Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima

NN 42/2018 (9.5.2018.), Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

814

Na temelju članka 47. stavka 5. i članka 48. stavka 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15 i 130/17), ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost donosi

PRAVILNIK

O OBRAZOVANJU POTREBNOM ZA RUKOVANJE IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, PRIMJENU MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJE TEHNIČKIM PROCESIMA U NUKLEARNIM POSTROJENJIMA

I. OPĆE ODREDBE

Primjena pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, rokovi i način stjecanja posebnog stručnog obrazovanja i obnove znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti te uvjeti, rokovi i način stjecanja posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i rad u nuklearnim postrojenjima.

Usklađenost propisa s pravnom stečevinom Europske unije

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

a) Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. godine o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (SL L 13, 17. 1. 2014.) i

b) Direktiva Vijeća 2014/87/Euratom od 8. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/71/Euratom o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja (SL L 219, 25. 7. 2014.).

II. RUKOVANJE IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA I PRIMJENA MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI

Rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja

Članak 3.

(1) Radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja moraju imati posebno stručno obrazovanje za rukovanje tim izvorima ionizirajućeg zračenja koje se stječe redovitim obrazovanjem, specijalističkim obrazovanjem ili dodatnim obrazovanjem o čemu moraju imati pisani dokaz.

(2) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu: Zavod) surađuje s drugim obrazovnim institucijama u uključivanju stručnog obrazovanja o zaštiti od ionizirajućeg zračenja u nastavne programe.

Osobe koje se osposobljavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja

Članak 4.

(1) Osobe koje se osposobljavaju ili obrazuju za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja tijekom osposobljavanja ili obrazovanja koje uključuje praktične vježbe s izvorima ionizirajućeg zračenje moraju biti pod neposrednim nadzorom radnika iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Osobe koje rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja obavezne su obrazovati se i osposobiti za rad sa svim novim uređajima i metodama koje će koristiti u radu.

Izloženi radnici

Članak 5.

(1) U području izloženosti smiju raditi osobe koje imaju posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti stečeno tijekom redovitog obrazovanja ili dopunskim obrazovanjem o primjeni mjera radiološke sigurnosti (u daljnjem tekstu: dopunsko obrazovanje).

(2) Izloženi radnici moraju imati pisani dokaz o posebnom stručnom obrazovanju o primjeni mjera radiološke sigurnosti.

(3) Smatra se da je izloženi radnik iz stavka 1. ovoga članka dopunskom izobrazbom stekao posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti po postizanju uspjeha »zadovoljio« iz članka 23. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti

Članak 6.

(1) Smatra se da je osoba stekla posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti tijekom redovnog školovanja ako je Zavod prethodno potvrdio nastavni program obrazovne ustanove koja je izdala pisani dokaz iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Obrazovna ustanova zahtjev za izdavanje potvrde iz stavka 1. ovoga članka podnosi Zavodu u pisanom obliku i prilaže:

a) izvod iz registra trgovačkog suda i

b) nastavni program koji sadrži predmet zaštite od ionizirajućeg zračenja koji je sadržajem i u trajanju sukladan programu iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Obnova znanja

Članak 7.

(1) Izloženi radnici moraju obnavljati znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti svakih pet godina.

(2) Smatra se da je izloženi radnik iz stavka 1. ovoga članka obnovio znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti po postizanju uspjeha »zadovoljio« iz članka 23. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Osobe koje rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, a nisu u području izloženosti

Članak 8.

(1) Osobe koje rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, a nisu u području izloženosti moraju imati posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti stečeno tijekom redovitog obrazovanja ili dopunskim obrazovanjem o čemu moraju imati pisani dokaz.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju obnavljati znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti svakih pet godina.

(3) Smatra se da je osoba iz stavka 1. ovoga članka obnovila znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti po postizanju uspjeha »zadovoljio« iz članka 23. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Članak 9.

(1) Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u zdravstvenim, znanstvenim i obrazovnim ustanovama, nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti provjere kvalitete radiografijom te nositeljima odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti te iz područja biomedicine i zdravstva ili zdravstveni studij radiološke tehnologije.

