Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

NN 48/2018 (25.5.2018.), Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

Hrvatska energetska regulatorna agencija

922

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine« broj 120/12) i članka 94. stavka 1. podstavka 1. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. svibnja 2018. donijela

METODOLOGIJU

UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (u daljnjem tekstu: Metodologija), određuju se:

– model regulacije energetske djelatnosti transporta plina,

– formula i elementi za izračun dozvoljenog prihoda operatora transportnog sustava (u daljnjem tekstu: dozvoljeni prihod),

– postupak revizije dozvoljenog prihoda,

– raspodjela dozvoljenog prihoda te način, elementi i kriteriji za izračun iznosa tarifnih stavki,

– koeficijenti za izračun naknade za korištenje kapaciteta transportnog sustava i za prekoračenje ugovorenog kapaciteta transportnog sustava,

– obračun naknade za korištenje transportnog sustava za korisnika transportnog sustava (u daljnjem tekstu: korisnik),

– podnošenje zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki i dostava podataka i dokumentacije,

– podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun i za reviziju dozvoljenog prihoda te

– podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun iznosa tarifnih stavki.

Članak 2.

Ovu Metodologiju dužan je primjenjivati operator transportnog sustava (u daljnjem tekstu: operator).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovoj Metodologiji koriste se i izrazi koji u smislu ove Metodologije imaju sljedeća značenja:

godina T-1 – godina koja prethodi prvoj godini regulacijskog razdoblja,

referentna kamatna stopa – prosječna kamatna stopa kreditnih institucija na dugoročne kunske kredite odgovarajućeg iznosa, s valutnom klauzulom u eurima, odobrene nefinancijskim društvima u Republici Hrvatskoj u posljednjih 12 mjeseci, prema podacima Hrvatske narodne banke,

regulacijsko razdoblje – višegodišnje razdoblje za koje se, zasebno za svaku regulacijsku godinu, utvrđuju dozvoljeni prihodi i iznos tarifnih stavki, tijekom kojega se primjenjuju pojedini nepromjenjivi elementi za izračun dozvoljenog prihoda,

regulacijska godina t – dio regulacijskog razdoblja koji odgovara razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca kalendarske godine,

regulacijska godina T – prva godina regulacijskog razdoblja,

regulacijska godina T+4 – zadnja godina regulacijskog razdoblja,

regulirana sredstva – sredstva koja se koriste isključivo za obavljanje energetske djelatnosti transporta plina,

ugovoreni kapacitet – kapacitet transportnog sustava kojega je ugovorio korisnik temeljem Ugovora o transportu plina, a koji se smatra najvećim dnevnim kapacitetom izraženim u kWh/dan,

zasebna zona – dio transportnog sustava koji predstavlja međudržavni spojni plinovod predviđen isključivo za transport plina prema drugim državama.

II. ZNAČAJKE METODOLOGIJE

Članak 4.

(1) Ova Metodologija zasniva se na metodi poticajne regulacije, odnosno na metodi maksimalno dozvoljenog prihoda.

(2) Raspodjela dozvoljenog prihoda i utvrđivanje tarifnih stavki zasniva se na ulazno-izlaznom modelu.

Članak 5.

Regulacijsko razdoblje je razdoblje od pet godina, a započinje 1. siječnja u regulacijskoj godini T i završava 31. prosinca u regulacijskoj godini T+4.

Članak 6.

Tijekom regulacijskog razdoblja nepromjenjivi su sljedeći elementi:

– nominalna vrijednost ponderiranog prosječnog troška kapitala prije oporezivanja (u daljnjem tekstu: WACC) i

– koeficijent učinkovitosti (X).

Podjela ostvarenih ušteda

Članak 7.

(1) Ostvarene uštede predstavljaju razliku između dozvoljenog iznosa operativnih troškova i ostvarenog iznosa operativnih troškova u godini na temelju koje se utvrđuje bazni iznos opravdanih operativnih troškova poslovanja.

(2) Podjela ostvarenih ušteda iz stavka 1. ovoga članka provodi se na način da operator zadržava 50% ostvarenih ušteda.

III. DOZVOLJENI PRIHOD

PLANIRANI DOZVOLJENI PRIHOD

Članak 8.

U godini T-1 utvrđuje se planirani dozvoljeni prihod za svaku godinu regulacijskog razdoblja.

Članak 9.

(1) Planirani dozvoljeni prihod treba pokriti opravdane troškove poslovanja koji se ostvaruju pri obavljanju energetske djelatnosti transporta plina i osigurati prinos od reguliranih sredstava.

(2) Planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli

gdje je:

DPPt
planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t (kn),
OPEXPt
planirani operativni troškovi poslovanja u regulacijskoj godini t (kn),
APt
planirana amortizacija reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),
PROPt
planirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),
PVδt
dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u godini T-1 i u prethodnim godinama regulacijskog razdoblja iskazan u regulacijskoj godini t (kn),
PPRIKPt
planirani prihodi od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta u regulacijskoj godini t (kn),
PNUPt
planirani prihodi od nestandardnih usluga u regulacijskoj godini t (kn),
POSTPt
planirani ostali poslovni prihodi koji se ne odnose na osnovno poslovanje operatora transportnog sustava (u daljnjem tekstu: planirani ostali poslovni prihodi), u regulacijskoj godini t (kn).

(3) Planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t utvrđuje se prema Tablici 6. Dozvoljeni prihod iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Planirani operativni troškovi poslovanja

Članak 10.

(1) Operativni troškovi poslovanja (u daljnjem tekstu: OPEX) predstavljaju sve opravdane troškove poslovanja vezane za energetsku djelatnost transporta plina i ne uključuju trošak amortizacije.

(2) OPEX se sastoji od opravdanog iznosa materijalnih troškova, troškova usluga, troškova osoblja, ostalih troškova poslovanja i ostalih poslovnih rashoda.

(3) OPEX uključuje i troškove nabave plina potrebnog za održavanje operativne akumulacije, pogonsku potrošnju, te pokriće dozvoljenih pogonskih gubitaka i razlike u mjerenju.

(4) Dozvoljeni pogonski gubici i razlika u mjerenju iznose najviše do 0,3% od ukupne količine plina na ulazima u transportni sustav utvrđene temeljem izmjerenih podataka o korištenju kapaciteta transportnog sustava.

(5) OPEX ne uključuje troškove poslovanja koje Agencija smatra neopravdanima za obavljanje energetske djelatnosti transporta plina.

(6) Neopravdani troškovi iz stavka 5. ovoga članka su kako slijedi:

– trošak nabave plina za pokriće pogonskih gubitaka i razlike u mjerenju, u iznosu koji prelazi umnožak dozvoljenih pogonskih gubitaka i razlike u mjerenju iz stavka 4. ovoga članka i opravdane nabavne cijene plina,

– vrijednosno usklađenje, u iznosu koji prelazi 1% od ukupnih poslovnih prihoda operatora,

– usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova, u cjelokupnom iznosu,

– troškovi reprezentacije, interne reprezentacije i promidžbe, u cjelokupnom iznosu,

– prigodne nagrade i godišnje nagrade članovima uprave, u cjelokupnom iznosu,

– troškovi premija životnog osiguranja, u cjelokupnom iznosu,

– rezerviranja, u cjelokupnom iznosu,

– darovanja (donacije), u cjelokupnom iznosu,

– kazne, penali, naknade štete i troškovi iz ugovora, u cjelokupnom iznosu i

– rashodi – otpisi materijalne i nematerijalne imovine, ukoliko se ista imovina zamjenjuje novom imovinom koja se unosi u regulirana sredstva.

(7) Planirani iznos OPEX-a za regulacijsku godinu T utvrđuje se kako slijedi:

gdje je:

OPEXPT
planirani iznos OPEX-a za regulacijsku godinu T (kn),
OPEXDOZT-2
dozvoljeni bazni iznos OPEX-a u godini koja prethodi godini T-1 (u daljnjem tekstu: godina T-2) (kn),
CPIPT-1
planirani indeks potrošačkih cijena za godinu T-1,
XT-1
koeficijent učinkovitosti u godini T-1,
CPIPT
planirani indeks potrošačkih cijena za regulacijsku godinu T,
X
koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju.

(8) Dozvoljeni bazni iznos OPEX-a u godini T-2 izračunava se prema formuli:

gdje je:

OPEXDOZT-2
dozvoljeni bazni iznos OPEX-a u godini T-2 (kn),
OPEXT-2
prethodno planirani iznos OPEX-a za godinu T-2 (kn),
OPEXOTST-2
ostvareni iznos OPEX-a u godini T-2 (kn).

(9) Pri utvrđivanju dozvoljenog baznog iznosa OPEX-a u godini T-2, Agencija kao neopravdane troškove može utvrditi i djelomični ili cjelokupni iznos pojedinih ostalih troškova poslovanja osim troškova iz stavka 6. ovoga članka, i to na temelju analize svrsishodnosti troškova poslovanja, provjerom količina i cijena kojom je izazvan pojedini trošak, analize istovrsnih troškova poslovanja operatora u prethodnim godinama, kao i na temelju usporedne analize troškova i učinkovitosti poslovanja operatora transportnog sustava u Republici Hrvatskoj i u okruženju.

