenju Terminala.

5. Operator će nastojati utvrditi Rasporede usluga za UPP kojeg dostave Zajednički Korisnici na način da osigura da nakon primjene odredbi definiranih u ovom članku u Pravilima i Ugovoru o zajedničkom korištenju Terminala, svaki Zajednički Korisnik od čijeg je dostavljenog UPP-a uzeta Pozajmljena količina s vremenom zapravo dobije UPP prema rasporedu kao da nisu primijenjene nikakve odredbe.

Članak 54.

Odredbe članka 53. Pravila se ne primjenjuju u slučaju:

1. Ako bi Terminal zbog Zajedničkog korištenja Terminala u bilo kojem trenutku morao raditi na način koji može dovesti do nastanka rizika za neprekinuti, učinkoviti i siguran rad Terminala.

2. Ako bi, prema opravdanom mišljenju Operatora, primjena odredbi članka 53. Pravila uzrokovala opasnost za siguran, učinkovit i uredan rad Terminala u određenoj situaciji.

Članak 55.

U svrhu postizanja što efikasnijeg Zajedničkog korištenja Terminala, Zajednički Korisnici imaju pravo dogovoriti drugačije uvjete Zajedničkog korištenja Terminala od uvjeta predviđenih u obrascu Ugovora o zajedničkom korištenju Terminala (kojeg Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici), no takav dogovor Zajedničkih Korisnika mora biti u skladu s procedurom uspostavljenom u Ugovoru o zajedničkom korištenju Terminala, te ne smije biti protivan Pravilima niti kršiti prava ostalih Korisnika Terminala.

Članak 56.

Kod izvršavanja svojih prava i obveza, Operator će voditi računa da Kapaciteti ponovnog uplinjavanja UPP-a budu iskorišteni što je učinkovitije moguće. U tu svrhu, u slučaju sporazuma Zajedničkih Korisnika navedenog u članku 55. ovih Pravila, Operator će razmotriti odobravanje navedenog sporazuma Zajedničkih Korisnika dužnom pažnjom. Navedeni sporazum Zajedničkih Korisnika će biti valjan i proizvoditi pravne učinke samo ako ga prethodno odobri Operator.

Članak 57.

Kako bi se osigurale obveze povezane sa Zajedničkim korištenjem Terminala, uključujući obvezu osiguranja dostave Tereta, Korisnici Terminala se obvezuju ispunjavati obveze iz Ugovora o zajedničkom korištenju Terminala.

Članak 58.

Operator nije odgovoran za bilo kakve posljedice Zajedničkog korištenja Terminala ili radnje (propuste) Zajedničkih korisnika, a koje utječu na interese Zajedničkih Korisnika, osim u slučaju odgovornosti Operatora koja proizlazi iz slučajeva predviđenih u Pravilima, a koji se tiču kršenja Operatorovih dužnosti predviđenih Pravilima ili ZTP-om.

X. UVJETI KORIŠTENJA TERMINALA

Postupak odobrenja Brodova za prijevoz UPP-a

Članak 59.

(1) Brodovi za prijevoz UPP-a koji se planiraju privezati na Terminalu moraju se pridržavati svih međunarodnih standarda koji su primjenjivi za takve Brodove za prijevoz UPP-a, kao i imati sve dozvole za ulazak i vršenje operacija u Luci i ispunjavati sve operativne uvjete Luke, kao i uvjete Lučke kapetanije i Operatora koji predstavljaju Tehničkim uvjetima Terminala.

(2) Usklađenost Broda za prijevoz UPP-a sa zahtjevima navedenim u prethodnom stavku 1 Pravila tijekom Vremena dolaska osigurat će Korisnik Terminala.

(3) Brodovi za prijevoz UPP-a koji trebaju stići na Terminal bit će potvrđeni u skladu s procedurom odobrenja Brodova za prijevoz UPP-a koja je utvrđena u Tehničkim uvjetima Terminala. Na svojoj Internetskoj stranici Operator stalno ažurira i objavljuje popis odobrenih Brodova za prijevoz UPP-a za Terminal.

(4) Korisnici Terminala podnijet će zahtjev za odobrenjem Broda za prijevoz UPP-a ispunjen u skladu s obrascem utvrđenim u postupku odobrenja Brodova za prijevoz UPP-a najkasnije u roku od 60 (šezdeset) kalendarskih dana prije očekivanog Vremena dolaska Broda za prijevoz UPP-a ili unutar drugog roka dogovorenog između Operatora i Korisnika Terminala. Po dolasku Broda za prijevoz UPP-a u Luku, Operator (ili Operator FSRU-a u njegovo ime) ima pravo obavljati sve potrebne preglede kako bi osigurao da je Brod za prijevoz UPP-a kompatibilan sa FSRU-om.

(5) Korisnici Terminala osiguravaju da vlasnici i operatori Brodova za prijevoz UPP-a aktivno surađuju u postupku odobrenja Brodova za prijevoz UPP-a od strane Terminala.

(6) Nakon uspješno izvršenog postupka odobrenja, Brodovi za prijevoz UPP-a su odobreni u Terminalu za razdoblje navedeno u postupku odobrenja Brodova za prijevoz UPP-a. Ukoliko se ime, država registracije, potvrde, licence, odgovorne osobe društva koje upravlja Brodom za prijevoz UPP-a i/ili vlasnici, ili neki drugi podaci već odobrenog Broda za prijevoz UPP-a promjene, Operator ima pravo zatražiti ponavljanje postupka odobrenja.

(7) Kako bi se osigurao siguran i nesmetan dolazak Broda za prijevoz UPP-a na Terminal, Operator ima pravo zahtijevati od Korisnika Terminala da ispuni dodatne uvjete, npr. da preda posebna jamstva za Brod za prijevoz UPP-a, da izvrši dodatne sigurnosne inspekcije i/ili da se pridržava tehničkih i operativnih ograničenja.

(8) Ako vlasnik, operator, upravitelj i/ili kapetan Broda za prijevoz UPP-a ne bi izvršili ili ne bi uredno izvršili svoje dužnosti ili uvjete za Brodove za prijevoz UPP-a sukladno Pravilima (članci 60 – 72), svu će odgovornost za to snositi Korisnik Terminala.

Dolazak i odlazak Brodova za prijevoz UPP-a

Članak 60.

(1) Korisnik Terminala će osigurati da vlasnik Broda za prijevoz UPP-a ili osoba određena od strane njega, najkasnije u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od Procijenjenog vremena dolaska (ETA) Broda za prijevoz UPP-a u Terminal, preda ispunjeni obrazac zahtjeva za prijavu Broda za prijevoz UPP-a Operatoru, dan u postupku odobrenja Brodova za prijevoz UPP-a.

(2) Korisnik Terminala osigurat će da kapetan Broda za prijevoz UPP-a odmah ili što je prije moguće informira Operatora o datumu i vremenu odlaska iz luke utovara i naznači ETA-u Broda za prijevoz UPP-a e-mailom kao i da Operatoru preda sljedeće dokumente:

– Tovarni list,

– Izvještaj o Teretu,

– Teretni manifest,

– Certifikat porijekla Tereta,

– Certifikat o količini tereta,

– Certifikat o kvaliteti tereta,

– Sigurnosni list Tereta,

– Izjava o činjenicama (SOF) – kronološki opis aktivnosti broda u luci,

– Kapetanova potvrda primitka dokumenata.

Članak 61.

Korisnik Terminala će predati ažurne podatke ili osigurati da kapetan Broda za prijevoz UPP-a preda ažurne podatke o ETA-i Broda za prijevoz UPP-a za Operatora i Lučku kapetaniju u sljedećim vremenima:

1. 96 (devedeset i šest) sati prije ETA-e. Ova obavijest o dolasku će također sadržavati:

stanje Tereta (procijenjena temperatura, tlak UPP spremnika i količinu Tereta za pretovar na FSRU); i

bilo koji trenutni ili očekivani operativni nedostatak u Brodu za prijevoz UPP-a koji ima ili bi mogao imati utjecaja na pristanak i na Pretovar UPP-a kao i na ulazak Broda za prijevoz UPP-a u Luku ili tijekom njegovog boravka u Luci.

2. 72 (sedamdeset i dva) sata prije ETA-e;

3. 48 (četrdeset i osam) sati prije ETA-e; i

4. 24 (dvadeset i četiri) sata prije ETA-e;

pri čemu se svaki navedeni podatak može revidirati u skladu s člankom 62. ovih Pravila. U roku od 24 (dvadeset i četiri) sata prije ETA-e, Terminal Korisnik ili njegov Agent će organizirati da kapetan Broda za prijevoz UPP-a ili njegov agent da Operatoru dostavlja ažurirane podatke o ETA-i svakih 6 (šest) sati.

Članak 62.

Ako se bilo koji objavljeni ETA, kao što je navedeno u članku 61. ovih Pravila, promijeni za više od 6 (šest) sati, Korisnik Terminala će obavijestiti, ili će osigurati da kapetan Broda za prijevoz UPP-a obavijesti bez odgode Operatora i Lučku kapetaniju o ispravljenoj ETA-i.

Članak 63.

(1) Korisnik Terminala će dostaviti Operatoru NOR, ili će osigurati da kapetan Broda za prijevoz UPP-a ili agent kojeg od njih Operatoru dostavi NOR odmah nakon ispunjenja sljedećih kumulativnih uvjeta:

1. Brod za prijevoz UPP-a je stigao do Stanice za ukrcaj pilota određene za Luku;

2. Lučka kapetanija i nadležne službe odobrili su Brodu za prijevoz UPP-a sve dozvole potrebne da uđe u Luku i priveže se na FSRU;

3. Brod za prijevoz UPP-a je naručio sve lučke usluge potrebne za pristajanje; i

4. Korisnik Terminala i/ili treće strane dale su Brodu za prijevoz UPP-a sva potrebna dopuštenja da izvrši Pretovar UPP-a i Brod za prijevoz UPP-a je spreman da izvede tu operaciju.

(2) Pod uvjetima iz točaka 3 i 4 stavka 1 ovog članka 63 i članka 64 ovih Pravila, Operator će bez odlaganja dati obavijest o dopuštenju za pristajanje Broda za prijevoz UPP-a i/ili naznačiti vrijeme pristajanja Broda za prijevoz UPP-a ako je NOR propisno zaprimljen, osim u slučajevima kad postoje ograničenja Pretovara UPP-a u Terminal sukladno članku 67 Pravila ili kad Korisnik Terminala informira Operatora o okolnostima zbog kojih Pretovar UPP-a u Terminal nije moguć. Operator ima pravo odbiti pristajanje Broda za prijevoz UPP-a ukoliko Korisnik Terminala ne dostavi Narudžbu pretovara UPP-a na isti dan kada je Korisnik Terminala upozoren da nije predana Narudžba pretovara UPP-a u roku određenom u članku 72. stavku 1. točka 9. Pravila. U tom slučaju Operator se neće smatrati odgovornim za gubitke koje je zbog toga pretrpio Korisnik Terminala.

(3) Brod za prijevoz UPP-a, koji dolazi u Luku i/ili predaje NOR prije ili poslije Vremena dolaska određenog u Mjesečnom rasporedu odobrenom od strane Operatora, može se privezati na Terminal samo u slučaju da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti: (i) to ne ometa privez Brodova za prijevoz UPP-a koji dolaze prema odobrenim Mjesečnim rasporedima; (ii) privez takvog Broda za prijevoz UPP-a odgovara tehničkim parametrima korištenja Terminala i nije u suprotnosti s ograničenjima korištenja Terminala; te (iii) privez takvog Broda za prijevoz UPP-a odgovara sigurnosnim uvjetima Terminala. U tom slučaju Operator obavješćuje kapetana Broda za prijevoz UPP-a ili Agenta i Lučku kapetaniju o dogovoru da se Brod za prijevoz UPP-a priveže na Terminalu.

(4) Ako uvjeti navedeni u ovom članku nisu ispunjeni, Operator može odbiti NOR, pod uvjetom da Operator informira Korisnika Terminala o razlozima odbijanja priveza Broda za prijevoz UPP-a i odredi drugo vrijeme priveza. U svim slučajevima Korisniku Terminala pripisuje se odgovornost kako je to određeno u Ugovoru i/ili Pravilima i/ili OU za dolazak Broda za prijevoz UPP-a nakon Vremena dolaska određenog u Mjesečnom rasporedu odobrenom od strane Operatora.

Članak 64.

Ako 2 (dva) Broda za prijevoz UPP-a stignu istovremeno izvan njihovih odobrenih Vremena dolaska, Operator će osigurati da se takvi Brodovi za prijevoz UPP-a obrađuju se u skladu sa sljedećim prioritetima (osim ako se Korisnici Terminala ne dogovore drugačije te takav dogovor potvrdi Operator):

1. Prvo, Brod za prijevoz UPP-a čiji je NOR predan nakon Vremena dolaska i nije bio odbijen od strane Operatora (zakašnjeli Brod za prijevoz UPP-a), pod uvjetom da sljedeće Vrijeme dolaska nije pomaknuto.

2. Drugo, Brod za prijevoz UPP-a čiji je NOR predan prije Vremena dolaska i nije bio odbijen od strane Operatora FSRU-a (preuranjeni Brod za prijevoz UPP-a).

pri čemu se Brodu za prijevoz UPP-a koji kasni može odbiti pristajanje na Terminal prije preuranjenog Broda za prijevoz UPP-a ako Operator utvrdi da bi pristajanje zakašnjelog Broda za prijevoz UPP-a omelo pristajanje preuranjenog Broda za prijevoz UPP-a kad počne njegovo Vrijeme dolaska.

Članak 65.

(1) Osim u slučaju iz članka 65. stavka 2. ovih Pravila, vremensko razdoblje koje je Brodu za prijevoz UPP-a dozvoljeno za pristajanje na FSRU (Dopušteno vrijeme stajanja) iznosi 50 (pedeset) uzastopnih sati za Standardnu količinu Tereta, pri čemu u slučaju kada količina UPP-a koji se istovaruje nije Standardna količina Tereta, Korisnik Terminala i Operator će imati pravo dogovoriti se o duljem ili kraćem Dopuštenom vremenu stajanja, ovisno o relevantnoj količini.

(2) Dopušteno vrijeme stajanja bit će produženo za bilo koje razdoblje odgode koje je uzrokovano s jednim ili više sljedećih događaja:

1. Bilo koji od razloga koji se mogu pripisati Operatoru, ili Obeštećenoj stranci Operatora;

2. Razlozima koji se mogu pripisati Lučkoj kapetaniji, tegljenju, pilotiranju ili uslugama pristajanja u Luci, osim, u slučaju da je uzrok takvog kašnjenja pod razumnom kontrolom Operatora;

3. Bilo koje razdoblje tijekom kojeg je dolazak do Terminala, pristan, istovar UPP-a i/ili odlazak iz Terminala odgođen ili spriječen zbog Događaja Više sile;

4. Bilo koje razdoblje tijekom kojeg se Pretovar UPP-a odgađa ili je spriječen operativnim granicama rada Terminala;

5. Nepovoljnim vremenskim uvjetima ili Nepovoljnim meteorološko-oceanografskim uvjetima u Luci i/ili na moru;

6. Količina Pretovara UPP-a s Broda za prijevoz UPP-a u Terminal je manja od količine određene u specifikacijama Brodova za prijevoz UPP-a i količine određene u Tehničkim karakteristikama Terminala (maksimalna količina Pretovara UPP-a), pri čemu je takva smanjena količina isključivo pripisiva Terminalu;

(3) Stvarno vrijeme stajanja će početi kako slijedi:

1. Ako Brod za prijevoz UPP-a preda NOR unutar Vremena dolaska – po nastupu ranijeg od sljedećih događaja:

6 (šest) sati nakon što je NOR predan, i

vrijeme u kojem je Brod za prijevoz UPP-a privezan na Lokaciji Terminala.

2. Ako Brod za prijevoz UPP-a preda NOR prije Vremena dolaska – po nastupu ranijeg od sljedećih događaja:

06:00 sati ujutro prvog dana Vremena dolaska; i

Trenutak kada je Brod za prijevoz UPP-a privezan na Lokaciji Terminala; ili

3. Ako Brod za prijevoz UPP-a preda NOR nakon Vremena dolaska – u trenutku kada je Brod za prijevoz UPP-a privezan na Lokaciji Terminala;

i nastavit će se do nastupa ranijeg od:

1. Zadnja fleksibilna cijev za pretovar je odspojena i kapetan Broda za prijevoz UPP-a je savjesno potvrdio da je nominirani Teret u potpunosti pretovaren, i

2. Brod za prijevoz UPP-a se otisne od Terminala bez istovara (ili potpunog istovara) Valjano odobrenog Tereta.

Izvršenje Pretovara UPP-a

Članak 66.

(1) Tijekom postupka Pretovara UPP-a, kapetan Broda za prijevoz UPP-a i Agent će nadzirati naredbe, upute, pravila i ostale preduvjete za aktivnosti u Luci i Terminalu koje postave Lučka kapetanija i Operator.

(2) Pretovar UPP-a se može izvesti samo ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

1. Brod za prijevoz UPP-a ima sve dokumente potrebne za Pretovar UPP-a i propisno je odobren od strane Korisnika Terminala i/ili treće strane za izvođenje Pretovara UPP-a u dogovoreno vrijeme; i

2. Kapetan Broda za prijevoz UPP-a ili osoba koju je ovlastio obavila je provjeru Brod/Kopno sigurnosnog kontrolnog lista (SSSC) u prisustvu Operatora ili njegovog ovlaštenog predstavnika.

Članak 67.

Operator ima pravo zaustaviti Pretovar UPP-a ili ga ne započeti i zahtijevati od Broda za prijevoz UPP-a da se odveže od Terminala i dozvoli pristup drugim Brodovima za prijevoz UPP-a u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

1. Primljena je opravdana naredba Lučke kapetanije.

2. Dokument koji potvrđuje završetak SSSC-a nije potpisan.

3. Brod za prijevoz UPP-a ne ispunjava naredbe i/ili upute Lučke kapetanije i/ili Operatora, Pravila ili ostale preduvjete potrebne za izvođenje svojih aktivnosti u Luci i na Terminalu, uključujući sigurnosne propise ili ih nepravilno izvršava.

4. Temeljem odluke Operatora da stanje Broda za prijevoz UPP-a ili sam Pretovar UPP-a može uzrokovati opasnost ljudima, imovini, radu Terminala i/ili okolišu.

5. Dostavljeni UPP ne odgovara Specifikaciji kvalitete UP6. U slučaju drugih okolnosti propisanih u Pravilima i/ili Ugovoru i/ili OU-u koje su izvan kontrole Operatora.

Članak 68.

Nakon završetka Pretovara UPP-a, Brod za prijevoz UPP-a mora napustiti Terminal što je prije moguće i dopustiti pristup Terminalu za ostale Korisnike Terminala, osim u slučajevima kad Lučka kapetanija da Brodu za prijevoz UPP-a druge naredbe ili ako se s Operatorom dogovori oko drugačije procedure odvezivanja i/ili pristupa. Ako se Brod za prijevoz UPP-a ne bi odvezao odmah po isteku Dopuštenog vremena stajanja ili po završetku Pretovara UPP-a, ovisno o tome koji trenutak nastupi ranije, Operator ima pravo naplatiti Korisniku Terminala naknadu, kako je to definirano u OU-u.

Članak 69.

Kapetan Broda za prijevoz UPP-a i Operator izvode Pretovar UPP-a u skladu sa sigurnosnim preduvjetima. Operator je odgovoran za ispravno izvođenje operacija Pretovara UPP-a na Terminalu do odspajanja fleksibilnih cijevi za Pretovar UPP-a od Broda za prijevoz UPP-a.

Članak 70.

Operator nije odgovoran za bilo kakve direktne ili indirektne gubitke, troškove i štetu, uključujući izmaklu korist, prema Korisniku Terminala, Brodu za prijevoz UPP-a, njegovom vlasniku, upravitelju, dobavljaču UPP-a, prijevozniku i/ili posrednicima, Agentima niti bilo kojoj trećoj strani u sljedećim slučajevima:

1. Operator je zaustavio Pretovar UPP-a ili nije započeo Pretovar UPP-a u skladu s uvjetima utvrđenim u Pravilima (primjerice, slučajevi iz članaka 74, 85 Pravila i sl.), i/ili

2. Pretovar UPP-a je odgođen ili je protekao uz prekide zbog okolnosti izvan kontrole Operatora.

Izvođenje Ponovnog uplinjavanja UPP-a

Članak 71.

(1) Količine UPP-a za ponovno uplinjavanje određene su u Godišnjim rasporedima i Mjesečnim rasporedima sastavljenim u skladu s procedurom i uvjetima označenim u Pravilima.

(2) Operator će prihvatiti količinu UPP-a određenu u Narudžbi pretovara UPP-a (obrazac kojeg Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici), danu od strane Korisnika Terminala i potvrđenu od strane Operatora sukladno procedurama utvrđenim u Tehničkim uvjetima Terminala (članak 5. Pravila), sve sukladno ovim Pravilima.

(3) Operator će ponovno upliniti količinu plina jednaku količini predanoj u Dnevnoj nominaciji Korisnika Terminala, sukladno ovim Pravilima. Količina plina dodijeljena Korisniku Terminala na određeni dan u Točki isporuke jednaka je količini plina koja je stvarno raspoređena sukladno uvjetima postavljenim u Politici raspodjele prirodnog plina (Dodatak br. 2 Pravila).

Članak 72.

(1) Korisnici Terminala moraju predati Dnevne nominacije bazirane na odobrenim Mjesečnim rasporedima, Operatoru na odobrenje (obrazac kojih Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici), kao i Narudžbe pretovara UPP-a (obrazac kojih Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici). U slučaju Zajedničkog korištenja Terminala, Dnevne će nominacije predavati Korisnik Terminala za kojeg će biti pružene Usluge prihvata i otpreme UPP-a. Nominacije će se predavati sukladno sljedećim pravilima:

1. Nominacija mora sadržavati planiranu dnevnu količinu plina u kWh, razrađenu za svaki sat za naredni Plinski dan D.

2. Dnevne nominacije za Kapacitete ponovnog uplinjavanja UPP-a primaju se e-mailom i/ili napismeno i/ili na drugi prikladan način kojeg će odrediti Operator i o tome obavijestiti Korisnike Terminala najkasnije do 11:00 sati ujutro na dan D-1. Operator prilagođava predane Dnevne nominacije, ako je potrebno, te ih odobrava uzimajući u obzir članak 47 Pravila.

3. Korisnik ima pravo dostaviti Operatoru renominaciju za Plinski dan D u razdoblju od 16:00 sati Plinskog dana D-1 do 22:00 Plinskog dana D.

4. Ako Operator odobri Dnevnu nominaciju koja sadrži količinu različitu od količine UPP-a koja se planirala ponovno upliniti taj dan prema Godišnjem rasporedu ili Mjesečnom rasporedu danom tijekom Rezerviranja kratkoročnih kapaciteta, smatra se da postoji odstupanje Korisnika Terminala od Rasporeda usluge u odnosu na količinu u kojoj postoji razlika, sukladno odredbama propisanim u članku 47. Pravila.

5. Ako uslijed navedenog odstupanja Korisnika Terminala od Rasporeda usluge u budućnosti Zajednički raspored korištenja Terminala postane nekompatibilan s Tehničkim karakteristikama Terminala (npr. nema mogućnosti prihvatiti Brodove za prijevoz UPP-a unutar Vremena dolaska danih u odobrenom Rasporedu usluga), Operator ima pravo prilagoditi količinu UPP-a koja se treba pretovariti ili ponovno upliniti Korisnika Terminala (kod kojeg je došlo do odstupanja), ali ne za više od ukupne stvarne količine odstupanja. Odstupanje se računa u odnosu na odobreni Godišnji raspored ili Mjesečni raspored Korisnika Terminala dobiven tijekom Rezerviranja kratkoročnih kapaciteta nakon početka plinske godine ili odobravanja Rasporeda usluga, ovisno o tome koje je kasnije.

6. Nakon isteka roka za zaprimanje nominacija/renominacija iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovog članka, Operator u roku od 1 sata obavještava Korisnika i Operatora transportnog sustava o iznosu prihvaćenih nominacija.

7. Nominacija odnosno renominacija koju zadnju prihvati Operator postaje obvezujuća i za Korisnika i za Operatora.

8. Ako Korisnik Terminala ne podnese Dnevnu nominaciju za Kapacitet ponovnog uplinjavanja UPP-a ili Operator ne odobri podnesenu Dnevnu nominaciju, smatra se da je količina UPP-a za ponovno uplinjavanje za taj dan jednaka količini označenoj u potvrđenom Mjesečnom planu. Ako nije predan Mjesečni plan, smatra se da je količina UPP-a za ponovno uplinjavanje za taj dan jednaka iznosu određenom u potvrđenom Godišnjem rasporedu za Korisnika Terminala.

