Pravila korištenja sustava skladišta plina

NN 50/2018 (1.6.2018.), Pravila korištenja sustava skladišta plina

PODZEMNO SKLADIŠTE
PLINA d.o.o.

1006

Na temelju članka 92. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 18/2018) i Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: 310-34/18-06/64 urbroj: 371-01-18-3 od 29. svibnja 2018. godine operator sustava skladišta plina, Podzemno skladište plina d.o.o., 29. svibnja 2018. donosi

PRAVILA

KORIŠTENJA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim Pravilima korištenja sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: Pravila) uređuju se opis sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: skladište), razvoj, građenje i održavanje skladišta, upravljanje i nadzor nad skladištem, postupak rezervacije i korištenja skladišnih kapaciteta, nominacije korištenja skladišta, trgovanje skladišnim kapacitetima, povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava, usluge operatora sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: Operator), prava i dužnosti Operatora i korisnika sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: Korisnik), ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja sustava skladišta plina, naknada štete, objava podataka i razmjena informacija, mjerna pravila, pravila raspodjele pri skladištenju plina, pravila prodaje uskladištenog plina u otvorenom postupku i postupak raspodjele pojedinačnih stalnih usluga.

Članak 2.

Pravila je dužan primjenjivati Operator, Korisnici, operator transportnog sustava, operator distribucijskog sustava, operator tržišta plina, proizvođač prirodnog plina opskrbljivač i trgovac plinom te voditelj bilančne skupine.

Članak 3.

Operator je dužan osigurati objektivne, jednake i transparentne uvjete pristupa skladištu, imajući u vidu sigurnost opskrbe plinom, razvoj skladišta i njegovo ekonomski učinkovito korištenje.

Značenje pojedinih izraza

Članak 4.

(1) Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti, tržište plina, područje rudarstva i mjeriteljstva, kao i propisima i aktima donesenima na temelju tih zakona.

(2) U Pravilima se koriste izrazi koji u smislu ovih Pravila imaju sljedeće značenje:

1. autorizirana osoba Korisnika – je fizička osoba koja je imenovana od ovlaštene osobe Korisnika te kojoj je Operator dodijelio korisnička prava za pristup informacijskoj platformi Operatora sustava skladišta plina;

2. bušotina rudarski objekt koji povezuje ležište s nadzemnim postrojenjima i omogućava utiskivanje plina u ležište i povlačenje plina iz ležišta (radna bušotina), ima funkciju praćenja rada skladišta (kontrolna i/ili mjerna bušotina) ili služi za povratno utiskivanje slojne vode;

3. bilančni račun – evidencija o dnevnom prometu na primarnom i sekundarnom tržištu kapaciteta sustava skladišta plina s početnim i završnim stanjem količine plina u kWh za svakoga pojedinog korisnika sustava skladišta plina;

4. ciklus povlačenja – razdoblje tijekom kojega se plin povlači iz sustava skladišta plina i koje traje od 1. listopada do 31. ožujka tekuće skladišne godine ± 30 dana;

5. ciklus utiskivanja – razdoblje tijekom kojega se plin utiskuje u sustav skladišta plina i koje traje od 1. travnja do 30. rujna tekuće skladišne godine ± 30 dana;

6. dugoročna usluga – usluga koju pruža operator sustava skladišta plina za razdoblje od jedne ili više godina;

7. informacijska platforma – informacijski sustav operatora sustava skladišta plina koji je podrška provođenju postupaka i procedura za pružanje usluge skladištenja plina;

8. internetska stranica – internetska stranica operatora sustava skladišta plina, www.psp.hr;

9. izlaz iz skladišta – mjesto fizičkog spoja između sustava skladišta plina i transportnog ili distribucijskog sustava i točka isporuke plina u transportni sustav za vrijeme ciklusa povlačenja;

10. izvanredna renominacija – renominacija koju korisnicima odobrava Operator u slučaju izvanredne situacije na sustavu skladišta plina, pisanog naloga operatora transportnog sustava nakon aktiviranja proizvoda odnosno usluge uravnoteženja poslije zadnjeg propisanog roka ili pisanog naloga operatora povezanog sustava radi izvanredne situacije na povezanom sustavu koja ugrožava sigurnost opskrbe plinom u Republici Hrvatskoj;

