Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta

NN 48/2018 (25.5.2018.), Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

927

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 21. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 94. stavka 2. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. svibnja 2018. donijela

METODOLOGIJU

UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (u daljnjem tekstu: Metodologija) određuju se:

– kategorije priključaka na plinski distribucijski ili transportni sustav,

– grupe složenosti radova,

– način, elementi i kriteriji za izračun naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (u daljnjem tekstu: naknada za priključenje),

– postupak podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa naknade za priključenje,

– donošenje, objava i primjena naknade za priključenje.

(2) Prilozi 1. do 3. sastavni su dio ove Metodologije.

Članak 2.

Ovu Metodologiju dužni su primjenjivati:

– operator distribucijskog sustava i operator transportnog sustava (u daljnjem tekstu: operator sustava),

– investitor priključka i

– ovlašteni izvođač priključka.

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovoj Metodologiji koriste se i izrazi koji u smislu ove Metodologije imaju sljedeće značenje:

godina T-1 – godina koja prethodi prvoj godini regulacijskog razdoblja,

regulacijska godina t – dio regulacijskog razdoblja koji odgovara razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca kalendarske godine,

regulacijska godina T – prva godina regulacijskog razdoblja,

regulacijska godina T+4 – zadnja godina regulacijskog razdoblja,

regulacijsko razdoblje – višegodišnje razdoblje za koje se utvrđuje naknada za priključenje.

II. ZNAČAJKE METODOLOGIJE

Članak 4.

Regulacijsko razdoblje je razdoblje od 5 godina, a započinje 1. siječnja u regulacijskoj godini T i završava 31. prosinca u regulacijskoj godini T+4.

Članak 5.

(1) Kategorije priključaka na distribucijski sustav su:

– Kategorija I – priključak građevine s priključnim kapacitetom utvrđenim energetskim uvjetima u iznosu manjem ili jednakom 100 kWh/h,

– Kategorija II – priključak građevine s priključnim kapacitetom utvrđenim energetskim uvjetima u iznosu većem od 100 kWh/h, a manjem ili jednakom 400 kWh/h,

– Kategorija III – priključak građevine s priključnim kapacitetom utvrđenim energetskim uvjetima u iznosu većem od 400 kWh/h, a manjem ili jednakom 4.000 kWh/h i

– Kategorija IV – priključak građevine s priključnim kapacitetom utvrđenim energetskim uvjetima u iznosu većem od 4.000 kWh/h.

(2) Kategorije priključaka na transportni sustav su:

– Kategorija I – priključak građevine s priključnim kapacitetom utvrđenim energetskim uvjetima u iznosu manjem ili jednakom 40.000 kWh/h,

– Kategorija II – priključak građevine s priključnim kapacitetom utvrđenim energetskim uvjetima u iznosu većem od 40.000 kWh/h, a manjem ili jednakom 200.000 kWh/h,

– Kategorija III – priključak građevine s priključnim kapacitetom utvrđenim energetskim uvjetima u iznosu većem od 200.000 kWh/h.

Članak 6.

Pripremno-završni radovi razvrstavaju se u sljedeće grupe složenosti radova:

– Grupa 1 – administrativni poslovi,

– Grupa 2 – povezivanje na distribucijski ili transportni sustav i punjenje priključka plinom,

– Grupa 3 – utvrđivanje da je uspješno izvršeno ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti priključka, utvrđivanje da je uspješno izvršeno ispitivanje nepropusnosti priključka pod plinom, te utvrđivanje da je izvršeno snimanje izvedenog stanja priključka,

– Grupa 4 – provjera usklađenosti građenja priključka s glavnim projektom.

III. METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE

Članak 7.

(1) Naknada za priključenje sastoji se od:

– troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu i

– troška izvedbe priključka na distribucijski ili transportni sustav.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, naknada za priključenje na distribucijski sustav kojim upravlja operator distribucijskog sustava za kojeg je uspostavljen ili se uspostavlja regulatorni račun sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (u daljnjem tekstu: operator distribucijskog sustava s regulatornim računom), sastoji se od:

– troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu ili troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu i

– troška izvedbe priključka na distribucijski sustav.

(3) Naknadu za priključenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužan je platiti investitor priključka.