(2) Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u ostalim nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja i korisnicima mora imati završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine sukladno aktu nositelja odobrenja o provedbi mjera radiološke sigurnosti i mjera osiguranja kvalitete.

(3) Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka mora imati posebno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti stečeno redovnim obrazovanjem ili posebnim obrazovanjem o primjeni mjera radiološke sigurnosti za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (u daljnjem tekstu: posebno obrazovanje).

(4) Smatra se da je osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka posebno obrazovanje stekla po postizanju uspjeha »zadovoljio« iz članka 23. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Obnova znanja osobe odgovorne za zaštitu od zračenja

Članak 10.

(1) Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja mora obnavljati znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti svakih pet godina.

(2) Smatra se da je osoba iz stavka 1. ovoga članka obnovila znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti po postizanju uspjeha »zadovoljio« iz članka 23. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Rukovanje rendgenskim uređajima u medicini i dentalnoj medicini

Članak 11.

(1) Rendgenskim uređajima u medicini prilikom provođenja dijagnostičkog ili intervencijskog postupka smiju rukovati:

a) zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti i

b) doktori medicine koji su u okviru svoje specijalizacije, subspecijalizacije ili dopunske izobrazbe osposobljeni za rukovanje rendgenskim uređajima za dijagnostiku u medicini.

(2) Rendgenskim uređajima u medicini u svrhu provođenja provjere kvalitete smiju rukovati:

a) rendgenskim uređajima u svrhu provođenja kontrole kvalitete smiju rukovati osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prirodne struke (polje fizika) ili tehničke struke

b) zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti i

c) doktori medicine specijalisti radiolozi.

(3) Rendgenskim uređajima za terapiju te akceleratorima i drugim uređajima za terapiju ionizirajućim zračenjem u medicini prilikom provođenja terapijskog postupka smiju rukovati:

a) zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti i

b) doktori medicine koji su u okviru svoje specijalizacije ili subspecijalizacije osposobljeni za rukovanje rendgenskim uređajima za terapiju te akceleratorima i drugim uređajima za terapiju ionizirajućim zračenjem u medicini.

(4) Rendgenskim uređajima za terapiju te akceleratorima i drugim uređajima za terapiju ionizirajućim zračenjem u medicini prilikom priprema za provođenje terapijskog postupka i provjere kvalitete smiju rukovati:

a) osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prirodne struke (polje fizika) ili tehničke struke (polje elektrotehnika) i

b) zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti.

(5) Rendgenskim uređajima za snimanje zubi u dentalnoj medicini smiju rukovati:

a) doktori dentalne medicine

b) doktori medicine specijalisti radiologije i

c) zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti.

(6) Rendgenskim uređajima za snimanje zubi u dentalnoj medicini u svrhu provođenja provjere kvalitete smiju rukovati:

a) osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prirodne struke (polje fizika) ili tehničke struke i

b) osobe iz stavka 5. ovoga članka.

Rukovanje zatvorenim radioaktivnim izvorima u medicini

Članak 12.

(1) Zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za terapiju u medicini prilikom provođenja terapijskog postupka smiju rukovati:

a) zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti i

b) doktori medicine koji su u okviru svoje specijalizacije ili subspecijalizacije osposobljeni za rukovanje zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za terapiju u medicini.

(2) Zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za terapiju u medicini prilikom priprema za provođenje terapijskog postupka i u svrhu provođenja provjere kvalitete smiju rukovati:

a) osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prirodne (polje fizika) ili tehničke struke (polje elektrotehnika) i

b) zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti.

(3) Osobe iz stavka 2. podstavka a) ovoga članka moraju imati najmanje šest mjeseci iskustva rukovanja zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za terapiju u medicini prilikom priprema za provođenje terapijskog postupka i moraju posjedovati pisani dokaz o osposobljenosti za rukovanje istima izdan od proizvođača tih izvora ili zdravstvene ustanove u kojoj rade.

Rukovanje otvorenim radioaktivnim izvorima u medicini

Članak 13.

