Tehnički propis o građevnim proizvodima

NN 35/2018 (13.4.2018.), Tehnički propis o građevnim proizvodima

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

683

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13 i 20/17) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

TEHNIČKI PROPIS

O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Predmet propisa

Članak 1.

Ovim se Tehničkim propisom (u daljnjem tekstu: Propis), u okviru ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, propisuju bitne značajke i svojstva građevnih proizvoda, uporabljivost i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u građevine (u daljnjem tekstu: građevni proizvodi), ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

Projektiranje, građenje, održavanje i način korištenja građevine

Članak 2.

Projektiranje, građenje, održavanje i način korištenja građevine moraju biti takvi da se ispune zahtjevi propisani ovim Propisom.

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojmovi uporabljeni u ovom Propisu imaju značenje određeno propisima kojima se uređuju građevni proizvodi te kojima se uređuje gradnja, ako ovim Propisom nije propisano drukčije.

(2) Valjana dokumentacija u smislu ovoga Propisa za:

– građevni proizvod u usklađenom području jest izjava o svojstvima, oznaka CE, uputa i sigurnosne obavijesti

– građevni proizvod u neusklađenom području jest izjava o svojstvima, »C« oznaka i tehnička uputa ili

– građevni proizvod proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu njegove ugradnje u konkretnu građevinu u skladu s glavnim projektom jest izvještaj o ispitivanju odnosno drugi dokument kojim se dokazuje ispunjavanje zahtjeva iz projekta.

(3) Valjana dokumentacija za građevni proizvod u neusklađenom području koji se prodaje u drugoj državi članici Europske unije u skladu s njezinim propisima jest:

– prateća dokumentacija u kojoj će biti naznačena namjeravana uporaba ili uporabe i značajke proizvoda te koja će sadržavati sigurnosne obavijesti i upute o rukovanju, skladištenju, ugradnji i trajnom odlaganju građevnog proizvoda

– dokument kojeg proizvođač sastavlja za građevni proizvod koji se stavlja na tržište i

– izvještaj o ispitivanju odnosno drugi dokument kojim se dokazuje ispunjavanje zahtjeva iz projekta.

(4) Valjana dokumentacija iz stavaka 2. i 3. ovoga članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

Prilozi Propisu

Članak 4.

Sastavni prilozi ovoga Propisa su:

– Prilog I. – »Popis neusklađenih normi«

– Prilog II. – »Građevni proizvodi za koje su svojstva i bitne značajke te način provođenja postupka ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava propisani ovim Propisom«.

DIO DRUGI
UPORABLJIVOST TE SVOJSTVA I BITNE ZNAČAJKE GRAĐEVNIH PROIZVODA

Uporabljivost građevnog proizvoda

Članak 5.

(1) Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova svojstva i bitne značajke sukladne svojstvima i bitnim značajkama propisanim tehničkim propisom, normom na koju upućuje tehnički propis i dokumentom za ocjenjivanje (u daljnjem tekstu: tehničke specifikacije) i zahtjevima iz projekta građevine.

(2) Za građevni proizvod proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu njegove ugradnje u konkretnu građevinu, dokazivanje uporabljivosti provodi se prema programu kontrole i osiguranju kvalitete sadržanog u glavnom projektu građevine, te odredbama ovoga Propisa i posebnih propisa.

(3) Za građevni proizvod u neusklađenom području koji se prodaje u drugoj državi članici Europske unije u skladu s njezinim propisima, dokazivanje uporabljivosti provodi se prema programu kontrole i osiguranju kvalitete sadržanog u glavnom projektu građevine te odredbama ovoga Propisa.

(4) Uporabljivost građevnog proizvoda dokazuje se odgovarajućom valjanom dokumentacijom iz članka 3. stavaka 2. i 3. ovoga Propisa.

Svojstva i bitne značajke građevnih proizvoda

Članak 6.

(1) Građevni proizvodi moraju imati svojstva i bitne značajke propisane propisom kojim se uređuje gradnja, posebnim tehničkim propisima i posebnim propisima kojima su uređeni građevni proizvodi te moraju ispunjavati druge zahtjeve propisane ovim Propisom.

(2) Svojstva i bitne značajke građevnih proizvoda moraju biti specificirane prema tehničkim specifikacijama ovisno o njihovoj namjeravanoj uporabi.

(3) Tehničke specifikacije iz stavka 2. ovoga članka za:

– građevne proizvode u usklađenom području sadržane su u prilozima posebnog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području i

– građevne proizvode u neusklađenom području sadržane su u Prilogu I. i II. ovoga Propisa.

DIO TREĆI
PROIZVODNJA GRAĐEVNIH PROIZVODA

Proizvodnja u tvornici i na gradilištu

Članak 7.

(1) Građevni proizvodi proizvode se u tvornicama.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka građevni proizvodi mogu biti proizvedeni ili izrađeni na gradilištu u svrhu ugradnje građevnog proizvoda u konkretnu građevinu ako je to određeno programom kontrole i osiguranja kvalitete sadržanom u glavnom projektu građevine.

(3) Pod gradilištem se, osim prostora određenog propisom kojim se uređuje gradnja, u smislu odredbe stavka 2. ovoga članka podrazumijeva i proizvodni pogon u kojem se, primjenom tehnologije koja će osigurati ispunjavanje bitnih značajki i svojstava građevnih proizvoda u skladu s glavnim projektom, proizvode ili izrađuju građevni proizvodi.

Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava

Članak 8.

(1) Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda u odnosu na njihova svojstva i bitne značajke (u daljnjem tekstu: ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava) provodi se prema posebnim propisima kojima se uređuju građevni proizvodi te odredbama ovoga Propisa.

(2) Za građevni proizvod namjeravane uporabe u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju, uz radnje ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava iz stavka 1. ovoga članka, mora se provesti i postupak utvrđivanja podobnosti za tu namjeravanu uporabu prema posebnom propisu.

Ispitivanje

Članak 9.

(1) Ispitivanje građevnih proizvoda uređeno je i provodi se prema:

– normama ili metodama ispitivanja na koje upućuju tehničke specifikacije iz Priloga I. i II. ovoga Propisa: za građevne proizvode u neusklađenom području

– normama ili metodama ispitivanja na koje upućuju tehničke specifikacije iz posebnog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području: za građevne proizvode u usklađenom području ili

– glavnom projektu građevine: za građevne proizvode koji se proizvode ili izrađuju na gradilištu u svrhu njihove ugradnje u konkretnu građevinu i za građevne proizvode u neusklađenom području koji se prodaju u drugoj državi članici Europske unije u skladu s njezinim propisima.

(2) Bitne značajke i svojstva građevnih proizvoda iz podstavaka 1. i 2. ovoga članka koje su dodatno sadržane u glavnom projektu građevine u svrhu ispunjavanja temeljnih zahtjeva građevine prema njenoj konačnoj namjeni, ispituju se u skladu s glavnim projektom građevine.

Označavanje

Članak 10.

Građevni proizvodi označavaju se sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje građevnih proizvoda.

Održavanje svojstava i bitnih značajki

Članak 11.

(1) Izvođač građevine dužan je poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava i bitnih značajki građevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladištenja, prijevoza i ugradnje građevnog proizvoda.

(2) Održavanje svojstava i bitnih značajki građevnog proizvoda mora biti u skladu s uputom odnosno tehničkom uputom proizvođača ili prema glavnom projektu građevine.

DIO ČETVRTI
PROJEKTIRANJE GRAĐEVINA

Određivanje svojstava i bitnih značajki građevnog proizvoda

Članak 12.

(1) Za građevne proizvode moraju se, za predvidive uvjete uobičajene uporabe građevine i predvidive utjecaje okoliša na građevinu u njezinom projektiranom uporabnom vijeku, glavnim projektom građevine u programu kontrole i osiguranja kvalitete, specificirati svojstva i bitne značajke građevnog proizvoda prema njegovoj namjeravanoj uporabi, a kojima se ispunjavaju temeljni zahtjevi za građevinu u svrhu njene konačne namjene.

(2) Uvjeti za ugradnju, uporabu i održavanje građevnih proizvoda moraju se odrediti glavnim projektom građevine tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu i drugi uvjeti koje mora ispunjavati građevina.

(3) Ako je projektirani (proračunski) uporabni vijek građevine duži od projektiranog uporabnog vijeka građevnog proizvoda, glavnim projektom se moraju odrediti uvjeti i način njegove zamjene.

Sadržaj programa kontrole i osiguranja kvalitete u dijelu koji se odnosi na građevne proizvode

Članak 13.

(1) Program kontrole i osiguranja kvalitete iz članka 12. ovoga Propisa mora, u dijelu koji se odnosi na građevne proizvode koji se ugrađuju u građevinu, imati sadržaj propisan posebnim propisom kojim se uređuje obvezni sadržaj i opremanje projekata građevina.

(2) Za građevni proizvod koji je proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu ugradnje u konkretnu građevinu, program kontrole i osiguranja kvalitete iz stavka 1. ovoga članka dodatno sadrži:

– jasnu naznaku načina uporabe tog građevnog proizvoda u projektiranoj građevini

– sigurnosne pretpostavke koje moraju biti ispunjene da bi se taj proizvod mogao ugraditi u projektiranu građevinu

– uvjete rukovanja, skladištenja, ugradnje i trajnog odlaganja toga proizvoda u odnosu na građenje, uporabu i razgradnju projektirane građevine

– ispitivanja svojstava i bitnih značajki građevnog proizvoda u odnosu na zemljopisne, klimatske ili druge osobitosti lokacije na kojoj se građevina gradi i/ili osobitosti projektirane građevine glede ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i

– zahtjeve glede izvođačeve kontrole izrade i ispitivanja u svrhu dokazivanja pojedinog svojstva ili bitne značajke proizvoda, te može uključivati i zahtjeve glede nadzora proizvodnog pogona i nadzora izvođačeve kontrole izrade građevnog proizvoda, na način primjeren ispunjavanju temeljnih zahtjeva za građevinu.

(3) Za građevni proizvod u neusklađenom području koji se prodaje u drugoj državi članici Europske unije u skladu s njezinim propisima program kontrole i osiguranja kvalitete iz stavka 1. ovoga članka dodatno sadrži:

– jasnu naznaku načina uporabe tog građevnog proizvoda u projektiranoj građevini

– sigurnosne pretpostavke koje moraju biti ispunjene da bi se taj proizvod mogao ugraditi u projektiranu građevinu

– uvjete rukovanja, skladištenja, ugradnje i trajnog odlaganja toga proizvoda u odnosu na građenje, uporabu i razgradnju projektirane građevine i

– ispitivanja svojstava i bitnih značajki građevnog proizvoda u odnosu na zemljopisne, klimatske ili druge osobitosti lokacije na kojoj se građevina gradi i/ili osobitosti projektirane građevine glede ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu.

(4) Za građevne proizvode iz stavaka 2. i 3. ovoga članka specificiraju se ona svojstva i bitne značajke kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu prema njenoj konačnoj namjeni.

(5) Svojstva i bitne značajke građevnog proizvoda iz stavka 4. ovoga članka specificiraju se navođenjem:

– opisa traženih svojstava i bitnih značajki

– fizikalnih i drugih veličina koje građevni proizvod mora imati u vezi traženih svojstava i bitnih značajki

– opisa potrebnih ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima se dokazuje tražena kvaliteta i ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i

– drugog što je glede građevnog proizvoda značajno za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

Detaljnija razrada zahtjeva

Članak 14.

(1) Zahtjevi iz članka 13. ovoga Propisa se, ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja koji nisu bili poznati u vrijeme izrade glavnog projekta ili nisu bili obuhvaćeni glavnim projektom, moraju detaljnije razraditi u izvedbenom projektu građevine, odnosno u dopuni glavnog projekta.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na slučaj kada program kontrole i osiguranja kvalitete nije potpun i cjelovit ili ne sadrži sve propisane dijelove.

DIO PETI
PREUZIMANJE, UGRADNJA I ODRŽAVANJE GRAĐEVNOG PROIZVODA

Preuzimanje građevnog proizvoda

Članak 15.

(1) Kod preuzimanja građevnog proizvoda izvođač mora utvrditi:

– je li građevni proizvod namijenjen za ugradnju u građevinu u skladu s glavnim projektom

– je li građevni proizvod isporučen s valjanom dokumentacijom iz članka 3. ovoga Propisa

– jesu li svojstva i bitne značajke, podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i bitne značajke te trajnost građevine, sukladni svojstvima i bitnim značajkama te podacima određenim glavnim projektom i

– rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi.

(2) Utvrđeno iz stavka 1. ovoga članka zapisuje se u građevinski dnevnik u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje način provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera.

Ugradnja

Članak 16.

(1) Građevni proizvod proizveden u tvornici može se ugraditi u građevinu ako:

– je osiguran način ugradnje u svrhu očuvanja objavljenih svojstava i bitnih značajki građevnog proizvoda sukladno uputi odnosno tehničkoj uputi

– rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi nije istekao i

– je proizvod na gradilištu bio odložen odnosno skladišten, u svrhu očuvanja objavljenih svojstava i bitnih značajki građevnog proizvoda, sukladno uputi odnosno tehničkoj uputi.

(2) Građevni proizvod koji je proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu ugradnje građevnog proizvoda u konkretnu građevinu te građevni proizvod u neusklađenom području koji se prodaje u drugoj državi članici Europske unije u skladu s njezinim propisima, može se ugraditi u građevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom građevine.

(3) Građevni proizvod proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu ugradnje u konkretnu građevinu može se ugraditi u građevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom građevine.

Postupanje s nesukladnim građevnim proizvodom

Članak 17.