1. TROŠAK ZA STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U DISTRIBUCIJSKOM ILI TRANSPORTNOM SUSTAVU

Trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u
distribucijskom sustavu

Članak 8.

(1) Trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu utvrđuje se zasebno za svakog investitora priključka, prema sljedećoj formuli:

gdje je

TSURIP –     trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu [kn],
PKRIP –     priključni kapacitet građevine koja se priključuje na distribucijski sustav, utvrđen energetskim uvjetima [kWh/h],
JTRKi –     jedinični trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za regulacijsko razdoblje i za pripadajuću kategoriju priključka i [kn/kWh/h],
FTRKi –     fiksni trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za regulacijsko razdoblje i za pripadajuću kategoriju priključka i, koji na zahtjev operatora distribucijskog sustava s regulatornim računom određuje Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) u iznosu koji ne može biti veći od iznosa utvrđenog prema tablici iz Priloga 1. ove Metodologije [kn].

(2) Za svaku od kategorija priključaka iz članka 5. stavka 1. ove Metodologije jedinični trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

–     jedinični trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za regulacijsko razdoblje i za pripadajuću kategoriju priključka i [kn/kWh/h],
JTR –     jedinični trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu pojedinog operatora distribucijskog sustava s regulatornim računom [kn/kWh/h],
kRkp –     koeficijent kategorije priključka za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za regulacijsko razdoblje i za pripadajuću kategoriju priključka i, koji na zahtjev operatora distribucijskog sustava s regulatornim računom određuje Agencija u iznosu koji ne može biti veći od iznosa utvrđenog prema tablici iz Priloga 1. ove Metodologije.

(3) Za svakog operatora distribucijskog sustava s regulatornim računom jedinični trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

JTR –     jedinični trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu pojedinog operatora distribucijskog sustava s regulatornim računom [kn/kWh/h],
CAPIP –     suma planirane amortizacije i planiranog prinosa od reguliranih sredstava koji su sastavni dio nerevidiranih prihoda utvrđenih za preostale godine razdoblja za koje je uspostavljen regulatorni račun, u dijelu koji se financira iz naknade za priključenje [kn],
BIPKi –     planirani broj priključaka pojedine kategorije priključka i u preostalim godinama razdoblja za koje je tom operatoru distribucijskog sustava uspostavljen regulatorni račun,
FTRKi –     fiksni trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za regulacijsko razdoblje i za pripadajuću kategoriju priključka i, koji na zahtjev operatora distribucijskog sustava s regulatornim računom određuje Agencija u iznosu koji ne može biti veći od iznosa utvrđenog prema tablici iz Priloga 1. ove Metodologije [kn],
PKRuk –     planirani ukupni priključni kapacitet svih investitora priključka koje operator distribucijskog sustava planira priključiti na distribucijski sustav u preostalim godinama razdoblja za koje je tom operatoru distribucijskog sustava uspostavljen regulatorni račun [kWh/h],
m –     broj kategorija priključka iz članka 5. stavka 1. ove Metodologije.


(4) Za svakog operatora distribucijskog sustava s regulatornim računom suma planirane amortizacije i planiranog prinosa od reguliranih sredstava, u dijelu koji se financira iz naknade za priključenje, utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

CAPIP –     suma planirane amortizacije i planiranog prinosa od reguliranih sredstava koji su sastavni dio nerevidiranih prihoda utvrđenih za preostale godine razdoblja za koje je uspostavljen regulatorni račun, koja se financira iz naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu [kn],
CAP –     suma planirane amortizacije i planiranog prinosa od reguliranih sredstava koji su sastavni dio nerevidiranih prihoda utvrđenih za preostale godine razdoblja za koje je uspostavljen regulatorni račun sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina [kn],
UIP –     udio sume planirane amortizacije i planiranog prinosa od reguliranih sredstava koji se financira iz naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu, a koji na zahtjev operatora distribucijskog sustava s regulatornim računom određuje Agencija u iznosu koji ne može biti veći od 10% [%].

Trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u
distribucijskom ili transportnom sustavu

Članak 9.