11. kapacitet povlačenja – količina plina koja se može povući iz skladišta u jedinici vremena, izražen je u kWh/dan odnosno kWh/sat;

12. kapacitet utiskivanja – količina plina koja se može utisnuti u skladište u jedinici vremena, a izražen je u kWh/dan odnosno kWh/sat;

13. korisnik sustava skladišta plina – operator transportnog sustava, opskrbljivač plinom, trgovac plinom i proizvođač prirodnog plina koji sustav skladišta plina koristi na temelju ugovora o skladištenju plina;

14. kratkoročna usluga – usluga koju pruža operator sustava skladišta plina za razdoblje kraće od 12 mjeseci;

15. krivulja povlačenja – grafički ili matematički prikaz ovisnosti stalnog kapaciteta povlačenja o uskladištenom obujmu plina u određenom trenutku;

16. krivulja utiskivanja – grafički ili matematički prikaz ovisnosti stalnog kapaciteta utiskivanja o uskladištenom obujmu plina u određenom trenutku;

17. m3 plina – količina prirodnog plina koja pri temperaturi od 288,15 K i tlaku od 101.325 Pa zauzima obujam od jednoga prostornog metra;

18. nenominirani kapacitet – ugovoreni kapacitet koji korisnik sustava skladišta plina nije nominirao za korištenje;

19. nepovučeni plin – uskladištena količina plina evidentirana na bilančnom računu korisnika sustava skladišta plina nakon isteka ugovora o skladištenju plina;

20. nominacija najava količine prirodnog plina koju korisnik sustava skladišta plina namjerava utisnuti u ili povući iz sustava skladišta plina;

21. operator sustava skladišta plina – tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o.;

22. plinski dan – razdoblje od 24 sata koje počinje u 6:00 sati i traje do 6:00 sati sljedećeg dana;

23. plinski jastuk – obujam plina u ležištu potreban za upravljanje skladištem i održavanje odgovarajućega minimalnog tlaka u skladištu;

24. početni ležišni tlak – početni tlak zatečen u poroznim formacijama, na referentnoj dubini, prije stavljanja ležišta u rad;

25. pojedinačna usluga – usluga korištenja radnog volumena, kapaciteta utiskivanja i kapaciteta povlačenja kao razdvojenih usluga;

26. povlačenje način rada skladišta pri kojem se plin fizički isporučuje iz sustava skladišta plina u transportni sustav;

27. prekidivi nenominirani kapacitet utiskivanja na dnevnoj razini – usluga na temelju koje korisnik sustava skladišta plina stječe pravo na nominaciju neugovorenih kapaciteta utiskivanja, a čije korištenje operator sustava skladišta plina može djelomično ili potpuno ograničiti;

28. prekidivi nenominirani kapacitet povlačenja na dnevnoj razini – usluga na temelju koje korisnik sustava skladišta plina stječe pravo na nominaciju neugovorenih kapaciteta povlačenja, a čije korištenje operator sustava skladišta plina može djelomično ili potpuno ograničiti;

29. prijelazni način rada – način rada pri kojem se nominirana količina plina utisne u skladište ili povuče iz skladišta kroz manji broj sati tijekom plinskog dana;

30. primarno tržište – tržište na kojem kapacitetima sustava skladišta plina trguje operator sustava skladišta plina;

31. radni dan – svaki dan osim subote, nedjelje te blagdana u Republici Hrvatskoj;

32. radni volumen – obujam plina u skladištu, koji ne uključuje projektirani obujam plinskog jastuka, koji može biti utisnut ili povučen pomoću instaliranih podzemnih i nadzemnih objekata, ovisno o zakonskim i tehničkim ograničenjima, u jednom ciklusu rada skladišta;

33. raspoloživi kapacitet utiskivanja – dio kapaciteta utiskivanja koji nije obuhvaćen ugovorima na snazi u određenom trenutku i raspoloživ je za ugovaranje drugim korisnicima sustava skladišta plina;

