Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma

NN 45/2018 (16.5.2018.), Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

856

Na temelju članka 23. stavka 6. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14 i 123/17), ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I POSTUPKU IZRADE I SKLAPANJA RAZVOJNOG SPORAZUMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje sadržaj, postupak izrade i postupak sklapanja razvojnog sporazuma.

Članak 2.

(1) Radi provedbe Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) i učinkovite koordinacije politike regionalnoga razvoja člankom 23. Zakona predviđena je mogućnost sklapanja razvojnog sporazuma za područje najmanje tri jedinice područne (regionalne) samouprave.

(2) Razvojnim sporazumom usuglašavaju se prioriteti razvoja državne i područne (regionalne) razine, utvrđuju se strateški projekti regionalnog razvoja koji pridonose razvoju područja za koje se sklapa razvojni sporazum te se planiraju sredstva za njegovu provedbu.

Članak 3.

(1) Razvojni sporazum sklapaju ministarstvo nadležno za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kao nositelj politike regionalnog razvoja središnje razine i jedinice područne (regionalne) samouprave s područja za koje se on sklapa, odnosno logičke dijelove pojedinih jedinica područne (regionalne) samouprave utemeljenih na geografskim obilježjima gdje se pojedina jedinica lokalne samouprave ne može nalaziti u više od jednom razvojnom sporazumu.

(2) Razvojni sporazum sklapa se na temelju planskih dokumenata politike regionalnog razvoja iz članaka 12. i 13. Zakona.

(3) Na prijedlog Ministarstva razvojnom sporazumu se mogu priključiti i druga tijela državne uprave i javnopravna tijela koja svojim djelovanjem mogu znatnije pridonijeti ostvarivanju ciljeva politike regionalnog razvoja u području za koje se sklapa razvojni sporazum.

(4) Minimalno 50% vrijednosti razvojnog sporazuma mora biti usmjereno na aktivnosti s izravnim učinkom na gospodarstvo jedinica područne (regionalne) samouprave koje su potpisnice razvojnog sporazuma.

(5) ITU urbana područja u okviru jedinica područne (regionalne) samouprave za koje se sklapa razvojni sporazum ne mogu izravno biti korisnici sredstava razvojnog sporazuma ako su iskoristili manje od 70% alociranih sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

(6) Gradovi i općine korisnici intervencijskih planova u okviru jedinica područne (regionalne) samouprave za koje se sklapa razvojni sporazum ne mogu izravno biti korisnici sredstava razvojnog sporazuma ako su iskoristili manje od 50% alociranih sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Članak 4.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

– razvojni projekt je projekt izgradnje i/ili obnove komunalne, gospodarske, istraživačke, energetske, društvene i druge potporne infrastrukture za razvoj, izgradnju i/ili jačanje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i drugih institucija, jačanje i izgradnju društvenog kapitala te gospodarski i drugi projekti kojima se pridonosi regionalnom razvoju i jačanju regionalne konkurentnosti

– strateški projekt regionalnog razvoja je razvojni projekt čiji je nositelj tijelo javne vlasti i koji za cilj ima jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj regionalne infrastrukture, horizontalnu i/ili vertikalnu integraciju lanca vrijednosti jednog ili više sektora, sustavna ili pilot rješenja kojim se odgovara na jedan ili više društvenih izazova te kojim se sinergijski djeluje u smislu koristi i učinka na razvoj određenog područja za koji se sklapa razvojni sporazum

– područja suradnje odnose se na tematska područja: zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, prehrana i bio ekonomija, digitalno društvo i turizam i kreativno društvo, obrazovanje i regionalna infrastruktura (komunalna, gospodarska, istraživačka, energetska, društvena i druga infrastruktura za razvoj), razvoj klastera i unaprjeđenje lanaca vrijednosti i stvaranje regionalnih razvojnih središta temeljem pametne specijalizacije

– način suradnje odnose se na provedbene mehanizme koji mogu uključivati: financiranje tehničke pomoći za pripremu zalihe strateških projekata regionalnoga razvoja, financiranje strateških projekata regionalnoga razvoja i objavu ograničenih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za područja jedinica područne (regionalne) samouprave koje su potpisnice razvojnog sporazuma i ostali načini suradnje kojima je cilj ostvarivanje usuglašenih prioriteta razvoja državne i područne (regionalne) razine. Navedeni provedbeni mehanizmi provode se sukladno relevantnom nacionalnom i EU zakonodavstvu i aktima strateškog planiranja

– ciljevi suradnje odnose se na jačanje konkurentnosti i uravnoteženje regionalnog razvoja, odgovaranje na ključne društvene izazove, smanjenje siromaštva i povećanje standarda jedinica područne (regionalne) samouprave za koje se sklapa razvojni sporazum.