(1) Otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini prilikom provođenja dijagnostičkog ili terapijskog postupka smiju rukovati:

a) doktori medicine koji su u okviru svoje specijalizacije ili subspecijalizacije osposobljeni za rukovanje otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini

b) zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti i

c) zdravstveni radnici medicinsko laboratorijske djelatnosti.

(2) Otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini prilikom priprema za provođenje dijagnostičkog ili terapijskog postupka smiju rukovati:

a) osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišni studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem prirodne struke (polje kemija i polje biokemija) koji su osposobljeni za rukovanje otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini i ako imaju pisani dokaz o tome i

b) osobe iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini u svrhu provođenja provjere kvalitete smiju rukovati:

a) osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prirodne (polje fizika) ili tehničke struke (polje elektrotehnika)

b) osobe iz stavka 2. ovoga članka i

c) zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti.

Rukovanje rendgenskim uređajima u veterinarskoj medicini

Članak 14.

Rendgenskim uređajima koji se koriste za dijagnostiku u veterinarskoj medicini smiju rukovati:

a) doktori veterinarske medicine

b) zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti i

c) osobe sa završenom srednjom medicinskom školom radiološkog usmjerenja.

Rukovanje otvorenim radioaktivnim izvorima u veterinarskoj medicini

Članak 15.

Otvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u veterinarskoj medicini smiju rukovati:

a) doktori veterinarske medicine

b) zdravstveni radnici zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti i

c) osobe sa završenom srednjom medicinskom školom radiološkog usmjerenja.

III. DOPUNSKO OBRAZOVANJE, POSEBNO OBRAZOVANJE I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI

Program dopunskog obrazovanja

Članak 16.

(1) Dopunsko obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti provodi se po programu dopunskog obrazovanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti.

(2) Program iz stavka 1. ovoga članka donosi Zavod.

(3) Program iz stavka 1. ovoga članka koji se odnosi na primjenu mjera radiološke sigurnosti u zdravstvu donosi Zavod u suradnji s nadležnim komorama.

(4) Program iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od:

a) osnovnog programa dopunskog obrazovanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti i

b) specijalističkih programa za određene djelatnosti i određene vrste izvora ionizirajućeg zračenja ovisno o naravi rada i vrsti izvora ionizirajućeg zračenja koji se pri radu koriste te posebnim mjerama radiološke sigurnosti koje je potrebno provoditi.

(5) Program iz stavka 1. ovoga članka prenosi se Europskoj komisiji.

Program posebnog obrazovanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Članak 17.

(1) Posebno obrazovanje provodi se po programu posebnog obrazovanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.

(2) Program iz stavka 1. ovoga članka donosi Zavod.

(3) Program iz stavka 1. ovoga članka koji se odnosi na primjenu mjera radiološke sigurnosti u zdravstvu donosi Zavod u suradnji s nadležnim komorama.

(4) Program iz stavka 1. ovoga članka prenosi se Europskoj komisiji.

Program obnove znanja

Članak 18.

(1) Obnavljanje znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti (u daljnjem tekstu: obnova znanja) provodi se po programu obnove znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti

(2) Program iz stavka 1. ovoga članka donosi Zavod.

(3) Program iz stavka 1. ovoga članka koji se odnosi na primjenu mjera radiološke sigurnosti u zdravstvu donosi Zavod u suradnji s nadležnim komorama.

(4) Program iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od:

a) osnovnog programa obnove znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti i

b) specijalističkih programa za određene djelatnosti i određene vrste izvora ionizirajućeg zračenja ovisno o naravi rada i vrsti izvora ionizirajućeg zračenja koji se pri radu koriste te posebnim mjerama radiološke sigurnosti koje je potrebno provoditi.

(5) Program iz stavka 1. ovoga članka prenosi se Europskoj komisiji.

Program obnove znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Članak 19.

(1) Obnova znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (u daljnjem tekstu: obnova znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja) provodi se po programu obnove znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.

(2) Program iz stavka 1. ovoga članka donosi Zavod.

(3) Program iz stavka 1. ovoga članka koji se odnosi na primjenu mjera radiološke sigurnosti u zdravstvu donosi Zavod u suradnji s nadležnim komorama.