34. raspoloživi kapacitet povlačenja – dio kapaciteta povlačenja koji nije obuhvaćen ugovorima na snazi u određenom trenutku i raspoloživ je za ugovaranje drugim korisnicima sustava skladišta plina;

35. raspoloživi radni volumen – radni volumen koji nije ugovoren u određenom trenutku i raspoloživ je za ugovaranje drugim korisnicima sustava skladišta plina;

36. raspoloživi skladišni kapacitet – dio kapaciteta sustava skladišta plina koji nije ugovoren u određenom trenutku i raspoloživ je za ugovaranje drugim korisnicima sustava skladišta plina;

37. skladišna godina – razdoblje koje počinje u 6:00 sati 1. travnja tekuće godine i traje do 6:00 sati 1. travnja sljedeće godine;

38. stajanje način rada skladišta pri kojem nema fizičkog protoka između sustava skladišta plina i transportnog sustava;

39. stalni kapacitet utiskivanja – pojedinačna usluga na temelju koje korisnik sustava skladišta plina stječe pravo na korištenje ugovorenih kapaciteta utiskivanja čije korištenje operator sustava skladišta plina ne može prekinuti ili ograničiti, osim u slučajevima propisanim pozitivnim pravnim propisima;

40. stalni kapacitet povlačenja – pojedinačna usluga na temelju koje korisnik sustava skladišta plina stječe pravo na korištenje ugovorenih kapaciteta povlačenja čije korištenje operator sustava skladišta plina ne može prekinuti ili ograničiti, osim u slučajevima propisanim pozitivnim pravnim propisima;

41. standardni paket skladišnog kapaciteta – paket radnog volumena u iznosu od 50 GWh s pridruženim krivuljama ovisnosti kapaciteta utiskivanja i kapaciteta povlačenja o obujmu plina uskladištenog u određenom trenutku;

42. tehnički skladišni kapacitet – maksimalni radni volumen, kapacitet utiskivanja i kapacitet povlačenja koje operator sustava skladišta plina može ponuditi korisnicima sustava skladišta plina, ovisno o fizičkim karakteristikama postrojenja i o tehničkim uvjetima na ulazu u skladište i izlazu iz skladišta;

43. ugovor o skladištenju plina – ugovor sklopljen između korisnika sustava skladišta plina i operatora sustava skladišta plina, kojim se propisuju međusobna prava i obveze;

44. ugovoreni radni volumen – dio radnog volumena koji su kao stalnu uslugu zakupa ugovorili korisnik sustava skladišta plina i operator sustava skladišta plina za određeno vremensko razdoblje;

45. ulaz u skladište – mjesto fizičkog spoja između sustava skladišta plina i transportnog ili distribucijskog sustava i točka isporuke plina u sustav skladišta za vrijeme ciklusa utiskivanja;

46. utiskivanje način rada skladišta pri kojem se plin fizički preuzima iz transportnog sustava u sustav skladišta plina;

47. van pogona – razdoblje u kojem skladište nije u mogućnosti ponuditi niti jednu uslugu odnosno istu izvršiti u skladu sa uvjetima propisanim ovim Pravilima;

48. virtualna nominacija – najava količine plina koju korisnik sustava skladišta plina namjerava utisnuti u sustav skladišta plina za vrijeme načina rada povlačenje ili povući iz sustava skladišta plina za vrijeme načina rada utiskivanje;

49. Zakon Zakon o tržištu plina.

II. OPIS SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

Članak 5.

(1) Sustav skladišta plina sastoji se od rudarskih objekata: jednog ili više ležišta u kojima se plin skladišti, radnih bušotina, kontrolno-mjernih bušotina, utisnih bušotina za slojnu vodu, nadzemnog postrojenja, priključnih i spojnih plinovoda.

