Odluka o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

NN 45/2018 (16.5.2018.), Odluka o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

854

Na temelju članka 33. stavka 7. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU MREŽE REGIONALNIH CENTARA KOMPETENTNOSTI U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU

I.

Donosi se Mreža regionalnih centara kompetentnosti (u daljnjem tekstu: Mreža), koja sadrži skup parametara i detaljnijih smjernica vezanih uz prostorni raspored, područnu zastupljenost, poštujući ravnomjerni regionalni razvoj, potrebne prostorne, materijalne i kadrovske uvjete te mogući broj regionalnih centara kompetentnosti (u daljnjem tekstu: Centar) na razini Republike Hrvatske temeljen na broju ustanova za strukovno obrazovanje u pojedinome obrazovnom sektoru te optimalnome broju centara s obzirom na broj polaznika, ustanova za strukovno obrazovanje te potrebe tržište rada, kao i razrađene kriterije za njihovo imenovanje.

II.

U skladu s Mrežom iz točke I. ove odluke postojeće ustanove za strukovno obrazovanje bit će imenovane Centrom, mjestom izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojemu se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja osposobljavanje i usavršavanje te druge djelatnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada.

III.

Mreža iz točke I. ove odluke izmijenit će se na temelju promijenjenih okolnosti koje predstavljaju elemente za izradu Mreže, kao što su potrebe tržišta rada, gospodarske projekcije, demografske projekcije i drugo.

IV.

Ova odluka stupa na snagu prvoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/00077

Urbroj: 533-05-18-0001

Zagreb, 10. svibnja 2018.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

MREŽA REGIONALNIH CENTARA KOMPETENTNOSTI U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU

I. UVOD

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, usvojena 2014. godine, u dijelu koji se odnosi na »Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje« u cilju 7. »Osigurati optimalne uvjete rada odgojno-obrazovnih ustanova« naglašava važnost dostupnosti, racionalnosti mreže i opremljenosti odgojno-obrazovnih ustanova kao preduvjeta za kvalitetan odgoj i obrazovanje.

S tim u vezi, Strategijom je predviđena uspostava regionalnih centara kompetentnosti za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i to mjerama 7.1.11. Izraditi i implementirati plan razvoja regionalnih centara kompetentnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te 7.1.13. Kadrovski ekipirati i materijalno opremiti centre u skladu s razvojem tehnologija i potreba tržišta rada. Izgraditi/opremiti učeničke domove u skladu s potrebama centara kompetentnosti.

Sukladno mjeri 2.4.16. Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 28. rujna 2016. godine Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016. – 2020.).

Sukladno Programu, regionalni centri kompetentnosti (u daljnjem tekstu: Centar) su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima će se provoditi programi redovitoga strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja, kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja (učenje temeljeno na radu, natjecanja i prezentacije znanja i vještina i slično).

Kvalitetno srednjoškolsko i kontinuirano strukovno obrazovanje koje će se provoditi u centrima bit će usmjereno na učenike, odrasle polaznike, studente, nastavnike i mentore kod poslodavaca, zaposlene i nezaposlene kojima će se omogućiti stjecanje dodatnih kompetencija te na osobe s invaliditetom i učenike s teškoćama u posebno prilagođenim programima s ciljem njihova socijalnog uključivanja. Temeljna obilježja centara su inovativni modeli učenja, izvrsnost nastavnika, predavača i mentora kod poslodavaca te visokokvalitetna infrastruktura, konstruktivna i kreativna suradnja sa socijalnim partnerima, javnim sektorom te gospodarskim subjektima i drugim zainteresiranim institucijama šire zajednice.

Zakonom o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18) postavljen je zakonski temelj za uspostavu centara, kojim je detaljno opisan postupak i rad centara koji će u obavljanju djelatnosti provoditi učenje temeljeno na radu, provoditi stručno osposobljavanje i usavršavanje te cjeloživotno učenje za potrebe gospodarskih subjekata, nezaposlenih i drugih polaznika, provoditi stručno usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta, suradnika u nastavi, mentora kod poslodavaca i drugih stručnjaka u obrazovanju, poticati suradnju obrazovnih ustanova na svim razinama s gospodarskim subjektima s ciljem prilagodbe obrazovnih programa potrebama na tržištu rada, provoditi aktivnosti promocije strukovnih zanimanja i organizaciju smotri i drugih skupova, obavljati profesionalno usmjeravanje vezano uz učenje temeljeno na radu, nastavak obrazovanja i pronalazak posla, poticati suradnju i sudjelovati u provedbi projekata vezanih uz poboljšanje kvalitete strukovnog obrazovanja i njegove prilagodbe gospodarskim potrebama te obavljati druge poslove koji pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i njegove prilagodbe potrebama na tržištu rada.

Mreža regionalnih centara kompetentnosti (u daljnjem tekstu: Mreža) sadržava skup parametara i detaljnijih smjernica vezanih uz prostorni raspored, područnu zastupljenost, uvažavajući ravnomjerni regionalni razvoj, potrebne prostorne, materijalne i kadrovske uvjete te mogući broj centara na razini Republike Hrvatske temeljen na broju ustanova za strukovno obrazovanje u pojedinome obrazovnom sektoru te optimalnome broju centara s obzirom na broj polaznika, ustanova za strukovno obrazovanje te potrebe tržište rada, kao i razrađene kriterije za njihovo imenovanje.

U prvoj fazi imenovanje centara bit će usmjereno na (pod)sektore: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, informacijske i komunikacijske tehnologije, poljoprivreda i zdravstvo te u drugoj fazi i na ostale obrazovne sektore uzimajući u obzir nacionalne/regionalne prioritete i potrebe tržišta rada.

II. PREGLED STANJA

Postojeće strukovno obrazovanje[1](U prilogu Mreže nalaze se tablice s popisom i podacima o ustanovama za strukovno obrazovanje u županijama koje detaljnije opisuju trenutno stanje.) u Hrvatskoj karakterizira velik broj različitih programa te njihova uska specijaliziranost, no ono ne osigurava u dovoljnoj mjeri stjecanje kompetencija potrebnih tržištu rada. Na razvoj hrvatskoga obrazovnog sustava utječu smanjenje i starenje stanovništva, promjene u gospodarstvu, potreba za brzim stjecanjem novog znanja, vještina i kompetentnosti potrebnih u suvremenoj ekonomiji i društvu te potreba za cjeloživotnim obrazovanjem, procesom globalizacije i europskom integracijom. Strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj u funkciji je profesionalnog razvoja kako bi se omogućila bolja prepoznatljivost, održivost, konkurentnost i mobilnost mladih na tržištu rada u domovini i inozemstvu, odnosno olakšao prijelaz iz obrazovnoga sustava na tržište rada.

Brojke pokazuju da je u Republici Hrvatskoj većina obrazovanih ljudi u strukovnom obrazovanju (75%), a strukovno obrazovanje presudno je u akumulaciji ljudskoga kapitala kao preduvjeta za ostvarivanje gospodarskoga rasta, kvalitete zapošljavanja i socijalnih ciljeva. Prema tim podacima Republika Hrvatska je u samome vrhu Europe s obzirom na broj učenika u strukovnim zanimanjima. U Republici Hrvatskoj 68,3% redovitih učenika srednjih škola upisano je u neki od 249 strukovnih programa obrazovanja/strukovnih kurikuluma. Od toga je 72% učenika upisano u četverogodišnje programe obrazovanja i jedan petogodišnji program, 27,4% u trogodišnje programe, a 0,6% u dvogodišnje, jednogodišnje i programe obrazovanja za učenike s teškoćama.[2](Izvor: e-Matica, MZO, 2017.) U školskoj godini 2017./2018. u Republici Hrvatskoj imamo 103.931 učenika u 306 ustanova za strukovno obrazovanje, koje u prosjeku imaju po 340 učenika u prosječno sedam različitih programa obrazovanja.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja svake godine, u suradnji s osnivačima ustanova za strukovno obrazovanje te drugim dionicima u sustavu strukovnog obrazovanja, kreira upisnu politiku. Hrvatski zavod za zapošljavanje svake godine donosi Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja koje imaju kvalitativni karakter i u njima se preporučuje povećanje ili smanjenje broja upisanih i stipendiranih učenika u pojedinim obrazovnim programima. Preporuke upućuju na smjer potrebnih promjena u obrazovnoj upisnoj politici i politici stipendiranja, što će pridonijeti usklađivanju obrazovanja s potrebama tržišta rada, odnosno umanjiti strukturnu neusklađenost između ponude rada i potražnje za radom, što je jedan od glavnih dugoročnih problema hrvatskog tržišta rada. Lokalne/regionalne vlasti imaju podatke o gospodarskome razvoju na svom području, kako o kratkoročnim tako i dugoročnim potrebama razvoja gospodarstva te mogu najbolje procijeniti smjer razvoja koji uključuje i obrazovanje usklađeno s tržištem rada. Slijedom toga, sudjeluju i u kreiranju obrazovne politike, posebno kada je riječ o upisima učenika u strukovne programe obrazovanja, odnosno u rijetka i tradicijska te deficitarna zanimanja. Već navedeni kratkoročni i dugoročni planovi izrađuju se u suradnji svih dionika gospodarstva i obrazovanja jer se na taj način osigurava njihova realizacija.

III. DETALJNIJE SMJERNICE I SKUP PARAMETARA ZA IMENOVANJE REGIONALNIH CENTARA KOMPETENTNOSTI

Smjernice za imenovanje regionalnih centara kompetentnosti

Sukladno već spomenutom Zakonu o strukovnom obrazovanju, Mreža centara sadrži skup parametara i detaljnijih smjernica vezanih uz prostorni raspored, područnu zastupljenost, uvažavajući ravnomjerni regionalni razvoj te potrebne prostorne, materijalne i kadrovske uvjete. Centri će svojim prostornim rasporedom na području Republike Hrvatske udovoljavati zahtjevima dostupnosti i racionalnoga ustroja upisnog područja za pojedine obrazovne sektore u odnosu na postojeće gospodarske kapacitete, planove gospodarskoga razvoja, kulturne i socijalne potrebe pojedinog područja, pri čemu će se uzeti u obzir različiti razvojni izazovi te voditi računa o zaštiti nacionalnih i regionalnih/lokalnih interesa.

Uspostavom Mreže omogućit će se dostupnost inovativnih metoda poučavanja i inovativnih modela učenja radi podizanja ključnih i strukovnih kompetentnosti, poboljšanja kvalitete i učinkovitosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te uvažavanja potreba polaznika s teškoćama i drugih ranjivih skupina.

Mreža će omogućiti profiliranje centara u određenome obrazovnom (pod)sektoru ili (pod)sektorima ovisno o prostornim, materijalnim i kadrovskim uvjetima te gospodarskim potrebama na regionalnoj razini, osobito za provedbu učenja temeljenog na radu radi učinkovitijeg uključivanja polaznika na tržište rada, vertikalnu prohodnost za nastavak obrazovanja te cjeloživotno učenje. Uz to, Mreža će omogućiti partnerstvo i kreativnu suradnju sa socijalnim partnerima, javnim sektorom, gospodarskim subjektima, visokim učilištima i drugim zainteresiranim institucijama šire zajednice. Mreža će se uspostaviti na temelju zadovoljavanja pedagoških standarda u dijelu veličine Centra, rasprostranjenosti i dostupnosti programa u pojedinome obrazovnom sektoru, demografskih uvjeta, gospodarskih potreba, prostornih, kadrovskih i materijalnih uvjeta.

Prilikom određivanja regionalnih centara kompetentnosti uzet će se u obzir sljedeće smjernice:

• Regionalni centri kompetentnosti moraju biti ravnomjerno raspoređeni u Republici Hrvatskoj, što će se postići definiranjem regionalnih područja kojima gravitira približno podjednak broj učenika.

• U svakom regionalnom području, odnosno u svakom (pod)sektoru broj centara treba biti proporcionalan broju učenika i broju ustanova za strukovno obrazovanje u tome regionalnom području i tome (pod)sektoru u odnosu na ukupan broj učenika i ustanova za strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj.

• Ukupan broj regionalnih centara kompetentnosti u nekom podsektoru u načelu ne bi trebao prelaziti 20% ukupnoga broja ustanova za strukovno obrazovanje u tom podsektoru u Republici Hrvatskoj.

• Ustanova za strukovno obrazovanje koja je kandidat za regionalni centar kompetentnosti mora zadovoljavati nužne uvjete iz poglavlja Parametri i kriteriji za određivanje regionalnih centara kompetentnosti.

• Za regionalni centar kompetentnosti predlažu se ustanove za strukovno obrazovanje s izrazitim potencijalom, koji se procjenjuje na temelju sljedećih parametara ili skupina parametara:

o Prostorni i materijalni uvjeti

o Smještajni kapaciteti

o Nastavnici

o Učenici

o Projektne aktivnosti ustanove za strukovno obrazovanje

o Organizacijski kapaciteti i prijenos znanja

o Upravljanje promjenama, razvojne aktivnosti i osiguranje kvalitete

o Programi i povezanost s tržištem rada

o Vertikalna prohodnost

o Geografska lokacija ustanove za strukovno obrazovanje

o Indeks razvijenosti županije.

• Za ustanove za strukovno obrazovanje s izrazitim potencijalom procijenjenim na temelju spomenutih parametara, osnivači će izraditi razvojne planove.

• Regionalnim centrom kompetentnosti proglasit će se ustanove za strukovno obrazovanje s najvećim potencijalom i najboljim razvojnim planovima.

Smjernice za izradu razvojnoga plana

Sastavni dio razvojnoga plana je opis rada predloženoga Centra u kojemu se opisuje svrha rada Centra s osvrtom na postojeće stanje i regionalne potrebe, kao i potrebe tržišta rada te kratkoročnu i dugoročnu viziju kojom Centar opisuje željenu poziciju i prepoznatljivost u budućnosti na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Razvojni plan karakterizira i usmjerenost na korisnike Centra te sadržaje i usluge koje će im pružati. Također, razvojni plan sadržava i opis inovativnih komponenata rada Centra u području strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog obrazovanja te željene promjene u organizacijskome, kadrovskome i programskome smislu. Prostorni kapaciteti Centra moraju odgovarati zahtjevima odgojno-obrazovnoga procesa te širokoj lepezi aktivnosti koje Centar planira provoditi. Isto tako, razvojni plan obuhvaća i planirane prostorne kapacitete za smještaj polaznika.

Održivost Centra moguća je uz odgovarajuće financijske, kadrovske i materijalne resurse za rad Centra pri čemu su važni uključenost i uloge osnivača, samoga Centra, partnerskih ustanova za strukovno obrazovanje te drugih institucija. U razvojnome planu navest će se na koji će način Centar pridonijeti jačanju regionalnoga gospodarstva u sklopu upisne politike te suradnje s dionicima gospodarskoga i obrazovnoga sektora (gospodarski subjekti, poduzetnička potporna institucija/poduzetničko udruženje/obrtničko udruženje, drugi regionalni centri kompetentnosti, visoka učilišta, instituti i znanstveni centri izvrsnosti, ustanove za strukovno obrazovanje te slični međunarodni centri).

Razvojni plan uključit će i analizu ulaganja u modernizaciju programa i unapređenje znanja i vještina te analizu ulaganja u infrastrukturu s ciljem doprinosa inovativnim metodama rada, suvremenim potrebama polaznika, nastavnika i mentora te ostalih dionika.

Parametri i kriteriji za određivanje regionalnih centara kompetentnosti

Potrebni uvjeti

Sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju, ustanova za strukovno obrazovanje može postati kandidat za imenovanje regionalnim centrom kompetentnosti u nekom obrazovnom sektoru ili podsektoru samo ako ispunjava sljedeće potrebne uvjete:

• postoji izražena regionalna gospodarska potreba, koja se dokazuje ugovorima o suradnji s relevantnim gospodarskim subjektima, poštujući potrebe gospodarstva i tržišta rada na području na kojem djeluje Centar,

• postoji potreban broj polaznika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u obrazovnome sektoru ili sektorima u kojima djeluje Centar u skladu s Mrežom,

• ima sklopljene ugovore o suradnji s drugim ustanovama za strukovno obrazovanje, visokim učilištima, strukovnim komorama i drugim institucijama koje pridonose kvaliteti strukovnog obrazovanja u obrazovnome sektoru ili sektorima u kojima djeluje Centar,

• osigurana je funkcionalna održivost Centra u smislu odgovarajućih financijskih, kadrovskih i materijalnih resursa sukladno Mreži,

• postoji poveznica s razvojnim planovima osnivača,

• ima prostorne uvjete za obavljanje djelatnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja osigurane na jednoj ili više lokacija,

• iskazuje spremnost za transformaciju u regionalni centar kompetentnosti,

• osnivač je izradio i dostavio razvojni plan za razdoblje od pet godina.

Bodovanje

Za svaku ustanovu za strukovno obrazovanje, koja zadovoljava potrebne uvjete, izračunava se zbroj bodova dobivenih na osnovi različitih parametara iz tablice na str. 6. Vrijednost parametra preračunava se prema opisu u stupcu Bodovanje i množi s ponderom definiranim u stupcu Ponder. Neki parametri preračunavaju se preko decila tako da se napravi rang-lista svih ustanova za strukovno obrazovanje koje imaju vrijednost toga parametra veću od 0 pa najboljih 10% dobiva (prije množenja s ponderom) 10 bodova, sljedećih 10% 9 bodova i tako dalje.

Bodovi se izračunavaju na temelju podataka gledanih u referentnom razdoblju od protekle četiri godine.

Primjena metodologije višekriterijskog odlučivanja

Kriteriji su razvijeni u suradnji Ministarstva znanosti i obrazovanja i Instituta za razvoj i međunarodne odnose, a pozitivno mišljenje dalo je Vijeće za strukovno obrazovanje. Za potrebe određivanja težinskih koeficijenata kriterija za odabir regionalnih centara kompetentnosti koristila se metoda Analitički hijerarhijski proces (AHP), a za određivanje relativnih težinskih koeficijenata podkriterija metoda rangiranja.

Težine su određene grupnim odlučivanjem u kojemu su sudjelovali članovi Vijeća za strukovno obrazovanje.

Podaci za rangiranje preuzeti su iz informacija dostupnih iz sustava u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (e-Matica, NISpuSŠ…), iz anketa koje je prikupio IRMO od ustanova za strukovno obrazovanje te ostalih dostupnih javnih baza podataka i izvješća (Državni zavod za statistiku i sl.).

Kriteriji, podkriteriji i parametri

S obzirom na zakonom propisane parametre, oni se mogu podijeliti u četiri osnovne skupine:

Redni broj
parametra
Skupina
1. – 31.Opći parametri
32. – 55.Sektorski parametri
56. – 66.Dodatni parametri
67. – 74.Parametri povezani s razvojnim planom

Konkretni kriteriji, podkriteriji i parametri su:

R. br.ParametarBodovanjePonder

Najveći

broj bodova

Prostorni i
materijalni uvjeti
1.Tko je vlasnik objekta

Drugo

Škola/osnivač

0

1

11
2.Postoji li mogućnost dogradnje objekta

Ne

Da

0

1

22
3.Udio vlastitih prihoda u ukupnim prihodima ustanove za strukovno obrazovanjeDecil0,22
Smještajni kapacitet4.Ima li ustanova za strukovno obrazovanje u svom sastavu učenički dom

Ne

Da

0

1

11
5.

Raspoloživost učeničkih domova

Računa se kao gdje su:

n ukupan broj domova raspoloživ ustanovi za strukovno obrazovanje

ki kapacitet doma i

ui udaljenost doma i od ustanove za strukovno obrazovanje

Decil0,33
Nastavnici općeobrazovnih predmeta6.

Povećanje udjela nastavnika, odgovarajuće razine i vrste obrazovanja, općeobrazovnih predmeta u promatranom razdoblju

Računa se kao razlika postotka stručnih nastavnika općeobrazovnih predmeta u posljednjoj promatranoj godini i postotka stručnih nastavnika u prvoj promatranoj godini

Decil0,22
7.Prosječan udio nastavnika općeobrazovnih predmeta u zvanju mentora i savjetnika u promatranom razdobljuDecil0,33
8.