(1) Elementi za utvrđivanje troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu utvrđuju se elaboratom propisanim odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, dok se elementi za utvrđivanje troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u transportnom sustavu utvrđuju elaboratom propisanim odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

(2) Trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta jednak je trošku gradnje novih dijelova distribucijskog ili transportnog sustava koji je utvrđen elaboratom iz stavka 1. ovoga članka, a sastoji se od sljedećih troškova:

– troška izrade projektne dokumentacije,

– troška ishođenja potrebnih dozvola prema odredbama posebnih zakona,

– troška rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i

– troška nabave potrebnog materijala i opreme, te izvođenja strojarskih, elektro, građevinskih, geodetskih i ostalih pripadajućih radova.

Članak 10.

Jedinični trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta utvrđuje se zasebno za svaku gradnju novih dijelova distribucijskog ili transportnog sustava prema sljedećoj formuli:

gdje je:

JTI –     jedinični trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta [kn/kWh/h],
TSUI – trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta [kn] i
PKIuk    procijenjeni ukupni priključni kapacitet koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta, a utvrđen je elaboratom iz članka 9. stavka 1. ove Metodologije [kWh/h].

Članak 11.

Dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta utvrđuje se zasebno za svakog od zainteresiranih investitora priključka prema sljedećoj formuli:

gdje je:

DTSUIIP –     dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta koji plaća zainteresirani investitor priključka [kn],
PKIIP –     dio ukupnog priključnog kapaciteta, utvrđen energetskim uvjetima, koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta, a koji financira zainteresirani investitor priključka [kWh/h],
JTI –     jedinični trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta [kn/kWh/h].

Članak 12.

(1) Operator sustava može o vlastitom trošku financirati dio ukupnog priključnog kapaciteta koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta ukoliko ocijeni da je ulaganje opravdano.

(2) Operator sustava trošak iz stavka 1. ovoga članka naplaćuje budućim investitorima priključka, koji će preuzeti dio ukupnog priključnog kapaciteta nastalog izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta koji financira operator sustava, kod obračuna naknade za priključenje u dijelu troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu.

(3) Dio ukupnog priključnog kapaciteta koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta, a koji financira operator sustava, utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

PKIOS –     dio ukupnog priključnog kapaciteta koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta, a koji financira operator sustava [kWh/h],
PKIuk –     procijenjeni ukupni priključni kapacitet koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta, a utvrđen je elaboratom iz članka 9. stavka 1. ove Metodologije [kWh/h],
PKIIP –     dio ukupnog priključnog kapaciteta, utvrđen energetskim uvjetima, koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta, a koji financira zainteresirani investitor priključka [kWh/h] i
n –     planirani broj zainteresiranih investitora priključka.

(4) Dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta koji financira operator sustava utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

DTSUIOS = PKIOS × JTI

gdje je:

DTSUIOS    dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta koji financira operator sustava [kn],
PKIOS –     dio ukupnog priključnog kapaciteta koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta, a koji financira operator sustava [kWh/h],
JTI –     jedinični trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta [kn/kWh/h].

Članak 13.

(1) Ukoliko se investitor priključka priključuje na distribucijski ili transportni sustav na mjestu na kojem će koristiti sav ili dio preostalog priključnog kapaciteta nastalog izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta koje je financirao operator sustava, operator sustava dužan je obračunati mu pripadajući dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta.

(2) Pripadajući dio troška iz stavka 1. ovoga članka obračunava se u naknadi za priključenje, prema sljedećoj formuli:

gdje je:

DTSUINIP –     dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta koji je financirao operator sustava, a plaća ga investitor priključka koji se namjerava priključiti na distribucijski ili transportni sustav [kn],
PKINIP –     dio ukupnog priključnog kapaciteta, utvrđen energetskim uvjetima, koji je nastao izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta i koji je financirao operator sustava, a koji će biti na raspolaganju investitoru priključka koji se namjerava priključiti na distribucijski ili transportni sustav [kWh/h],
JTI –     jedinični trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta [kn/kWh/h].

Članak 14.