– ključni pokazatelji uspješnosti suradnje su: rast bruto domaćeg proizvoda, rast zapošljavanja, rast bruto domaćih izdataka za istraživanje i razvoj i izdvajanja poslovnog sektora za istraživanje i razvoj, rast izravnih stranih ulaganja, jačanje indeksa regionalne konkurentnosti i indeksa razvijenosti, povećanja broja poduzetnika i ostalih razvojnih pokazatelja na razini područne (regionalne) samouprave za koje se sklapa razvojni sporazum

– ITU urbana područja čine urbana područja u kojim se provodi obveza utvrđena člankom 7. Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju »Ulaganje za rast i radna mjesta« te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 o ulaganju barem 5 % sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj dodijeljenih na nacionalnoj razini u okviru cilja »Ulaganje za rast i radna mjesta« za integrirane mjere za održivi urbani razvoju, a koja se u Republici Hrvatskoj ostvaruje putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja

– gradovi i općine korisnici intervencijskih planova čine jedinice lokalne samouprave u kojima se provodi Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom stradalim područjima koji integrira aktivnosti specifičnog cilja 9b1 »Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva« iz Operativnog programa Konkurentnosti i kohezije 2014. – 2020. s aktivnostima specifičnog cilja 9.i.2 »Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih puteva prema regeneraciji 5 nerazvijenih pilot područja« iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020..

II. SADRŽAJ RAZVOJNOG SPORAZUMA

Članak 5.

(1) Razvojni sporazum, osim strana potpisnica razvojnog sporazuma i uvodnih i završnih odredbi, sadrži članke kojima se definiraju svrha razvojnog sporazuma, područja i načini suradnje, ciljevi i pokazatelji uspješnosti suradnje, pretpostavke za sklapanje razvojnog sporazuma, trajanje razvojnog sporazuma, financiranje provedbe razvojnog sporazuma, zabrana (su)financiranja iz drugih javnih izvora, obveze potpisnica razvojnog sporazuma i obveze drugih tijela državne uprave i ostalih javnopravnih tijela, način izvještavanja, prilozi, valjanost i razdoblje primjene razvojnog sporazuma, tumačenje i primjena razvojnog sporazuma te rješavanje sporova, izmjene i dopune razvojnog sporazuma te raskid razvojnog sporazuma.

(2) Osim navedenih odrednica razvojnog sporazuma iz stavka 1. ovog članka, po potrebi, razvojni sporazum može uključivati i druge odredbe oko kojih se usuglase potpisnice razvojnog sporazuma.

Članak 6.

Sastavni dijelovi i prilozi ovog Pravilnika su:

Prilog 1. Obrazac razvojnog sporazuma

Prilog 2. Obrazac za popis tehničke pomoći za pripremu zalihe strateških projekata regionalnoga razvoja

Prilog 3. Obrazac za popis strateških projekata regionalnoga razvoja

Prilog 4. Obrazac za popis ograničenih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava

Prilog 5. Obrazac vremenskog plana provedbe razvojnog sporazuma.

III. POSTUPAK IZRADE RAZVOJNOG SPORAZUMA

Članak 7.

(1) Postupak izrade razvojnog sporazuma započinje potpisivanjem pisma namjere o sklapanju razvojnog sporazuma s Ministarstvom (u daljnjem tekstu: pismo namjere) između jedinica područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: potpisnice pisma namjere).

(2) Po zaprimanju pisma namjere, Ministarstvo isto razmatra te ako je suglasno supotpisuje ga.

(3) Nakon supotpisivanja pisma namjere, Ministarstvo šalje obavijest o pokretanju izrade razvojnog sporazuma drugim tijelima državne uprave i javnopravnim tijelima koja svojim djelovanjem mogu znatnije pridonijeti ostvarivanju ciljeva politike regionalnoga razvoja u području za koje se sklapa razvojni sporazum.