9. Narudžbe pretovara UPP-a bit će predane najkasnije 2 (dva) kalendarska dana prije Vremena dolaska. Ako Korisnik Terminala ne preda ili kasno preda Narudžbu pretovara UPP-a, primjenjuje se odredba članka 63. stavka 2. Pravila.

(2) Ukupni iznos Pretovara UPP-a i Kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a koje nominira Korisnik Terminala mogu varirati unutar Dnevnih nominacija i Narudžbi pretovara UPP-a u usporedbi s količinama odobrenima Godišnjim rasporedom i Mjesečnim rasporedom. U svakom slučaju Dnevne nominacije i Narudžbe pretovara UPP-a koje Korisnik Terminala predaje ne mogu odstupati od Zajedničkog dnevnog rasporeda, tako da bi bile nekompatibilne s Tehničkim karakteristikama Terminala. Zahtjev kompatibilnosti s Tehničkim karakteristikama Terminala određen stavkom 2 ovog članka Pravila primjenjuje bez obzira na mogućnost odstupanja koju Korisnici Terminala imaju sukladno članku 47. Pravila.

XI. SPECIFIKACIJA KVALITETE I MJERENJE UPP-A I UPLINJENOG PRIRODNOG PLINA

Preduvjeti kvalitete UPP-a i Nestandardni UPP

Članak 73.

(1) Korisnik Terminala dužan je osigurati da kvaliteta Tereta dostavljena u Terminal u vrijeme pretovara odgovara Specifikaciji kvalitete UPP-a i u vrijeme otpreme ponovno uplinjenog plina u transportni sustav odgovara standardnoj kvaliteti prirodnog plina određenoj u Općim uvjetima opskrbe plinom. Operator neće niti u jednom trenutku biti odgovoran za kvalitetu Tereta koji se dostavlja u Terminal.

(2) Operator jamči da će sadržaj i specifikacije UPP-a ili ponovnog uplinjenog plina dostavljenog na Točku isporuke u bitnome odgovarati sadržaju i specifikacijama UPP-a dostavljenog u Terminal (osim u promjenama koje dopuštaju ova Pravila, uključujući bilo kakvu promjenu temperature ili stanja UPP-a ili ponovno uplinjenog plina do koje je došlo zbog procesa Ponovnog uplinjavanja UPP-a, procesa prirodnog starenja UPP-a tijekom Fizičkog skladištenja u Terminalu, operacija Pretovara UPP-a, kao i bilo kakve promjene zbog miješanja UPP-a u slučajevima kad je došlo do miješanja Tereta dostavljenog od Korisnika Terminala).

(3) Korisnik Terminala će u svim slučajevima imati na umu da se parametri kvalitete UPP-a mijenjaju s vremenom, stoga se parametri kvalitete Tereta dostavljenog u Terminal mogu razlikovati od istih parametara kvalitete plina i mogu se shodno tome promijeniti tijekom transporta od luke ukrcaja do Terminala.

(4) Operator i Korisnik Terminala obavijestit će jedan drugog čim dobiju saznanja da je dostavljeni Teret, ili onaj koji tek treba biti dostavljen, predstavlja ili bi mogao predstavljati Nestandardni UPP, te će takva obavijest opisati razinu očekivanog odstupanja.

Članak 74.

Bez obzira na gore navedeno, Operator će imati pravo odbiti primitak ponuđenog UPP-a ili UPP-a koji se nudi za dostavu do Točke pretovara te će imati pravo da prekine Pretovar UPP-a koji ne odgovara Specifikacijama kvalitete UPP-a, kao Nestandardni UPP.

Članak 75.

(1) Količina UPP-a će biti mjerena i bit će joj određena kvaliteta u skladu s odredbama članaka 76., 77. i 78. ovih Pravila.

(2) Operator može temeljem posebnog zahtjeva Korisnika Terminala, a na temelju povijesnih podataka i ostalih dostupnih pretpostavki, predvidjeti preliminarne promjene u kvaliteti UPP-a, te preliminarno procijeniti kada bi UPP po kvaliteti mogao postati Nestandardni UPP u periodu Fizičkog skladištenja UPP-a u Terminalu.

Članak 76.

(1) Svi spremnici UPP-a i instrumenti koji se koriste za mjerenje Tereta na Brodu za prijevoz UPP-a moraju biti kalibrirani i certificirani od strane nezavisnih ovlaštenih institucija prema u tom trenutku primjenjivim međunarodnim standardima i imati dokumente s podacima potrebnim za mjerenje i računanje količine UPP-a.

(2) Svi dokumenti s rezultatima mjerenja parametara UPP-a bit će odobreni od strane Nadzornika u prisutnosti Operatora i Korisnika Terminala ili ovlaštenih predstavnika Korisnika Terminala. Ako Korisnik Terminala ili njegov ovlašteni predstavnik ne sudjeluju u inspekciji Tereta, Nadzornik se smatra ovlaštenim da zastupa Korisnika Terminala u svim inspekcijama Tereta, osim ako je drugačije dogovoreno u sporazumu između Operatora i Korisnika Terminala.

Mjerenje pretovarenog UPP-a

Članak 77.

(1) Korisnici Terminala osigurat će da se količina i kvaliteta pretovarenog UPP-a mjere prilikom Pretovara UPP-a odgovarajućom mjernom opremom na Brodu za prijevoz UPP-a u skladu s međunarodnim ISO standardima u referentnim uvjetima, te drugim aktima kojim se uređuju postupci uzimanja uzoraka i njihova učestalost, na način kako je propisano hrvatskim pozitivnim pravom. Ako se kvaliteta i količina UPP-a nisu utvrdile u skladu s međunarodnim ISO standardima, Korisnik Terminala mora osigurati da će se količina i kvaliteta ponovno izračunati u skladu s međunarodnim ISO standardima i biti odobrene od strane Nadzornika prije početka Pretovara UPP-a u Terminal.

(2) Kao minimalni preduvjet, određivanje nivoa UPP-a u spremnicima broda, temperature, tlaka te tehničkih specifikacija za Brod za prijevoz UPP-a, ispunjavat će uvjete opisane u trenutno važećem ISO10976:2015 ili novijem standardu (ako naknadno bude izdan).

(3) Operator, Korisnik Terminala i Nadzornik zajedno sudjeluju u 2 (dva) mjerenja Tereta, prije i nakon Pretovara UPP-a (uključujući mjerenje preostalog UPP-a, volumena, temperature i tlaka u spremnicima Brodova za prijevoz UPP-a).

(4) Nadzornik će posvjedočiti i verificirati da sve naprave za mjerenje, analiza, kalibracija / potvrđivanje opreme imaju sve potrebne ateste. Nadzornik će pripremiti i potpisati Izvještaj o kvaliteti i količini na temelju podataka o količini Tereta koje daje Kapetan Broda za prijevoz UPP-a ili njegov predstavnik, i podataka o kvaliteti Tereta koje daje Operator. Privremeni Izvještaj kvalitete i količine bit će izdan u roku od 24 (dvadeset i četiri) sata nakon postupka Pretovara UPP-a, a završni će Izvještaj kvalitete i količine biti pripremljen unutar 72 (sedamdeset i dva) sata nakon Pretovara UPP-a

(5) Količina pretovarenog UPP-a računa se sukladno sljedećoj formuli:

Gdje je:

E – Količina pretovarenog UPP-a izražena u kWh.

V – Količina pretovarenog UPP-a izražena u m3.

d – Gustoća UPP-a izražena u kg/m3 (kilogram po kubnom metru UPP-a).

Hm – donja ogrjevna vrijednost UPP-a izražena u kWh/kg.

Qbog – energetska vrijednost plina kojeg konzumira Brod za prijevoz UPP-a tijekom Pretovara UPP-a izražena u kWh.

Qr – energetska vrijednost plina vraćenog na Brod za prijevoz UPP-a tijekom Pretovara UPP-a izražena u kWh.

Svi će izračuni biti u skladu s ISO6976:2016 ili novijim standardom (ako naknadno bude izdan).

Uzimanje uzorka UPP-a

Članak 78.

(1) Osim ako je Operator odredio drugačije, kvaliteta pretovarenog UPP-a utvrđuje se kontinuiranim online Plinskim kromatografom kao primarnim sustavom i sustavom isprekidanih uzoraka koji koristi stalni tlačni/plutajući klip (CP/FP) spremnik uzoraka kao pomoćni sustav. Postupak uzimanja uzoraka UPP-a će se obavljati sukladno standardu ISO 8943:2007 ili novijem standardu (ako naknadno bude izdan).

(2) Operator će uzorke unijeti u 3 (tri) CP/FP spremnika za uzorke tijekom Pretovara UPP-a. Takve će spremnike s uzorcima zapečatiti Nadzornik koji svjedoči uzimanju uzoraka.

(3) Jedan CP/ FP spremnik s uzorkom bit će korišten za analizu, drugi će biti dostupan Korisniku Terminala, a treći će zadržati Operator na vrijeme od barem 30 (trideset) dana ili dok Izvještaj o kvaliteti i količini ne bude potpisan od obje strane. U slučaju da Korisnik Terminala iskoristi pravo korištenja svog spremnika, trebao bi ga vratiti u roku od 5 (pet) Radnih dana nakon primitka spremnika. U slučaju bilo kakvog spora oko točnosti bilo koje analize koju Korisnik Terminala pruža Operatoru unutar takvog razdoblja od 30 (trideset) dana, spremnik (-ci) će se dalje zadržati do mišljenja Korisnika Terminala, ali u svakom slučaju ne duže od 90 (devedeset) dana. U slučaju bilo kakvog spora, spremnik će biti odnesen u laboratorij oko kojeg se slože obje stranke.

(4) Nakon završetka Pretovara UPP-a Operator će pripremiti Izvještaj o kvaliteti i količini.

(5) Trošak uzorkovanja sukladno ovom članku Pravila snosi Operator.

Članak 79.

Plinski kromatograf koji se koristi za određivanje kvalitete UPP-a bit će potvrđen i/ili kalibriran sukladno pravilima struke i mjerodavnoj praksi čemu će posvjedočiti Nadzornik i/ili Korisnik Terminala ili njegov predstavnik, te predstavnik Operatora transportnog sustava (Plinacro).

Članak 80.

(1) U slučaju da online plinski kromatograf Terminala i sustav za uzorke UPP-a nisu u funkciji, onda će se kvaliteta pretovarenog UPP-a odrediti u suradnji s Nadzornikom na temelju Izvještaja o Teretu i stvarnih uvjeta putovanja, pod uvjetom da je kvaliteta UPP-a određena u luci utovara točna. Ova odluka bazirat će se na povijesnim podacima iz iste utovarne luke (i slične kvalitete) koristeći samo putovanja s istom količinom isparavanja. U slučaju da nije dostupno dovoljno povijesnih podataka za određivanje kvalitete UPP-a, primijenit će se model teoretskog starenja sukladno GIIGNL – LNG Custody Transfer Handbook iz 2017. godine v. 5.0 ili noviji ako naknadno bude izdan.

(2) Ako se i Korisnik Terminala i Operator slažu da makar jedan od gore navedenih rezultata ne daje ispravnu sliku kvalitete UPP-a, Operator i Korisnik Terminala će u dobroj vjeri u suradnji s Nadzornikom odabrati metodu prihvatljivu za obje stranke kako bi se utvrdila kvaliteta UPP-a.

(3) Operator će pribaviti, koristiti i održavati, ili pokrenuti nabavu, korištenje i održavanje naprava potrebnih za skupljanje uzoraka UPP-a i za određivanje kvalitete pretovarenog UPP-a i svih drugih naprava za mjerenje ili testiranje koje su potrebne da se izvedu mjerenja i testiranja na FSRU-u.

Inventura Terminala

Članak 81.

(1) Svakog Plinskog dana Operator daje Korisnicima Terminala informacije o količini UPP-a koja se nalazi u Terminalu u vlasništvu svakog od Korisnika Terminala, kao i količini i kvaliteti ponovno uplinjenog plina u Terminalu. Navedene informacije Operator daje Korisnicima Terminala kontinuirano putem ETSSAS-a.

(2) U skladu s odredbama Operatorove Politike raspodjele prirodnog plina, količina plina i UPP-a se ažurira i popisuje.

(3) Temeljem opravdanog zahtjeva Korisnika Terminala, Operator će predati sve podatke koji se odnose na utvrđivanje i izračun kvalitete plina i UPP-a.

(4) Operator provodi inventuru UPP-a u Terminalu najmanje jednom godišnje. Ako se tijekom inventure otkrije da se dostupna količina UPP-a u Terminalu razlikuje od izračunatih podataka UPP-a, a razlika ne prelazi (i) Dozvoljeni gubitak, kako je određen u Politici raspodjele prirodnog plina Operatora do donošenja odgovarajućih pozitivnih propisa Republike Hrvatske koji će definirati Dozvoljeni gubitak; odnosno (ii) Dozvoljeni gubitak kako će biti određen u pozitivnim propisima Republike Hrvatske; tada se identificirani višak ili manjak dodjeljuje Korisnicima Terminala proporcionalno Kapacitetima ponovnog uplinjavanja UPP-a koje su iskoristili tijekom tog razdoblja inventure. Identificirani manjak koji prelazi Dozvoljeni gubitak raspoređuje se Gubitku prirodnog plina Operatora, koju Operator kompenzira u skladu s procedurom označenom u Politici raspodjele prirodnog plina.

(5) Korisnici Terminala imaju pravo od Operatora zatražiti da provede izvanrednu inventuru prema odredbama Politike raspodjele prirodnog plina koju je odobrio Operator. Korisnici Terminala koji to zahtijevaju, pokrivaju troškove Operatora nastale zbog izvanredne inventure plina i UPP-a ako inventura otkrije da Dozvoljeni gubitak nije bio prijeđen. U suprotnom, troškove pokriva Operator.

XII. ODRŽAVANJE TERMINALA

Članak 82.

(1) Operator javno obavještava Korisnike Terminala o planiranim radovima Održavanja na način kako slijedi:

1. Svake godine 1. srpnja, Operator objavljuje planirane radove Održavanja i planirana ograničenja u radu Terminala u razdoblju od 1. listopada tekuće godine do 1. listopada sljedeće godine.

2. Operator ima pravo povremeno izvoditi radove vezane uz suho pristajanje, s najavom namjere izvođenja remonta Korisnicima Terminala na način utvrđen u stavku 1. točki 1. ovog članka Pravila.

3. Operator ima pravo izvoditi radove Održavanja koji nisu uključeni u raspored radova Održavanja, pod uvjetom da njihovo ukupno trajanje zajedno s planiranim godišnjim radovima Održavanja ne prelazi 7 (sedam) kalendarskih dana, s time da Korisnici Terminala moraju o takvim radovima Održavanja biti obaviješteni najkasnije u roku od 90 (devedeset) kalendarskih dana prije početka takvih radova Održavanja.

(2) Operator će nastojati da u razumnoj mjeri:

1. Izvodi radove Održavanja u vrijeme održavanja regulatornih i zakonskih pregleda i/ili kad se Održavanje po rasporedu odvija na transportnom sustavu;

2. U drugom terminu izvede bilo koje radove Održavanja koji bi se inače trebali obaviti tijekom bilo kojeg Vremena dolaska, s ciljem minimalnog ometanja interesa Korisnika Terminala.

(3) Operator ima pravo ograničiti i/ili suspendirati korištenje Terminala i pružanje Usluga prihvata i otpreme UPP-a i nestandardnih usluga Operatora za Korisnike Terminala u razdoblju i u opsegu koji je povezan s planiranim radovima Održavanja koji se obavljaju nakon što su Korisnici Terminala obaviješteni sukladno Pravilima.

(4) Operator će izvijestiti Korisnike Terminala o neplaniranim radovima Održavanja odmah nakon što sazna da su potrebni.

(5) Korisnici Terminala će uzeti u obzir Operatorov raspored planiranih i neplaniranih radova Održavanja te će savjesno surađivati s Operatorom na način da prilagode svoje Godišnje i Mjesečne rasporede radovima Održavanja.

(6) Operator ima pravo utvrditi dodatne tehničke preduvjete za Brodove za prijevoz UPP-a i Korisnike Terminala ako je to potrebno za izvođenje radova Održavanja.

XIII. PROMJENE I OGRANIČENJA UPRAVLJANJA TERMINALOM

Članak 83.

Operator i Korisnik Terminala imaju prava i obveze definirane u Pravilima, Ugovoru i OU.

Članak 84.

(1) Operator ima pravo isprazniti spremnike FSRU-a obveznim ponovnim uplinjavanjem ili na druge načine ukloniti UPP ili prirodni plin koji pripada Korisniku Terminala kako bi osigurao kontinuiran, redovan i siguran rad Terminala i Uslugu prihvata i otpreme UPP-a svim Korisnicima Terminala u sljedećim slučajevima:

1. Teret dolazi prema odobrenom Rasporedu usluga, a FSRU spremnici nisu dovoljno prazni da prihvate puni Teret zbog neizvođenja Ponovnog uplinjavanja UPP-a prema Rasporedu usluga jednog od Korisnika Terminala.

2. Parametri kvalitete UPP-a ne odgovaraju Specifikaciji kvalitete UPP-a ili se približavaju najnižoj Specifikaciji kvalitete UPP-a, pri čemu se UPP pretovara iz spremnika Terminala na Brod za prijevoz UPP-a i odvozi.

3. U drugim slučajevima kad je uklanjanje UPP-a ili prirodnog plina iz FSRU-a potrebno za osiguranje sigurnosti Operatora ili osoblja Korisnika Terminala, ili bilo koje druge osobe, okoliša ili vlasništva Operatora ili Korisnika Termina.

(2) U slučaju iz točaka 1. i 3. prethodnog stavka Operator ima pravo prodati UPP. Operator će temeljem otvorenog postupka prodaje, prodati najpovoljnijem ponuditelju količinu plina koja se prodaje za račun Korisnika Terminala, primjenjujući na odgovarajući način pravila za prodaju plina u otvorenom postupku prodaje iz članka 86 ovih Pravila.

(3) Prodaja plina sukladno ovom članku Pravila smatra se nestandardnom uslugom Operatora, a naplaćuje se sukladno cjeniku za nestandardne usluge Operatora.

(4) Operator će poduzeti razumne mjere kako bi koordinirao izvođenje radnji opisanih u ovom članku s Korisnicima Terminala na koje bi mogle utjecati ove radnje kako bi se ublažili rizici i/ili gubici Korisnicima Terminala i/ili Operatoru.

(5) UPP koji je bio ponovno uplinjen ili na druge načine uklonjen iz FSRU spremnika u slučajevima navedenim u stavku 1. točki 1. ili 2. ovog članka bit će oduzet od virtualno uskladištene količine UPP-a Korisnika Terminala, a svaka će odgovornost biti pripisana Korisniku Terminala čije su radnje ili neizvršavanje radnji rezultirale potrebom za radnjama određenim u stavku 1. točki 1. ili 2 ovog članka.

(6) Ako FSRU spremnici sadržavaju Nestandardni UPP, te takav UPP ne može biti ponovno uplinjen i dostavljen u transportni sustav te postoji više Korisnika Terminala koji posjeduju UPP u FSRU spremnicima, Operator će identificirati Korisnika(e) Terminala čije su radnje ili neizvršavanje radnji rezultirale time da UPP postane Nestandardni UPP. Ako se bar jedan Korisnik Terminala ne bi složio s odlukom Operatora, odluku će donijeti nezavisni stručnjak kojeg su zajednički izabrali Korisnici Terminala. Korisnici Terminala imat će pravo obavijestiti o svom neslaganju s odlukom Operatora i imenovati odabranog nezavisnog stručnjaka u roku od 10 (deset) Radnih dana nakon što im je predana Operatorova odluka. Ako se bar jedan od Korisnika Terminala ne slaže s Operatorovom odlukom, ali Korisnici Terminala ne uspiju izabrati nezavisnog stručnjaka unutar razdoblja koje im je određeno ovom stavkom, Operator će izabrati nezavisnog stručnjaka. Odluka nezavisnog stručnjaka je konačna. Gubitke nadoknađuje Korisnik Terminala čije su radnje ili neizvršenja radnji rezultirale time da UPP prestane odgovarati specifikacijama, prekidom rada Terminala ili su dovele do potrebe za uklanjanjem UPP-a iz spremnika Terminala miješanjem UPP-a u Terminalu. Ako nije moguće jasno utvrditi takvog Korisnika(e) Terminala, takve će gubitke pokriti Korisnici Terminala proporcionalno stvarnim količinama UPP-a koje posjeduju, a koje su bile uskladištene u Terminalu prije nego je UPP prestao biti prema specifikacijama i otpremljen iz Terminala.

(7) Operator će imati pravo promijeniti načine Ponovnog uplinjavanja UPP-a ili rasporede Vremena dolazaka u sljedećim slučajevima: (i) ograničenje ili suspenzija pružanja Usluge prihvata i otpreme UPP-a u slučajevima opisanim u članku 85. ovih Pravila; (ii) raskid bar jednog Ugovora o korištenju Terminala prije isteka njegove valjanosti; ili (iii) nastanak rizika za neprekinuti, učinkoviti i siguran rad Terminala. Operator će nastojati takve promjene izvesti uz što manji utjecaj na Raspored usluga s prioritetom da što manje utječe na Korisnike Terminala čije radnje nisu razlog za navedene promjene. Operator će unutar 24 sata obavijestiti Korisnike Terminala o svakoj promjeni u Rasporedima usluga. Promijenjeni Rasporedi usluga koje je objavio Operator bit će obavezni za sve Korisnike Terminala.

Članak 85.

(1) Operator ima pravo ograničiti ili prekinuti pružanje Usluge prihvata i otpreme UPP-a u skladu s postupkom i sukladno uvjetima propisanim u zakonima i u Pravilima. Operator će obavijestiti Korisnika Terminala o ograničenju ili prekidu pružanja Usluge prihvata i otpreme UPP-a u postupku i na način predviđen u važećim zakonima i ovim Pravilima. U mjeri u kojoj je to prikladno prema procjeni Operatora, Operator će nastojati Korisnicima Terminala dati rok da usklade svoj opseg korištenja Usluga s ograničenjem ili prekidom pružanja Usluge prihvata i otpreme UPP-a.

(2) Operator može ograničiti ili prekinuti pružanje Usluge prihvata i otpreme UPP-a bez krivnje bilo kojeg od Korisnika Terminala kako bi zaštitio javni interes, neprekinut i siguran rad Terminala, ili u drugim slučajevima izrijekom predviđenim u zakonima, Pravilima, Ugovoru ili Ugovoru o zajedničkom korištenju Terminala, uključujući ali ne ograničavajući se na:

1. Ako je to nužno za sprječavanje nesreće na Terminalu ili na Brodu za prijevoz UPP-a i/ili sprječavanje opasnosti za osobe, okoliš i/ili vlasništvo u slučajevima Događaja Više sile, neodobrenih radnji od trećih strana, i/ili nesreća, kvarova ili ostalih tehničkih nezgoda.

2. U situacijama Nepovoljnih vremenskih uvjeta, Nepovoljnih meteorološko-oceanografskih uvjeta ili ekstremnih uvjeta rada Terminala, kao što je definirano u Tehničkim uvjetima Terminala i/ili u slučaju Događaja Više sile.

(3) Operator će imati pravo ograničiti ili suspendirati pružanje Usluge prihvata i otpreme UPP-a Korisnicima Terminala bez prethodne najave u slučajevima određenim stavku 2. ovog članka, kao i u slučaju nezgode, kvara ili greške u radu na Terminalu, ili na Brodu za prijevoz UPP-a i/ili povezanoj opremi. U bilo kojem takvom slučaju, Operator će odmah obavijestiti Korisnika Terminala pisanim putem o ograničavanju ili prekidu pružanja Usluge prihvata i otpreme UPP-a i navesti razlog za takvo ograničenje ili prekid, početak i očekivano trajanje. Operator će uložiti svoj najbolji napor kako bi ponovno uspostavio pružanje Usluge prihvata i otpreme UPP-a što je prije moguće.

(4) Operator može ograničiti ili prekinuti korištenje Terminala Korisniku(cima) Terminala zbog krivnje Korisnika Terminala u slučajevima izrijekom opisanim u zakonima, Pravilima, OU, Ugovoru ili Ugovoru o zajedničkom korištenju Terminala, uključujući ali ne ograničavajući se na sljedeće situacije:

1. Korisnik Terminala ili vlasnik/kapetan Broda za prijevoz UPP-a ne izvrši savjesnu provjeru kompatibilnosti Broda za prijevoz UPP-a.

