Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata

NN 42/2018 (9.5.2018.), Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata

Vlada Republike Hrvatske

806

Na temelju članka 46. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. svibnja 2018. godine donijela

UREDBU

O NAČINU USTROJAVANJA, SADRŽAJU I VOĐENJU SREDIŠNJEG ELEKTRONIČKOG REGISTRA RAZVOJNIH PROJEKATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se način ustrojavanja, sadržaj i vođenje Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata (u daljnjem tekstu: Registar projekata), način povezivanja razvojnih projekata s aktima strateškog planiranja, utvrđuju se obveznici unosa podataka u Registar projekata, vlasništvo nad Registrom projekata, način unosa podataka te vrste podataka koji se unose u Registar projekata.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. akti strateškog planiranja su Nacionalna razvojna strategija, višesektorske i sektorske strategije, nacionalni planovi, planovi razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, program Vlade Republike Hrvatske, program konvergencije, nacionalni program reformi te provedbeni programi središnjih tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

2. faza planiranja je faza pripreme projekta koja obuhvaća izradu dokumentacije potrebne za provedbu projekta, izradu proračuna i cjelovitog plana provedbe te procjenu troškova i koristi projekta

3. faza provedbe je faza nakon završetka faze planiranja koja započinje donošenjem odluke o financiranju projekta i/ili raspisivanjem postupka javne nabave povezanog s realizacijom projekta

4. idejna faza je faza pripreme projekta koja obuhvaća definiranje obuhvata projekta, procjenu potrebnih resursa za realizaciju projekta i procjenu izvedivosti projekta

5. informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem je informacijsko-komunikacijska platforma koja se koristi za prikupljanje, analizu i pohranu podataka i pokazatelja za izradu, praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja i razvojnih projekata koji su u pripremi

6. javno tijelo je svako tijelo koje je naručitelj u smislu propisa kojim se uređuje područje javne nabave, a formalno je odgovorno za pripremu, ugovaranje i provedbu određenog razvojnog projekta

7. koordinator za strateško planiranje je unutarnja ustrojstvena jedinica nadležna za poslove strateškog planiranja u središnjem tijelu državne uprave

8. lokalni koordinator je pravna ili fizička osoba koju je općinski načelnik ili gradonačelnik kao predstavnik jedinice lokalne samouprave odredio za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja na razini jedinice lokalne samouprave

9. razvojni projekt je projekt čiji je nositelj javno tijelo i kojim se doprinosi postizanju razvojnih smjerova i strateških ciljeva definiranih u okviru akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja, od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te akata povezanih s okvirom za gospodarsko upravljanje EU-a i s korištenjem fondova EU-a

10. regionalni koordinator je pravna osoba osnovana sukladno propisu koji uređuje područje politike regionalnog razvoja, radi učinkovite koordinacije poslova strateškog planiranja i poticanja regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave

11. Registar projekata je informacijska baza razvojnih projekata sa svim pripadajućim podacima o razvojnim projektima koji su u pripremi od strane javnih tijela

12. strateški projekt regionalnog razvoja je razvojni projekt čiji je nositelj javno tijelo i koji za cilj ima jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj regionalne infrastrukture, horizontalnu i/ili vertikalnu integraciju lanca vrijednosti jednog ili više sektora, sustavna ili pilot rješenja kojim se odgovara na jedan ili više društvenih izazova te kojim se sinergijski djeluje u smislu koristi i učinka na razvoj određenog područja za koji se sklapa razvojni sporazum

13. upravno područje je skup upravnih i drugih stručnih poslova koje obavlja javno tijelo u okviru svog djelokruga.

II. REGISTAR PROJEKATA

Članak 3.

Registar projekata ustrojava se radi učinkovitog planiranja provedbe i postizanja vizije razvoja, strateških i posebnih ciljeva definiranih u okviru akata strateškog planiranja, s ciljem evidentiranja i praćenja pripreme razvojnih projekata (u daljnjem tekstu: projekata) koji su u različitim fazama pripreme od strane javnih tijela.

Članak 4.

(1) U Registar projekata upisuju se projekti od projektne ideje i pokretanja razrade projekta (idejna faza) do završetka definiranja i razrade projekta (faza planiranja).