(4) Potpisnice pisma namjere usuglašavaju razvojne prioritete i ciljeve za razvojno područje za koje se sklapa razvojni sporazum koji su utemeljeni na analitici planskih dokumenata politike regionalnog razvoja iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika te u suradnji s Ministarstvom identificiraju ciljeve i područja suradnje, ključne pokazatelje uspješnosti suradnje i potencijalne izvore financiranja te utvrđuju financijsku omotnicu razvojnog sporazuma sukladno dostupnim programima i financijskim instrumentima za financiranje regionalnoga razvoja.

(5) Ministarstvo osigurava tehničku podršku potpisnicama pisma namjere u izvršenju zadaća navedenih u stavku 4. ovoga članka te definiranju strateških projekata regionalnoga razvoja i drugih provedbenih mehanizama i njihovom grupiranju po sektorima i resornim tijelima državne uprave i javnopravnim tijelima

(6) Po grupiranju strateških projekta regionalnoga razvoja i drugih provedbenih mehanizama po sektorima i resornim tijelima državne uprave i javnopravnim tijelima, Ministarstvo upućuje prijedlog čelnicima tijela državne uprave i javnopravnih tijela koja svojim djelovanjem mogu znatnije pridonijeti ostvarivanju ciljeva politike regionalnog razvoja u području za koje se sklapa razvojni sporazum da se pridruže razvojnom sporazumu, koji svoj pristanak potvrđuju davanjem pisane suglasnosti za sudjelovanjem u razvojnom sporazumu.

(7) Nakon zaprimljene suglasnosti čelnika tijela državne uprave i javnopravnih tijela iz stavka 6. ovoga članka, usuglašava se konačni tekst prijedloga razvojnog sporazuma među stranama razvojnog sporazuma.

(8) Obavljanje administrativnih i stručnih poslova vezanih uz pripremu razvojnog sporazuma koordinira Ministarstvo.

IV. POSTUPAK SKLAPANJA RAZVOJNOG SPORAZUMA

Članak 8.

(1) Kada su se strane razvojnog sporazuma usuglasile oko teksta prijedloga razvojnog sporazuma iz stavka 7. članka 7. ovoga Pravilnika, Ministarstvo određuje mjesto i datum svečanog potpisivanja razvojnog sporazuma i odgovorno je za osiguranje promidžbe i vidljivosti navedenog događanja.

(2) Razvojni sporazum potpisuju čelnici Ministarstva i drugih tijela državne uprave i javnopravnih tijela koja su dala suglasnost za sudjelovanje u razvojnom sporazumu te potpisnica pisma namjere.

(3) Troškove organiziranja događanja svečanog potpisivanja razvojnog sporazuma i sve ostale administrativne troškove snosi Ministarstvo.

Članak 9.

Sve potpisnice razvojnog sporazuma dobivaju po dva primjerka razvojnog sporazuma.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-02/7

Urbroj: 538-06-1/217-18-5

Zagreb, 8. svibnja 2018.

Ministrica regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije
Gabrijela Žalac, dipl. oec., v. r.

PRILOG 1.

Obrazac razvojnog sporazuma

Na temelju članka 23. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/2014 i 123/17)


<naziv ministarstva nadležnog za regionalni razvoj> (u nastavku teksta: Ministarstvo), zastupano po _____________________


<i

ako je primjenjivo, nazivi tijela državne uprave i javnopravnih tijela potpisnika razvojnog sporazuma, zastupanih po

1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

3. _____________________________________________

4. itd. >


i


<nazivi jedinica područne (regionalne) samouprave za koje se sklapa razvojni sporazum, zastupanih po županima:

1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

3. _____________________________________________

4. itd.>


(u nastavku teksta: potpisnice razvojnog sporazuma)


sklapaju


RAZVOJNI SPORAZUM

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Radi provedbe Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) i učinkovite koordinacije politike regionalnoga razvoja, a u skladu s Pravilnikom o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma (»Narodne novine«, broj......), sklapa se ovaj razvojni sporazum kojim se utvrđuje suradnja između potpisnica razvojnog sporazuma u cilju razvoja < naziv područja za koje se sklapa razvojni sporazum>.