(10) Ostvareni iznos OPEX-a u godini T-2 utvrđuje se prema Tablici 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(11) Planirani iznos OPEX-a za drugu i naredne godine regulacijskog razdoblja utvrđuje se prema formuli:

gdje je:

OPEXPT+i-1
planirani iznos OPEX-a u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
OPEXPT+i-2
planirani iznos OPEX-a u regulacijskoj godini T+i-2 (kn),
CPIPT+i-1
planirani indeks potrošačkih cijena u regulacijskoj godini T+i-1,
X
koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju.

Planirana amortizacija

Članak 11.

(1) Obračun amortizacije reguliranih sredstava vrši se linearnom metodom primjenom godišnjih stopa amortizacije utvrđenih prema očekivanom vijeku uporabe sredstava, prema načelima računovodstvenih standarda.

(2) Očekivani vijek uporabe dugotrajne materijalne imovine iz kategorije plinovodi, mjerno-regulacijske stanice i poslovne zgrade, iznosi najmanje 35 godina.

(3) Osnovica obračuna amortizacije je knjigovodstvena nabavna vrijednost dugotrajne imovine koja na zadnji dan regulacijske godine t-1 ima neto knjigovodstvenu vrijednost sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima.

(4) Iznos planirane amortizacije reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t utvrđuje se za regulirana sredstva koja Agencija smatra opravdanima te ne uključuje amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava, a iskazuje se u Tablici 3. Regulirana sredstva i Tablici 4. Amortizacija reguliranih sredstava iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Planirani prinos od reguliranih sredstava

Članak 12.

(1) Planirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli:

gdje je:

PROPt
planirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),
ROprosPt
planirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%).

(2) Planirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli:

gdje je:

ROprosPt
planirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn),
ROPt-1
planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t-1 (kn),
ROPt
planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t (kn).

Članak 13.

(1) Planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t izračunava se na temelju projekcije bilance operatora za regulacijske godine T-1 do T+4 i Tablice 3. Regulirana sredstva iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije, a prema formuli:

gdje je:

ROPT+i-1
planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-1 (kn),
ROPT+i-2
planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-2 (kn),
IPT+i-1
planirana vrijednost novih investicija u plinski transportni sustav koje će biti stavljene u uporabu u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
APT+i-1
planirani iznos amortizacije u regulacijskoj godini T+i-1, ne uključujući amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava (kn),
SbespPT+i-1
planirana vrijednost bespovratno dobivenih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
ORPT+i-1
planirana vrijednost otuđenih i rashodovanih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn).

(2) U regulirana sredstva uključuju se investicije u okviru desetogodišnjeg plana razvoja transportnog sustava, pri čemu planirane investicije u izgradnju i rekonstrukciju transportnog sustava trebaju biti tehnički opravdane i ekonomski efikasne te osiguravati odgovarajući stupanj sigurnosti opskrbe plinom.

(3) Vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T-2 utvrđuje se na temelju bilance operatora i uključuje:

– opravdanu vrijednost dugotrajne materijalne imovine u uporabi, koja je u funkciji transporta plina,

– opravdanu vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine u uporabi, koja je u funkciji transporta plina,

– umanjenje za bespovratno dobivena sredstva kojima se financira razvoj transportnog sustava.

(4) Opravdana vrijednost dugotrajne materijalne imovine iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se kao opravdana neto knjigovodstvena vrijednost sljedećih stavki:

– zemljišta,

– građevinskih objekata, plinovoda i poslovnih zgrada,

– postrojenja i opreme,

– alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava te

– ostale imovine.

(5) Opravdana vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se kao opravdana neto knjigovodstvena vrijednost koncesija, patenata, licenci, računalnih programa i ostalih sličnih prava.

(6) Opravdanu vrijednost dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine iz stavka 3. ovoga članka Agencija može utvrditi na temelju analize ekonomske efikasnosti postojeće imovine operatora, kao i usporedne analize troškova i učinkovitosti poslovanja operatora transportnog sustava u okruženju Republike Hrvatske.

(7) U slučaju da je operator proveo revalorizaciju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine ili u slučaju provedene statusne promjene, kao što je spajanje, pripajanje ili preuzimanje, pri kojoj je operator stekao novu imovinu, opravdana neto knjigovodstvena vrijednost revalorizirane ili stečene dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine priznaje se najviše do razine neto knjigovodstvene vrijednosti iste imovine prije provedenog postupka revalorizacije ili provedene statusne promjene.

Članak 14.

(1) Iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje izračunava se prema formuli:

gdje je:

WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%),
re
stopa povrata na vlasnički kapital (%),
E/(E+D)
udio vlasničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%),
rd
stopa povrata na dužnički kapital (%),
D/(E+D)
udio dužničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%),
P
stopa poreza na dobit (%).

(2) Kao ciljani udio u strukturi kapitala za izračun iznosa WACC-a za regulacijsko razdoblje iz stavka 1. ovoga članka propisuje se udio vlasničkog kapitala u iznosu od 50% i udio dužničkog kapitala u iznosu od 50%.

(3) Stopa povrata na vlasnički kapital utvrđuje se primjenom modela oslonjenog na trošak dugotrajnih ulaganja (CAPM model), prema formuli:

gdje je:

re
stopa povrata na vlasnički kapital (%),
rf
nerizična stopa povrata (%),
rm-rf
premija za tržišni rizik (%),
β
koeficijent varijabilnosti prinosa dionica operatora u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa tržišnog portfelja.

(4) Nerizična stopa povrata (rf) utvrđuje se na temelju prosječne nominalne kamatne stope zadnje tri emisije obveznica s dospijećem od deset ili više godina izdanih od strane Republike Hrvatske.

(5) Koeficijent varijabilnosti prinosa dionica operatora u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa tržišnog portfelja (β) odražava stupanj rizika investiranja u energetsku djelatnost transporta plina u odnosu na rizik investiranja na tržištu, a utvrđuje se usporednom analizom koeficijenata varijabilnosti prinosa dionica operatora plinske infrastrukture primijenjenih u regulatornim mehanizmima europskih zemalja.

(6) Premija na tržišni rizik (rm-rf) odražava dodatni prinos investitora iznad nerizične stope povrata za preuzimanje rizika investiranja na tržištu kapitala, a utvrđuje se usporednom analizom premija za tržišni rizik, na temelju javno dostupnih podataka iz mjerodavnih međunarodnih studija i baza podataka.

(7) Stopa povrata na dužnički kapital (rd) jednaka je prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi na investicijske kredite koje koristi operator za financiranje reguliranih sredstava, pri čemu se kamatne stope na investicijske kredite uzimaju u obzir najviše do razine racionalno i obazrivo pozajmljenih sredstava, odnosno najviše do iznosa referentne kamatne stope.

(8) Ukoliko operator za financiranje reguliranih sredstava ne koristi investicijske kredite, stopa povrata na dužnički kapital (rd) jednaka je referentnoj kamatnoj stopi.

(9) Elementi za izračun iznosa WACC-a za regulacijsko razdoblje utvrđuju se prema Tablici 5. Elementi za utvrđivanje WACC-a iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

IZRAVNATI DOZVOLJENI PRIHOD

Članak 15.

(1) Izravnati dozvoljeni prihodi utvrđuju se na temelju planiranih dozvoljenih prihoda utvrđenih sukladno članku 9. ove Metodologije.

(2) Izravnati dozvoljeni prihodi za godine regulacijskog razdoblja izračunavaju se na način da je neto sadašnja vrijednost izravnatih dozvoljenih prihoda za godine regulacijskog razdoblja jednaka neto sadašnjoj vrijednosti planiranih dozvoljenih prihoda za isto razdoblje, pri čemu je za prvu godinu regulacijskog razdoblja izravnati dozvoljeni prihod jednak planiranom dozvoljenom prihodu.

(3) Izravnati dozvoljeni prihodi za godine regulacijskog razdoblja izračunavaju se prema formuli:

uz uvjet da:

gdje je:

DPPT+i-1
planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
DPαPT+i-1
izravnati dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%),
DPPT
planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T(kn),
DPαPT
izravnati dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T (kn),
DPαPT+i-2
izravnati dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T+i-2 (kn),
α
koeficijent izravnavanja koji se utvrđuje iterativnim postupkom.

REVIZIJA DOZVOLJENOG PRIHODA

Redovna revizija

Članak 16.

(1) U regulacijskoj godini T+4 Agencija provodi redovnu reviziju dozvoljenih prihoda za godinu T-1 i za prethodne godine regulacijskog razdoblja.