(1) U slučaju kada je građevni proizvod koji je proizveden u tvornici nesukladan s objavljenim svojstvima odmah treba zaustaviti ugradnju i obavijestiti gospodarski subjekt koji je proizvod isporučio na gradilište.

(2) U slučaju kada je građevni proizvod koji je proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu ugradnje građevnog proizvoda u konkretnu građevinu nesukladan s glavnim projektom građevine mora se:

– odmah prekinuti proizvodnja odnosno izrada

– poduzeti mjere popravka proizvoda ili zabraniti ugradnju i

– utvrditi i otkloniti greške koje su nesukladnost uzrokovale.

(3) U slučaju kada je građevni proizvod u neusklađenom području koji se prodaje u drugoj državi članici Europske unije u skladu s njezinim propisima nesukladan s glavnim projektom građevine, odmah treba zaustaviti ugradnju i obavijestiti gospodarski subjekt koji je proizvod isporučio na gradilište.

Kontrola prije ugradnje

Članak 18.

(1) Prije i tijekom ugradnje građevnih proizvoda provode se kontrolna ispitivanja i drugi kontrolni postupci u skladu s posebnim propisima i u skladu s glavnim projektom građevine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kontrolna ispitivanja i drugi kontrolni postupci provode se i u slučaju sumnje da građevni proizvod nije u skladu s bitnim značajkama i svojstvima iz glavnog projekta građevine, u skladu s posebnim propisima.

(3) Nadzorni inženjer dužan je upisom u građevinski dnevnik odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja i drugih kontrolnih postupaka iz stavka 2. ovoga članka prema posebnom propisu kojim se uređuje način provedbe stručnog nadzora građenja, obrazac, uvjeti i način vođenja građevinskog dnevnika te sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera.

Zabrana ugradnje

Članak 19.

(1) Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji ne ispunjava zahtjeve iz članka 16. ovoga Propisa.

(2) Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje način provedbe.

Održavanje građevnih proizvoda

Članak 20.

Održavanje građevnih proizvoda, određeno glavnim projektom građevine, mora biti takvo da osigurava ispunjavanje projektom određenih svojstava i bitne značajke ugrađenih građevnih proizvoda i ispunjavanje drugih uvjeta iz ovoga Propisa.

Rekonstrukcija i održavanje

Članak 21.

Kod rekonstrukcije i održavanja građevine, novougrađeni građevni proizvodi moraju imati jednaka ili povoljnija svojstva i bitne značajke od postojećih ugrađenih građevnih proizvoda odgovarajućeg mjesta ugradnje i namjene u građevini.

DIO ŠESTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Započeta gradnja građevina

Članak 22.

(1) U građevinu koja se izvodi prema građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka, smije se ugraditi građevni proizvod na koje upućuje ovaj Propis ako ima odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno glavnim projektom odnosno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za građevinu uključujući uvjete njegove ugradnje i utjecaje okoline.

(2) Radi provedbe odredbi iz stavka 1. ovoga članka za dio građevine koji je izveden do početka ugradnje građevnih proizvoda specificiranih u skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka, mora se popisati stanje izvedenih radova u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje način provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera.

(3) Glavni odnosno izvedbeni projekt iz stavka 1. ovoga članka mora za ugradnju građevnih proizvoda specificiranih prema ovom Propisu sadržavati detaljnu razradu programa kontrole i osiguranja kvalitete koji mora biti izrađen na način propisan odredbom članka 13. ovog Propisa.

Izdana rješenja

Članak 23.

(1) Rješenja, izdana u skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka na koje upućuju pojedini posebni tehnički propisi, za ispitni laboratorij za radnje određivanje tipa proizvoda, za ispitni laboratorij za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke: reakcije na požar, otpornosti na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, apsorpcije buke odnosno emisija opasnih tvari, za tijelo za certificiranje kontrole proizvodnje za radnje izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje odnosno za tijelo za certificiranje proizvoda za radnje izdavanja certifikata o stalnosti svojstava proizvoda, smatraju se, do isteka roka njihova važenja, rješenjima za obavljanje tih poslova prema normama na koje upućuje ovaj Propis, ako promjene u normama nisu takve da utječu na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

(2) Ako odobreno tijelo utvrdi da se u pojedinoj normi na koju upućuje ovaj Propis radi o promjeni kojom se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu u odnosu na normu prema kojoj joj je doneseno rješenje, dužno je bez odgode o tome obavijestiti Ministarstvo.

(3) Certifikati o stalnosti svojstava proizvoda, certifikati o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje, izvješća o ispitivanju te izjave o svojstvima izdani u skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka na koje upućuju pojedini posebni tehnički propisi iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se certifikatima, izvješćima i izjavama izdanim u skladu s ovim Propisom, ako promjene u normama na koje upućuje ovaj Propis nisu takve da bi to utjecalo na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

(4) Certifikati o stalnosti svojstava proizvoda, certifikati o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje, izvješća o ispitivanju te izjave o svojstvima izdani u skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka na koje upućuju pojedini posebni tehnički propisi kod kojih je došlo do promjene u normama na koje upućuje ovaj Propis i koje su takve da bi to utjecalo na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, važe najdulje 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Propisa.

(5) Za građevne proizvode čija svojstva i bitne značajke moraju odgovarati normama iz Priloga I. ovoga Propisa, postupci ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava provode se u skladu s datumom početka primjene norme i datumom završetka razdoblja istodobnog postojanja naznačenim u Prilogu I ovoga Propisa.

Svojstva i bitne značajke građevnih proizvoda specificirane prema ranije datiranim normama

Članak 24.

(1) Glavni projekt građevine u kojem su svojstva i bitne značajke građevnih proizvoda do stupanja na snagu ovoga Propisa specificirane prema ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka, smatrat će se pravovaljanim dokumentom za izdavanje akta na temelju kojeg se odobrava građenje ako je zahtjev za izdavanjem tog akta zajedno s glavnim projektom podnesen u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Propisa.

(2) Glavni projekt građevine u kojem su svojstva i bitne značajke građevnih proizvoda do stupanja na snagu ovog Propisa specificirane prema ranije datiranim normama različitih referencijskih oznaka, smatrat će se pravovaljanim dokumentom za izdavanje akta na temelju kojeg se odobrava građenje ako je zahtjev za izdavanjem tog akta zajedno s glavnim projektom podnesen u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Propisa.

Notifikacija

Članak 25.

Ovaj Propis notificiran je u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) (Tekst značajan za EGP).

Prestanak važenja Propisa

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovog Propisa prestaje važiti Tehnički propis o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15).

Stupanje na snagu Propisa

Članak 27.

Ovaj Propis objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 20. travnja 2018. godine.

Klasa: 360-01/16-04/2

Urbroj: 531-01-18-12

Zagreb, 5. travnja 2018.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.

PRILOG I.

POPIS NEUSKLAĐENIH NORMI

Referentni broj i naslov neusklađene norme na hrvatskomReferentni broj i naslov neusklađene norme na engleskomReferentni broj
zamijenjene norme
Datum početka
primjene norme
Datum završetka razdoblja istodobnog postojanja

HRN EN 54-22:2015

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 22. dio: Linijski detektori topline s mogućnošću promjene postavne vrijednosti

EN 54-22:2015

Fire detection and fire alarm system -- Part 22: Resettable line-type heat detectors

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 54-26:2015

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 26. dio: Detektori ugljičnog monoksida -- Točkasti detektori

EN 54-26:2015

Fire detection and fire alarm systems -- Part 26: Carbon monoxide detectors -- Point detectors

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 54-27:2015

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 27. dio: Detektori dima u zračnim kanalima

EN 54-27:2015

Fire detection and fire alarms systems -- Part 27: Duct smoke detectors

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 54-28:2016

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 28. dio: Linijski detektori topline bez mogućnosti promjene postavne vrijednosti

EN 54-28:2016

Fire detection and fire alarm system -- Part 28: Non-resettable line-type heat detectors

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 54-29:2015

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 29. dio: Multisenzorski detektori požara -- Točkasti detektori s kombinacijom osjetnika dima i osjetnika topline

EN 54-29:2015

Fire detection and fire alarm systems -- Part 29: Multi-sensor fire detectors -- Point detectors using a combination of smoke and heat sensors

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 54-30:2015

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 30. dio: Multisenzorski detektori požara -- Točkasti detektori s kombinacijom osjetnika ugljičnog monoksida i osjetnika topline

EN 54-30:2015

Fire detection and fire alarm systems -- Part 30: Multi-sensor fire detectors -- Point detectors using a combination of carbon monoxide and heat sensors

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 54-31:2016

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 31. dio: Multisenzorski detektori požara -- Točkasti detektori s kombinacijom osjetnika dima, ugljikovog monoksida i opcijski osjetnika topline

EN 54-31:2014+A1:2016

Fire detection and fire alarm systems -- Part 31: Multi-sensor fire detectors -- Point detectors using a combination of smoke, carbon monoxide and optionally heat sensors

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 124-1:2015

Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine -- 1. dio: Definicije, razredba, opća načela projektiranja, izvedbeni zahtjevi i metode ispitivanja

EN 124-1:2015

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas -- Design requirements, type testing, marking, quality control

HRN EN 124:2005

(EN 124:1994)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 124-2:2015

Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine -- 2. dio: Poklopci za slivnike i kontrolna okna izrađeni od lijevanog željeza

EN 124-2:2015

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas -- Part 2: Gully tops and manhole tops made of cast iron

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 124-3:2015

Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine -- 3. dio: Poklopci za slivnike i kontrolna okna izrađeni od čelika ili aluminijske legure

EN 124-3:2015

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas -- Part 3: Gully tops and manhole tops made of steel or aluminium alloys

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 124-4:2015

Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine -- 4. dio: Poklopci za slivnike i kontrolna okna izrađeni od čelikom armiranog betona

EN 124-4:2015

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas -- Part 4: Gully tops and manhole tops made of steel reinforced concrete

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 124-5:2015

Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine -- 5. dio: Poklopci za slivnike i kontrolna okna izrađeni od kompozitnih materijala

EN 124-5:2015

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas -- Part 5: Gully tops and manhole tops made of composite materials

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 124-6:2015

Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine -- 6. dio: Poklopci za slivnike i kontrolna okna izrađeni od polipropilena (PP), polietilena (PE) ili neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U)

EN 124-6:2015

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas -- Part 6: Gully tops and manhole tops made of polypropylene (PP), polyethylene (PE) or unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 197-2:2014

Cement -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti

EN 197-2:2014

Cement -- Part 2: Conformity evaluation

HRN EN 197-2:2004

(EN 197-2:2000)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 198:2008

Sanitarni uređaji -- Kade izrađene od umreženoga lijevanog akrila -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 198:2008

Sanitary appliances -- Baths made from crosslinked cast acrylic sheets -- Requirements and test methods

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 200:2008

Sanitarne armature -- Pojedinačne i kombinirane slavine za vodoopskrbne sustave tip 1 i tip 2 -- Opća tehnička specifikacija

EN 200:2008

Sanitary tapware -- Single taps and combination taps for water supply systems of type 1 and type 2 -- General technical specification

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 204:2016

Klasifikacija plastomernih adheziva za drvo za nekonstrukcijske primjene

EN 204:2016

Classification of thermoplastic wood adhesives for non-structural applications

HRN EN 204:2003

(EN 204:2001)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 206:2016

Beton -- Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost

EN 206:2013+A1:2016

Concrete -- Specification, performance, production and conformity

HRN EN 206-1:2006

(EN 206-1:2000 + A1:2004 + A2:2005)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 249:2010

Sanitarni uređaji -- Tuš kade izrađene od ploča lijevanog akrila mrežaste strukture -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 249:2010

Sanitary appliances -- Shower trays made from crosslinked cast acrylic sheets -- Requirements and test methods

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 263:2008

Sanitarni uređaji -- Ploče od lijevanog akrila mrežaste strukture za kade i tuš kade za upotrebu u kućanstvu

EN 263:2008

Sanitary appliances -- Crosslinked cast acrylic sheets for baths and shower trays for domestic purposes

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 300:2008

Ploče s usmjerenim iverjem -- Definicije, razredba i specifikacije

EN 300:2006

Oriented Strand Boards (OSB) -- Definitions, classification and specifications

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 301:2014

Fenolni i aminoplastični adhezivi za nosive drvene konstrukcije -- Klasifikacija i zahtjevi izvedbe

EN 301:2013

Adhesives, phenolic and aminoplastic, for load-bearing timber structures -- Classification and performance requirements

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 312:2010

Ploče iverice -- Specifikacije

EN 312:2010

Particleboards -- Specifications

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 338:2016

Konstrukcijsko drvo -- Razredi čvrstoće

EN 338:2016

Structural timber -- Strength classes

HRN EN 338:2010

(EN 338:2009)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 350:2016

Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva -- Ispitivanje i razredba otpornosti drva i materijala na osnovi drva na biološke štetnike

EN 350:2016

Durability of wood and wood-based products -- Testing and classification of the durability to biological agents of wood and wood-based materials

HRN EN 350-1:2005

(EN 350-1:1994)

HRN EN 350-2:2005

(EN 350-2:1994)

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 447:2008

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Osnovni zahtjevi

EN 447:2007

Grout for prestressing tendons -- Basic requirements

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 485-1:2016

Aluminij i aluminijeve legure -- Limovi, trake i ploče -- 1. dio: Tehnički uvjeti za preuzimanje i isporuku

EN 485-1:2016

Aluminium and aluminium alloys -- Sheet, strip and plate -- Part 1: Technical conditions for inspection and delivery

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 485-2:2016

Aluminij i aluminijeve legure -- Limovi, trake i ploče -- 2. dio: Mehanička svojstva

EN 485-2:2016

Aluminium and aluminium alloys -- Sheet, strip and plate -- Part 2: Mechanical properties