(2) Nadzemno postrojenje iz stavka 1. ovog članka sastoji se od:

– kompresorske stanice s određenim brojem kompresorskih jedinica i pripadajućom opremom, dizajniranima za utiskivanje plina u ciklusu utiskivanja;

– postrojenja za pripremu povučenog plina prije isporuke u transportni sustav s osnovnim funkcijama: izdvajanje vode i kondenzata, redukcija tlaka, dehidracija plina i regulacija količina;

– mjernih uređaja kojima se mjeri količina utisnutoga, odnosno povučenog plina;

– kontrolno-upravljačkog centra iz kojeg se praćenjem tehnoloških parametara nadzire rad skladišta te upravlja radom svih objekata.

(3) Osnovni parametri za pogon skladišta plina definirani su odgovarajućom tehničkom dokumentacijom u skladu s važećom zakonskom regulativom.

(4) Radi sigurnosti rada skladišta za svaku radnu bušotinu, na temelju karakteristika ležišta i ugrađene bušotinske opreme, propisana je dopuštena maksimalna depresija, odnosno razlika između ležišnog tlaka i dinamičkog tlaka dna bušotine. Time je određena maksimalna količina plina koja se može povući, odnosno utisnuti na svakoj pojedinačnoj bušotini.

(5) Tehnički skladišni kapacitet te krivulja utiskivanja i krivulja povlačenja usklađene su s važećim rudarskim projektom.

(6) Na kraju svakog ciklusa utiskivanja i ciklusa povlačenja potrebno je osigurati potrebno vrijeme mirovanja ležišta te obaviti hidrodinamička mjerenja u određenim bušotinama. Interpretacijom tih mjerenja dobivaju se podaci potrebni za provjeru i redefiniranje parametara za pogon skladišta.

(7) Skladištenje plina obavlja se na eksploatacijskom polju ugljikovodika PSP Okoli, koje je zbog fizičkih karakteristika ležišta predviđeno za sezonsko uravnoteženje plinskog sustava i na kojem je moguće ostvariti po jedan ciklus utiskivanja i povlačenja tijekom skladišne godine.

Članak 6.

(1) Skladište je priključeno na transportni sustav kojim upravlja operator transportnog sustava.

(2) Utiskivanje ili povlačenje plina obavlja se na ulazu u skladište, odnosno izlazu iz skladišta na način kako je utvrđeno ovim Pravilima i Ugovorom o skladištenju plina (u daljnjem tekstu: Ugovor).

III. POVEZIVANJE SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA S OSTALIM DIJELOVIMA PLINSKOG SUSTAVA

Članak 7.

(1) Povezivanje skladišta s transportnim sustavom i/ili distribucijskim sustavom obavlja se radi stvaranja preduvjeta za sigurnu i pouzdanu isporuku plina Korisnicima.

(2) Operator će osigurati razmjenu informacija s međusobno povezanim operatorima, uvažavajući pravila za razmjenu podataka propisana Mrežnim pravilima transportnog sustava i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava.

Povezivanje sustava skladišta plina s transportnim sustavom

Članak 8.

(1) Priključenje skladišta na transportni sustav ili povećanje priključnog kapaciteta postojećeg priključka provodi se u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

(2) Operator i operator transportnog sustava uredit će međusobna prava i obveze te način razmjene podataka kako bi osigurali učinkovito i pouzdano funkcioniranje, razvoj i planiranje održavanja međusobno povezanih sustava te sklopili ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Povezivanje sustava skladišta plina s distribucijskim sustavom

Članak 9.

(1) Priključenje skladišta na distribucijski sustav ili povećanje priključnog kapaciteta postojećeg priključka provodi se u skladu s odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava.

(2) Operator i operator distribucijskog sustava dužni su urediti međusobna prava i obveze te način razmjene podataka, a kako bi osigurali učinkovito i pouzdano funkcioniranje, razvoj i planiranje održavanja međusobno povezanih sustava te sklopili ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

IV. RAZVOJ, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

Planiranje razvoja sustava skladišta plina

Članak 10.

(1) Operator vodi, održava i razvija siguran, pouzdan i učinkovit sustav skladišta plina.