(2) U sklopu redovne revizije dozvoljenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka, potrebno je provesti reviziju sljedećih stavki:

– planiranog OPEX-a,

– planirane amortizacije,

– planiranog prinosa na regulirana sredstva, pri čemu se iznos WACC-a ne revidira,

– planiranih prihoda od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta,

– planiranih prihoda od nestandardnih usluga i

– planiranih ostalih poslovnih prihoda.

(3) Po izvršenoj reviziji dozvoljenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se razlika između revidiranih dozvoljenih prihoda (DP) i ostvarenih prihoda (P) u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja koja se raspodjeljuje na sljedeće regulacijsko razdoblje.

Revizija OPEX-a

Članak 17.

(1) U regulacijskoj godini T+4 poznati su ostvareni indeksi potrošačkih cijena (CPI) za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja, kao i ostvareni iznos OPEX-a u godini T-1.

(2) Revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za regulacijsku godinu T (OPEXT) izračunava se prema formuli:

gdje je:

OPEXT
revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za regulacijsku godinu T (kn),
OPEXDOZT-1
revidirani bazni iznos dozvoljenog OPEX-a za godinu T-1 (kn),
CPIT
ostvareni indeks potrošačkih cijena u regulacijskoj godini T,
X
koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju.

(3) Revidirani bazni iznos dozvoljenog OPEX-a za godinu T-1 izračunava se prema formuli:

gdje je:

OPEXDOZT-1
revidirani bazni iznos dozvoljenog OPEX-a za godinu T-1 (kn),
OPEXT-1
planirani iznos OPEX-a za godinu T-1 (kn),
OPEXOTST-1
ostvareni iznos OPEX-a u godini T-1 (kn).

(4) Planirani iznos OPEX-a za godinu T-1 iz stavka 3. ovoga članka predstavlja prethodno planirani iznos OPEX-a za godinu T-1 koji se korigira za ostvareni indeks potrošačkih cijena u regulacijskoj godini T-1, prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

(5) Pri utvrđivanju revidiranog baznog iznosa dozvoljenog OPEX-a za godinu T-1, Agencija kao neopravdane troškove može utvrditi i djelomični ili cjelokupni iznos pojedinih ostalih troškova poslovanja osim troškova iz članka 10. stavka 6. ove Metodologije, i to na temelju analize svrsishodnosti troškova poslovanja, provjerom količina i cijena kojom je izazvan pojedini trošak, analize istovrsnih troškova poslovanja operatora u prethodnim godinama, kao i na temelju usporedne analize troškova i učinkovitosti poslovanja operatora transportnog sustava u Republici Hrvatskoj i u okruženju.

(6) Revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za drugu i naredne godine regulacijskog razdoblja izračunava se prema formuli:

gdje je:

OPEXT+i-1
revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za regulacijsku godinu T+i-1 (kn),
OPEXT+i-2
revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za regulacijsku godinu T+i-2 (kn),
CPIT+i-1
ostvareni indeks potrošačkih cijena u regulacijskoj godini T+i-1,
X
koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju.

Revizija amortizacije

Članak 18.

Revidirani iznos amortizacije za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja jednak je ostvarenoj amortizaciji reguliranih sredstava koje Agencija smatra opravdanima, umanjenoj za ostvarenu amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava, a utvrđuje se prema Tablici 3. Regulirana sredstva i Tablici 4. Amortizacija reguliranih sredstava iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Revizija prinosa od reguliranih sredstava

Članak 19.

(1) Revidirani iznos prinosa na regulirana sredstva za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja izračunava se prema formuli:

gdje je:

PROT+i-1
revidirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
ROpros,T+i-1
revidirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%).

(2) Revidirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 izračunava se prema formuli:

gdje je:

ROpros,T+i-1
revidirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
ROT+i-2
revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-2 (kn),
ROT+i-1
revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-1 (kn).

(3) Revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t jednaka je stvarnoj vrijednosti reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t koje Agencija smatra opravdanima, a utvrđuje se na temelju bilance operatora i Tablice 3. Regulirana sredstva iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije, prema formuli:

gdje je:

ROT+i-1
revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-1 (kn),
ROT+i-2
revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-2 (kn),
IT+i-1
revidirana vrijednost novih investicija u plinski transportni sustav koje su stavljene u uporabu u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
AT+i-1
revidirani iznos amortizacije u regulacijskoj godini T+i-1, ne uključujući amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava (kn),
SbespT+i-1
revidirani iznos bespovratno dobivenih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
ORT+i-1
revidirani iznos otuđenih i rashodovanih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn).

Revizija dozvoljenog prihoda

Članak 20.

Revidirani dozvoljeni prihodi za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja utvrđuju se u godini T+4, na temelju revidiranih iznosa OPEX-a, amortizacije i prinosa na regulirana sredstva, prema formuli:

gdje je:

DPT+i-1
revidirani dozvoljeni prihod za regulacijsku godinu T+i-1 (kn),
OPEXT+i-1
revidirani iznos OPEX-a za regulacijsku godinu T+i-1 (kn),
AT+i-1
revidirani iznos amortizacije za regulacijsku godinu T+i-1 (kn),
PROT+i-1
revidirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
PVδT+i-1
dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja iskazan u regulacijskoj godini T+i-1 (kn).
PPRIK, T+i-1
ostvareni prihodi od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
PNU, T+i-1
ostvareni prihodi od nestandardnih usluga u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
POST, T+i-1
ostvareni ostali poslovni prihodi, u regulacijskoj godini T+i-1 (kn).

Utvrđivanje ostvarenog prihoda

Članak 21.

(1) U godini T+4 utvrđuju se ukupno ostvareni prihodi operatora od obavljanja energetske djelatnosti transporta plina u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja, i to temeljem ispostavljenih računa korisnicima.

(2) Ukupno ostvareni prihodi iz stavka 1. ovoga članka uključuju i prihode od aukcijskih premija te prihode od prodaje dodatnog stalnog kapaciteta.

Utvrđivanje razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda

Članak 22.

Utvrđivanje razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja provodi se u godini T+4, i to prema sljedećem postupku:

1. Utvrđuje se neto sadašnja vrijednost revidiranih dozvoljenih prihoda za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja, svedenih na vrijednost iz početka godine T-1, prema formuli:

gdje je:

NPVDP
neto sadašnja vrijednost revidiranih dozvoljenih prihoda za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja (kn),
DPT+i-1
revidirani dozvoljeni prihod za regulacijsku godinu T+i-1 (kn),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%).

2. Utvrđuje se neto sadašnja vrijednost ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja, svedenih na vrijednost iz početka godine T-1, prema formuli:

gdje je:

NPVP
neto sadašnja vrijednost ostvarenih prihoda u regulacijskom razdoblju (kn),
PT+i-1
ostvareni prihod u regulacijskoj godini T+i-1 (kn),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%).

3. Utvrđuje se razlika između neto sadašnje vrijednosti revidiranih dozvoljenih prihoda i neto sadašnje vrijednosti ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja te se dijeli na jednake dijelove, prema formuli:

gdje je:

Δnpv
dio razlike između neto sadašnje vrijednosti revidiranih dozvoljenih prihoda i neto sadašnje vrijednosti ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja (kn),
NPVDP
neto sadašnja vrijednost revidiranih dozvoljenih prihoda za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja (kn),
NPVP
neto sadašnja vrijednost ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja (kn),
N
broj godina narednog regulacijskog razdoblja.

4. Razlika između ostvarenih prihoda i revidiranih dozvoljenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja, koja se dodaje u izračun dozvoljenog prihoda za pojedine godine narednog regulacijskog razdoblja, izračunava se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

PVδT+i-1
dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u godini T-1 i u prethodnim godinama regulacijskog razdoblja, koji se dodaje u izračun dozvoljenog prihoda za regulacijsku godinu T+i-1 narednog regulacijskog razdoblja (kn),
Δnpv
dio razlike između neto sadašnje vrijednosti revidiranih dozvoljenih prihoda i neto sadašnje vrijednosti ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja (kn),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%),
N
broj godina narednog regulacijskog razdoblja.

Izvanredna revizija

Članak 23.

(1) Izvanredna revizija dozvoljenih prihoda za tekuće regulacijsko razdoblje može se provesti tijekom regulacijskog razdoblja, i to na zahtjev operatora ili prema procjeni Agencije.

(2) Izvanredna revizija dozvoljenih prihoda provodi se uslijed neočekivanih promjena na tržištu koje su značajno utjecale na uvjete obavljanja energetske djelatnosti transporta plina, a koje operator nije mogao predvidjeti niti ih je mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

(3) U okviru izvanredne revizije moguće je revidirati sve elemente koji se koriste u izračunu dozvoljenog prihoda i u izračunu iznosa tarifnih stavki za transport plina za tekuće regulacijsko razdoblje.

IV. RASPODJELA DOZVOLJENOG PRIHODA

Članak 24.

