Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj

NN 35/2018 (13.4.2018.), Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj

Vlada Republike Hrvatske

673

Na temelju članka 230. stavka 2. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11, 74/13 i 69/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. travnja 2018. godine donijela

UREDBU

O NAČINU IZRAČUNA I VISINI SREDSTAVA ZA UZDRŽAVANJE DRŽAVLJANINA TREĆE ZEMLJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom propisuje se način izračuna i visina minimalnih sredstava za uzdržavanje koja su državljaninu treće zemlje potrebna za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak u Republici Hrvatskoj.

(2) Ova Uredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktivom Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. godine o pravu na spajanje obitelji (SL L 251, 3. 10. 2003.)

– Direktivom Vijeća 2004/114/EZ od 13. prosinca 2004. godine o uvjetima prihvata državljana trećih zemalja u svrhu studiranja, razmjene učenika, neplaćene izobrazbe ili dobrovoljnog rada (SL L 375, 23. 12. 2004.) i

– Direktivom Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem, kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2011/51/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ za proširenje njezinog područja djelovanja na korisnike međunarodne zaštite (Tekst značajan za EGP) (SL L 132, 19. 5. 2011.).

Članak 2.

(1) Za ispunjenje uvjeta iz članka 54. točke 3. i članka 96. stavka 1. točke 2. Zakona o strancima, državljanin treće zemlje mora mjesečno imati osigurana sredstva za uzdržavanje u visini od tri osnovice na temelju koje se utvrđuje visina zajamčene minimalne naknade u skladu s propisima o socijalnoj skrbi.

(2) Za dvočlanu obitelj iznos iz stavka 1. ovoga članka uvećava se za visinu 1,25 osnovice na temelju koje se utvrđuje visina zajamčene minimalne naknade, a za svakog daljnjeg člana obitelji iznos se uvećava za dodatnu visinu jedne osnovice na temelju koje se utvrđuje visina zajamčene minimalne naknade.

Članak 3.

Iznimno od članka 2. ove Uredbe, državljanin treće zemlje koji podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja mora mjesečno imati osigurana sredstva za uzdržavanje u visini od najmanje jedne osnovice na temelju koje se utvrđuje visina zajamčene minimalne naknade, a državljanin treće zemlje koji podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak u svrhu studiranja mora dostaviti dokaz o stipendiranju ili, ako ne prima stipendiju, mora mjesečno imati osigurana sredstva za uzdržavanje u visini od najmanje 1,5 osnovice na temelju koje se utvrđuje visina zajamčene minimalne naknade.

Članak 4.

Sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj člancima 2. i 3. ove Uredbe, državljanin treće zemlje dokazuje dokumentacijom propisanom pravilnikom kojim se uređuje status i rad državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 51/12).

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/12

Urbroj: 50301-29/23-18-4

Zagreb, 10. travnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.