(2) Razvoj skladišta obuhvaća izgradnju novog skladišta, kao i povećanje kapaciteta utiskivanja, kapaciteta povlačenja i/ili radnog volumena na postojećem skladištu, povećanje sigurnosti i pouzdanosti rada postojećeg skladišta te smanjenje negativnih utjecaja na okoliš.

(3) Operator izrađuje plan razvoja sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: plan razvoja) pri čemu planirane investicije u izgradnju i rekonstrukciju trebaju biti tehnički opravdane i ekonomski učinkovite te osigurati odgovarajući stupanj sigurnosti opskrbe plinom.

(4) Operator mora planirati razvoj skladišta na način da bude odgovarajuće dimenzioniran za obavljanje ugovorenih ili planiranih usluga skladištenja plina uz potpuno ispunjavanje svih zakonskih obveza.

(5) Pri izradi planova razvoja treba odabrati rješenje koje potpuno zadovoljava tehničke kriterije uz uvažavanje načela minimalnih troškova.

(6) Plan razvoja mora biti u skladu sa Strategijom energetskog razvoja i Programom provedbe strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske, vodeći računa o ekonomskim uvjetima.

Građenje i održavanje sustava skladišta plina

Članak 11.

(1) Operator na temelju odobrenog plana razvoja gradi nove objekte, rekonstruira, dograđuje i modernizira postojeće objekte na skladištu.

(2) Aktivnosti iz stavka 1. ovog članka povode se u skladu s odredbama zakona i propisa kojima se uređuje područje energetike i rudarstva.

(3) Projektiranje, gradnja, rad i održavanje rudarskih objekata i postrojenja izvodi se u skladu s valjanim tehničko-tehnološkim rješenjima uz potpuno ispunjavanje svih zakonskih obveza.

(4) Operator ima pravo prodati plin pridobiven tijekom izvođenja rudarskih radova koji se izvode u svrhu istraživanja mineralnih sirovina kojima je svrha utvrditi mogućnost skladištenja ugljikovodika u geološkim strukturama te uvjete eksploatacije.

(5) U slučaju prodaje plina, Operator raspoložive količine plina prodaje na temelju otvorenog postupka prodaje.

(6) Natječaj za prodaju plina Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici i najmanje jednom javnom glasilu.

Članak 12.

(1) Za potrebe osiguranja redovnog pogona Operator provodi aktivnosti održavanja kako bi osigurao najveću moguću razinu sigurnosti, pouzdanosti, raspoloživosti i učinkovitosti skladišta.

(2) Operator provodi preventivna i zakonom predviđena ispitivanja i preglede, štiti skladište od štetnih utjecaja i nadzire aktivnosti trećih osoba u svojem prostoru.

(3) Održavanje skladišta obavlja se sustavno, planskim izvođenjem radova redovitog održavanja skladišta, odnosno njegovih dijelova te otklanjanjem kvarova ili nedostataka.

(4) Pod kvarovima ili nedostacima iz stavka 3. ovoga članka podrazumijevaju se oštećenja, propuštanja, kvarovi opreme te sve druge okolnosti koje za posljedicu imaju ili bi mogle imati ugrozu života i zdravlja ljudi ili nastanak materijalne štete na imovini, nastanak većih ili novih kvarova ili nedostataka, kao i onečišćenje okoliša.

(5) Planirane aktivnosti na skladištu koje nemaju utjecaja na skladištenje plina odnosno na kapacitet skladištenja i mogu se odvijati u bilo koje doba bez prethodne najave Korisnicima.

V. UPRAVLJANJE I NADZOR NAD SUSTAVOM SKLADIŠTA PLINA

Upravljački centar sustava skladišta plina

Članak 13.

(1) Za potrebe učinkovitog i pouzdanog upravljanja i održavanja skladišta Operator je obvezan nadzirati rad skladišta, sustava mjerenja ulaznih i izlaznih tokova, parametara kvalitete plina te pouzdanosti isporuke plina.

(2) Nadzor rada i upravljanje skladištem obavlja se neprekidno iz upravljačkog centra Operatora te sustavnim operativnim nadzorom skladišta.