Povećanje udjela nastavnika općeobrazovnih predmeta u zvanju mentora i savjetnika u promatranom razdoblju

Računa se kao razlika postotka nastavnika općeobrazovnih predmeta u zvanju mentora i savjetnika u posljednjoj promatranoj godini i postotka nastavnika općeobrazovnih predmeta u zvanju mentora i savjetnika u prvoj promatranoj godini

Decil0,22
Projektne aktivnosti ustanove za
strukovno obrazovanje
9.Broj projekata međunarodne mobilnostiDecil0,22
10.Udio učenika koji su sudjelovali u programima mobilnostiDecil0,22
11.Udio nastavnika koji su sudjelovali u programima mobilnostiDecil0,22
12.Broj projekata koje je ustanova za strukovno obrazovanje provodila ili provodiDecil0,44
13.Broj projekata čiji je sadržaj usmjeren na opremanje ustanove za strukovno obrazovanjeDecil0,33
14.Broj projekata čiji je sadržaj usmjeren na usavršavanje strukovnih nastavnikaDecil0,44
15.Broj projekata čiji je sadržaj usmjeren na jačanje suradnje s poslodavcimaDecil0,44
16.Ukupan iznos projekataDecil0,33
Organizacijski kapaciteti i prijenos znanja17.Provodi li ustanova za strukovno obrazovanje organizirane skupove za razmjenu znanja

Ne

Da

0

1

77
18.Suorganizira li ustanova za strukovno obrazovanje skupove za razmjenu znanja

Ne

Da

0

1

66
19.Broj skupova za razmjenu znanjaDecil0,55
20.Broj sudionika drugih ustanova za strukovno obrazovanje na skupovima za razmjenu znanjaDecil0,44
21.Udio nastavnika koji su prezentirali svoje radove na konferencijama, stručnim skupovima i sl. u promatranom razdobljuDecil0,55
22.Udio nastavnika koji su objavili udžbenik, priručnik, stručni i/ili znanstveni rad u području struke u promatranom razdobljuDecil0,44
23.Udio nastavnika uključenih u obrazovanje odraslih u promatranom razdobljuDecil0,22
Upravljanje promjenama, razvojne aktivnosti i
osiguranje kvalitete
24.Ima li ustanova za strukovno obrazovanje razvojni plan, odnosno strategiju razvoja koja uključuje tekuću i/ili sljedeće školske godine

Ne

Da

0

1

44
25.Ima li ustanova za strukovno obrazovanje plan usavršavanja nastavnika

Ne

Da

0

1

33
26.Ima li ustanova za strukovno obrazovanje provedenu i objavljenu analizu samovrednovanja u promatranom razdoblju

Ne

Da

0

1

44
27.Sudjeluje li ustanova za strukovno obrazovanje aktivno u radu lokalne inicijative za zapošljavanje

Ne

Da

0

1

44
28.Sudjeluje li ustanova za strukovno obrazovanje u izradi i/ili evaluaciji provedbe županijske razvojne strategije

Ne

Da

0

1

22
29.Je li ustanova za strukovno obrazovanje nositelj certifikata kvalitete

Ne

Da

0

1

33
30.Broj nagrada relevantnih za djelovanje u obrazovnome sektoru u promatranom razdobljuDecil0,22
31.Broj međunarodnih uspjeha u natjecanjima znanja i vještina u promatranom razdobljuDecil0,22
Programi i povezanost s tržištem rada32.Ima li ustanova za strukovno obrazovanje registriranu djelatnost obrazovanja odraslih

Ne

Da

0

1

44
33.Prosječni broj polaznika obrazovanja odraslih u promatranom razdobljuDecil0,22
34.

Povećanje broja polaznika u obrazovanju odraslih u promatranom razdoblju

Računa se kao razlika broja polaznika u obrazovanju odraslih u posljednjoj promatranoj godini i broja polaznika u obrazovanju odraslih u prvoj promatranoj godini

Decil0,22
35.Postoji li u ustanovi za strukovno obrazovanje mogućnost stjecanja više razine kvalifikacije

Ne

Da

0

1

44
Učenici36.Prosječni broj učenika iz županije osnivača upisanih u 1. razred u sklopu sektora u ustanovi za strukovno obrazovanje u promatranom razdobljuDecil0,33
37.Prosječni broj učenika iz drugih županija upisanih u 1. razred u sklopu sektora u ustanovi za strukovno obrazovanje u promatranom razdobljuDecil0,22
38.Prosječni broj učenika s teškoćama upisanih u 1. razred u promatranom razdobljuDecil0,11
Nastavnici strukovnih predmeta39.Prosječan udio stručnih nastavnika strukovnih predmeta u promatranom razdobljuDecil0,44
40.

Povećanje udjela stručnih nastavnika strukovnih predmeta u promatranom razdoblju

Računa se kao razlika postotka stručnih nastavnika strukovnih predmeta u posljednjoj promatranoj godini i postotka stručnih nastavnika strukovnih predmeta u prvoj promatranoj godini

Decil0,44
41.Prosječan udio nastavnika strukovnih predmeta u zvanju mentora i savjetnika u promatranom razdobljuDecil0,44
42.

Povećanje udjela nastavnika strukovnih predmeta u zvanju mentora i savjetnika u promatranom razdoblju

Računa se kao razlika postotka nastavnika strukovnih predmeta u zvanju mentora i savjetnika u posljednjoj promatranoj godini i postotka nastavnika strukovnih predmeta u zvanju mentora i savjetnika u prvoj promatranoj godini

Decil0,44
43.Udio nastavnika strukovnih predmeta s radnim iskustvom većim od pet godina na sektorskim radnim mjestimaDecil0,44
Prostorni
i materijalni uvjeti
44.Broj učeničkih mjesta u specijaliziranim učionicama i radionicamaDecil0,33
45.Broj primjereno opremljenih specijaliziranih učionica i radionicaDecil0,44
46.Broj poslodavaca u kojih se izvodi praktična nastava, vježbe i/ili stručna praksaDecil0,55
Suradnja47.Broj poslodavaca koji stipendiraju učenikeDecil0,22
48.Broj stipendiranih učenikaDecil0,33
49.Broj poslodavaca koji zapošljavaju učenike nakon završetka obrazovanjaDecil0,44
50.Broj zaposlenih učenika u poslodavaca nakon završetka obrazovanjaDecil0,55
51.Broj visokih učilišta s kojima ustanova za strukovno obrazovanje surađujeDecil0,44
Upravljanje promjenama, razvojne aktivnosti i osiguranje kvalitete52.Sudjeluje li ustanova za strukovno obrazovanje u izradi standarda zanimanja i/ili standarda kvalifikacija

Ne

Da

0

1

44
53.Broj izrađenih standarda zanimanja/ standarda kvalifikacijaDecil0,44
54.Sudjeluje li ustanova za strukovno obrazovanje u izradi novih kurikuluma prema HKO-u

Ne

Da

0

1

33
55.Broj izrađenih kurikulumaDecil0,33
Učenici56.Udio popunjenosti programa nakon upisa u prvi razred srednje škole u promatranom razdobljuDecil0,44
Vertikalna prohodnost57.Prosječna riješenost na ispitima državne mature u promatranom razdobljuDecil0,33
58.Udio učenika koji su položili ispite državne mature u odnosu na broj učenika koji su prijavili ispite državne mature u promatranom razdobljuDecil0,55
59.Udio učenika koji su upisali visoko učilište u odnosu na broj učenika koji su prijavili studijske programe u promatranom razdobljuDecil0,44
60.Udio učenika koji su na visokom učilištu upisali program iz polja studija sličnog svome podsektoru u odnosu na ukupan broj učenika koji su upisali visoko učilište u promatranom razdobljuDecil0,55
61.

Dostupnost stručnih studija

Računa se kao gdje su:

n ukupan broj stručnih studija na razini RH iz polja studija sličnih podsektorima za koje obrazuje ustanova za strukovno obrazovanje

ki kvota studija i

ui udaljenost od mjesta u kojemu je ustanova za strukovno obrazovanje do mjesta u kojemu se izvodi studij i mjerena u satima

Decil0,22
Gravitacijski indeks62.

Udaljenost u minutama od mjesta u kojem se nalazi ustanova za strukovno obrazovanje do najbližega idealnog centra gravitacije za podsektor

Idealni centri gravitacije određuju se tako da se za unaprijed zadani broj centara kompetentnosti odrede mjesta kod kojih je ukupan zbroj umnožaka broja učenika upisanih u postojeće ustanove za strukovno obrazovanje u promatranom razdoblju i udaljenosti postojećih ustanova za strukovno obrazovanje do tih mjesta minimalna.

Decil0,66
Indeks razvijenosti63.Indeks razvijenosti županije

I – 5 bodova

II – 3 boda

III – 1 bod

IV – 0 bodova

15
Programi i povezanost s tržištem rada64.Provodi li ustanova za strukovno obrazovanje barem jedan program iz podsektora za koji se razmatra imenovanje Centrom, a koji je usklađen s Preporukama HZZ-a

Ne

Da

0

1

55
65.Provodi li ustanova za strukovno obrazovanje barem jedan program za učenike s teškoćama iz podsektora za koji se razmatra imenovanje Centrom, a koji je usklađen s Preporukama HZZ-a

Ne

Da

0

1

33
66.Omjer zaposlenih i nezaposlenih osoba sa srednjoškolskim obrazovanjem u županijiDecil0,44
Ukupno225Razvojni plan

Razvojni plan67.Opis rada RCK (opravdanost odabira institucija s kojima RCK surađuje; analiza potreba korisnika u odnosu na sadržaje i usluge koje će RCK nuditi; prilagođenost usluga osobama s invaliditetom/učenicima s teškoćama)Ocjena 1 – 512/512
68.Unapređenje strukovnog obrazovanjaOcjena 1 – 517/517
69.Unapređenje obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenjaOcjena 1 – 511/511
70.Prostorni kapaciteti za rad RCK (za nastavu i učenje temeljeno na radu te smještaj korisnika)Ocjena 1 – 59/59
71.Održivost rada RCKOcjena 1 – 519/519
72.Relevantnost rada RCK za regionalni razvojOcjena 1 – 516/516
73.Suradnja za doprinos razvoju gospodarstva i obrazovanja (suradnja s dionicima gospodarskoga sektora, visokog obrazovanja i znanosti, drugim ustanovama za strukovno obrazovanje i sličnim međunarodnim centrima u području strukovnog obrazovanja)Ocjena 1 – 513/513
74.Svrsishodnost potrebnih ulaganjaOcjena 1 – 511/511
Ukupno razvojni plan108
Sveukupno333

Rekapitulacija

Skupina kriterijaIzvorMax broj bodovaUdio u sveukupnom broju bodova
Programi i povezanost s tržištem radaOpći dio 
247,21%
Sektorski dio12
Dodatni parametri12
NastavniciOpći dio7278,11%
Sektorski dio20
Dodatni parametri 
UčeniciOpći dio 
103%
Sektorski dio6
Dodatni parametri4
Prostorni i materijalni uvjetiOpći dio5123,60%
Sektorski dio7
Dodatni parametri 
Smještajni kapacitetOpći dio441,2%
Sektorski dio 
Dodatni parametri 
SuradnjaOpći dio 
236,91%
Sektorski dio23
Dodatni parametri 
Projektne aktivnosti ustanove za strukovno obrazovanjeOpći dio24247,21%
Sektorski dio 
Dodatni parametri 
Organizacijski kapaciteti i prijenos znanjaOpći dio33339,91%
Sektorski dio 
Dodatni parametri 
Upravljanje promjenama, razvojne aktivnosti i osiguranje kvaliteteOpći dio243811,41%
Sektorski dio14
Dodatni parametri 
Vertikalna prohodnostOpći dio 
195,71%
Sektorski dio 
Dodatni parametri19
Gravitacijski indeksOpći dio 
61,80%
Sektorski dio 
Dodatni parametri6
Indeks razvijenostiOpći dio 
51,50%
Sektorski dio 
Dodatni parametri5
Razvojni plan10832,43%

IV. POSTUPAK ODABIRA REGIONALNIH CENTARA KOMPETENTNOSTI

S ciljem postizanja ravnomjerne rasprostranjenosti centara, vodeći računa o predviđenom broju centara, Republika Hrvatska podijeljena je u pet kontinuiranih teritorijalnih cjelina – regionalnih područja, tako da je u svakom regionalnom području podjednak broj učenika ustanova za strukovno obrazovanje.

Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja (izvor: e-Matica na dan 30. siječnja 2018.) u školskoj godini 2017./2018. u ustanove za strukovno obrazovanje upisani su učenici prema sljedećoj tablici:

Regionalno područjeŽupanijaUpisani
1Dubrovačko-neretvanska2 893
1Splitsko-dalmatinska11 913
1Šibensko-kninska2 886
1 Ukupno17 692
2Istarska4 162
2Karlovačka3 259
2Ličko-senjska901
2Primorsko-goranska6 166
2Zadarska4 643
2 Ukupno19 131
3Grad Zagreb19 671
3Sisačko-moslavačka3 285
3Zagrebačka4 330
3 Ukupno27 286
4Bjelovarsko-bilogorska3 605
4Koprivničko-križevačka2 823
4Krapinsko-zagorska3 487
4Međimurska2 822
4Varaždinska4 885
4 Ukupno17 622
5Brodsko-posavska4 130
5Osječko-baranjska7 478
5Požeško-slavonska2 201
5Virovitičko-podravska2 165
5Vukovarsko-srijemska4 872
5 Ukupno20 846
Sveukupno102 577


Slika 1 Regionalna područja u RH

Postupak odabira

Postupak odabira ustanova strukovnog obrazovanja obavlja se u dva kruga.

U prvome krugu izrađuju se ljestvice poretka na razini regionalnoga područja i podsektora na temelju općih parametara, sektorskih parametara i dodatnih parametara (parametri od 1. do 66.).

U drugome krugu osnivači izrađuju razvojne planove za ustanove strukovnog obrazovanja koje žele predložiti za imenovanje centrima, za razdoblje od pet godina, a na temelju otvorenoga javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo. Javni poziv otvoren je do imenovanja broja centara u skladu s Mrežom te se može ponovno otvoriti ako se sukladno Mreži ispune pretpostavke za imenovanje novih centara.

Ministarstvo će prikupljene prijedloge za imenovanje centara, radi provjere ispunjavanja uvjeta, sukladno postupku utvrđenom Zakonom o strukovnom obrazovanju, uputiti na prethodno mišljenje Vijeću za strukovno obrazovanje.

Razvojni planovi ustanova za strukovno obrazovanje za koje je Vijeće utvrdilo da ispunjavaju zakonske uvjete ocijenit će se prema parametrima koji se odnose na razvojni plan (parametri od 67. do 74.) nakon čega će se ponovo izraditi ljestvice poretka, u ovome krugu uključujući sve parametre (od 1. do 74.).

Udio broja centara po pojedinom podsektoru izračunavat će se prema udjelu koji pojedini podsektor po broju upisanih učenika i broju škola ima u odnosu na ukupan broj učenika i škola na razini Republike Hrvatske, uzimajući u obzir projekciju budućih potreba tržišta rada.

Ovako izračunan broj regionalnih centara kompetentnosti u regionalnome području i podsektoru zaokružit će se na bliži cijeli broj, uz mogućnost korekcije vezane uz projekcije budućih potreba tržišta rada.

Regionalnim centrom kompetentnosti moći će se imenovati ovako izračunan broj najboljih ustanova strukovnog obrazovanja u regionalnom području i podsektoru pod uvjetom da svaka od njih ukupno prikupi, u pravilu, najmanje 50% od najvećega mogućeg broja bodova.

Na temelju mišljenja Vijeća i u skladu s Mrežom ministar nadležan za obrazovanje donijet će odluku o imenovanju ustanova za strukovno obrazovanje regionalnim centrima kompetentnosti. Popis centara bit će javno dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva.

Do 2027. godine planira se u svakom podsektoru imenovati u prosjeku pet (od tri do sedam) regionalnih centara kompetentnosti. Jedna ustanova za strukovno obrazovanja može biti imenovana regionalnim centrom kompetentnosti i za više sektora ili podsektora ako ispunjava sve uvjete navedene u Mreži.

U prvoj fazi u pet prioritetnih (pod)sektora planirano je imenovanje od 15 do 25 centara.

V. PRILOG

PREGLED STANJA PO ŽUPANIJAMA

1. Zagrebačka županija

Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/strukovni kurikulumTrajanje programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razredUkupno u programu obrazovanja/strukovnom kurikulumu
SREDNJA ŠKOLA
DUGO SELO
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist42322222794
Elektrotehnika i računalstvo040604 Tehničar za računalstvo4404653139
041624 Tehničar za računalstvo44646
042153 Elektroinstalater – JMO37101431
042353 Elektromehaničar – JMO3127827
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250353 Frizer – JMO320172057
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013653 Instalater grijanja i klimatizacije – JMO385922
013753 Plinoinstalater – JMO376720
013853 Vodoinstalater – JMO388
014253 Automehaničar – JMO311172149
015104 Računalni tehničar za strojarstvo42424
SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO – UKUPNO15812415580517
SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR IVANIĆ GRADEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist42624272198
060604 Ekonomist426252725103
061303 Prodavač315211854
068293 Pomoćni administrator – TES344412
Elektrotehnika i računalstvo041103 Elektromonter344
041104 Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom425222827102
041203 Elektromehaničar366
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija050504 Naftno-rudarski tehničar424222827101
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250353 Frizer – JMO32472354
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija012103 Industrijski mehaničar36131938
018493 Pomoćni bravar – TES3213
SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR IVANIĆ GRAD – UKUPNO162139174100575

SREDNJA ŠKOLA
JASTREBARSKO

 

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist427272579
060704 Ekonomist42828
061303 Prodavač39152145
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013653 Instalater grijanja i klimatizacije – JMO3412824
014253 Automehaničar – JMO31281131
SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO – UKUPNO52626528207

EKONOMSKA,
TRGOVAČKA I
UGOSTITELJSKA
ŠKOLA, SAMOBOR

 

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist452505453209
061303 Prodavač33192042
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar426222825101
071233 Kuhar310101232
071333 Konobar36915
092533 Slastičar346616
EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA – UKUPNO9511312978415

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, SAMOBOR

 

Elektrotehnika i računalstvo040604 Tehničar za računalstvo42719252495
041304 Tehničar za mehatroniku42828241999
042153 Elektroinstalater – JMO3741425
042353 Elektromehaničar – JMO3491225
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250153 Kozmetičar – JMO31212
250353 Frizer – JMO311121942
Promet i logistika141103 Vozač motornog vozila324231562
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013653 Instalater grijanja i klimatizacije – JMO31071431
014253 Automehaničar – JMO36161537
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA – UKUPNO12911813843428
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUGOsobne, usluge zaštite i druge usluge268193 Pomoćni soboslikar i ličilac – TES3213
268393 Pomoćni autolakirer – TES3112
Poljoprivreda, prehrana i veterina088393 Pomoćni vrtlar – TES3123
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija018393 Pomoćni autolimar – TES3314
018493 Pomoćni bravar – TES3235
Turizam i ugostiteljstvo078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES32125
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG – UKUPNO2101022
EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICAEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist478757878309
061303 Prodavač314192053
EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA – UKUPNO92949878362
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICAElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar422212467
041104 Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom42424
042153 Elektroinstalater – JMO399
042353 Elektromehaničar – JMO364616
042453 Elektroničar-mehaničar – JMO3104721
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250253 Pediker – JMO3791127
250353 Frizer – JMO310121436
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013153 Tokar – JMO35510
014053 Autolimar – JMO374617
014253 Automehaničar – JMO3128828
014853 Instalater kućnih instalacija – JMO33172242
018593 Pomoćni instalater grijanja i klimatizacije – TES324410
331153 Automehatroničar – JMO323232369
Turizam i ugostiteljstvo071253 Kuhar – JMO313111438
071353 Konobar – JMO310101131
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES3341017
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA – UKUPNO13013717124462
ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA, VELIKA GORICAElektrotehnika i računalstvo040914 Zrakoplovni tehničar IRE426282919102
Promet i logistika180104 Zrakoplovni prometnik423252831107
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija010514 Zrakoplovni tehničar ZIM42623222899
ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA – UKUPNO75767978308
SREDNJA ŠKOLA VRBOVECEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist41919242284
061303 Prodavač31162037
Poljoprivreda, prehrana i veterina091403 Mesar37172347
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija012703 CNC operater / CNC operaterka320201959
013533 Strojobravar377
013753 Plinoinstalater – JMO377
014053 Autolimar – JMO353412
014253 Automehaničar – JMO388824
014853 Instalater kućnih instalacija – JMO3527
Turizam i ugostiteljstvo071233 Kuhar3169833
071333 Konobar359721
SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC – UKUPNO969312722338
SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist425272525102
061303 Prodavač313222459
Elektrotehnika i računalstvo041604 Tehničar za računalstvo42424282298
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250153 Kozmetičar – JMO377
250333 Frizer372027
250353 Frizer – JMO31010
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar423282528104
071233 Kuhar310919
071253 Kuhar – JMO388
071333 Konobar37714
071353 Konobar – JMO377
071453 Slastičar – JMO377
092533 Slastičar38816
SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ – UKUPNO12413314675478
SREDNJA ŠKOLA
DRAGUTINA
STRAŽIMIRA, ZELINA
Elektrotehnika i računalstvo041104 Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom422162058
042153 Elektroinstalater – JMO343916
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250353 Frizer – JMO39111030
Poljoprivreda, prehrana i veterina080404 Poljoprivredni tehničar – opći412242763
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013553 Strojobravar – JMO343411
014253 Automehaničar – JMO3105520
Šumarstvo, prerada i obrada drva121113 Stolar – JMO366820
SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA – UKUPNO55568027218
ZAGREBAČKA UKUPNO1.1701.1551.3726334.3302. Krapinsko-zagorska županija

Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/strukovni kurikulumTrajanje programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razredUkupno u programu obrazovanja/strukovnom kurikulumu
SREDNJA ŠKOLA KRAPINAEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist423252825101
061153 Prodavač – JMO312121842
Elektrotehnika i računalstvo040604 Tehničar za računalstvo42424242698
041304 Tehničar za mehatroniku42426242498
042153 Elektroinstalater – JMO31191333
042353 Elektromehaničar – JMO311111032
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250353 Frizer – JMO389926
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija012703 CNC operater / CNC operaterka323242471
014153 Bravar – JMO312141238
331153 Automehatroničar – JMO312131136
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar424272723101
SREDNJA ŠKOLA KRAPINA – UKUPNO18419420098676
SREDNJA ŠKOLA ZABOKEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist41821232486
060604 Ekonomist448515053202
061303 Prodavač321241661
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar424262428102
070204 Turističko-hotelijerski komercijalist424262426100
071233 Kuhar320212162
071333 Konobar311131640
SREDNJA ŠKOLA ZABOK – UKUPNO166182174131653
ŠKOLA ZA
UMJETNOST, DIZAJN, GRAFIKU I ODJEĆU ZABOK
Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje210104 Grafički tehničar41414
211104 Medijski tehničar42026242494
211204 Web dizajner42018192178
212133 Grafičar pripreme35914
212233 Grafičar tiska322
212333 Grafičar dorade399
Umjetnost300100 Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja42424
300404 Grafički dizajner4911929
301004 Industrijski dizajner4881026
301104 Dizajner odjeće466618
ŠKOLA ZA UMJETNOST, DIZAJN, GRAFIKU I ODJEĆU ZABOK – UKUPNO78748670308
SREDNJA ŠKOLA
PREGRADA
Turizam i ugostiteljstvo071233 Kuhar39141336
071333 Konobar34610
092533 Slastičar399
Zdravstvo i socijalna skrb240404 Farmaceutski tehničar4242448
240704 Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka42419242592
241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege52425252827129
241104 Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka4232952
SREDNJA ŠKOLA PREGRADA – UKUPNO9481928227376
SREDNJA ŠKOLA
BEDEKOVČINA
Graditeljstvo i geodezija131104 Građevinski tehničar4121161241
131204 Arhitektonski tehničar41210131146
131803 Proizvođač keramike344
132103 Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima315161647
133133 Zidar3459
133233 Tesar3549
133633 Keramičar – oblagač348416
133833 Monter suhe gradnje31010828
Osobne, usluge zaštite i druge usluge260353 Soboslikar – ličilac – JMO3108826
Poljoprivreda, prehrana i veterina081403 Cvjećar31261230
081603 Poljoprivredni gospodarstvenik388
330604 Agrotehničar42418222084
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011803 Mehaničar poljoprivredne mehanizacije366
013653 Instalater grijanja i klimatizacije – JMO377519
013753 Plinoinstalater – JMO345413
Zdravstvo i socijalna skrb240704 Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka42422192388
241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege52422232727123
SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA – UKUPNO1631471679327597
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDAPoljoprivreda, prehrana i veterina088393 Pomoćni vrtlar – TES31269
Tekstil i koža228393 Pomoćni krojač – TES3112
Turizam i ugostiteljstvo078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES36129
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA – UKUPNO83920
SREDNJA ŠKOLA
KONJŠĆINA
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist41815162473
061303 Prodavač39142043
Elektrotehnika i računalstvo041104 Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom42424242092
042253 Autoelektričar – JMO36410
042353 Elektromehaničar – JMO321012
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013553 Strojobravar – JMO371017
013853 Vodoinstalater – JMO334714
014253 Automehaničar – JMO31091029
SREDNJA ŠKOLA KONJŠĆINA – UKUPNO71849144290
SREDNJA ŠKOLA
OROSLAVJE
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250153 Kozmetičar – JMO3109625
250353 Frizer – JMO311101738
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013153 Tokar – JMO37121332
013553 Strojobravar – JMO3881127
013853 Vodoinstalater – JMO355
014153 Bravar – JMO367518
014253 Automehaničar – JMO3991028
015104 Računalni tehničar za strojarstvo42422242090
Šumarstvo, prerada i obrada drva121113 Stolar – JMO310414
SREDNJA ŠKOLA OROSLAVJE – UKUPNO85819120277
SREDNJA ŠKOLA ZLATAREkonomija, trgovina i poslovna administracija060404 Upravni referent42420232895
Elektrotehnika i računalstvo040604 Tehničar za računalstvo423242826101
Promet i logistika160504 Tehničar za logistiku i špediciju41925262494
SREDNJA ŠKOLA ZLATAR – UKUPNO66697778290
KRAPINSKO-ZAGORSKA UKUPNO915915987616543.487


Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/strukovni kurikulumTrajanje programa
obrazovanja/strukovnog kurikuluma
Broj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razredUkupno u programu obrazovanja/strukovnom kurikulumu
SREDNJA ŠKOLA GLINAEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist41016241262
061303 Prodavač361420
Elektrotehnika i računalstvo042153 Elektroinstalater – JMO3369
042253 Autoelektričar – JMO3325
042353 Elektromehaničar – JMO3347
Šumarstvo, prerada i obrada drva120404 Drvodjeljski tehničar dizajner41313
SREDNJA ŠKOLA GLINA – UKUPNO23315012116
SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOGA, HRVATSKA KOSTAJNICAEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist42221222085
Šumarstvo, prerada i obrada drva110104 Šumarski tehničar4571325
121133 Stolar3612826
Tekstil i koža222133 Krojač3358
SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOGA, HRVATSKA KOSTAJNICA – UKUPNO28414233144
SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, KUTINAEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist448474852195
SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, KUTINA – UKUPNO48474852195
TEHNIČKA ŠKOLA KUTINAElektrotehnika i računalstvo040604 Tehničar za računalstvo42421252494
041104 Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom42218211778
042133 Elektroinstalater31191030
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija330204 Ekološki tehničar48191845
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija012103 Industrijski mehaničar3715628
013633 Instalater grijanja i klimatizacije31113731
015104 Računalni tehničar za strojarstvo42218162682
TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA – UKUPNO9710210485388
SREDNJA ŠKOLA NOVSKAEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist42022232590
061303 Prodavač39172248
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija010104 Strojarski tehničar410101030
014133 Bravar391120
014233 Automehaničar333
Šumarstvo, prerada i obrada drva121133 Stolar3710724
SREDNJA ŠKOLA NOVSKA – UKUPNO55706525215
SREDNJA ŠKOLA PETRINJAPoljoprivreda, prehrana i veterina081403 Cvjećar332611
088293 Pomoćni voćar – vinogradar – vinar – TES3112
090404 Prehrambeni tehničar41012162058
091403 Mesar3510520
100104 Veterinarski tehničar41913201971
SREDNJA ŠKOLA PETRINJA – UKUPNO38374839162
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAKElektrotehnika i računalstvo042133 Elektroinstalater366
042233 Autoelektričar348416
042333 Elektromehaničar323813
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011803 Mehaničar poljoprivredne mehanizacije344
012703 CNC operater / CNC operaterka319171450
013653 Instalater grijanja i klimatizacije – JMO3791127
013853 Vodoinstalater – JMO3134
014033 Autolimar322
014233 Automehaničar31616
014253 Automehaničar – JMO31111
331153 Automehatroničar – JMO31414
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK – UKUPNO465958163
SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVACEkonomija, trgovina i poslovna administracija061303 Prodavač372330
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250353 Frizer – JMO320262470
Turizam i ugostiteljstvo071233 Kuhar323212064
071333 Konobar313181849
Zdravstvo i socijalna skrb240404 Farmaceutski tehničar426262628106
241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege52649295629189
03-076-503 SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC – UKUPNO1151401408429508
STRUKOVNA ŠKOLA SISAKGraditeljstvo i geodezija131104 Građevinski tehničar4171936
131204 Arhitektonski tehničar4232043
132103 Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima3991129
133153 Zidar – JMO37512
133633 Keramičar-oblagač354716
Osobne, usluge zaštite i druge usluge260153 Fotograf – JMO346818
260353 Soboslikar – ličilac – JMO3105520
268193 Pomoćni soboslikar i ličilac – TES31326
Poljoprivreda, prehrana i veterina088493 Pomoćni cvjećar – TES3145
098193 Pomoćni pekar – TES31236
Promet i logistika140204 Tehničar cestovnog prometa41618152473
141103 Vozač motornog vozila334302589
160204 Nautičar unutarnje plovidbe4861125
Šumarstvo, prerada i obrada drva121113 Stolar – JMO347415
128193 Pomoćni stolar – TES31326
Tekstil i koža222153 Krojač – JMO31111
228393 Pomoćni krojač – TES31124
Turizam i ugostiteljstvo078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES335614
STRUKOVNA ŠKOLA SISAK – UKUPNO12711714044428
TEHNIČKA ŠKOLA SISAKElektrotehnika i računalstvo041104 Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom42623182289
041404 Tehničar za elektroniku426222630104
041604 Tehničar za računalstvo422282624100
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija330204 Ekološki tehničar422232368
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija015304 Strojarski računalni tehničar42723211889
TEHNIČKA ŠKOLA SISAK – UKUPNO101118114117450
EKONOMSKA ŠKOLA SISAKEkonomija, trgovina i poslovna administracija060504 Poslovni tajnik42821242699
060604 Ekonomist444445148187
EKONOMSKA ŠKOLA SISAK – UKUPNO72657574286
SREDNJA ŠKOLA TOPUSKOStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija014253 Automehaničar – JMO333
014853 Instalater kućnih instalacija – JMO3268
Turizam i ugostiteljstvo070204 Turističko-hotelijerski komercijalist42410212277
071233 Kuhar35111127
071333 Konobar343310
092533 Slastičar32237
Zdravstvo i socijalna skrb240704 Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka42424252598
SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO – UKUPNO64506947230
SISAČKO-MOSLAVAČKA UKUPNO814877953612293.285

3. Sisačko-moslavačka županija

4. Karlovačka županija

Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/strukovni kurikulumTrajanje programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razredUkupno u programu obrazovanja/strukovnom kurikulumu
SREDNJA ŠKOLA DUGA RESAGrafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje211004 Medijski tehničar4232144
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija014533 Puškar3142034
Umjetnost300404 Grafički dizajner4162137
SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA – UKUPNO16374121115
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI, KARLOVACGraditeljstvo i geodezija138293 Pomoćni polagač keramičkih pločica – TES3134
Poljoprivreda, prehrana i veterina088493 Pomoćni cvjećar – TES3224
098193 Pomoćni pekar – TES311
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija018393 Pomoćni autolimar – TES311
Turizam i ugostiteljstvo075393 Pomoćni konobar – TES3112
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES33249
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI, KARLOVAC – UKUPNO641121
PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVACPoljoprivreda, prehrana i veterina081403 Cvjećar334714
081603 Poljoprivredni gospodarstvenik31135
090304 Tehničar nutricionist4231336
100104 Veterinarski tehničar42223232189
330404 Agroturistički tehničar48141941
PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC – UKUPNO57414740185
EKONOMSKO – TURISTIČKA ŠKOLA, KARLOVACEkonomija, trgovina i poslovna administracija060504 Poslovni tajnik420245043137
060604 Ekonomist444504342179
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar444402425133
EKONOMSKO TURISTIČKA ŠKOLA, KARLOVAC – UKUPNO108114117110449
ŠUMARSKA I
DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC
Šumarstvo, prerada i obrada drva330304 Meteorološki tehničar47515532
110104 Šumarski tehničar42414252083
120504 Drvodjeljski tehničar dizajner41714161865
121113 Stolar – JMO31051126
ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC – UKUPNO58386743206
MEDICINSKA ŠKOLA, KARLOVACZdravstvo i socijalna skrb240704 Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka42322252898
241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege54846473057228
MEDICINSKA ŠKOLA, KARLOVAC – UKUPNO7168725857326
TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVACElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar42324232191
041304 Tehničar za mehatroniku42320241986
042133 Elektroinstalater3581023
042333 Elektromehaničar361622
Promet i logistika141103 Vozač motornog vozila318172257
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija012703 CNC operater/CNC operaterka320192362
013133 Tokar379824
013433 Alatničar355
013533 Strojobravar379824
013633 Instalater grijanja i klimatizacije37613
013833 Vodoinstalater3257
014133 Bravar344
015104 Računalni tehničar za strojarstvo42318172280
331154 Automehatroničar42422251889
TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC – UKUPNO17415218180587
TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA, KARLOVACEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist42024222692
061303 Prodavač321211456
Turizam i ugostiteljstvo070204 Turističko-hotelijerski komercijalist42221201982
071233 Kuhar324201155
071333 Konobar316142252
092533 Slastičar37411
TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA, KARLOVAC – UKUPNO1101009345348
MJEŠOVITA
INDUSTRIJSKO-
-OBRTNIČKA ŠKOLA, KARLOVAC
Graditeljstvo i geodezija131104 Građevinski tehničar42519191881
131204 Arhitektonski tehničar42519212287
132103 Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima384719
133633 Keramičar-oblagač376619
133833 Monter suhe gradnje354615
138293 Pomoćni polagač keramičkih pločica – TES333
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250153 Kozmetičar – JMO39817
250253 Pediker – JMO34913
250353 Frizer – JMO318161650
260153 Fotograf – JMO36511
260353 Soboslikar-ličilac – JMO372514
260553 Autolakirer – JMO36410
Poljoprivreda, prehrana i veterina088493 Pomoćni cvjećar – TES3235
092153 Pekar – JMO3459
092453 Mesar – JMO386822
098193 Pomoćni pekar – TES335311
MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA, KARLOVAC – UKUPNO12910111640386
OBRTNIČKA I
TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN
Elektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar42021242388
040604 Tehničar za računalstvo42025202489
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250333 Frizer310818
250353 Frizer – JMO31111
Promet i logistika190104 Tehničar za željeznički promet4886830
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013533 Strojobravar3538
013553 Strojobravar – JMO388
013833 Vodoinstalater3347
013853 Vodoinstalater – JMO333
014233 Automehaničar38614
014253 Automehaničar – JMO377
Šumarstvo, prerada i obrada drva121133 Stolar344
OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN – UKUPNO78757955287
GIMNAZIJA BERNARDINA FRANKOPANA, OGULINEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist41918181368
061303 Prodavač37141536
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar42222222692
GIMNAZIJA BERNARDINA FRANKOPANA, OGULIN – UKUPNO48545539196
SREDNJA ŠKOLA SLUNJEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist41721241981
Elektrotehnika i računalstvo040604 Tehničar za računalstvo4314131545
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013153 Tokar – JMO36713
013553 Strojobravar – JMO355
013853 Vodoinstalater – JMO322
014253 Automehaničar – JMO3358
SREDNJA ŠKOLA SLUNJ – UKUPNO28454734154
KARLOVAČKA UKUPNO882829926565573.2595. Varaždinska županija

Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/strukovni kurikulumTrajanje programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razredUkupno u programu obrazovanja/strukovnom kurikulumu
SREDNJA ŠKOLA IVANECEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist437412644148
061303 Prodavač381119
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija012703 CNC operater/CNC operaterka3321244
013553 Strojobravar – JMO3448
014853 Instalater kućnih instalacija – JMO31012527
Šumarstvo, prerada i obrada drva121113 Stolar – JMO312719
SREDNJA ŠKOLA IVANEC – UKUPNO91884244265
SREDNJA ŠKOLA U MARUŠEVCU S
PRAVOM JAVNOSTI
Zdravstvo i socijalna skrb240704 Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka42221232288
241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege52222282539136
SREDNJA ŠKOLA U MARUŠEVCU S PRAVOM JAVNOSTI – UKUPNO4443514739224
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PRI ODGOJNOM DOMU IVANECStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija015102 Monter strojeva i konstrukcija2538
Šumarstvo, prerada i obrada drva125102 Parketar2516
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PRI ODGOJNOM DOMU IVANEC – UKUPNO10414
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR, VARAŽDINPoljoprivreda, prehrana i veterina088493 Pomoćni cvjećar – TES311
Turizam i ugostiteljstvo078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES31051328
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR, VARAŽDIN – UKUPNO1151329
ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLAElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar423262429102
040604 Tehničar za računalstvo422212669
041304 Tehničar za mehatroniku42322222390
041504 Tehničar za mehatroniku42424242597
041604 Tehničar za računalstvo42326232698
042153 Elektroinstalater – JMO314161747
042253 Autoelektričar – JMO3117624
042353 Elektromehaničar – JMO3118928
042453 Elektroničar-mehaničar – JMO311141136
Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje210104 Grafički tehničar4121123
210604 Grafički urednik-dizajner412101335
210704 WEB dizajner42426242397
211004 Medijski tehničar42024252594
212133 Grafičar pripreme3119222
212233 Grafičar tiska37101431
Promet i logistika170104 Tehničar PT prometa4172138
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013153 Tokar – JMO314121036
014153 Bravar – JMO313151240
026002 Zavarivač2191736
ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA, VARAŽDIN – UKUPNO2722952652111.043
MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDINZdravstvo i socijalna skrb240304 Zdravstveno-laboratorijski tehničar4222547
240404 Farmaceutski tehničar4242448
240604 Sanitarni tehničar41919
240704 Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka4192443
241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege52441244828165
241104 Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka4242347
MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN – UKUPNO7282909728369
GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDINEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist423232434104
060404 Upravni referent42225202087
060504 Poslovni tajnik42422232493
060604 Ekonomist424464845163
061303 Prodavač320172158
068193 Administrator28715
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar42424262498
070204 Turističko-hotelijerski komercijalist42525
071233 Kuhar318232061
071333 Konobar3212344
071353 Konobar – JMO32323
GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN – UKUPNO186208205172771
STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA, VARAŽDINPromet i logistika140304 Tehničar cestovnog prometa42422222290
141103 Vozač motornog vozila324242573
160504 Tehničar za logistiku i špediciju42218222587
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011204 Tehničar za vozila i vozna sredstva42221211781
012703 CNC operater/CNC operaterka339211979
013553 Strojobravar – JMO316101238
013953 Limar – JMO355
014053 Autolimar – JMO385619
014853 Instalater kućnih instalacija – JMO3681428
015304 Strojarski računalni tehničar42223232391
018493 Pomoćni bravar – TES364717
331153 Automehatroničar – JMO318172358
STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA, VARAŽDIN – UKUPNO20717319987666
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, VARAŽDINOsobne, usluge zaštite i druge usluge250204 Kozmetičar421221962
250333 Frizer3221739
250353 Frizer – JMO32121
260253 Tapetar – JMO333
260333 Ličilac-soboslikar3729
260353 Soboslikar-ličilac – JMO344
280304 Tehničar zaštite osoba i imovine42015212379
Poljoprivreda, prehrana i veterina091203 Pekar3121224
091403 Mesar35813
092153 Pekar – JMO31818
098193 Pomoćni pekar – TES366
Šumarstvo, prerada i obrada drva120404 Drvodjeljski tehničar dizajner455
120504 Drvodjeljski tehničar dizajner498131444
121113 Stolar – JMO311213
121133 Stolar37411
128193 Pomoćni stolar – TES36511
Tekstil i koža222133 Krojač3358
231333 Galanterist311617
331404 Modelar obuće i kožne galanterije45611
331504 Modni tehničar48109936
Umjetnost300100 Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja42020
300404 Grafički dizajner41481234
301104 Dizajner odjeće48101129
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, VARAŽDIN – UKUPNO13515015280517
GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA, VARAŽDINGeologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija050104 Geološki tehničar467101033
050304 Rudarski tehničar4644923
330204 Ekološki tehničar42118221980
Graditeljstvo i geodezija131204 Arhitektonski tehničar448413438161
132103 Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima320151853
133133 Zidar34138
133633 Keramičar-oblagač387520
133833 Monter suhe gradnje348719
Poljoprivreda, prehrana i veterina090304 Tehničar nutricionist42213212480
090404 Prehrambeni tehničar42418141874
GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA, VARAŽDIN – UKUPNO163132138118551
SREDNJA ŠKOLA LUDBREGEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist4191837
Poljoprivreda, prehrana i veterina088393 Pomoćni vrtlar – TES31135
092153 Pekar – JMO333410
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija012703 CNC operater / CNC operaterka342282393
013153 Tokar – JMO378520
013553 Strojobravar – JMO31011930
Turizam i ugostiteljstvo078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES323611
SREDNJA ŠKOLA LUDBREG – UKUPNO65546918206
SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROFEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist42023191072
Elektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar488
SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF – UKUPNO2023191880
SREDNJA ŠKOLA »ARBORETUM OPEKA«, MARČANPoljoprivreda, prehrana i veterina080404 Poljoprivredni tehničar-opći481523
081403 Cvjećar3156930
088393 Pomoćni vrtlar – TES33148
100104 Veterinarski tehničar48819742
Turizam i ugostiteljstvo071233 Kuhar31261634
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES315713
SREDNJA ŠKOLA »ARBORETUM OPEKA«, MARČAN – UKUPNO39345522150
VARAŽDINSKA UKUPNO1.3151.2911.298914674.885