2. Kvaliteta dostavljenog UPP-a na Terminal od strane Korisnika Terminala ne odgovara Specifikaciji kvalitete UPP-a ili doživi promjenu tijekom putovanja ili pretovara u Terminal na način koji može ometati normalno funkcioniranje Terminala.

3. Korisnik Terminala ne izvršava plaćanja Operatoru za pružene Usluge ili druge obvezne isplate, kazne ili ne dostavi osiguranja plaćanja na pravilan i pravodoban način.

(5) Nakon donošenja odluke o ograničenju ili prekidu korištenja Terminala u slučajevima opisanim u točki 1. prethodnog stavka ovog članka Operator će pisanim putem obavijestiti Korisnika Terminala 1 (jedan) dan unaprijed te opisati razlog za to, vrijeme i trajanje takvog ograničenja ili prekida.

Nakon donošenja odluke o ograničavanju ili prekidu korištenja Terminala u slučajevima opisanim u točki 2. prethodnog stavka ovog članka, Operator će obavijestiti Korisnika Terminala odmah nakon početka takvog ograničenja ili prekida te opisati razlog za, vrijeme i trajanje takvog ograničenja ili suspenzije.

(6) U slučaju kršenja obaveza Korisnika Terminala navedenih u zakonima, Ugovoru, ili u slučajevima opisanima u točki 3. stavka 4 ovog članka, Operator će pisanim putem obavijestiti Korisnika Terminala 10 (deset) kalendarskih dana unaprijed (osim ako primjenjivi propisi, OU ili Ugovor ne odrede drugačije uvjete) o nadolazećim ograničenjima ili prekidima korištenja Terminala i razlozima za takva ograničenja ili suspenziju, te odobriti rok od najviše 30 (trideset) kalendarskih dana kako bi se navedena kršenja ispravila. Ukoliko Korisnik Terminala ne ispravi kršenja u roku određenom od strane Operatora, Operator će raskinuti Ugovor zbog skrivljenog ponašanja Korisnika Terminala.

(7) Korisnik Terminala će osigurati da on i bilo koja Obeštećena stranka Korisnika Terminala ulože svoj najbolji napor kako bi spriječili ili smanjili gubitke u slučaju da je pružanje Usluge prihvata i otpreme UPP-a zaustavljeno, ograničeno ili na drugi način prekinuto, te će se potruditi da zaštite Terminal i/ili Brod za prijevoz UPP-a.

XIV. PRODAJA UPP-a ILI PRIRODNOG PLINA KORISNIKA TERMINALA U OTVORENOM POSTUPKU

Članak 86.

(1) Korisnik Terminala je dužan ponovno upliniti/povući cjelokupnu količinu UPP-a odnosno prirodnog plina iz Terminala prije dana prestanka važenja Ugovora po bilo kojoj osnovi.

(2) Ukoliko Korisnik Terminala ne uplini ponovno/povuče cijelu količinu UPP-a odnosno prirodnog plina iz Terminala pravovremeno, unutar roka iz prethodnog stavka ovog članka, Operator će temeljem otvorenog postupka prodaje, prodati najpovoljnijem ponuditelju količinu UPP-a odnosno prirodnog plina koja nije ponovno uplinjena/povučena ili dio količine UPP-a odnosno prirodnog plina, u ime i za račun Korisnika Terminala.

(3) Prodaja neuplinjenog/nepovučenog UPP-a u otvorenom postupku odnosno prirodnog plina smatra se nestandardnom uslugom, a naplaćuje se sukladno cjeniku nestandardnih usluga Operatora.

(4) Iz prihoda od prodaje UPP-a odnosno prirodnog plina kojeg Korisnik Terminala nije pravovremeno ponovno uplinio/povukao iz Terminala, Operator će namiriti svoja sljedeća potraživanja prema Korisniku Terminala, a ostatak sredstava predati Korisniku Terminala bez odgode:

– cijenu nestandardne usluge prodaje nepovučenog UPP-a odnosno prirodnog plina;

– eventualna dugovanja za pružene Usluge za vrijeme trajanja Ugovora;

– trošak fizičkog i virtualnog skladištenja količine UPP-a dodijeljenog Korisniku Terminala koji odgovara visini naknade za skladištenje plina za razdoblje od datuma prestanka važenja Ugovora do dana prodaje plina;

– bilo kakvu štetu koju je Operator pretrpio zbog nepovlačenja prirodnog plina;

– bilo koje drugo potraživanje koje Operator ima vezano za bilo koju pruženu Uslugu.

XV. NAKNADA ŠTETE

Članak 87.

Operator je dužan braniti Obeštećenu stranku Korisnika Terminala od bilo kojih i svih Šteta odnosno nadoknaditi takve Štete (osim Posljedičnih gubitaka) sukladno uvjetima definiranim u OU.

Članak 88.

Korisnik Terminala je dužan braniti Obeštećenu stranku Operatora u odnosu na bilo koje i sve Štete odnosno nadoknaditi takve Štete (osim Posljedičnih gubitaka) sukladno uvjetima definiranim u OU.

XVI. OBJAVLJIVANJE PODATAKA I RAZMJENA INFORMACIJA

Operativna suradnja

Članak 89.

Operator i Operator transportnog sustava (Plinacro) će surađivati u skladu s zahtjevima postavljenim u pravnim propisima Republike Hrvatske i odredbama Ugovora o suradnji koji su sklopili ovi operatori.

Objavljivanje informacija

Članak 90.

(1) Operator će objavljivati sljedeće informacije na svojoj internetskoj stranici:

1. Pravila, uključujući njihove Dodatke;

2. Informacije o Godišnjem postupku zakupa kapaciteta;

3. Informacije o dodijeljenim i Dostupnim kapacitetima;

4. Zajednički raspored Terminala;

5. Informacije o razini UPP-a u FSRU spremnicima;

6. Popis odobrenih Brodova za prijevoz UPP-a na Terminal;

7. Informacije o nastanku okolnosti i/ili uvjeta i njihovih promjena koje bi mogle imati utjecaja na dostupnost Terminala za korištenje od strane Korisnika Terminala;

8. Informacije o hitnim situacijama i Događajima Više sile;

9. Poveznice na informacije koje je objavio Operator transportnog sustava (Plinacro) o uspostavljenim tehničkim kapacitetima transportnog sustava na Točki isporuke;

10. Raspored radova Održavanja Terminala;

11. Obrazac zahtjeva pristupa ETSSAS-u i obrazac Ugovora za korištenje ETSSAS-a (u vrijeme i ako ga provede Operator);

12. Ostale informacije dane u pravnim aktima i ovim Pravilima.

(2) Operator će Korisnicima Terminala pružiti informacije koje se odnose na Usluge prihvata i otpreme UPP-a i nestandardne usluge Operatora, koje uključuju informacije o određenim Kapacitetima ponovnog uplinjavanja UPP-a dodijeljenih Korisnicima Terminala, isplatama, ostalim individualno primjenjivim i/ili obaveznim uvjetima korištenja Terminala.

Članak 91.

(1) Korisnici Terminala predavat će svoje zahtjeve, obavijesti i informacije Operatoru sukladno procedurama i pod uvjetima postavljenima u zakonima, ovim Pravilima, OU i Ugovoru.

(2) Korisnici Terminala i Operator podnosit će svoje zahtjeve, obavijesti i informacije putem e-maila osim ako odredbe sadržane ovdje ne zahtijevaju prilaganje izvornih dokumenata. Svi zahtjevi, obavijesti i informacije biti će adresirani na relevantne osobe koje su odgovorne za određene aktivnosti i navedene u Ugovoru i/ili Ugovoru o zajedničkom korištenju Terminala ili na internetskoj stranici Operatora.

Članak 92.

(1) Prilikom primjene ETSSAS od strane Operatora, Korisnici Terminala potpisivanjem ugovora s Operatorom za korištenje ETSSAS-a imat će mogućnost dati i primati informacije u vezi s raspoređivanjem, predavanjem narudžbi i nominacija, izvještavanju i ostale srodne informacije elektronskim putem.

(2) Zahtjev, obavijest i/ili informacija koja se preda u skladu s člankom 91., stavkom 2. ovih Pravila smatrat će se propisno predanim ako Operator može razumno očekivati da je podnesena u ime Korisnika Terminala od strane osobe koju je propisno ovlastio Korisnik Terminala. Svi digitalno preneseni podaci biti će u skladu sa sigurnosnim potrebama razmjene informacija.

Članak 93.

(1) Razmjena informacija između Operatora i Korisnika Terminala obavljat će se na hrvatskom jeziku kad je Korisnik Terminala registriran u Republici Hrvatskoj, a u protivnom na engleskom jeziku, osim ako se Ugovorom ne odredi drugačije.

(2) Dokumenti namijenjeni institucijama Republike Hrvatske bit će napisani na hrvatskom jeziku ili će biti dan njihov prijevod na hrvatski jezik u skladu sa zahtjevima navedenih institucija i propisima.

Članak 94.

(1) Operator i Korisnik Terminala odmah obavještavaju jedan drugoga o hitnim slučajevima ili bilo kojim događajima ili uvjetima koji mogu utjecati na ispunjavanje ovih Pravila i/ili Ugovora, ili ih je obavezno prijaviti temeljem odredbi ovih Pravila, OU, Ugovora i Ugovora o zajedničkom korištenju Terminala.

(2) U slučaju nastupa rizika pojave okolnosti koje dovode u opasnost Brod za prijevoz UPP-a ili Teret (npr. nasukavanje), ljudski život, zdravlje, vlasništvo ili okoliš, Korisnik Terminala ili njegov ovlašteni predstavnik će odmah izvijestiti Operatora nakon saznanja za takve okolnost i barem svaka 4 (četiri) sata obavijestiti Operatora o promjenama u situaciji putem telefona i/ili elektronskim putem do potpune eliminacije opasnosti.

XVII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 95.

(1) Operator priprema, mijenja i objavljuje Pravila u skladu s procedurama i uvjetima postavljenim u propisima Republike Hrvatske. Pravila se objavljuju na internetskoj stranici Agencije i Internetskoj stranici Operatora.

(2) Procedura, obrasci dokumenata i/ili ostali preduvjeti označeni u Pravilima objavljeni su na internetskoj stranici Operatora.

Članak 96.

Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 64/UP 2018

Zagreb, 27. ožujka 2018.

Direktor
Goran Frančić, v. r.

DODATAK 1

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

I. PREDMET I DEFINICIJE

Članak 1.

(1) Predmet ovih Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (OU) je reguliranje međusobnih prava i obveza Operatora i Korisnika Terminala te utvrđivanje općih uvjeta koji će se primjenjivati na pružanje Usluge za prihvat i otpremu UPP-a i nestandardne usluge (opisane u Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Pravila)) (zajedno kao: Usluge) od strane Operatora Korisniku Terminala.

(2) Osim ako nije drugačije izrijekom definirano u ovim OU, pojmovi korišteni u ovim OU imaju značenje utvrđeno u Pravilima, Ugovoru i propisima koji reguliraju energetski sektor, energetsku aktivnost, tržište plina, kao i pravnim aktima donesenim na temelju tih zakona.

II. SKLAPANJE UGOVORA O KORIŠTENJU TERMINALA

Članak 2.

(1) Kako bi ostvario pravo na Usluge, Korisnik Terminala je obvezan s Operatorom sklopiti Ugovor, a čiji sastavni dio su ovi OU.

(2) Ugovor će sadržavati, između ostalog, posebne odredbe koji se tiču:

– Usluga dodijeljenih Korisniku Terminala u Razdoblju usluge,

– Razdoblja usluge, i

– bilo koju drugu posebnu odredbu oko koje se mogu dogovoriti Operator i Korisnik Terminala.

(3) Ovim OU Korisnik Terminala ne stječe nikakva veća prava na Usluge u odnosu na ona koja su mu dodijeljena ili koja ima, u skladu s Ugovorom.

III. PRAVA KOJA PROIZLAZE IZ UGOVORENE USLUGE

Članak 3.

Operator će pružati ugovorene Usluge u skladu s uvjetima definiranima u Ugovoru, ovim OU i Pravilima.

IV. PRAVA I OBVEZE OPERATORA

Članak 4.

Operator ima pravo:

– naplatiti naknadu za Usluge koje pruža sukladno ovim OU, Ugovoru, Pravilima i primjenjivim propisima.

– ograničiti ili privremeno prekinuti pružanje Usluga koje su predmet Ugovora, u skladu s poglavljem XI. ovih OU-a,

– odbiti primiti Teret koji ne odgovara specifikaciji kvalitete UPP-a utvrđenoj u odredbama Pravila,

– odbiti izdati suglasnost na sklapanje ugovora o prijenosu ugovorenog kapaciteta i/ili ugovora o prijenosu prava korištenja ugovorenog kapaciteta i/ili ugovora o prijenosu UPP-a u skladu s odredbama Pravila, i

– od Korisnika Terminala primiti informacije, definirane u OU, Ugovoru, Pravilima i drugim primjenjivim propisima, potrebne za izvršenje obveza Operatora.

Članak 5.

(1) Operator ima obvezu:

– Korisniku Terminala pružiti ugovorene Usluge u skladu s Ugovorom,

– upravljati i održavati Terminal u skladu s Pravilima,

– obavijestiti Korisnika Terminala o zaprimljenim i dostavljenim količinama plina u skladu s odredbama Pravila,

– održavati Terminal u skladu s odredbama Pravila,

– osigurati tajnost povjerljivih informacija koje su mu dostupne, i

– obavljati radnje pretovara UPP-a i ponovnog uplinjavanja UPP-a sukladno postupku opisanom u Pravilima.

(2) Operator također ima druga prava i obaveze koje su određene Pravilima, Ugovorom te primjenjivim zakonima i podzakonskim propisima.

V. PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA TERMINALA

Članak 6.

Korisnik Terminala ima pravo:

– ugovoriti i primiti Usluge u skladu s Pravilima i Ugovorom, i

– prenijeti Neiskorištene kapacitete na Sekundarnom tržištu u skladu s Pravilima.

Članak 7.

Korisnik Terminala obvezan je:

– platiti naknadu za ugovorene Usluge u skladu s propisima, Ugovorom i ovim OU,

– osigurati da dostavljeni UPP zadovoljava specifikaciju kvalitete UPP-a određenu u Pravilima,

– u potpunosti podmiriti, kad dospiju, račune koje je izdao Operator na ime naknade za korištenje Terminala, cijene nestandardnih usluga Operatora kao i, ako je to potrebno, druge obveze plaćanja koje proizlaze iz Ugovora, i/ili ovih OU te Operatoru dostaviti Osiguranje plaćanja u skladu s ovim OU,

– koristiti Usluge u skladu s Rasporedima usluga odobrenima u postupku definiranom u Pravilima,

– obavijestiti Operatora o bilo kakvim promjenama okolnosti koje bi mogle dovesti do raskida Ugovora,

– odgovoran je za prijevoz i pristajanje svakog Tereta kojeg Korisnik Terminala ima pravo iskrcati na Terminalu, kako je predviđeno u Pravilima, i

– osigurati tajnost povjerljivih informacija koje su dostupne Korisniku Terminala.

Članak 8.

Korisnik Terminala također ima druga prava i obveze koje su određene Pravilima, Ugovorom, primjenjivim zakonima i podzakonskim aktima.

VI. NAKNADA ZA KORIŠTENJE TERMINALA

Članak 9.

(1) Korisnik Terminala obvezan je platiti Operatoru naknadu za korištenje Terminala i cijenu nestandardnih usluga Operatora koje su mu pružene.

(2) Naknada za korištenje Terminala utvrđuje se i obračunava sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina, i Odluci o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina, koje donosi Agencija.

(3) Obračun i račun na ime naknade za korištenje Terminala; te konačni obračun naknade za korištenje Terminala i račun koji se izdaje slijedom konačnog obračuna, Operator izrađuje, odnosno dostavlja Korisniku Terminala u rokovima koji su regulirani u Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina, koju donosi Agencija.

Članak 10.

(1) Cijena nestandardnih usluga Operatora se utvrđuje sukladno Metodologiji kojom će se utvrditi cijena nestandardnih usluga, koju donosi Agencija, i cjeniku nestandardnih usluga Operatora.

(2) U slučaju da iznos Tarife i način obračuna naknade za korištenje Terminala, u bilo kojem trenutku prestanu biti regulirani od strane Agencije (dalje kao: Prestanak važenja tarife), Stranke će se pokušati sporazumjeti u dobroj vjeri, u pisanom obliku, unutar razdoblja od najviše dva mjeseca od datuma Prestanka važenja tarife, oko iznosa odgovarajuće financijske naknade za korištenje Terminala na temelju načela transparentnosti, ne-diskriminacije i pravične naknade. Iznos naknade o kojoj Stranke postignu dogovor primjenjivati će se retroaktivno počevši od datuma Prestanka važenja tarife, a sve do dana postizanja takvog pisanog dogovora među Strankama nastavit će se primjenjivati Tarifa i način obračuna naknade za korištenje Terminala, regulirani od strane Agencije, koji su posljednji bili na snazi. Ako Stranke ne uspiju postići pisani dogovor o naknadi koja se spominje ovdje u roku od 2 mjeseca od datuma Prestanka važenja tarife, svaka Stranka je ovlaštena pokrenuti postupak rješavanja spora sukladno članku 50. ovih OU kako bi se utvrdio iznos i način obračuna naknade za korištenje Terminala. U ovim okolnostima, arbitražni sud će utvrditi naknadu uzimajući u obzir tada važeći način izračuna naknade za korištenje Terminala reguliran od strane Agencije i odgovarajući ponderirani prosječni trošak kapitala Operatora. Sve dok se iznos naknade ne utvrdi putem konačne arbitražne odluke, u kojem slučaju će se takav iznos naknade primjenjivati retroaktivno od datuma Prestanka važenja tarife, nastavit će se primjenjivati Tarifa i način obračuna naknade za korištenje Terminala, regulirani od strane Agencije, koji su posljednji bili na snazi.

Članak 11.

(1) Naknada za korištenje Terminala će biti fakturirana mjesečno, u skladu s poglavljem VIII. ovih OU.

(2) Za svaki dan kašnjenja u isplati naknada, Korisnik Terminala obvezan je platiti zakonsku zateznu kamatu koja je važeća za relevantno razdoblje. Kamata se počinje obračunavati prvi dan nakon dospijeća računa, u skladu s poglavljem VIII. OU.

VII. OSIGURANJE PLAĆANJA

Članak 12.

Kako bi se osigurale sve obveze plaćanja Korisnika Terminala temeljem Ugovora te obveze koje nastanu kao posljedica njegova prestanka, Korisnik Terminala obvezan je dostaviti sredstvo osiguranja Operatoru u skladu s ovim poglavljem VII. OU (dalje kao: Osiguranje plaćanja), koje mora biti valjano i na snazi za cijelo razdoblje od Datuma stupanja na snagu (kako je definiran u Ugovoru) do kasnijeg od:

– 60 dana nakon isteka razdoblja trajanja Ugovora ili

– nakon ispunjenja svih obaveza Korisnika Terminala u slučaju raskida Ugovora

(dalje kao: Razdoblje osiguranja plaćanja).

Članak 13.

(1) Za Usluge ugovorene u Godišnjem postupku zakupa kapaciteta, Osiguranje plaćanja koje daje Korisnik Terminala u svakom će trenutku morati ispunjavati bilo koji od sljedećih uvjeta:

a) Korisnik Terminala koji ima ocjenu (rejting) najmanje BBB od S&P/Fitch ili Baa2 od Moody’s FC LT neće biti obvezan dostaviti Osiguranje plaćanja, za vrijeme dok ima takvu ocjenu, pod uvjetom da dostavi Operatoru dokaz da ima takvu ocjenu,

b) ako Korisnik Terminala nema ocjenu najmanje BBB od S&P/Fitch ili Baa2 od Moody’s FC LT, ali njegova Podružnica ima takvu ocjenu, tada je Korisnik Terminala obvezan dostaviti Operatoru dokaz da njegova Podružnica ima takvu ocjenu i korporativnu garanciju, sa sadržajem koji je prihvatljiv Operatoru, kojom takva Podružnica jamči, kao solidarni jamac uz Korisnika Terminala, da će Korisnik Terminala podmiriti sve dugove koji nastanu temeljem Ugovora i/ili kao posljedica raskida Ugovora,

c) za neocijenjena društva koja ispunjavaju sljedeće uvjete, Korisnik Terminala, morat će dati Osiguranje plaćanja u iznosu koji odgovara 50% ukupnih naknada za korištenje Terminala uvećano za PDV (ako je PDV primjenjiv) za cijelo ugovorno razdoblje:

(i) ima godišnju EBITDA-u u visini od barem 15 ukupnih iznosa svih godišnjih iznosa naknada za korištenje Terminala za sve ugovorene godišnje Usluge, i

(ii) ima neto vrijednost barem u visini peterostrukog iznosa svih (ukupnih) naknada za korištenje Terminala za sve ugovorene Usluge, i

(iii) ima neto dug prema EBITDA-i koji nije veći od 2.5.

U slučaju iz ove točke (c), Korisnik Terminala može umjesto Osiguranja plaćanja dostaviti Operatoru: (a) Osiguranje plaćanja od strane društva koje je stopostotni (100%) vlasnik Korisnika Terminala i (b) korporativnu garanciju, sa sadržajem koji je prihvatljiv Operatoru, kojom takvo društvo koje je stopostotni (100%) vlasnik Korisnika Terminala jamči, kao solidarni jamac uz Korisnika Terminala, da će Korisnik Terminala podmiriti sve dugove koji nastanu temeljem Ugovora i/ili kao posljedica raskida Ugovora.

d) Za društva koja ne ispunjavaju niti jedan od gornjih uvjeta, Korisnik Terminala će morati dostaviti Osiguranje plaćanja u iznosu koji odgovara 100% ukupnih naknada za korištenje Terminala plus PDV (ako je PDV primjenjiv) za cijelo ugovorno razdoblje.

e) Iznosi Osiguranja plaćanja predviđeni ovim stavkom (1), točkama c) i d) će biti na godišnjoj razini prilagođavani kako bi odražavali preostali plativi iznos naknada za korištenje Terminala do kraja Razdoblja pružanja Usluge. Prvo Osiguranje plaćanja kojeg Korisnik Terminala dostavlja Operatoru nakon sklapanja Ugovora mora biti u punom iznosu kako je predviđeno ovim člankom, a svako iduće Osiguranje plaćanja koje Korisnik Terminala dostavlja u postupku obnove Osiguranja plaćanja sukladno članku 17. ovih OU će biti odgovarajuće umanjeno za iznos naknada za korištenje Terminala koje je Korisnik Terminala podmirio Operatoru u protekloj Godini trajanja Ugovora, tako da obnovljeno Osiguranje plaćanja bude dostavljeno u iznosu ukupnih preostalih (nepodmirenih) naknada za korištenje Terminala, uvećano za PDV (ako je primjenjivo) za preostalo ugovorno razdoblje.

(2) Za Usluge ugovorene putem Rezerviranja kratkoročnih kapaciteta, Osiguranje plaćanja će iznositi stoposto (100%) ukupnih naknada za korištenje Terminala za cijelo ugovorno razdoblje, uvećano za PDV (ako je PDV primjenjiv).

Članak 14.

Ako Korisnik Terminala ili njegova Podružnica koja daje jamstvo u skladu s člankom 13. ovih OU prestane imati ocjenu BBB od S&P/ Fitch ili Baa2 od Moody’s FC LT, Korisnik Terminala će biti dužan dostaviti Operatoru novo Osiguranje plaćanja, u skladu s člankom 12. i 13. ovih OU, u roku od 30 dana od datuma promjene ocjene (rejtinga).

Članak 15.

(1) Osiguranje plaćanja bit će dano:

– kao novčani depozit u eurima (u slučaju da Korisnik Terminala ima sjedište izvan Republike Hrvatske), odnosno u kunama (u slučaju da Korisnik Terminala ima sjedište u Republici Hrvatskoj), polaganjem gotovine na depozitni račun Operatora otvoren pri ocijenjenoj OECD financijskoj instituciji (barem BBB od S&P/ Fitch ili Baa2 od Moody’s FC LT), ili

– bezuvjetna i neopoziva bankarska garancija naplativa »na prvi poziv«, i »bez prigovora«, izdana od ocijenjene OECD institucije (barem BBB od S&P/ Fitch ili Baa2 od Moody’s FC LT).

(2) Bankarska garancija iz stavka (1) ovog članka mora biti izdana na rok od minimalno 1 godine dana, te ju je Korisnik Terminala dužan obnavljati sukladno članku 17. ovih OU, tako da za cijelo vrijeme Razdoblja osiguranja Operator ima valjano Osiguranje plaćanja sukladno uvjetima predviđenim u ovim OU.