U godini T-1 provodi se raspodjela dozvoljenog prihoda i utvrđuje se iznos tarifnih stavki za sve godine regulacijskog razdoblja.

Članak 25.

Dozvoljeni prihod raspodjeljuje se na dio koji se ostvaruje iz tarifne stavke za kapacitet i na dio koji se ostvaruje iz tarifne stavke za količinu plina, prema formulama:

gdje je:

DPKAP
ukupni dozvoljeni prihod temeljem tarifne stavke za kapacitet u regulacijskoj godini t (kn),
DPαPt
izravnati dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t (kn),
DPKOL
ukupni dozvoljeni prihod temeljem tarifne stavke za količinu plina u regulacijskoj godini t (kn).

Članak 26.

(1) Nakon raspodjele planiranog dozvoljenog prihoda iz članka 25. ove Metodologije, ukupni dozvoljeni prihod temeljem tarifne stavke za kapacitet u regulacijskoj godini t (DPKAP) umanjuje se za dozvoljeni prihod od zasebne zone.

(2) Dozvoljeni prihod od zasebne zone sadrži opravdane troškove poslovanja, amortizaciju i prinos od reguliranih sredstava za zasebnu zonu, kao i za ostale povezane dijelove transportnog sustava izvan zasebne zone, u dijelu u kojem se koriste za transport plina kroz tu zasebnu zonu.

Članak 27.

Ukupni dozvoljeni prihod temeljem tarifne stavke za kapacitet u regulacijskoj godini t (DPKAP) dijeli se na dio koji se ostvaruje na ulazima u transportni sustav i dio koji se ostvaruje na izlazima iz transportnog sustava, prema formulama:

gdje je:

DPU
dozvoljeni prihod na ulazima u transportni sustav u regulacijskoj godini t (kn),
DPKAP
dozvoljeni prihod temeljem tarifne stavke za kapacitet u regulacijskoj godini t(kn),
DPI
dozvoljeni prihod na izlazima iz transportnog sustava u regulacijskoj godini t(kn).

V. TARIFNE STAVKE

Članak 28.

Iznos tarifnih stavki za transport plina utvrđuje se za regulacijsku godinu t.

Članak 29.

(1) Tarifne stavke za ugovoreni kapacitet transportnog sustava su:

a) Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaze u transportni sustav:

TU,IN
tarifna stavka za ulaz u transportni sustav na međudržavnom spojnom plinovodu (u daljnjem tekstu: ulaz na interkonekciji) (kn/kWh/dan),
TU,PR
tarifna stavka za ulaz u transportni sustav iz mreže proizvodnih plinovoda (u daljnjem tekstu: ulaz iz proizvodnje) (kn/kWh/dan) i
TU,SK
tarifna stavka za ulaz u transportni sustav iz sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: ulaz iz sustava skladišta plina (kn/kWh/dan)
TU,UPP
tarifna stavka za ulaz u transportni sustav iz terminala za ukapljeni prirodni plin (u daljnjem tekstu: ulaz iz terminala za UPP) (kn/kWh/dan).

b) Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaze iz transportnog sustava:

TI,IN
tarifna stavka za izlaz iz transportnog sustava na međudržavnom spojnom plinovodu (u daljnjem tekstu: izlaz na interkonekciji) (kn/kWh/dan),
TI,HR
tarifna stavka za izlaz iz transportnog sustava u distribucijski sustav i izlaz iz transportnog sustava prema krajnjem kupcu koji je izravno priključen na transportni sustav (u daljnjem tekstu: izlaz u Hrvatskoj) (kn/kWh/dan) i
TI,ZZ
tarifna stavka za izlaz iz transportnog sustava na međudržavnom spojnom plinovodu u zasebnoj zoni (u daljnjem tekstu: izlaz u zasebnoj zoni) (kn/kWh/dan).

(2) Tarifna stavka za količinu plina na izlazima iz transportnog sustava je:


(3) Tarifne stavke iskazuju se u Tablici tarifnih stavki, kako slijedi:


(4) Iznosi tarifnih stavki iz stavka 3. ovoga članka, kao i svi iznosi u postupku izračuna tarifnih stavki, zaokružuju se na četiri decimale.

VI. IZRAČUN TARIFNIH STAVKI

Tarifne stavke za stalni kapacitet na godišnjoj razini

Članak 30.

(1) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaz na interkonekciji izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

iz terminala za UPP u regulacijskoj godini t (kWh/dan).

TK
tarifna stavka za količinu plina (kn/kWh).
Iznos tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeNaziv tarifne stavkeMjerna jedinica
Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaze u transportni sustavTU,INTarifna stavka za ulaz na interkonekcijikn/kWh/dan
TU,PRTarifna stavka za ulaz iz proizvodnjekn/kWh/dan
TU,SKTarifna stavka za ulaz iz sustava skladišta plinakn/kWh/dan
TU,UPPTarifna stavka za ulaz iz terminala za UPPkn/kWh/dan
Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaze iz transportnog sustavaTI,INTarifna stavka za izlaz na interkonekcijikn/kWh/dan
TI,HRTarifna stavka za izlaz u Hrvatskojkn/kWh/dan
TI,ZZTarifna stavka za izlaz u zasebnoj zonikn/kWh/dan
Tarifna stavka za količinu plina na izlazima iz transportnog sustavaTKTarifna stavka za količinu plinakn/kWh
TU,IN
tarifna stavka za ulaz na interkonekciji u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
kPG,kap
koeficijent utjecaja planiranog prihoda od stalnog kapaciteta na godišnjoj razini na ukupni planirani prihod od kapaciteta u regulacijskoj godini t,
DPU
dozvoljeni prihod na ulazima u transportni sustav u regulacijskoj godini t (kn),
KAPU,IN
suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na ulazima na interkonekcijama u regulacijskoj godini t (kWh/dan),
kPR
koeficijent sigurnosti za ulaz iz proizvodnje,
KAPU,PR
suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na ulazima iz proizvodnje u regulacijskoj godini t (kWh/dan),
kSK
koeficijent sigurnosti za ulaz iz sustava skladišta plina,
KAPU,SK
suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na ulazima iz sustava skladišta plina u regulacijskoj godini t (kWh/dan),
kUPP
koeficijent sigurnosti za ulaz iz terminala za UPP,
KAPU,UPP
suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na ulazima

(2) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaz iz proizvodnje izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

TU,PR
tarifna stavka za ulaz iz proizvodnje u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
TU,IN
tarifna stavka za ulaz na interkonekciji u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
kPR
koeficijent sigurnosti za ulaz iz proizvodnje.

(3) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaz iz sustava skladišta plina izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

TU,SK
tarifna stavka za ulaz iz sustava skladišta plina u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
TU,IN
tarifna stavka za ulaz na interkonekciji u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
kSK
koeficijent sigurnosti za ulaz iz sustava skladišta plina.

(4) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaz iz terminala za UPP izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

TU,UPP
tarifna stavka za ulaz iz terminala za UPP u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
TU,IN
tarifna stavka za ulaz na interkonekciji u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
KUPP
koeficijent sigurnosti za ulaz iz terminala za UPP.

(5) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaz na interkonekciji izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

TI,IN
tarifna stavka za izlaz na interkonekciji u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
kPG,kap
koeficijent utjecaja planiranog prihoda od stalnog kapaciteta na godišnjoj razini na ukupni planirani prihod od kapaciteta u regulacijskoj godini t,
DPI
dozvoljeni prihod na izlazima iz transportnog sustava u regulacijskoj godini t (kn),
KAPI,IN
suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na izlazima na interkonekcijama u regulacijskoj godini t (kWh/dan),
kHR
koeficijent sigurnosti za izlaz u Hrvatskoj,
KAPI,HR
suma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na izlazima u Hrvatskoj u regulacijskoj godini t (kWh/dan).

(6) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaz u Hrvatskoj izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

TI,HR
tarifna stavka za izlaz u Hrvatskoj u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
TI,IN-tarifna stavka za izlaz na interkonekciji u regulacijskoj godini t (kn/kWh/dan),
kHR
koeficijent sigurnosti za izlaz u Hrvatskoj.

(7) Iznos tarifne stavke za transport plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaz u zasebnoj zoni u regulacijskoj godini t izračunava se kao umnožak koeficijenta utjecaja planiranog prihoda od stalnog kapaciteta na godišnjoj razini na ukupni planirani prihod od kapaciteta (kPG,kap) u regulacijskoj godini t i kvocijenta dozvoljenog prihoda od zasebne zone u regulacijskoj godini t iz članka 26. ove Metodologije i sume planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika na izlazima u zasebnoj zoni u regulacijskoj godini t.

(8) Koeficijent sigurnosti za ulaz iz proizvodnje (kPR) iz stavaka 1. i 2. ovoga članka iznosi 0,90, koeficijent sigurnosti za ulaz iz sustava skladišta plina (kSK) iz stavaka 1. i 3. ovoga članka 0,10, koeficijent sigurnosti za ulaz iz terminala za UPP (kUPP) iz stavaka 1. i 4. ovoga članka 0,90, a koeficijent sigurnosti za izlaz u Hrvatskoj (kHR) iz stavaka 5. i 6. ovoga članka 0,15.