6. Koprivničko-križevačka županija

Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/strukovni kurikulum

Trajanje programa obrazovanja/

strukovnog kurikuluma

Broj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razred

Ukupno u programu obrazovanja/

strukovnom kurikulumu

STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVACEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist41816232380
Elektrotehnika i računalstvo040604 Tehničar za računalstvo42420211782
041304 Tehničar za mehatroniku4221761863
042433 Elektroničar-mehaničar344
042453 Elektroničar-mehaničar – JMO366
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250153 Kozmetičar – JMO386418
250353 Frizer – JMO316151344
Promet i logistika141103 Vozač motornog vozila324252271
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija012703 CNC operater/CNC operaterka399
013533 Strojobravar3991129
013633 Instalater grijanja i klimatizacije365415
014233 Automehaničar37613
331153 Automehatroničar – JMO31111
Šumarstvo, prerada i obrada drva121133 Stolar3437
Turizam i ugostiteljstvo071233 Kuhar312131540
071333 Konobar364919
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES339719
STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC – UKUPNO17415014858530
OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICAEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist43838
Elektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar42221203396
041103 Elektromonter333
041203 Elektromehaničar355
041604 Tehničar za računalstvo42020222183
042133 Elektroinstalater3710724
042333 Elektromehaničar365617
042433 Elektroničar-mehaničar37916
Graditeljstvo i geodezija133833 Monter suhe gradnje376619
Osobne, usluge zaštite i druge usluge260333 Ličilac-soboslikar378621
260353 Soboslikar-ličilac – JMO311
260533 Autolakirer333
268193 Pomoćni soboslikar i ličilac – TES322
Poljoprivreda, prehrana i veterina088493 Pomoćni cvjećar – TES32226
091403 Mesar333
091703 Pivar344
092133 Pekar395721
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013533 Strojobravar3117725
013633 Instalater grijanja i klimatizacije3108927
013733 Plinoinstalater3639
013833 Vodoinstalater325411
014033 Autolimar381413
014233 Automehaničar3107724
Šumarstvo, prerada i obrada drva121133 Stolar343411
Turizam i ugostiteljstvo071233 Kuhar316181549
071294 Kuhar31212
071333 Konobar399927
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES334613
092533 Slastičar31071128
OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA – UKUPNO170169168104611
SREDNJA ŠKOLA
KOPRIVNICA
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist42021222386
060404 Upravni referent42424212594
060504 Poslovni tajnik41818
060604 Ekonomist42427242196
061303 Prodavač320222365
Poljoprivreda, prehrana i veterina090304 Tehničar nutricionist42422262294
090404 Prehrambeni tehničar4232144
091503 Rukovatelj prehrambenim strojevima31919
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar42522222493
Zdravstvo i socijalna skrb240404 Farmaceutski tehničar424262628104
240704 Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka42019252690
241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege52525252526126
SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA – UKUPNO22922623321526929
SREDNJA ŠKOLA »IVAN SELJANEC« KRIŽEVCIEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist426232438111
061303 Prodavač310101434
Graditeljstvo i geodezija133133 Zidar3459
133233 Tesar310515
Promet i logistika140204 Tehničar cestovnog prometa4282755
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011503 Instalater-monter388
013533 Strojobravar37613
013553 Strojobravar – JMO366
013853 Vodoinstalater – JMO377
014233 Automehaničar31010
014253 Automehaničar – JMO39716
015104 Računalni tehničar za strojarstvo426632
Tekstil i koža222133 Krojač366
222153 Krojač – JMO366
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar42626
071233 Kuhar312111437
071333 Konobar31291132
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES343512
SREDNJA ŠKOLA »IVAN SELJANEC« KRIŽEVCI – UKUPNO12910912671435
SREDNJA
GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI
Poljoprivreda, prehrana i veterina080404 Poljoprivredni tehničar – opći41612212170
080504 Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut42415242285
081603 Poljoprivredni gospodarstvenik31121124
091603 Mljekar366
100104 Veterinarski tehničar42720281792
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011803 Mehaničar poljoprivredne mehanizacije312131641
SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI – UKUPNO906210660318
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA UKUPNO792716781508262.8237. Bjelovarsko-bilogorska županija

Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/strukovni kurikulumTrajanje programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razredUkupno u programu obrazovanja/strukovnom kurikulumu
MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVARZdravstvo i socijalna skrb240304 Zdravstveno-laboratorijski tehničar4252449
240404 Farmaceutski tehničar4232649
240704 Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka42626
241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege55253543356248
241104 Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka4252853
MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR – UKUPNO751038011156425
KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAREkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist443475457201
061303 Prodavač3382737102
KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR – UKUPNO81749157303
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAREkonomija, trgovina i poslovna administracija060404 Upravni referent41723262692
060604 Ekonomist461747877290
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR – UKUPNO7897104103382
TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVARElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar42423202188
040604 Tehničar za računalstvo42121262593
Graditeljstvo i geodezija131104 Građevinski tehničar42420241886
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija015104 Računalni tehničar za strojarstvo42018141870
TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR – UKUPNO89828482337
OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVARElektrotehnika i računalstvo042153 Elektroinstalater – JMO365617
042353 Elektromehaničar – JMO387722
042453 Elektroničar-mehaničar – JMO374718
Osobne, usluge zaštite i druge usluge260353 Soboslikar-ličilac – JMO322
260553 Autolakirer – JMO322
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija012703 CNC operater / CNC operaterka321192161
014053 Autolimar – JMO399
014153 Bravar – JMO399
014253 Automehaničar – JMO321201657
014853 Instalater kućnih instalacija – JMO31010
015302 Proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije277
018393 Pomoćni autolimar – TES322
018493 Pomoćni bravar – TES345312
026002 Zavarivač288
OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR – UKUPNO887573236
TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVARPoljoprivreda, prehrana i veterina088393 Pomoćni vrtlar – TES311
091203 Pekar3178934
098193 Pomoćni pekar – TES3437
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar41826222086
070204 Turističko-hotelijerski komercijalist42317242387
071233 Kuhar333201770
071333 Konobar320161753
075393 Pomoćni konobar – TES3336
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES3108725
092533 Slastičar31313
TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVAR – UKUPNO1411019743382
SREDNJA ŠKOLA ČAZMAEkonomija, trgovina i poslovna administracija061303 Prodavač371118
Promet i logistika140204 Tehničar cestovnog prometa42425242598
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013553 Strojobravar – JMO37613
013853 Vodoinstalater – JMO377
014053 Autolimar – JMO333
014253 Automehaničar – JMO310121032
SREDNJA ŠKOLA ČAZMA – UKUPNO41515425171
TEHNIČKA ŠKOLA DARUVARElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar412191849
040604 Tehničar za računalstvo411
041304 Tehničar za mehatroniku42018261579
041604 Tehničar za računalstvo426272126100
042153 Elektroinstalater – JMO333
042353 Elektromehaničar – JMO344
Osobne, usluge zaštite i druge usluge268193 Pomoćni soboslikar i ličilac – TES3134
Promet i logistika140304 Tehničar cestovnog prometa42625232195
141103 Vozač motornog vozila326262577
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013653 Instalater grijanja i klimatizacije – JMO397925
014253 Automehaničar – JMO312121034
Šumarstvo, prerada i obrada drva128193 Pomoćni stolar – TES36129
Turizam i ugostiteljstvo078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES311131034
TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR – UKUPNO13714515280514
EKONOMSKA I TURISTIČKA ŠKOLA DARUVAREkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist41820202078
061303 Prodavač3131023
Poljoprivreda, prehrana i veterina330404 Agroturistički tehničar42225211987
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar422272625100
071233 Kuhar319192058
071333 Konobar314161848
EKONOMSKA I TURISTIČKA ŠKOLA DARUVAR – UKUPNO10811710564394
SREDNJA ŠKOLA »AUGUST ŠENOA« GAREŠNICAEkonomija, trgovina i poslovna administracija061303 Prodavač3581427
Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje210104 Grafički tehničar41414
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250333 Frizer318162357
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013633 Instalater grijanja i klimatizacije38614
Šumarstvo, prerada i obrada drva121133 Stolar393315
Turizam i ugostiteljstvo070204 Turističko-hotelijerski komercijalist42318272290
071233 Kuhar320201858
071333 Konobar39121132
SREDNJA ŠKOLA »AUGUST ŠENOA« GAREŠNICA – UKUPNO106839622307
SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA GRUBIŠNO POLJEElektrotehnika i računalstvo040604 Tehničar za računalstvo4179182468
Poljoprivreda, prehrana i veterina081603 Poljoprivredni gospodarstvenik336211
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija014853 Instalater kućnih instalacija – JMO3639
331153 Automehatroničar – JMO396823
Turizam i ugostiteljstvo071233 Kuhar31110829
071333 Konobar344614
SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA GRUBIŠNO POLJE – UKUPNO50354524154
BJELOVARSKO-BILOGORSKA UKUPNO994963981611563.6058. Primorsko-goranska županija

Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/strukovni kurikulumTrajanje programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razredUkupno u programu obrazovanja/strukovnom kurikulumu
SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA CRIKVENICAEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist41225221473
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013833 Vodoinstalater346414
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar42422222694
071233 Kuhar37141132
SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA CRIKVENICA – UKUPNO47675940213
SREDNJA ŠKOLA
VLADIMIR NAZOR, ČABAR
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija014253 Automehaničar – JMO344
SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČABAR – UKUPNO44
SREDNJA ŠKOLA DELNICEEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist4111112943
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija014153 Bravar – JMO32237
014253 Automehaničar – JMO354312
Šumarstvo, prerada i obrada drva121113 Stolar – JMO3325
SREDNJA ŠKOLA DELNICE – UKUPNO182020967
SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ
ZVONIMIR, KRK
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist41413201158
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011503 Instalater-monter3639
014233 Automehaničar38311
331153 Automehatroničar – JMO388
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar42021232791
071233 Kuhar3371121
071333 Konobar3451019
SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR, KRK – UKUPNO55527238217
UGOSTITELJSKA
ŠKOLA OPATIJA
Turizam i ugostiteljstvo070204 Turističko-hotelijerski komercijalist427252637115
071233 Kuhar3545765176
071333 Konobar318242668
092533 Slastičar31191434
UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA – UKUPNO11011513137393
OBRTNIČKA ŠKOLA, OPATIJAOsobne, usluge zaštite i druge usluge250204 Kozmetičar42317242286
250253 Pediker – JMO356617
250353 Frizer – JMO3503437121
Poljoprivreda, prehrana i veterina092453 Mesar – JMO344
OBRTNIČKA ŠKOLA OPATIJA – UKUPNO78577122228
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA, OPATIJATurizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar481696575290
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA, OPATIJA – UKUPNO81696575290
SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA RABStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija014233 Automehaničar388
Turizam i ugostiteljstvo070204 Turističko-hotelijerski komercijalist42381748
071233 Kuhar377
071333 Konobar344
SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA RAB – UKUPNO2315121767
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, RIJEKAGrafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje218193 Pomoćni knjigoveža – TES31359
Poljoprivreda, prehrana i veterina088493 Pomoćni cvjećar – TES311
Tekstil i koža228393 Pomoćni krojač – TES3134
Turizam i ugostiteljstvo078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES3112
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, RIJEKA – UKUPNO35816
STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA
ZANIMANJA, RIJEKA
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011503 Instalater – monter344210
012703 CNC operater / CNC operaterka317192056
014053 Autolimar – JMO353513
014253 Automehaničar – JMO31071027
015302 Proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije233
026002 Zavarivač2101020
331153 Automehatroničar – JMO313121237
STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA, RIJEKA –
UKUPNO
595849166
SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA – RIJEKA
SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA – FIUME
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist422
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar417155340
SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA – RIJEKA SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA – FIUME – UKUPNO17157342
TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA U RIJECIEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist424262631107
061303 Prodavač320333184
Tekstil i koža222133 Krojač354514
Umjetnost301104 Dizajner odjeće4172037
TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA U RIJECI – UKUPNO66836231242
SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO, RIJEKAElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar42117202583
040604 Tehničar za računalstvo435362526122
040704 Tehničar za elektroniku41213221461
041104 Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom42523242597
041404 Tehničar za elektroniku411
041424 Tehničar za elektroniku411
041604 Tehničar za računalstvo424242626100
SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO, RIJEKA – UKUPNO118113118116465
EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKAEkonomija, trgovina i poslovna administracija060404 Upravni referent445494648188
060494 Upravni referent4332311
060504 Poslovni tajnik42225232595
060604 Ekonomist469686973279
068193 Administrator246313
068293 Pomoćni administrator – TES31113
EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA – UKUPNO144152144149589
PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKAGeologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija200104 Kemijski tehničar4148111750
330204 Ekološki tehničar411131337
330724 Ekološki tehničar41212
Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje210604 Grafički urednik-dizajner41312131048
210704 WEB dizajner423102356
211004 Medijski tehničar416211047
211124 Medijski tehničar42727
211224 Web dizajner41212
212233 Grafičar tiska355
212333 Grafičar dorade38715
212433 Fotograf37132242
PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA – UKUPNO98909073351
GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA, RIJEKAGraditeljstvo i geodezija130704 Geodetski tehničar42519201983
131104 Građevinski tehničar42422181781
131204 Arhitektonski tehničar42322242594
Umjetnost300104 Dizajner unutrašnje arhitekture42426242599
GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA, RIJEKA – UKUPNO96898686357
STROJARSKO BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA, RIJEKAStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija013653 Instalater grijanja i klimatizacije – JMO3771125
013853 Vodoinstalater – JMO3336
021153 Brodski mehaničar – JMO31326
Šumarstvo, prerada i obrada drva121113 Stolar – JMO388
121133 Stolar366
STROJARSKO BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA
ZANIMANJA, RIJEKA – UKUPNO
19102251
TEHNIČKA ŠKOLA, RIJEKAElektrotehnika i računalstvo041304 Tehničar za mehatroniku42624212798
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija010104 Strojarski tehničar41213141251
010404 Tehničar za energetiku4111261746
015104 Računalni tehničar za strojarstvo41512141455
020104 Brodograđevni tehničar4101110536
TEHNIČKA ŠKOLA, RIJEKA – UKUPNO74726575286
ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKAElektrotehnika i računalstvo041203 Elektromehaničar318161953
041304 Tehničar za mehatroniku446515137185
041403 Elektroničar323201659
ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA – UKUPNO87878637297
GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT, RIJEKAGraditeljstvo i geodezija133153 Zidar – JMO355
133633 Keramičar-oblagač3106521
Osobne, usluge zaštite i druge usluge260553 Autolakirer – JMO37714
Poljoprivreda, prehrana i veterina081303 Vrtlar353513
081403 Cvjećar389825
GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT, RIJEKA – UKUPNO23302578
MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECIPoljoprivreda, prehrana i veterina090304 Tehničar nutricionist4222648
100104 Veterinarski tehničar41232347
Zdravstvo i socijalna skrb240304 Zdravstveno-laboratorijski tehničar4282553
240404 Farmaceutski tehničar424282724103
240604 Sanitarni tehničar4232144
240704 Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka423282725103
241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege54556515258262
241104 Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka423282628105
241204 Dentalna asistentica/asistent42525
MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI – UKUPNO16119120317758790
PROMETNA ŠKOLA, RIJEKAPromet i logistika140304 Tehničar cestovnog prometa42418232590
141103 Vozač motornog vozila3423239113
170204 Tehničar za poštanske i financijske usluge422181555
PROMETNA ŠKOLA, RIJEKA – UKUPNO66728040258
ŽELJEZNIČKA
TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist4856524
Elektrotehnika i računalstvo040604 Tehničar za računalstvo47129735
041104 Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom48412
041304 Tehničar za mehatroniku471017
Promet i logistika191103 Željeznički prometni radnik3235
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija012703 CNC operater / CNC operaterka310122244
ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE – UKUPNO32414816137
POMORSKA ŠKOLA, BAKARPromet i logistika020204 Tehničar za jahte i marine42020
160904 Pomorski nautičar445505247194
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011704 Tehničar za brodostrojarstvo441395323156
POMORSKA ŠKOLA, BAKAR – UKUPNO868910590370
SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA, CRIKVENICAEkonomija, trgovina i poslovna administracija061303 Prodavač347617
Promet i logistika160904 Pomorski nautičar410691136
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011704 Tehničar za brodostrojarstvo489724
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar41518192173
071233 Kuhar375416
071333 Konobar3538
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES311
SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA, CRIKVENICA – UKUPNO49454932175
CENTAR ODGOJA I OBRAZOVANJA PRI ODGOJNOM DOMU MALI LOŠINJStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija013153 Tokar – JMO311
013853 Vodoinstalater – JMO311
014153 Bravar – JMO333
015102 Monter strojeva i konstrukcija211
Šumarstvo, prerada i obrada drva121113 Stolar – JMO31214
Turizam i ugostiteljstvo071233 Kuhar3224
071333 Konobar3123
CENTAR ODGOJA I OBRAZOVANJA PRI ODGOJNOM DOMU MALI LOŠINJ – UKUPNO412117
PRIMORSKO-GORANSKA UKUPNO1.6141.6491.6821.163586.1669. Ličko-senjska županija

Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/strukovni kurikulumTrajanje programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razredUkupno u programu obrazovanja/strukovnom kurikulumu
STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist42423242495
Elektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar4121081848
040604 Tehničar za računalstvo411121033
041203 Elektromehaničar3628
042353 Elektromehaničar – JMO388
Promet i logistika141103 Vozač motornog vozila320172360
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija014233 Automehaničar355
014253 Automehaničar – JMO366
Turizam i ugostiteljstvo070204 Turističko-hotelijerski komercijalist42216231778
071233 Kuhar38715
071253 Kuhar – JMO31616
071333 Konobar322
071353 Konobar – JMO377
STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ – UKUPNO1039412559381
SREDNJA ŠKOLA OTOČACEkonomija, trgovina i poslovna administracija060504 Poslovni tajnik451171639
060604 Ekonomist41920221980
061303 Prodavač36131231
Elektrotehnika i računalstvo042233 Autoelektričar3336
042253 Autoelektričar – JMO344
042333 Elektromehaničar38917
042353 Elektromehaničar – JMO333
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija014233 Automehaničar35712
014253 Automehaničar – JMO377
Šumarstvo, prerada i obrada drva110104 Šumarski tehničar4111372152
SREDNJA ŠKOLA OTOČAC – UKUPNO57766256251
SREDNJA ŠKOLA PAVLA RITTERA
VITEZOVIĆA U SENJU
Elektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar4101323
040604 Tehničar za računalstvo412941338
Turizam i ugostiteljstvo070204 Turističko-hotelijerski komercijalist491827
071233 Kuhar344
SREDNJA ŠKOLA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA U SENJU – UKUPNO2119391392
SREDNJA ŠKOLA
PLITVIČKA JEZERA
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar42324212391
071253 Kuhar – JMO313171646
071353 Konobar – JMO3913729
071453 Slastičar – JMO399
075202 Pomoćni kuhar2112
SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA – UKUPNO55554423177
LIČKO-SENJSKA UKUPNO236244270151901