 
20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 507:2008

Krovopokrivački proizvodi od lima -- Specifikacija za nenosive krovopokrivačke proizvode od aluminijskog lima

EN 507:1999

Roofing products from metal sheet -- Specification for fully supported roofing products of aluminium sheet

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 508-1:2014

Proizvodi od lima za pokrivanje krovova i oblaganje zidova -- Specifikacija za samonosive proizvode od čeličnog, aluminijskog ili nehrđajućeg čeličnog lima -- 1. dio: Čelik

EN 508-1:2014

Roofing and cladding products from metal sheet -- Specification for self-supporting of steel, aluminium or stainless steel sheet -- Part 1: Steel

HRN EN 508-1:2008

(EN 508-1:2008)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 508-2:2008

Krovopokrivački proizvodi od lima -- Specifikacija za samonosive proizvode od čeličnog, aluminijskog ili nehrđajućeg čeličnog lima -- 2. dio: Aluminij

EN 508-2:2008

Roofing products from metal sheet -- Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet -- Part 2: Aluminium

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 508-3:2008

Krovopokrivački proizvodi od lima -- Specifikacija za samonosive proizvode od čeličnog, aluminijskog ili nehrđajućeg čeličnog lima -- 3. dio: Nehrđajući čelik

EN 508-3:2008

Roofing products from metal sheet -- Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet -- Part 3: Stainless steel

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 512:2005

Vlakneno-cementni proizvodi -- Tlačne cijevi i spojevi

EN 512:1994+A1:2001

Fibre-cement products -- Pressure pipes and joints

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 545:2010

Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode za vodu -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 545:2010

Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines -- Requirements and test methods

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 546-1:2008

Aluminij i aluminijeve legure -- Folija -- 1. dio: Tehnički uvjeti za preuzimanje i isporuku

EN 546-1:2006

Aluminium and aluminium alloys -- Foil -- Part 1: Technical conditions for inspection and delivery

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 546-2:2008

Aluminij i aluminijeve legure -- Folija -- 2. dio: Mehanička svojstva

EN 546-2:2006

Aluminium and aluminium alloys -- Foil – Part 2: Mechanical properties

 
20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 572-1:2016

Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla -- 1. dio: Definicije i opća fizikalna i mehanička svojstva

EN 572-1:2012+A1:2016

Glass in building -- Basic soda-lime silicate glass products -- Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 572-2:2012

Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla -- 2. dio: »Float« staklo

EN 572-2:2012

Glass in building -- Basic soda lime silicate glass products -- Part 2: Float glass

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 572-3:2012

Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla -- 3. dio: Polirano žičano staklo

EN 572-3:2012

Glass in building -- Basic soda lime silicate glass products -- Part 3: Polished wired glass

 
20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 572-4:2012

Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla -- 4. dio: Vučeno staklo

EN 572-4:2012

Glass in building -- Basic soda lime silicate glass products -- Part 4: Drawn sheet glass

 
20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 572-5:2012

Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla -- 5. dio: Ornamentno staklo

EN 572-5:2012

Glass in building -- Basic soda lime silicate glass products -- Part 5: Patterned glass

 
20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 572-6:2012

Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla -- 6. dio: Ornamentno žičano staklo

EN 572-6:2012

Glass in building -- Basic soda lime silicate glass products -- Part 6: Wired patterned glass

 
20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 572-7:2012

Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla -- 7. dio: Profilno žičano i nežičano staklo

EN 572-7:2012

Glass in building -- Basic soda lime silicate glass products -- Part 7: Wired or unwired channel shaped glass

 
20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 588-1:2005

Vlakneno-cementne cijevi za kanalizacijske sustave i odvodnju -- 1. dio: Cijevi, spojnice i oblikovni komadi za gravitacijske sustave

EN 588-1:1996

Fibre-cement pipes for sewers and drains -- Part 1: Pipes, joints and fittings for gravity systems

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 599-1:2014

Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva -- Učinkovitost sredstava za preventivnu zaštitu drva određenu biološkim ispitivanjima -- 1. dio: Specifikacija u skladu s uporabnim razredom

EN 599-1:2009+A1:2013

Durability of wood and wood-based products -- Efficacy of preventive wood preservatives as determined by biological tests -- Part 1: Specification according to use class

HRN EN 599-1:2010

(EN 599-1:2009)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 607:2008

Oluci i spojnice izrađeni od PVC-U -- Definicije, zahtjevi i ispitivanja

EN 607:2004

Eaves gutters and fittings made of PVC-U -- Definitions, requirements and testing

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 612:2008

Limeni oluci i odvodne cijevi za kišnicu s preklopnim spojem

EN 612:2005

Eaves gutters with bead stiffened fronts and rainwater pipes with seamed joints made of metal sheet

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 622-2:2008

Ploče vlaknatice -- Specifikacije -- 2. dio: Zahtjevi za tvrde ploče

EN 622-2:2004+AC:2005

Fibreboards -- Specifications -- Part 2: Requirements for hardboards

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 622-3:2008

Ploče vlaknatice -- Specifikacije -- 3. dio: Zahtjevi za srednje ploče

EN 622-3:2004

Fibreboards -- Specifications -- Part 3: Requirements for medium boards

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 622-4:2010

Ploče vlaknatice -- Specifikacije -- 4. dio: Zahtjevi za lake ploče

EN 622-4:2009

Fibreboards -- Specifications -- Part 4: Requirements for softboards

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 622-5:2010

Ploče vlaknatice -- Specifikacije -- 5. dio: Zahtjevi za ploče proizvedene suhim postupkom (MDF)

EN 622-5:2009

Fibreboards -- Specifications -- Part 5: Requirements for dry process boards (MDF)

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 634-1:2002

Ploče s česticama povezanim cementom – Specifikacija – 1.dio: Opći zahtjevi

EN 634-1:1995

Cement-bonded particleboards -- Specification -- Part 1: General requirements

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 634-2:2008

Ploče s česticama povezanim cementom -- Specifikacija -- 2. dio: Zahtjevi za ploče s česticama povezanim OPC-om za uporabu u suhim, vlažnim i vanjskim uvjetima

EN 634-2:2007

Cement-bonded particleboards -- Specifications -- Part 2: Requirements for OPC bonded particleboards for use in dry, humid and external conditions

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 636:2017

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Šipke, žice i depoziti za TIG zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika -- Razredba

ISO 636:2017; EN ISO 636:2017

Welding consumables -- Rods, wires and deposits for tungsten inert gas welding of non-alloy and fine-grain steels -- Classification

HRN EN ISO 636:2008

(ISO 636:2004; EN ISO 636:2008)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 639:2005

Opći zahtjevi za betonske tlačne cijevi, uključujući spojeve i fitinge

EN 639:1994

Common requirements for concrete pressure pipes including joints and fittings

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 640:2005

Armiranobetonske tlačne cijevi i betonske tlačne cijevi s jednoliko raspoređenom armaturom (bez unutarnje cijevi), uključujući spojeve i fitinge

EN 640:1994

Reinforced concrete pressure pipes and distributed reinforcement concrete pressure pipes (non-cylinder type), including joints and fittings

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 641:2005

Armiranobetonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi, uključujući spojeve i fitinge

EN 641:1994

Reinforced concrete pressure pipes, cylinder type, including joints and fittings

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 642:2005

Prednapete betonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi ili bez nje, uključujući spojeve, fitinge i posebne zahtjeve za prednapeti čelik za cijevi

EN 642:1994

Prestressed concrete pressure pipes, cylinder and non-cylinder, including joints, fittings and specific requirements for prestressing steel for pipes

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 817:2009

Sanitarne armature -- Mehaničke miješalice (PN 10) -- Opće tehničke specifikacije

EN 817:2008

Sanitary tapware -- Mechanical mixing valves (PN 10) -- General technical specifications

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 858-2:2003

Sustavi za odvajanje lakih tekućina – separatori (primjerice za ulja i benzin) -- 2. dio: Odabir nazivne veličine, ugradba, uporaba i održavanje

EN 858-2:2003

Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) -- Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 898-1:2013

Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od ugljičnih i legiranih čelika -- 1. dio: Vijci i svorni vijci propisanog razreda čvrstoće -- Grubi i fini navoj

ISO 898-1:2013; EN ISO 898-1:2013

Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel -- Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes -- Coarse thread and fine pitch thread

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 898-2:2012

Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od ugljičnih i legiranih čelika -- 2. dio: Matice sa specificiranim razredima čvrstoće -- Grubi i fini navoj

ISO 898-2:2012; EN ISO 898-2:2012

Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel -- Part 2: Nuts with specified property classes -- Coarse thread and fine pitch thread

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 898-5:2012

Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od ugljičnih i legiranih čelika -- 5. dio: Zatični vijci i slični spojni elementi specificiranog razreda čvrstoće -- Grubi i fini navoj

ISO 898-5:2012; EN ISO 898-5:2012

Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel -- Part 5: Set screws and similar threaded fasteners with specified hardness classes -- Coarse thread and fine pitch thread

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 912:2011

Spajala za drvo -- Specifikacije za moždanike posebne izvedbe za drvo

EN 912:2011

Timber fasteners -- Specifications for connectors for timbers

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 927-2:2014

Boje i lakovi -- Premazna sredstva i premazni sustavi za drvo u vanjskim prostorima -- 2. dio: Specifikacija svojstava

EN 927-2:2014

Paints and varnishes -- Coating materials and coating systems for exterior wood -- Part 2: Performance specification

HRN EN 927-2:2007

(EN 927-2:2006)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 934-1:2008

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 1. dio: Opći zahtjevi

EN 934-1:2008

Admixtures for concrete, mortar and grout -- Part 1: Common requirements

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 934-6:2004

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i vrednovanje sukladnosti

EN 934-6:2001

Admixtures for concrete, mortar and grout -- Part 6: Sampling, conformity control and evaluation of conformity

20. 4. 2018.20. 4. 2018.
HRN EN 934-6:2004/A1:2008EN 934-6:2001/A1:200520. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 1071:2016

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Obložene elektrode, žice, šipke i žice punjene praškom za elektrolučno zavarivanje taljenjem željeznoga lijeva -- Razredba

ISO 1071:2015; EN ISO 1071:2015

Welding consumables -- Covered electrodes, wires, rods and tubular cored electrodes for fusion welding of cast iron -- Classification

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 1074-1:2002

Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 1. dio: Opći zahtjevi

EN 1074-1:2000

Valves for water supply -- Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests -- Part 1: General requirements

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1074-2:2002

Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 2. dio: Ventili za odvajanje

EN 1074-2:2000

Valves for water supply -- Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests -- Part 2: Isolating valves

20. 4. 2018.20. 4. 2018.
HRN EN 1074-2:2002/A1:2008EN 1074-2:2000/A1:200420. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1074-3:2002

Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 3. dio: Nepovratni ventili

EN 1074-3:2000

Valves for water supply -- Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests -- Part 3: Check valves

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1074-4:2002

Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 4. dio: Odzračni ventili

EN 1074-4:2000

Valves for water supply -- Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests -- Part 4: Air valves

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1074-5:2002

Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 5. dio: Regulacijski ventili

EN 1074-5:2001

Valves for water supply -- Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests -- Part 5: Control valves

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1074-6:2008

Zaporni uređaji za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 6. dio: Hidranti

EN 1074-6:2008

Valves for water supply -- Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests -- Part 6: Hydrants

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1090-2:2011

Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija -- 2. dio: Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije

EN 1090-2:2008+A1:2011

Execution of steel structures and aluminium structures -- Part 2: Technical requirements for steel structures

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1090-3:2008

Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija -- 3. dio: Tehnički zahtjevi za aluminijske konstrukcije

EN 1090-3:2008

Execution of steel structures and aluminium structures -- Part 3: Technical requirements for aluminium structures

 
20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 1111:2017

Sanitarne armature -- Termostatske miješalice (PN 10) -- Opća tehnička specifikacija

EN 1111:2017

Sanitary tapware -- Thermostatic mixing valves (PN 10) -- General technical specification

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN 1128:2007

Beton -- Smjernice za primjenu norme

Concrete -- Guidelines for the implementation of HRN EN 206-120. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN 1130-1:2008

Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A

Steel for the reinforcement of concrete -- Weldable reinforcing steel -- Part 1: Technical delivery conditions for class A20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN 1130-2:2008

Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B

Steel for the reinforcement of concrete -- Weldable reinforcing steel -- Part 2: Technical delivery conditions for class B20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN 1130-3:2008

Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C

Steel for the reinforcement of concrete -- Weldable reinforcing steel -- Part 3: Technical delivery conditions for class C20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN 1130-4:2008

Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih mreža

Steel for the reinforcement of concrete -- Weldable reinforcing steel -- Part 4: Technical delivery conditions for welded fabric20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN 1130-5:2008

Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke rešetkastih nosača

Steel for the reinforcement of concrete -- Weldable reinforcing steel -- Part 5: Technical delivery conditions for lattice girders20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1317-2:2011

Zaštitni cestovni sustavi -- 2. dio: Razredi izvedbe, ispitivanja sudara prema kriterijima prihvatljivosti i metode ispitivanja sigurnosnih ograda uključujući ograde za vozila

EN 1317-2:2010

Road restraint systems -- Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers including vehicle parapets

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1317-3:2011

Zaštitni cestovni sustavi -- 3. dio: Razredi izvedbe, ispitivanja sudara prema kriterijima prihvatljivosti i metode ispitivanja sigurnosnih jastuka

EN 1317-3:2010

Road restraint systems -- Part 3: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for crash cushions

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN ENV 1317-4:2004

Zaštitni cestovni sustavi -- 4. dio: Vrste izvedbi, kriteriji prihvatljivosti ispitivanja udara i metode ispitivanja završnih i prijelaznih elemenata zaštitnih ograda