(2) Svrha suradnje koja je predmet razvojnog sporazuma odnosi se na:

– usuglašavanje prioriteta razvoja državne i područne (regionalne) razine za koje se sklapa razvojni sporazum

– utvrđivanje načina suradnje koji pridonose razvoju područja za koje se sklapa razvojni sporazum te pokazatelja uspješnosti

– planiranje financijskih sredstava za provedbu razvojnog sporazuma.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom razvojnom sporazumu imaju sljedeće značenje:

– razvojni projekt je projekt izgradnje i/ili obnove komunalne, gospodarske, istraživačke, energetske, društvene i druge potporne infrastrukture za razvoj, izgradnju i/ili jačanje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i drugih institucija, jačanje i izgradnju društvenog kapitala te gospodarski i drugi projekti kojima se pridonosi regionalnom razvoju i jačanju regionalne konkurentnosti

– strateški projekt regionalnog razvoja je razvojni projekt čiji je nositelj javnopravno tijelo i kojemu je cilj jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj regionalne infrastrukture, horizontalnu i/ili vertikalnu integraciju lanca vrijednosti jednog ili više sektora, sustavna ili pilot rješenja kojim se odgovara na jedan ili više društvenih izazova te kojim se sinergijski djeluje u smislu koristi i učinka na razvoj određenog područja za koji se sklapa razvojni sporazum

– područja suradnje odnose se na tematska područja: zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, prehrana i bio ekonomija, digitalno društvo i turizam i kreativno društvo, obrazovanje i regionalna infrastruktura (komunalna, gospodarska, istraživačka, energetska, društvena i druga infrastruktura za razvoj), razvoj klastera i unaprjeđenje lanaca vrijednosti i stvaranje regionalnih razvojnih središta temeljem pametne specijalizacije.

– načini suradnje odnose se na provedbene mehanizme koji mogu uključivati: financiranje tehničke pomoći za pripremu zalihe strateških projekata regionalnoga razvoja, financiranje strateških projekata regionalnoga razvoja, objavu ograničenih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za područja jedinica područne (regionalne) samouprave koje su potpisnice razvojnog sporazuma te ostale načini suradnje kojima je cilj ostvarivanje usuglašenih prioriteta razvoja državne i područne (regionalne) razine. Navedeni provedbeni mehanizmi provode se sukladno relevantnom nacionalnom i EU zakonodavstvu i aktima strateškog planiranja.

– ciljevi suradnje odnose se na jačanje konkurentnosti i uravnoteženje regionalnog razvoja, odgovaranje na ključne društvene izazove, smanjenje siromaštva i povećanje standarda jedinica područne (regionalne) samouprave za koje se sklapa razvojni sporazum

– ključni pokazatelji uspješnosti suradnje su: rast bruto domaćeg proizvoda, rast zapošljavanja, rast bruto domaćih izdataka za istraživanje i razvoj i izdvajanja poslovnog sektora za istraživanje i razvoj, rast izravnih stranih ulaganja, jačanje indeksa regionalne konkurentnosti i indeksa razvijenosti, povećanja broja poduzetnika i ostalih razvojnih pokazatelja na razini područne (regionalne) samouprave za koje se sklapa Sporazum

– ITU urbana područja čine urbana područja u kojim se provodi obveza utvrđena člankom 7. Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju »Ulaganje za rast i radna mjesta« te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 o ulaganju barem 5 % sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj dodijeljenih na nacionalnoj razini u okviru cilja »Ulaganje za rast i radna mjesta« za integrirane mjere za održivi urbani razvoju, a koja se u Republici Hrvatskoj ostvaruje putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja

– gradovi i općine korisnici intervencijskih planova čine jedinice lokalne samouprave u kojima se provodi Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom stradalim područjima koji integrira aktivnosti specifičnog cilja 9b1 »Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva« iz Operativnog programa Konkurentnosti i kohezije 2014. – 2020. s aktivnostima specifičnog cilja 9.i.2 »Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih puteva prema regeneraciji 5 nerazvijenih pilot područja« iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Članak 3.