Tarifna stavka za količinu plina

Članak 31.

Tarifna stavka za količinu plina izračunava se prema formuli:

gdje je:

TK
tarifna stavka za količinu plina u regulacijskoj godini t (kn/kWh),
DPKOL
ukupni dozvoljeni prihod temeljem tarifne stavke za količinu plina u regulacijskoj godini t (kn),
KOL
ukupna planirana količina plina na izlazima iz transportnog sustava u regulacijskoj godini t, isključujući izlaz iz transportnog sustava u sustav skladišta plina (kWh).


Koeficijenti za korištenje stalnog kapaciteta na tromjesečnoj razini

Članak 32.

Koeficijenti za korištenje stalnog kapaciteta transportnog sustava na tromjesečnoj razini (KTM) (u daljnjem tekstu: koeficijenti za tromjesečni kapacitet) za svaki mjesec u pojedinom tromjesečju prikazani su u sljedećoj tablici:

TromjesečjeKoeficijenti za tromjesečni kapacitet (KTM)
Siječanj, veljača, ožujak0,145
Travanj, svibanj, lipanj0,090
Srpanj, kolovoz, rujan0,080
Listopad, studeni, prosinac0,135

Koeficijenti za korištenje stalnog kapaciteta na mjesečnoj razini

Članak 33.

Koeficijenti za korištenje stalnog kapaciteta transportnog sustava na mjesečnoj razini (KM) (u daljnjem tekstu: koeficijenti za mjesečni kapacitet) prikazani su u sljedećoj tablici:

MjesecKoeficijent za mjesečni kapacitet (KM)
Siječanj0,175
Veljača0,175
Ožujak0,175
Travanj0,105
Svibanj0,105
Lipanj0,070
Srpanj0,070
Kolovoz0,070
Rujan0,105
Listopad0,105
Studeni0,175
Prosinac0,175

Koeficijenti za korištenje stalnog kapaciteta na dnevnoj i unutardnevnoj razini

Članak 34.

(1) Koeficijenti za korištenje stalnog kapaciteta transportnog sustava na dnevnoj razini (KD) (u daljnjem tekstu: koeficijenti za dnevni kapacitet) jednaki su za sve dane tijekom pojedinog mjeseca i prikazani su u sljedećoj tablici:

Mjesec u kojem se koristi stalni kapacitet transportnog sustava na dnevnoj raziniKoeficijent za dnevni kapacitet (KD)
Siječanj0,0115
Veljača0,0115
Ožujak0,0115
Travanj0,0068
Svibanj0,0068
Lipanj0,0046
Srpanj0,0046
Kolovoz0,0046
Rujan0,0068
Listopad0,0068
Studeni0,0115
Prosinac0,0115


(2) Koeficijenti za korištenje stalnog kapaciteta transportnog sustava na unutardnevnoj razini (KUN) jednaki su koeficijentima za korištenje stalnog kapaciteta transportnog sustava na dnevnoj razini (KD) iz stavka 1. ovoga članka.

Koeficijenti za korištenje prekidivog kapaciteta

Članak 35.

(1) Koeficijenti za korištenje prekidivog kapaciteta transportnog sustava na godišnjoj, tromjesečnoj i mjesečnoj razini (Kpr) (u daljnjem tekstu: koeficijenti za prekidivi kapacitet) vezani su uz utvrđeno trajanje prekida ugovorenog prekidivog kapaciteta u mjesecu, a prikazani su u sljedećoj tablici:

Trajanje prekida (dana u mjesecu)Koeficijent za prekidivi kapacitet (Kpr)
≤30,80
>3 i ≤100,40
>10 i ≤250,10
> 250

(2) Koeficijent za korištenje prekidivog kapaciteta na dnevnoj razini (Kpr,d) (u daljnjem tekstu: koeficijent za prekidivi dnevni kapacitet) i koeficijent za korištenje prekidivog kapaciteta na unutardnevnoj razini (Kpr,un) (u daljnjem tekstu: koeficijent za prekidivi unutardnevni kapacitet) iznosi:

– 0,80 za plinski dan za koji nije utvrđen prekid ugovorenog dnevnog ili unutardnevnog prekidivog kapaciteta i

– 0,10 za plinski dan za koji je utvrđen prekid ugovorenog dnevnog ili unutardnevnog prekidivog kapaciteta.

VII. NAKNADA ZA KORIŠTENJE TRANSPORTNOG SUSTAVA

Članak 36.

(1) Iznos naknade za korištenje transportnog sustava za pojedinog korisnika za pojedini mjesec u regulacijskoj godini t utvrđuje se kako slijedi:

gdje je:

N
iznos naknade za korištenje transportnog sustava u mjesecu (kn),
Nkap
iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta transportnog sustava u mjesecu (kn),
Nkol
iznos naknade za količinu plina na izlazima iz transportnog sustava u mjesecu (kn).

(2) Iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta transportnog sustava u mjesecu za pojedinog korisnika izračunava se prema formuli:

gdje je:

Nkap
iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta transportnog sustava u mjesecu (kn),
NU,kap
iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na ulazima u transportni sustav u mjesecu (kn),
NI,kap
iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na izlazima iz transportnog sustava u mjesecu (kn).

(3) Iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na ulazima u transportni sustav u mjesecu za pojedinog korisnika izračunava se prema formuli:

gdje je:

NU,kap
iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na ulazima u transportni sustav u mjesecu (kn),
Ω
vrsta ulaza u transportni sustav,
IN
ulazi na interkonekcijama,
PR
ulazi iz proizvodnje,
SK
ulazi iz sustava skladišta plina,
UPP
ulazi iz terminala za UPP,
TU,Ω
iznos tarifne stavke za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav (kn/kWh/dan),
kapΩ,g
suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
kapΩ,pr,g
suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
Kpr
koeficijent za prekidivi kapacitet,
kapΩ,tm
suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na tromjesečnoj razini, u mjesecu, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
KTM
koeficijent za tromjesečni kapacitet,
kapΩ,pr,tm
suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na tromjesečnoj razini, u mjesecu, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
kapΩ,m
suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
KM
koeficijent za mjesečni kapacitet,
kapΩ,pr,m
suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
d
plinski dan u mjesecu,
D
ukupni broj plinskih dana u mjesecu,
kapΩ,d
suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
KD
koeficijent za dnevni kapacitet,
kapΩ,pr,d
suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
Kpr,d
koeficijent za prekidivi dnevni kapacitet,
kapΩ,un
suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na unutardnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
KUN
koeficijent za unutardnevni kapacitet,
kapΩ,pr,un
suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav, na unutardnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
Kpr,un
koeficijent za prekidivi unutardnevni kapacitet.


(4) Iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na izlazima iz transportnog sustava u mjesecu za pojedinog korisnika izračunava se prema formuli:

gdje je:

NI,kap
iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na izlazima iz transportnog sustava u mjesecu (kn),
Ω
vrsta izlaza iz transportnog sustava,
IN
izlazi na interkonekcijama,
HR
izlazi u Hrvatskoj,
TI,Ω
iznos tarifne stavke za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava (kn/kWh/dan),
kapΩ,g
suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
kapΩ,pr,g
suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
Kpr
koeficijent za prekidivi kapacitet,
kapΩ,tm
suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na tromjesečnoj razini, u mjesecu, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
KTM
koeficijent za tromjesečni kapacitet,
kapΩ,pr,tm
suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na tromjesečnoj razini, u mjesecu, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
kapΩ,m
suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
KM
koeficijent za mjesečni kapacitet,
kapΩ,pr,m
suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
d
plinski dan u mjesecu,
D
ukupni broj plinskih dana u mjesecu,
kapΩ,d
suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
KD
koeficijent za dnevni kapacitet,
kapΩ,pr,d
suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
Kpr,d
koeficijent za prekidivi dnevni kapacitet,
kapΩ,un
suma ugovorenih stalnih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na unutardnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
KUN
koeficijent za unutardnevni kapacitet,
kapΩ,pr,un
suma ugovorenih prekidivih kapaciteta za pojedinu vrstu izlaza iz transportnog sustava, na unutardnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
Kpr,un
koeficijent za prekidivi unutardnevni kapacitet.


(5) Iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta iz stavaka 3. i 4. ovoga članka uvećava se na temelju aukcijskih premija ostvarenih u postupcima aukcija.

(6) Iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na izlazima u zasebnoj zoni u mjesecu za pojedinog korisnika izračunava se prema formuli iz stavka 4. ovoga članka, s pripadajućim podacima za zasebnu zonu.

