Pravilnik o tehničkom pregledu građevine

NN 46/2018 (18.5.2018.), Pravilnik o tehničkom pregledu građevine

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

880

Na temelju članka 139. stavka 4. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13 i 20/17), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način obavljanja tehničkog pregleda za građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole, odnosno glavnog projekta, u postupku izdavanja uporabne dozvole.

(2) Ovaj Pravilnik ne odnosi se na izdavanje uporabne dozvole za određene građevine iz članaka 182. do 191. Zakona o gradnji.

II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA

Članak 2.

(1) Voditelj postupka izdavanja uporabne dozvole, u smislu ovoga Pravilnika, smatra se voditeljem tehničkog pregleda građevine (u daljnjem tekstu: voditelj tehničkog pregleda).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva može odrediti neovisnu osobu kao svog predstavnika koja će biti u svojstvu voditelja tehničkog pregleda.

(3) Na tehničkom pregledu kao predstavnik javnopravnog tijela koje je u postupku lokacijske dozvole, odnosno građevinske dozvole utvrdilo posebne uvjete, odnosno izdalo potvrdu idejnog ili glavnog projekta (u daljnjem tekstu: predstavnik javnopravnog tijela) te neovisni stručnjak kojeg odredi tijelo graditeljstva ne može biti osoba koja je u svojstvu odgovorne osobe obavljala poslove projektiranja, kontrole projekta, nostrifikacije projekta, stručnog nadzora ili građenja građevine, provela energetski pregled ili vodila projekt građevine za koju je zatražena uporabna dozvola.

Članak 3.

(1) Tehničkom pregledu dužni su prisustvovati svi sudionici u gradnji, te voditelju tehničkog pregleda i predstavnicima javnopravnih tijela dati odgovore i objašnjenja koja od njih zatraže, kao i sve podatke, dokumente i izjave potrebne za obavljanje tehničkog pregleda i izdavanje uporabne dozvole.

(2) Projektant glavnog projekta dužan je na tehničkom pregledu dati mišljenje o usklađenosti izgrađene građevine ili njezinog dijela s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole, odnosno s glavnim projektom za građevine 3. skupine i očitovanje o projektantskom nadzoru ako je obavljen.

(3) Ako je revident u izvješću o obavljenoj kontroli glavnog projekta zahtijevao kontrolu dijela izvedbenog projekta, odnosno pregled radova u određenoj fazi građenja, dužan je na tehničkom pregledu dati mišljenje o ispunjavanju tih zahtjeva.

(4) Ako koji od sudionika u gradnji ne pristupi tehničkom pregledu, voditelj tehničkog pregleda može odgoditi obavljanje tehničkog pregleda ili odrediti provedbu onih radnji koje se po prirodi stvari mogu provoditi bez prisutnosti tog sudionika.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, ako to priroda stvari dopušta voditelj tehničkog pregleda može odlučiti da je za provedbu tehničkog pregleda, umjesto sudjelovanja sudionika u gradnji, dostatno njegovo mišljenje ili drugo očitovanje u pisanom obliku.

(6) Ako u slučaju iz stavaka 2. i 3. ovoga članka projektant, odnosno revident ne daju mišljenje na tehničkom pregledu ili u ostavljenom roku, smatra se da je mišljenje dano.

Članak 4.

(1) U svrhu provedbe tehničkog pregleda i utvrđivanja je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom obavlja se očevid na građevini za koju je zatražena uporabna dozvola, te uvid u dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, kao i uvid u dokumentaciju koju je izvođač dužan imati na gradilištu prema građevinskoj dozvoli, odnosno glavnom projektu.

(2) Pojedine radnje na tehničkom pregledu, osim voditelja tehničkog pregleda i predstavnika javnopravnih tijela, mogu obaviti i po potrebi neovisni stručnjaci koje odredi tijelo graditeljstva.

(3) Po provedbi radnji iz stavka 1. ovoga članka svaki predstavnik javnopravnog tijela u okviru uvjeta utvrđenih građevinskom dozvolom daje pisano mišljenje je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim propisom koji je u nadležnosti javnopravnog tijela i/ili posebnim uvjetima koje je to tijelo utvrdilo.