(3) Sve troškove vezano uz izdavanje i obnavljanje bankarske garancije iz stavka (1) ovog članka, odnosno vezano uz depozitni račun Operatora koji je otvoren za Korisnika Terminala u svrhu uplate depozita iz stavka (1) ovog članka, snosit će Korisnik Terminala.

Članak 16.

Za svrhe članka 15. ovih OU, u slučaju da financijska institucija koja daje Osiguranje plaćanja prestane imati ocjenu BBB od S&P/ Fitch ili Baa2 od Moody’s FC LT, Korisnik Terminala otkazat će takvo Osiguranje plaćanja te dostaviti Operatoru novo Osiguranje plaćanja, izdano od strane financijske institucije koja ispunjava takve uvjete za kreditni rejting, najkasnije u roku od 10 dana od promjene ocjene (rejtinga).

Članak 17.

(1) Postupak obnove Osiguranja plaćanja:

– u slučaju da Korisnik Terminala daje bankarsku garanciju kao Osiguranje plaćanja, kako je opisano u članku 15. OU, a ova garancija ističe prije Datuma prestanka Usluga, bankarska garancija se mora obnoviti ne kasnije od trideset (30) dana prije datuma isteka, pri čemu nova bankarska garancija mora biti izdana na razdoblje od barem jedne dodatne godine, te se ovaj postupak ponavlja tijekom cijelog Razdoblja osiguranja plaćanja, tako da za cijelo vrijeme Razdoblja osiguranja plaćanja Operator drži valjanu bankarsku garanciju sukladno ugovorenim uvjetima, i

– u slučaju da nova bankarska garancija nije izdana u roku iz prethodne točke ovog stavka (1) ili ako je izgubljen BBB odnosno Baa2 rejting financijske institucije koja je izdala Osiguranje plaćanja, a Korisnik Terminala nije dostavio novo Osiguranje plaćanja sukladno članku 16. ovih OU, Operator će imati pravo naplatiti bankarsku garanciju i položiti primljena sredstva kao gotovinski depozit na depozitni račun Operatora. Ovaj će depozit predstavljati Osiguranje plaćanja sve dok Korisnik Terminala ne dostavi Operatoru novu bankarsku garanciju sukladno uvjetima opisanima u ovom poglavlju VII. OU, nakon čega će Operator vratiti Korisniku Terminala sredstva dobivena naplatom bankarske garancije. Radi izbjegavanja dvojbe, Operator nije obvezan plaćati bilo kakve kamate Korisniku Terminala na iznos depozita, a u slučaju da Operator primi kamate na depozit, takve kamate se neće automatski uračunavati u ispunjenje obveza Korisnika Terminala po Ugovoru, nego će se pripisivati iznosu ukupnog depozita te će ih Operator biti ovlašten koristiti pod istim uvjetima pod kojima je Operator ovlašten koristiti Osiguranje plaćanja sukladno ovim OU.

(2) U slučaju da Korisnik Terminala ne ispuni bilo koju obvezu plaćanja temeljem Ugovora, Operator će biti ovlašten naplatiti, odnosno koristiti Osiguranje plaćanja. Operator neće koristiti Osiguranje plaćanja u svrhu namirenja nepodmirene tražbine prema Korisniku Terminala prije nego proteknu 3 Radna dana od dospijeća predmetne tražbine prema Korisniku Terminala.

Članak 18.

(1) U slučaju da Operator koristi Osiguranje plaćanja za namirenje obveza Korisnika Terminala (neovisno o tome je li Osiguranje plaćanja korišteno u cijelom iznosu ili u dijelu), Korisnik Terminala se obvezuje dostaviti Operatoru novo Osiguranje plaćanja, u iznosu koji odgovara iznosu koji je naplaćen temeljem korištenog Osiguranja plaćanja, u roku 10 dana od dana kada je Operator koristio Osiguranje plaćanja. Ako Korisnik Terminala ne dostavi Osiguranje plaćanja u ugovorenom roku, Operator će imati pravo raskinuti Ugovor.

(2) Bez utjecaja na bilo koja druga prava koja Operator ima temeljem ovog poglavlja VII. OU, ako Korisnik Terminala ne dostavi ili ne obnovi Osiguranje plaćanja u skladu s odredbama Ugovora i odredbama opisanima u ovom poglavlju VII. OU, Operator će imati pravo raskinuti Ugovor sukladno članku 42. OU, uz ostavljanje naknadnog roka za ispunjenje od 3 Radna dana, te pravo potraživati naknadu štete od Korisnika Terminala koja je nastala Operatoru kao posljedica raskida Ugovora.

VIII. IZDAVANJE RAČUNA I PLAĆANJE

Članak 19.

(1) Operator će u roku od prvih deset (10) dana svakog mjeseca Korisniku Terminala izdati račun za Usluge pružene u prethodnom kalendarskom mjesec.

(2) Korisnik Terminala će platiti račune koje je izdao Operator u roku petnaest (15) kalendarskih dana od datuma na koji je Operator izdao račun. U tu svrhu, Korisnik Terminala će izvršiti svaku uplatu na vrijeme te će poduzeti sve potrebne radnje kako bi osigurao da Operator zaprimi svaku uplatu unutar petnaest (15) kalendarskih dana od datuma na koji je Operator izdao račun. U slučaju da je došlo do očitih pogrešaka u računanju iznosa u računu, Korisnik terminala će platiti ispravan iznos nakon obavještavanja Operatora o grešci.

(3) Svi će računi biti izdani kroz Elektronički sustav za raspored i administraciju Terminala (ETSSAS), te Korisnik Terminala sklapanjem Ugovora potvrđuje da je suglasan sa takvim načinom izdavanja računa. U slučaju da ETSSAS nije raspoloživ, ili u slučaju da Korisnik Terminala i Operator dogovore da će računi biti izdavani na drugačiji način, računi će se dostavljati Korisniku Terminala putem pošte ili kurirske službe.

(4) Datum izdavanja računa, od kojeg počinje rok dospijeća plaćanja, je datum izdavanja označen na računu, osim u slučaju elektroničkih računa. Datum izdavanja elektroničkih računa, od čega se počinje računati vrijeme dospijeća, biti će datum na koji su računi dostupni na ETSSAS-u.

Članak 20.

(1) U slučaju bilo kakvog osporavanja pojedinih stavki ili iznosa obračunatih od strane Operatora u računu, Korisnik Terminala je ovlašten Operatoru dostaviti pisani prigovor (putem pošte ili elektroničke pošte) u kojem navodi stavke i razloge za takvo osporavanje, te osporeni iznos računa (dalje kao: Obavijest o odstupanju). Dio računa koji nije sporan će se Operatoru platiti prema odredbama poglavlja VIII. OU. Nakon što Operator zaprimi Obavijest o odstupanju, Operator će odgovoriti na nju u roku od petnaest (15) kalendarskih dana korištenjem istog komunikacijskog kanala. Stranke će pokušati postići pisani dogovor u dobroj vjeri unutar razdoblja od deset (10) kalendarskih dana otkad Korisnik Terminala primi odgovor od Operatora.

(2) Ako Stranke ne uspiju postići takav dogovor, bilo koja od njih može pokrenuti postupak rješavanja sporova opisan u članku 50 OU.

(3) U slučaju da se arbitražnom odlukom utvrdi obveza isplate ili nadoknade bilo kojeg iznosa bilo kojoj Stranci, odgovarajuće zatezne kamate će se također platiti po stopi zakonskih zateznih kamata, izračunatoj od datuma na koji se trebala izvršiti uplata, odnosno, ako je primjenjivo, od datuma na koji je izvršena nepravovremena uplata.

Članak 21.

(1) Svi iznosi navedeni u ovom OU-u pisani su bez PDV-a, osim ako je drugačije navedeno. Ako se PDV naplaćuje na bilo koju uplatu koju Stranka obavlja povezano s Ugovorom, Stranka koja obavlja uplatu će Stranci koja prima uplatu, uz samu uplatu, platiti i iznos koji se odnosi na PDV.

(2) Korisnik Terminala bit će isključivo odgovoran za, te će izravno platiti i podmiriti, sve troškove i izdatke (uključujući sve carine i/ili troškove uvoza, trošarine, porez na prijevoz ili bilo koje druge poreze) povezane s UPP-om, tegljačima, lučkim naknadama, sidrenjem i uslugama pilota, troškovima agenta i svim drugim sličnim troškovima koji su povezani s Brodom za prijevoz UPP-a Korisnika Terminala, UPP-om Korisnika Terminala i/ili pristajanjem Broda za prijevoz UPP-a Korisnika Terminala na Terminal.

(3) Isplate svih iznosa koji dospiju i koji se moraju platiti Stranci sukladno ovim OU biti će izvršene na bankovni račun ili račune koji su naznačeni od i u skladu sa uputama te Stranke.

IX. NAKNADA ŠTETE

Članak 22.

Naknada štete od strane Operatora

Operator će zaštititi, braniti, naknaditi štetu, i ne smatrati Obeštećene stranke Korisnika Terminala odgovornima za bilo koje i sve Štete (isključujući Posljedične gubitke) koji mogu biti nametnuti, nastanu ili su zatraženi od, bilo koje Obeštećene stranke Korisnika Terminala te koji nastanu temeljem ili u vezi sa Ugovorom kao posljedica sljedećeg:

(i) bilo kakve štete učinjene na imovini Operatora ili imovini bilo kojih od Obeštećenih stranaka Operatora; ili

(ii) bilo kakve osobne ozljede ili smrti (uključujući smrtonosnu ozljedu, bolest ili oboljenje) zaposlenika, osoblja, ili uslužnog osoblja Operatora ili bilo koje od Obeštećenih stranaka Operatora; ili

(iii) bilo koje i sve štete ili štete okolišu, uključujući kazne izrečene od nadležnog tijela, uključujući Štete na ime kontrole, otklanjanja, sanacije, obnove i čišćenja sveg onečišćenja ili kontaminacije, do kojeg dođe zbog onečišćenja ili kontaminacije koja je posljedica požara, erupcije bušotine, urušavanje tla, cijeđenja, istjecanja ili bilo kojeg drugog nekontroliranog ili nezakonitog istjecanja tekućina, plina, vode ili drugih tvari, koje dolazi od bilo koje imovine Operatora ili imovine Obeštećenih stranaka Operatora, uključujući izlijevanje ili propuštanje goriva, maziva, nafte, brtvila, boja, otapala, balasta, kaljuže, otpada ili kanalizacije,

neovisno o tome jesu li koje Štete nastale ili prouzročene ili im je doprineseno temeljem građanskog delikta (uključujući nepažnju ili netočnu tvrdnju danu iz nepažnje), kršenjem ugovora ili temeljem izvanugovornog obveznog odnosa, kršenjem bilo koje izjave ili jamstva, kršenjem zakonske obveze, temeljem odgovornosti bez krivnje, kršenjem bilo kojeg propisa, u svakom slučaju, osim u slučaju krajnje nepažnje ili namjere od ili na strani osobe koja potražuje obeštećenje.

Članak 23.

Naknada štete od strane Korisnika terminala

Korisnik Terminala će zaštititi, braniti, naknaditi štetu, i ne smatrati Obeštećene stranke Operatora odgovornima za bilo koje Štete (isključujući Posljedične gubitke) koji mogu biti nametnuti, nastanu ili su zatraženi od, bilo koje Obeštećene stranke Operatora te koji nastanu temeljem ili u vezi sa Ugovorom kao posljedica bilo kojeg od sljedećeg:

(i) bilo kakve štete učinjene na imovini Korisnika Terminala ili imovini bilo koje od Obeštećenih stranaka Korisnika Terminala; ili

(ii) bilo kakve osobne ozljede ili smrt (uključujući smrtonosnu ozljedu, bolest ili oboljenje) bilo kojeg od zaposlenika, osoblja ili uslužnog osoblja Korisnika Terminala ili bilo koje od Obeštećenih stranaka Korisnika Terminala; ili

(iii) bilo koje i sve štete ili štete okolišu, uključujući kazne izrečene od nadležnog tijela, uključujući Štete na ime kontrole, otklanjanja, sanacije, obnove i čišćenja sveg onečišćenja ili kontaminacije, do kojeg dođe zbog onečišćenja ili kontaminacije koja je posljedica požara, erupcije bušotine, urušavanje tla, cijeđenje, istjecanja ili bilo kojeg drugog nekontroliranog ili nezakonitog istjecanja tekućina, plina, vode ili drugih tvari, koje dolazi od bilo koje imovine Korisnika Terminala ili imovine Obeštećenih stranaka Korisnika Terminala, uključujući izlijevanje ili propuštanje goriva, maziva, nafte, brtvila, boja, otapala, balasta, kaljuže, otpada ili kanalizacije,

neovisno o tome jesu li koje Štete nastale ili prouzročene ili im je doprineseno temeljem građanskog delikta (uključujući nepažnju ili netočnu tvrdnju danu iz nepažnje), kršenjem ugovora ili temeljem izvanugovornog obveznog odnosa, kršenjem bilo koje izjave ili jamstva, kršenjem zakonske obveze, temeljem odgovornosti bez krivnje, kršenjem bilo kojeg zakona, u svakom slučaju, osim u slučaju krajnje nepažnje ili namjere od ili na strani osobe koja potražuje obeštećenje.

Članak 24.

Svaka Stranka (dalje kao: Prva Stranka) će štititi, braniti i obeštetiti drugu Stranku (dalje kao: Druga Stranka) (i/ili, bilo koju Obeštećenu stranku Operatora (kada je Operator Druga Stranka) i/ili bilo koju Obeštećenu stranku Korisnika Terminala (kada je Korisnik Terminala Druga Stranka)) od bilo kojih i svih Šteta koje mogu biti nametnute, nastati, ili biti zatražene prema takvoj Drugoj Stranci (i/ili, koje mogu biti nametnute na bilo koju Obeštećenu stranku Operatora (kada je Operator Druga Stranka) i/ili bilo koju Obeštećenu stranku Korisnika Terminala (kada je Korisnik Terminala Druga Stranka)) u odnosu na:

(i) gubitak ili štetu na imovini bilo koje osobe osim Operatora, Korisnika Terminala, bilo koje Obeštećene stranke Operatora ili bilo koje Obeštećene stranke Korisnika Terminala (dalje kao: Treća Strana); i/ili

(ii) osobnu ozljedu ili smrt (uključujući smrtonosnu ozljedu, bolest ili zarazu) bilo koje Treće Strane ili radnika, osoblja ili uslužnog osoblja bilo koje Treće Strane,

u mjeri u kojoj takve Štete nastanu temeljem ili vezano uz Ugovor te su prouzročene od strane Prve Stranke (ili, ako je Prva Stranka Operator, Obeštećene stranke Operatora a ako je Prva Stranka Korisnik Terminala, Obeštećene stranke Korisnika Terminala).

Članak 25.

Za svrhe ovih OU, pojmovi Podružnica i Kontrola će imati značenje kako je definirano u Pravilima.

Članak 26.

Sanacija štete na okolišu

(1) Operator (ili bilo koja od njegovih Podružnica) će imati pravo, ali ne i obvezu, da poduzme bilo koje korake koji su razumno potrebni u vezi s saniranjem ili čišćenjem bilo koje štete na okolišu koja je pripisiva bilo kojoj Obeštećenoj stranci Korisnika Terminala.

(2) Pod uvjetima iz stavka (3) ovog članka, u mjeri u kojoj je Korisnik Terminala odgovoran sukladno članku 23. točki (iii) ovih OU za takvu štetu, Korisnik Terminala će obeštetiti Operatora (ili njegove Podružnice) za takvu sanaciju i/ili troškove čišćenja i Operator (i njegove Podružnice) neće imati nikakvu odgovornost u odnosu na takvu sanaciju i/ili radnje čišćenja.

(3) Korisnik Terminala neće biti obvezan obeštetiti Operatora ili njegove Podružnice u mjeri u kojoj postupanje Operatora ili njegovih Podružnica prouzroči daljnju štetu ili oštećenje, osim ako (izuzev u slučaju iz stavka (4) ovog članka):

(i) postupanje Operatora ili njegovih Podružnica je poduzeto na temelju prethodne pisane suglasnosti Korisnika Terminala; ili

(ii) Operator ili njegove Podružnice su obvezni sukladno hrvatskim propisima poduzeti takve sanacijske radnje; ili

(iii) radnje Operatora ili njegovih Podružnica su poduzete u suradnji sa osiguravajućim društvom Korisnika Terminala i bilo kojim nadležnim tijelom.

(4) Neovisno o stavku (3) ovog članka, ako su Operator ili njegove Podružnice postupali s krajnjom nepažnjom ili namjerom u poduzimanju radnji iz točaka (i) – (iii) stavka (3) ovog članka, Korisnik Terminala neće biti obvezan obeštetiti Operatora ili bilo koju njegovu Podružnicu, u mjeri u kojoj radnje Operatora ili njegovih Podružnica prouzrokuju daljnju štetu.

(5) Ispunjenje ili neispunjenje bilo koje takve radnje od strane Operatora (ili njegovih Podružnica) neće osloboditi Korisnika Terminala bilo koje od obveza Korisnika Terminala temeljem Ugovora te neće utjecati na bilo koja druga prava ili pravne lijekove bilo koje od Obeštećenih stranaka Korisnika Terminala temeljem Ugovora ili koja bi inače imali.

Članak 27.

(1) Ukupna plaćanja koja bilo koja Stranka bude obvezna platiti temeljem članaka 22. – 26. ovih OU će biti bez novčanog ograničenja. Stranke će osigurati i održavati na snazi, o vlastitom trošku, valjana i provediva osiguranja kako bi pokrila svoje obveze temeljem članka 22. i članka 24. ovih OU u slučaju Operatora, i članka 23. i 24. ovih OU u slučaju Korisnika Terminala, sukladno poglavlju XIII. ovih OU.

(2) Odgovornost Operatora za štetu zbog neizvršavanja Usluga, zbog uzroka osim Događaja Više sile, Održavanja ili kojeg drugog razloga za kojeg Operator nije odgovoran, ne može premašiti:

(a) iznos od 20.000,00 EUR (dvadeset tisuća eura) po danu prema svim Korisnicima Terminala; i

(b) iznos od 1.200.000,00 EUR (jedan milijun dvjesto tisuća eura) ukupno u odnosu na bilo koju kalendarsku godinu prema svim Korisnicima Terminala;

a prema svakom pojedinom Korisniku Terminala, neće ni u kojem slučaju biti veća od razmjernog dijela predmetnog najvećeg iznosa koji se utvrđuje sukladno ugovorenom Kapacitetu ponovnog uplinjavanja UPP-a takvog Korisnika Terminala.

Članak 28.

Obveze u pogledu prekostojnice

Ako, u odnosu na bilo koji Valjano odobren Teret ili Potvrđeni nazad-pretovar, Stvarno vrijeme stajanja utvrđeno sukladno članku 65 Pravila bude duže od Dopuštenog vremena stajanja, Operator će biti obvezan platiti Korisniku Terminala:

– naknadu za Brodove za prijevoz UPP-a s brutto kapacitetom do 60,000 m3: € 23,000 po danu, u odnosu na dodatno utrošeno vrijeme i/ili nazad-pretovar,

– naknadu za Brodove za prijevoz UPP-a s brutto kapacitetom između 60,000 m3 i 110,000 m3: € 39,000 po danu, u odnosu na dodatno utrošeno vrijeme i/ili nazad-pretovar,

– naknadu za Brodove za prijevoz UPP-as s brutto kapacitetom iznad 110,000 m³: € 56,000 danu, u odnosu na dodatno utrošeno vrijeme i/ili nazad-pretovar, i

– razumno dokumentirane troškove Količine isparavanja koji stvarno nastanu Korisniku Terminala u dodatno utrošenom vremenu.

Članak 29.

Ako zbog bilo koje radnje ili propusta Korisnika Terminala, Broda za prijevoz UPP-a ili kapetana Broda za prijevoz UPP-a, istovar Tereta nije završen unutar Dopuštenog vremena stajanja, Korisnik Terminala je obvezan platiti Operatoru naknadu za prekostojnicu, kako slijedi:

– za Brodove za prijevoz UPP-a s brutto kapacitetom do 60,000 m3: € 23,000 po danu, u odnosu na dodatno utrošeno vrijeme i/ili nazad-pretovar;

– za Brodove za prijevoz UPP-a s brutto kapacitetom između 60,000 m³ i 110,000 m3: € 39,000 po danu, u odnosu na dodatno utrošeno vrijeme i/ili nazad-pretovar

– za Brodove za prijevoz UPP-a s brutto kapacitetom iznad 110,000 m3: € 56,000 po danu, u odnosu na dodatno utrošeno vrijeme i/ili nazad-pretovar, i

– razumno dokumentirane troškove Količine isparavanja koje plati Operator bilo kojem drugom Korisniku Terminala kao posljedicu kašnjenja.

Članak 30.

(1)U slučaju nastupa bilo okolnosti iz članka 28. ili 29. ovih OU, naknada za prekostojnicu za prekoračenje Dopuštenog vremena stajanja koje je trajalo manje od dana biti će izračunata na proporcionalnoj osnovi.

(2) Naknade naznačene u člancima 28. i 29. ovih OU mogu biti izmijenjene godišnje od strane Operatora sukladno prosječnom godišnjem povećanju hrvatskog indeksa potrošačkih cijena kojeg objavljuje Državni Zavod za statistiku.

Članak 31.

(1) U svim slučajevima, naknada za prekostojnicu mora biti plaćena u roku od dvadeset (20) Radnih dana od dana primitka računa. Ako se uplata ne izvrši unutar tog razdoblja, Stranka koja ima obavezu platiti naknadu za prekostojnicu u skladu s člancima 28. i 29. ovih OU, imati će obvezu platiti drugoj Stranci zakonske zatezne kamate, koje su primjenjive u tom razdoblju.

(2) Svi zahtjevi za isplatu naknade za prekostojnicu moraju biti podneseni drugoj Stranci u roku od devedeset (90) dana od datuma kada je nastupio događaj prekostojnice. U protivnom će istekom navedenog roka Stranka koja potražuje naknadu izgubiti svoje pravo na potraživanje iz članka 28. i 29. ovih OU.

(3) Za svako nepoštivanje vremena dolaska od strane Korisnika Terminala, naznačenog u mjesečnom rasporedu odobrenom od strane Operatora, Korisnik Terminala će Operatora obeštetiti od bilo kakve Štete nastale Operatoru, osim kad su takva nepoštivanja rezultat radnji Operatora ili njegovog propusta, ili ostalih okolnosti naznačenih u Pravilima, OU i/ili Ugovoru, koje Korisnik Terminala i/ili osoba odgovorna za upravljanje Brodom za prijevoz UPP-a nisu mogli predvidjeti i/ili kontrolirati.

(4) Za svako nepoštivanje zahtjeva za odvezivanje od Terminala i omogućavanja pristupa Terminalu drugim Brodovima za prijevoz UPP-a i/ili odlaska iz Luke, Korisnik Terminala će obeštetiti Operatora od bilo kakve štete nastale Operatoru, osim kad su takva nepoštivanja rezultat radnji Operatora ili njegovog nedjelovanja ili drugih okolnosti naznačenih u Pravilima, OU i/ili Ugovoru, koje Korisnik Terminala i/ili osoba odgovorna za upravljanje Brodom za prijevoz UPP-a nisu mogli predvidjeti i/ili kontrolirati.

(5) Korisnik Terminala obeštetit će Operatora za svako neispunjenje obveza Korisnika Terminala koje se tiču utvrđivanja, koordinacije i potpisa Rasporeda usluga kako je predviđeno u Pravilima. Korisnik Terminala će biti obvezan platiti Operatoru ugovornu kaznu u slučaju ako je obavijestio Operatora da odbija potpisati Godišnji raspored, u iznosu od 100.000 EUR (sto tisuća eura), za svaki pojedinačni slučaj takvog postupanja Korisnika Terminala.

(6) Operator će ishoditi i održavati na snazi ovlaštenja, dozvole i odobrenja koje traže nadležna tijela za upravljanje i održavanje FSRU-a. Korisnik Terminala će ishoditi i održavati na snazi ovlaštenja, dozvole i odobrenja koje zahtijevaju nadležna tijela za izvršavanje njegovih obveza temeljem Ugovora uključujući, kako se zahtjeva, za dostavu i prijenos UPP-a i plina nakon točke isporuke u transportni sustav (»downstream«).