(1) Ukoliko operator sustava iz članka 12. ove Metodologije ocijeni da ulaganje nije opravdano, elaboratom iz članka 9. stavka 1. ove Metodologije potrebno je planirati gradnju novih dijelova distribucijskog ili transportnog sustava tako da ukupni priključni kapacitet omogućava priključenje samo onih građevina čiji su investitori priključka zainteresirani za financiranje gradnje novih dijelova distribucijskog ili transportnog sustava.

(2) Ukoliko je zbog tehničkih ograničenja procijenjeni ukupni priključni kapacitet koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta veći od ukupnog priključnog kapaciteta utvrđenog energetskim uvjetima za sve zainteresirane investitore priključka, procijenjeni ukupni priključni kapacitet se dijeli na zainteresirane investitore priključka proporcionalno priključnom kapacitetu utvrđenom energetskim uvjetima za svakog od zainteresiranih investitora priključka.

(3) Ukoliko se investitor priključka priključuje na distribucijski ili transportni sustav na mjestu na kojem će koristiti sav ili dio preostalog priključnog kapaciteta nastao zbog tehničkih ograničenja iz stavka 2. ovoga članka, operator sustava dužan je obračunati mu pripadajući dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta primjenjujući odredbe članka 13. ove Metodologije na odgovarajući način.

2. TROŠAK IZVEDBE PRIKLJUČKA NA DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV

Članak 15.

Trošak izvedbe priključka na distribucijski ili transportni sustav sastoji se od:

– troška pripremno-završnih radova i

– troška građenja priključka.

Članak 16.

Trošak pripremno-završnih radova određuje se za regulacijsko razdoblje zasebno za priključenje na distribucijski sustav i zasebno za priključenje na transportni sustav, a ovisi o kategoriji priključka i grupi složenosti radova.

Članak 17.

Za svaku od kategorija priključaka iz članka 5. stavka 1. i 2. ove Metodologije trošak pripremno-završnih radova za regulacijsko razdoblje utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

TPZ –     trošak pripremno-završnih radova za pojedinu kategoriju priključka [kn],
TGj –     trošak pripremno-završnih radova za grupu složenosti radova j [kn],
s – broj grupa složenosti radova iz članka 6. ove Metodologije.

Članak 18.

(1) Za svaku od grupa složenosti radova iz članka 6. ove Metodologije trošak pripremno-završnih radova za regulacijsko razdoblje utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

TG = Brs × JCrs

gdje je:

TG –     trošak pripremno-završnih radova za pojedinu grupu složenosti radova [kn],
Brs –     potrebni broj radnih sati za izvođenje radova pojedine grupe složenosti radova, koji se za priključenje na distribucijski sustav utvrđuje prema tablici 1. iz Priloga 2. ove Metodologije, a za priključenje na transportni sustav prema tablici 2. iz Priloga 2. ove Metodologije [h],
JCrs –     jedinična cijena radnog sata radnika koji izvodi radove pojedine grupe složenosti [kn/h].

(2) Za svaku od grupa složenosti radova iz članka 6. ove Metodologije jedinična cijena radnog sata utvrđuje se za regulacijsko razdoblje prema sljedećoj formuli:

JCrs = PCrs × kkp × ksr

gdje je:

JCrs –     jedinična cijena radnog sata radnika koji izvodi radove pojedine grupe složenosti [kn/h],
PCrs –     prosječna cijena radnog sata [kn/h],
kkp –     koeficijent kategorije priključka koji se za priključenje na distribucijski sustav utvrđuje prema tablici 3. iz Priloga 2. ove Metodologije, a za priključenje na transportni sustav prema tablici 4. iz Priloga 2. ove Metodologije i
ksr –     koeficijent složenosti radova koji se za priključenje na distribucijski ili transportni sustav utvrđuje prema tablici 5. iz Priloga 2. ove Metodologije.


(3) Prosječnu cijenu radnog sata utvrđuje i objavljuje Agencija za svako regulacijsko razdoblje sukladno odredbama Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom.

Članak 19.

U slučaju višestrukog priključenja, trošak pripremno-završnih radova umanjuje se za 50%.

Članak 20.