III. ZAPISNIK

Članak 5.

(1) O tehničkom pregledu voditelj tehničkog pregleda vodi zapisnik.

(2) Zapisnik o tehničkom pregledu sadrži:

1. naziv tijela graditeljstva i klasifikacijsku oznaku zahtjeva za uporabnu dozvolu, te urudžbeni broj

2. vrijeme, mjesto, tijek i način obavljanja tehničkog pregleda

3. imena prisutnih predstavnika javnopravnih tijela, neovisnih osoba ako ih je odredilo tijelo graditeljstva i prisutnih predstavnika svih sudionika u gradnji, kao i podatke o predstavnicima javnopravnih tijela i sudionika u gradnji koji se nisu odazvali pozivu na tehnički pregled

4. podatke o sudionicima u gradnji (investitoru, projektantu, revidentu, izvođaču – obvezno ugovor o građenju, imenovanja inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova te nadzornim inženjerima) prema poslovima koje su obavljali tijekom gradnje građevine

5. podatke o građevinskoj dozvoli i glavnom projektu koji je njezin sastavni dio i njihovim izmjenama i/ili dopunama, ili drugom aktu kojim se odobrava građenje, odnosno podatke o glavnom projektu za građevine 3. skupine

6. popis svih izvedbenih projekata ako se izrađuju

7. podatke o iskolčenju građevine prema geodetskom projektu ili elaboratu iskolčenja te podatke o geodetskom elaboratu za evidentiranje građevine u katastru, odnosno geodetskom elaboratu vodova (infrastrukture)

8. podatak o prijavi početka građenja

9. podatke o formiranoj građevnoj čestici

10. popis građevnih dnevnika

11. podatke o provedenom inspekcijskom nadzoru upisane u građevinskim dnevnicima

12. podatak o prijavi pokusnog rada, tijeku i rezultatima pokusnog rada, ako je predviđen glavnim projektom

13. podatke o završnom izvješću nadzornog inženjera

14. podatke o izjavi izvođača

15. podatke o izjavi ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom ako se radi o građevini za koju se izdaje geodetski projekt ili da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s elaboratom iskolčenja ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt i

16. druge podatke određene ovim Pravilnikom, te druge podatke ovisno o vrsti i okolnostima gradnje građevine.

(3) U zapisnik o tehničkom pregledu unose se svi podaci i činjenice značajne za izdavanje uporabne dozvole, a naročito u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta ili drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom kao što su:

1. je li građevina izgrađena prema građevinskoj dozvoli i s kojim izmjenama i/ili dopunama, ako ih je bilo, odnosno je li izgrađena u skladu s glavnim projektom za građevine 3. skupine

2. kojim se ispravama dokazuje na koji je način i pod kakvim uvjetima izgrađena građevina, naznaka tijela koje je takve isprave izdalo i bitni podaci iz njihova sadržaja, odnosno poziv na popis tih isprava priložen u izjavi izvođača prema posebnom pravilniku

3. ima li neizvedenih radova prema glavnom projektu i može li se građevina i bez tih neizvedenih radova koristiti, odnosno staviti u pogon

4. ima li na izgrađenoj građevini nedostataka koji se mogu otkloniti i u kojem se roku moraju otkloniti

5. ima li izgrađena građevina nedostataka koji se ne mogu otkloniti bez izmjene i/ili dopune građevinske dozvole

6. mišljenje projektanta o usklađenosti izvedenih radova s glavnim projektom

7. mišljenje revidenta o ispunjavanju zahtjeva za kontrolu dijela izvedbenog projekta, odnosno pregleda radova u određenoj fazi građenja i

8. mišljenje voditelja tehničkog pregleda i predstavnika javnopravnih tijela o tome je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom ili se prethodno moraju otkloniti utvrđeni nedostaci u ostavljenom roku, odnosno mišljenje voditelja tehničkog pregleda o tome je li građevina 3. skupine izgrađena u skladu s glavnim projektom ili se prethodno moraju otkloniti utvrđeni nedostaci u ostavljenom roku.