(7) Naknada za nepotpisivanje ugovora, sukladno članku 34. Pravila se računa kako slijedi:

× Tarifna stavka za Uslugu prihvata i otpreme UPP-a (EUR/MWh)

Gdje je:

Qr – Kapaciteti ponovnog uplinjavanja UPP-a traženi od strane određenog Korisnika Terminala tijekom prve Plinske godine (ukoliko je zahtjev podnesen tijekom Godišnjeg javnog postupka zakupa kapaciteta) ili tijekom cijelog perioda pružanja Usluge (ukoliko je zahtjev podnesen tijekom Rezerviranja spot kapaciteta), m³ UPP

H – predviđena donja ogrjevna vrijednost prirodnog plina (kWh/m³ prirodnog plina) određena od strane Operatora

µ – predviđen koeficijent ekspanzije (m³ UPP/ m³ prirodnog plina) određen od strane Operatora.

(8) Radi izbjegavanja sumnje, za svrhe članaka 28. – 31. ovih OU, radnje ili propusti operatora transportnog sustava, koji se nalazi pored Terminala (čija odgovornost je da kontrolira unošenje uplinjenog UPP-a u transportni sustav) nisu radnje ili propusti Operatora.

Članak 32.

(1) Isključivanje odgovornosti za Posljedični gubitak ili štetu:

a) Osim ako je izrijekom predviđeno u ovim OU, Ugovorom ili Pravilima, niti jedna Stranka neće ni pod kojim okolnostima biti odgovorna drugoj Stranci za Posljedični gubitak, koji je pretrpjela ili koji je nastao, drugoj Stranci, neovisno o tome jesu li kakve Štete nastale ili prouzročene ili im je doprineseno temeljem građanskog delikta (uključujući nepažnju ili netočnu tvrdnju danu iz nepažnje), kršenjem ugovora ili temeljem izvanugovornog obveznog odnosa, kršenjem bilo koje izjave ili jamstva, kršenjem zakonske obveze, odgovornosti bez krivnje, kršenja bilo kojeg propisa ili krajnje nepažnje ili zbog namjere od ili na strani osobe koja potražuje obeštećenje,

b) osim ako je izrijekom ovim OU predviđeno drugačije, Operator će biti odgovoran i štititi će, braniti i obeštetiti Obeštećene stranke Korisnika Terminala od svih i bilo kojih Posljedičnih gubitaka koje pretrpi bilo koja Obeštećena stranka Operatora temeljem ili u vezi sa ovim OU i Ugovorom, neovisno o tome jesu li kakve Štete nastale ili prouzročene ili im je doprineseno temeljem građanskog delikta (uključujući nepažnju ili netočnu tvrdnju danu iz nepažnje), kršenjem ugovora ili temeljem izvanugovornog obveznog odnosa, kršenjem bilo koje izjave ili jamstva, kršenjem zakonske obveze, odgovornosti bez krivnje, kršenja bilo kojeg propisa osim u slučaju krajnje nepažnje ili namjere od ili na strani Obeštećene stranke Korisnika Terminala,

c) osim ako je izrijekom ovim OU predviđeno drugačije, Korisnik Terminala će biti odgovoran i štititi će, braniti i obeštetiti Obeštećene stranke Operatora od svih i bilo kojih Posljedičnih gubitaka koje pretrpi bilo koja Obeštećena stranka Korisnika Terminala temeljem ili u vezi sa ovim OU i Ugovorom, neovisno o tome jesu li kakve Štete nastale ili prouzročene ili im je doprineseno temeljem građanskog delikta (uključujući nepažnju ili netočnu tvrdnju danu iz nepažnje), kršenjem ugovora ili temeljem izvanugovornog obveznog odnosa, kršenjem bilo koje izjave ili jamstva, kršenje zakonske obveze, odgovornosti bez krivnje, kršenjem bilo kojeg propisa, osim u slučaju krajnje nepažnje ili namjere od ili na strani Obeštećene stranke Operatora.

d) radi izbjegavanja dvojbe, isključenje odgovornosti iz ovog članka se ne primjenjuje u slučaju da je dužnik prouzročio štetu namjerno ili iz krajnje nepažnje

Članak 33.

Isplata naknade štete

(1) Ako bilo koji iznos bude trebalo isplatiti Stranci (dalje kao: Stranka Primatelj) kao naknadu štete od druge Stranke (dalje kao: Stranka Platitelj) sukladno odredbama ovih OU-a, onda će Stranka Primatelj, predati Stranci Platitelju račun sa specifikacijom iznosa koji se duguju (dalje kao: Račun Obeštećenja).

(2) Stranka Platitelj će, sukladno stavku (3) ovog članka, platiti Stranci Primatelju iznos definiran u Računu Obeštećenja u roku od dvadeset (20) Radnih dana nakon zaprimanja Računa Obeštećenja od strane Stranke Platitelja.

(3) Bilo koje plaćanje koje je dospjelo temeljem Ugovora na dan koji nije Radni dan će se izvršiti narednog Radnog dana. Svi Računi Obeštećenja će se izdavati i biti plativi u valuti euro, osim kada Korisnik Terminala ima sjedište u Hrvatskoj, u kojem slučaju će iznos iz Računa Obeštećenja biti plativ u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za valutu euro, važećem na dan izdavanja računa.

(4) Ako se Stranka Platitelj ne slaže sa bilo kojim elementom Računa Obeštećenja, podmirit će cjelokupan nesporni iznos takvog Računa Obeštećenja te će odmah obavijestiti Stranku Primatelja o razlozima za takvo neslaganje (dalje kao: Prigovor na Račun Obeštećenja), dok u slučaju da je došlo do očitih pogrešaka u računanju, Stranka Platitelj će platiti ispravan iznos nakon obavještavanja Stranke Primatelja o grešci.

(5) U slučaju da Stranke ne uspiju riješiti spor u odnosu na Račun Obeštećenja u roku dvadeset (20) dana od zaprimanja Prigovora na Račun Obeštećenja, predmet će se uputiti pred arbitražu sukladno članku 51 ovih OU.

(6) Brzo nakon rješenja bilo kojeg spora o Računu Obeštećenja, iznos koji je dogovoren ili utvrđen da je dospio za plaćanje, biti će plaćen od strane Korisnika Terminala ili Operatora (ovisno o slučaju) drugoj Stranci, zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama od izvornog datuma dospijeća do dana plaćanja dospjelog iznosa.

(7) Račun Obeštećenja može se osporiti od strane Stranke koja ga je primila ili izmijeniti od strane Stranke koja ga je izdala, putem pisane obavijesti dostavljene drugoj Stranci u roku od šest (6) mjeseci nakon njegovog zaprimanja ili slanja, ovisno o slučaju.

X. VIŠA SILA I GUBITAK FSRU-a

Članak 34.

(1) Podložno članku 35. ovih OU, Stranka (dalje kao: Strana pogođena Višom silom) neće biti odgovorna za: (i) bilo koji neuspjeh da ispuni bilo koju od svojih obveza temeljem Ugovora; ili (ii) za bilo koji gubitak ili štetu ili kašnjenje koje proizlazi iz neuspjeha, zakašnjenja ili propusta u izvršavanju svojih obveza radi ili koje proizlazi iz bilo kojeg Događaja Više sile. Događaj Više sile znači bilo koji događaj ili okolnost, a koji:

(i) je izvan razumne kontrole Strane pogođene Višom silom, koja postupa kao Razumni i savjesni energetski subjekt, da ga izbjegne, spriječi ili savlada;

(ii) nije nastao zbog krivnje, nepažnje ili neuspjeha Strane pogođene Višom silom da ga izbjegne ili savlada primjenom razumne pažnje; i

(iii) sprečava, ometa ili odgađa Stranu pogođenu Višom silom od izvršenja njenih obveza iz Ugovora.

(2) Događaj Više sile će uključivati, ali ne biti ograničen na, sljedeće događaje ili okolnosti (u mjeri u kojoj takvi događaji ili okolnosti zadovoljavaju opću definiciju Događaja Više sile kako je izloženo u stavku (1) ovog članka):

(i)

– atmosferski poremećaji, poplave, munje, tajfuni, tornada, uragani ili oluje ozbiljne prirode, potresi, vulkanske erupcije, odroni zemlje, slijeganje tla, ispiranje, plimni valovi, tsunami ili druge prirodne katastrofe, ili

– ratovi, blokade (zemalja, luka ili zračnih luka), javne međunarodne trgovinske sankcije, embargo, ustanci, pobune, piratski činovi, građanski nemiri, terorizam, radnje državnih neprijatelja, sabotaža, invazije, revolucije, ili preuzimanje vlasti vojnim ili drugim ne-pravnim sredstvima; ili

– bilo koji štrajk, isključenje s rada (»lockout«) ili industrijske smetnje u luci ili drugom postrojenju na kojem je FSRU usidren ili na koje ili iz kojeg FSRU prolazi; ili

– kemijska ili radioaktivna kontaminacija ili ionizirajuće zračenje; ili

– požar, nesreća, strukturalni kolaps ili eksplozija; ili

– sudar, brodolom, navigacijske i pomorske opasnosti; ili

– epidemije, kuga, ili karantena; ili

– kršenje internetske sigurnosti ili internetski napad, ili

– probijanje zvučnog zida; ili

– zrakoplovne nesreće.

(ii) radnja, propust ili kašnjenje bilo kojeg nadležnog tijela, uključujući temeljem članka 26. hrvatskog Zakona o energiji,

(iii) propust, nezakonito ili diskriminirajuće kašnjenje ili odbijanje od strane bilo kojeg nadležnog tijela da izda, izmijeni ili obnovi dozvolu potrebnu da bi Operator ili Korisnik Terminala mogao ispunjavati svoje obveze po Ugovoru, ili ukidanje, izmjena, poništenje ili opoziv takve dozvole od strane takvog nadležnog tijela, osim ako je takav propust, nezakonito ili diskriminirajuće kašnjenje ili odbijanje ili ukidanje, izmjena, poništenje ili opoziv prouzročen radnjama Operatora ili Korisnika Terminala (uključujući povredu ili kršenje uvjeta i obveza iz bilo koje postojeće dozvole ili drugog zahtjeva po hrvatskom pravu); ili

(iv) nacionalizacija, oduzimanje, izvlaštenje, prisilno stjecanje, zapljena bilo koje imovine (uključujući, radi izbjegavanja dvojbe, FSRU) od strane bilo kojeg nadležnog tijela, ili

(v) promjena propisa.

Članak 35.

Radi izbjegavanja dvojbi i bez utjecaja na odredbe članka 34. stavka (1) i (2) ovih OU, sljedeći događaji i okolnosti neće činiti Događaj Više sile:

(a) nemogućnost Stranke da financira svoje obveze temeljem Ugovora ili nedostupnost sredstava da plati iznose kada dospiju u valuti plaćanja,

(b) propust Stranke da podmiri bilo koje iznose dospjele temeljem Ugovora (osim ako je takav propust nastao zbog Događaja Više sile koji je pogodio jednu ili više banaka putem kojih je isplata trebala biti učinjena);

(c) povlačenje, odbijanje ili istek ili nemogućnost pribavljanja bilo kojeg odobrenja, dozvole, ovlaštenja ili pristanka bilo kojeg nadležnog tijela koje su uzrokovale:

(i) radnje, koje uključuju povredu ili kršenje uvjeta iz bilo kojeg postojećeg odobrenja, dozvole, ovlaštenja, ili suglasnosti ili drugog zahtjeva primjenjivog zakona; ili

(ii) propust podnošenja prijave za ili provedbe potrebnih procedura za dobivanje bilo kojeg odobrenja, dozvole, ovlaštenja ili suglasnosti ili zahtjeva, pribavljanja ili poduzimanja svih komercijalno razumnih radnji kako bi se pribavilo održavanje, obnavljanje ili ponovno izdavanje iste, u svakom slučaju od strane Stranke pogođene Višom silom (ili bilo koje Podružnice Operatora, ako je Operator Strana pogođena Višom silom ili bilo koje Podružnice Korisnika Terminala, ako je Korisnik Terminala Strana pogođena Višom silom),

(d) promjene u tržišnim faktorima Stranke, neizvršenje obaveza plaćanja ili ostali komercijalni, financijski ili ekonomski uvjeti,

(e) slom ili kvar strojeva (osim kada je takav slom ili kvar strojeva nastao zbog Događaja Više sile);

(f) ekonomske teškoće, koje uključuju, ali nisu ograničene na, mogućnost Korisnika Terminala da ugovori Usluge po nižoj ili povoljnijoj cijeni nego što je cijena za takve Usluge po Ugovoru,

(g) u odnosu na Korisnika Terminala, manjak opskrbe plina iz bilo kojeg razloga, i

(h) propust operatora transportnog sustava koji je susjedan Terminalu, da izvršava svoje obaveze prema Korisniku Terminala u odnosu na usluge transporta plina.

Članak 36.

Čim to postane moguće nakon nastupa događaja za kojeg Stranka smatra da bi mogao rezultirati Događajem Više sile, a u svakom slučaju u roku od 3 kalendarska dana od dana nastupa Događaja Više sile, Strana pogođena Višom silom će obavijestiti drugu Stranku o takvom Događaju Više sile opisujući u razumnim pojedinostima:

(i) događaj koji je dao povod potencijalnoj ili stvarnoj tvrdnji o Događaju Više sile, uključujući ali ne ograničeno na mjesto i vrijeme kada je takav događaj nastupio;

(ii) u mjeri koja je poznata ili utvrdiva, obveze koje mogu biti ili su stvarno bile u zakašnjenju ili onemogućene za ispunjenje i procijenjeni vremenski period tokom kojeg takvo izvršenje obveza može biti obustavljeno ili umanjeno, uključujući procijenjeni opseg takvog smanjenja izvršenja obveza; i

(iii) pojedinosti aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se osiguralo potpuno nastavljanje redovnog izvršenja obveza temeljem Ugovora.

Takve obavijesti će nadalje biti dopunjavane i ažurirane u razumnim intervalima tokom trajanja takvog Događaja Više sile, kojima će se specificirati radnje koje se poduzimaju da otklone okolnosti koje su prouzrokovale takav Događaj Više sile i datum na koji se takav Događaj Više sile i njegovi učinci očekuje da završe. Strana pogođena Višom silom će koristiti razumne napore da ublaži učinke takvog Događaja Više sile i da nastavi sa redovnim izvršavanjem obveza temeljem Ugovora čim to bude razumno izvedivo.

Posljedice Događaja Više sile i gubitka FSRU-a

Članak 37.

(1) U mjeri u kojoj je ispunjenje obveza Strane pogođene Višom silom spriječeno ili u zakašnjenju zbog Događaja Više sile, takve obveze će biti obustavljene te Strana pogođena Višom silom neće biti odgovorna za neispunjenje takvih obveza za vrijeme trajanja Događaja Više sile. Strana pogođena Višom silom će koristiti razumne napore da ublaži učinke Događaja Više sile i nastavi sa izvršavanjem čim to postane razumno izvedivo, a u mjeri da Strana pogođena Višom silom ne iskoristi razumne napore da prevlada ili ublaži učinke Događaja Više sile, neće biti oslobođena odgovornosti za štetu za bilo koje kašnjenje ili nemogućnost ispunjenja koje je moglo biti izbjegnuto koristeći razumne napore.

(2) Za vrijeme trajanja Događaja Više sile, u mjeri dopuštenoj zakonom, bez obzira na to je li Operator Strana pogođena Višom silom, ili je Korisnik Terminala Strana pogođena Višom silom, Korisnik Terminala nastavit će plaćati naknade opisane u poglavlju VI. ovog OU-a.

(3) Ako jedan ili više Događaja Više sile sprječava ili rezultira kašnjenjem Strane pogođene Višom silom da ispuni sve ili značajan dio njenih obveza ili bilo koje njene bitne obveze temeljem Ugovora u neprekinutom razdoblju od 3 mjeseca ili duže (dalje kao: Produženi događaj Više sile), tada će Stranka koja nije Strana pogođena Višom silom imati pravo raskinuti Ugovor s otkaznim rokom od trideset (30) dana, a posljedice takvog raskida će biti kako je regulirano u članku 44. stavku (6) ovih OU.

(4) U slučaju Događaja Više sile, Stranke će imati prava i obveze kako je predviđeno primjenjivim propisima (Zakon o energiji i Zakon o obveznim odnosima).

(5) Ako u bilo koje vrijeme, FSRU:

(a) u potpunosti propadne, naknada za korištenje Terminala će se prestati plaćati te Operator može raskinuti Ugovor u vrijeme i na dan njegovog gubitka; ili

(b) je utvrđen izvedenim potpunim gubitkom ili sporazumnim potpunim gubitkom, naknada za korištenje Terminala će se prestati plaćati te Operator može raskinuti Ugovor u vrijeme i na dan na koji se osiguravatelji FSRU-a slože da je FSRU izvedeni potpuni gubitak ili sporazumni potpuni gubitak, ili ako takav sporazum nije postignut sa osiguravateljima FSRU-a, dan na koji je utvrđeno od strane nadležnog suda da je nastupio izvedeni potpuni gubitak ili sporazumni potpuni gubitak FSRU-a; ili

(c) nestane, naknada za korištenje Terminala će se prestati plaćati te Operator može raskinuti Ugovor u vrijeme i na dan primitka posljednje vijesti o FSRU-u,

a u svakom slučaju, posljedice takvog raskida će, izuzev u slučajevima iz članka 44. stavka (2) i članka 44 stavka (4) ovih OU, biti kako je utvrđeno u članku 44. stavku (6) ovih OU.

XI. PREKID PRUŽANJA USLUGA

Članak 38.

(1) Operator može prekinuti pružanje svih Usluga koje su predmet ovih OU, ako postoji dulje kršenje obaveza plaćanja od strane Korisnika Terminala koje nije pokriveno Osiguranjem plaćanja. Radi izbjegavanja dvojbe, prekid pružanja Usluga se obavlja samo u odnosu na onog Korisnika Terminala koji krši svoje obveze.

(2) U tu svrhu, dulje kršenje obaveza plaćanja od strane Korisnika Terminala će se smatrati da postoji ako dug nije plaćen unutar deset (10) Radnih dana od datuma na koji je opomena za plaćanje upućena Korisniku Terminala putem preporučene poštanske pošiljke, kurirske službe ili sustava slanja poruka certificiranog sadržaja (npr. Burofax) a da Korisnik Terminala nije platio taj iznos, ili mu prigovorio, sukladno ovim OU.

Članak 39.

(1) Prekid Usluga će se početi primjenjivati od trenutka kad Korisnik Terminala bude obaviješten o prekidu, osim Usluga koje su već ugovorene za Plinski dan u tijeku, za koji će prekid stupiti na snagu od sljedećeg Plinskog dana.

(2) Kad Korisnik Terminala izvrši dobrovoljnu uplatu za sve neplaćene iznose zajedno s odgovarajućim kamatama, kao i sve fiksne iznose koji su nastali i dospjeli tijekom razdoblja prekida Usluga, Operator će odmah nastaviti s pružanjem Usluga, te će ovaj nastavak proizvoditi učinke od sljedećeg Plinskog dana nakon dostave Korisniku Terminala obavijesti o nastavku pružanja Usluga.

(3) Korisnik Terminala će snositi sve troškove koji nastanu Operatoru kao posljedica prekida i nastavka pružanja Usluga temeljem ovog poglavlja XI. OU.

(4) U svakom slučaju, prekid pružanja Usluga neće osloboditi Korisnika Terminala od njegove obveze da podmiri sva neplaćena dospjela dugovanja ili dugovanja koja bi mogla nastati u budućnosti, uključujući dotekle zatezne kamate.

(5) Za vrijeme trajanja prekida pružanja Usluga, Korisnik Terminala ne može ugovoriti dodatni Kapacitet ponovnog uplinjavanja UPP-a.

Članak 40.

(1) Tijekom radova Održavanja, Operator ima pravo djelomično ili potpuno prekinuti Usluge, kako je to utvrđeno u Pravilima.

(2) Ostali slučajevi za prekid Usluga definirani su u članku 85. Pravila.

(3) Operator ima pravo ograničiti ili prekinuti Usluge i u drugim slučajevima kad je takvo pravo ili obaveza predviđena po primjenjivim zakonima i podzakonskim aktima, uključujući ali ne ograničavajući se na situacije predviđene člankom 35. Zakona o tržištu plina.

XII. TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA

Članak 41.

Ugovor će prestati proizvoditi učinke kad istekne ugovorno razdoblje izvršavanja Usluga (dalje kao: Datum prestanka Usluga).

Članak 42.

(1) Ugovorne strane su ovlaštene raskinuti Ugovor u slučajevima predviđenim ovim OU i Ugovorom.

(2) Operator može raskinuti Ugovor iz sljedećih razloga:

a) temeljem zajedničkog sporazuma obaju Stranaka,

b) u slučajevima Produženog događaja više sile, u skladu s poglavljem X. ovih OU,

c) nakon proteka roka od jednog mjeseca i 30 dana nakon prekida pružanja Usluga, ako razlozi za prekid nisu otklonjeni,

d) ako zbog kršenja obveza Korisnika Terminala iz Ugovora, Operator izvrši više od četiri puta u Godini trajanja Ugovora prekid Usluga sukladno ovim OU. U ovom slučaju i prije korištenja prava na raskid Ugovora, Operator mora od Korisnika Terminala koji krši obveze, zatražiti rješavanje nastale situacije, te mu dati naknadni rok od najviše deset dana kako bi ispunio obveze. Ako navedeni rok protekne a Korisnik Terminala koji krši obveze ne otkloni kršenje, Ugovor će se smatrati raskinutim po sili zakona,

e) u slučaju da se izjava ili jamstvo, dano ili ponovljeno ili koje se smatra danim ili ponovljenim od strane Korisnika Terminala, po Ugovoru pokaže netočnim ili obmanjujućim u bilo kojem smislu u vrijeme kad je dano ili ponovljeno ili se smatralo danim ili ponovljenim,

f) u slučaju da Korisnik Terminala prekrši obveze iz članka 54. OU ili se nalazi u stanju opisanom u članku 55. OU,

g) ako Korisnik Terminala ne dostavi ili obnovi Osiguranje plaćanja u skladu s poglavljem VII. OU,

h) u slučaju da u odnosu na Korisnika terminala nastupi Događaj nesposobnosti za plaćanje,

i) ako Korisnik Terminala propusti održati na snazi bilo koje osiguranje koje je obvezan održavati na snazi temeljem Ugovora i propusti otkloniti takav propust u roku od trideset (30) dana od zaprimanja obavijesti od Operatora kojim se to od njega zahtjeva,

j) u slučaju da Korisnik Terminala prekrši bilo koju svoju drugu bitnu obvezu temeljem Ugovora,, ako kršenje nije otklonjeno niti u naknadnom roku za ispunjenje od deset (10) dana od dostave obavijesti o raskidu,

k) u slučaju da Korisnik Terminala ne plati bilo koji iznos koji je dospio temeljem ili vezano uz Ugovor, i

l) u slučajevima predviđenim u Pravilima.

(3) Događaj nesposobnosti za plaćanje za potrebe ovog članka i članka 43. OU, znači u pogledu bilo koje osobe ako:

b) prestane postojati (osim putem spajanja ili pripajanja);

c) postane insolventna ili nesposobna platiti svoje dugove ili ne uspije podmiriti ili općenito pisanim putem prizna svoju nemogućnost da podmiruje dugovanja kad dospiju;

d) učini sveopće ustupanje, nagodbu ili sporazum sa ili u korist svojih vjerovnika;

e) pokrenula je ili je protiv nje pokrenut postupak u kojem se predlaže otvaranje stečaja ili predstečajnog postupka ili bilo koje drugo pravno sredstvo temeljem bilo kojeg propisa o stečaju ili nelikvidnosti ili sličnom propisu koji utječe na prava vjerovnika, ili ako se preda zahtjev za njezinom likvidacijom, a u slučaju bilo kojeg od navedenih postupaka, takav postupak ili zahtjev:

(i) rezultira odlukom o otvaranju stečaja ili predstečajnog postupka ili odlukom o izravnom plaćanju vjerovniku ili odlukom o zatvaranju ili likvidaciji; ili

(ii) ako nije odbačen, obustavljen, prekinut ili ako nije na drugi način utvrđeno da ne postoje uvjeti za pokretanje takvog postupka, u svakom pojedinom slučaju unutar 60 (šezdeset) dana od pokretanja ili podnošenja navedenog;

f) doneseno je rješenje o zatvaranju, prisilnom upravljanju ili likvidaciji (osim ako se radi o pripajanju ili spajanju);

g) zatraži ili se nad njome postavi stečajni upravitelj, privremeni likvidator, konzervator, skrbnik ili drugi sličan službenik za takvu osobu ili za svu ili za veći dio njezine imovine;

h) osigurana stranka preuzme sve ili veći dio njezine imovine ili postoji spor, ovrha, zapljena, sekvestracija ili drugi pravni postupak koji se vodi, proveden je ili pokrenut u odnosu na cijelu ili na veći dio njegove imovine, i takva osigurana stranka zadrži posjed navedenog, ili se takav postupak ne odbaci, odbije ili prekine u svakom pojedinom slučaju unutar 60 (šezdeset) dana od pokretanja; ili uzrokuje ili je predmet bilo kojeg događaja koji, po mjerodavnim zakonima bilo koje nadležnosti, ima sličan učinak bilo kojem događaju navedenom iznad u točkama a) do g) iznad.

