Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice oružja i streljiva te prodavaonice pirotehničkih sredstava

NN 42/2018 (9.5.2018.), Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice oružja i streljiva te prodavaonice pirotehničkih sredstava

Ministarstvo unutarnjih poslova

810

Na temelju članka 63. stavka 10. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine« br. 70/17) ministar unutarnjih poslova uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo, donosi

PRAVILNIK

O PROSTORNIM, TEHNIČKIM I SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PRODAVAONICE ORUŽJA I STRELJIVA TE PRODAVAONICE PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se prostorni, tehnički i sigurnosni zahtjevi koje moraju ispunjavati prodavaonice oružja i streljiva te prodavaonice pirotehničkih sredstava i ostali prostori u kojima se drži streljivo i oružje.

Članak 2.

(1) Prodavaonica iz članka 1. ovog Pravilnika sastoje se od prostorije za prodaju i prostorije priručnog skladišta, a moraju činiti jedinstvenu građevinsku cjelinu.

(2) Iznimno, ukoliko je prostor za prodaju izgrađen na način kako je to propisano za priručno skladište, u istom prostoru može se obavljati i skladištenje odobrenih količina streljiva i pirotehničkih sredstava izvan radnog vremena.

Članak 3.

(1) Za prodavaonicu iz članka 1. ovog Pravilnika mora biti osigurana odgovarajuća stalna zaštita na način:

– da su otvori (prozori i vrata) koji vode u prostor izvan prodavaonice zaštićeni metalnom mrežom debljine šipki najmanje 5 mm i maksimalnom veličinom otvora 100×300mm ili

– tehnička zaštita prema posebnom propisu, koja predviđa: ugradnju mehaničke i tehničke zaštite (protuprovalni sustav) kojom se na licu mjesta zvučno i svjetlosno signalizira neovlašten ulazak u štićeni prostor i dojavljuje se osobi koju svojim općim aktom odredi pravna osoba ili obrtnik ili

– stalna tjelesna zaštita koja se obavlja sukladno posebnom propisu.

(2) Ukoliko se u prodavaonici prodaju pirotehnička sredstva, vrata prodavaonice moraju biti smještena tako da vode direktno u otvoreni (vanjski) prostor.

II. SIGURNOSNE MJERE

Članak 4.

(1) Eksplozivne tvari i oružje mogu se izlagati u prostorijama za prodaju samo tijekom radnog vremena.

(2) Oružje u prodajnom prostoru mora biti zaključano u vitrine ili ormare ili povezano čeličnim užetom ili lancem koji je provučen kroz branik obarača. Čelično uže ili lanac mora biti pričvršćen na fiksnu podlogu (zid ili pod) i zaključan na oba svoja kraja.

(3) Oružje koje nije izloženo u prodajnom prostoru mora biti uskladišteno u priručnom skladištu.

(4) Nakon završetka radnog vremena sve eksplozivne tvari, osim pirotehničkih sredstava kategorije F1 moraju se uskladištiti u priručno skladište.

(5) Kada se oružje izvan radnog vremena čuva u prodajnom prostoru ono ne smije biti vidljivo s vanjske strane prodavaonice, odnosno mora biti zaštićeno od pogleda prolaznika.

Članak 5.

(1) Sve eksplozivne tvari u prodavaonici se moraju nalaziti u originalnoj ambalaži.

(2) U prodavaonicama iz članka 1. ovog Pravilnika zabranjena je:

– prodaja i držanje kemikalija odnosno tvari i smjese te pripravaka u plinovitom, tekućem i krutom stanju, koje su na temelju fizikalno, kemijskih svojstava razvrstane kao eksplozivne, oksidirajuće, vrlo lako zapaljive, lako zapaljive i zapaljive sukladno posebnim propisima

– držanje prijevoznih sredstava, opreme i uređaja ukoliko se u njima nalaze zapaljive tekućine i plinovi.

(3) U prodavaonicu nije dozvoljeno unošenje otvorenog plamena i drugih predmeta koji bi mogli prouzročiti požar.

(4) U prodavaonici se moraju osigurati sve mjere propisane Zakonom o zaštiti od požara i pravilnika donesenih na temelju tog Zakona.

1. Prostorije za prodaju

Članak 6.

(1) Izvedene instalacije u prostoriji za prodaju moraju biti ispravne i ispitane po posebnom propisu.

(2) Prostorija za prodaju može se zagrijavatiti na neki od slijedećih načina:

– pećima s zatvorenim sustavom zagrijavanja koje u svom radu ne koriste zapaljive tekućine i/ili plinove

– sustavom toplovodnog grijanja (uz uvjet da se priprema tople vode obavlja izvan navedenog prostora)

– upuhivanjem toplog zraka pomoću klima ventilacionog sustava.

(3) Temperatura vanjske površine grijaćih tijela ne smije biti viša od 74 o C, a temperatura zraka kojim se obavlja zagrijavanje ne smije biti viša od 54 o C.

Članak 7.

(1) U izlozima prodavaonice smije se nalaziti samo prazna ambalaža oružja i eksplozivnih tvari.