(7) Iznos naknade za količinu plina na izlazima iz transportnog sustava u mjesecu, za pojedinog korisnika, izračunava se prema formuli:

gdje je:

Nkol
iznos naknade za količinu plina na izlazima iz transportnog sustava u mjesecu (kn),
TK
iznos tarifne stavke za količinu plina (kn/kWh),
kol
ukupna količina plina na izlazima iz transportnog sustava, za pojedinog korisnika, u mjesecu, utvrđena temeljem izmjerenih podataka o korištenju kapaciteta transportnog sustava (kWh).

Članak 37.

Podaci o ugovorenim kapacitetima i izmjerenim količinama plina na izlazu iz transportnog sustava u sustav skladišta plina ne uzimaju se u obzir za izračun naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta i naknade za količinu plina.

Prekoračenje ugovorenog kapaciteta

Članak 38.

(1) Naknada za korištenje kapaciteta transportnog sustava iznad ugovorenog kapaciteta (u daljnjem tekstu: naknada za prekoračenje) obračunava se za pojedinog korisnika za svaki plinski dan.

(2) Iznos naknade za prekoračenje na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava za pojedinog korisnika za pojedini plinski dan izračunava se prema formuli:

gdje je:

nprek,d
naknada za prekoračenje na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava za pojedinog korisnika u pojedinom plinskom danu (kn),
Δkapdoz
dozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta koje se utvrđuje kao razlika između izmjerenih količina plina na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava i sume ugovorenih stalnih i prekidivih kapaciteta za taj ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava za pojedinog korisnika u pojedinom plinskom danu, a iznosi najviše 10% sume ugovorenih stalnih i prekidivih kapaciteta za taj ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava za pojedinog korisnika u pojedinom plinskom danu (kWh/dan),
Tpond
jedinična naknada za dozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta (kn/kWh/dan),
Δkapprek
nedozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta koje se utvrđuje kao razlika između izmjerenih količina plina na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava i 110% sume ugovorenih stalnih i prekidivih kapaciteta za taj ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava za pojedinog korisnika u pojedinom plinskom danu (kWh/dan),
KD
koeficijent za dnevni kapacitet,
Ti
iznos tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za odgovarajući ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava (kn/kWh/dan).

(3) Jedinična naknada za dozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava, za pojedinog korisnika, za pojedini plinski dan, izračunava se prema formuli:

gdje je:

Tpond
jedinična naknada za dozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta (kn/kWh/dan),
Ti
iznos tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za odgovarajući ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava (kn/kWh/dan),
kapg
ugovoreni stalni i prekidivi kapacitet za pojedini ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava, na godišnjoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
kaptm
ugovoreni stalni i prekidivi kapacitet za pojedini ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava, na tromjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
D
ukupni broj plinskih dana u mjesecu,
KTM
koeficijent za tromjesečni kapacitet,
kapm
ugovoreni stalni i prekidivi kapacitet za pojedini ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava, na mjesečnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
KM
koeficijent za mjesečni kapacitet,
kapd
ugovoreni stalni i prekidivi kapacitet za pojedini ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava, na dnevnoj razini, za pojedinog korisnika (kWh/dan),
KD
koeficijent za dnevni kapacitet.


(4) Pri utvrđivanju iznosa naknade za prekoračenje na pojedinom ulazu u ili izlazu iz transportnog sustava iz stavka 2. ovoga članka, dozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta i nedozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta uzimaju se u obzir samo ukoliko su pozitivnog predznaka.

(5) Iznos naknade za prekoračenje u plinskom danu za pojedinog korisnika predstavlja sumu svih utvrđenih naknada za prekoračenje na pojedinim ulazima u ili izlazima iz transportnog sustava za korisnika za taj plinski dan.

(6) Iznos naknade za prekoračenje u mjesecu za pojedinog korisnika predstavlja sumu svih utvrđenih naknada za prekoračenje za sve plinske dane u mjesecu.

(7) Iznimno od stavka 1. ovog članka, naknada za prekoračenje ne obračunava se za ulaz iz sustava skladišta plina.

(8) Iznos jedinične naknade za dozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta iz stavka 3. ovoga članka, kao i svi iznosi u postupku izračuna jedinične naknade za dozvoljeno prekoračenje ugovorenog kapaciteta zaokružuju se na četiri decimale.

Obračun naknade za korištenje transportnog sustava i naknade za prekoračenje

Članak 39.

(1) Operator je dužan obračunati naknadu za korištenje transportnog sustava i naknadu za prekoračenje za svakog pojedinog korisnika za svaki pojedini mjesec i za to ispostaviti korisniku jedinstveni račun.

(2) Obračun i račun iz stavka 1. ovoga članka operator dostavlja korisniku najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu, za prethodni mjesec.

(3) Za obračun iz stavka 1. ovoga članka, za korisnike koji su tijekom mjeseca prenijeli, odnosno stekli pravo korištenja kapaciteta transportnog sustava na sekundarnom tržištu, naknada za korištenje transportnog sustava za taj kapacitet dijeli se na prenositelja odnosno stjecatelja proporcionalno broju plinskih dana u kojima je svaki od njih koristio taj kapacitet u tom mjesecu.

(4) U slučaju da operator zbog izvođenja planiranih ili neplaniranih radova korisniku ne pruži uslugu transporta plina za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj, tromjesečnoj i/ili mjesečnoj razini, a prekid pružanja usluge traje najmanje 24 uzastopna sata, naknada za korištenje transportnog sustava, koja se prema stavku 1. ovoga članka obračunava za tog korisnika, umanjuje se za iznos naknade za korištenje transportnog sustava koja bi se za razdoblje prekida pružanja usluge obračunala da je isti kapacitet transportnog sustava ugovoren na dnevnoj razini.

(5) U slučaju da operator zbog izvođenja planiranih ili neplaniranih radova korisniku ne pruži uslugu transporta plina za ugovoreni stalni kapacitet na dnevnoj razini, a prekid pružanja usluge traje najmanje jedan sat, za obračun i račun iz stavka 1. ovoga članka koristi se ugovoreni kapacitet transportnog sustava na dnevnoj razini umanjen proporcionalno broju sati prekida u tom plinskom danu.

VIII. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODREĐIVANJE, ODNOSNO PROMJENU IZNOSA TARIFNIH STAVKI I DOSTAVA PODATAKA I DOKUMENTACIJE

Članak 40.

Operator je dužan Agenciji podnijeti zahtjev za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina najkasnije do 30. travnja u godini T-1 i dostaviti sljedeće podatke i dokumentaciju:

– razvidan i detaljan izračun planiranih dozvoljenih prihoda i izravnatih dozvoljenih prihoda za sve godine regulacijskog razdoblja,

– ispunjenu Tablicu 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja za godinu T-2, Tablicu 2. OPEX za godine regulacijskog razdoblja, Tablicu 3. Regulirana sredstva, Tablicu 4. Amortizacija reguliranih sredstava, Tablicu 5. Elementi za utvrđivanje WACC-a i Tablicu 6. Dozvoljeni prihod iz Priloga 1. ove Metodologije,

– razvidnu i detaljnu raspodjelu dozvoljenih prihoda i izračun iznosa tarifnih stavki za transport plina za sve godine regulacijskog razdoblja,

– ispunjenu Tablicu 1. Tarifne stavke za transport plina, Tablicu 2. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na godišnjoj razini, Tablicu 3. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na tromjesečnoj razini, Tablicu 4. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na mjesečnoj razini i Tablicu 5. Planirana količina plina na izlazima iz transportnog sustava iz Priloga 2. ove Metodologije,

– plan poslovanja koji obuhvaća sve godine regulacijskog razdoblja, a koji uključuje financijske izvještaje, plan investicija i plan otplate kredita i

– druge podatke i dokumentaciju na zahtjev Agencije.

Članak 41.

Svake godine tijekom regulacijskog razdoblja, najkasnije do 30. travnja, operator je dužan Agenciji dostaviti sljedeće podatke i dokumentaciju:

– ispunjenu Tablicu 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja, Tablicu 3. Regulirana sredstva, Tablicu 4. Amortizacija reguliranih sredstava i Tablicu 6. Dozvoljeni prihod iz Priloga 1. ove Metodologije, s ostvarenim podacima za prethodnu godinu,

– ispunjenu Tablicu 2. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na godišnjoj razini, Tablicu 3. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na tromjesečnoj razini, Tablicu 4. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na mjesečnoj razini i Tablicu 5. Planirana količina plina na izlazima iz transportnog sustava iz Priloga 2. ove Metodologije, s ostvarenim podacima za prethodnu godinu,

– podatke o ostvarenim prihodima od naknada za korištenje transportnog sustava prema ovoj Metodologiji, sa zasebno iskazanim podacima o ostvarenim prihodima od aukcijskih premija te od prodaje dodatnog stalnog kapaciteta, za prethodnu godinu,

– zbirnu preglednu tablicu obračunatih naknada za korištenje transportnog sustava i naknada za prekoračenje za sve korisnike, razrađenu po korisnicima te po vrstama kapaciteta i količini plina, za svaki mjesec prethodne godine i

– druge podatke i dokumentaciju na zahtjev Agencije.