Članak 43.

Korisnik Terminala može raskinuti Ugovor iz sljedećih razloga:

a) temeljem zajedničkog sporazuma obje Stranke,

b) u slučajevima Produženog događaja Više sile u skladu s člankom 37. OU,

c) u slučaju da Operator prekrši obveze iz članka 54. OU ili se nalazi u stanju opisanom u članku 55. OU,

d) u slučaju da se izjava ili jamstvo, dano ili ponovljeno ili koje se smatra danim ili ponovljenim od strane Operatora, po Ugovoru pokaže netočnim ili obmanjujućim u bilo kojem smislu u vrijeme kad je dano ili ponovljeno ili se smatralo danim ili ponovljenim,

e) u slučaju da u odnosu na Operatora nastupi Događaj nesposobnosti za plaćanje

f) u slučaju da Operator prekrši bilo koju svoju drugu obvezu temeljem Ugovora.

g) ako ukupan broj dana koliko:

i) se naknada za korištenje Terminala ne plaća; ili

ii) je naknada za korištenje Terminala umanjena na nulu; ili

iii) je naknada za korištenje Terminala manja od pedeset posto (50%) naknade za korištenje Terminala;

premaši kumulativno ukupno šezdeset (60) dana u Godini trajanja Ugovora.

h) ako u bilo kojoj kalendarskoj godini trajanja Ugovora, ukup­na odgovornost Operatora prema svim Korisnicima Terminala za propust da pruži Usluge, bude veća od dvadeset milijuna eura (€20,000,000), a prema svakom pojedinom Korisniku Terminala, veća od razmjernog dijela predmetnog najvećeg iznosa, koji se utvrđuje sukladno ugovorenom Kapacitetu ponovnog uplinjavanja UPP-a takvog Korisnika Terminala.

Članak 44.

(1) Ako raskid Ugovora nastupi prije isteka Datuma prestanka Usluga, Korisnik Terminala će Operatoru platiti iznos ekvivalentan naknadama za korištenje Terminala koje bi Korisnik Terminala platio Operatoru do Datuma prestanka Usluga, kao da Ugovor nije raskinut, i povrh toga bilo koju naknadu Štete (isključujući Posljedični gubitak) koja može nastati kao posljedica raskida Ugovora, osim u slučajevima kad je Ugovor raskinut u skladu s člankom 42. stavkom 2) točkama a) i b) ili člankom 43. točkama a), b), c), d), e), f), g) i h) ovih OU. Takvi iznosi bit će u potpunosti plaćeni na datum raskida Ugovora.

(2) Ako FSRU propadne, kako je predviđeno u članku 37. stavku (5) ovih OU zbog krivnje, ili kršenja obveze (uključujući zakonsku obvezu) ili kršenja Ugovora od strane Korisnika Terminala, posljedice takvog raskida će biti kako je predviđeno u članku 44 stavku (1) ovih OU.

(3) Ako raskid Ugovora nastupi prije Datuma prestanka usluga sukladno članku 43, točkama c), d), e), f), g) i h) ovih OU, takav raskid će biti bez utjecaja na bilo koje gubitke, odgovornosti i troškove koji mogu nastati Korisniku Terminala kao posljedica takvog raskida, te će Korisnik Terminala biti ovlašten potraživati Štete od Operatora u odnosu na bilo koje gubitke, odgovornosti i troškove koji Korisniku Terminala mogu nastati kao posljedica takvog raskida, isključujući bilo koji Posljedični Gubitak. Ukupna, kumulativna, cjelokupna odgovornost Operatora prema svim Korisnicima Terminala, temeljem ili u vezi sa takvim raskidom Ugovora, neovisno o tome temelji li se na ugovoru, izvanugovornoj odgovornosti (uključujući nepažnju) ili na drugi način nastaje temeljem zakona, neće ni u kojem slučaju biti veća od osamnaest milijuna dvjesto pedeset tisuća eura (€18,250,000), a prema svakom pojedinom Korisniku Terminala neće biti veća od razmjernog dijela predmetnog najvećeg iznosa, koji se utvrđuje sukladno ugovorenom Kapacitetu ponovnog uplinjavanja UPP-a takvog Korisnika Terminala. Ograničenje odgovornosti iz ovog stavka se ne primjenjuje u slučaju namjere ili krajnje nepažnje Operatora.

(4) Ako je FSRU propao kako je predviđeno u članku 37 stavku (5) ovih OU zbog krivnje, kršenja obveze (uključujući zakonsku obvezu) ili kršenja Ugovora od strane Operatora, posljedice takvog raskida će biti kako je predviđeno u članku 44. stavku (3) ovih OU.

(5) Radi izbjegavanja dvojbi, kako bi se izračunao relevantan iznos kojeg će Korisnik Terminala platiti Operatoru sukladno stavku (1) ovog članka, Stranke će uzeti u obzir reguliranu Tarifu na snazi u vrijeme raskida Ugovora.

(6) Ako raskid Ugovora nastupi prije Datuma prestanka usluga sukladno članku 37. stavku (3) ili (5) ovih OU, tada, osim u uvjetima iz članka 44 stavka (2) i (4) ovih OU, niti jedna Stranka neće imati nikakvih tražbina prema drugoj Stranci kao posljedica ili u vezi s takvim raskidom.

(7) Usprkos ranijem raskidu Ugovora, Osiguranje plaćanja koje je predao Korisnik Terminala u skladu s poglavljem VII. ovih OU ostat će na snazi i u posjedu Operatora sve dok ne budu ispunjene sve obveze Korisnika Terminala.

XIII. OSIGURANJE

Članak 45.

Operator je odgovoran za ugovaranje i održavanje bilo kakvih polica osiguranja u odnosu na Terminal i bilo koju drugu imovinu u vlasništvu Operatora koju Operator smatra za to prikladnom, uključujući sljedeće:

a) osiguranje imovine od svih rizika u odnosu na pristan i plinovod,

b) osiguranje trupa i strojeva (pomorski i ratni rizici) i klupsko osiguranje (eng. »Protection and Indemnity«) za štetu u odnosu na FSRU,

c) osiguranje tereta UPP-a od svih rizika u odnosu na UPP za bilo koje vrijeme kada se takav UPP ili plin nalazi u Terminalu

d) osiguranje Operatora od odgovornosti, i

e) osiguranje odgovornosti poslodavca i/ili osiguranje tražbina radnika ako se zahtjeva sukladno mjerodavnom pravu.

Članak 46.

Korisnik Terminala je odgovoran za ugovaranje i održavanje, o svom trošku, bilo kakvih polica osiguranja u odnosu na Brod za prijevoz UPP-a i bilo koje druge imovine u vlasništvu Korisnika Terminala koje Korisnik Terminala smatra za to prikladnim, uključujući sljedeće:

a) osiguranje trupa i strojeva (pomorski i ratni rizici) i klupsko osiguranje (eng. »Protection and Indemnity«) u odnosu na bilo koji Brod za prijevoz UPP-a, i

b) široko opće osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama, i

c) osiguranje odgovornosti poslodavca i/ili osiguranje tražbina radnika ako se zahtjeva sukladno mjerodavnom pravu.

Članak 47.

(1) Visina pokrića osiguranja u odnosu na Operatora neće biti niža od:

a) osiguranje imovine od svih rizika u odnosu na pristan i plinovod: puna vrijednost popravka/zamjene,

b) osiguranje trupa i strojeva (pomorski i ratni rizici): puna tržišna vrijednost,

c) klupsko osiguranje (eng. »Protection and Indemnity«) – uzajamni limiti (maksimalne osigurane svote) koje utvrđuje udruženje za zaštitu i naknadu na bazi uzajamnosti (dalje kao: P&I klub), koje je udruženo u Međunarodno udruženje P&I klubova,

d) osiguranje tereta UPP-a od svih rizika za cijelo vrijeme kada je UPP ili plin u Terminalu – ne manje od maksimalne vrijednosti UPP-a koji je uskladišten u Terminalu (uključujući FSRU),

e) osiguranje od odgovornosti Operatora: najmanje USD 10,000,000 po osiguranom slučaju,

f) osiguranje odgovornosti poslodavca i/ili osiguranje tražbina radnika sukladno mjerodavnom pravu – sukladno mjerodavnim propisima.

(2) Visina pokrića osiguranja u odnosu na Korisnika Terminala neće biti niža od:

a) osiguranje trupa i strojeva bilo kojeg Broda za prijevoz UPP-a (pomorski i ratni rizici) – puna tržišna vrijednost,

b) klupsko osiguranje u odnosu na bilo koji Brod za prijevoz UPP-a – uzajamni limiti (maksimalne osigurane svote) koje utvrđuje P&I klub, koji je udružen u Međunarodno udruženje P&I klubova,

c) široko opće osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama – ne manje od USD 10.000.000,00 po osiguranom slučaju,

d) osiguranje odgovornosti poslodavca i/ili osiguranje tražbina radnika sukladno mjerodavnom pravu – sukladno propisima.

XIV. DOSTAVA OBAVIJESTI

Članak 48.

(1) Osim u slučajevima koji se odnose na radnje o kojima se mora dostaviti obavijest u skladu s Pravilima, sva druga komunikacija među Strankama koja se odnosi na Ugovor i ove OU bit će dostavljena običnom poštom ili e-mailom.

(2) Bilo kakva promjena u dostavljenim podacima mora odmah biti pisanim putem prijavljena drugoj Stranci na ovdje predviđen način.

XV. PRIJENOS UGOVORA I PRAVA TE FINANCIRANJE

Članak 49.

(1) Prijenos kapaciteta na Sekundarnom tržištu bit će propisan u Pravilima.

(2) Ni Korisnik Terminala niti Operator ne mogu djelomično niti u potpunosti prenijeti Ugovor, niti prenijeti prava iz Ugovora bez prethodne pisane suglasnosti druge Stranke, čiji pristanak neće biti uskraćen bez opravdanog razloga, ako bi osoba na koju se prenosi (nova Stranka) ispunjavala sve uvjete postavljene u Ugovoru, OU i Pravilima.

(3) Bez obzira na gore navedeno, Operator može prenositi, dodjeljivati ili naplatiti (a Korisnik Terminala ovime pristaje na takve prijenose, dodjele ili naplate) bilo koje svoje tražbine temeljem Ugovora bilo kojoj osobi koja avansira ili dodijeli sredstva, osim kao član Operatora koji daje zajam Operatoru, za sve ili dio troškova vezanih uz razvoj, izgradnju, vlasništvo, upravljanje i održavanje Terminala i sve aktivnosti koje se odnose na bilo koje od navedenog, ili je jamac za takva sredstva, neovisno o tome jesu li sredstva pribavljena pri, tijekom ili nakon izgradnje Terminala (dalje kao: Zajmodavci) ako se to zahtjeva temeljem bilo kojeg financijskog ugovora koji se odnosi na Projekt.

XVI. SPOROVI

Članak 50.

(1) Bilo kakav spor ili zahtjev koje proizlazi iz ili u vezi sa Ugovorom (pojedinačno: Spor), uključujući bilo koje pitanje koje se tiče njegovog postojanja, valjanosti ili raskida, biti će konačno riješeni arbitražom koja će se provesti u skladu s Pravilima arbitraže Međunarodne trgovačke komore (ICC Pravila). Sjedište arbitraže bit će u Zagrebu, Hrvatska, a arbitražno vijeće sastojat će se od tri (3) arbitra. Postupak arbitraže vodit će se na engleskom jeziku. U slučaju kad je Korisnik Terminala društvo osnovano u Republici Hrvatskoj, postupak arbitraže vodit će se na hrvatskom jeziku. Za ovu arbitražnu klauzulu mjerodavno je hrvatsko pravo.

(2) Ništa u ovom poglavlju neće onemogućiti ili spriječiti Korisnika Terminala da koristi pravne lijekove koje predviđa hrvatsko prisilno pravo (kao što su pravni lijekovi koji se odnose na zaštitu od nezakonitih radnji Operatora ili opskrbljivača, predviđeni relevantnim odredbama Zakona o tržištu plina i Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti).

XVII. MJERODAVNI PRAVO I JEZIK UGOVORA

Članak 51.

(1) Za ovaj Ugovor i bilo koji spor ili potraživanje koji proizlaze iz njega ili su povezani s njim ili njegovim predmetom ili sastavljanjem (uključujući izvanugovorne sporove ili potraživanja) mjerodavno je hrvatsko pravo.

(2) Na Ugovor, izvršenje Ugovora ili bilo koji aspekt bilo kakvog Spora koji nastaje po Ugovoru neće se primjenjivati Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (1980), niti Konvencija Ujedinjenih naroda o zastari potraživanja u međunarodnoj prodaji robe.

(3) Ovi OU sastavljeni su na hrvatskom jeziku, a Operator može na svojoj internetskoj stranici objaviti njihov prijevod na engleski jezik, koji služi isključivo u informativne svrhe, te će u slučaju nepodudaranja između hrvatske i engleske verzije OU mjerodavna biti verzija na hrvatskom jeziku.

XVIII. PROMIJENJENE OKOLNOSTI

Članak 52.

Korisnik Terminala shvaća da se propisi koji reguliraju energetsku djelatnost mijenjaju, te prihvaća da ako tijekom trajanja Ugovora dođe do promjena u pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima, koje utječu na Ugovor, OU ili Pravila, takve se promjene moraju primijeniti na Ugovor, OU i Pravila, koji su važeći u trenutku stupanja na snagu zakonskih i/ili podzakonskih promjena. Takve će promjene stupiti na snagu za sve Korisnike Terminala na isti dan koji odredi Agencija ili zakonodavac ili drugo nadležno tijelo.

XIX. POVJERLJIVOST

Članak 53.

(1) Stranke se ovime obvezuju da će čuvati tajnost svih informacija povjerljive prirode koje su im dane na raspolaganje. Takve povjerljive informacije Stranke smiju otkriti isključivo osobama i pod uvjetima navedenim u stavku (2) ovog članka.

(2) Korisnik Terminala i Operator su obvezni:

– čuvati tajnim i ne otkriti (u cijelosti ili djelomično) bilo kojoj trećoj strani odredbe Ugovora niti bilo koje druge informacije koje su im otkrivene od strane ili u ime druge Stranke Ugovora (bilo usmeno, pisano ili u drugom obliku) u vezi s Ugovorom, osim: a) sa prethodnim pisanim odobrenjem druge Stranke, ili b) na temelju zahtjeva regulatornog tijela, suda ili drugog nadležnog tijela, ili c) na temelju zakonske obveze,

– ne koristiti povjerljive informacije osim u svrhe povezane s Ugovorom, i

– osigurati da njihovi zaposlenici, članovi uprave ili nadzornog odbora, članovi/dioničari, podružnice, suradnici, vanjski savjetnici ili bilo koja treća osoba koju angažira Stranka, njene Podružnice ili članovi/dioničari, čuvaju tajnima i sve takve povjerljive informacije tretiraju kao tajne.

(3) Obveze čuvanja povjerljivosti informacija predviđena ovim člankom ostat će u primjeni i nakon prestanka Ugovora ili prijenosa prava i obaveza Korisnika Terminala i/ili Operatora po Ugovoru, u razdoblju od tri (3) godine nakon takvog prestanka ili prijenosa Ugovora.

XX. SUZBIJANJE KORUPCIJE I SANKCIJE

Antikorupcija

Članak 54.

(1) Svaka se Stranka slaže da u vezi s ovim OU i aktivnostima predviđenim Ugovorom, niti Stranka, niti njeni direktori, službenici, radnici, agenti, ili bilo koji izvođači ili Podružnice pod kontrolom takve Stranke, neće:

– djelovati ili propustiti djelovati, čime bi prekršili bilo koje primjenjive propise;

– poduzeti kakve radnje ili propustiti poduzeti kakve radnje što bi prouzročilo da druga Stranka prekrši bilo koje primjenjive propise;

– (i) dati, obećati, ponuditi ili ovlastiti; ili

(ii) prihvatiti, zahtijevati, primiti ili složiti se da će primiti, bilo koju isplatu, dar, nagradu, popust, doprinos, proviziju, stimulaciju, poticaj, ili prednost prema ili od bilo koje osobe, u suprotnosti sa Zakonom o korupciji, Ujedinjenog Kraljevstva iz 2010., Zakonom o inozemnim koruptivnim praksama, Sjedinjenih Američkih Država iz 1977., zakonodavstvom protiv mita i korupcije država članica Europske Unije, ili propisima protiv mita i korupcije bilo koje jurisdikcije koja je nadležna za aktivnosti predviđene ovim OU i u svakom slučaju bilo kojim povezanim pravilima, propisima i smjernicama; i

– djelovati ili propustiti djelovati u kršenju bilo kojeg Propisa o sankcijama ili druge mjere embarga izdane od strane bilo kojeg Tijela koje je usvojilo sankcije.

(2) Stranke su suglasne da će svi računi koje dostavi jedna Stranka drugoj, u razumnim pojedinostima, točno i stvarno reflektirati činjenice o svim aktivnostima i transakcijama koje su predmet računa.

(3) Korisnik Terminala i Operator mogu svaki sa vremena na vrijeme savjetovati drugu Stranku o bilo kojim etičkim ili poslovnim praksama koje se primjenjuju na odnosnu Stranku te će druga Stranka poduzeti razumne napore da se pridržava takve prakse, pod uvjetom da to ne prouzroči drugoj Stranci bilo kakav nerazumni trošak.

Sankcije

Članak 55.

(1) Svaka Stranka izjavljuje i jamči za sebe i svoje odnosne Podružnice da na dan sklapanja Ugovora:

1. djeluje u skladu s Propisima o sankcijama primjenjivim na takvu Stranku;

2. nije Stranka pod sankcijama; i

3. nije predmet niti je uključen u, bilo kakav izvid, zahtjev, tužbu, postupak ili istragu, protiv njega s obzirom na Propise o sankcijama primjenjivim na takvu Stranku od strane bilo kojeg Tijela koje je usvojilo sankcije.

(2) Ako u bilo koje vrijeme bilo koja Stranka postane svjesna da druga Stranka (dalje kao: Stranka koja je u kršenju) krši bilo koje od svojih izjava i jamstava iz članka 55. stavka (1) OU:

1. takva Stranka će obavijestiti Stranku koja je u kršenju (dalje kao: Obavijest o jamstvima o sankcijama);

2. od dana Obavijesti o jamstvima o sankcijama, ispunjavanje obveza Operatora i Korisnika Terminala temeljem ovih OU će biti prekinuto bez odgovornosti bilo koje Stranke, osim i dok se ispunjavanje ne nastavi sukladno članku 55. stavku (2) točki 3 ovih OU ili dođe do raskida Ugovora sukladno članku 55. stavku (2) točki 4 ovih OU;

3. Operator i Korisnik Terminala će koristiti sve razumne napore da podnese zahtjev i pribavi bilo koje primjenjive dozvole ili ovlaštenja koja će omogućiti Strankama da nastave s ispunjavanjem Ugovora, neovisno o okolnostima koje daju povod korištenju ovog članka 55. stavka (2) OU i nakon pribavljanja takve dozvole ili ovlaštenja, ispunjavanje obveza Operatora i Korisnika Terminala temeljem Ugovora će se nastaviti; i

4. ako se dozvola ili ovlaštenje navedeno u članku 55 stavku (2) točki 3 ovih OU ne pribave u roku od 30 dana od Obavijesti o jamstvima o sankcijama predviđene u članku 55. stavku (2) točki 1. ovih OU ili ako i prije toga postane očito Stranci koja nije Stranka koja je u kršenju da nema razumnog izgleda da će bilo koja takva dozvola ili ovlaštenje biti pribavljeno, svaka Stranka može raskinuti Ugovor putem pisane obavijesti dostavljene drugoj Stranci, te će se takav raskid tretirati kao raskid pod člancima 57. i 58. ovih OU.

(3) Bez obzira na bilo što suprotno u ovom članku 55. OU, Operator ili Korisnik Terminal neće biti obvezni učiniti ništa što bi činilo kršenje Propisa o sankcijama primjenjivim na takvu Stranku, ili bilo koje druge zakone i propise bilo koje države koji su mjerodavni za bilo kojeg od njih.

Članak 56.

(1) Operator neće biti obvezan pružiti Usluge Korisniku Terminala na način koji bi bio protivan Propisima o sankcijama primjenjivim na Operatora ili njegove Podružnice.

(2) Ako Operator već pruža Usluge Korisniku Terminala i takvo pružanje Usluga je u suprotnosti ili postane nezakonito temeljem Propisa o sankcijama, Operator će imati pravo prekinuti pružanje Usluga i dogovoriti za bilo koji UPP koji se nalazi na FSRU da bude pretovaren i vraćen Korisniku Terminala. Naknada koju plaća Korisnik Terminala Operatoru sukladno članku 9 i članku 10 ovih OU će se nastaviti plaćati za vrijeme u kojem se takve Usluge pružaju Korisniku Terminala, uključujući bez ograničenja, bilo koji pretovar sukladno članku 56. OU.

XXI. ODRICANJE OD SUVERENOG IMUNITETA

Članak 57.

Do mjere dopuštene zakonom, ako koja ili više Stranaka mogu u bilo kojoj jurisdikciji tražiti ili dopustiti da se traži za njih ili bilo koju od njihovih agencija, posrednika, imovine, imunitet (bilo karakteriziran kao suvereni ili drugačiji, ili koji proizlazi iz akta države ili suvereniteta) od tužbe, prijeboja, privremene mjere, sudske zabrane, ovrhe, izvršenja bilo kakve presude ili arbitražnog pravorijeka, zaplijene (bilo kao pomoć ovrsi, prije presude ili drugačije) ili od drugih pravnih procesa koji uključuju, bez ograničenja, imunitet od dostave sudskih pismena i imunitet od nadležnosti tribunala arbitraže, svaka takva Stranka ili Stranke ovime se izričito i neopozivo odriču i u potpunosti napuštaju do najveće zakonom dopuštene granice svakog takvog traženja imuniteta koji mogu sad imati ili koji mogu naknadno steći u svoje ime i u ime svojih agencija, posrednika, imovine, uključujući ali ne ograničavajući se na, bankovne račune (sadašnje ili naknadno stečene te gdje god se nalazili).

XXII. VLASNIŠTVO I RIZIK

Članak 58.

(1) Vlasništvo na UPP i plinu Korisnika Terminala neće niti u kojem trenutku prijeći Operatoru, te će ostati na Korisniku Terminala.

(2) Operator je odgovoran Korisniku Terminala za štetu ili gubitak UPP-a i plina, koja nastane odnosno do kojeg dođe, za vrijeme kada je UPP ili plin u Terminalu, osim: u slučaju Događaja Više sile, u slučaju štete ili gubitka UPP-a zbog Vlastite potrošnje u granicama Maksimalne vlastite potrošnje, i u slučaju kad nema krivnje Operatora.

(3) Odgovornost za gubitak ili oštećenje UPP-a u smislu stavka (2) ovog članka prelazi na Operatora u trenutku prolaska UPP-a preko Točke pretovara.

(4) Odgovornost za gubitak ili oštećenje plina u smislu stavka (2) ovog članka prelazi na Korisnika Terminala u trenutku prolaska Točke isporuke u transportni sustav.

XXIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

(1) Ovi OU stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

(2) Operator ima pravo izmijeniti i dopuniti Pravila i ove OU kao njihov sastavni dio, sukladno postupku propisanom Zakonom o tržištu plina.

DODATAK 2

POLITIKA RASPODJELE PRIRODNOG PLINA

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Politika raspodjele prirodnog plina (dalje, Politika raspodjele) utvrđuje načela računanja prirodnog plina dostupnog na Terminalu ukapljenog prirodnog plina (dalje, Terminal).

1.2. Politika raspodjele sastavljena je u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

1.3. Ova verzija Politike raspodjele je sastavni dio Pravila korištenja terminala za UPP (dalje, Pravila).

1.4. Politika raspodjele sastavljena je i primjenjuje se u skladu s načelima transparentnosti, nediskriminiranja Korisnika Terminala te jasnoće, objektivnosti i razboritosti.

1.5. Operator koristi pravo vlasništva prema količini prirodnog plina koji ostaje u plinovodu koji povezuje Terminal, a koji je potreban da se održi neprekinuti rad Terminala.