(1) Trošak građenja priključka sastoji se od sljedećih troškova:

– troška ishođenja i provedbe propisanih akata nadležnih tijela potrebnih za građenje priključka (dozvola za prekop, regulacija prometa, parkiranje za strojeve i dr.),

– troška nabave potrebnog materijala i opreme za građenje priključka uključujući materijal i opremu potrebnu za povezivanje na distribucijski ili transportni sustav,

– troška izvođenja građevinskih radova na građenju priključka uključujući radove potrebne za povezivanje na distribucijski ili transportni sustav,

– troška izvođenja strojarskih radova na građenju priključka uključujući radove potrebne za povezivanje na distribucijski ili transportni sustav,

– troška izvođenja elektro-radova na građenju priključka uključujući radove potrebne za povezivanje na distribucijski ili transportni sustav,

– troška ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti priključka,

– troška ispitivanja nepropusnosti priključka pod plinom te

– troška snimanja izvedenog stanja priključka, te izrade dokumentacije potrebne za unos priključka u katastar vodova distribucijskog sustava koji vodi operator distribucijskog sustava.

(2) Ovlašteni izvođač priključka i investitor priključka naknadu za priključenje u dijelu troška građenja priključka određuju slobodno.

3. POVEĆANJE PRIKLJUČNOG
KAPACITETA

Članak 21.

(1) U slučaju povećanja priključnog kapaciteta kategorija priključka se utvrđuje prema članku 5. ove Metodologije i priključnom kapacitetu utvrđenom energetskim uvjetima izdanim na zahtjev investitora priključka u slučaju povećanja priključnog kapaciteta.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka naknada za priključenje u dijelu troška pripremno-završnih radova umanjuje se za 20%.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka naknada za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu kojim upravlja operator distribucijskog sustava s regulatornim računom, umanjuje se za zbroj naknada za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu uplaćenih kod priključenja i prethodnih povećanja priključnog kapaciteta.

IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODREĐIVANJE, ODNOSNO PROMJENU NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE
U DIJELU TROŠKA ZA REDOVNO STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U DISTRIBUCIJSKOM
SUSTAVU, DOSTAVA PODATAKA I
DOKUMENTACIJE

Članak 22.

(1) Operator distribucijskog sustava s regulatornim računom dužan je Agenciji podnijeti zahtjev za određivanje, odnosno promjenu naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu najkasnije do 30. travnja u godini T-1.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka operator distribucijskog sustava s regulatornim računom dužan je dostaviti sljedeće:

– planirani iznos fiksnog troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za regulacijsko razdoblje, po pojedinim kategorijama priključka iz članka 5. stavka 1. ove Metodologije,

– planirani iznos koeficijenta kategorije priključka za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za regulacijsko razdoblje, po pojedinim kategorijama priključka iz članka 5. stavka 1. ove Metodologije,

– planirani iznos udjela sume planirane amortizacije i planiranog prinosa od reguliranih sredstava koji se financira iz naknade za priključenje iz članka 8. stavka 4. ove Metodologije,

– podatke o planiranom broju priključaka po pojedinim kategorijama priključka iz članka 5. stavka 1. ove Metodologije za preostale godine razdoblja za koje je uspostavljen regulatorni račun,

– podatke o planiranom ukupnom priključnom kapacitetu svih investitora priključka koje operator distribucijskog sustava s regulatornim računom planira priključiti na distribucijski sustav za preostale godine razdoblja za koje je uspostavljen regulatorni račun prikazane po pojedinim kategorijama priključka iz članka 5. stavka 1. ove Metodologije,

– druge podatke i dokumentaciju na zahtjev Agencije.

Članak 23.

Svake godine tijekom regulacijskog razdoblja, najkasnije do 30. travnja, operator sustava dužan je dostaviti Agenciji podatke za prethodnu godinu propisane u Prilogu 3. ove Metodologije, kao i druge podatke i dokumentaciju na zahtjev Agencije.

Članak 24.

Svi podaci i dokumentacija iz članaka 22. i 23. ove Metodologije koje operator sustava dostavlja Agenciji trebaju biti potpisani od strane ovlaštene osobe.

V. DONOŠENJE, OBJAVA I PRIMJENA

Članak 25.

(1) Agencija će utvrditi i objaviti prosječnu cijenu radnog sata sukladno odredbama Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom.

(2) Odluku o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za sve godine regulacijskog razdoblja Agencija će objaviti u »Narodnim novinama« i na svojim mrežnim stranicama najmanje deset dana prije početka regulacijskog razdoblja.