(3) Operator će voditi skladište na način da zadovolji uvjete propisane provjerenom projektnom dokumentacijom uz uvažavanje tehničkih i pogonskih ograničenja skladišnog sustava.

(4) Tehnička i pogonska ograničenja skladišta temelje se na maksimalnome dopuštenom tlaku ležišta i nadzemnog postrojenja te minimalnom tlaku ležišta, kao i tlaku sustava na koji je priključen.

(5) Upravljački centar Operatora surađivat će i razmjenjivati informacije s operatorom transportnog sustava, i Korisnicima u poslovima vezanim za nominacije, uravnoteženje transportnog sustava, suradnju za vrijeme poremećaja u djelatnosti skladištenja ili transporta te u kriznim stanjima, a sve u skladu s važećom zakonskom regulativom.

(6) Da bi održavao kontakt s Operatorom, Korisnik treba raspolagati sljedećim komunikacijskim alatima te ih neprekidno držati u funkciji tijekom svakoga plinskog dana:

– računalom spojenim na internet od 0 do 24 h, s mogućnošću slanja i primanja elektroničke pošte;

– telefonskom vezom od 0 do 24 h;

– uređajem za primanje i slanje telefaks poruka.

Članak 14.

Za upravljanje skladištem, a radi osiguranja sigurnosti i pouzdanosti njegova rada te nadzora nad pogonom skladišta, upravljački centar Operatora mora raspolagati mjernim, informacijskim i telekomunikacijskim sustavima koji mu omogućavaju:

– stalni nadzor nad tehnološkim parametrima i upravljanje ključnim skladišnim objektima u realnom vremenu;

– uočavanje poremećaja u tehnološkom procesu skladištenja plina;

– mjerenje, evidentiranje i centralizirano prikupljanje podataka o ostvarenom protoku plina i kvaliteti plina na ulazu u skladište i izlazu iz skladišta

– komunikacijsku povezanost s dispečerskim centrom operatora transportnog sustava radi razmjene operativnih podataka;

– razmjenu podataka i operativnu komunikaciju s dispečerskim centrom povezanog operatora distribucijskog sustava te s operatorom tržišta plina;

– operativnu komunikaciju s Korisnicima;

– izvještavanje o korištenju skladišta.

Članak 15.

Radi osiguranja sigurnosti i pouzdanosti rada skladišta, uz navedeno u članku 14. ovih Pravila, Operator je obvezan organizirati stalnu pripravnost radi interventnog otklanjanja kvarova ili nedostataka na skladištu, odnosno poduzimanja mjera za ublažavanje njihova utjecaja na rad skladišta.

Utvrđivanje tehničkoga skladišnog kapaciteta

Članak 16.

(1) Postupak utvrđivanja tehničkoga skladišnog kapaciteta jamči da nominacije Korisnika ne prelaze tehničke mogućnosti skladišta. Tehnički skladišni kapacitet određuje Operator i definiran je kao maksimalni stalni kapacitet koji Operator može ponuditi Korisnicima, vodeći računa o cjelovitosti i operativnim zahtjevima sustava skladišta plina, a odnosi se na radni volumen, maksimalni kapacitet utiskivanja i maksimalnih kapacitet povlačenja.

(2) Skladište je limitirano i maksimalnim i minimalnim kapacitetom povlačenja plina te maksimalnim i minimalnim kapacitetom utiskivanja plina koji su uvjetovani tehničkim karakteristikama i zapunjenosti skladišta u određenom trenutku, a određuje ih Operator.

(3) Minimalni satni kapacitet povlačenja plina (MinQph) iznosi 200 000 kWh/h, a minimalni dnevni kapacitet povlačenja plina (MinQpd) iznosi 2 000 000 kWh/dan.

(4) Skladište će u prijelaznom načinu rada u ciklusu povlačenja raditi samo ako povlačenje s MinQph kontinuirano traje najmanje 10 sati u plinskom danu.

(5) Minimalni satni kapacitet utiskivanja plina (MinQuh) iznosi 300 000 kWh/h a minimalni dnevni kapacitet utiskivanja plina (MinQud) iznosi 2 400 000 kWh/dan. Skladište će u prijelaznom načinu rada u ciklusu utiskivanja raditi samo ako utiskivanje s MinQuh kontinuirano traje najmanje 8 sati u plinskom danu.