Izradi ovog razvojnog sporazuma prethodilo je:

– potpisivanje pisma namjere o sklapanju razvojnog sporazuma s Ministarstvom između jedinica područne (regionalne) samouprave

– supotpisivanje pisma namjere o sklapanju razvojnog sporazuma od strane Ministarstva

– slanje obavijest resornim tijelima državne uprave i javnopravnim tijelima koja svojim djelovanjem mogu znatnije pridonijeti ostvarivanju ciljeva politike regionalnoga razvoja u području za koje se sklapa razvojni sporazum o potpisanom pismu namjere o pokretanju izrade razvojnog sporazuma

– usuglašavanje razvojnih prioriteta i ciljeva za razvojno područje utemeljeno na analitici planskih dokumenata politike regionalnog razvoja iz članaka 12. i 13. Zakona

– osigravanje tehničke podrške od strane Ministartva jedinicama područne (regionalne) samouprave koje su potpisale pismo namjere o sklapanju razvojnog sporazuma s Ministarstvom u definiranju strateških projekata regionalnoga razvoja i drugih instrumenata provedbe;

– identificiranje izvora financiranja i utvrđivanje financijske omotnice razvojnog sporazuma sukladno dostupnim programima i financijskim instrumentima za financiranje regionalnoga razvoja

– grupiranje strateških projekata regionalnoga razvoja i drugih instrumenata provedbe po sektorima i resornim tijelima državne uprave i javnopravnim tijelima

– upućivanje prijedloga čelnicima resornih tijela državne uprave i javnopravnih tijela koja svojim djelovanjem mogu znatnije pridonijeti ostvarivanju ciljeva politike regionalnog razvoja u području za koje se sklapa razvojni sporazum da se pridruže razvojnom sporazumu koji su svoj pristanak potvrdili davanjem pisane suglasnosti za sudjelovanjem u razvojnom sporazumu.

Područja, načini i ciljevi suradnje te pokazatelji uspješnosti

Članak 4.

Područja suradnje u provedbi razvojnog sporazuma odnose se na:

1. _____

2. _____

3. _____

Članak 5.

Načini suradnje u provedbi razvojnog sporazuma uključuju:

1. _____

2. _____

3. _____

Članak 6.

Ciljevi suradnje u provedbi razvojnog sporazuma odnose se na:

1. _____

2. _____

3. _____

Članak 7.

Pokazatelji uspješnosti suradnje u provedbi razvojnog sporazuma odnose se na:

1. _____

2. _____

3. _____

Trajanje razvojnog sporazuma

Članak 8.

(1) Realizacija projekata usuglašenih ovim razvojnim sporazumom treba biti završena do <dan,mjesec, godina>.

(2) Vremenski plan provedbe razvojnog sporazuma (Prilog 4.) može se zbog opravdanih razloga mijenjati na šestomjesečnoj osnovi koja počinje teći od dana njegovog stupanja na snagu. Promjene može predložiti bilo koja strana potpisnica razvojnog sporazuma, pod uvjetom da Ministarstvo odobri promjenu.

Financiranje provedbe razvojnog sporazuma

Članak 9.

(1) Najviši iznos sredstava za financiranje provedbe ovog razvojnog sporazuma iznosi <iznos u kunama>.

(2) Najviši iznos sredstava po područjima i načinima suradnje iz članaka 4. i 5. ovog razvojnog sporazuma iznosi <iznosi u kunama po područjima i načinima suradnje>.

(3) Jedinice područne (regionalne) samouprave obvezuju se osigurati sredstava za sufinanciranje područja suradnje iz članka 4. ovog razvojnog sporazuma u iznosu od <iznosi u kunama i/ili postocima po jedinicama područne(regionalne) samouprave>.

(4) Postotak sufinanciranja jedinica područje (regionalne) samouprave ovisit će o vrstama aktivnosti koje su predmet suradnje u okviru ovog razvojnog sporazuma.

(5) Minimalno 50% vrijednosti razvojnog sporazuma mora biti usmjereno na aktivnosti sa izravnim učinkom na gospodarstvo jedinica područne (regionalne) samouprave koje su potpisnice Sporazuma.

(6) ITU urbana područja <ako je primjenjivo> u okviru jedinica područne (regionalne) samouprave za koje se sklapa razvojni sporazum ne mogu izravno biti korisnici sredstava razvojnog sporazuma ako su iskoristili manje od 70% alociranih sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

(7) Gradovi <ako je primjenjivo, i općine> korisnici intervencijskih planova u okviru jedinica područne (regionalne) samouprave za koje se sklapa razvojni sporazum ne mogu izravno biti korisnici sredstava razvojnog sporazuma ako su iskoristili manje od 50% alociranih sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Zabrana (su)financiranja iz drugih javnih izvora

Članak 10.