1.6. Količina prirodnog plina u Terminalu koja pripada svakom Korisniku Terminala i Operatoru računa se zasebno.

1.7. Količina prirodnog plina računa se u jedinicama energije (kWh).

2. DEFINICIJE

2.1. Razdoblje izvještavanja – razdoblje u kojem se vrši inventura prirodnog plina u Terminalu.

2.2. Ostale definicije Politike raspodjele primjenjuju se na način na koji su određene u Pravilima.

3. RAČUNANJE UPP-a PRETOVARENOG S BRODA ZA PRIJEVOZ UPP-a U TERMINAL

3.1. U skladu s postupcima i uvjetima određenim u Pravilima, stručnjak priprema Izvještaj o kvaliteti i količini, u kojem se navode sljedeće informacije:

3.1.1. Opće informacije o Teretu:

3.1.1.1. Ime Broda za prijevoz UPP-a.

3.1.1.2. Putovanje Broda za prijevoz UPP-a.

3.1.1.3. Terminal za primitak Tereta.

3.1.1.4. Korisnik Terminala ili njegov ovlašteni predstavnik koji koristi pravo vlasništva spram Tereta.

3.1.2. Podaci o mjerenju količine Tereta u spremnicima Brodova za prijevoz UPP-a prije i nakon pretovara UPP-a.

3.1.3. Volumen UPP-a (m3) u spremnicima Brodova za prijevoz UPP-a prije i poslije pretovara UPP-a.

3.1.4. Temperatura UPP-a u Brodu za prijevoz UPP-a prije pretovara UPP-a.

3.1.5. Gustoća UPP-a određena pod temperaturom naznačenom u točki 3.1.4.

3.1.6. Prosječna donja ogrjevna vrijednost UPP-a i parametri kvalitete.

3.1.7. Količina prirodnog plina vraćenog na Brod za prijevoz UPP-a tijekom pretovara UPP-a i njen izračun.

3.1.8. Količina prirodnog plina potrošena od strane Broda za prijevoz UPP-a tijekom pretovara UPP-a i njen izračun.

3.1.9. Količina prirodnog plina potrošena od strane Broda za prijevoz UPP-a tijekom transporta i njen izračun.

3.1.10. Količina UPP-a istovarena na Terminal u jedinicama energije (kWh), volumena (m3) i mase (kg).

3.2. Na temelju Izvještaja o kvaliteti i količini koje je pripremio stručnjak, Operator priprema certifikat slobodnog formata o zaprimanju Tereta, koji je potpisan od strane predstavnika Operatora i Korisnika Terminala.

3.3. Nakon zaustavljanja pretovara UPP-a i nakon Operatorovog zahtjeva da se Brod za prijevoz UPP-a otisne od Terminala prije završetka pretovara UPP-a u slučajevima predviđenima Pravilima, certifikat o zaprimanju Tereta u slobodnom obliku priprema se samo za količinu UPP-a koja je stvarno pretovarena s Broda za prijevoz UPP-a u Terminal. Nakon ponovnog vezivanja Broda za prijevoz UPP-a, preostala količina UPP-a koja se ispušta od Broda za prijevoz UPP-a prema Terminalu određuje se sukladno procedurama određenima u točkama 3.1. – 3.2. Politike raspodjele.

4. RAČUNANJE PONOVNO UPLINJENOG UPP-a NA TERMINALU

4.1. Ukupna količina ponovno uplinjenog UPP-a na Terminalu po Plinskom danu određuje se na Točki isporuke u transportni sustav mjernim uređajima koji su instalirani u plinskoj mjernoj stanici (MS).

4.2. Korisnik Terminala dat će Operatoru Dnevne nominacije u svrhu dodjeljivanja količine plina u Točki isporuke (obrazac kojeg Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici).

4.3. Ukupna stvarna količina ponovno uplinjenog UPP-a po Plinskom danu dodjeljuje se Korisnicima Terminala proporcionalno Dnevnim nominacijama te se računa prema formuli navedenoj u nastavku. Ako Korisnik Terminala ne podnese Dnevnu nominaciju, smatra se da je količina UPP-a nominirana za ponovno uplinjavanje na Plinski dan jednaka količini određenoj za Plinski dan u posljednjem odobrenom Mjesečnom rasporedu ili Godišnjem rasporedu.

Ukupna stvarna količina prirodnog plina ponovno uplinjenog po Plinskom danu dodijelit će se Korisnicima Terminala prema sljedećoj formuli:

Gdje je:

– Količina ponovno uplinjenog prirodnog plina u Terminalu po Plinskom danu za određenog Korisnika Terminala (kWh);

– Ukupna količina ponovno uplinjenog plina u Terminalu po Plinskom danu (kWh);

– Kapacitet uplinjavanja Terminala nominiran od strane određenog Korisnika Terminala (kWh);

n – Broj Korisnika Terminala.

4.4. Računanje količine prirodnog plina u različitim mjernim jedinicama:

4.4.1. Količina UPP-a u jedinicama energije (kWh) računa se prema sljedećoj formuli:

E = VSGD × d × Hm

Gdje je:

E – Količina UPP-a izražena u energetskoj vrijednosti (kWh);

VSGD – Količina UPP-a izražena u jedinicama volumena (m3) na mjernoj temperaturi.

d – Prosječna gustoća UPP-a (kg/m3) na prosječnoj temperaturi mjerenja volumena.

Hm – Prosječna donja ogrjevna vrijednost UPP-a (kWh/kg).

4.4.2. Ponovno uplinjena količina prirodnog plina u jedinicama energije (kWh) računa se prema sljedećoj formuli:

E = VGD × Hm

Gdje je:

E – Količina UPP-a izražena u energetskoj vrijednosti (kWh);

VGD – Količina prirodnog plina izražena u jedinicama volumena (m3);

Hm – Prosječna donja ogrjevna vrijednost UPP-a (kWh/m3).

4.4.3. Količina UPP-a izražena u jedinicama mase (kg) računa se prema sljedećoj formuli:

M = VSGD × d

Gdje je:

M – Količina UPP-a izražena u jedinicama mase (kg);

VSGD – Količina UPP-a izražena u jedinicama volumena (m3) na mjernoj temperaturi;

d – Prosječna gustoća UPP-a (kg/m3) na prosječnoj temperaturi mjerenja volumena.

4.4.4. Količina prirodnog plina izražena u jedinicama mase (kg) računa se prema sljedećoj formuli:

M = VGD × d

Gdje je:

M – Količina prirodnog plina izražena u jedinicama mase (kg);

VGD – Količina prirodnog plina izražena u jedinicama volumena (m3);

d – Prosječna gustoća UPP-a (kg/m3).

4.5. Tijekom provjere mjerne opreme instalirane u MS-u ili kad se otkrije kvar MS-a, količina ponovno uplinjenog UPP-a tijekom tog razdoblja u Terminalu određuje se na temelju podataka dobivenih iz mjernih uređaja instaliranih na FSRU iza jedinice za ponovno uplinjavanje, uzimajući u obzir odstupanja količine prirodnog plina koja se nalazi u plinovodu koji povezuje Terminal.

5. RAČUNANJE GUBITKA PLINA TERMINALA

5.1. Operator svakog dana računa količinu Gubitka plina Terminala po Plinskom danu, temeljem sljedeće formule:

Gdje je:

GP – Količina UPP-a utrošena po Plinskom danu za tehnološke potrebe Terminala (kWh);

K0 – Količina UPP-a u Terminalu na početku Plinskog dana (kWh);

K1 – Količina UPP-a u Terminalu na kraju Plinskog dana (kWh);

PP – Količina UPP-a prihvaćena u Terminal po Plinskom danu (kWh);

DP – Količina prirodnog plina ponovno uplinjenog po Plinskom danu u Terminalu (kWh);

5.2. Za potrebe alokacije Gubitka plina Terminala i Dozvoljenog gubitka, svakog radnog dana Operator određuje virtualno uskladištenu količinu UPP-a koja pripada svakom Korisniku Terminala na početku svakog Plinskog dana na temelju sljedećih formula i principa:

5.2.1. Virtualno uskladištena količina UPP-a koja pripada svakom Korisniku Terminala na početku svakog Plinskog dana računa se prema sljedećoj formuli:

(7)

Gdje je:

– Virtualno uskladištena količina UPP-a koja pripada određenom Korisniku Terminala na početku Plinskog dana (kWh).

– Virtualno uskladištena količina UPP-a koja pripada određenom Korisniku Terminala početkom prethodnog Plinskog dana (kWh).

– Količina ponovno uplinjenog UPP-a u prethodnom Plinskom danu za određenog Korisnika Terminala (kWh).

– Gubitak plina Korisnika Terminala po prethodnom Plinskom danu (kWh).

– Količina UPP-a prihvaćenaena u Terminal od određenog Korisnika Terminala ili koja se planira prihvatiti u Terminal (kWh) u sklopu Rasporeda Korisnika Terminala koji je odobrio Operator Terminala, ovisno o tome što je kasnije odobrio Operator Terminala:

a) Ako Korisnik Terminala započne s korištenjem Usluge prihvata i otpreme UPP-a kasnije nego što je količina UPP-a Korisnika Terminala prihvaćena u Terminal, ili ako Korisnik Terminala već koristi Usluge prihvata i otpreme UPP-a, a preostala virtualno uskladištena količina UPP-a određenog Korisnika Terminala je dostatna za korištenje usluge (uključujući Gubitak plina Korisnika Terminala), onda će se količina UPP-a određenog Korisnika Terminala prihvaćena u Terminal u svrhu računanja virtualno uskladištene količine UPP-a smatrati prihvaćenom na zadnji Plinski dan pretovara UPP-a.

b) Ako Korisnik Terminala počne koristiti Usluge prihvata i otpreme UPP-a ranije nego je količina UPP-a određenog Korisnika Terminala prihvaćena u Terminal ili ako Korisnik Terminala već koristi Usluge prihvata i otpreme UPP-a, a preostala količina UPP-a određenog Korisnika Terminala nije dostatna za korištenje Usluge (uključujući Gubitak plina Korisnika Terminala), onda će se za svrhu računanja virtualno uskladištene količine UPP-a sljedeća količina UPP-a planirana za prihvat u odobrenom Rasporedu Korisnika Terminala prebaciti na Plinski dan na koji preostala virtualno uskladištena količina UPP-a nije dostatna na korištenje usluga.

– Na Plinski dan, kad se izmijenjena količina UPP-a određenog Korisnika planira prihvatiti u Terminal i ista je odobrena od strane Operatora Terminala. Razlika između izmijenjene količine UPP-a koja se planira prihvatiti u Terminal određenom Korisniku Terminala i određena količina UPP-a koja se prethodno planirala prihvatiti u Terminal određenom Korisniku Terminala, prema situaciji definiranoj u točki B opisa ;

– Na Plinski dan, kad je količina UPP-a određenog Korisnika prihvaćena u Terminal i odobrena od Operatora Terminala; razlika između stvarne količine UPP-a prihvaćene u Terminal za određenog Korisnika Terminala i posljednje planirane količine UPP-a koja je korištena za svrhe računanja virtualno uskladištene količine UPP-a, prema situaciji definiranoj u točki B opisa .

Ai – Količina prirodnog plina izgubljena tijekom nesreće ili kvara dodijeljena određenom Korisniku Terminala (kWh);

Ni – Razlika (manjak ili višak) u količini UPP-a utvrđena tijekom inventure i dodijeljena određenom Korisniku Terminala (kWh);

i ∈ [1; n];

n – Broj Korisnika Terminala.

5.3. Količina Gubitka plina Terminala po Plinskom danu dodjeljuje se Korisnicima Terminala prema sljedećem postupku:

* Dozvoljeni gubitak ne primjenjuje se na pretovar UPP-a. Kad se izvodi pretovar UPP-a na određeni Plinski dan, dio Gubitka plina Terminala na isti Plinski dan, a koji prelazi Dozvoljeni gubitak, dodjeljuje se Gubicima plina Korisnika Terminala koji obavljaju pretovar UPP-a.

5.3.1. Kad se provodi ponovno uplinjavanje UPP-a bez pretovara UPP-a, Gubitak plina Terminala po Plinskom danu dodjeljuje se Korisnicima Terminala proporcionalno virtualno uskladištenoj količini UPP-a prema sljedećoj formuli:

(8)

Gdje je:

– Gubitak plina Korisnika Terminala po Plinskom danu (kWh);

GP – Gubitak plina Terminala po Plinskom danu (kWh), izračunat u skladu s točkom 5.1. Politike raspodjele;

– Virtualno uskladištena količina UPP-a na početku Plinskog dana određenog Korisnika Terminala (kWh);

i ∈ [1; n];

n – Broj Korisnika Terminala.

5.3.2. Kad se izvodi ponovno uplinjavanje UPP-a s pretovarom UPP-a, a Gubitak plina Terminala po Plinskom danu ne prelazi Dozvoljeni gubitak, izračunat prema točki 6.3.1. Politike raspodjele, Gubitak plina Terminala po Plinskom danu pripisuje se Korisnicima Terminala prema točki 5.3.1.

5.3.3. Kad se izvodi ponovno uplinjavanje UPP-a s pretovarom UPP-a, a Gubitak plina Terminala po Plinskom danu prelazi Dozvoljeni gubitak, izračunat prema točki 6.3.1. Politike raspodjele, Gubitak plina Terminala po Plinskom danu pripisuje se Korisnicima Terminala prema sljedećoj formuli:

(9)

Gdje je:

– Gubitak plina Korisnika Terminala po Plinskom danu (kWh);

GP – Gubitak plina Terminala po Plinskom danu (kWh), izračunat u skladu s točkom 5.1. Politike raspodjele;

LSP – Dozvoljeni gubitak (kWh) po određenom Plinskom danu, izračunata u skladu s točkom 6.3.1. Politike raspodjele;

– Dozvoljeni gubitak (kWh) po određenom Plinskom danu za određenog Korisnika Terminala, izračunata prema točki 6.3.1. Politike raspodjele;

– Virtualno uskladištena količina UPP-a na početku Plinskog dana određenog Korisnika Terminala (kWh);

– Količina UPP-a pretovarena u Terminal po Plinskom danu za određenog Korisnika Terminala (kWh);

i ∈ [1; n];

n – Broj Korisnika Terminala.

5.3.4. Kad se ponovno uplinjavanje UPP-a i pretovar UPP-a ne provode, Gubitak plina Terminala po Plinskom danu dodjeljuje se Korisnicima Terminala prema točki 5.3.1.

5.3.5. Kad se izvodi pretovar UPP-a bez ponovnog uplinjavanja UPP-a, a Gubitak plina Terminala po Plinskom danu ne prelazi Dozvoljeni gubitak, izračunat prema točki 6.3.1. Politike raspodjele, Gubitak plina Terminala po Plinskom danu dodjeljuje se Korisnicima Terminala prema točki 5.3.1.

5.3.6. Kad se izvodi pretovar UPP-a bez ponovnog uplinjavanja, a Gubitak plina Terminala po Plinskom danu prelazi Dozvoljeni gubitak, izračunat prema točki 6.3.1. Politike raspodjele, Gubitak plina Terminala po Plinskom danu dodjeljuje se Korisnicima Terminala prema točki 5.3.3.

5.4. U slučajevima gdje se ne izvodi ponovno uplinjavanje UPP-a na Terminalu zbog greške Korisnika Terminala, Gubitak plina Terminala po Plinskom danu pripisuje se Korisnicima Terminala odgovornima za ometanje procesa ponovnog uplinjavanja proporcionalno količini UPP-a koju su nominirali, a računa se prema sljedećoj formuli:

Gdje je:

– Gubitak plina Korisnika Terminala po Plinskom danu odgovornog za ometanje procesa ponovnog uplinjavanja u Terminalu (kWh);

GP – Gubitak plina Terminala po Plinskom danu (kWh), izračunat prema točki 5.1. Politike raspodjele;

– Količina UPP-a nominirana za ponovno uplinjavanje UPP-a od strane određenog Korisnika Terminala odgovornog za ometanje procesa ponovnog uplinjavanja UPP-a u Terminalu (kWh);

i ∈ [1; k];

k – Broj Korisnika Terminala koji su odgovorni za ometanje procesa ponovnog uplinjavanja UPP-a u Terminalu.

5.5. U slučajevima kad se izvođenje pretovara UPP-a nastavlja duže od jednog (1) Plinskog dana, Gubitak plina Terminala računa se kako slijedi: količina UPP-a u Terminalu mjeri se prije i poslije izvođenja pretovara UPP-a, a Gubitak plina Terminala utvrđuje se za cijelo razdoblje pretovara UPP-a. Računanje Gubitka plina Terminala nakon završetka izvođenja pretovara UPP-a izvodi se prema normalnoj proceduri do kraja tekućeg Plinskog dana. Gubitak plina Terminala tijekom izvođenja pretovara UPP-a proporcionalno se pripisuje određenim Plinskim danima za vrijeme kojih su se odvijala izvođenja pretovara UPP-a, i dodjeljuje Korisnicima Terminala prema točki 5.3. Politike raspodjele.

5.6. Gubitak plina Terminala po Plinskom danu zbog određenog Korisnika Terminala, izračunat prema točkama 5.3. ili 5.4. Politike raspodjele, bit će oduzet od količine UPP-a na računu. Gubitak plina Korisnika Terminala kroz izvještajni mjesec navodi se u izvještaju slobodnog formata računanja prirodnog plina za mjesec izvještavanja kako je to određeno u točki 8.3. Politike raspodjele.

5.7. Gubitak plina Terminala bit će kompenziran od strane Operatora kad se prekine pružanje usluga Terminala zbog radova Održavanja (osim ako se potreba za spomenutim radovima Održavanja pojavila krivicom Korisnika Terminala ili zbog više sile).

5.8. Operator će Korisnicima Terminala kompenzirati gubitak plina akumuliran u slučajevima određenima u točki 5.7. Politike raspodjele, izračunato putem mutatis mutandis primjenom točke 5.3.4. Politike raspodjele i dodijeljeno Korisnicima Terminala, prema sljedećoj formuli:

Gdje je:

Ci – Iznos za kompenzaciju određenom Korisniku Terminala u eurima

– Gubitak plina Terminala za određenog Korisnika Terminala (kWh), akumuliran u slučajevima određenima u točki 5.7. Politike raspodjele;

W – CEGH vrijednost Plinskog indeksa na dan za koji se treba isplatiti kompenzacija (cijena određena prema CEGHIX izvještajnom indeksu jedan dan prije dana za koji se treba isplatiti kompenzacija)

i ∈ [1; n];

n – Broj Korisnika Terminala.

6. DOPUSTIVI GUBICI PRIRODNOG PLINA U TERMINALU

6.1. Dozvoljeni gubitak

6.1.1. Dozvoljeni gubitak u Terminalu računa se prema sljedećoj formuli:

Gdje je:

LGL – Dozvoljeni gubitak za razdoblje izvještavanja (kWh);

LSP – Dozvoljeni gubitak (kWh) po određenom Plinskom danu, izračunat prema točki 6.3.1. Politike raspodjele;

P – Dozvoljeno odstupanje (kWh) po određenom Plinskom danu, izračunato prema točki 6.2. Politike raspodjele;

i ∈ [1; L];

L – Ukupni broj Plinskih dana u razdoblju izvještavanja.

6.1.2. Dozvoljeni gubitak za određenog Korisnika Terminala računa se prema sljedećoj formuli:

(13)

Gdje je:

– Dozvoljeni gubitak za razdoblje izvještavanja određenog Korisnika Terminala (kWh);

– Dozvoljeni gubitak za određenog Korisnika Terminala (kWh) po određenom Plinskom danu;

– Dozvoljena odstupanja (kWh) određenog Korisnika Terminala po određenom Plinskom danu, izračunata prema točki 6.2.1.3. Politike raspodjele;

i ∈ [1; L];

L – Ukupni broj Plinskih dana u razdoblju izvještavanja.

6.2. Dozvoljena odstupanja

6.2.1. Mjerne nesigurnosti javljaju se prilikom mjerenja količina prirodnog plina pretovarenih u Terminal, ponovno uplinjenih, potrošenih za tehnološke potrebe Terminala i dostupnih u Terminalu. Dozvoljeno odstupanje za razdoblje izvještavanja računa se kako slijedi:

6.2.1.1. Dozvoljeno odstupanje za Plinski dan, izraženo u jedinicama energije (kWh), računa se prema sljedećoj formuli:

Gdje je:

P – Dozvoljena odstupanja za Plinski dan (kWh);

φ – Maksimalno odstupanje za količinu UPP-a u Terminalu (1,65% izraženo u jedinicama energije (kWh));

DP – Količina prirodnog plina ponovno uplinjenog u Terminalu tijekom Plinskog dana (kWh);

GP – Gubitak plina Terminala po Plinskom danu (kWh), izračunat prema točki 5.1. Politike raspodjele.

6.2.1.2. Kad se računa Dozvoljeno odstupanje u drugim jedinicama, formula navedena u točki 6.2.1. Politike raspodjele će se primjenjivati gdje će maksimalno odstupanje za količinu UPP-a u Terminalu u jedinicama volumena (m3) biti 0,9461%, u jedinicama mase (kg) – 1,54%. Količina prirodnog plina ponovno uplinjenog u Terminalu tijekom razdoblja izvještavanja kao i Gubitak plina Terminala u jedinicama volumena (m3) i u jedinicama mase (kg) računaju se prema formulama naznačenim u točki 4.4. Politike raspodjele.

6.2.1.3. Dozvoljeno odstupanje dodijeljeno je Korisnicima Terminala u skladu sa sljedećom formulom:

Gdje je:

– Dozvoljeno odstupanje (kWh) određenog Korisnika Terminala po određenom Plinskom danu, izračunato prema točki 6.2.1.3. Politike raspodjele;

φ – Maksimalno odstupanje za količinu UPP-a u Terminalu (1,65% izraženo u jedinicama energije (kWh));

– Količina prirodnog plina ponovno uplinjenog za određenog Korisnika Terminala na Terminalu tijekom razdoblja izvještavanja (kWh);

– Gubitak plina Korisnika Terminala po Plinskom danu(kWh);

i ∈ [1; n];

n – Broj Korisnika Terminala;

6.3. Dozvoljeni gubitak

6.3.1. Norme dozvoljenog gubitka za tehnološke potrebe date su u tablici niže*

Prosječni način ponovnog uplinjavanja Plinskog danaDozvoljeni gubitak
količina, kWh UPP-a/po danukoličina, m3 UPP-a/po danu
Sustav otvorene petlje
Bez ponovnog uplinjavanja UPP-a1.486.024204,1
107,100 m3/sat235.90032,4
214,199 m3/sat362.58749,8
428,398 m3/sat472.52864,9
Sustav zatvorene petlje
Bez ponovnog uplinjavanja UPP-a1.486.024204,1
107,100 m3/sat713.52498,0
214,199 m3/sat1.428.505196,2
428,398 m3/sat2.610.917358,6

*Norme dozvoljenog gubitka mogu se promijeniti u odnosu na funkcionalne i operativne specifikacije FSRU-a koje će Operator kupiti u sklopu ugovora o nabavi

6.3.2. Dozvoljeni gubitak izražen u jedinicama energije (točka 6.3.1. Politike raspodjele) bit će pretvorena u druge mjerne jedinice u skladu sa sljedećim uvjetima:

• Donja ogrjevna vrijednost 49,81 kJ/kg (1 kWh/kg = 3600 kJ/kg);

• Gustoća UPP-a 474,77 kg/m3;

• Donja ogrjevna vrijednost izgaranja/mjerna temperatura je
15 °C/15 °C.

6.3.3. Ponovno uplinjavanje UPP-a na Terminalu može se vršiti na dva načina:

• Sustav zatvorene petlje – način rada Terminala tijekom hladnog razdoblja. Sustav zatvorene petlje odabrat će FSRU Operator, koji je odgovoran za upravljanje FSRU-om, na temelju načina ponovnog uplinjavanja određenog od strane Operatora, temperature zraka i vode, temperature prirodnog plina u MS-u, a podložan je i količini isparenog plina (BOG) i tehnološkom procesu samog FSRU-a.

• Sustav otvorene petlje – način rada Terminala tijekom toplog razdoblja. Sustav otvorene petlje odabrat će FSRU Operator, koji je odgovoran za upravljanje FSRU-om, na temelju načina ponovnog uplinjavanja određenog od strane Operatora, temperature zraka i vode, temperature prirodnog plina u MS-u, a podložan je i količini isparenog plina (BOG) i tehnološkom procesu samog FSRU-a.