(4) Zapisnik o tehničkom pregledu potpisuju voditelj tehničkog pregleda i svi predstavnici javnopravnih tijela i predstavnici sudionika u gradnji koji su prisustvovali tehničkom pregledu.

(5) Zapisnik o tehničkom pregledu dostavlja se predstavnicima javnopravnih tijela koji su prisustvovali tehničkom pregledu i investitoru.

Članak 6.

(1) Kada investitor dostavi dokaz da su otklonjeni nedostaci utvrđeni na tehničkom pregledu, vodi se zapisnik o nastavku tehničkog pregleda kojim se utvrđuju novonastale činjenice, odnosno utvrđuje se da su otklonjeni nedostaci.

(2) Predstavnik javnopravnog tijela, dužan je dostaviti tijelu graditeljstva izdvojeni zapisnik u kojem je utvrdio da su otklonjeni nedostatci utvrđeni na tehničkom pregledu u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti investitora da je utvrđeni nedostatak uklonjen.

(3) Ako predstavnik javnopravnog tijela ne dostavi izdvojeni zapisnik tijelu graditeljstva u roku iz stavka 2. ovoga članka, tijelo graditeljstva pisanim će putem zatražiti dostavu tog zapisnika u roku od 8 dana od dana primitka poziva tijela graditeljstva, a ako taj zapisnik ne bude dostavljen u roku, tijelo graditeljstva saziva nastavak tehničkog pregleda.

(4) U zapisnik o otklanjanju nedostataka utvrđenih na tehničkom pregledu unose se samo podaci i činjenice kojima se utvrđuje otklanjanje nedostataka utvrđenih na tehničkom pregledu.

Članak 7.

(1) U slučaju odbijanja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole i podnošenja novog zahtjeva za izdavanje iste, u novom postupku izdavanja uporabne dozvole ponovno se provodi tehnički pregled.

(2) Na tehničkom pregledu iz stavka 1. ovoga članka mogu se koristiti podaci kojima je na ranijem tehničkom pregledu utvrđeno da je građevina ili njezin dio izgrađen u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, pa se u tom slučaju ne provode te radnje, odnosno ne prikupljaju i ne izvode ti dokazi.

(3) Radnje i dokazi iz stavka 2. ovoga članka koje se ne provode ponovno navode se u zapisniku o tehničkom pregledu povezivanjem sa spisom u kojem je zahtjev za izdavanje uporabne dozvole odbijen ili pribavljanjem podataka iz toga spisa.

Članak 8.

(1) Za dio građevine za koji je glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole, u skladu sa Zakonom o gradnji, predviđeno da se može početi koristiti prije dovršenja cijele građevine, može se izdati uporabna dozvola ako voditelj postupka i predstavnici javnopravnih tijela nakon provedenog tehničkog pregleda utvrde da se taj dio građevine može koristiti, odnosno staviti u pogon i prije dovršetka cijele građevine.

(2) Na tehničkom pregledu za preostali dio građevine provode se radnje, odnosno prikupljaju i izvode se dokazi za preostali dio građevine i utvrđuje se je li preostali dio građevine izgrađen u skladu s građevinskom dozvolom.

(3) Na tehničkom pregledu za preostali dio građevine iz stavka 2. ovoga članka ne provode se radnje, odnosno ne prikupljaju i ne izvode se dokazi koji su provedeni, odnosno koji su prikupljeni i izvedeni na tehničkom pregledu iz stavka 1. ovoga članka.

(4) U zapisniku o tehničkom pregledu preostalog dijela građevine iz stavka 2. ovoga članka, uz podatke iz stavka 2. ovoga članka, navodi se klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum uporabne dozvole izdane za dio građevine koji se je počeo koristiti prije dovršetka cijele građevine, te podaci iz tog zapisnika bitni za izdavanje uporabne dozvole za preostali dio građevine.

(5) U uporabnoj dozvoli za preostali dio građevine iz stavka 2. ovoga članka navodi se klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum izdavanja uporabne dozvole izdane za dio građevine koji se je počeo koristiti prije dovršetka cijele građevine.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (»Narodne novine«, broj 108/04).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/17-04/14

Urbroj: 531-01-18-12

Zagreb, 30. travnja 2018.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.