Organizacija dopunskog obrazovanja, posebnog obrazovanja, obnove znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti

Članak 20.

(1) Izloženi radnici i radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, a nisu u području izloženosti, odnosno osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja dopunsko obrazovanje, odnosno posebno obrazovanje stječu i znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti obnavljaju korištenjem obrazovnih materijala koje će u skladu s programom iz članka 16. stavka 1. odnosno članka 17. stavka 1., članka 18. stavka 1. i članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika izraditi Zavod i učiniti ih dostupnima javnosti.

(2) Dopunsko obrazovanje, posebno obrazovanje i obnovu znanja za osobe iz stavka 1. ovoga članka koje se odnosi na primjenu mjera radiološke sigurnosti u zdravstvu organizira Zavod na način utvrđen u stavku 1. ovoga članka ili na drugi odgovarajući način u suradnji i koordinaciji s nadležnim komorama.

Izuzimanje od obveze dopunskog i posebnog obrazovanja te obnove znanja

Članak 21.

(1) Izuzeće od obveze dopunskog obrazovanja, posebnog obrazovanja, obnove znanja ili obnove znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja odobrava ravnatelj Zavoda.

(2) Zahtjev za izuzeće iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Zavodu. Zahtjevu se prilaže dokumentacija iz koje je razvidna opravdanost izuzeća.

IV. PROVJERA ZNANJA

Određivanje ispitnih pitanja i mjerila za ocjenu uspjeha po provjeri znanja

Članak 22.

Ispitna pitanja i mjerila za ocjenu uspjeha po provjeri znanja iz članka 23. i članka 24. ovoga Pravilnika određuje Zavod.

Pristupanje provjeri znanja

Članak 23.

(1) Provjeru znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti po dopunskoj izobrazbi, posebnom obrazovanju, te po obnovi znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti organizira Zavod.

(2) Provjera znanja iz stavka 1. ovoga članka može se provoditi kao ispit u pisanom obliku ili u elektroničkom obliku putem interneta.

(3) Uspjeh po provjeri znanja može biti »zadovoljio« ili »nije zadovoljio«.

Postupanje u slučaju nezadovoljavanja na provjeri znanja

Članak 24.

(1) Pristupnik koji nije udovoljio na provjeri znanja iz članka 23. stavka 1. ovoga Pravilnika može pristupiti ponovnoj provjeri znanja.

(2) Pristupnik koji nije zadovoljio na ispitu može u pisanom obliku uputiti prigovor Povjerenstvu.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka ima tri člana koje imenuje ravnatelj Zavoda, od kojih su sva tri člana službenici Zavoda.

(4) Ako Povjerenstvo ocjeni da je prigovor iz stavka 2. ovoga članka opravdan, provest će ponovnu provjeru znanja.

Čuvanje podataka

Članak 25.

Zavod je obvezan šest godina čuvati sljedeće podatke o provjeri znanja iz članka 23. ovoga Pravilnika:

1. ime i prezime pristupnika

2. osobni identifikacijski broj

3. nadnevak provjere znanja

4. vrsta specijalističkog programa i

5. uspjeh pristupnika na ispitu.

Svjedodžba

Članak 26.

(1) Pristupniku koji je zadovoljio na provjeri znanja u smislu članka 23. ovoga Pravilnika izdaje se svjedodžba uz naznaku specijalističkog programa.

(2) Svjedodžbu iz stavka 1. ovoga članka izdaje Zavod.

Troškovi dopunskog obrazovanja, posebnog obrazovanja ili obnove znanja te provjere znanja

Članak 27.

Poslodavac osobe koja u smislu ovog pravilnika mora dopunskom ili dodatnom izobrazbom ili posebnim obrazovanjem steći posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti, osposobljenosti za rad u nuklearnom postrojenju i/ili koja mora obnoviti znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti ili znanja potrebnih za rad u nuklearnom postrojenju obvezan je osigurati dostupnost obrazovnog materijala te snositi ostale troškove vezane uz dopunsko ili dodatno obrazovanje, posebno obrazovanje, obnovu znanja ili obnovu znanja za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja ili za osobe koje rade na određenim poslovima u nuklearnim postrojenjima te provjeru znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti.