(1) Ministarstvo i jedinice područne (regionalne) samouprave za koje se sklapa razvojni sporazum suglasno utvrđuju da se aktivnosti provedbe područja suradnje iz članka 4. ovog razvojnog sporazuma neće sufinancirati iz drugih javnih izvora uključivo i fondove EU.

(2) U slučaju da jedinica područne (regionalne) samouprave koja je uključena u ovaj razvojni sporazum ostvari (su)financiranje aktivnosti provedbe područja suradnje iz članka 4. ovog razvojnog sporazuma iz drugih javnih izvora obvezuje se vratiti sredstva iz članka 9. stavak 1. ovog razvojnog sporazuma Ministarstvu.

Obveze potpisnica sporazuma

Članak 11.

(1) Potpisnice ovog razvojnog sporazuma obvezuju se na:

– otvorenu i pro-aktivnu suradnju u izvršavanju zadataka vezanih uz provedbu ovog razvojnog sporazuma

– pažljivo izvršavanje zadataka i ispunjenje obveza, vodeći računa o načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti u radu, te poštivanju relevantnih smjernica i dobrih praksi

– pravovremeno informiranje druge strane i uspostavljanje komunikacije o pitanjima vezanim uz provedbu ovog razvojnog sporazuma

– čuvanje dokumenata, podataka i informacija koje imaju oznaku ograničenosti, povjerljivosti ili tajnosti za vrijeme primjene ovog razvojnog sporazuma. Navedena obveza se ne odnosi na informacije koje se objavljuju radi poštivanja načela transparentnosti u provedbi projekta te udovoljavanja zahtjevima javnosti i vidljivosti u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 te na temelju iste donesenim propisima, kao i na temelju nacionalnih propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

(2) Potpisnice ovog razvojnog sporazuma dužne su poduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi se osiguralo poštivanje Vremenskog plana provedbe (Prilog 4.) ovog razvojnog sporazuma.

(3) Jedinice područne (regionalne) samouprave se obvezuju aktivnosti suradnje iz članka 3. obavljati savjesno i odgovorno, na način određen ovim razvojnim sporazumom te osigurati kvalitetu provedbe aktivnosti suradnje u skladu s važećim propisima.

Način izvještavanja

Članak 12.

(1) Jedinice područne (regionalne) samouprave se obvezuju tijekom trajanja ovog razvojnog sporazuma svaka tri mjeseca podnositi izvješće o ostvarenju planiranih ciljeva i rezultata sudjelovanja u provedbi pojedinih područja suradnje iz članka 4. i 5. ovog razvojnog sporazuma Ministarstvu.

(2) Najkasnije 30 (trideset) dana po isteku trajanja ovog razvojnog sporazuma, jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su podnijeti kumulativno završno izvješće Ministarstvu o ostvarenju rezultata sudjelovanja u provedbi područja suradnje iz ovog razvojnog sporazuma.

(3) U slučaju da jedinica/e područne (regionalne) samouprave ne dostavi izvješće u rokovima utvrđenim u stavcima 1. i 2. ovog članka Ministarstvo će pozvati jedinicu područne (regionalne) samouprave da izvješće dostavi u naknadnom roku ne duljem od 30 (trideset) dana. Ukoliko jedna ili više jedinica područne (regionalne) samouprave u naknadnom roku ne dostavi izvješće, Ministarstvo će raskinuti ovaj razvojni sporazum, a jedinice područne (regionalne) samouprave bit će dužne vratiti isplaćena sredstva iz članka 9. ovog razvojnog sporazuma.

Prilozi razvojnom sporazumu

Članak 13.

Sastavni dijelovi ovog razvojnog sporazuma su sljedeći prilozi:

1. Obrazac za popis tehničke pomoći za pripremu zalihe strateških projekata regionalnoga razvoja <ako je primjenjivo>

2. Obrazac za popis strateških projekata regionalnoga razvoja <ako je primjenjivo>

3. Obrazac za popis ograničenih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za područja jedinica područne (regionalne) samouprave koje su potpisnice razvojnog sporazuma <ako je primjenjivo>

4. Obrazac vremenskog plana provedbe razvojnog sporazuma.

Valjanost i razdoblje primjene razvojnog sporazuma

Članak 14.