(2) U Registar projekata ne upisuju se projekti koji su u fazi provedbe.

Članak 5.

Registar projekata sadrži najmanje sljedeće podatke o projektima:

– naziv

– identifikacijsku oznaku

– naziv nositelja projekta

– OIB nositelja projekta

– podatke o kontakt osobi

– opis projekta

– lokaciju predviđenu za realizaciju projekta

– teritorijalni obuhvat

– upravno područje

– predviđeno trajanje projekta

– značaj projekta u odnosu na strateški cilj iz ak(a)ta strateškog planiranja

– podatke o svim partnerima

– ukupnu procijenjenu vrijednost

– stupanj pripremljenosti

– popis raspoložive projektne dokumentacije

– podatke o izvorima financiranja.

Članak 6.

(1) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ustrojava Registar projekata, nadležno je za njegovo vođenje te raspolaže svim pravima koja iz toga proizlaze.

(2) Registar projekata vodi se u elektroničkom obliku.

(3) Ministarstvo osigurava tehničke i programske osnove za ustrojavanje Registra projekata.

(4) Vlasnik Registra projekata i svih podataka u Registru projekata je Republika Hrvatska, zastupana po Ministarstvu, koje ima sve nadležnosti, uvid u cjelokupni sadržaj Registra projekata, utvrđuje pojedine razine ovlaštenja (ograničenja) drugim korisnicima te je nadležno za dodjelu i oduzimanje razina ovlaštenja pojedinim korisnicima.

III. POVEZIVANJE REGISTRA PROJEKATA S DRUGIM INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I BAZAMA PODATAKA

Članak 7.

Ministarstvo Registar projekata ustrojava, implementira i razvija na način koji će, u skladu s propisima o državnoj informacijskoj infrastrukturi, omogućiti povezivanje s registrima podataka koje vode druga javna tijela u Republici Hrvatskoj.

IV. OBVEZNICI UNOSA PODATAKA

Članak 8.

Obveznici unosa podataka (u daljnjem tekstu: OUP) u Registar projekata su sva javna tijela u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.

(1) OUP može poduzeti sve radnje u okviru svojeg ovlaštenja koje su neophodne za pristup sadržaju Registra projekata i njegovo redovito korištenje.

(2) Svaki OUP dužan je na zahtjev Ministarstva dostaviti popis osoba ovlaštenih za pristup Registru projekata.

(3) U slučaju promjene ovlaštenih osoba unutar OUP-a, čelnik OUP-a dužan je o tome obavijestiti Ministarstvo u roku 15 dana od dana nastanka promjene.

V. UNOS PODATAKA

Članak 10.

(1) Unos podataka u Registar projekata obavljaju ovlaštene osobe OUP-a.

(2) Svakoj ovlaštenoj osobi OUP-a Ministarstvo dodjeljuje pristupne podatke kojima se ona prijavljuje u Registar projekata. S pristupnim podacima postupa se u skladu s Uputama za korištenje informacijskog sustava (u daljnjem tekstu: Upute) iz članka 45. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17).

(3) Svaki OUP treba imati mogućnost nesmetanog i sustavnog unosa podataka u Registar projekata.

(4) Unos podataka od strane OUP-a obavlja se putem računala, upisom u predviđene obrasce, redoslijedom i načinom propisanim u Uputama.

(5) Izmjena i/ili ažuriranje podataka o projektima unesenim u Registar projekata obavlja se nakon nastanka svake promjene koja utječe na daljnji razvoj određenog projekta.

Članak 11.

(1) U Registar projekata unose se podaci o projektima javnih tijela te se isti povezuju s razvojnim ciljevima, mjerama i pokazateljima u okviru akata strateškog planiranja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

(2) U Registar projekata unose se podaci o projektima koji se nalaze u idejnoj fazi ili fazi planiranja, sukladno članku 4. ove Uredbe.

(3) Prilikom prvog unosa u Registar projekata sustav za svaki razvojni projekt iz stavka 1. ovoga članka generira jedinstvenu i nepromjenjivu identifikacijsku oznaku projekta.

Članak 12.

(1) Svaki spremljeni unos, izmjena ili brisanje podataka ostaju trajno zapisani u Registru projekata, zajedno s identifikacijskim podacima ovlaštene osobe koja unosi, mijenja ili briše podatak.