V. RAD U NUKLEARNIM POSTROJENJIMA

1. Opće odredbe

Radnici u nuklearnim postrojenjima

Članak 28.

Radnici koji rade u nuklearnim postrojenjima moraju imati posebno stručno obrazovanje koje se stječe redovitim obrazovanjem, specijalističkim obrazovanjem ili dodatnim obrazovanjem o čemu moraju imati pisani dokaz.

Provjera stručnosti

Članak 29.

Provjeru potrebne stručnosti za rad na pojedinim poslovima u nuklearnim postrojenjima vrši Povjerenstvo koje imenuje Zavod.

Postrojenja

Članak 30.

Odredbe o stručnosti za rad u nuklearnim postrojenjima u smislu ovoga Pravilnika odnose se na:

1. nuklearne elektrane

2. istraživačke reaktore i

3. ostala nuklearna postrojenja.

2. Nuklearne elektrane

Poslovi za koje je potrebna provjera stručnosti

Članak 31.

Provjeru stručnosti sukladno članku 29. ovoga Zakona potrebno je zadovoljiti za sljedeće poslove:

1. tehnički direktor

2. direktor proizvodnje

3. direktor službe održavanja

4. inženjer održavanja sustava instrumentacije i kontrole

5. inženjer održavanja mehaničkih sustava

6. inženjer održavanja električnih sustava

7. inženjer kontrole kvalitete

8. inženjer kemijskog nadzora

9. inženjer za radiološki nadzor

10. inženjer odgovoran za nuklearno gorivo

11. vođe smjena, nadzornici i direktori odjela iz točaka 2. do 10. ovoga članka

12. nadzornik smjene

13. vođa smjene

14. operater reaktora i

15. pomoćni operater reaktora.

Potrebno formalno obrazovanje za obavljanje poslova u nuklearnoj elektrani

Članak 32.

(1) Osoba koja radi na poslovima iz članka 31. točaka 1. do 12. ovoga Pravilnika u nuklearnom postrojenju mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij smjera tehničkih ili prirodnih znanosti.

(2) Osoba koja radi na poslovima iz članka 31. točaka 13. do 15. ovoga Pravilnika u nuklearnom postrojenju mora imati završenu srednju školu ili ekvivalentni stupanj obrazovanja.

Posebno odobrenje potrebno za obavljanje poslova u nuklearnoj elektrani

Članak 33.

(1) Osoba koja radi na poslovima iz članka 31. točke 1. do 3. te točke 12. i 13. ovoga Pravilnika, kao i zamjenici osoba koje rade na poslovima iz članka 31. točke 1. do 3. ovoga Pravilnika (osoba koja preuzima poslove i odgovornosti osobe koja radi na poslovima iz članka 31. točaka 1. do 3. ovoga Pravilnika u slučaju spriječenosti) mora posjedovati valjano odobrenje za obavljanje poslova višeg operatera reaktora.

(2) Osoba koja radi na poslovima iz članka 31. točke 14. ovoga Pravilnika mora posjedovati valjano odobrenje za obavljanje poslova operatera reaktora.

Potrebno radno iskustvo

Članak 34.

(1) Osoba koja radi na poslovima iz članka 31. točaka 1. do 3.ovoga Pravilnika te zamjenici osoba koje rade na poslovima iz članka 31. točaka 1. do 3. ovoga Pravilnika (osobe koje preuzimaju poslove i odgovornosti osoba koje rade na poslovima iz članka 31. točaka 1. do 3. ovoga Pravilnika u slučaju njihove spriječenosti) mora imati najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima u nuklearnoj elektrani, a od toga najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju valjano odobrenje za obavljanje poslova operatera reaktora ili odobrenje za rad na poslovima višeg operatera reaktora.

(2) Osoba koja radi na poslovima iz članka 31. točaka 4. do 11. ovoga Pravilnika mora imati najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u nuklearnoj elektrani.

(3) Osoba koja radi na poslovima iz članka 31. točke 12. ovoga Pravilnika mora imati najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u nuklearnoj elektrani, a od toga najmanje dvije godine na poslovima iz članka 31. točke 13. ovoga Pravilnika.

