Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružjem predanom Ministarstvu unutarnjih poslova te o načinu rada Povjerenstva koje odlučuje o takvom oružju

NN 35/2018 (13.4.2018.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružjem predanom Ministarstvu unutarnjih poslova te o načinu rada Povjerenstva koje odlučuje o takvom oružju

Ministarstvo unutarnjih poslova

682

Na temelju članka 107. stavka 1. točke 6. i 9. Zakona o oružju (»Narodne novine«, br. 63/07., 146/08. – ispravak, 59/12. i 70/17.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU RASPOLAGANJA S ORUŽJEM I STRELJIVOM ODUZETIM U UPRAVNOM, PREKRŠAJNOM I KAZNENOM POSTUPKU I ORUŽJEM PREDANOM MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA TE O NAČINU RADA POVJERENSTVA KOJE ODLUČUJE O TAKVOM ORUŽJU

Članak 1.

U Pravilniku o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružjem predanom Ministarstvu unutarnjih poslova te o načinu rada Povjerenstva koje odlučuje o takvom oružju (»Narodne novine« br. 149/2014) u članku 2. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»U radu Povjerenstva, kao pridruženi član, sudjeluje predstavnik Hrvatskog lovačkog saveza koji pomaže Povjerenstvu davanjem stručnog mišljenja o oduzetom oružju koje je dopušteno koristiti za lov divljači prema propisima o lovstvu.«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6. 7., 8., 9., 10. i 11. postaju stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12..

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/120

Urbroj: 511-01-152-18-7

Zagreb, 6. travnja 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.