VI. NADZOR

Članak 26.

Primjenu ove Metodologije nadzire Agencija.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Zahtjev za određivanje, odnosno promjenu iznosa naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu iz članka 22. ove Metodologije operator je prvi puta dužan podnijeti najkasnije do 30. travnja 2021., za regulacijsko razdoblje koje započinje 1. siječnja 2022., a završava 31. prosinca 2026.

Članak 28.

(1) Operator distribucijskog sustava koji započne obavljati energetsku djelatnost distribucije plina nakon stupanja na snagu ove Metodologije i koji dostavi Agenciji zahtjev za uspostavu regulatornog računa sukladno odredbama Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina, dužan je uz dokumentaciju za uspostavu regulatornog računa dostaviti Agenciji i zahtjev i dokumentaciju propisanu člankom 22. ove Metodologije.

(2) Iznimno od članka 22. ove Metodologije, operator distribucijskog sustava iz stavka 1. ovoga članka zahtjev može podnijeti tijekom regulacijskog razdoblja, pri čemu se naknada za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za godine regulacijskog razdoblja utvrđuje primjenom odredbi ove Metodologije na odgovarajući način.

Članak 29.

Za priključke za koje je ugovor o priključenju sklopljen prije stupanja na snagu ove Metodologije primjenjivat će se izračun naknade za priključenje važeći na dan sklapanja ugovora.

Članak 30.

Ukoliko Agencija ne odredi naknadu za priključenje do početka regulacijskog razdoblja, do njezinog određivanja primjenjuje se važeća naknada za priključenje iz zadnje godine prethodnog regulacijskog razdoblja.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove Metodologije prestaje važiti Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (»Narodne novine«, broj 76/14).

Članak 32.

Ova Metodologija objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. lipnja 2018.

Klasa: 310-03/18-33/01
Urbroj: 371-01-18-2
Zagreb, 22. svibnja 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

TABLICA ZA UTVRĐIVANJE NAJVEĆEG IZNOSA FIKSNOG TROŠKA I KOEFICIJENTA KATEGORIJE PRIKLJUČKA ZA REDOVNO STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U DISTRIBUCIJSKOM SUSTAVU ZA PRIPADAJUĆU KATEGORIJU PRIKLJUČKA

Katego­rija priključkaNajveći iznos fiksnog troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u
distribucijskom sustavu FTRKi [kn]
Najveći iznos koeficijenta kategorije priključka za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu kRkp
I01,00
II5.0001,10
III25.0001,30
IV75.0001,50

PRILOG 2.

TABLICE ZA UTVRĐIVANJE BROJA RADNIH SATI, KOEFICIJENTA KATEGORIJE PRIKLJUČKA I KOEFICIJENTA SLOŽENOSTI RADA

Tablica 1.     Potrebni broj radnih sati za izvođenje radova pojedine grupe složenosti radova za priključenje na distribucijski sustav

Broj radnih sati, BrsGrupa složenosti radova
Kategorija priključkaGrupa 1Grupa 2Grupa 3Grupa 4
Kategorija I1522
Kategorija II1,593,53
Kategorija III1,751244
Kategorija IV2,251655


Tablica 2.     Potrebni broj radnih sati za izvođenje radova pojedine grupe složenosti radova za priključenje na transportni sustav

Broj radnih sati, BrsGrupa složenosti radova
Kategorija priključkaGrupa 1Grupa 2Grupa 3Grupa 4
Kategorija I1,593,53
Kategorija II1,751244
Kategorija III2,251655

Tablica 3.     Koeficijent kategorije priključka za priključenje na distribucijski sustav

Kategorija priključkaIIIIIIIV
Koeficijent kategorije priključka, kkp0,81,522,5

Tablica 4.     Koeficijent kategorije priključka za priključenje na transportni sustav

Kategorija priključkaIIIIII
Koeficijent kategorije priključka, kkp0,60,81

Tablica 5.     Koeficijent složenosti radova za priključenje na transportni ili distribucijski sustav

Grupa složenosti
radova
Grupa 1Grupa 2Grupa 3Grupa 4
Koeficijent složenosti radova, ksr0,811,11,2

PRILOG 3.