(2) Registar projekata omogućava pregled povijesti zabilježenih unosa, izmjena ili brisanja podataka.

(3) Razvojni projekt koji je unesen u Registar projekata ne može se ukloniti, već ostaje u njemu trajno pohranjen.

VI. VERIFIKACIJA UNESENIH PODATAKA

Članak 13.

Lokalni i regionalni koordinatori te koordinatori za strateško planiranje obvezni su, u skladu sa svojim nadležnostima propisanim odredbama zakona kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i zakona kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske, redovito provjeravati opravdanost upisa projekta u Registar projekata te relevantnost i ispravnost podataka unesenih u Registar projekata od strane OUP-a.

VII. KORISNIČKE RAZINE OVLAŠTENJA

Članak 14.

(1) Ovlaštenje za korištenje Registra projekata Ministarstvo dodjeljuje ovisno o upravnom području i/ili teritoriju na kojem se projekt provodi.

(2) Pristup Registru projekata može biti ograničen i neograničen, ovisno o ovlaštenju koje dobije pojedini korisnik.

(3) Podaci o razini prava i ovlasti pojedinih korisnika sadržani su u Uputama iz članka 10. stavka 2. ove Uredbe.

(4) Korisnici Registra projekata sa svim podacima moraju postupati nepristrano, objektivno i profesionalno.

(5) Korisnici Registra projekata obvezni su završiti osposobljavanje za korištenje Registra projekata. Osposobljavanje organizira Ministarstvo u suradnji s regionalnim koordinatorima.

(6) O provedenom osposobljavanju iz stavka 5. ovoga članka Ministarstvo izdaje potvrde.

VIII. VRSTE RAZVOJNIH PROJEKATA

Članak 15.

U smislu ove Uredbe projekti se prema značaju i teritorijalnom obuhvatu dijele na:

a) razvojne projekte europskog i međunarodnog značaja

b) razvojne projekte nacionalnog značaja

c) razvojne projekte regionalnog značaja

d) razvojne projekte županijskog značaja

e) razvojne projekte lokalnog značaja.

Članak 16.

(1) Razvojni projekti europskog i međunarodnog značaja iz članka 15. točke a) ove Uredbe su projekti koji su uvršteni na listu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske, sukladno zakonu kojim se uređuju strateški investicijski projekti Republike Hrvatske i projekti koji su na Europskoj listi projekata od zajedničkog interesa sukladno Uredbi (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 (tekst značajan za EGP) kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/89 оd 18. studenoga 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisom projekata od zajedničkog interesa Unije.

(2) Razvojni projekti nacionalnog značaja iz članka 15. točke b) ove Uredbe su projekti od nacionalne važnosti koje je potvrdila Vlada Republike Hrvatske ili nadležno središnje tijelo državne uprave.

(3) Razvojni projekti regionalnog i županijskog značaja iz članka 15. točaka c) i d) ove Uredbe su strateški projekti regionalnog razvoja, u skladu s važećim zakonima i podzakonskim propisima koji uređuju područje regionalnog razvoja.

(4) Razvojni projekti lokalnog značaja iz članka 15. točke e) ove Uredbe su projekti koji imaju utjecaj na razvoj jedne ili više jedinica lokalne samouprave, a nisu potvrđeni kao strateški projekti regionalnog razvoja.

Članak 17.

Projekti u Registru projekata dodatno se razvrstavaju prema upravnim područjima, veličini projekta odnosno ukupnoj procijenjenoj vrijednosti, stupnju pripremljenosti i mogućim izvorima financiranja.

IX. JAVNO DOSTUPNI PODACI

Članak 18.

(1) Javno dostupnim podacima smatraju se: identifikacijska oznaka projekta, naziv projekta, naziv nositelja projekta, opis projekta, lokacija predviđena za realizaciju projekta, teritorijalni obuhvat, upravno područje, predviđeno trajanje projekta, ukupna procijenjena vrijednost, predviđeni izvori financiranja i stupanj pripremljenosti projekta.

(2) Javno dostupni podaci iz Registra projekata objavljuju se na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku na mrežnoj stranici Ministarstva i na Portalu otvorenih podataka Republike Hrvatske.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/15

Urbroj: 50301-25/27-18-11

Zagreb, 4. svibnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.