ENV 1317-4:2001

Road restraint systems -- Part 4: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for terminals and transitions of safety barriers

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRS CEN/TS 1317-8:2012

Zaštitni cestovni sustavi -- 8. dio: Cestovni sustavi za motocikliste koji smanjuju utjecaj težine motociklista u sudaru sa sigurnosnom preprekom

CEN/TS 1317-8:2012

Road restraint systems -- Part 8: Motorcycle road restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist collisions with safety barriers

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 1329-1:2014

Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav

EN 1329-1:2014

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) -- Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

HRN EN 1329-1:2000

(EN 1329-1:1999)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 1337-2:2004

Konstrukcijski ležajevi -- 2. dio: Klizni elementi

EN 1337-2:2004

Structural bearings -- Part 2: Sliding elements

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1401-1:2009

Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav

EN 1401-1:2009

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) -- Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1424:2004

Materijali za oznake na kolniku -- Mješavina staklenih kuglica

EN 1424:1997+A1:2003

Road marking materials -- Premix glass beads

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1443:2003

Dimnjaci – Opći zahtjevi

EN 1443:2003

Chimneys -- General requirements

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1451-1:2017

Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav

EN 1451-1:2017

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure -- Polypropylene (PP) -- Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

HRN EN 1451-1:2000

(EN 1451-1:1998)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 1452-1:2010

Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Općenito

ISO 1452-1:2009; EN ISO 1452-1:2009

Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) -- Part 1: General

HRN EN 1456-1:2003

(EN 1456-1:2001)

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 1452-2:2010

Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 2. dio: Cijevi

ISO 1452-2:2009; EN ISO 1452-2:2009

Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) -- Part 2: Pipes

HRN EN 1456-1:2003

(EN 1456-1:2001)

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 1452-3:2011

Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i nadzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 3. dio: Spojnice

ISO 1452-3:2009, corrected version 2010-03-01; EN ISO 1452-3:2010

Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) -- Part 3: Fittings

HRN EN 1456-1:2003

(EN 1456-1:2001)

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 1452-4:2010

Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 4. dio: Ventili

ISO 1452-4:2009; EN ISO 1452-4:2009

Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) -- Part 4: Valves

HRN EN 1456-1:2003

(EN 1456-1:2001)

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 1452-5:2011

Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i nadzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu

ISO 1452-5:2009, corrected version 2010-03-01; EN ISO 1452-5:2010

Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) -- Part 5: Fitness for purpose of the system

HRN EN 1456-1:2003

(EN 1456-1:2001)

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1453-1:2017

Plastični cijevni sustavi s cijevima sa strukturiranom stijenkom za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar zgrada -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi i sustav

EN 1453-1:2017

Plastics piping systems with structured-wall pipes for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) -- Part 1: Specifications for pipes and the system

HRN EN 1453-1:2003

(EN 1453-1:2000)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.
HRN EN 1453-1:2017/Ispr.1:2017EN 1453-1:2017/AC:201720. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 1455-1:2003

Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niska i visoka temperatura) unutar građevinskih konstrukcija -- Akrilonitril/butadien/stiren (ABS) -- 1. dio: Zahtjevi za cijevi, spojnice i sustav

EN 1455-1:1999

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure -- Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) -- Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 1461:2010

Vruće pocinčane prevlake na željeznim i čeličnim predmetima -- Specifikacije i ispitne metode

ISO 1461:2009; EN ISO 1461:2009

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles -- Specifications and test methods

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1462:2008

Nosači oluka -- Zahtjevi i ispitivanja

EN 1462:2004

Brackets for eaves gutters -- Requirements and testing methods

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 1479:2012

Vijci za lim sa šesterokutnom glavom

ISO 1479:2011; EN ISO 1479:2011

Hexagon head tapping screws

HRN EN ISO 1479:2005

(ISO 1479:1983; EN ISO 1479:1994)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 1481:2012

Vijci za lim s valjkastom zaobljenom glavom s urezom

ISO 1481:2011; EN ISO 1481:2011

Slotted pan head tapping screws

HRN EN ISO 1481:2005

(ISO 1481:1983; EN ISO 1481:1994)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 1504-8:2016

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete te ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava (AVCP) -- 8. dio: Kontrola kvalitete i ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava (AVCP)

EN 1504-8:2016

Products and systems for the protection and repair of concrete structures -- Definitions, requirements, quality control and AVCP -- Part 8: Quality control and Assessment and verification of the constancy of performance (AVCP)

HRN EN 1504-8:2005

(EN 1504-8:2004)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 1519-1:2004

Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacija za cijevi, spojnice i sustav

EN 1519-1:1999

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure -- Polyethylene (PE) -- Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1555-2:2010

Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima -- Polietilen (PE) -- 2. dio: Cijevi

EN 1555-2:2010

Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels -- Polyethylene (PE) -- Part 2: Pipes

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1555-3:2013

Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima -- Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice

EN 1555-3:2010+A1:2012

Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels -- Polyethylene (PE) -- Part 3: Fittings

HRN EN 1555-3:2010

(EN 1555-3:2010)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 1555-4:2011

Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima -- Polietilen (PE) -- 4. dio: Ventili

EN 1555-4:2011

Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels -- Polyethylene (PE) -- Part 4: Valves

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1559-1:2012

Ljevarstvo -- Tehnički uvjeti isporuke -- 1. dio: Općenito

EN 1559-1:2011

Founding -- Technical conditions of delivery -- Part 1: General

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1559-2:2014

Ljevarstvo -- Tehnički uvjeti isporuke -- 2. dio: Dodatni zahtjevi za čelične odljevke

EN 1559-2:2014

Founding -- Technical conditions of delivery -- Part 2: Additional requirements for steel castings

HRN EN 1559-2:2001

(EN 1559-2:2000)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 1559-3:2011

Ljevarstvo -- Tehnički uvjeti isporuke -- 3. dio: Dodatni zahtjevi za odljevke od željeznog lijeva

EN 1559-3:2011

Founding -- Technical conditions of delivery -- Part 3: Additional requirements for iron castings

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 1559-4:2015

Ljevarstvo -- Tehnički uvjeti isporuke -- 4. dio: Dodatni zahtjevi za odljevke od aluminijevih legura

EN 1559-4:2015

Founding -- Technical conditions of delivery -- Part 4: Additional requirements for aluminium alloy castings

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 1559-5:2017

Ljevarstvo -- Tehnički uvjeti isporuke -- 5. dio: Dodatni zahtjevi za odljevke od magnezijevih legura

EN 1559-5:2017

Founding -- Technical conditions of delivery -- Part 5: Additional requirements for magnesium alloy castings

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 1559-6:2008

Ljevarstvo -- Tehnički uvjeti isporuke -- 6. dio: Dodatni zahtjevi za odljevke od cinkovih legura

EN 1559-6:1998

Founding -- Technical conditions of delivery -- Part 6: Additional requirements for zinc alloy castings

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 1565-1:2003

Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Mješavine kopolimera stirena (SAN+PVC) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustave

EN 1565-1:1998

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure -- Styrene copolymer blends (SAN+PVC) -- Part 1: Specifications for pipes, fittings and the systems

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1566-1:2003

Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Klorirani poli(vinil-klorid) (PVC-C) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustave

EN 1566-1:1998

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure -- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) -- Part 1: Specifications for pipes, fittings and the systems

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 1790:2013

Materijali za oznake na kolniku -- Unaprijed pripremljene cestovne oznake

EN 1790:2013

Road marking materials -- Preformed road markings

HRN EN 1790:2000

(EN 1790:1998)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 1796:2013

Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu opskrbu vodom -- Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovi nezasićenih poliesterskih smola (UP)

EN 1796:2013

Plastics piping systems for water supply with or without pressure -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP)

HRN EN 1796:2009

(EN 1796:2006+

A1:2008)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 1852-1:2018

Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav

EN 1852-1:2018

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Polypropylene (PP) -- Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

HRN EN 1852-1:2009

(EN 1852-1:2009)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 2560:2010

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika -- Razredba

ISO 2560:2009; EN ISO 2560:2009

Welding consumables -- Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels -- Classification

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 3506-1:2010

Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od nehrđajućih čelika -- 1. dio: Vijci i svorni vijci

ISO 3506-1:2009; EN ISO 3506-1:2009

Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners -- Part 1: Bolts, screws and studs

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 3506-2:2010

Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od nehrđajućih čelika -- 2. dio: Matice

ISO 3506-2:2009; EN ISO 3506-2:2009

Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners -- Part 2: Nuts

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 3506-3:2010

Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od nehrđajućih čelika -- 3. dio: Zatični vijci i slični spojni elementi koji nisu vlačno napregnuti

ISO 3506-3:2009; EN ISO 3506-3:2009

Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners -- Part 3: Set screws and similar fasteners not under tensile stress

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 3506-4:2010

Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od nehrđajućih čelika -- 4. dio: Vijci za lim

ISO 3506-4:2009; EN ISO 3506-4:2009

Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners -- Part 4: Tapping screws

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 3580:2017

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje čelika otpornih na puzanje -- Razredba

ISO 3580:2017; EN ISO 3580:2017

Welding consumables -- Covered electrodes for manual metal arc welding of creep-resisting steels -- Classification

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 3581:2016

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nehrđajućih i vatrootpornih čelika -- Razredba

ISO 3581:2016; EN ISO 3581:2016

Welding consumables -- Covered electrodes for manual metal arc welding of stainless and heat-resisting steels -- Classification

HRN EN ISO 3581:2012

(ISO 3581:2003+Cor 1:2008+Amd 1:2011; EN ISO 3581:2012)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 7040:2013

Šesterokutne matice s osiguranjem od odvijanja nemetalnim uloškom -- Razred čvrstoće 5, 8 i 10

ISO 7040:2012; EN ISO 7040:2012

Prevailing torque type hexagon regular nuts (with non-metallic insert) -- Property classes 5, 8 and 10

HRN EN ISO 7040:2005

(ISO 7040:1997; EN ISO 7040:1997)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 7042:2013

Šesterokutne visoke matice s osiguranjem od odvijanja u cijelosti izrađene od metala -- Razred čvrstoće 5, 8, 10 i 12

ISO 7042:2012; EN ISO 7042:2012

Prevailing torque type all-metal hexagon high nuts -- Property classes 5, 8, 10 and 12

HRN EN ISO 7042:2005

(ISO 7042:1997; EN ISO 7042:1997)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 7719:2013

Šesterokutne matice s osiguranjem od odvijanja u cijelosti izrađene od metala -- Razredi čvrstoće 5, 8 i 10

ISO 7719:2012; EN ISO 7719:2012+AC:2013

Prevailing torque type all-metal hexagon regular nuts -- Property classes 5, 8 and 10

HRN EN ISO 7719:2005

(ISO 7719:1997; EN ISO 7719:1997)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 9445-1:2011

Kontinuirano, hladno valjani nehrđajući čelik -- Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika -- 1. dio: Uske trake i odresci

ISO 9445-1:2009; EN ISO 9445-1:2010

Continuously cold-rolled stainless steel -- Tolerances on dimensions and form -- Part 1: Narrow strip and cut lengths

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 9445-2:2011

Kontinuirano, hladno valjani nehrđajući čelik -- Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika -- 2. dio: Široke trake i ploče/limovi

ISO 9445-2:2009; EN ISO 9445-2:2010

Continuously cold-rolled stainless steel -- Tolerances on dimensions and form -- Part 2: Wide strip and plate/sheet

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10017:2007

Valjana čelična žica za vučenje i/ili hladno valjanje -- Mjere i dopuštena odstupanja

EN 10017:2004

Steel rod for drawing and/or cold rolling -- Dimensions and tolerances

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10025-2:2007

Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke za nelegirane konstrukcijske čelike

EN 10025-2:2004

Hot rolled products of structural steels -- Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10025-3:2007

Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke za normalizacijski žarene/normalizacijski valjane zavarljive sitnozrnate konstrukcijske čelike

EN 10025-3:2004

Hot rolled products of structural steels -- Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10025-4:2007

Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke za termomehanički valjane zavarljive sitnozrnate konstrukcijske čelike

EN 10025-4:2004

Hot rolled products of structural steels -- Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10025-5:2007

Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke za konstrukcijske čelike otporne na atmosfersku koroziju

EN 10025-5:2004

Hot rolled products of structural steels -- Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10025-6:2010

Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke za plosnate proizvode od konstrukcijskih čelika s visokom granicom razvlačenja u poboljšanome stanju

EN 10025-6:2004+A1:2009

Hot rolled products of structural steels -- Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10029:2010

Toplo valjani čelični limovi debljine 3 mm ili više -- Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika

EN 10029:2010

Hot-rolled steel plates 3 mm thick or above -- Tolerances on dimensions and shape

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10051:2010

Neprekinuta, toplo valjana traka i ploča/lim izrezana iz široke trake od nelegiranih i legiranih čelika -- Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika

EN 10051:2010

Continuously hot-rolled strip and plate/sheet cut from wide strip of non-alloy and alloy steels -- Tolerances on dimensions and shape

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10056-1:2017

Čelični kutnici s jednakim i nejednakim krakovima -- 1. dio: Dimenzije

EN 10056-1:2017

Structural steel equal and unequal leg angles -- Part 1: Dimensions

HRN EN 10056-1:2005

(EN 10056-1:1998)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 10080:2012

Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- Općenito

EN 10080:2005

Steel for the reinforcement of concrete -- Weldable reinforcing steel -- General

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10088-1:2015

Nehrđajući čelici -- 1. dio: Popis nehrđajućih čelika

EN 10088-1:2014

Stainless steels -- Part 1: List of stainless steels

HRN EN 10088-1:2007

(EN 10088-1:2005)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 10088-2:2015

Nehrđajući čelici -- 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke za limove/ploče i trake od korozijski postojanih čelika za opće namjene

EN 10088-2:2014

Stainless steels -- Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for general purposes