PODACI KOJE JE OPERATOR SUSTAVA DUŽAN SVAKE GODINE DOSTAVLJATI AGENCIJI

1. Podaci o investicijama za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u sustavu za koje dio troška za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu koji je financirao operator sustava nije prenesen na zainteresirane investitore priključka na dan 31.12. prethodne godine, prema sljedećoj tablici:

Broj i datum elaborataPKIuk procijenjeni ukupni priključni kapacitet koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta [kWh/h]TSUI trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta
[Kn]
JTI jedinični trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta [Kn/kWh/h]PKIOS dio ukupnog priključnog kapaciteta koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta, a koji financira operator sustava [kWh/h]DTSUIOS dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta koji financira operator sustava [Kn]ΣPKINIP suma dijelova ukupnog priključnog kapaciteta koji je nastao izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta i koji je financirao operator sustava, prenesena na zainteresirane investitore priključka [kWh/h]ΣDTSUINIP suma dijelova troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta koji je financirao operator sustava, prenesena na zainteresirane investitore
[Kn]
        
        
        
        
        
Ukupno

2. Podaci o izvedenim priključcima u prethodnoj godini po kategorijama priključka prema sljedećoj tablici:

Kategorija priključkaBroj priključaka koje je izveo operator sustavaUkupno izvedeno priključaka
višestruko priključenjeostalo
I
II
III
IV
Ukupno

Napomena: operator transportnog sustava popunjava kategorije priključka I do III

3. Podaci o povećanju priključnog kapaciteta u prethodnoj godini po kategorijama priključka prema sljedećoj tablici:

Kategorija priključkaBroj priključaka za koje je povećanje priključnog kapaciteta izvedeno samo izmjenom opreme obračunskog mjernog mjestaBroj priključaka za koje je povećanje priključnog kapaciteta izvedeno izmjenom distribucijskog ili transportnog sustava (uključivo opremu obračunskog mjernog mjesta)
Broj priključaka koje je izveo operator sustavaUkupno izvedeno priključaka
I
II
III
IV
Ukupno

Napomena: operator transportnog sustava popunjava kategorije priključka I do III

4. Podaci o prihodima operatora sustava u prethodnoj godini ostvarenima od:

a. Naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu (popunjava samo operator distribucijskog sustava s regulatornim računom)

_______________________ Kn za kategoriju priključka I

_______________________ Kn za kategoriju priključka II

_______________________ Kn za kategoriju priključka III

_______________________ Kn za kategoriju priključka IV

b. Naknade za priključenje u dijelu troška pripremno-završnih radova

_______________________ Kn za kategoriju priključka I

_______________________ Kn za kategoriju priključka II

_______________________ Kn za kategoriju priključka III

_______________________ Kn za kategoriju priključka IV

(kategoriju IV popunjava samo operator distribucijskog sustava)

c. Naknade za priključenje u dijelu troška građenja priključka

_______________________ Kn za kategoriju priključka I

_______________________ Kn za kategoriju priključka II

_______________________ Kn za kategoriju priključka III

_______________________ Kn za kategoriju priključka IV

(kategoriju IV popunjava samo operator distribucijskog sustava)

d. Naknade za povećanje priključnog kapaciteta u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu (popunjava samo operator distribucijskog sustava s regulatornim računom)

_______________________ Kn za kategoriju priključka I

_______________________ Kn za kategoriju priključka II

_______________________ Kn za kategoriju priključka III

_______________________ Kn za kategoriju priključka IV

e. Naknade za povećanje priključnog kapaciteta u dijelu troška pripremno-završnih radova

_______________________ Kn za kategoriju priključka I

_______________________ Kn za kategoriju priključka II

_______________________ Kn za kategoriju priključka III

_______________________ Kn za kategoriju priključka IV

(kategoriju IV popunjava samo operator distribucijskog sustava)

f. Naknade za povećanje priključnog kapaciteta u dijelu troška građenja priključka

_______________________ Kn za kategoriju priključka I

_______________________ Kn za kategoriju priključka II

_______________________ Kn za kategoriju priključka III

_______________________ Kn za kategoriju priključka IV

(kategoriju IV popunjava samo operator distribucijskog sustava)