(4) Osoba koja radi na poslovima iz članka 31. točke 13. ovoga Pravilnika mora imati najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u nuklearnoj elektrani, a od toga najmanje godinu dana na poslovima iz članka 31. točke 14. ovoga Pravilnika.

(5) Osoba koja radi na poslovima iz članka 31. točke 14. ovoga Pravilnika mora imati najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u nuklearnoj elektrani.

3. Istraživački reaktori i ostala nuklearna postrojenja

Poslovi za koje je potrebna provjera stručnosti u istraživačkom reaktoru

Članak 35.

Provjeru stručnosti sukladno članku 29. ovoga Pravilnika potrebno je zadovoljiti za sljedeće poslove:

1. direktor istraživanja

2. direktor službe održavanja

3. vođe smjena, nadzornici i direktori odjela iz točaka 1. do 2. ovoga članka

4. vođa smjene i

5. operater reaktora.

Potrebno formalno obrazovanje za poslove u istraživačkom reaktoru

Članak 36.

(1) Osoba koja radi na poslovima iz članka 35. točke 1. ovoga Pravilnika mora imati stečen stupanj doktora znanosti iz znanstvenog polja fizike ili znanstvenog polja elektrotehnike.

(2) Osoba koja radi na poslovima iz članka 35. točaka 2. do 5. ovoga Pravilnika mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij smjera tehničkih ili prirodnih znanosti.

Posebno odobrenje potrebno za obavljanje poslova u istraživačkom reaktoru

Članak 37.

Osoba koja radi na poslovima iz članka 35. točaka 1. do 5. ovoga Pravilnika mora imati valjano odobrenje za obavljanje poslova operatera istraživačkog reaktora.

Ostala nuklearna postrojenja

Članak 38.

Na ostala nuklearna postrojenja (postrojenja za obogaćivanje urana, postrojenja za izradu gorivih elemenata i postrojenja za preradu i skladištenje istrošenog nuklearnog goriva) primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika iz potpoglavlja 2. i 3. ovoga Poglavlja uz uvažavanje specifičnosti proizvodnog procesa pojedinog nuklearnog postrojenja.

VI. DODATNO OBRAZOVANJE ZA RAD U NUKLEARNIM ELEKTRANAMA

Odobrenje za rad na poslovima operatera reaktora

Članak 39.

(1) Odobrenje za rad na poslovima operatera reaktora i odobrenje za rad na poslovima višeg operatera traju 15 mjeseci.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka obavezna je zahtjev za obnavljanje odobrenja podnijeti najkasnije tri mjeseca prije isteka razdoblja na koje mu je odobrenje izdano.

(3) Program dodatnog obrazovanja i obuke predlaže nositelj odobrenja, a odobrava Zavod.

(4) Obuku vrši nositelj odobrenja.

Kontinuirana obuka

Članak 40.

(1) Svi radnici u nuklearnoj elektrani obavezni su prolaziti kontinuiranu obuku o zaštiti od ionizirajućeg zračenja te obuku sukladnu potrebama njihovog radnog mjesta.

(2) Obuku vrši nositelj odobrenja.

VII. DODATNO OBRAZOVANJE ZA RAD U ISTRAŽIVAČKIM REAKTORIMA I OSTALIM NUKLEARNIM POSTROJENJIMA

Odobrenje za rad na poslovima operatera istraživačkog reaktora

Članak 41.

(1) Odobrenje za rad na poslovima operatera istraživačkog reaktora izdaje se na 15 mjeseci.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka obavezna je zahtjev za obnavljanje odobrenja podnijeti najkasnije tri mjeseca prije isteka razdoblja na koje mu je odobrenje izdano.

(3) Program dodatnog obrazovanja i obuke predlaže nositelj odobrenja, a odobrava Zavod.

(4) Obuku vrši nositelj odobrenja.

Kontinuirana obuka

Članak 42.

(1) Svi radnici u nuklearnom postrojenju obavezni su prolaziti kontinuiranu obuku o zaštiti od ionizirajućeg zračenja te obuku sukladnu potrebama njihovog radnog mjesta.