6.3.4. Ako se način rada ponovnog uplinjavanja UPP-a razlikuje od onog određenog u tablici u točki 6.3.1. Politike raspodjele, Dozvoljeni gubitak Terminala određuje se direktnom interpolacijom između dvije najbliže vrijednosti date u tablici u točki 6.3.1. Politike raspodjele:

(16)

Gdje je:

LS – Dozvoljeni gubitak pod stvarnim načinom rada Plinskog dana ponovnog uplinjavanja UPP-a DR (kWh/dan);

DR – Stvarni način rada uplinjavanja na Plinski dan između DR0 i DR1 načina rada ponovnog uplinjavanja UPP-a (m3/h);

LS0 – Dozvoljeni gubitak pod DR0 načinom rada uplinjavanja (kWh/day);

LS1 – Dozvoljeni gubitak pod DR1 načinom rada uplinjavanja (kWh/day).

6.3.5. Dozvoljeni gubitak pod načinom rada ponovnog uplinjavanja UPP-a ispod 115.000 m3/sat ili kad se ponovno uplinjavanje UPP-a ne izvodi, ekvivalentna je Dozvoljenom gubitku kad se ponovno uplinjavanje UPP-a ne provodi, osim u slučaju kad se Dozvoljeni gubitak prekorači tijekom pretovara UPP-a, a prijeđena količina se pripisuje Gubicima prirodnog plina Korisnika Terminala, koji su izvršili pretovar UPP-a.

6.3.6. Dozvoljeni gubitak za Plinske dane dodjeljuje se Korisnicima Terminala na temelju sljedeće formule:

6.3.6.1. Kad se izvodi ponovno uplinjavanje UPP-a bez pretovara UPP-a, Dozvoljeni gubitak za Plinski dan dodjeljuje se Korisnicima Terminala proporcionalno virtualno uskladištenoj količini UPP-a određenog Korisnika Terminala na početku Plinskog dana, prema sljedećoj formuli:

Gdje je:

– Dozvoljeni gubitak po Plinskom danu za određenog Korisnika Terminala (kWh).

LSP – Dozvoljeni gubitak po Plinskom danu (kWh).

– Virtualno uskladištena količina UPP-a koja pripada određenom Korisniku Terminala na početku Plinskog dana (kWh).

i ∈ [1; n].

n – Broj Korisnika Terminala.

6.3.6.2. Kad se izvodi ponovno uplinjavanje UPP-a zajedno s pretovarom UPP-a, ako Gubitak plina Terminala po Plinskom danu ne prelazi Dozvoljeni gubitak, izračunat prema točki 6.3.1. Politike raspodjele, Dozvoljeni gubitak po Plinskom danu dodjeljuje se Korisnicima Terminala prema proceduri točke 6.3.6.1 Politike raspodjele.

6.3.6.3. Kad se izvodi ponovno uplinjavanje UPP-a zajedno s pretovarom UPP-a, ako Gubitak plina Terminala po Plinskom danu prelazi Dozvoljeni gubitak, izračunat prema točki 6.3.1. Politike raspodjele, dio koji ne prelazi dodjeljuje se Korisnicima Terminala, prema točki 6.3.6.1. Politike raspodjele, a dio koji prelazi računa se kao gubitak prirodnog plina Korisnika Terminala koji je izvršio pretovar UPP-a tijekom istog Plinskog dana, prema proceduri točke 5.3.3. Politike raspodjele.

6.3.6.4. Kad se na Terminalu ne izvode ponovno uplinjavanje UPP-a i pretovar UPP-a, Dozvoljeni gubitak po Plinskom danu dodjeljuje se Korisnicima Terminala prema točki 6.3.6.1 Politike raspodjele.

6.3.6.5. Kad se izvodi pretovar UPP-a bez ponovnog uplinjavanja UPP-a, a gubitak plina Terminala ne prelazi Dozvoljeni gubitak po Plinskom danu, Dozvoljeni gubitak po Plinskom danu pripisuje se Korisnicima Terminala prema točki 6.3.6.1. Politike raspodjele.

6.3.6.6. Kad se izvodi pretovar UPP-a bez ponovnog uplinjavanja UPP-a, a Gubitak plina Terminala prelazi Dozvoljeni gubitak po Plinskom danu, dio koji ne prelazi pripisuje se Korisnicima Terminala prema točki 6.3.6.1 Politike raspodjele, a dio koji prelazi računa se kao Gubitak prirodnog plina Korisnika Terminala koji je izvršio pretovar UPP-a tijekom istog Plinskog dana prema točki 5.3.6. Politike raspodjele.

7. RAČUNANJE DOSTUPNE KOLIČINE UPP-a ZA POSUDBU

7.1. Postupci prijenosa Dostupne količine UPP-a za posudbu, vraćanje Povratne količine UPP-a i njihovo računanje definirano je Ugovorom o zajedničkom korištenju Terminala. Opseg takvih transakcija temelji se na fizičkom skladištenju Tereta, tj. stvarnoj količini UPP-a dostupnoj na Terminalu i izračunatoj za svakog Korisnika Terminala prema točki 8.1. Politike raspodjele.

7.2. Posuđivanje i/ili vraćanje Tereta za prethodni Plinski dan izradit će se do 11 sati ujutro sljedećeg radnog dana.

7.3. Gubitak plina Terminala pripisiv ponovno uplinjenoj količini UPP-a, manjku (višku) UPP-a, a koji je određen tijekom inventure i pripisiv Dostupnoj količini UPP-a i koji ne prelazi Dozvoljeni gubitak, Gubitak plina Terminala zbog greške Korisnika Terminala i Dozvoljeni gubitak pripisani su Korisniku Terminala, koji je posudio UPP, u skladu s istim uvjetima i odredbama određenim u Politici raspodjele.

7.4. Dostupna (Povratna) količina UPP-a uključivat će ponovno uplinjenu količinu UPP-a pripisivu onome tko pozajmljue UPP, Gubitak plina Terminala pripisiv količini ponovno uplinjenog UPP-a, manjak (višak) UPP-a određen tijekom inventure pripisiv Dostupnoj količini UPP-a koja ne prelazi Dozvoljeni gubitak i Gubitak plina Terminala pripisan Korisniku Terminala.

8. USKLAĐIVANJE IZRAČUNA PRIRODNOG PLINA

8.1. Svakog radnog dana Operator određuje stvarnu količinu UPP-a dostupnu na Terminalu na kraju svakog Plinskog dana prema svakom Korisniku Terminala, prema sljedećoj formuli:

Gdje je:

– Količina UPP-a za određenog Korisnika Terminala na kraju Plinskog dana (kWh);

– Količina UPP-a za određenog Korisnika Terminala na početku Plinskog dana (kWh), koja će odgovarati količini UPP-a za određenog Korisnika Terminala na kraju prethodnog Plinskog dana;

– Količina UPP-a pretovarena u Terminal po Plinskom danu za određenog Korisnika Terminala (kWh);

– Količina ponovno uplinjenog UPP-a po Plinskom danu za određenog Korisnika Terminala (kWh);

– Gubitak plina Terminala po Plinskom danu za određenog Korisnika Terminala (kWh);

– Dostupna (primljena) količina UPP-a određenog Korisnika Terminala po Plinskom danu(kWh);

– Povratna (vraćena) količina UPP-a određenog Korisnika Terminala po Plinskom danu(kWh);

i ∈ [1; n];

n – Broj Korisnika Terminala.

8.2. Za potrebe operativnog upravljanja, svakog radnog dana Operator šalje putem e-maila izvještaj slobodnog formata o izračunu prirodnog plina koji prikazuje količinu UPP-a koju posjeduje određeni Korisnik Terminala na početku i na kraju Plinskog dana, količinu UPP-a koja je prihvaćena u Terminal, ponovno uplinjena, te Dostupnu i Povratnu količinu UPP-a, kao i Gubitak plina Korisnika Terminala.

8.3. Nakon isteka mjeseca izvještavanja, tijekom prvih 10 (deset) radnih dana sljedećeg mjeseca, Operator putem e-maila šalje Korisnicima Terminala izvještaj slobodnog formata o izračunu prirodnog plina za mjesec izvještavanja koji prikazuje količinu UPP-a koju je posjedovao određeni Korisnik Terminala tijekom mjeseca izvještaja, količinu UPP-a koja je prihvaćena u Terminal, ponovno uplinjena, Gubitak plina Korisnika Terminala, kao i rezultate inventure pripisane određenom Korisniku Terminala, koji mora biti potpisan od strane Korisnika Terminala unutar 3 (tri) radna dana nakon datuma izvještaja.

9. INVENTURA PRIRODNOG PLINA

9.1. Operator izvršava inventuru prirodnog plina uskladištenog u Terminalu najmanje jednom godišnje prema proceduri određenoj u pravnim aktima. Ako je potrebno, Operator će izvršiti izvanrednu »Teret do Tereta« inventuru i inventure nakon isteka Ugovora o zajedničkom korištenju Terminala. Za svrhe izračuna, Operator će izvršavati mjesečne inventure prirodnog plina.

9.2. Operator će izvijestiti Korisnike Terminala o planiranoj inventuri ne kasnije od 10 (deset) kalendarskih dana prije početka inventure.

9.3. Predstavnici Korisnika Terminala imaju pravo sudjelovati u inventuri. Korisnici Terminala izvijestit će Operatora o svojoj namjeri da sudjeluju u inventuri ne kasnije od 5 (pet) kalendarskih dana prije početka inventure.

9.4. Izvanredna inventura u Terminalu može se izvršiti nakon zaprimanja razumnog zahtjeva Korisnika Terminala nakon niže opisane procedure:

9.4.1. Korisnici Terminala razumiju da su, kako bi se osigurao neometan i učinkovit rad Terminala, mogućnosti Operatora da izvrši inventuru ograničene.

9.4.2. Korisnik Terminala, koji želi da se na Terminalu izvrši izvanredna inventura, podnijet će Operatoru zahtjev za izvršavanjem izvanredne inventure (Dodatak br. 1 Politike raspodjele). U zahtjevu za izvršavanjem izvanredne inventure, Korisnik Terminala navest će objektivne razloge za takav zahtjev te željeni datum i vrijeme inventure. Korisnik Terminala podnijet će zahtjev Operatoru ne kasnije od 20 (dvadeset) kalendarskih dana prije željenog datuma inventure navedenog u zahtjevu.

9.4.3. Nakon zaprimanja zahtjeva za izvršavanjem izvanredne inventure, Operator će donijeti odluku o njegovom zadovoljenju ili odbijanju unutar 5 (pet) kalendarskih dana od datuma zaprimanja zahtjeva.

9.4.4. Nakon donošenja odluke o zadovoljenju zahtjeva, Operator će izvijestiti Korisnike Terminala o planiranoj izvanrednoj inventuri, njenom datumu i vremenskom terminu ne kasnije od sljedećeg radnog dana nakon dana usvajanja odluke..

9.4.5. Nakon donošenja odluke o odbijanju zahtjeva, Operator će izvijestiti Korisnika Terminala, navodeći razloge odbijanja zahtjeva za izvršenjem izvanredne inventure, ne kasnije od sljedećeg radnog dana od dana usvajanja odluke.

9.5. Za svrhe inventure, razdoblje inventure smatra se razdobljem od datuma završetka zadnje inventure izvršene u Terminalu do datuma početka trenutne, godišnje ili izvanredne inventure.

9.6. Glavni direktor Operatora određuje datum i vrijeme inventure svojom naredbom, osniva inventurnu komisiju i određuje predsjednika inventurne komisije.

9.7. Tijekom inventure odredit će se stvarna količina prirodnog plina uskladištena u FSRU-u i u priključnom plinovodu.

9.8. Ustanovljeni manjak (višak) UPP-a tijekom inventure pripisuje se Korisnicima Terminala proporcionalno ponovno uplinjenoj količini UPP-a na koju imaju pravo tijekom razdoblja inventure, prema sljedećoj formuli:

Gdje je:

Ni – Manjak (višak) UPP-a za određenog Korisnika Terminala (kWh).

N – Ukupni manjak (višak) UPP-a, otkriven tijekom inventure (kWh).

– Količina ponovno uplinjenog prirodnog plina za određenog Korisnika Terminala na Terminalu tijekom razdoblja izvještavanja (kWh);

i ∈ [1; n].

n – Broj Korisnika Terminala.

9.9. Kad se ne provodi ponovno uplinjavanje UPP-a na Terminalu, ustanovljeni manjak (višak) UPP-a tijekom inventure pripisuje se Korisnicima Terminala proporcionalno količini UPP-a koja im pripada na početku Plinskog dana prema sljedećoj formuli:

(20)

Gdje je:

Ni – Manjak (višak) UPP-a koji pripada određenom Korisniku Terminala (kWh);

N – Ukupni manjak (višak) UPP-a ustanovljen tijekom inventure (kWh);

– Količina UPP-a koja pripada određenom Korisniku Terminala na početku Plinskog dana (kWh);

i ∈ [1; n];

n – Broj Korisnika Terminala.

9.10. Nakon izvršenja inventure, Gubitak plina Korisnika Terminala (osim potrošenog UPP-a za tehnološke potrebe koji prelazi Dozvoljeni gubitak u vrijeme pretovara UPP-a, koji je dodijeljen Korisniku Terminala koji izvršava pretovar UPP-a UPP gubitak za određeno razdoblje izvještavanja) i tijekom inventure ustanovljen manjak (višak) UPP-a za istog Korisnika Terminala bit će uspoređen s Dozvoljenim gubitkom za ovog Korisnika Terminala za razdoblje izvještavanja. U slučaju da je premašeni Dozvoljeni gubitak za Korisnika Terminala, Operator nadoknađuje premašeni iznos određenom Korisniku Terminala prema sljedećim formulama:

9.10.1. Kad se izvodi ponovno uplinjavanje UPP-a:

Gdje je:

Ci – Iznos za nadoknadu određenom Korisniku Terminala (EUR);

Ni – Ustanovljeni manjak UPP-a tijekom inventure pripisan određenom Korisniku Terminala (kWh);

Ni=0, kad je višak otkriven.

LSP – Dozvoljeni gubitak za određeni Plinski dan, izračunata u skladu s točkom 6.3.1. Politike raspodjele.

– Količina ponovno uplinjenog prirodnog plina za određenog Korisnika Terminala u Terminalu tijekom razdoblja izvještavanja (kWh);

– Dozvoljeni gubitak za određenog Korisnika Terminala za razdoblje izvještavanja (kWh);

W – CEGH vrijednost Plinskog indeksa na dan za koji se treba isplatiti kompenzacija (cijena određena prema CEGHIX izvještajnom indeksu jedan dan prije dana za koji se treba isplatiti kompenzacija)

i ∈ [1; n];

j ∈ [1; L];

n – Broj Korisnika Terminala;

L – Ukupni broj Plinskih dana u razdoblju izvještavanja.

9.10.2. Kad se ne provodi ponovno uplinjavanje UPP-a:

(22)

Gdje je:

Ci – Iznos za nadoknadu određenom Korisniku Terminala (EUR);

Ni – Ustanovljeni manjak UPP-a tijekom inventure dodijeljen određenom Korisniku Terminala (kWh). Ni=0, kad je višak otkriven;

LSP Dozvoljeni gubitak za određeni Plinski dan, izračunata u skladu sa točkom 6.3.1. Politike raspodjele;

– Količina UPP-a za određenog Korisnika Terminala na početku Plinskog dana (kWh);

– Dozvoljeno odstupanje za određenog Korisnika Terminala za razdoblje izvještavanja (kWh);

W – CEGH vrijednost Plinskog indeksa na dan za koji se treba isplatiti kompenzacija (cijena određena prema CEGHIX izvještajnom indeksu jedan dan prije dana za koji se treba isplatiti kompenzacija)

i ∈ [1; n];

j ∈ [1; L];

n – Broj Korisnika Terminala;

L – Ukupni broj Plinskih dana u razdoblju izvještavanja.

9.11. Nakon određivanja manjka koji prelazi Dozvoljena odstupanja, inventurna komisija može započeti istragu kako bi se utvrdilo službeno objašnjenje razlike.

9.12. Nakon izvršenja inventure UPP-a, komisija za inventuru pripremit će sažetak inventure slobodnog oblika i dokumente koji se odnose na mjerenja količine UPP-a, ustanovljeni manjak (višak) te pripisivanje Korisnicima Terminala. Sažetak inventure bit će potpisan od strane svih članova inventurne komisije koji su sudjelovali u inventuri.

9.13. Ispravci u nastavku izvršit će se u dokumentima izračuna prirodnog plina Operatora na temelju dokumenata koje je pripremila i odobrila inventurna komisija:

9.13.1. Količina UPP-a u dokumentima računanja bit će dostatno umanjena do manjka UPP-a pripisanog određenom Korisniku Terminala (točke 9.8., 9.9. i 9.10. Politike raspodjele). Za tu će količinu Operator pripremiti akt otpisa prirodnog plina slobodnog oblika, koji će potpisati Operator i predstavnici Korisnika Terminala.

9.13.2. Količina UPP-a u dokumentima izračuna bit će dostatno povećana do viška UPP-a pripisanog određenom Korisniku Terminala (točke 9.8., 9.9. i 9.10. Politike raspodjele). Za tu će količinu Operator pripremiti akt prihvaćanja prirodnog plina slobodnog oblika, koji će potpisati Operator i predstavnici Korisnika Terminala.

9.13.3. Virtualno uskladištena količina UPP-a koja pripada određenom Korisniku Terminala bit će povećana ili umanjena zbog viška ili manjka ustanovljenog tijekom inventure.

10. RAČUNANJE PRIRODNOG PLINA U SLUČAJU NESREĆA ILI KVAROVA NA TERMINALU

10.1. Istraga nesreća ili kvarova koji se dogode na Terminalu bit će izvršena prema proceduri uspostavljenoj pravnim aktima Republike Hrvatske.

10.2. Operator će odmah, ali ne kasnije od 4 (četiri) sata nakon nesreće ili otkrivanja kvara obavijestiti [relevantno hrvatsko tijelo] Korisnike Terminala o nesreći ili kvaru na Terminalu i izdati obavijest na internetskoj stranici Operatora.

10.3. Istražna Komisija osnovat će se za svrhu provođenja istrage nesreće ili kvara na Terminalu, a kako je to uspostavljeno u relativnim pravnim aktima Republike Hrvatske.

10.4. Količina prirodnog plina izgubljenog za vrijeme nesreće ili kvara i količina UPP-a koja nije ponovno uplinjena zbog nesreće ili kvara bit će izračunata tijekom istrage o nesreći ili kvaru.

10.5. Nakon što je nesreća ili kvar na Terminalu istražen, certifikat obrasca određenog pravnim aktima bit će sastavljen i potpisan od strane svih članova komisije koji su sudjelovali u istrazi.

10.6. Ispravci u nastavku bit će izvršeni u dokumentima izračuna prirodnog plina Operatora na temelju certifikata istrage nesreće ili kvara koji je pripremila i odobrila istražna komisija:

10.6.1. Cijela količina prirodnog plina izgubljena kao rezultat nesreće ili kvara bit će pripisana Korisnicima Terminala proporcionalno njihovoj količini UPP-a u Terminalu na početku Plinskog dana, kad se dogodila nesreća ili kvar, a izračunato prema formuli navedenoj u nastavku:

Gdje je:

Ai – Količina prirodnog plina izgubljena tijekom nesreće ili kvara pripisana određenom Korisniku Terminala (kWh).

A – Ukupna količina prirodnog plina izgubljenog tijekom nesreće ili kvara (kWh).

– Količina UPP-a za određenog Korisnika Terminala na početku Plinskog dana kad se dogodila nesreća ili kvar (kWh);

i ∈ [1; n].

n – Broj Korisnika Terminala.

10.6.2. Količina prirodnog plina u dokumentima izračuna bit će smanjena dostatno količini prirodnog plina izgubljenoj tijekom nesreće ili kvara, a pripisane određenom Korisniku Terminala (točka 10.6.1 Politike raspodjele). Za tu će količinu Operator pripremiti otpisni obrazac prirodnog plina slobodnog oblika, koji će popisati Operator i predstavnici Korisnika Terminala.

10.6.3. Ako istražna komisija odredi da se nesreća ili kvar na Terminalu dogodila zbog greške Operatora, Operator će nadoknaditi količinu prirodnog plina u vlasništvu određenog Korisnika Terminala izgubljenu tijekom nesreće ili kvara prema formuli u nastavku:

(24)

Gdje je:

Ci – Iznos za nadoknadu određenom Korisniku Terminala (EUR).

Ai – Količina UPP-a izgubljenog tijekom nesreće ili kvara koji treba biti pripisan određenom Korisniku Terminala (kWh) izračunat prema točki 10.6.1 Politike raspodjele.

W – CEGH vrijednost Plinskog indeksa na dan za koji se treba isplatiti kompenzacija (cijena određena prema CEGHIX izvještajnom indeksu jedan dan prije dana za koji se treba isplatiti kompenzacija)

i ∈ [1; n].

n – Broj Korisnika Terminala.

10.7. Količina UPP-a koja nije ponovno uplinjena kao rezultat nesreće ili kvara bit će izračunata kao razlika između stvarno ponovno uplinjene količine UPP-a i količine UPP-a koja se trebala ponovno upliniti u skladu s Mjesečnim rasporedom unutar razdoblja od nesreće ili kvara do ponovnog početka rada Terminala:

Gdje je:

S – Količina UPP-a koja nije ponovno uplinjena kao rezultat nesreće ili kvara (kWh).

– Količina UPP-a za koju se zatražilo ponovno uplinjavanje unutar razdoblja od nesreće ili kvara do potpunog nastavka rada Terminala, s obzirom na količinu UPP-a koja se treba ponovno upliniti prema Mjesečnom rasporedu.

DA – Količina UPP-a ponovno uplinjena unutar razdoblja od nesreće ili kvara do ponovnog početka rada Terminala (kWh).

i ∈ [1; n].

n – Broj Korisnika Terminala.

10.8. Šteta pretrpljena zbog ne-uplinjavanja količine UPP-a tijekom nesreće ili kvara bit će nadoknađena prema procedurama uspostavljenima u Pravilima, OU i Ugovoru o korištenju terminala.

11. POREZNE OBVEZE KOJE SE ODNOSE NA UPRAVLJANJE TERMINALOM

11.1. Korisnici Terminala odgovorni su za propisno izvršenje poreznih obveza koje se primjenjuju na njihove Terete, uključujući ali ne ograničeno na carine, PVD, PDV na uvoz i/ili trošarine, kao i za izvršenje procedura carina i/ili trošarina prema uvjetima i procedurama određenima pravnim aktima.

11.2. U slučaju uspostavljanja carinskog skladišta i/ili skladišta za trošarinu oporezive robe, Operator će biti odgovoran za propisno ispunjavanje obaveza, primjenjivo na vlasnike carinskih skladišta i/ili vlasnike skladišta za trošarinu oporezive robe, prema uvjetima i procedurama uspostavljenima u pravnim aktima.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

12.1. Operator će pripremiti, odobriti i objaviti Politiku raspodjele zajedno s Pravilima. Odredbe Politike raspodjele nisu podložne pregovorima između Operatora i Korisnika Terminala.

12.2. Izmjenama i dopunama Politike raspodjele pristupit će se nakon promjene zahtjeva pravnih akata koji reguliraju izračun prirodnog plina, odredbi ostalih relevantnih pravnih akata i/ili procesa u tijeku u Terminalu, koji utječu na izračun prirodnog plina.

Dodatak br. 1 Politici raspodjele prirodnog plina Terminala za ukapljeni prirodni plin

<ZAGLAVLJE KORISNIKA TERMINALA>

Zahtjev za provođenjem izvanredne inventure

Za:LNG Hrvatska d.o.o. koje je osnovano i djeluje u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, OIB: 53902625891, adresa Prikešte 29, 51513 Omišalj, Republika Hrvatska, (nadalje, Operator)
Od:[ime Društva], koje je osnovano i koje djeluje prema [nadležnost] [pravni oblik Društva], OIB [ID], adresa [pravna adresa], podaci o Društvu sakupljaju se i pohranjuju u [ime registra] (nadalje, Korisnik Terminala), zastupan od strane [pozicija] [ime, prezime], [svojstvo] u skladu s [temelj pravnog zastupanja]


Datum/vrijeme:

Prema odredbama Politike raspodjele prirodnog plina Terminala za ukapljeni prirodni plin, odobrene naredbom br. [broj] od [datum] Generalnog direktora LNG Hrvatska niže potpisani Korisnik Terminala podnosi Operatoru zahtjev za izvršenjem izvanredne inventure ukapljenog prirodnog plina uskladištenog u Terminalu, zbog razloga navedenih niže:

Razlozi za provođenje izvanredne inventure

Korisnik Terminala traži da se izvrši izvanredna inventura Terminala ukapljenog prirodnog plina:

Datum/vrijeme:

Korisnik Terminala:

(pozicija, ime i prezime, potpis)

Pečat ovdje: