Odluka o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz preporuke europskog odbora za sistemske rizike od 8. siječnja 2018. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike ( ESRB/2018/1)

NN 41/2018 (4.5.2018.), Odluka o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz preporuke europskog odbora za sistemske rizike od 8. siječnja 2018. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike ( ESRB/2018/1)

Hrvatska narodna banka

800

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.), članka 4. stavka 1. točke 3. i članka 11. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.), članka 458. stavka 5. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27. 6. 2013.), članka 3. stavka 2. Odluke o postupku priznavanja mjera makrobonitetne politike koje su donijela odgovarajuća tijela drugih država članica Europske unije i postupku procjene prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike (»Narodne novine«, br. 60/2017.) i Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 8. siječnja 2018. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/1) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU MJERE MAKROBONITETNE POLITIKE IZ PREPORUKE EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE OD 8. SIJEČNJA 2018. O IZMJENI PREPORUKE ESRB/2015/2 O PROCJENI PREKOGRANIČNIH UČINAKA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE I O DOBROVOLJNOJ UZAJAMNOSTI ZA MJERE MAKROBONITETNE POLITIKE (ESRB/2018/1)

1. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se uzajamna primjena mjere makrobonitetne politike koju je donijelo odgovarajuće tijelo Finske, a čiju je uzajamnu primjenu preporučio Europski odbor za sistemske rizike (u nastavku teksta: ESRB).

2. UZAJAMNO PRIZNAVANJE MJERA

Priznavanje mjere

Članak 2.

(1) Hrvatska narodna banka priznaje i propisuje uzajamnu primjenu minimalne razine od 15% za prosječni ponder rizika na izloženosti kreditnih institucija prema Finskoj koje primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (u nastavku teksta: kreditne institucije s IRB pristupom) na osnovi odobrenih kredita sektoru stanovništva u Finskoj osiguranih hipotekom na stambenim nekretninama koje se nalaze u Finskoj.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, na kreditne institucije primjenjuje se izuzeće (de minimis) ako im izloženosti prema sektoru stanovništva na finskom hipotekarnom tržištu ne prelaze jednu milijardu eura.

3. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 137-020/04-18/BV

Zagreb, 26. travnja 2018.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.