(2) Obuku organizira i vrši nositelj odobrenja.

VIII. PROVJERA ZNANJA

Provjera znanja za odobrenje za rad

Članak 43.

(1) Odobrenje za rad na poslovima operatera reaktora, višeg operatera reaktora i operatera istraživačkog reaktora izdaje Zavod.

(2) Provjeru znanja kandidata za odobrenje iz stavka 1. ovoga članka vrši Povjerenstvo imenovano od strane ravnatelja Zavoda.

(3) Članovi Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka mogu biti službenici Zavoda, ovlašteni viši operateri nuklearnih elektrana, ovlašteni operateri istraživačkih reaktora, docenti i profesori na sveučilištima koji predaju jedan ili više predmeta koji pokrivaju područje iz kojeg će se provjeravati znanje kandidata, ovlašteni izvršitelji na području nuklearne sigurnosti, stručnjaci zaposleni kod ovlaštenih izvršitelja na području nuklearne sigurnosti, stručnjaci iz nenuklearnih područja u kojima se provjerava znanje kandidata (na primjer, informatička sigurnost) te stručnjaci odgovarajućih profila iz zemalja Europske unije.

(4) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka se sastoji od najmanje tri, a najviše sedam članova.

Određivanje ispitnih pitanja i mjerila za ocjenu uspjeha po provjeri znanja

Članak 44.

Ispitna pitanja i mjerila za ocjenu uspjeha po provjeri znanja iz članka 43. stavka 2. ovoga Pravilnika određuje Povjerenstvo iz članka 43. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Pristupanje provjeri znanja

Članak 45.

(1) Provjeru znanja iz članka 43. stavka 2. ovoga Pravilnika organizira Zavod.

(2) Provjera znanja iz stavka 1. ovoga članka provodi kao ispit u pisanom obliku i u usmenom obliku.

(3) Uspjeh po provjeri znanja može biti »zadovoljio« ili »nije zadovoljio«.

Postupanje u slučaju nezadovoljavanja na provjeri znanja

Članak 46.

(1) Pristupnik koji nije udovoljio na provjeri znanja iz članka 43. stavka 2. ovoga Pravilnika može pristupiti ponovnoj provjeri znanja.

(2) Pristupnik koji nije zadovoljio na ispitu može se u pisanom obliku uputiti prigovor Povjerenstvu.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka ima tri člana koje imenuje ravnatelj Zavoda, od kojih su sva tri člana službenici Zavoda.

(4) Ako Povjerenstvo ocijeni da je prigovor iz stavka 2. ovoga članka opravdan, provest će ponovnu provjeru znanja.

Čuvanje podataka

Članak 47.

Zavod je obvezan šest godina čuvati sljedeće podatke o provjeri znanja iz članka 43. ovoga Pravilnika:

1. ime i prezime pristupnika

2. osobni identifikacijski broj

3. nadnevak provjere znanja

4. vrsta specijalističkog programa i

5. uspjeh pristupnika na ispitu.

Odobrenje za rad

Članak 48.

Pristupniku koji je zadovoljio na provjeri znanja u smislu članka 43. ovoga Pravilnika izdaje se odobrenje za obavljanje poslova uz naznaku o kojem se odobrenju iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika radi.

Troškovi dopunskog obrazovanja, posebnog obrazovanja ili obnove znanja te provjere znanja

Članak 49.

(1) Poslodavac osobe koja u smislu ovoga Pravilnika mora steći odobrenje za rad iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezan je osigurati dostupnost obrazovnog materijala te snositi ostale troškove vezane uz dodatno obrazovanje i obuku.

(2) Poslodavac osobe koja u smislu članka 40. stavka 1. i članka 42. stavka 1. ovoga Pravilnika mora biti kontinuirano obrazovana obvezan je osigurati dostupnost obrazovnog materijala te snositi ostale troškove vezane uz kontinuirano obrazovanje.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja propisa

Članak 50.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti (»Narodne novine« br. 97/15 i 10/16).

Stupanje na snagu

Članak 51.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-02/03

Urbroj: 542-03/1-18-03

Zagreb, 4. svibnja 2018.

Ravnatelj
mr. sc. Saša Medaković, v. r.