(2) Oružje i eksplozivne tvari ne smiju biti na dohvat kupcima i neovlaštenim osobama.

Članak 8.

Najveće dopuštene količine eksplozivnih tvari koje se mogu nalaziti u prodavaonici su količine koje su Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja propisane za priručno skladište.

Članak 9.

(1) U prodajnom prostoru nije dozvoljeno držanje baruta.

(2) Streljivo i pirotehnička sredstva u prodajnom prostoru u radno vrijeme prodavaonice mogu se držati samo na policama te moraju biti odvojena najmanje 50 cm od ostalih artikala u prodavaonici te najmanje 50 cm o od rasvjetnih i grijaćih tijela.

2. Priručno skladište

Članak 10.

(1) Priručno skladište mora biti otpornosti na požar EI 60.

(2) Materijali od kojih je izgrađeno priručno skladište moraju biti razreda reakcije na požar A1 ili A2-d1 (negorivi materijali).

Članak 11.

(1) U priručnom skladištu nije dozvoljeno izvođenje drugih instalacija osim instalacije za rasvjetu i sustava za dojavu požara.

(2) Izvedene instalacije u priručnom skladištu moraju biti ispravne i ispitane po posebnom propisu.

(2) Električna rasvjeta u priručnom skladištu mora biti izvedene u najmanje IP44 zaštiti.

(3) Uključivanje rasvjete mora se izvesti izvan priručnog skladišta.

(4) Grijanje priručnog skladišta nije dozvoljeno.

Članak 12.

Odredbe iz članka 10. i 11. ne primjenjuju se na priručno skladište koje se koristi samo za skladištenje oružja.

Članak 13.

(1) Prostorija priručnog skladišta ne može imati drugu namjenu osim priručnog skladišta (ne može biti sanitarni čvor i sl.).

(2) U priručnom skladištu smije se skladištiti samo oružje, streljivo i njegove komponente, pirotehnička sredstva i barut.

(3) Barut mora biti odvojen od ostalih artikala na način da su originalna pakiranja smještena u drvenu kutiju.

III. OSTALI PROSTORI ZA SMJEŠTAJ, IZLAGANJE, PRODAJU I ČUVANJE ORUŽJA I STRELJIVA

1. Prodaja i izlaganje na sajmovima

Članak 14.

Oružje i streljivo može se izlagati i prodavati na sajmovima ukoliko se inspekcijskim nadzorom utvrdi da su zadovoljeni sigurnosni, prostorni i tehnički zahtjevi propisani ovim Pravilnikom.

Članak 15.

Sigurnosni, prostorni i tehnički zahtjevi iz članka 14. su:

– osigurana tjelesna zaštita sukladno posebnom propisu tijekom trajanja sajma

– priručno skladište izgrađeno kako je propisano člankom 10., 11. i 12. ovog Pravilnika

– nakon završenog dnevnog radnog vremena sajma streljivo mora biti pohranjeno u priručno skladište

– najveće dopuštene količine eksplozivnih tvari koje se mogu nalaziti na sajmu su količine koje su Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja propisane za priručno skladište,

– streljivo se može izlagati samo u originalnoj ambalaži

– oružje se tijekom sajma mora držati sukladno članku 4. stavku 2. i 3. ovog Pravilnika

– u prostoru u kojem se izlaže streljivo nije dozvoljeno držanje zapaljivih tekućina, plinova ili drugih lako zapaljivih tvari te unošenje otvorenog plamena i drugih predmeta koji bi mogli prouzročiti požar.

Članak 16.

Oružje koje se izlaže na sajmovima zabranjeno je puniti streljivom.

Članak 17.

Osim mjera iz članka 15. i 16. ovog Pravilnika potrebno je osigurati i mjere propisane Zakonom o zaštiti od požara i propisima donesenih na temelju tog Zakona te drugih propisa koji se odnose na oružje.

2. Smještaj i čuvanje starog oružja i ostalog oružja koje se sakuplja

Članak 18.

(1) Prostori u kojima je izloženo vatreno oružje moraju se štititi primjenom protuprovalnog sustava s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma na zaštitarsku tvrtku i neprekidnim sustavom video-nadzora unutar prostora koji se štiti s pohranom videozapisa u digitalnom obliku ili stalnom tjelesnom zaštitom po posebnom propisu.

(2) Izloženi primjerci oružja čuvaju se u vitrinama, ormarima i sl. na način da se oružje ne može otuđiti.

(3) Vatreno oružje koje nije izloženo mora se čuvati u prostorijama koje ispunjavaju uvjete iz članka 3. st. 1.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Pravne osobe i obrti dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovog Pravilnika u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

– Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice pirotehničkih sredstava (»Narodne novine« br. 141/08 i 65/10)

– članci 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 49., 50. i 51. Pravilnika o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta (»Narodne novine« br. 69/08, 88/09, 53/11, 70/11 i 81/11).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/105
Urbroj: 511-01-152-18-8
Zagreb, 26. travnja 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.