(1) Ovaj razvojni sporazum stupa na snagu potpisom posljednje sporazumne strane, a prestaje važiti u slučaju da potpisnice razvojnog sporazuma opetovano i svjesno krše obveze iz ovog razvojnog sporazuma, ako takvo ponašanje ima izravan učinak na pravilnu i pravovremenu provedbu ovog razvojnog sporazuma.

(2) Razdoblje primjene razvojnog sporazuma završava po zaključenju posljednje platne transakcije <navesti aktibnost/projekt na koji se odnosi>.

Izmjene i dopune razvojnog sporazuma

Članak 15.

Izmjene i/ili dopune razvojnog sporazuma sklapaju se u pisanom obliku i primjenjuju od dana potpisivanja dodatka razvojnog sporazuma.

Raskid razvojnog sporazuma

Članak 16.

Ovaj razvojni sporazum se može raskinuti ako za to postoji jedan od sljedećih bitnih razloga:

– ako zbog više sile nije moguće ispunjavati obveze iz razvojnog sporazuma

– u slučaju kršenja odredbi razvojnog sporazuma od strane njegovih potpisnica.

Završne odredbe

Članak 17.

(1) Sve strane potpisinice ovog razvojnog sporazuma će u njegovom izvršavanju međusobno surađivati u dobroj vjeri te se obvezuju potpisati sve isprave, dati sva očitovanja i obaviti sve druge radnje koje budu bile potrebne radi izvršavanja ovog razvojnog sporazuma.

(2) Sve strane potpisnice ovog razvojnog sporazuma će sve sporove nastojati rješavati sporazumno.

(3) Svi sporovi koji proizlaze iz ovog razvojnog sporazuma i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima)

(4) Sva prava i obveze iz ovog razvojnog sporazuma vrijede i za pravne slijednike obiju strana.

Članak 18.

Ovaj razvojni sporazum stupa na snagu danom potpisa svih strana.

Članak 19.

Ovaj razvojni sporazum sačinjen je u < broj > istovjetna primjerka, svaki sa snagom izvornika, od kojih sve potpisnice razvojnog sporazuma dobivaju po dva primjerka.

Za JP(R)S <naziv JLP(R)S>

< upisati ime i prezime i funkciju >

Potpis:………………………..


Za JP(R)S <naziv JLP(R)S>

< upisati ime i prezime i funkciju >

Potpis:………………………..


Za JP(R)S <naziv JLP(R)S>

< upisati ime i prezime i funkciju >

Potpis:………………………..


<itd.>


Za ministarstvo nadležno za regionalni razvoj <naziv ministarstva>

< upisati ime i prezime i funkciju >

Potpis:………………………..


Za <naziv tijela državne uprave ili javnopravnog tijela>

< upisati ime i prezime i funkciju >

Potpis:………………………..


<itd.>


PRILOG 2.

OBRAZAC ZA POPIS TEHNIČKE POMOĆI ZA PRIPREMU ZALIHE STRATEŠKIH PROJEKATA REGIONALNOGA RAZVOJA

Jedinica područne (regionalne) samouprave:

Br.Naziv tehničke pomoćiPodručje primjenePovezani ciljPokazatelj uspješnostiIzvor financiranjaIznos tehničke pomoći
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG 3.

OBRAZAC ZA POPIS STRATEŠKIH PROJEKTA REGIONALNOGA RAZVOJA

Jedinica područne (regionalne) samouprave:

Br.Naziv strateškog projektaPodručje suradnjePovezani ciljKrajnji korisnikPartneriIzvor financiranjaIznos bespovratnih sredstava (kn)Vlastito sufinanciranje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG 4.

OBRAZAC ZA POPIS OGRANIČENIH JAVNIH POZIVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTVA

Jedinica područne (regionalne) samouprave:

Br.Naziv ograničenog javnog pozivaPodručje suradnjePovezani ciljIzvor financiranjaIznos poziva za dodjelu bespovratnih sredstava (kn)Pokazatelj uspješnosti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG 5.

OBRAZAC VREMENSKOG PLANA PROVEDBE RAZVOJNOG SPORAZUMA

Jedinica područne (regionalne) samouprave:

Provedbeni mehanizamPodručje suradnjeGodina nGodina n+1Godina n+2
Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4