10. Virovitičko-podravska županija

Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/strukovni kurikulumTrajanje programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razredUkupno u programu obrazovanja/strukovnom kurikulumu
SREDNJA ŠKOLA »STJEPAN IVŠIĆ«, ORAHOVICAEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist41922231983
061153 Prodavač – JMO311
061303 Prodavač336716
Poljoprivreda, prehrana i veterina081203 Voćar – vinogradar – vinar388
081403 Cvjećar355
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija012703 CNC operater/CNC operaterka3131225
331153 Automehatroničar – JMO35611
Turizam i ugostiteljstvo071253 Kuhar – JMO3129829
071353 Konobar – JMO356718
SREDNJA ŠKOLA »STJEPAN IVŠIĆ«, ORAHOVICA – UKUPNO52606519196
SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINAEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist422252530102
060704 Ekonomist411
Elektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar42123232188
Poljoprivreda, prehrana i veterina080404 Poljoprivredni tehničar – opći492635
330404 Agroturistički tehničar41212252776
330624 Agrotehničar488
SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA – UKUPNO637073104310
INDUSTRIJSKO-
-OBRTNIČKA ŠKOLA SLATINA
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija061303 Prodavač37131434
Elektrotehnika i računalstvo042153 Elektroinstalater – JMO3459
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250353 Frizer – JMO3119828
Poljoprivreda, prehrana i veterina092153 Pekar – JMO344
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011803 Mehaničar poljoprivredne mehanizacije365617
012703 CNC operater / CNC operaterka366
013653 Instalater grijanja i klimatizacije – JMO35914
013853 Vodoinstalater – JMO35813
014253 Automehaničar – JMO384719
Šumarstvo, prerada i obrada drva121113 Stolar – JMO355
128193 Pomoćni stolar – TES322
Tekstil i koža222153 Krojač – JMO337717
228393 Pomoćni krojač – TES3213
Turizam i ugostiteljstvo071233 Kuhar315191347
071353 Konobar – JMO31281333
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SLATINA – UKUPNO847097251
TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICAElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar42417181675
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija015104 Računalni tehničar za strojarstvo41919
015304 Strojarski računalni tehničar4222345
Šumarstvo, prerada i obrada drva110104 Šumarski tehničar42218232083
120504 Drvodjeljski tehničar dizajner41515
Zdravstvo i socijalna skrb241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege52326243033136
TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA – UKUPNO8876878933373
INDUSTRIJSKO-
-OBRTNIČKA ŠKOLA VIROVITICA
Elektrotehnika i računalstvo042153 Elektroinstalater – JMO31010
042353 Elektromehaničar – JMO366
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250204 Kozmetičar41922242590
250353 Frizer – JMO315161647
Poljoprivreda, prehrana i veterina081303 Vrtlar366
081403 Cvjećar377
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013653 Instalater grijanja i klimatizacije – JMO310131134
014053 Autolimar – JMO36612
014253 Automehaničar – JMO310131033
Šumarstvo, prerada i obrada drva121113 Stolar – JMO376720
128193 Pomoćni stolar – TES3325
Turizam i ugostiteljstvo078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES354312
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA VIROVITICA – UKUPNO88808925282
STRUKOVNA ŠKOLA VIROVITICAEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist42212251978
060604 Ekonomist441474643177
061303 Prodavač316192257
Turizam i ugostiteljstvo070204 Turističko-hotelijerski komercijalist42222192588
071233 Kuhar318171853
071333 Konobar31191232
092533 Slastičar3105621
STRUKOVNA ŠKOLA VIROVITICA – UKUPNO14013114887506
SREDNJA ŠKOLA
STJEPANA SULIMANCA
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija060404 Upravni referent42216182581
061303 Prodavač312161442
Poljoprivreda, prehrana i veterina081603 Poljoprivredni gospodarstvenik366618
330404 Agroturistički tehničar4148131550
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija014253 Automehaničar – JMO335513
Turizam i ugostiteljstvo071253 Kuhar – JMO31281030
071353 Konobar – JMO354413
SREDNJA ŠKOLA STJEPANA SULIMANCA – UKUPNO74637040247
VIROVITIČKO-PODRAVSKA UKUPNO589550629364332.16511. Požeško-slavonska županija

Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/
strukovni kurikulum
Trajanje programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razredUkupno u programu obrazovanja/strukovnom kurikulumu
SREDNJA ŠKOLA PAKRACGraditeljstvo i geodezija131104 Građevinski tehničar476821
132103 Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima333
133833 Monter suhe gradnje344
Šumarstvo, prerada i obrada drva121113 Stolar – JMO366
Zdravstvo i socijalna skrb240704 Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka42022232489
241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege53941545254240
SREDNJA ŠKOLA PAKRAC – UKUPNO6676838454363
EKONOMSKA ŠKOLA, POŽEGAEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist41818242484
060404 Upravni referent42015172173
060604 Ekonomist420354253150
061303 Prodavač320252469
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar41919242890
EKONOMSKA ŠKOLA, POŽEGA – UKUPNO97112131126466
POLJOPRIVREDNO--PREHRAMBENA ŠKOLA, POŽEGAPoljoprivreda, prehrana i veterina080404 Poljoprivredni tehničar – opći48111938
080504 Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut4101121
081203 Voćar – vinogradar – vinar355
088493 Pomoćni cvjećar – TES313711
090404 Prehrambeni tehničar41720202986
091203 Pekar38917
091403 Mesar39817
092153 Pekar – JMO31010
092453 Mesar – JMO377
098193 Pomoćni pekar – TES3134
330404 Agroturistički tehničar42020222587
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011803 Mehaničar poljoprivredne mehanizacije310201949
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA, POŽEGA – UKUPNO89949673352
TEHNIČKA ŠKOLA, POŽEGAElektrotehnika i
računalstvo
040104 Elektrotehničar42019262085
040204 Tehničar za elektroenergetiku42014231471
040604 Tehničar za računalstvo41921202686
041304 Tehničar za mehatroniku41922231781
042133 Elektroinstalater36814
042153 Elektroinstalater – JMO377
042233 Autoelektričar39716
042253 Autoelektričar – JMO366
042333 Elektromehaničar37714
042353 Elektromehaničar – JMO377
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013133 Tokar38715
013153 Tokar – JMO31010
013533 Strojobravar39716
013553 Strojobravar – JMO31010
014033 Autolimar33811
014053 Autolimar – JMO388
014233 Automehaničar371017
014253 Automehaničar – JMO31212
015104 Računalni tehničar za strojarstvo42021192484
TEHNIČKA ŠKOLA, POŽEGA – UKUPNO158146165101570
OBRTNIČKA ŠKOLA, POŽEGAGraditeljstvo i geodezija131204 Arhitektonski tehničar42020232588
133133 Zidar39716
133153 Zidar – JMO366
Osobne, usluge zaštite i druge usluge260333 Ličilac-soboslikar381220
260353 Soboslikar-ličilac – JMO355
Šumarstvo, prerada i obrada drva121113 Stolar – JMO388
121133 Stolar33811
Tekstil i koža222133 Krojač35712
331504 Modni tehničar42016172174
Turizam i ugostiteljstvo070204 Turističko-hotelijerski komercijalist42019223192
071233 Kuhar320202161
071333 Konobar320181957
OBRTNIČKA ŠKOLA, POŽEGA – UKUPNO11911813677450
POŽEŠKO-SLAVONSKA UKUPNO529546611461542.20112. Brodsko-posavska županija

Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/strukovni kurikulumTrajanje programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razredUkupno u programu obrazovanja/strukovnom kurikulumu
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA, NOVA GRADIŠKAEkonomija, trgovina i poslovna administracija061303 Prodavač320202161
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011303 Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom376417
012703 CNC operater/CNC operaterka320211859
014853 Instalater kućnih instalacija – JMO310121032
018493 Pomoćni bravar – TES3437
331153 Automehatroničar – JMO39111131
Šumarstvo, prerada i obrada drva121133 Stolar343512
Tekstil i koža222133 Krojač355
Turizam i ugostiteljstvo071233 Kuhar320203070
071333 Konobar319162459
075202 Pomoćni kuhar2121729
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES364717
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA, NOVA GRADIŠKA – UKUPNO132134133399
ELEKTROTEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA, NOVA GRADIŠKAEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist42027222796
Elektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar417171650
040604 Tehničar za računalstvo440454335163
041304 Tehničar za mehatroniku42121
ELEKTROTEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA, NOVA GRADIŠKA – UKUPNO81898278330
SREDNJA ŠKOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA SLAVONSKI BRODGeologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija330204 Ekološki tehničar4172744
Graditeljstvo i geodezija050604 Tehničar geodezije i geoinformatike421262572
130704 Geodetski tehničar42828
Poljoprivreda, prehrana i veterina080404 Poljoprivredni tehničar – opći42727
080504 Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut41920263095
081403 Cvjećar34131330
090304 Tehničar nutricionist4212445
100104 Veterinarski tehničar42122202487
330404 Agroturistički tehničar42022252996
330604 Agrotehničar419172258
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011803 Mehaničar poljoprivredne mehanizacije31391133
Šumarstvo, prerada i obrada drva110104 Šumarski tehničar41920152781
SREDNJA ŠKOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA SLAVONSKI BROD – UKUPNO157173174192696
OBRTNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BRODGraditeljstvo i geodezija133633 Keramičar-oblagač31041327
133833 Monter suhe gradnje310717
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250153 Kozmetičar – JMO399
250253 Pediker – JMO399
250353 Frizer – JMO3353433102
260253 Tapetar – JMO366
268293 Pomoćni tapetar222
Poljoprivreda, prehrana i veterina092153 Pekar – JMO310101232
092453 Mesar – JMO34711
Šumarstvo, prerada i obrada drva121113 Stolar – JMO310515
Tekstil i koža222133 Krojač322
222153 Krojač – JMO314131441
228393 Pomoćni krojač – TES326614
Turizam i ugostiteljstvo071253 Kuhar – JMO3393341113
071353 Konobar – JMO320161248
071453 Slastičar – JMO388
OBRTNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD – UKUPNO169133154456
INDUSTRIJSKO-
-OBRTNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD
Elektrotehnika i računalstvo041103 Elektromonter358821
041203 Elektromehaničar37512
041303 Telekomunikacijski monter36410
042153 Elektroinstalater – JMO369924
042253 Autoelektričar – JMO376720
042453 Elektroničar-mehaničar – JMO336312
Osobne, usluge zaštite i druge usluge260153 Fotograf – JMO3881531
260553 Autolakirer – JMO36410
Promet i logistika141103 Vozač motornog vozila320272673
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011303 Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom319313989
012503 Tehnički crtač310141438
012703 CNC operater / CNC operaterka3303540105
013653 Instalater grijanja i klimatizacije – JMO3814729
013753 Plinoinstalater – JMO36511
013853 Vodoinstalater – JMO373717
014053 Autolimar – JMO36612
014153 Bravar – JMO310101131
014253 Automehaničar – JMO397824
018493 Pomoćni bravar – TES324612
026002 Zavarivač2202242
331153 Automehatroničar – JMO319222465
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD – UKUPNO208241239688
TEHNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BRODElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar42026242797
040604 Tehničar za računalstvo4262551
040704 Tehničar za elektroniku42424
041304 Tehničar za mehatroniku4272653
041424 Tehničar za elektroniku42020
Graditeljstvo i geodezija131204 Arhitektonski tehničar42024242795
Promet i logistika140204 Tehničar cestovnog prometa42023242188
160504 Tehničar za logistiku i špediciju42027222594
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija015104 Računalni tehničar za strojarstvo4284530103
015324 Strojarski računalni tehničar44040
TEHNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD – UKUPNO140181163181665
EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BRODEkonomija, trgovina i poslovna administracija060404 Upravni referent42023262493
060504 Poslovni tajnik41926252797
060604 Ekonomist460516653230
061303 Prodavač320202666
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar42026222795
EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD – UKUPNO139146165131581
SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA, SLAVONSKI BRODZdravstvo i socijalna skrb240304 Zdravstveno-laboratorijski tehničar42020
240704 Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka420282828104
241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege52055282955187
245293 Njegovatelj/Njegovateljica – TES344
SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD – UKUPNO6483565755315
BRODSKO-POSAVSKA UKUPNO1.0901.1801.166639554.130


13. Zadarska županija

Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/strukovni kurikulumTrajanje programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razredUkupno u programu obrazovanja/strukovnom kurikulumu
SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA, BENKOVACEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist41622253093
061303 Prodavač33151432
Graditeljstvo i geodezija133633 Keramičar-oblagač3246
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija012703 CNC operater/CNC operaterka377
013153 Tokar – JMO333
013653 Instalater grijanja i klimatizacije – JMO353715
015104 Računalni tehničar za strojarstvo41715292081
331153 Automehatroničar – JMO348820
SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA, BENKOVAC – UKUPNO54708350257
SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD NA MORUEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist4919251871
061303 Prodavač34812
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija021103 Brodomehaničar31113630
021303 Brodograditelj nemetalnog broda3123
021803 Brodograditelj355
Turizam i ugostiteljstvo071233 Kuhar313121237
071333 Konobar3106420
SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD NA MORU – UKUPNO44566018178
SREDNJA ŠKOLA GRAČACEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist41166932
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013653 Instalater grijanja i klimatizacije – JMO322
014053 Autolimar – JMO355
Šumarstvo, prerada i obrada drva110104 Šumarski tehničar416310
330804 Tehničar zaštite prirode461521
SREDNJA ŠKOLA GRAČAC – UKUPNO1722191270
SREDNJA ŠKOLA OBROVACEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist415961343
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013853 Vodoinstalater – JMO311
014853 Instalater kućnih instalacija – JMO354716
SREDNJA ŠKOLA OBROVAC – UKUPNO2013141360
SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA, PAGTurizam i ugostiteljstvo071233 Kuhar355616
071333 Konobar322
SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA, PAG – UKUPNO75618
POMORSKA ŠKOLA ZADARPromet i logistika020204 Tehničar za jahte i marine42424
160904 Pomorski nautičar443485358202
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011704 Tehničar za brodostrojarstvo447453828158
POMORSKA ŠKOLA ZADAR – UKUPNO909391110384
MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA – ZADARZdravstvo i socijalna skrb240404 Farmaceutski tehničar42828
241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege55048515157257
241104 Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka42525
MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA-ZADAR – UKUPNO5073517957310
OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE ZADAROsobne, usluge zaštite i druge usluge250204 Kozmetičar42123202690
250253 Pediker – JMO399826
250353 Frizer – JMO331333599
OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE ZADAR – UKUPNO61656326215
TEHNIČKA ŠKOLA, ZADARElektrotehnika i računalstvo040704 Tehničar za elektroniku419212363
040914 Zrakoplovni tehničar IRE41110111244
041304 Tehničar za mehatroniku419222566
041424 Tehničar za elektroniku422123
041524 Tehničar za mehatroniku42121
Graditeljstvo i geodezija131204 Arhitektonski tehničar42225232797
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija010514 Zrakoplovni tehničar ZIM4121381346
015104 Računalni tehničar za strojarstvo418232263
015324 Strojarski računalni tehničar42121
TEHNIČKA ŠKOLA, ZADAR – UKUPNO109105108122444
STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA, ZADARElektrotehnika i računalstvo041303 Telekomunikacijski monter3101222
041403 Elektroničar388
041604 Tehničar za računalstvo42020212687
042153 Elektroinstalater – JMO318141244
042353 Elektromehaničar – JMO366
Graditeljstvo i geodezija133153 Zidar – JMO36511
Osobne, usluge zaštite i druge usluge260353 Soboslikar-ličilac – JMO310131033
Promet i logistika140204 Tehničar cestovnog prometa421172159
141103 Vozač motornog vozila320201757
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011204 Tehničar za vozila i vozna sredstva422172261
013153 Tokar – JMO344
014053 Autolimar – JMO310121234
014153 Bravar – JMO37512
014853 Instalater kućnih instalacija – JMO320211758
021103 Brodomehaničar38111029
331153 Automehatroničar – JMO322352683
Šumarstvo, prerada i obrada drva120404 Drvodjeljski tehničar dizajner42525
121113 Stolar – JMO31311731
STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA, ZADAR – UKUPNO19721120947664
PRIRODOSLOVNO--GRAFIČKA ŠKOLA, ZADARGeologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija200104 Kemijski tehničar4202141
330204 Ekološki tehničar4272148
Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje210604 Grafički urednik – dizajner42321252796
210704 WEB dizajner41112111347
211004 Medijski tehničar41111121246
PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA ŠKOLA, ZADAR – UKUPNO65657573278
POLJOPRIVREDNA, PREHRAMBENA I VETERINARSKA ŠKOLA STANKA OŽANIĆA, ZADARPoljoprivreda, prehrana i veterina080404 Poljoprivredni tehničar – opći410515
080504 Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut41013141350
081403 Cvjećar354817
088493 Pomoćni cvjećar – TES351713
090304 Tehničar nutricionist41110111345
090404 Prehrambeni tehničar410991038
091203 Pekar384618
091403 Mesar3881228
098193 Pomoćni pekar – TES323510
100104 Veterinarski tehničar41820242890
330404 Agroturistički tehničar4131023
POLJOPRIVREDNA, PREHRAMBENA I VETERINARSKA ŠKOLA STANKA OŽANIĆA, ZADAR – UKUPNO878510174347
ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA, ZADARTekstil i koža222153 Krojač – JMO388
225101 Šivač odjeće233
Umjetnost300100 Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja46565
300204 Aranžersko-scenografski dizajner497824
300404 Grafički dizajner416181347
300504 Dizajner tekstila456516
300704 Fotografski dizajner4910827
300904 Slikarski dizajner412191142
301104 Dizajner odjeće413111438
ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA, ZADAR – UKUPNO65677959270
EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ZADAREkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist42122252896
060404 Upravni referent42024202589
060504 Poslovni tajnik41920202483
060604 Ekonomist461637069263
061303 Prodavač324212469
EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ZADAR – UKUPNO145150159146600
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA, ZADARTurizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar468566070254
070204 Turističko-hotelijerski komercijalist42125222795
071233 Kuhar331232983
071333 Konobar320222264
075393 Pomoćni konobar – TES3123
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES337414
092533 Slastičar31019736
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA, ZADAR – UKUPNO15415214697549
ZADARSKA UKUPNO1.1651.2311.264926574.64314. Osječko-baranjska županija

Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/strukovni kurikulumTrajanje programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razredUkupno u programu obrazovanja/strukovnom kurikulumu
PRVA SREDNJA
ŠKOLA BELI
MANASTIR
Elektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar4121261242
040604 Tehničar za računalstvo42017132171
Promet i logistika140204 Tehničar cestovnog prometa4975728
141103 Vozač motornog vozila318141951
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija012703 CNC operater / CNC operaterka31912536
014133 Bravar35712
014233 Automehaničar385518
PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR – UKUPNO86726040258
DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI
MANASTIR
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija060404 Upravni referent4810111241
060604 Ekonomist485316
061303 Prodavač337616
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250153 Kozmetičar – JMO355818
250353 Frizer – JMO373919
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar41321212176
071233 Kuhar313181344
071333 Konobar354817
DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR – UKUPNO62688136247
SREDNJA ŠKOLA
DONJI MIHOLJAC
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist411191646
061303 Prodavač368822
Poljoprivreda, prehrana i veterina080404 Poljoprivredni tehničar – opći46121129
081403 Cvjećar365718
081603 Poljoprivredni gospodarstvenik366
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija010104 Strojarski tehničar471926
011853 Mehaničar poljoprivredne mehanizacije – JMO344
012703 CNC operater / CNC operaterka381321
013133 Tokar366
013153 Tokar – JMO399
013533 Strojobravar355
014133 Bravar344
014233 Automehaničar3257
014253 Automehaničar – JMO366
015104 Računalni tehničar za strojarstvo41010
SREDNJA ŠKOLA DONJI MIHOLJAC – UKUPNO56498727219
EKONOMSKA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ,
ĐAKOVO
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist443484359193
060504 Poslovni tajnik41226252588
060604 Ekonomist451524550198
061303 Prodavač312242157
EKONOMSKA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ, ĐAKOVO – UKUPNO118150134134536
SREDNJA
STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA, ĐAKOVO
Elektrotehnika i računalstvo041304 Tehničar za mehatroniku42424202694
042133 Elektroinstalater39151034
042233 Autoelektričar3106521
042433 Elektroničar-mehaničar344
Graditeljstvo i geodezija133133 Zidar355
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250333 Frizer31313
250353 Frizer – JMO3131528
260133 Fotograf34610
260333 Ličilac – soboslikar365718
Poljoprivreda, prehrana i veterina080404 Poljoprivredni tehničar – opći41222162171
080504 Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut491120
091203 Pekar354817
091403 Mesar357820
330404 Agroturistički tehničar4912101748
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011803 Mehaničar poljoprivredne mehanizacije344
013533 Strojobravar377
013553 Strojobravar – JMO355
014233 Automehaničar3161632
014253 Automehaničar – JMO31414
015104 Računalni tehničar za strojarstvo41924202386
Šumarstvo, prerada i obrada drva121133 Stolar36511
Turizam i ugostiteljstvo071253 Kuhar – JMO331201869
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA, ĐAKOVO – UKUPNO16818519187631
SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOGA NAŠICEEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist4484848144
060724 Ekonomist44646
060923 Prodavač399
061303 Prodavač3121830
Elektrotehnika i računalstvo040704 Tehničar za elektroniku424232572
041424 Tehničar za elektroniku42424
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250353 Frizer – JMO36101026
260353 Soboslikar-ličilac – JMO3448
Poljoprivreda, prehrana i veterina080404 Poljoprivredni tehničar-opći416222664
092153 Pekar – JMO3459
330624 Agrotehničar41515
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija014153 Bravar – JMO34711
014853 Instalater kućnih instalacija – JMO346717
331153 Automehatroničar – JMO3871025
Turizam i ugostiteljstvo071233 Kuhar320202060
071253 Kuhar – JMO311
071333 Konobar37161134
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES311
092533 Slastičar388824
SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOGA NAŠICE – UKUPNO14817919499620
PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA U REPUBLICI HRVATSKOJ, OSIJEKEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist4437
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar4335314
071233 Kuhar3235
PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA U REPUBLICI HRVATSKOJ, OSIJEK – UKUPNO569626
ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEKElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar42223242594
040604 Tehničar za računalstvo433
041103 Elektromonter312618
041403 Elektroničar3101222
041404 Tehničar za elektroniku42424252194
041504 Tehničar za mehatroniku42423242798
041604 Tehničar za računalstvo447251924115
Promet i logistika140304 Tehničar cestovnog prometa42421221885
141103 Vozač motornog vozila320192160
ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK – UKUPNO161157153118589
STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA OSIJEKStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija010304 Tehničar za vozila i vozna sredstva42318201778
010404 Tehničar za energetiku42116282085
012703 CNC operater / CNC operaterka320201959
013633 Instalater grijanja i klimatizacije318131344
013733 Plinoinstalater365516
013833 Vodoinstalater36814
013933 Limar344
014033 Autolimar3851124
014133 Bravar343613
014233 Automehaničar320191857
015104 Računalni tehničar za strojarstvo42226222898
STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA OSIJEK – UKUPNO14213115465492
MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEKZdravstvo i socijalna skrb240304 Zdravstveno-laboratorijski tehničar42828
240404 Farmaceutski tehničar4252651
240704 Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka4262551
241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege55179588582355
241104 Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka4272653
MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK – UKUPNO10410410913982538
POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA OSIJEKPoljoprivreda, prehrana i veterina080404 Poljoprivredni tehničar-opći41717152069
080504 Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut41113211964
081403 Cvjećar366
100104 Veterinarski tehničar42521262597
POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA OSIJEK – UKUPNO59516264236
GRADITELJSKO-
-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK
Graditeljstvo i geodezija130704 Geodetski tehničar423214027111
131104 Građevinski tehničar4815242067
131204 Arhitektonski tehničar442432348156
133133 Zidar326412
133633 Keramičar-oblagač3101727
133833 Monter suhe gradnje36612
Osobne, usluge zaštite i druge usluge260333 Ličilac-soboslikar344
GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK – UKUPNO8510110895389
TEHNIČKA ŠKOLA I PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA, OSIJEKGeologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija330704 Ekološki tehničar423252674
Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje210204 Grafički tehničar pripreme42020
210304 Grafički tehničar tiska41212
210404 Grafički tehničar dorade41111
210604 Grafički urednik-dizajner4261541
Osobne, usluge zaštite i druge usluge260104 Kozmetičar4222648
Poljoprivreda, prehrana i veterina090404 Prehrambeni tehničar41824262189
TEHNIČKA ŠKOLA I PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA, OSIJEK – UKUPNO66676696295
EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA OSIJEKEkonomija, trgovina i poslovna administracija060404 Upravni referent451534941194
060504 Poslovni tajnik41520192276
060604 Ekonomist47410099121394
EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA OSIJEK – UKUPNO140173167184664
UGOSTITELJSKO-
-TURISTIČKA ŠKOLA, OSIJEK
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar42422202692
070204 Turističko-hotelijerski komercijalist425252733110
071233 Kuhar3625358173
071333 Konobar3394035114
092533 Slastičar320201656
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA, OSIJEK – UKUPNO17016015659545
OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEKOsobne, usluge zaštite i druge usluge250253 Pediker – JMO391120
250353 Frizer – JMO333272585
260153 Fotograf – JMO312921
260553 Autolakirer – JMO3114520
268393 Pomoćni autolakirer – TES34217
Poljoprivreda, prehrana i veterina088493 Pomoćni cvjećar – TES3314
092153 Pekar – JMO31131024
092453 Mesar – JMO398825
098193 Pomoćni pekar – TES31135
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija018193 Pomoćni vodoinstalater – TES325310
018493 Pomoćni bravar – TES32327
Šumarstvo, prerada i obrada drva121113 Stolar – JMO3710623
Tekstil i koža222153 Krojač – JMO333
228393 Pomoćni krojač – TES32136
Turizam i ugostiteljstvo078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES317101845
OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK – UKUPNO1119599305
TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS, OSIJEKEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist449536975246
061303 Prodavač3254359127
TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS, OSIJEK – UKUPNO749612875373
SREDNJA ŠKOLA VALPOVOEkonomija, trgovina i poslovna administracija060704 Ekonomist42224212289
060804 Komercijalist419221556
060903 Prodavač319928
Elektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar42024232592
Poljoprivreda, prehrana i veterina080504 Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut41515
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija012703 CNC operater / CNC operaterka324101347
013133 Tokar357618
013533 Strojobravar315171345
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO – UKUPNO10510110777390
SREDNJA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA ĐURĐENOVACStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija013533 Strojobravar355
014253 Automehaničar – JMO377
Šumarstvo, prerada i obrada drva110104 Šumarski tehničar46915
121113 Stolar – JMO344
121133 Stolar37411
121633 Bačvar3516
SREDNJA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA ĐURĐENOVAC – UKUPNO171111948
SREDNJA ŠKOLA DALJEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist4588829
Poljoprivreda, prehrana i veterina080404 Poljoprivredni tehničar-opći466
330404 Agroturistički tehničar4131310642
SREDNJA ŠKOLA DALJ – UKUPNO1827181477
OSJEČKO-BARANJSKA UKUPNO1.8951.9832.0941.424827.47815. Šibensko-kninska županija

Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/strukovni kurikulumTrajanje programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razredUkupno u programu obrazovanja/strukovnom kurikulumu
SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA DRNIŠEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist41918242485
061303 Prodavač351511
Elektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar41419121257
042133 Elektroinstalater344
042333 Elektromehaničar377
Poljoprivreda, prehrana i veterina081603 Poljoprivredni gospodarstvenik3437
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija014133 Bravar322
SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA DRNIŠ – UKUPNO42445136173
SREDNJA ŠKOLA LOVRE MONTIJA, KNINEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist41922172280
061303 Prodavač3161228
Poljoprivreda, prehrana i veterina080404 Poljoprivredni tehničar – opći4821151660
088493 Pomoćni cvjećar – TES333
SREDNJA ŠKOLA LOVRE MONTIJA, KNIN – UKUPNO27594738171
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA, KNINElektrotehnika i računalstvo041404 Tehničar za elektroniku42019171975
042133 Elektroinstalater376619
042333 Elektromehaničar378722
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250333 Frizer366517
Poljoprivreda, prehrana i veterina091203 Pekar355
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija010304 Tehničar za vozila i vozna sredstva477
013133 Tokar344
013833 Vodoinstalater344
014233 Automehaničar379521
015104 Računalni tehničar za strojarstvo41021141459
Turizam i ugostiteljstvo071233 Kuhar31010828
071333 Konobar3139628
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES3336
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA, KNIN – UKUPNO901007233295
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ŠUBIĆEVACPoljoprivreda, prehrana i veterina088493 Pomoćni cvjećar – TES32327
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija018193 Pomoćni vodoinstalater – TES3112
Turizam i ugostiteljstvo078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES34228
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ŠUBIĆEVAC – UKUPNO76417
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIKEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist427252127100
060404 Upravni referent42022212588
060604 Ekonomist428265146151
068193 Administrator266
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK – UKUPNO81739398345
PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIKPromet i logistika140204 Tehničar cestovnog prometa411
140304 Tehničar cestovnog prometa425232440112
141103 Vozač motornog vozila323222570
160504 Tehničar za logistiku i špediciju41111
160904 Pomorski nautičar41524202483
170204 Tehničar za poštanske i financijske usluge4282553
PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK – UKUPNO74699790330
MEDICINSKA ŠKOLA, ŠIBENIKZdravstvo i socijalna skrb240404 Farmaceutski tehničar423252827103
240604 Sanitarni tehničar4242549
240704 Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka4272653
241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege52626272928136
MEDICINSKA ŠKOLA, ŠIBENIK – UKUPNO7378808228341
TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ŠIBENIKTurizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar426285651161
071233 Kuhar331302081
071333 Konobar323262069
TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ŠIBENIK – UKUPNO80849651311
TEHNIČKA ŠKOLA, ŠIBENIKElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar42224242898
Graditeljstvo i geodezija131204 Arhitektonski tehničar42422242292
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011704 Tehničar za brodostrojarstvo42422242797
015104 Računalni tehničar za strojarstvo42425172187
TEHNIČKA ŠKOLA, ŠIBENIK – UKUPNO94938998374
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIKElektrotehnika i računalstvo042133 Elektroinstalater3101121
042153 Elektroinstalater – JMO377
042234 Brodski električar42222
042333 Elektromehaničar3101020
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija012503 Tehnički crtač3861125
013633 Instalater grijanja i klimatizacije39716
013653 Instalater grijanja i klimatizacije – JMO399
013733 Plinoinstalater333
013833 Vodoinstalater371017
013853 Vodoinstalater – JMO399
013894 Vodoinstalater355414
014053 Autolimar – JMO355
014194 Bravar311
021103 Brodomehaničar314151241
331153 Automehatroničar – JMO38181743
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK – UKUPNO878185253
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ŠIBENIKEkonomija, trgovina i poslovna administracija061303 Prodavač36101834
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250204 Kozmetičar42223141372
250253 Pediker – JMO366
250353 Frizer – JMO319181956
Poljoprivreda, prehrana i veterina081494 Cvjećar3224
330404 Agroturistički tehničar42223231886
Šumarstvo, prerada i obrada drva121113 Stolar – JMO355
121133 Stolar38513
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ŠIBENIK – UKUPNO83818131276
ŠIBENSKO-KNINSKA UKUPNO738768795557282.886


16. Vukovarsko-srijemska županija

Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/strukovni kurikulumTrajanje programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razredUkupno u programu obrazovanja/strukovnom kurikulumu
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA VINKOVCIElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar42321182587
041304 Tehničar za mehatroniku42424222292
042133 Elektroinstalater3810422
042233 Autoelektričar388824
042433 Elektroničar-mehaničar385417
Graditeljstvo i geodezija131104 Građevinski tehničar423223232109
131204 Arhitektonski tehničar42229222497
133833 Monter suhe gradnje334411
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013133 Tokar355
013153 Tokar – JMO388
013633 Instalater grijanja i klimatizacije311920
013833 Vodoinstalater3527
014133 Bravar3108624
014233 Automehaničar3121325
014253 Automehaničar – JMO31515
015104 Računalni tehničar za strojarstvo42423242091
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA VINKOVCI – UKUPNO181172178123654
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCIEkonomija, trgovina i poslovna administracija060404 Upravni referent446262528125
060504 Poslovni tajnik42623232496
060604 Ekonomist49697100108401
061303 Prodavač3435145139
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI – UKUPNO211197193160761
DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA, VINKOVCIŠumarstvo, prerada i obrada drva120104 Drvodjeljski tehničar416211148
120304 Drvodjeljski tehničar – restaurator499
120404 Drvodjeljski tehničar dizajner481119
121113 Stolar – JMO310141236
DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA, VINKOVCI – UKUPNO26353120112
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCIOsobne, usluge zaštite i druge usluge250333 Frizer3231336
250353 Frizer – JMO31717
260333 Ličilac-soboslikar3178
260533 Autolakirer395519
268193 Pomoćni soboslikar i ličilac – TES322
Tekstil i koža222133 Krojač351015
331504 Modni tehničar423132662
Turizam i ugostiteljstvo070204 Turističko-hotelijerski komercijalist425272733112
071233 Kuhar318201957
071333 Konobar317151446
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES347415
092533 Slastičar367720
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI – UKUPNO10212512359409
ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA VINKOVCIPoljoprivreda, prehrana i veterina100104 Veterinarski tehničar423413624124
Zdravstvo i socijalna skrb240704 Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka424252627102
241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege54856282864224
ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA VINKOVCI – UKUPNO95122907964450
POLJOPRIVREDNO--ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCIPoljoprivreda, prehrana i veterina080504 Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut440483853179
081403 Cvjećar3361019
081603 Poljoprivredni gospodarstvenik3751123
088393 Pomoćni vrtlar – TES3336
091203 Pekar3412723
091403 Mesar3981229
330604 Agrotehničar420412224107
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011803 Mehaničar poljoprivredne mehanizacije319221556
Šumarstvo, prerada i obrada drva110104 Šumarski tehničar41821242487
POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI – UKUPNO120166142101529
EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVAREkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist41016161557
060404 Upravni referent429264430129
060604 Ekonomist41618252079
EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVAR – UKUPNO55608565265
TEHNIČKA ŠKOLA
NIKOLE TESLE,
VUKOVAR
Elektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar430252426105
040604 Tehničar za računalstvo44242
041604 Tehničar za računalstvo4343639109
042253 Autoelektričar – JMO33710
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija330204 Ekološki tehničar41717
330704 Ekološki tehničar41110930
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija010304 Tehničar za vozila i vozna sredstva41616
011204 Tehničar za vozila i vozna sredstva479723
013853 Vodoinstalater – JMO326311
014053 Autolimar – JMO322
014253 Automehaničar – JMO311141338
TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE, VUKOVAR – UKUPNO98100104101403
STRUKOVNA ŠKOLA VUKOVAREkonomija, trgovina i poslovna administracija061303 Prodavač394518
Graditeljstvo i geodezija131204 Arhitektonski tehničar433
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250153 Kozmetičar – JMO388
250204 Kozmetičar477
250333 Frizer3171734
250353 Frizer – JMO399
Poljoprivreda, prehrana i veterina080504 Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut41291536
091403 Mesar344
092453 Mesar – JMO322
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko--turistički tehničar42018263195
070204 Turističko-
-hotelijerski komercijalist
41681135
071233 Kuhar326212572
071333 Konobar3147930
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES338617
STRUKOVNA ŠKOLA VUKOVAR – UKUPNO1059711256370
OBRTNIČKO-
-INDUSTRIJSKA ŠKOLA, ŽUPANJA
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist448434854193
061303 Prodavač3891027
Elektrotehnika i računalstvo041203 Elektromehaničar378722
042133 Elektroinstalater357719
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250253 Pediker – JMO322
250333 Frizer351116
250353 Frizer – JMO377
Poljoprivreda, prehrana i veterina080504 Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut41821241881
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija012703 CNC operater / CNC operaterka312121236
013833 Vodoinstalater3246
013853 Vodoinstalater – JMO355
014133 Bravar3129930
014233 Automehaničar35611
014253 Automehaničar – JMO31313
018493 Pomoćni bravar – TES3347
Tekstil i koža220404 Odjevni tehničar4881329
Turizam i ugostiteljstvo071233 Kuhar319162055
071333 Konobar314151544
OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA, ŽUPANJA – UKUPNO17316018585603
TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJAElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar42625212799
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija015104 Računalni tehničar za strojarstvo42526202495
TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA – UKUPNO51514151194
SREDNJA ŠKOLA ILOKElektrotehnika i računalstvo040604 Tehničar za računalstvo414111439
Poljoprivreda, prehrana i veterina080404 Poljoprivredni tehničar – opći4771327
080504 Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut477
081203 Voćar – vinogradar – vinar332712
330404 Agroturistički tehničar4181937
SREDNJA ŠKOLA ILOK – UKUPNO42272033122
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UKUPNO1.2591.3121.304933644.87217. Splitsko-dalmatinska županija

Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/strukovni kurikulumTrajanje programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razredUkupno u programu obrazovanja/strukovnom kurikulumu
SREDNJA ŠKOLA HVARPoljoprivreda, prehrana i veterina330404 Agroturistički tehničar412101234
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar4111651547
070204 Turističko-hotelijerski komercijalist41212181860
071233 Kuhar392920
SREDNJA ŠKOLA HVAR – UKUPNO44403245161
OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOMEkonomija, trgovina i poslovna administracija061153 Prodavač – JMO3541221
Elektrotehnika i računalstvo042153 Elektroinstalater – JMO366719
042253 Autoelektričar – JMO3448
042353 Elektromehaničar – JMO322
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250353 Frizer – JMO313242158
Promet i logistika141103 Vozač motornog vozila324283385
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013653 Instalater grijanja i klimatizacije – JMO355
014253 Automehaničar – JMO398623
Turizam i ugostiteljstvo071253 Kuhar – JMO319252165
071353 Konobar – JMO346515
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES32316
OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOM – UKUPNO87110110307
EKONOMSKA ŠKOLA, IMOTSKIEkonomija, trgovina i poslovna administracija060404 Upravni referent42320212892
060504 Poslovni tajnik42420242391
060604 Ekonomist418293839124
EKONOMSKA ŠKOLA, IMOTSKI – UKUPNO65698390307
TEHNIČKA ŠKOLA U IMOTSKOMElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar42523232596
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija200104 Kemijski tehničar477
330204 Ekološki tehničar411132246
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija015104 Računalni tehničar za strojarstvo41320141562
TEHNIČKA ŠKOLA U IMOTSKOM – UKUPNO49565947211
SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, MAKARSKAEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist42227242598
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar427292628110
SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, MAKARSKA – UKUPNO49565053208
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, MAKARSKAEkonomija, trgovina i poslovna administracija061303 Prodavač39817
Elektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar41317182674
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250333 Frizer39161035
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013633 Instalater grijanja i klimatizacije31212
014233 Automehaničar366315
Turizam i ugostiteljstvo070204 Turističko-hotelijerski komercijalist42226262599
071233 Kuhar35121027
071333 Konobar3581528
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES32215
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, MAKARSKA – UKUPNO621089151312
SREDNJA ŠKOLA JURE KAŠTELAN, OMIŠElektrotehnika i računalstvo040704 Tehničar za elektroniku42416272491
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250153 Kozmetičar – JMO3610925
250353 Frizer – JMO310818
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija014853 Instalater kućnih instalacija – JMO386822
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar42424262296
071233 Kuhar318162054
071333 Konobar35712
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES333
SREDNJA ŠKOLA JURE KAŠTELAN, OMIŠ – UKUPNO957210846321
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, SINJEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist448444659197
060604 Ekonomist424292628107
061303 Prodavač318223676
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250153 Kozmetičar – JMO368721
250253 Pediker – JMO333
250353 Frizer – JMO3691126
Turizam i ugostiteljstvo070204 Turističko-hotelijerski komercijalist42423232999
071233 Kuhar312122347
071333 Konobar31141732
075202 Pomoćni kuhar233
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, SINJ – UKUPNO152151192116611
TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA U SINJUElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar42222222692
042153 Elektroinstalater – JMO349720
042253 Autoelektričar – JMO376215
042353 Elektromehaničar – JMO335614
Promet i logistika140204 Tehničar cestovnog prometa42222233299
141103 Vozač motornog vozila322223074
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013653 Instalater grijanja i klimatizacije – JMO366517
013853 Vodoinstalater – JMO3106925
014253 Automehaničar – JMO31071229
015104 Računalni tehničar za strojarstvo42216282086
Šumarstvo, prerada i obrada drva121113 Stolar – JMO34239
TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA U SINJU – UKUPNO13212314778480
SREDNJA ŠKOLA IVANA LUCIĆA – TROGIREkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist41928232292
SREDNJA ŠKOLA IVANA LUCIĆA – TROGIR – UKUPNO1928232292
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BLAŽ JURJEV TROGIRANIN, TROGIRElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar42426231992
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013653 Instalater grijanja i klimatizacije – JMO381220
014253 Automehaničar – JMO3910827
015104 Računalni tehničar za strojarstvo4231412554
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar449554655205
071233 Kuhar329171965
071333 Konobar37171539
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BLAŽ JURJEV TROGIRANIN, TROGIR – UKUPNO14913913579502
SREDNJA ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ – KARAMANEO, VISEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist41010
Turizam i ugostiteljstvo070204 Turističko-hotelijerski komercijalist4771125
071233 Kuhar355
071253 Kuhar – JMO3235
SREDNJA ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ – KARAMANEO, VIS – UKUPNO910161045
SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, VRGORACEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist42324252698
Poljoprivreda, prehrana i veterina091403 Mesar355
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija014233 Automehaničar345716
Turizam i ugostiteljstvo071233 Kuhar318212463
071333 Konobar351015
SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, VRGORAC – UKUPNO45557126197
SREDNJA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ, KAŠTEL ŠTAFILIĆPoljoprivreda, prehrana i veterina080404 Poljoprivredni tehničar-opći47916
081403 Cvjećar32810
088493 Pomoćni cvjećar – TES31618
090304 Tehničar nutricionist41312141453
090404 Prehrambeni tehničar49121132
091203 Pekar322
091403 Mesar3891027
100104 Veterinarski tehničar42525212697
330404 Agroturistički tehničar4129111345
SREDNJA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ, KAŠTEL ŠTAFILIĆ – UKUPNO72808553290
PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA – SPLITGeologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija200104 Kemijski tehničar42324252294
330204 Ekološki tehničar42220251986
Poljoprivreda, prehrana i veterina090404 Prehrambeni tehničar42522212492
PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA – SPLIT – UKUPNO70667165272
ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA – SPLITElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar445474959200
040604 Tehničar za računalstvo448525248200
040704 Tehničar za elektroniku423262527101
ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA – SPLIT – UKUPNO116125126134501
GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLITGraditeljstvo i geodezija130704 Geodetski tehničar426232627102
131104 Građevinski tehničar450535247202
131204 Arhitektonski tehničar452525152207
GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT – UKUPNO128128129126511
OBRTNIČKA ŠKOLA, SPLITOsobne, usluge zaštite i druge usluge250253 Pediker – JMO320171754
250353 Frizer – JMO3606353176
260104 Kozmetičar423262130100
260153 Fotograf – JMO31213732
270104 Tehničar za očnu optiku424271869
Tekstil i koža222153 Krojač – JMO36713
231353 Galanterist – JMO39817
331504 Modni tehničar41822182583
OBRTNIČKA ŠKOLA, SPLIT – UKUPNO16317714955544
EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA, SPLITEkonomija, trgovina i poslovna administracija060404 Upravni referent470697974292
060504 Poslovni tajnik42424282298
060604 Ekonomist4111122124113470
EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA – UKUPNO205215231209860
KOMERCIJALNO-TRGOVAČKA ŠKOLA SPLITEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist492737273310
061303 Prodavač3334773153
KOMERCIJALNO-TRGOVAČKA ŠKOLA SPLIT – UKUPNO12512014573463
SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA, SPLITPromet i logistika140204 Tehničar cestovnog prometa446382432140
141103 Vozač motornog vozila3727892242
170104 Tehničar PT prometa417234226108
180104 Zrakoplovni prometnik424284749148
SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA, SPLIT – UKUPNO159167205107638
TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU, SPLITElektrotehnika i računalstvo041304 Tehničar za mehatroniku42323242898
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija010404 Tehničar za energetiku41919
015104 Računalni tehničar za strojarstvo478676751263
TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU, SPLIT – UKUPNO101909198380
OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLITElektrotehnika i računalstvo041104 Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom4272315772
042153 Elektroinstalater – JMO387621
042253 Autoelektričar – JMO318132152
042353 Elektromehaničar – JMO368418
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011204 Tehničar za vozila i vozna sredstva42214252283
013653 Instalater grijanja i klimatizacije – JMO31261028
013853 Vodoinstalater – JMO312121640
014053 Autolimar – JMO363312
014253 Automehaničar – JMO333253492
Šumarstvo, prerada i obrada drva120404 Drvodjeljski tehničar dizajner41212181961
121113 Stolar – JMO377923
OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT – UKUPNO16313016148502
INDUSTRIJSKA ŠKOLA, SPLITElektrotehnika i računalstvo041203 Elektromehaničar39121233
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011503 Instalater-monter31071128
012703 CNC operater / CNC operaterka312101234
021103 Brodomehaničar313111337
INDUSTRIJSKA ŠKOLA, SPLIT – UKUPNO444048132
ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU, SPLITGraditeljstvo i geodezija132103 Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima3459
133453 Fasader – JMO322
133633 Keramičar-oblagač39716
133833 Monter suhe gradnje322
Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje210104 Grafički tehničar42319241682
210204 Grafički tehničar pripreme412101234
210604 Grafički urednik-dizajner41214122260
210704 WEB dizajner41313131453
211004 Medijski tehničar41213131452
212133 Grafičar pripreme3109928
212233 Grafičar tiska344
212333 Grafičar dorade34711
218293 Pomoćni kartonažer – TES311
Osobne, usluge zaštite i druge usluge260553 Autolakirer – JMO3516
Umjetnost300100 Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja44747
300104 Dizajner unutrašnje arhitekture427252274
300204 Aranžersko-scenografski dizajner4771226
300304 Dizajner metala484820
300604 Dizajner keramike466517
ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU, SPLIT – UKUPNO145136150113544
POMORSKA ŠKOLA, SPLITPromet i logistika160504 Tehničar za logistiku i špediciju42318212183
160604 Pomorski nautičar4167
160904 Pomorski nautičar471758471301
330104 Ribarsko-nautički tehničar41818131564
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija010904 Tehničar za brodostrojarstvo422
011704 Tehničar za brodostrojarstvo448534841190
POMORSKA ŠKOLA, SPLIT – UKUPNO160164167156647
ZDRAVSTVENA ŠKOLA, SPLITZdravstvo i socijalna skrb240304 Zdravstveno-laboratorijski tehničar42423242596
240404 Farmaceutski tehničar426262644122
240604 Sanitarni tehničar424241967
240704 Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka426262627105
241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege54850495655258
241104 Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka4242852
241204 Dentalna asistentica/asistent4242145
ZDRAVSTVENA ŠKOLA, SPLIT – UKUPNO17217316518055745
TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SPLITTurizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar478798056293
070204 Turističko-hotelijerski komercijalist423262629104
071233 Kuhar3365637129
071333 Konobar313161847
075393 Pomoćni konobar – TES3213
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES377418
092533 Slastičar387722
TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SPLIT – UKUPNO16719117385616
SREDNJA ŠKOLA DENTAL CENTAR MARUŠIĆ, SPLITZdravstvo i socijalna skrb240704 Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka471111938
241104 Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka41814191566
SREDNJA ŠKOLA DENTAL CENTAR MARUŠIĆ, SPLIT – UKUPNO25253024104
PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA MARKO ANTUN DE DOMINIS, S PRAVOM JAVNOSTI, SPLITEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist4101111941
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar41318181968
PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA MARKO ANTUN DE DOMINIS, S PRAVOM JAVNOSTI, SPLIT – UKUPNO23292928109
PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA WALLNER, SPLITTurizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar411
070204 Turističko-hotelijerski komercijalist41417161158
071253 Kuhar – JMO318121545
071353 Konobar – JMO311
071453 Slastičar – JMO3123
PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA WALLNER, SPLIT – UKUPNO34303311108
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI, SPLITTurizam i ugostiteljstvo078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES311
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI, SPLIT – UKUPNO11
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ, SPLITGrafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje218393 Pomoćni grafičar za unos teksta – TES33418
Turizam i ugostiteljstvo078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES311
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ, SPLIT – UKUPNO3429
SREDNJA ŠKOLA BOLTurizam i ugostiteljstvo070204 Turističko-hotelijerski komercijalist41412632
075302 Pomoćni konobar211
SREDNJA ŠKOLA BOL – UKUPNO1512633
KLESARSKA ŠKOLA PUČIŠĆAGraditeljstvo i geodezija130804 Klesarski tehničar4166152158
133753 Klesar – JMO364818
KLESARSKA ŠKOLA PUČIŠĆA – UKUPNO2210232176
SREDNJA ŠKOLA BRAČEkonomija, trgovina i poslovna administracija061303 Prodavač322
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250353 Frizer – JMO39615
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija014253 Automehaničar – JMO375214
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar42121
071233 Kuhar388
071253 Kuhar – JMO312214
SREDNJA ŠKOLA BRAČ – UKUPNO40161874
SPLITSKO-DALMATINSKA UKUPNO3.0953.1483.3602.2555511.913


18. Istarska županija

Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/strukovni kurikulumTrajanje programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razredUkupno u programu obrazovanja/strukovnom kurikulumu
SREDNJA ŠKOLA »VLADIMIR GORTAN« – SCUOLA MEDIA SUPERIORE »VLADIMIR GORTAN«, BUJEEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist41616
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar431282624109
SREDNJA ŠKOLA »VLADIMIR GORTAN« – SCUOLA MEDIA SUPERIORE »VLADIMIR GORTAN«, BUJE – UKUPNO31282640125
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA »LEONARDO DA VINCI«, BUJEEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist48412832
Elektrotehnika i računalstvo040604 Tehničar za računalstvo4726318
040704 Tehničar za elektroniku43328
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija014253 Automehaničar – JMO35510
Turizam i ugostiteljstvo071353 Konobar – JMO3448
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA
»LEONARDO DA VINCI«, BUJE – UKUPNO
2418211376
GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE, BUJEEkonomija, trgovina i poslovna administracija061303 Prodavač3541120
Elektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar41622211574
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250153 Kozmetičar – JMO399826
250353 Frizer – JMO3118827
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija014253 Automehaničar – JMO3119828
014853 Instalater kućnih instalacija – JMO3121224
Turizam i ugostiteljstvo071233 Kuhar3124622
071333 Konobar35510
GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE, BUJE – UKUPNO76736715231
SREDNJA ŠKOLA BUZETElektrotehnika i računalstvo041104 Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom417171650
041203 Elektromehaničar38715
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija012703 CNC operater / CNC operaterka333
014233 Automehaničar333
014253 Automehaničar – JMO344
SREDNJA ŠKOLA BUZET – UKUPNO2810211675
SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABINEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist41217221970
061303 Prodavač364515
Elektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar41517242480
041203 Elektromehaničar31210628
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011503 Instalater-monter3146323
Turizam i ugostiteljstvo071233 Kuhar31081028
071333 Konobar377620
075202 Pomoćni kuhar244
SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN – UKUPNO76737643268
GIMNAZIJA I
STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist42424272398
060404 Upravni referent42423282499
Elektrotehnika i računalstvo040704 Tehničar za elektroniku424242726101
041203 Elektromehaničar321202465
GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZIN – UKUPNO939110673363
SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist448404847183
Poljoprivreda, prehrana i veterina330604 Agrotehničar41119222476
SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE, POREČ – UKUPNO59597071259
TURISTIČKO-
-UGOSTITELJSKA
ŠKOLA ANTONA
ŠTIFANIĆA POREČ
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar42521242393
070204 Turističko-hotelijerski komercijalist42622232293
071233 Kuhar320151954
071333 Konobar399
092533 Slastičar33811
TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA POREČ – UKUPNO71618345260
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE – PULAPoljoprivreda, prehrana i veterina088293 Pomoćni voćar-vinogradar-vinar – TES311
088393 Pomoćni vrtlar – TES33328
088493 Pomoćni cvjećar – TES32417
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija018193 Pomoćni vodoinstalater – TES3112
Turizam i ugostiteljstvo078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES32237
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE – PULA – UKUPNO89825
ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, PULAEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist42121231984
061303 Prodavač3961429
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar447475144189
070204 Turističko-hotelijerski komercijalist42420211782
071233 Kuhar331232983
071333 Konobar321141853
092533 Slastičar346616
ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, PULA – UKUPNO15713716280536
INDUSTRIJSKO-
-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA
Elektrotehnika i računalstvo041103 Elektromonter366
041203 Elektromehaničar37613
042133 Elektroinstalater3881026
042233 Autoelektričar366
042433 Elektroničar-mehaničar38614
Graditeljstvo i geodezija133633 Keramičar-oblagač339517
Osobne, usluge zaštite i druge usluge260333 Ličilac-soboslikar386418
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011503 Instalater-monter388521
012703 CNC operater / CNC operaterka369621
014033 Autolimar34329
014233 Automehaničar3126624
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA – UKUPNO636250175
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI, PULA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA DANTE ALIGHIERI, POLAEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist410414
061303 Prodavač3134
Elektrotehnika i računalstvo040704 Tehničar za elektroniku49310527
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija012703 CNC operater / CNC operaterka355
014233 Automehaničar3213
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI, PULA – SCUOLA MEDIA
SUPERIORE ITALIANA DANTE ALIGHIERI, POLA – UKUPNO
11924953
EKONOMSKA ŠKOLA PULAEkonomija, trgovina i poslovna administracija060504 Poslovni tajnik42618222288
060604 Ekonomist447524748194
EKONOMSKA ŠKOLA PULA – UKUPNO73706970282
MEDICINSKA ŠKOLA PULAZdravstvo i socijalna skrb240704 Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka42324232191
241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege52422242150141
241304 Primalja-asistentica/asistent42424
MEDICINSKA ŠKOLA PULA – UKUPNO7146474250256
TEHNIČKA ŠKOLA PULAElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar42323242090
041304 Tehničar za mehatroniku42424212190
Graditeljstvo i geodezija130704 Geodetski tehničar42324232696
131204 Arhitektonski tehničar42325222494
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija015104 Računalni tehničar za strojarstvo41223122168
020104 Brodograđevni tehničar4121224
TEHNIČKA ŠKOLA PULA – UKUPNO117119114112462
STRUKOVNA ŠKOLA PULAOsobne, usluge zaštite i druge usluge250204 Kozmetičar42422231988
250353 Frizer – JMO322181858
Poljoprivreda, prehrana i veterina090304 Tehničar nutricionist423372722109
092133 Pekar366
092433 Mesar366
Šumarstvo, prerada i obrada drva121113 Stolar – JMO3106622
STRUKOVNA ŠKOLA PULA – UKUPNO79838641289
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ – ROVIGNOEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist48311
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar4115319
Zdravstvo i socijalna skrb240704 Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka4664824
240804 Medicinski kozmetičar433
TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ – ROVIGNO – UKUPNO1717121157
SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ, SCUOLA MEDIA SUPERIORE »ZVANE ČRNJA« ROVIGNOEkonomija, trgovina i poslovna administracija060704 Ekonomist42516191979
Elektrotehnika i računalstvo041604 Tehničar za računalstvo42424181985
SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ, SCUOLA MEDIA SUPERIORE »ZVANE ČRNJA« ROVIGNO – UKUPNO49403738164
STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ – SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EUGEN KUMIČIĆ ROVIGNOElektrotehnika i računalstvo042153 Elektroinstalater – JMO355212
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013853 Vodoinstalater – JMO365617
331153 Automehatroničar – JMO31291233
Turizam i ugostiteljstvo070204 Turističko-hotelijerski komercijalist42315211978
071233 Kuhar3109726
071333 Konobar3591024
092533 Slastičar365516
STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ – SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EUGEN KUMIČIĆ ROVIGNO – UKUPNO67576319206
ISTARSKA UKUPNO1.1701.0621.142738504.16219. Dubrovačko-neretvanska županija

Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/strukovni kurikulumTrajanje programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razredUkupno u programu obrazovanja/strukovnom kurikulumu
OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIKElektrotehnika i računalstvo042153 Elektroinstalater – JMO34812
042353 Elektromehaničar – JMO359822
Graditeljstvo i geodezija130704 Geodetski tehničar42020
131204 Arhitektonski tehničar421181857
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250153 Kozmetičar – JMO366
250353 Frizer – JMO320191150
Poljoprivreda, prehrana i veterina088493 Pomoćni cvjećar – TES32248
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013853 Vodoinstalater – JMO366
014253 Automehaničar – JMO3710724
OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK – UKUPNO64675618205
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, DUBROVNIKEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist42024222389
060504 Poslovni tajnik41918231575
060604 Ekonomist42119192180
061303 Prodavač371623
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, DUBROVNIK – UKUPNO67776459267
MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIKZdravstvo i socijalna skrb240404 Farmaceutski tehničar42222
240604 Sanitarni tehničar42121
240704 Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka42626
240804 Medicinski kozmetičar42929
241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege52326312726133
MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK – UKUPNO4547575626231
POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIKElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar42322252797
Promet i logistika160604 Pomorski nautičar444
160904 Pomorski nautičar441454338167
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija010904 Tehničar za brodostrojarstvo4112
011704 Tehničar za brodostrojarstvo42122221681
015104 Računalni tehničar za strojarstvo419141144
POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK – UKUPNO10410310286395
TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIKTurizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar459516655231
070204 Turističko-hotelijerski komercijalist41725202486
071233 Kuhar3414237120
071333 Konobar312181343
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES3235
092533 Slastičar355818
TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK – UKUPNO13614114779503
SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA, KORČULAElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar414216
042153 Elektroinstalater – JMO355
042353 Elektromehaničar – JMO355
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija011704 Tehničar za brodostrojarstvo41411833
021153 Brodski mehaničar – JMO399
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar42222292497
071233 Kuhar3891330
071333 Konobar32327
092533 Slastičar3325
SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA, KORČULA – UKUPNO51655734207
SREDNJA ŠKOLA VELA LUKAEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist41717131158
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija021153 Brodski mehaničar – JMO3358
Turizam i ugostiteljstvo071253 Kuhar – JMO39312
SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA – UKUPNO1729211178
SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆEkonomija, trgovina i poslovna administracija060404 Upravni referent421232165
060604 Ekonomist421152638100
061303 Prodavač313821
Elektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar4201838
041203 Elektromehaničar363817
Graditeljstvo i geodezija131104 Građevinski tehničar4191231
Promet i logistika141103 Vozač motornog vozila320232366
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013633 Instalater grijanja i klimatizacije377
013833 Vodoinstalater366
014233 Automehaničar375719
015104 Računalni tehničar za strojarstvo4162137
Tekstil i koža220404 Odjevni tehničar41010
Turizam i ugostiteljstvo071233 Kuhar322252067
071333 Konobar314131138
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES327514
SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ – UKUPNO15814317659536
SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, PLOČEEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist41919
Elektrotehnika i računalstvo040604 Tehničar za računalstvo42123242290
042433 Elektroničar-mehaničar366
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar424272527103
071233 Kuhar31391335
071333 Konobar3268
SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, PLOČE – UKUPNO58676868261
SREDNJA ŠKOLA BLATOEkonomija, trgovina i poslovna administracija061153 Prodavač – JMO34149
Elektrotehnika i računalstvo042353 Elektromehaničar – JMO37815
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013553 Strojobravar – JMO32810
015104 Računalni tehničar za strojarstvo41019101251
SREDNJA ŠKOLA BLATO – UKUPNO2328221285
SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA, OPUZENEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist41922242691
Poljoprivreda, prehrana i veterina080504 Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut41414
330404 Agroturistički tehničar491120
SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA, OPUZEN – UKUPNO28332440125
DUBROVAČKO-NERETVANSKA UKUPNO751800794522262.89320. Međimurska županija

Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/strukovni kurikulumTrajanje programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razredUkupno u programu obrazovanja/strukovnom kurikulumu
GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVECGraditeljstvo i
geodezija
130704 Geodetski tehničar41115102056
131104 Građevinski tehničar4108102250
131204 Arhitektonski tehničar42123191881
132103 Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima387722
133133 Zidar35611
133233 Tesar33710
133633 Keramičar-oblagač3961126
133833 Monter suhe gradnje388925
138193 Pomoćni podopolagač – TES385518
Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje211104 Medijski tehničar41114121148
211204 Web dizajner41011111042
Osobne, usluge zaštite i druge usluge260333 Ličilac-soboslikar374920
260533 Autolakirer383314
268193 Pomoćni soboslikar i ličilac – TES377519
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013633 Instalater grijanja i klimatizacije389926
013833 Vodoinstalater377317
Šumarstvo, prerada i obrada drva121133 Stolar386721
Umjetnost300100 Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja42222
300104 Dizajner unutrašnje arhitekture414101438
300604 Dizajner keramike4911929
GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC – UKUPNO168159164104595
TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVECElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar42324222291
041504 Tehničar za mehatroniku42422241888
041604 Tehničar za računalstvo42420222591
042153 Elektroinstalater – JMO397824
042253 Autoelektričar – JMO388824
042353 Elektromehaničar – JMO398825
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija012703 CNC operater / CNC operaterka325472496
013153 Tokar – JMO3991432
013553 Strojobravar – JMO322211659
014053 Autolimar – JMO37512
014153 Bravar – JMO346201177
014253 Automehaničar – JMO3176629
015304 Strojarski računalni tehničar424262526101
015324 Strojarski računalni tehničar411
018393 Pomoćni autolimar – TES322
018493 Pomoćni bravar – TES355
TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC – UKUPNO24122520091757
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVECEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist42522242798
060404 Upravni referent42424212392
060604 Ekonomist447434243175
061303 Prodavač321202768
068193 Administrator248820
Turizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar42025232391
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC – UKUPNO141142145116544
GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVECOsobne, usluge zaštite i druge usluge250153 Kozmetičar – JMO3127524
250253 Pediker – JMO322
250353 Frizer – JMO3158730
260433 Pismoslikar37411
Poljoprivreda, prehrana i veterina080404 Poljoprivredni tehničar-opći49162146
081303 Vrtlar377
081403 Cvjećar3158831
081603 Poljoprivredni gospodarstvenik322
088393 Pomoćni vrtlar – TES333
088493 Pomoćni cvjećar – TES363413
Promet i logistika140304 Tehničar cestovnog prometa42420192184
141103 Vozač motornog vozila341272391
160504 Tehničar za logistiku i špediciju455
Tekstil i koža222133 Krojač3729
222153 Krojač – JMO377
228393 Pomoćni krojač – TES334411
231133 Postolar (Obućar)317926
231153 Obućar – JMO31616
GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVEC – UKUPNO14911011247418
SREDNJA ŠKOLA ČAKOVECZdravstvo i socijalna skrb240704 Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka42028252497
241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege52529292925137
245293 Njegovatelj/Njegovateljica – TES37512
SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC – UKUPNO5262545325246
SREDNJA ŠKOLA PRELOGEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist413201952
Poljoprivreda, prehrana i veterina091203 Pekar3538
Turizam i ugostiteljstvo070204 Turističko-hotelijerski komercijalist42217172076
071233 Kuhar322232368
071333 Konobar37714
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES378823
092533 Slastičar379521
SREDNJA ŠKOLA PRELOG – UKUPNO70708339262
MEĐIMURSKA UKUPNO821768758450252.82221. Grad Zagreb

Srednjoškolska ustanovaObrazovni sektorProgram obrazovanja/strukovni kurikulumTrajanje programa obrazovanja/strukovnog kurikulumaBroj učenika – školska godina 2017./2018.
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razredUkupno u programu obrazovanja/strukovnom kurikulumu
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »SLAVA RAŠKAJ« ZAGREBStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija014094 Autolimar3337114
014194 Bravar31337
018393 Pomoćni autolimar – TES32114
Tekstil i koža221594 Krojač31146
Turizam i ugostiteljstvo071294 Kuhar31112101346
071494 Slastičar37971033
078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES388622
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »SLAVA RAŠKAJ« ZAGREB – UKUPNO32373528132
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVAEkonomija, trgovina i poslovna administracija060194 Ekonomist4443213
060494 Upravni referent499101341
068293 Pomoćni administrator – TES310111031
Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje210204 Grafički tehničar pripreme485518
210394 Grafički tehničar pripreme – prilagođeni program488
218393 Pomoćni grafičar za unos teksta – TES387722
Tekstil i koža228393 Pomoćni krojač – TES311
231194 Obućar311
231394 Galanterist33227
238393 Pomoćni galanterist – TES3123
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA – UKUPNO43423723145
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK, ZAGREBEkonomija, trgovina i poslovna administracija060294 Poslovni tajnik4623516
068193 Administrator2213
Promet i logistika178294 Telefonski operater4425415
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK, ZAGREB – UKUPNO1249934
ZDRAVSTVENO UČILIŠTE, ZAGREBZdravstvo i socijalna skrb240304 Zdravstveno-laboratorijski tehničar425252228100
240404 Farmaceutski tehničar450515154206
240604 Sanitarni tehničar42620262092
240704 Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka42021212486
240804 Medicinski kozmetičar42626281999
241104 Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka41920202786
241204 Dentalna asistentica/asistent426271830101
ZDRAVSTVENO UČILIŠTE, ZAGREB – UKUPNO192190186202770
ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA, ZAGREBZdravstvo i socijalna skrb241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege59710097115102511
245293 Njegovatelj/Njegovateljica – TES32248
ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA, ZAGREB – UKUPNO99102101115102519
ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA, ZAGREBZdravstvo i socijalna skrb241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege5102104103101103513
ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA, ZAGREB – UKUPNO102104103101103513
ŠKOLA ZA PRIMALJE, ZAGREBZdravstvo i socijalna skrb241304 Primalja-asistentica/asistent456535155215
ŠKOLA ZA PRIMALJE, ZAGREB – UKUPNO56535155215
ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČEZdravstvo i socijalna skrb241004 Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege57867698068362
ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE – UKUPNO7867698068362
VETERINARSKA ŠKOLA, ZAGREBPoljoprivreda, prehrana i veterina100104 Veterinarski tehničar494839197365
VETERINARSKA ŠKOLA, ZAGREB – UKUPNO94839197365
I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA, ZAGREBElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar4199197177209782
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija010104 Strojarski tehničar442474036165
I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA, ZAGREB – UKUPNO241244217245947
ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA, ZAGREBElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar445443540164
040604 Tehničar za računalstvo4425356151
041104 Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom445392320127
041203 Elektromehaničar317121948
041604 Tehničar za računalstvo419242770
041624 Tehničar za računalstvo46666
ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA, ZAGREB – UKUPNO173156154143626
ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA, ZAGREBElektrotehnika i računalstvo042153 Elektroinstalater – JMO321193171
042253 Autoelektričar – JMO316373689
042353 Elektromehaničar – JMO313122045
042453 Elektroničar-mehaničar – JMO31081331
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija014053 Autolimar – JMO3671225
014253 Automehaničar – JMO3303639105
014553 Puškar – JMO36410
014653 Zlatar – JMO34610
331153 Automehatroničar – JMO3826868218
ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA, ZAGREB – UKUPNO178197229604
GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA, ZAGREBGraditeljstvo i geodezija131104 Građevinski tehničar448424044174
131204 Arhitektonski tehničar472646873277
GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA, ZAGREB – UKUPNO120106108117451
GEODETSKA ŠKOLA, ZAGREBGraditeljstvo i geodezija050604 Tehničar geodezije i geoinformatike4958510577362
GEODETSKA ŠKOLA, ZAGREB – UKUPNO958510577362
PRVA EKONOMSKA ŠKOLA, ZAGREBEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist4256251232254993
PRVA EKONOMSKA ŠKOLA, ZAGREB – UKUPNO256251232254993
DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA, ZAGREBEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist4134156169141600
DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA, ZAGREB – UKUPNO134156169141600
TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA, ZAGREBEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist4111100121126458
TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA, ZAGREB – UKUPNO111100121126458
PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA, ZAGREBGeologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija050104 Geološki tehničar426262228102
200104 Kemijski tehničar426262425101
330204 Ekološki tehničar42524192896
Osobne, usluge zaštite i druge usluge250204 Kozmetičar450463788221
PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA, ZAGREB – UKUPNO127122102169520
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE, ZAGREBTurizam i ugostiteljstvo070204 Turističko-hotelijerski komercijalist419394152151
071233 Kuhar311378106297
071333 Konobar3604043143
092533 Slastičar334202074
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE, ZAGREB – UKUPNO22617721052665
POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA, ZAGREBElektrotehnika i računalstvo040504 Tehničar za telekomunikacije441464344174
040604 Tehničar za računalstvo440546543202
Promet i logistika170104 Tehničar PT prometa440353539149
POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA, ZAGREB – UKUPNO121135143126525
ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET, ZAGREBPromet i logistika140204 Tehničar cestovnog prometa475998480338
140304 Tehničar cestovnog prometa42525
141103 Vozač motornog vozila3111105101317
160504 Tehničar za logistiku i špediciju424232726100
ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET, ZAGREB – UKUPNO235227212106780
POLJOPRIVREDNA ŠKOLA, ZAGREBPoljoprivreda, prehrana i veterina080304 Poljoprivredni tehničar – vrtlar421212737106
080504 Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut41923193091
081203 Voćar-vinogradar-vinar351318
081303 Vrtlar3910928
081403 Cvjećar39142245
330404 Agroturistički tehničar42018182278
330604 Agrotehničar42020202282
POLJOPRIVREDNA ŠKOLA, ZAGREB – UKUPNO98111128111448
PREHRAMBENO-
-TEHNOLOŠKA
ŠKOLA, ZAGREB
Poljoprivreda, prehrana i veterina090304 Tehničar nutricionist440383944161
090404 Prehrambeni tehničar444211723105
090504 Prehrambeni tehničar420242165
091203 Pekar38715
091403 Mesar3111021
092153 Pekar – JMO316151344
092453 Mesar – JMO31212
PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA, ZAGREB – UKUPNO11911110588423
ŠKOLA ZA MODU I DIZAJN, ZAGREBTekstil i koža220204 Tekstilno-kemijski tehničar4613292068
220404 Odjevni tehničar42121223094
221603 Tekstilac33912
222133 Krojač3202343
222153 Krojač – JMO39817
222353 Kemijski čistač – JMO377
230104 Obućarski tehničar (Galanterijski tehničar)444
231133 Postolar (Obućar)366
231333 Galanterist313111034
Umjetnost301104 Dizajner odjeće423172262
301304 Modni stilist41292445
ŠKOLA ZA MODU I DIZAJN, ZAGREB – UKUPNO8494114100392
ŠKOLA ZA GRAFIKU, DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU, ZAGREBGrafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje210104 Grafički tehničar417202057
210204 Grafički tehničar pripreme419142053
210304 Grafički tehničar tiska412121135
210404 Grafički tehničar dorade412151138
210604 Grafički urednik – dizajner411261956
211104 Medijski tehničar411263134102
211204 Web dizajner41228292998
212233 Grafičar tiska311131135
212333 Grafičar dorade36101228
ŠKOLA ZA GRAFIKU, DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU, ZAGREB – UKUPNO111104154133502
STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA, ZAGREBElektrotehnika i računalstvo041304 Tehničar za mehatroniku42220152178
041504 Tehničar za mehatroniku42223282194
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija010104 Strojarski tehničar420202637103
011204 Tehničar za vozila i vozna sredstva42314221978
012703 CNC operater / CNC operaterka324222268
015104 Računalni tehničar za strojarstvo447535138189
STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA, ZAGREB – UKUPNO158152164136610
STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA, ZAGREBElektrotehnika i računalstvo041304 Tehničar za mehatroniku42020252388
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija010404 Tehničar za energetiku42120202586
015104 Računalni tehničar za strojarstvo425242927105
STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA, ZAGREB – UKUPNO66647475279
DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREBŠumarstvo, prerada i obrada drva110104 Šumarski tehničar425254728125
120304 Drvodjeljski tehničar – restaurator42025193296
120404 Drvodjeljski tehničar dizajner42125222997
121113 Stolar – JMO3444551140
121133 Stolar311
330504 Tehničar zaštite prirode42424
330804 Tehničar zaštite prirode4202646
DRVODJELJSKA ŠKOLA ZAGREB – UKUPNO130146140113529
TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREBElektrotehnika i računalstvo040604 Tehničar za računalstvo442212223108
Promet i logistika160504 Tehničar za logistiku i špediciju42021272492
190104 Tehničar za željeznički promet42420252190
190204 Tehničar vuče-strojovođa423282227100
191103 Željeznički prometni radnik316182458
TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB – UKUPNO12510812095448
OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE, ZAGREBOsobne, usluge zaštite i druge usluge250153 Kozmetičar – JMO3505344147
250253 Pediker – JMO324201963
250353 Frizer – JMO3153123115391
260153 Fotograf – JMO323242067
OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE, ZAGREB – UKUPNO250220198668
INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA, ZAGREBStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija011203 Alatničar386822
012503 Tehnički crtač313141744
012703 CNC operater / CNC operaterka319282471
013153 Tokar – JMO3369
013553 Strojobravar – JMO36511
013653 Instalater grijanja i klimatizacije – JMO330224597
014053 Autolimar – JMO336413
014153 Bravar – JMO310414
014253 Automehaničar – JMO3364231109
INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA, ZAGREB – UKUPNO119131140390
OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA, ZAGREBGraditeljstvo i geodezija131303 Armirač (savijač željeza)355
132103 Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima312101234
133133 Zidar361613
133233 Tesar333
133333 Krovopokrivač i izolater333
133453 Fasader – JMO35914
133633 Keramičar-oblagač314151746
133833 Monter suhe gradnje3761023
Osobne, usluge zaštite i druge usluge260333 Ličilac-soboslikar378924
260353 Soboslikar-ličilac – JMO311
260433 Pismoslikar338920
260533 Autolakirer3771125
260733 Dimnjačar3631019
271153 Staklar – JMO3271423
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija013653 Instalater grijanja i klimatizacije – JMO312152249
OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA, ZAGREB – UKUPNO7685141302
ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREBGraditeljstvo i geodezija132103 Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima38111635
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija010104 Strojarski tehničar41515
013633 Instalater grijanja i klimatizacije326253182
013753 Plinoinstalater – JMO31072037
013853 Vodoinstalater – JMO314122349
013933 Limar322
014133 Bravar399
014853 Instalater kućnih instalacija – JMO36101935
ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB – UKUPNO7965120264
UPRAVNA ŠKOLA ZAGREBEkonomija, trgovina i poslovna administracija060404 Upravni referent498685859283
060504 Poslovni tajnik444443943170
065102 Administrator21313
UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB – UKUPNO14212597102466
TRGOVAČKA ŠKOLA, ZAGREBEkonomija, trgovina i poslovna administracija060304 Komercijalist479835280294
061303 Prodavač3154121116391
TRGOVAČKA ŠKOLA, ZAGREB – UKUPNO23320416880685
SREDNJA ŠKOLA – CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, ZAGREBGrafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje218193 Pomoćni knjigoveža – TES358417
Osobne, usluge zaštite i druge usluge000949 Srednjoškolski program radnog osposobljavanja410
268193 Pomoćni soboslikar i ličilac – TES32428
268393 Pomoćni autolakirer – TES31326
Poljoprivreda, prehrana i veterina088393 Pomoćni vrtlar – TES31326
088493 Pomoćni cvjećar – TES3810624
098193 Pomoćni pekar – TES332611
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija018193 Pomoćni vodoinstalater – TES333410
018393 Pomoćni autolimar – TES355818
018593 Pomoćni instalater grijanja i klimatizacije – TES343411
Šumarstvo, prerada i obrada drva128193 Pomoćni stolar – TES3213
Tekstil i koža238393 Pomoćni galanterist – TES3336
Turizam i ugostiteljstvo078193 Pomoćni kuhar i slastičar – TES323252775
SREDNJA ŠKOLA – CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, ZAGREB – UKUPNO557169205
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, ZAGREBElektrotehnika i računalstvo040604 Tehničar za računalstvo4129122118125494
041304 Tehničar za mehatroniku426252528104
041404 Tehničar za elektroniku426262326101
041504 Tehničar za mehatroniku426262622100
041604 Tehničar za računalstvo426252428103
Osobne, usluge zaštite i druge usluge270104 Tehničar za očnu optiku426272428105
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, ZAGREB – UKUPNO2592512402571.007
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUTurizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar4150145138151584
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU – UKUPNO150145138151584
GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA BENEDIKTA KOTRULJEVIĆA, S PRAVOM JAVNOSTI, ZAGREBEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist41219192171
Zdravstvo i socijalna skrb240404 Farmaceutski tehničar410161945
GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA BENEDIKTA KOTRULJEVIĆA, S PRAVOM
JAVNOSTI, ZAGREB – UKUPNO
22353821116
PRIVATNA GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA »KATARINA ZRINSKI«, ZAGREBEkonomija, trgovina i poslovna administracija060604 Ekonomist4111613949
PRIVATNA GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA »KATARINA ZRINSKI«, ZAGREB – UKUPNO111613949
LINIGRA-PRIVATNA ŠKOLA S PRAVOM JAVNOSTI, ZAGREBTurizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar41516141358
LINIGRA-PRIVATNA ŠKOLA S PRAVOM JAVNOSTI, ZAGREB – UKUPNO1516141358
PRIVATNA GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA SVIJET S PRAVOM JAVNOSTI, ZAGREBGrafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje210704 WEB dizajner433511
Zdravstvo i socijalna skrb240704 Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka481119
PRIVATNA GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA SVIJET S PRAVOM JAVNOSTI,
ZAGREB – UKUPNO
1114530
PRIVATNA GIMNAZIJA I EKONOMSKO-INFORMATIČKA ŠKOLA FUTURA S PRAVOM JAVNOSTI, ZAGREBEkonomija, trgovina i poslovna administracija060704 Ekonomist49714737
Elektrotehnika i računalstvo040604 Tehničar za računalstvo45611
041604 Tehničar za računalstvo4141791555
PRIVATNA GIMNAZIJA I EKONOMSKO-INFORMATIČKA ŠKOLA FUTURA S
PRAVOM JAVNOSTI, ZAGREB – UKUPNO
23292922103
PRVA SREDNJA INFORMATIČKA ŠKOLA, S PRAVOM JAVNOSTI, ZAGREBElektrotehnika i računalstvo040604 Tehničar za računalstvo414561136
PRVA SREDNJA INFORMATIČKA ŠKOLA, S PRAVOM JAVNOSTI, ZAGREB – UKUPNO14561136
PRIVATNA GIMNAZIJA I TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA JURE KUPREŠAK, ZAGREBTurizam i ugostiteljstvo070104 Hotelijersko-turistički tehničar4112
070204 Turističko-hotelijerski komercijalist421238
071233 Kuhar3235
PRIVATNA GIMNAZIJA I TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA JURE KUPREŠAK, ZAGREB – UKUPNO425415
SREDNJA ŠKOLA JELKOVECElektrotehnika i računalstvo040104 Elektrotehničar42420281991
040604 Tehničar za računalstvo4988911396396
SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC – UKUPNO122109141115487
GRAD ZAGREB – UKUPNO5.2005.0515.2453.90227319.671