HRN EN 10088-2:2007

(EN 10088-2:2005)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 10088-3:2015

Nehrđajući čelici -- 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke za poluproizvode, šipke, valjanu žicu, vučenu žicu, profile i svijetlo vučene proizvode od korozijski postojanih čelika za opće namjene

EN 10088-3:2014

Stainless steels -- Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes

HRN EN 10088-3:2007

(EN 10088-3:2005)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 10106:2015

Hladno valjani neusmjereni čelični elektrolim i traka isporučeni u potpuno obrađenome stanju

EN 10106:2015

Cold rolled non-oriented electrical steel strip and sheet delivered in the fully processed state

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 10130:2008

Hladno valjani plosnati proizvodi od niskougljičnog čelika za hladnu preradbu -- Tehnički uvjeti isporuke

EN 10130:2006

Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming -- Technical delivery conditions

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

nkHRN EN 10138-1

Čelik za prednapinjanje – 1. dio: Opći zahtjevi

FprEN 10138-1

Prestressing steels -- Part 1: General requirements

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

nHRN EN 10138-2

Čelik za prednapinjanje – 2. dio: Žica

FprEN 10138-2

Prestressing steels -- Part 2: Wire

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

nHRN EN 10138-3

Čelici za prednapinjanje -- 3. dio: Užad

FprEN 10138-3

Prestressing steels -- Part 3: Strand

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

nHRN EN 10138-4

Čelik za prednapinjanje – 4. dio: Šipke

FprEN 10138-4

Prestressing steels -- Part 4: Bar

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10139:2016

Hladno valjane trake bez prevlaka od niskougljičnog čelika za hladno oblikovanje -- Tehnički uvjeti isporuke

EN 10139:2016

Cold rolled uncoated low carbon steel narrow strip for cold forming -- Technical delivery conditions

HRN EN 10139:2000

(EN 10139:1997)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 10149-2:2014

Toplo valjani plosnati proizvodi od čelika s visokom granicom razvlačenja za hladno oblikovanje -- 2. dio: Uvjeti isporuke za termomehanički valjane čelike

EN 10149-2:2013

Hot rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming -- Part 2: Technical delivery conditions for thermomechanically rolled steels

HRN EN 10149-2:2007

(EN 10149-2:1995)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 10149-3:2014

Toplo valjani plosnati proizvodi od čelika s visokom granicom razvlačenja za hladno oblikovanje -- 3. dio: Uvjeti isporuke za normalizirane ili normalizirane valjane čelike

EN 10149-3:2013

Hot rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming -- Part 3: Technical delivery conditions for normalized or normalized rolled steels

HRN EN 10149-3:2007

(EN 10149-3:1995)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 10152:2017

Elektrolitički pocinčani hladno valjani čelični plosnati proizvodi za hladno oblikovanje -- Tehnički uvjeti isporuke

EN 10152:2017

Electrolytically zinc coated cold rolled steel flat products for cold forming -- Technical delivery conditions

HRN EN 10152:2009

(EN 10152:2009)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 10163-2:2007

Uvjeti isporuke za stanje površine toplo valjanih čeličnih ploča, širokih traka i profila -- 2. dio: Ploča i široke trake

EN 10163-2:2004

Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections -- Part 2: Plate and wide flats

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10163-3:2007

Uvjeti isporuke za stanje površine toplo valjanih čeličnih ploča, širokih traka i profila -- 3. dio: Profili

EN 10163-3:2004

Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections -- Part 3: Sections

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10164:2008

Čelični proizvodi s poboljšanim svojstvima na deformaciju okomito na površinu proizvoda -- Tehnički uvjeti isporuke

EN 10164:2004

Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product -- Technical delivery conditions

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10169:2012

Kontinuirano organski prevučeni (prevučeni koluti) plosnati čelični proizvodi -- Tehnički uvjeti isporuke

EN 10169:2010+A1:2012

Continuously organic coated (coil coated) steel flat products -- Technical delivery conditions

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10205:2016

Proizvodi iz hladno valjanog pokositrenog lima -- Crni lim

EN 10205:2016

Cold reduced tinmill products -- Blackplate

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 10209:2014

Hladno valjani čelični plosnati proizvodi od niskougljičnog čelika za staklasto emajliranje -- Tehnički uvjeti isporuke

EN 10209:2013

Cold rolled low carbon steel flat products for vitreous enamelling -- Technical delivery conditions

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 10210-2:2008

Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih čelika -- 2. dio: Dopuštena odstupanja, dimenzije i statičke vrijednosti presjeka

EN 10210-2:2006+AC:2007

Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels -- Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10219-2:2008

Hladno oblikovani šuplji profili za čelične konstrukcije od nelegiranih i sitnozrnatih čelika -- 2. dio: Dopuštena odstupanja, dimenzije i statičke vrijednosti presjeka

EN 10219-2:2006

Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels -- Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10264-3:2012

Čelična žica i žičani proizvodi -- Čelična žica za užad -- 3. dio: Hladno vučena i hladno oblikovana žica od nelegiranog čelika za visoka opterećenja

EN 10264-3:2012

Steel wire and wire products -- Steel wire for ropes -- Part 3: Round and shaped non alloyed steel wire for high duty applications

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10264-4:2012

Čelična žica i žičani proizvodi -- Čelična žica za užad -- 4. dio: Žica od nehrđajućeg čelika

EN 10264-4:2012

Steel wire and wire products -- Steel wire for ropes -- Part 4: Stainless steel wire

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10268:2014

Hladno valjani čelični plosnati proizvodi s visokom granicom razvlačenja za hladno oblikovanje -- Tehnički uvjeti isporuke

EN 10268:2006+A1:2013

Cold rolled steel flat products with higher yield strength for cold forming -- Technical delivery conditions

HRN EN 10268:2008

(EN 10268:2006)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 10283:2011

Čelični odljevci otporni na koroziju

EN 10283:2010

Corrosion resistant steel castings

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10293:2015

Čelični odljevci -- Čelični odljevci za opću inženjersku upotrebu

EN 10293:2015

Steel casting -- Steel castings for general engineering uses

HRN EN 10293:2007

(EN 10293:2005)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 10296-1:2007

Zavarene okrugle čelične cijevi za strojarsku i inženjersku namjenu -- Tehnički uvjeti isporuke -- 1. dio: Nelegirane i legirane čelične cijevi

EN 10296-1:2003

Welded circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes -- Technical delivery conditions -- Part 1: Non-alloy and alloy steel tubes

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 10296-2:2007

Zavarene okrugle čelične cijevi za strojarsku i inženjersku namjenu -- Tehnički uvjeti isporuke -- 2. dio: Nehrđajući čelik

EN 10296-2:2005

Welded circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes -- Technical delivery conditions -- Part 2: Stainless steel

20. 4. 2018.20. 4. 2018.
HRN EN 10296-2:2007/Ispr.1:2008EN 10296-2:2005/AC:200720. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10297-1:2007

Bešavne okrugle čelične cijevi za strojarsku i inženjersku namjenu -- Tehnički uvjeti isporuke -- 1. dio: Nelegirane i legirane čelične cijevi

EN 10297-1:2003

Seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes -- Technical delivery conditions -- Part 1: Non-alloy and alloy steel tubes

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 10297-2:2007

Bešavne okrugle čelične cijevi za strojarsku i inženjersku namjenu -- Tehnički uvjeti isporuke, 2. dio: Nehrđajući čelik

EN 10297-2:2005

Seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes -- Technical delivery conditions -- Part 2: Stainless steel

20. 4. 2018.20. 4. 2018.
HRN EN 10297-2:2007/Ispr.1:2008EN 10297-2:2005/AC:200720. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 10341:2008

Hladnovaljani nelegirani i legirani čelični elektrolimovi i trake u polugotovom stanju

EN 10341:2006

Cold rolled electrical non-alloy and alloy steel sheet and strip delivered in the semi-processed state

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 10346:2015

Čelični plosnati proizvodi s prevlakom nanesenom kontinuiranim vrućim uranjanjem za hladno oblikovanje -- Tehnički uvjeti isporuke

EN 10346:2015

Continuously hot-dip coated steel flat products for cold forming -- Technical delivery conditions

HRN EN 10346:2009

(EN 10346:2009)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 10511:2013

Šesterokutne niske matice s osiguranjem od odvijanja nemetalnim uloškom

ISO 10511:2012; EN ISO 10511:2012

Prevailing torque type hexagon thin nuts (with non-metallic insert)

HRN EN ISO 10511:2005

(ISO 10511:1997; EN ISO 10511:1997)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 10512:2013

Šesterokutne matice s finim metričkim navojem i osiguranjem od odvijanja nemetalnim uloškom -- Razred čvrstoće materijala 6, 8 i 10

ISO 10512:2012; EN ISO 10512:2012

Prevailing torque type hexagon regular nuts (with non-metallic insert) with metric fine pitch thread -- Property classes 6, 8 and 10

HRN EN ISO 10512:2005

(ISO 10512:1997; EN ISO 10512:1997)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 10513:2013

Šesterokutne visoke matice s finim metričkim navojem i osiguranjem od odvijanja -- Razred čvrstoće 8, 10 i 12

ISO 10513:2012; EN ISO 10513:2012

Prevailing torque type all-metal hexagon high nuts with metric fine pitch thread -- Property classes 8, 10 and 12

HRN EN ISO 10513:2005

(ISO 10513:1997; EN ISO 10513:1997)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 11296-1:2011

Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 1. dio: Općenito

ISO 11296-1:2009; EN ISO 11296-1:2011

Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks -- Part 1: General

HRN EN 13566-1:2003

(EN 13566-1:2002)

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 11296-2:2018

Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 2. dio: Obnavljanje s kontinuiranim cijevima

ISO 11296-2:2018; EN ISO 11296-2:2018

Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks -- Part 2: Lining with continuous pipes

HRN EN 13566-2:2005

(EN 13566-2:2005)

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 11296-3:2011

Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 3. dio: Oblaganje prianjajućim cijevima

ISO 11296-3:2009+Cor 1:2011; EN ISO 11296-3:2011

Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks -- Part 3: Lining with close-fit pipes

HRN EN 13566-3:2003

(EN 13566-3:2002)

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 11296-4:2018

Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 4. dio: Oblaganje nanošenjem strukturiranih duromernih slojeva na terenu

ISO 11296-4:2018; EN ISO 11296-4:2018

Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks -- Part 4: Lining with cured-in-place pipes

HRN EN 13566-4:2003

(EN 13566-4:2002)

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 11296-7:2013

Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 7. dio: Oblaganje spiralno namotanim cijevima

ISO 11296-7:2011; EN ISO 11296-7:2013

Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks -- Part 7: Lining with spirally-wound pipes

HRN EN 13566-7:2007

(EN 13566-7:2007)

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 12094-16:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 16. dio: Zahtjevi i ispitne metode uređaja za dodavanje mirisa kod niskotlačnih CO2 sustava

EN 12094-16:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 16: Requirements and test methods for odorizing devices for CO2 low pressure systems

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 12097:2008

Ventilacija u zgradama -- Kanalni razvod -- Zahtjevi za dijelove razvoda kanala radi pojednostavljenog održavanja sustava kanalnih razvoda

EN 12097:2006

Ventilation for Buildings -- Ductwork -- Requirements for ductwork components to facilitate maintenance of ductwork systems

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 12153:2013

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Elektrode od žice punjene praškom za elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla, sa i bez zaštite plinom -- Razredba

ISO 12153:2011; EN ISO 12153:2012

Welding consumables -- Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of nickel and nickel alloys -- Classification

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 12200-1:2016

Plastični cijevni sustavi oborinskih voda za nadzemnu uporabu -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav

EN 12200-1:2016

Plastics rainwater piping systems for above ground external use -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) -- Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRS CEN/TS 12200-2:2017

Plastični cijevni sustavi oborinskih voda za nadzemnu uporabu -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 2. dio: Upute za ocjenu sukladnosti

CEN/TS 12200-2:2017

Plastics rainwater piping systems for above ground external use -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) -- Part 2: Guidance for the assessment of conformity

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 12201-1:2011

Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 1. dio: Općenito

EN 12201-1:2011

Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure -- Polyethylene (PE) -- Part 1: General

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 12201-2:2013

Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 2. dio: Cijevi

EN 12201-2:2011+A1:2013

Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure -- Polyethylene (PE) -- Part 2: Pipes

HRN EN 12201-2:2011

(EN 12201-2:2011)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 12201-3:2012

Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice

EN 12201-3:2011+A1:2012

Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure -- Polyethylene (PE) -- Part 3: Fittings

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 12201-4:2012

Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 4. dio: Ventili

EN 12201-4:2012

Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure -- Polyethylene (PE) -- Part 4: Valves

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 12285-1:2004

Čelični spremnici izrađeni u radionici -- 1. dio: Horizontalni valjkasti spremnici s jednostrukom i dvostrukom stijenkom za podzemno skladištenje zapaljivih i nezapaljivih tekućina onečišćenih vodom

EN 12285-1:2003

Workshop fabricated steel tanks -- Part 1: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 12337-1:2006

Staklo u graditeljstvu -- Kemijski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo -- 1. dio: Definicija i opis

EN 12337-1:2000

Glass in building -- Chemically strengthened soda lime silicate glass -- Part 1: Definition and description

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 12436:2005

Adhezivi za nosive drvene konstrukcije – Kazeinski adhezivi – Klasifikacija i zahtjevi izvedbe

EN 12436:2001

Adhesives for load-bearing timber structures -- Casein adhesives -- Classification and performance requirements

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 12536:2001

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Šipke za plinsko zavarivanje nelegiranih čelika i čelika otpornih na puzanje -- Razredba

EN 12536:2000

Welding consumables -- Rods for gas welding of non alloy and creep-resisting steels -- Classification

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 12541:2008

Sanitarne armature -- Ventili za tlačno ispiranje i ventili s automatskim isključivanjem PN 10 za pisoare

EN 12541:2002

Sanitary tapware -- Pressure flushing valves and automatic closing urinal valves PN 10

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 12543-2:2012

Staklo u graditeljstvu -- Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo -- 2. dio: Višeslojno sigurnosno staklo

ISO 12543-2:2011; EN ISO 12543-2:2011

Glass in building -- Laminated glass and laminated safety glass -- Part 2: Laminated safety glass

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 12543-3:2012

Staklo u graditeljstvu -- Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo -- 3. dio: Višeslojno staklo

ISO 12543-3:2011; EN ISO 12543-3:2011

Glass in building -- Laminated glass and laminated safety glass -- Part 3: Laminated glass

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 12608-1:2016

Profili od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U) za izradu prozora i vrata -- Razredba, zahtjevi i metode ispitivanja -- 1. dio: Nezaštićeni PVC-U profili svijetlih površina

EN 12608-1:2016

Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors -- Classification, requirements and test methods -- Part 1: Non-coated PVC-U profiles with light coloured surfaces

HRN EN 12608:2003

(EN 12608:2003)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 12666-1:2011

Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav

EN 12666-1:2005+A1:2011

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Polyethylene (PE) -- Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 12670:2015

Toplinsko naštrcavanje -- Dijelovi s toplinski naštrcanim prevlakama -- Tehnički uvjeti isporuke

ISO 12670:2011; EN ISO 12670:2015

Thermal spraying -- Components with thermally sprayed coatings -- Technical supply conditions

HRN EN 15311:2008

(EN 15311:2007)

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 12765:2016

Klasifikacija termoreaktivnih adheziva za drvo za nekonstrukcijske primjene

EN 12765:2016

Classification of thermosetting wood adhesives for non-structural applications

HRN EN 12765:2003

(EN 12765:2001)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 12825:2001

Podignuti podovi

EN 12825:2001

Raised access floors

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 12944-5:2008

Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavima boja -- 5. dio: Zaštitni sustavi boja

ISO 12944-5:2007; EN ISO 12944-5:2007

Paints and varnishes -- Corrosion protection of steel structures by protective paint systems -- Part 5: Protective paint systems

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 13022-1:2014

Staklo u graditeljstvu -- Konstrukcijska brtvila -- 1. dio: Stakleni proizvodi za sustave konstrukcijskih brtvila za jednostruka i višestruka stakla s osloncem i bez njega

EN 13022-1:2014

Glass in building -- Structural sealant glazing -- Part 1: Glass products for structural sealant glazing systems for supported and unsupported monolithic and multiple glazing

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 13084-1:2008

Samostojeći dimnjaci --1. dio: Opći zahtjevi

EN 13084-1:2007

Free-standing chimneys -- Part 1: General requirements

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 13084-2:2007

Samostojeći dimnjaci – 2. dio: Betonski dimnjaci

EN 13084-2:2007

Free-standing chimneys -- Part 2: Concrete chimneys

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 13108-8:2016

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 8. dio: Reciklažni asfalt

EN 13108-8:2016

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 8: Reclaimed asphalt

HRN EN 13108-8:2007

(EN 13108-8:2005)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 13180:2004

Ventilacija u zgradama -- Kanali -- Dimenzije i mehanički zahtjevi za gibljive kanale

EN 13180:2001

Ventilation for buildings -- Ductwork -- Dimensions and mechanical requirements for flexible ducts

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 13198:2004

Predgotovljeni betonski proizvodi – Namještaj za ulice i vrtove

EN 13198:2003

Precast concrete products -- Street furniture and garden products

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 13282-2:2015

Hidraulična veziva za ceste -- 2. dio: Normalno otvrdnjavajuća hidraulična veziva za ceste -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 13282-2:2015

Hydraulic road binders -- Part 2: Normal hardening hydraulic road binders -- Composition, specifications and conformity criteria

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 13282-3:2015

Hidraulična veziva za ceste -- 3. dio: Vrednovanje sukladnosti

EN 13282-3:2015

Hydraulic road binders -- Part 3: Conformity evaluation

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 13285:2010

Nevezane mješavine -- Specifikacije

EN 13285:2010

Unbound mixtures -- Specifications

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 13304:2009

Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specifikaciju oksidiranih bitumena

EN 13304:2009

Bitumen and bituminous binders -- Framework for specification of oxidised bitumens

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 13305:2009

Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specifikaciju tvrdih industrijskih bitumena

EN 13305:2009

Bitumen and bituminous binders -- Framework for specification of hard industrial bitumens

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 13353:2011

Ploče iz masivnog drva (SWP) -- Zahtjevi

EN 13353:2008+A1:2011

Solid wood panels (SWP) -- Requirements

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 13369:2013

Opća pravila za predgotovljene betonske elemente

EN 13369:2013

Common rules for precast concrete products

HRN EN 13369:2004

(EN 13369:2004)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 13377:2004

Predgotovljeni drveni nosači oplate – Zahtjevi, razredba i ocjena

EN 13377:2002

Prefabricated timber formwork beams -- Requirements, classification and assessment

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 13403:2004

Ventilacija u zgradama -- Kanali iz nemetala -- Kanali izrađeni od izolacijskih ploča

EN 13403:2003

Ventilation for buildings -- Non-metallic ducts -- Ductwork made from insulation ductboards

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 13476-1:2007

Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 1. dio: Opći zahtjevi i svojstva

EN 13476-1:2007

Plastic piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) -- Part 1: General requirements and performande characteristics

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 13476-2:2007

Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 2. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom površinom i sustav, tip A

EN 13476-2:2007

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) -- Part 2: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and external surface and the system, Type A

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 13476-3:2009

Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 3. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutrašnjom i profiliranom vanjskom površinom i sustav, tip B

EN 13476-3:2007+A1:2009

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) -- Part 3: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 13558:2008

Specifikacije za udarom oblikovane vučene akrilne ploče za tuš kade za upotrebu u kućanstvu

EN 13558:2003

Specifications for impact modified extruded acrylic sheets for shower trays for domestic purposes

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 13559:2008

Specifikacije za udarom oblikovane vučene ABS/akrilne ploče za kade i tuš kade za upotrebu u kućanstvu

EN 13559:2003

Specifications for impact modified coextruded ABS/Acrylic sheets for baths and shower trays for domestic purposes

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 13598-1:2010

Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacije za pomoćne spojnice uključujući plitke kontrolne komore

EN 13598-1:2010

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) -- Part 1: Specifications for ancillary fittings including shallow inspection chambers

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 13598-2:2016

Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 2. dio: Specifikacije za kontrolna okna i kontrolne komore

EN 13598-2:2016

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) -- Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers

HRN EN 13598-2:2009

(EN 13598-2:2009)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 13888:2010

Mase za fugiranje keramičkih pločica i ploča -- Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje

EN 13888:2009

Grout for tiles -- Requirements, evaluation of conformity, classification and designation

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 13918:2018

Zavarivanje -- Svornjaci i keramički prstenovi za elektrolučno zavarivanje svornjaka

ISO 13918:2017; EN ISO 13918:2018

Welding -- Studs and ceramic ferrules for arc stud welding

HRN EN ISO 13918:2008

(ISO 13918:2008; EN ISO 13918:2008)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 14024:2008

Metalni profili s prekinutim toplinskim mostom -- Mehanička svojstva -- Zahtjevi, dokazivanja i ispitivanja za procjenu

EN 14024:2004

Metal profiles with thermal barrier -- Mechanical performance -- Requirements, proof and tests for assessment

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 14081-2:2013

Drvene konstrukcije -- Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći -- 2. dio: Strojno razvrstavanje, dodatni zahtjevi za početno ispitivanje tipa

EN 14081-2:2010+A1:2012

Timber structures -- Strength graded structural timber with rectangular cross section -- Part 2: Machine grading, additional requirements for initial type testing

HRN EN 14081-2:2010

(EN 14081-2:2010)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 14081-3:2012

Drvene konstrukcije -- Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći -- 3. dio: Strojno razvrstavanje; dodatni zahtjevi za tvorničku kontrolu proizvodnje

EN 14081-3:2012

Timber structures -- Strength graded structural timber with rectangular cross section -- Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control

HRN EN 14081-3:2006

(EN 14081-3:2005)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 14171:2016

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Elektrode od pune žice, žice punjene praškom i kombinacije žica/prašak za elektrolučno zavarivanje pod praškom nelegiranih i sitnozrnatih čelika -- Razredba

ISO 14171:2016; EN ISO 14171:2016

Welding consumables -- Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode/flux combinations for submerged arc welding of non alloy and fine grain steels -- Classification

HRN EN 756:2004

(EN 756:2004)

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 14172:2015

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla -- Razredba

ISO 14172:2015; EN ISO 14172:2015

Welding consumables -- Covered electrodes for manual metal arc welding of nickel and nickel alloys -- Classification

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 14175:2008

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Plinovi i plinske mješavine za zavarivanje taljenjem i srodne postupke

ISO 14175:2008; EN ISO 14175:2008

Welding consumables -- Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 14178-1:2008

Staklo u graditeljstvu -- Osnovni zemnoalkalijski, silikatni, stakleni proizvodi -- 1. dio: Float staklo

EN 14178-1:2004

Glass in building -- Basic alkaline earth silicate glass products -- Part 1: Float glass

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 14188-4:2009

Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 4. dio: Specifikacije za premaze za uporabu s brtvenim masama

EN 14188-4:2009

Joint fillers and sealants -- Part 4: Specifications for primers to be used with joint sealants

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 14227-1:2013

Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 1. dio: Zrnate mješavine vezane cementom

EN 14227-1:2013

Hydraulically bound mixtures -- Specifications -- Part 1: Cement bound granular mixtures

HRN EN 14227-1:2005

(EN 14227-1:2004)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 14227-2:2013

Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 2. dio: Mješavine vezane troskom

EN 14227-2:2013

Hydraulically bound mixtures -- Specifications -- Part 2: Slag bound granular mixtures

HRN EN 14227-2:2004

(EN 14227-2:2004)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 14227-3:2013

Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 3. dio: Mješavine vezane letećim pepelom

EN 14227-3:2013

Hydraulically bound mixtures -- Specifications -- Part 3: Fly ash bound granular mixtures

HRN EN 14227-3:2004

(EN 14227-3:2004)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 14227-4:2013

Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 4. dio: Leteći pepeo za mješavine vezane hidrauličnim vezivom

EN 14227-4:2013

Hydraulically bound mixtures -- Specifications -- Part 4: Fly ash for hydraulically bound mixtures

HRN EN 14227-4:2004

(EN 14227-4:2004)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 14227-5:2013

Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 5. dio: Mješavine vezane hidrauličnim vezivom za ceste

EN 14227-5:2013

Hydraulically bound mixtures -- Specifications -- Part 5: Hydraulic road binder bound granular mixtures

HRN EN 14227-5:2004

(EN 14227-5:2004)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 14227-15:2015

Mješavine vezane hidrauličnim vezivom -- Specifikacije -- 15. dio: Tla stabilizirana hidrauličnim vezivom

EN 14227-15:2015

Hydraulically bound mixtures -- Specifications -- Part 5: Hydraulic road binder bound granular mixtures

HRN EN 14227-10:2007

(EN 14227-10:2006)

HRN EN 14227-11:2007

(EN 14227-11:2006)

HRN EN 14227-12:2007

(EN 14227-12:2006)

HRN EN 14227-13:2007

(EN 14227-13:2006)

HRN EN 14227-14:2007

(EN 14227-14:2006)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 14241-1:2013

Dimnjaci -- Brtve i brtvila od elastomera -- Zahtjevi za materijal i metode ispitivanja -- 1. dio: Brtve u dimovodnim cijevima

EN 14241-1:2013

Chimneys -- Elastomeric seals and elastomeric sealants -- Material requirements and test methods -- Part 1: Seals in flue liners

HRN EN 14241-1:2008

(EN 14241-1.2005)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRI CEN/TR 14245:2017

Cement -- Smjernice za primjenu norme EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«

CEN/TR 14245:2014

Cement -- Guidelines for the application of EN 197-2 Conformity Evaluation

HRN CR 14245:2004

(CR 14245:2001)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 14279:2009

Laminated Veneer Lumber (LVL) -- Definitions, classification and specifications

EN 14279:2004+A1:2009

Laminated Veneer Lumber (LVL) -- Definitions, classification and specifications

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 14293:2007

Adhezivi -- Ljepila za lijepljenje parketa na podlogu -- Metode ispitivanja i minimalni zahtjevi

EN 14293:2006

Adhesives -- Adhesives for bonding parquet to subfloor -- Test methods and minimum requirements

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 14343:2017

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Žičane elektrode, trakaste elektrode, žice i šipke za elektrolučno zavarivanje nehrđajućih i vatrootpornih čelika -- Razredba

ISO 14343:2017; EN ISO 14343:2017

Welding consumables -- Wire electrodes, strip electrodes, wires and rods for arc welding of stainless and heat resisting steels -- Classification

HRN EN ISO 14343:2010

(ISO 14343:2009; EN ISO 14343:2009)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 14364:2013

Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovi nezasićenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve

EN 14364:2013

Plastics piping systems for drainage and sewerage with or without pressure -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) -- Specifications for pipes, fittings and joints

HRN EN 14364:2008

(EN 14364:2006+A1:2008)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 14399-2:2015

Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 2. dio: Prikladnost za predopterećenje

EN 14399-2:2015

High-strength structural bolting assemblies for preloading -- Part 2: Suitability for preloading

HRN EN 14399-2:2008

(EN 14399-2:2005)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 14399-3:2015

Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 3. dio: Sustav HR -- Spojevi vijka sa šesterokutnom glavom i šesterokutne matice

EN 14399-3:2015

High-strength structural bolting assemblies for preloading -- Part 3: System HR -- Hexagon bolt and nut assemblies

HRN EN 14399-3:2008

(EN 14399-3:2005)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 14399-4:2015

Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 4. dio: Sustav HV -- Spojevi vijka sa šesterokutnom glavom i šesterokutne matice

EN 14399-4:2015

High-strength structural bolting assemblies for preloading -- Part 4: System HV -- Hexagon bolt and nut assemblies

HRN EN 14399-4:2008

(EN 14399-4:2005)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 14399-5:2015

Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 5. dio: Ravne podložne pločice

EN 14399-5:2015

High-strength structural bolting assemblies for preloading -- Part 5: Plain washers

HRN EN 14399-5:2008

(EN 14399-5:2005+AC:2006)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 14399-6:2015

Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 6. dio: Ravne podložne pločice, skošene

EN 14399-6:2015

High-strength structural bolting assemblies for preloading -- Part 6: Plain chamfered washers

HRN EN 14399-6:2008

(EN 14399-6:2015)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 14399-7:2008

Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 7. dio: Sustav HR -- Spojevi vijka s upuštenom glavom i matice

EN 14399-7:2007

High-strength structural bolting assemblies for preloading -- Part 7: System HR -- Countersunk head bolt and nut assemblies

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 14399-8:2008

Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 8. dio: Sustav HV -- Spojevi dosjednog vijka sa šesterokutnom glavom i šesterokutne matice

EN 14399-8:2007

High-strength structural bolting assemblies for preloading -- Part 8: System HV -- Hexagon fit bolt and nut assemblies

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 14399-9:2009

Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 9. dio: Sustav HR ili HV -- Izravni indikatori opterećenja za spojeve vijka i matice

EN 14399-9:2009

High-strength structural bolting assemblies for preloading -- Part 9: System HR or HV -- Direct tension indicators for bolt and nut assemblies

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 14399-10:2009

Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 10. dio: Sustav HRC -- Spojevi vijka i matice s kalibriranim predopterećenjem

EN 14399-10:2009

High-strength structural bolting assemblies for preloading -- Part 10: System HRC -- Bolt and nut assemblies with calibrated preload

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 14474:2005

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Beton s agregatom od drvenih strugotina -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 14474:2004

Precast concrete products -- Concrete with wood-chips as aggregate -- Requirements and test methods

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 14487-1:2005

Mlazni beton -- 1. dio: Definicije, specifikacije i sukladnost

EN 14487-1:2005

Sprayed concrete -- Part 1: Definitions, specifications and conformity

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 14525:2008

Duktilne željezne širokotolerantne spojnice i prirubnički priključci za upotrebu kod cijevi iz različitih materijala: duktilno željezo, sivi lijev, čelik, PVC-U PE, cement ojačan vlaknima

EN 14525:2004

Ductile iron wide tolerance couplings and flange adaptors for use with pipes of different materials: ductile iron, grey iron, steel, PVC-U PE, fibre-cement

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 14758-1:2012

Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Polipropilen s mineralnim modifikatorima (PP-MD) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav

EN 14758-1:2012

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Polypropylene with mineral modifiers (PP-MD) -- Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 15081:2008

Industrijski zaporni uređaji -- Ugradbene garniture za spajanje djelomično zakretnog pogonskog člana zapornog uređaja

EN 15081:2007

Industrial valves -- Mounting kits for part-turn valve actuator attachment

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 15091:2014

Sanitarne armature -- Elektroničko otvaranje i zatvaranje sanitarnih armatura

EN 15091:2013

Sanitary tapware -- Electronic opening and closing sanitary tapware

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 15101-1:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Na mjestu oblikovani izolacijski proizvodi od celuloznog punila (LFCI) -- 1. dio: Specifikacija za proizvode prije ugradnje

EN 15101-1:2013

Thermal insulation products for buildings -- In-situ formed loose fill cellulose (LFCI) products -- Part 1: Specification for the products before installation

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 15191:2010

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Razredba svojstava betona ojačanog staklenim vlaknima

EN 15191:2009

Precast concrete products -- Classification of glassfibre reinforced concrete performance

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 15200:2008

Sanitarni uređaji -- Višenamjenske kabine za tuširanje

EN 15200:2007

Sanitary appliances -- Multifunction shower cabinets

20. 4. 2018.20. 4. 2018.
HRN EN 15200:2008/Ispr.1:2010EN 15200:2007/AC:200920. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN CEN/TR 15225:2006

Smjernice za tvorničku kontrolu proizvodnje za označavanje oznakom CE (potvrđivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove

CEN/TR 15225:2005

Guidance on Factory Production Control for the CE Marking (Attestation of Conformity 2+) of designed masonry mortars

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 15228:2009

Konstrukcijsko drvo -- Zaštita konstrukcijskoga drva protiv štetnih utjecaja biološkog podrijetla

EN 15228:2009

Structural timber -- Structural timber preservative treated against biological attack

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 15334:2008

Sanitarni uređaji -- Metakrilne disperzije sa visokim sadržajem punila

EN 15334:2007

Sanitary appliances -- Methacrylic dispersions of high filler content

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 15422:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Specifikacija staklenih vlakana za ojačanje mortova i betona

EN 15422:2008

Precast concrete products -- Specification of glassfibres for reinforcement of mortars and concretes

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 15425:2017

Adhezivi -- Jednokomponentni poliuretani za drvne strukture pod opterećenjem -- Klasifikacija i zahtjevi graničnih svojstava uporabljivosti

EN 15425:2017

Adhesives -- One component polyurethane (PUR) for load-bearing timber structures -- Classification and performance requirements

HRN EN 15425:2008

(EN 15425:2008)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 15434:2010

Staklo u graditeljstvu -- Norma za proizvod za konstrukcijsko i/ili ultravioletno, otporno konstrukcijsko brtvilo (za upotrebu s konstrukcijskim brtvilom stakla i/ili izolacijskog stakla s izloženim brtvilom)

EN 15434:2006+A1:2010

Glass in building -- Product standard for structural and/or ultra-violet resistant sealant (for use with structural sealant glazing and/or insulating glass units with exposed seals)

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 15480:2005

Samonarezni vijci sa šesterokutnom prirubnom glavom

ISO 15480:1999; EN ISO 15480:1999

Hexagon washer head drilling screws with tapping screw thread

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 15564:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Beton vezan smolama -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 15564:2008

Precast concrete products -- Resin bound concrete -- Requirements and test methods

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 15636:2011

Sanitarni uređaji -- Tuš kade izrađene od udarom oblikovanih ekstrudiranih akrilnih ploča -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 15636:2010

Sanitary appliances -- Shower trays made from impact modified extruded acrylic sheets -- Requirements and test methods

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 15681-1:2016

Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog aluminij silikatnog stakla -- 1. dio: Definicije i opća fizikalna i mehanička svojstva

EN 15681-1:2016

Glass in building -- Basic alumino silicate glass products -- Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 15719:2015

Sanitarni uređaji -- Kade izrađene udarom oblikovanih koekstrudiranih ABS/akrilnih ploča -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 15719:2015

Sanitary appliances -- Baths made from impact modified coextruded ABS/acrylic sheets -- Requirements and test methods

HRN EN 15719:2010

(EN 15719:2009)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN 15720:2010

Sanitarni uređaji -- Tuš kade izrađene udarom oblikovanih koekstrudiranih ABS/akrilnih ploča -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 15720:2009

Sanitary appliances -- Shower trays made from impact modified coextruded ABS/acrylic sheets -- Requirements and test methods

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 15752-1:2014

Staklo u graditeljstvu -- Samoljepljive polimerne folije -- 1. dio: Definicije i zahtjevi

EN 15752-1:2014

Glass in building -- Adhesive backed polymeric film -- Part 1: Definitions and requirements

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 15755-1:2014

Staklo u graditeljstvu -- Staklo sa samoljepljivom polimernom folijom -- 1. dio: Definicije i zahtjevi

EN 15755-1:2014

Glass in building -- Adhesive backed polymeric filmed glass -- Part 1: Definitions and requirements

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 15874-1:2013

Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Općenito

ISO 15874-1:2013; EN ISO 15874-1:2013

Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polypropylene (PP) -- Part 1: General

HRN EN ISO 15874-1:2004

(ISO 15874-1:2003; EN ISO 15874-1:2003)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 15874-2:2013

Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 2. dio: Cijevi

ISO 15874-2:2013; EN ISO 15874-2:2013

Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polypropylene (PP) -- Part 2: Pipes

HRN EN ISO 15874-2:2004

(ISO 15874-2:2003; EN ISO 15874-2:2003)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 15874-3:2013

Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 3. dio: Spojnice

ISO 15874-3:2013; EN ISO 15874-3:2013

Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polypropylene (PP) -- Part 3: Fittings

HRN EN ISO 15874-3:2004

(ISO 15874-3:2003; EN ISO 15874-3:2003)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 15874-5:2013

Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu

ISO 15874-5:2013; EN ISO 15874-5:2013

Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polypropylene (PP) -- Part 5: Fitness for purpose of the system

HRN EN ISO 15874-5:2013

(ISO 15874-5:2013; EN ISO 15874-5:2013)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 15875-2:2004

Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Umreženi polietilen (PE-X) -- 2. dio: Cijevi

ISO 15875-2:2003; EN ISO 15875-2:2003

Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Crosslinked polyethylene (PE-X) -- Part 2: Pipes

20. 4. 2018.20. 4. 2018.
HRN EN ISO 15875-2:2004/A1:2007ISO 15875-2:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15875-2:2003/A1:200720. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 15875-3:2004

Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Umreženi polietilen (PE-X) -- 3. dio: Spojnice

ISO 15875-3:2003; EN ISO 15875-3:2003

Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Crosslinked polyethylene (PE-X) -- Part 3: Fittings

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 15876-2:2017

Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polibuten (PB) -- 2. dio: Cijevi

ISO 15876-2:2017; EN ISO 15876-2:2017

Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polybutene (PB) -- Part 2: Pipes

HRN EN ISO 15876-2:2004

(ISO 15876-2:2003; EN ISO 15876-2:2003)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 15876-3:2017

Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polibuten (PB) -- 3. dio: Spojnice

ISO 15876-3:2017; EN ISO 15876-3:2017

Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polybutene (PB) -- Part 3: Fittings

HRN EN ISO 15876-3:2004

(ISO 15876-3:2003; EN ISO 15876-3:2003)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 15877-2:2009

Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Klorirani poli(vinilklorid) (PVC-C) -- 2. dio: Cijevi

ISO 15877-2:2009; EN ISO 15877-2:2009

Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) -- Part 2: Pipes

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 15877-3:2009

Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Klorirani poli(vinilklorid) (PVC-C) -- 3. dio: Spojnice

ISO 15877-3:2009; EN ISO 15877-3:2009

Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) -- Part 3: Fittings

20. 4. 2018.20. 4. 2018.
HRN EN ISO 15877-3:2009/A1:2011ISO 15877-3:2009/Amd 1:2010; EN ISO 15877-3:2009/A1:201020. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 15976:2005

Oklopljene zakovice zatvorenog struka s prekidnim trnom i zaobljenom glavom -- St/St

ISO 15976:2002; EN ISO 15976:2002

Closed end blind rivets with break pull mandrel and protruding head -- St/St

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 15979:2005

Oklopljene zakovice šupljeg struka s prekidnim trnom i zaobljenom glavom -- St/St

ISO 15979:2002; EN ISO 15979:2002

Open end blind rivets with break pull mandrel and protruding head -- St/St

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 15980:2005

Oklopljene zakovice šupljeg struka s prekidnim trnom i upuštenom glavom -- St/St

ISO 15980:2002; EN ISO 15980:2002

Open end blind rivets with break pull mandrel and countersunk head -- St/St

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 15983:2005

Oklopljene zakovice šupljeg struka s prekidnim trnom i zaobljenom glavom -- A2/A2

ISO 15983:2002; EN ISO 15983:2002

Open end blind rivets with break pull mandrel and protruding head -- A2/A2

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 15984:2005

Oklopljene zakovice šupljeg struka s prekidnim trnom i upuštenom glavom -- A2/A2

ISO 15984:2002; EN ISO 15984:2002

Open end blind rivets with break pull mandrel and countersunk head -- A2/A2

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN 16025-1:2013

Toplinsko i/ili zvučno izolacijski proizvodi za zgradarstvo -- Vezani EPS balastni materijal -- 1. dio: Zahtjevi za tvornički predmiješanu EPS suhu žbuku

EN 16025-1:2013

Thermal and/or sound insulating products in building construction -- Bound EPS ballastings -- Part 1: Requirements for factory premixed EPS dry plaster

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 16475-3:2016

Dimnjaci -- Pribor -- 3. dio: Regulatori podtlaka, uređaji za zatvaranje i kombinirani sustavi za dovod sekundarnog zraka -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 16475-3:2016

Chimneys -- Accessories -- Part 3: Draught regulators, standstill opening devices and combined secondary air devices -- Requirements and test methods

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 16475-7:2016

Dimnjaci -- Pribor -- 7. dio: Kišne kape -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 16475-7:2016

Chimneys -- Accessories -- Part 7: Rain caps -- Requirements and test methods

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN 16497-1:2015

Dimnjaci -- Sustavi dimnjaka od betona -- 1. dio: Primjena kod neodzračnih sustava

EN 16497-1:2015

Chimneys -- Concrete System Chimneys -- Part 1: Non-balanced flue applications

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 16834:2013

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Žičane elektrode, žice, šipke i depoziti za elektrolučno zavarivanje sa zaštitom plina za čelike visoke čvrstoće -- Razredba

ISO 16834:2012; EN ISO 16834:2012

Welding consumables -- Wire electrodes, wires, rods and deposits for gas shielded arc welding of high strength steels -- Classification

HRN EN ISO 16834:2008

(ISO 16834:2006; EN ISO 16834:2007)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 17632:2016

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Žice punjene praškom za elektrolučno zavarivanje sa zaštitnim i bez zaštitnog plina za nelegirane i sitnozrnate čelike -- Razredba

ISO 17632:2015; EN ISO 17632:2015

Welding consumables -- Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of non-alloy and fine grain steels -- Classification

HRN EN ISO 17632:2008

(ISO 17632:2004; EN ISO 17632:2008)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 17633:2018

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Žice punjene praškom i šipke za elektrolučno zavarivanje sa zaštitnim plinom i bez zaštitnog plina za nehrđajuće čelike i čelike otporne na visoke temperature -- Razredba

ISO 17633:2017; EN ISO 17633:2018

Welding consumables -- Tubular cored electrodes and rods for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of stainless and heat-resisting steels -- Classification

HRN EN ISO 17633:2010

(ISO 17633:2010; EN ISO 17633:2010)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.

HRN EN ISO 17634:2015

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Žice punjene praškom za elektrolučno zavarivanje sa zaštitnim plinom za čelike otporne na puzanje -- Razredba

ISO 17634:2015; EN ISO 17634:2015

Welding consumables -- Tubular cored electrodes for gas shielded metal arc welding of creep-resisting steels -- Classification

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 18273:2016

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Žičane elektrode, žice i šipke za zavarivanje aluminija i aluminijevih legura -- Razredba

ISO 18273:2015; EN ISO 18273:2015

Welding consumables -- Wire electrodes, wires and rods for welding of aluminium and aluminium alloys -- Classification

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 18274:2011

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Elektrode od pune žice, trakaste elektrode, pune žice i pune šipke za zavarivanje taljenjem nikla i legura nikla -- Razredba

ISO 18274:2010; EN ISO 18274:2010

Welding consumables -- Solid wire electrodes, solid strip electrodes, solid wires and solid rods for fusion welding of nickel and nickel alloys -- Classification

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 18275:2013

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje (REL) čelika visoke čvrstoće -- Razredba

ISO 18275:2011; EN ISO 18275:2012

Welding consumables -- Covered electrodes for manual metal arc welding of high-strength steels -- Classification

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 18276:2017

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Žice punjene praškom za elektrolučno zavarivanje sa zaštitnim plinom i bez zaštitnog plina za čelike povišene čvrstoće -- Razredba

ISO 18276:2017; EN ISO 18276:2017

Welding consumables -- Tubular cored electrodes for gas-shielded and non-gas-shielded metal arc welding of high-strength steels -- Classification

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 21003-2:2008

Višeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u zgradama -- 2. dio: Cijevi

ISO 21003-2:2008; EN ISO 21003-2:2008

Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings -- Part 2: Pipes

20. 4. 2018.20. 4. 2018.
HRN EN ISO 21003-2:2008/A1:2011ISO 21003-2:2008/Amd 1:2011; EN ISO 21003-2:2008/A1:201120. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 21003-3:2008

Višeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u zgradama -- 3. dio: Spojnice

ISO 21003-3:2008; EN ISO 21003-3:2008

Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings -- Part 3: Fittings

20. 4. 2018.20. 4. 2018.

HRN EN ISO 21952:2013

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Žičane elektrode, žice, šipke i depoziti za elektrolučno zavarivanje sa zaštitom plina za čelike otporne na puzanje -- Razredba

ISO 21952:2012; EN ISO 21952:2012

Welding consumables -- Wire electrodes, wires, rods and deposits for gas shielded arc welding of creep-resisting steels -- Classification

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 24373:2010

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Pune žice i šipke za zavarivanje taljenjem bakra i legura bakra -- Razredba

ISO 24373:2008; EN ISO 24373:2009

Welding consumables -- Solid wires and rods for fusion welding of copper and copper alloys -- Classification

20. 4. 2018.20. 4. 2020.

HRN EN ISO 26304:2018

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Elektrode od pune žice, elektrode od žice punjene praškom i kombinacije elektrode i praška za elektrolučno zavarivanje pod praškom čelika visoke čvrstoće -- Razredba

ISO 26304:2017; EN ISO 26304:2018

Welding consumables -- Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode-flux combinations for submerged arc welding of high strength steels -- Classification

HRN EN ISO 26304:2012

(ISO 26304:2011; EN ISO 26304:2011)

20. 4. 2018.20. 4. 2019.


PRILOG II.

GRAĐEVNI PROIZVODI ZA KOJE SU SVOJSTVA I BITNE ZNAČAJKE TE NAČIN PROVOĐENJA POSTUPKA OCJENJIVANJA I PROVJERE STALNOSTI SVOJSTAVA PROPISANI OVIM PROPISOM

II.1. Staklene mrežice koje se rabe u graditeljstvu

II.1.1. Obzirom na namjeravanu uporabu staklene mrežice rabe se za:

1. završnu obradu unutarnjih zidova i stropova

2. unutarnje žbukanje

3. vanjsko žbukanje

4. armiranje spojeva različitih materijala i saniranje pukotina

5. armiranje podnih obloga

6. druge namjene koja nije obuhvaćena posebnim propisima.

II.1.2. Svojstva i bitne značajke te ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava staklenih mrežica

II.1.2.1. Staklena mrežica za završnu obradu unutarnjih zidova i stropova:

II.1.2.1.1. Svojstva i bitne značajke:

a) vlačna čvrstoća: srednja vrijednost vlačne čvrstoće mora biti veća od 15 N/mm i niti jedna pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 13,5 N/mm pri početnom ispitivanju (inicijalna vlačna čvrstoća), a vlačna čvrstoća nakon tretiranja u agresivnom mediju mora biti veća od 50% od inicijalne vlačne čvrstoće.

b) površinska masa i veličina oka mora biti primjerena namjeni: ako posebnim propisom ili projektom nije drukčije određeno, smatra se da su namjeni primjerena površinska masa od 50 do 90 gr/m2 i otvor oka od 3 x 3 mm do 6 × 6 mm.

II.1.2.1.2. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava staklene mrežice za završnu obradu unutarnjih zidova i stropova provodi se prema Sustavu 4.

II.1.2.2. Staklena mrežica za unutarnje žbukanje, staklena mrežica za vanjsko žbukanje, staklena mrežica za armiranje spojeva različitih materijala i saniranje pukotina:

II.1.2.2.1. Svojstva i bitne značajke:

a) vlačna čvrstoća: srednja vrijednost vlačne čvrstoće mora biti veća od 30 N/mm i niti jedna pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 27,0 N/mm pri početnom ispitivanju (inicijalna vlačna čvrstoća), a vlačna čvrstoća nakon tretiranja u agresivnom mediju mora biti veća od 50% od inicijalne vlačne čvrstoće.

b) površinska masa i veličina oka mora biti primjerena namjeni: ako posebnim propisom ili projektom nije drukčije određeno, smatra se da su namjeni primjerena površinska masa od 90 do 130 gr/m2 i otvor oka od 4 × 4 mm do 12 × 12 mm.

II.1.2.2.2. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava staklene mrežice za unutarnje žbukanje provodi se prema Sustavu 4.

II.1.2.2.3. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava staklene mrežice za vanjsko žbukanje te staklene mrežice za armiranje spojeva različitih materijala i saniranje pukotina provodi se prema Sustavu 3.

II.1.2.2.4. Ako je namjeravana uporaba staklene mrežice takva da se primjenjuju propisi o djelovanju požara, ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava staklene mrežice za vanjsko žbukanje te staklene mrežice za armiranje spojeva različitih materijala i saniranje pukotina provodi se prema Sustavu 1.

II.1.2.3. Staklena mrežica za armiranje podnih obloga:

II.1.2.3.1. Svojstva i bitne značajke:

a) vlačna čvrstoća: srednja vrijednost vlačne čvrstoće mora biti veća od 40 N/mm i niti jedna pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 36,0 N/mm pri početnom ispitivanju (inicijalna vlačna čvrstoća), a vlačna čvrstoća nakon tretiranja u agresivnom mediju mora biti veća od 50% od inicijalne vlačne čvrstoće.

b) površinska masa i veličina oka mora biti primjerena namjeni: ako posebnim propisom ili projektom nije drukčije određeno, smatra se da su namjeni primjerena površinska masa od 120 do 200 gr/m2 i otvor oka od 30 × 30 mm do 50 × 50 mm.

II.1.2.3.2. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava staklene mrežice za armiranje podnih obloga provodi se prema Sustavu 3.

II.1.2.4. Staklena mrežica za druge namjene koja nije obuhvaćena posebnim propisima:

II.1.2.4.1. Svojstva i bitne značajke:

a) vlačna čvrstoća: srednja vrijednost vlačne čvrstoće mora biti veća od 40 N/mm i niti jedna pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 36,0 N/mm pri početnom ispitivanju (inicijalna vlačna čvrstoća), a vlačna čvrstoća nakon tretiranja u agresivnom mediju mora biti veća od 50% od inicijalne vlačne čvrstoće.

b) površinska masa i veličina oka mora biti primjerena namjeni: ako posebnim propisom ili projektom nije drukčije određeno, smatra se da su namjeni primjerena površinska masa od 145 do 210 gr/m2 i otvor oka od 3 × 3 mm do 7 × 7 mm.

II.1.2.4.2. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava staklene mrežice za druge namjene koja nije obuhvaćena posebnim propisima provodi se prema Sustavu 1.

II.1.3. Radnje ispitivanja prema propisanom sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava staklenih mrežica iz točke II.1.2. obuhvaćaju određivanje vlačne čvrstoće i istezanja pri prekidu staklene mrežice prema normi HRN EN 13496:2004.

II.1.4. Tehnička uputa za staklene mrežice uz podatke propisane posebnim propisom mora sadržavati i podatke o:

a) namjeravanoj uporabi staklene mrežice

b) svojstvima i bitnim značajkama staklene mrežice, i to vrijednosti:

– vlačne čvrstoće

– površinske mase i

– otvora oka.

II.2. Prozori i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija koje pripadaju različitim požarnim odjeljcima (u daljnjem tekstu: prozori i vrata)

II.2.1. Svojstva i bitne značajke te ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava prozora i vrata

II.2.1.1. Svojstva i bitne značajke

Svojstva i bitne značajke prozora i vrata moraju odgovarati zahtjevima posebnog propisa kojima su uređeni otpornost na požar i drugi zahtjevi kojima građevina mora zadovoljiti u slučaju požara, te se moraju svrstati u razred otpornosti na požar odnosno razred propusnosti na dim određen normama HRN EN 13501-2 i HRN EN 16034.

II.2.1.2. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava prozora i vrata glede otpornosti na požar odnosno propusnosti na dim provodi se prema Sustavu 1.

II.2.1.3. Iznimno od točke II.2.1.2. do datuma završetka razdoblja koegzistencije za usklađenu normu koja uređuje otpornost na požar i/ili kontrolu propusnosti dima prozora i vrata, a najkasnije do 31. listopada 2019. godine, ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava prozora i vrata provodi se prema Sustavu 3.

II.2.2. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava prema sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva prozora i vrata iz točke II.2.1.3. obuhvaća određivanje glede otpornosti na požar odnosno propusnosti na dim prema ispitnim normama HRN EN 1634-1 i HRN EN 1634-3 uz mogućnost primjene normi proširene primjene HRN EN 15269-1, HRN EN 15269-2, HRN EN 15269-3, HRN EN 15269-5, HRN EN 15269-7, HRN EN 15269-10 i HRN EN 15269-20.

II.2.3. Tehnička uputa za prozore i vrata uz podatke propisane posebnim propisom mora sadržavati i podatke o svojstvima i bitnim značajkama prozora i vrata, i to vrijednosti:

– razreda otpornosti na požar i

– razreda propusnosti na dim.

II.2.4. Norme za određivanje otpornosti na požar odnosno propusnosti na dim

II.2.4.1. HRN EN 13501-2:2016 – Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar, isključujući ventilaciju (EN 13501-2:2016)

II.2.4.2. HRN EN 16034:2014 – Vrata za pješake, industrijska, komercijalna, garažna vrata i prozori koji se mogu otvarati -- Norma za proizvod, izvedbene značajke -- Otpornost na požar i/ili kontrola propusnosti dima (EN 16034:2014)

II.2.4.3. HRN EN 1634-1:2014 – Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata i sklopova za zatvaranje, prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na požar vrata i sklopova za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-1:2014)

II.2.4.4. HRN EN 1634-3:2008 – Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvarači za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006)

II.2.4.5. HRN EN 15269-1:2010 – Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 15269-1:2010)

II.2.4.6. HRN EN 15269-2:2012 – Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 2. dio: Otpornost na požar zaokretnih čeličnih vrata (EN 15269-2:2012)

II.2.4.7. HRN EN 15269-3:2012 – Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 3. dio: Otpornost na požar zaokretnih drvenih vrata i prozora s drvenim okvirima koji se mogu otvarati (EN 15269-3:2012)

II.2.4.8. HRN EN 15269-5:2016 – Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 5. dio: Otpornost na požar zaokretnih staklenih vrata s metalnim dovratnikom i prozora koji se mogu otvarati (EN 15269-5:2014+A1:2016)

II.2.4.9. HRN EN 15269-7:2009 – Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 7. dio: Otpornost na požar čeličnih kliznih vrata (EN 15269-7:2009)

II.2.4.10. HRN EN 15269-10:2011 – Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 10. dio: Otpornost na požar sustava čeličnih roleta (EN 15269-10:2011)

II.2.4.11. HRN EN 15269-20:2009 – Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 20. dio: Dimopropusnost zaokretnih čeličnih i drvenih vrata, te staklenih vrata s metalnim dovratnikom (EN 15269-20:2009).