Članak 42.

Za provođenje redovne revizije dozvoljenih prihoda za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja operator je dužan uz zahtjev za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina za naredno regulacijsko razdoblje iz članka 40. ove Metodologije, Agenciji dostaviti sljedeće podatke i dokumentaciju:

– podatke i dokumentaciju iz članka 40. i 41. ove Metodologije, s ostvarenim podacima za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja,

– izračun utvrđivanja razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda iz članka 22. ove Metodologije za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja.

Članak 43.

Kod podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina operator može predložiti iznos tarifne stavke i za zasebnu zonu.

Članak 44.

Svi podaci i dokumentacija iz članaka 40. do 43. ove Metodologije koje operator dostavlja Agenciji trebaju biti potpisani od strane ovlaštene osobe.

Članak 45.

Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport plina za sve godine regulacijskog razdoblja Agencija je dužna objaviti u »Narodnim novinama« i na svojim mrežnim stranicama najmanje deset dana prije početka regulacijskog razdoblja.

Članak 46.

Ukoliko Agencija ne odredi iznos tarifnih stavki do početka regulacijskog razdoblja, do njihovog određivanja primjenjuju se važeće tarifne stavke iz zadnje godine prethodnog regulacijskog razdoblja.

Članak 47.

(1) Agencija može, na zahtjev operatora ili samostalno, utvrditi indikativne iznose tarifnih stavki za transport plina za razdoblje od jednog ili više regulacijskih razdoblja, uz primjenu odredbi ove Metodologije na odgovarajući način.

(2) Indikativni iznosi tarifnih stavki iz stavka 1. ovoga članka ne mogu biti osnova za obračun naknade za korištenje transportnog sustava i naknade za prekoračenje iz članka 38. ove Metodologije.

(3) Za potrebe izračuna indikativnih iznosa tarifnih stavki iz stavka 1. ovoga članka operator je dužan, na zahtjev Agencije, dostaviti sve potrebne podatke i dokumentaciju potpisanu od strane ovlaštene osobe.

IX. NADZOR

Članak 48.

Primjenu ove Metodologije nadzire Agencija.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Zahtjev za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina iz članka 40. ove Metodologije operator je prvi puta dužan podnijeti najkasnije do 1. ožujka 2021., za regulacijsko razdoblje koje započinje 1. siječnja 2022., a završava 31. prosinca 2026.

Članak 50.

Iznimno od članka 16. ove Metodologije, u regulacijskoj godini 2021. (T+4) Agencija provodi redovnu reviziju dozvoljenih prihoda za prethodne godine regulacijskog razdoblja 2017., 2018., 2019. i 2020. te utvrđuje razliku između revidiranih dozvoljenih prihoda (DP) i ostvarenih prihoda (P) u prethodnim godinama regulacijskog razdoblja 2017., 2018., 2019. i 2020. koja se raspodjeljuje na sljedeće regulacijsko razdoblje koje započinje 1. siječnja 2022., a završava 31. prosinca 2026.

Članak 51.

Iznimno od članka 40. ove Metodologije, novi operator koji je ishodio dozvolu Agencije može podnijeti zahtjev za određivanje iznosa tarifnih stavki za transport plina i tijekom regulacijskog razdoblja, pri čemu se dozvoljeni prihodi i iznos tarifnih stavki za godine regulacijskog razdoblja utvrđuju primjenom odredbi ove Metodologije na odgovarajući način.

Članak 52.

Iznimno od članka 41. ove Metodologije, podatke i dokumentaciju s ostvarenim podacima za 2017. godinu operator je dužan dostaviti Agenciji najkasnije do 30. lipnja 2018.

Članak 53.

Do dana stupanja na snagu odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina prema odredbama ove Metodologije primjenjuju se važeće tarifne stavke prema Odluci o iznosu tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 127/17).

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ove Metodologije prestaje važiti Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 85/13, 158/13 i 118/15), osim odredbi članaka 32., 33. i 34. te Metodologije koje prestaju važiti 1. listopada 2018.

Članak 55.

Ova Metodologija objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. lipnja 2018., osim odredbi članaka 32., 33. i 34. ove Metodologije koje stupaju na snagu 1. listopada 2018.

Klasa: 310-03/18-25/04

Urbroj: 371-01-18-2

Zagreb, 22. svibnja 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja

R.b.Stavke

Iznos

(kn)

1.MATERIJALNI TROŠKOVI
1.1.Troškovi sirovina i materijala – za proizvodnju dobara i usluga (specificirati)
1.2.Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje (specificirati)
1.3.Troškovi istraživanja i razvoja
1.4.Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma
1.5.Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje (specificirati)
1.6.Potrošena energija (1.6.1.+ 1.6.2.+ 1.6.3.+ 1.6.4.)
1.6.1.Električna energija
1.6.2.Plin, para, briketi i drva
1.6.3.Trošak goriva
1.6.4.Ostali troškovi energije (specificirati)
1.7.Ostali materijalni troškovi (specificirati)
UKUPNO 1.
2.TROŠKOVI NABAVE PLINA (za svaku stavku specificirati nabavljenu količinu kWh i nabavnu cijenu kn/kWh)
2.1.Pogonski gubici i razlika u mjerenju
2.2.Pogonska potrošnja
2.3.Operativna akumulacija
2.4.Operativna zaliha
UKUPNO 2.
3.OSTALI VANJSKI TROŠKOVI – TROŠKOVI USLUGA
3.1.Troškovi telefona, prijevoza i sl.
3.2.Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga
3.3.Usluge održavanja i zaštite – servisne usluge (3.3.1.+ 3.3.2.+ 3.3.3.+ 3.3.4.+ 3.3.5.+ 3.3.6.+ 3.3.7.)
3.3.1.Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)
3.3.2.Nabavljene usluge investicijskog održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)
3.3.3.Usluge čišćenja i pranja
3.3.4.Usluge održavanja softvera i web stranica
3.3.5.Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša
3.3.6.Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba
3.3.7.Ostale servisne usluge i usluge osoba (specificirati)
3.4.Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola
3.5.Usluge zakupa – lizinga (3.5.1.+ 3.5.2.+ 3.5.3.+ 3.5.4.)
3.5.1.Zakupnine najamnine nekretnina
3.5.2.Zakupnine opreme
3.5.3.Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme
3.5.4.Troškovi ostalih usluga najmova (specificirati)
3.6.Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova (specificirati)
3.7.Intelektualne i osobne usluge (3.7.1.+ 3.7.2.+ 3.7.3.+ 3.7.4.+ 3.7.5.+ 3.7.6.+ 3.7.7.+ 3.7.8.)
3.7.1.Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, konzultanata)
3.7.2.Usluge specijalističkog obrazovanja, znanstvenoistraživačke usluge, usluge informacija i sl.
3.7.3.Konzultantske i savjetničke usluge
3.7.4.Knjigovodstvene usluge
3.7.5.Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća
3.7.6.Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata
3.7.7.Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća
3.7.8.Ostale usluge (specificirati)
3.8.Troškovi komunalnih i sličnih usluga
3.9.Usluge reprezentacije – ugošćivanja i posredovanja
3.10.Troškovi ostalih vanjskih usluga (specificirati)
UKUPNO 3.
4.TROŠKOVI OSOBLJA – PLAĆE
4.1.Neto plaće i naknade
4.2.Troškovi poreza i prireza
4.3.Troškovi doprinosa iz plaće
4.4.Doprinosi na plaće
Broj radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti (stanje na dan 31.12.)
UKUPNO 4.
5.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA
5.1.Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi
5.2.Nadoknade troškova, darovi i potpore (5.2.1.+ 5.2.2.+ 5.2.3.+ 5.2.4.+ 5.2.5.+ 5.2.6.+ 5.2.7.+ 5.2.8.)
5.2.1.Troškovi prijevoza na posao i s posla
5.2.2.Trošak loko-vožnje (nadoknada za uporabu privat. automobila u poslovne svrhe)
5.2.3.Stipendije, nagrade učenicima i studentima
5.2.4.Otpremnine
5.2.5.Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)
5.2.6.Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi, regres, jub. nagrade i sl.)
5.2.7.Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.
5.2.8.Ostali troškovi zaposlenika (specificirati)
5.3.Troškovi članova uprave (specificirati)
5.4.Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)
5.5.Premije osiguranja (5.5.1.+ 5.5.2.+ 5.5.3.+ 5.5.4.)
5.5.1.Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
5.5.2.Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)
5.5.3.Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)
5.5.4.Premije za ostale oblike osiguranja (specificirati)
5.6.Bankovne usluge i troškovi platnog prometa
5.7.Članarine, nadoknade i slična davanja
5.8.Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe (specificirati)
5.9.Troškovi prava korištenja (osim najmova) (5.9.1.+ 5.9.2.)
5.9.1.Troškovi koncesije
5.9.2.Ostali troškovi prava korištenja (specificirati)
5.10.Ostali troškovi poslovanja – nematerijalni (specificirati)
UKUPNO 5.
6.VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE
6.1.Vrijednosno usklađenje dugotrajne nematerijalne imovine
6.2.Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine (specificirati)
6.3.Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja
6.4.Vrijednosno usklađenje depozita u bankama, mjenica, čekova i sl.
6.5.Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja (specificirati)
6.6.Vrijednosno usklađenje zaliha
6.7.Vrijednosno usklađenje danih predujmova
UKUPNO 6.
7.REZERVIRANJA
7.1.Troškovi dugoročnog rezerviranja za rizike u jamstvenom (garancijskom) roku
7.2.Troškovi dugoročnog rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima
7.3.Troškovi dugoročnog rezerviranja za otpremnine
7.4.Troškovi dugoročnog rezerviranja za restrukturiranje poduzeća
7.5.Troškovi dugoročnog rezerviranja za mirovine i slične troškove-obveze
7.6.Troškovi rezerviranja po štetnim ugovorima
7.7.Troškovi ostalih dugoročnih rezerviranja i troškovi rizika (specificirati)
UKUPNO 7.
8.OSTALI POSLOVNI RASHODI
8.1.Trošak naknadnih popusta, sniženja, reklamacija i troškovi uzoraka
8.2.Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja
8.3.Rashodi – otpisi nematerijalne i materijalne imovine
8.4.Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora
8.5.Ostali poslovni rashodi (specificirati)
UKUPNO 8.
UKUPNO (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8.)Tablica 2. OPEX za godine regulacijskog razdoblja

Godina regulacijskog razdobljaT-2T-1TT+1T+2T+3T+4
OPEX (kn)
Indeks potrošačkih cijena – CPI (%)
Koeficijent učinkovitosti – X (%)

Tablica 3. Regulirana sredstva

Godina regulacijskog razdobljaT-2T-1TT+1T+2T+3T+4
Prosječni iznos reguliranih sredstava – ROpros (kn)--
Regulirana sredstva na kraju regulacijske godine – RO (kn)
Materijalna imovina
Zemljište
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Alati
Ostalo
Nematerijalna imovina
Nove investicije u transportni sustav koje su stavljene u uporabu u regulacijskoj godini – I (kn)
Materijalna imovina
Zemljište
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Alati
Ostalo
Nematerijalna imovina
Amortizacija A (kn)
Bespovratno dobivena sredstva – Sbesp (kn)
Otuđena i rashodovana sredstava – OR (kn)

Tablica 4. Amortizacija reguliranih sredstava*

Regulacijska godina __________
R.b.Struktura reguliranih sredstava

Nabavna vrijednost

(kn)

Godišnja stopa
amortizacije (%)
Iznos godišnje
amortizacije (kn)
Neto knjigovodstvena vrijednost na dan 31.12. regulacijske godine (kn)
1.Materijalna imovina
1.1.Građevinski objekti
1.2.Postrojenja i oprema
1.3.Alati
1.4.Ostalo
2.Nematerijalna imovina
UKUPNO (1.+2.)-


* za svaku godinu regulacijskog razdoblja popunjava se zasebna tablica

NAPOMENA: Ukoliko se u nekoj grupi reguliranih sredstava amortizacija obračunava po više stopa za različite osnovice, odnosno vrstu reguliranih sredstava, potrebno je navesti osnovice za svaku stopu zasebno.

Tablica 5. Elementi za utvrđivanje WACC-a

R.b.Elementi WACC-aIznos
1.Stopa povrata na vlasnički kapital – re (%) (1.1.+ 1.2.x 1.3.)
1.1.Nerizična stopa povrata – rf (%)
1.2.Koeficijent varijabilnosti prinosa dionica operatora u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa tržišnog portfelja – β
1.3.Premija za tržišni rizik – rm – rf (%)
2.Udio vlasničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%) – E/(E+D) (%)50
3.Stopa povrata na dužnički kapital – rd (%)
4.Udio dužničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%) – D/(E+D) (%)50
5.Stopa poreza na dobit – P (%)

Iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje – WACC (%)

(1./(1-5.) x 2. + 3.x 4.)


Tablica 6. Dozvoljeni prihod

R.b.Godina regulacijskog razdobljaTT+1T+2T+3T+4
1.Operativni troškovi poslovanja – OPEX (kn)
2.Amortizacija reguliranih sredstava – A (kn)
3.Prinos od reguliranih sredstava – PRO (kn)
4.Dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u godini T-1 i u prethodnim godinama – PVδ (kn)
5a.Prihodi od naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta – PPRIK (kn)
5b.Prihodi od nestandardnih usluga – PNU (kn)
5c.Ostali poslovni prihodi – POST (kn)

Dozvoljeni prihod – DP (kn)

(1.+ 2.+ 3.+ 4. – (5a.+ 5b.+ 5c.))

Izravnati dozvoljeni prihod – DPα (kn)

PRILOG 2.

Tablica 1. Tarifne stavke za transport plina

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeNaziv tarifne stavke

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

(bez PDV-a)

Mjerna jedinica
TT+1T+2T+3T+4
Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaze u transportni sustavTU,INTarifna stavka za ulaz na interkonekcijikn/kWh/dan
TU,PRTarifna stavka za ulaz iz proizvodnjekn/kWh/dan
TU,SKTarifna stavka za ulaz iz sustava skladišta plinakn/kWh/dan
TU,UPPTarifna stavka za ulaz iz terminala za UPPkn/kWh/dan
Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaze iz transportnog sustavaTI,INTarifna stavka za izlaz na interkonekcijikn/kWh/dan
TI,HRTarifna stavka za izlaz u Hrvatskojkn/kWh/dan
TI,ZZTarifna stavka za izlaz u zasebnoj zonikn/kWh/dan
Tarifna stavka za količinu plina na izlazima iz transportnog sustavaTKTarifna stavka za količinu plinakn/kWh

Tablica 2. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na godišnjoj razini

Grupa ulaza/izlazaOznakaTT+1T+2T+3T+4
Ulazi na interkonekcijama (kWh/dan)KAPU,IN
Ulazi iz proizvodnje (kWh/dan)KAPU,PR
Ulazi iz sustava skladišta plina (kWh/dan)KAPU,SK
Ulazi iz terminala za UPP (kWh/dan)KAPU,UPP
Izlazi na interkonekcijama (kWh/dan)KAPI,IN
Izlazi u Hrvatskoj (kWh/dan)KAPI,HR

NAPOMENA: Kapacitete je potrebno navesti sumarno za pojedine grupe ulaza u i izlaza iz transportnog sustava, te specificirati po pojedinim korisnicima zasebno za svaku grupu ulaza u i izlaza iz transportnog sustava.

Tablica 3. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na tromjesečnoj razini*

Grupa ulaza/izlazaOznakaSuma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na tromjesečnoj razini po tromjesečjima (kWh/dan)

I

listopad, studeni prosinac

II

siječanj, veljača, ožujak

III

travanj, svibanj, lipanj

IV

srpanj, kolovoz, rujan

Ulazi na interkonekcijamaKAPU,IN,tm
Ulazi iz proizvodnjeKAPU,PR,tm
Ulazi iz sustava skladišta plinaKAPU,SK,tm
Ulazi iz terminala za UPPKAPU,UPP,tm
Izlazi na interkonekcijamaKAPI,IN,tm
Izlazi u HrvatskojKAPI,HR,tm

* za svaku godinu regulacijskog razdoblja popunjava se zasebna tablica

NAPOMENA: Kapacitete je potrebno navesti sumarno za pojedine grupe ulaza u i izlaza iz transportnog sustava, te specificirati po pojedinim korisnicima zasebno za svaku grupu ulaza u i izlaza iz transportnog sustava.

Tablica 4. Planirani ugovoreni stalni kapaciteti transportnog sustava na mjesečnoj razini*

Grupa ulaza/izlazaOznakaSuma planiranih ugovorenih stalnih kapaciteta na mjesečnoj razini po mjesecima (kWh/dan)
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Ulazi na interkonekcijamaKAPU,IN,m
Ulazi iz proizvodnjeKAPU,PR,m
Ulazi iz sustava skladišta plinaKAPU,SK,m
Ulazi iz terminala za UPPKAPU,UPP,m
Izlazi na interkonekcijamaKAPI,IN,m
Izlazi u HrvatskojKAPI,HR,m

* za svaku godinu regulacijskog razdoblja popunjava se zasebna tablica

NAPOMENA: Kapacitete je potrebno navesti sumarno za pojedine grupe ulaza u i izlaza iz transportnog sustava, te specificirati po pojedinim korisnicima zasebno za svaku grupu ulaza u i izlaza iz transportnog sustava.

Tablica 5.     Planirana količina plina na izlazima iz transportnog sustava

Godina regulacijskog razdobljaTT+1T+2T+2T+2
Ukupna planirana količina plina na izlazima iz transportnog sustava (kWh)