(6) Radi osiguranja sigurnosti i pouzdanosti rada skladišta Operator može odbiti nominacije Korisnika ako je nominirani kapacitet povlačenja svih Korisnika manji od MinQpd odnosno ako je nominirani kapacitet utiskivanja svih Korisnika manji od MinQud.

Upravljanje kapacitetima sustava skladišta plina

Članak 17.

(1) Ciklus utiskivanja plina u skladište traje od plinskog dana 1. travnja do plinskog dana 30. rujna ± 30 dana, dok ciklus povlačenja traje od plinskog dana 1. listopada do plinskog dana 31. ožujka ± 30 dana.

(2) O načinu rada i planiranoj odnosno izvanrednoj promjeni ciklusa rada skladišta odlučuje Operator.

(3) Operator obavještava Korisnike o planiranom datumu redovne promjene ciklusa rada iz stavka 1. ovog članka putem obavijesti na svojoj internetskoj stranici sedam dana unaprijed. Po utvrđivanju konačnog termina redovne promjene ciklusa, Operator elektroničkom poštom autoriziranoj osobi Korisnika dostavlja konačnu potvrdu promjene ciklusa rada najmanje 44 sata unaprijed.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka, uz uvjet da je promjena ciklusa rada prihvatljiva vezano uz tehničke i operativne okvire rada skladišta, Operator može provesti odnosno odobriti izvanrednu promjenu ciklusa u slučaju:

1. izvanredne situacije na sustavu skladišta plina,

2. izvanredne situacije na povezanim sustavima na temelju zahtjeva operatora povezanog sustava s izjavom o izvanrednoj situaciji na povezanom sustavu, a koji se Operatoru dostavlja elektroničkom poštom na adrese iz stavka 9. ovog članka.

3. zahtjeva za izvanrednom promjenom ciklusa rada skladišta dostavljenog od strane Korisnika ili kupca skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu uz uvjet suglasnosti svih ostalih Korisnika, kupaca skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu i operatora povezanog sustava.

(5) Zahtjev iz stavka 4. podstavak 3. ovog članka obavezno sadrži vremensko razdoblje za koje se traži izvanredna promjena ciklusa rada, a Korisnik ili kupac skladišnih kapacitea na sekundarnom tržištu zahtjev Operatoru dostavlja elektroničkom poštom putem autorizirane osobe Korisnika informacijske platforme.

(6) Ukoliko je suglasan sa zahtjevom za izvanrednom promjenom ciklusa rada skladišta Operator će operatoru povezanog sustava, Korisnicima i kupcima skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu dostaviti upit za suglasnost na predmetni zahtjev.

(7) Ukoliko operator povezanog sustava, Korisnik ili kupac skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu iz stavka 4. podstavak 3. ovog članka ne dostavi suglasnost na zahtjev za izvanrednom promjenom ciklusa rada u roku koji je određen od strane Operatora smatra se da nije suglasan sa zahtjevom za izvanrednom promjenom ciklusa rada skladišta.

(8) Temeljem stavka 2. ovog članka, Operator ima pravo skratiti ili produljiti razdoblje u kojem radi u izvanredno promjenjenom ciklusu rada, a o istome obaviještava Korisnike i operatora povezanog sustava najmanje 24 sata unaprijed.

(9) Zahtjev i suglasnosti za promjenu ciklusa rada skladišta iz stavka 4. podstavka 2. i 3. ovog članka, autorizirana osoba Korisnika informacijske platforme Operatora i operator povezanog sustava dostavlja elektroničkom poštom na adresu: sala.kontrole@psp.hr i prodaja@psp.hr.

(10) U slučaju izvanredne promjene ciklusa rada skladišta, Operator elektroničkom poštom obavještava autorizirane osobe Korisnika informacijske platforme Operatora i operatora povezanog sustava o izvanrednoj promjeni ciklusa.

(11) Kod svake promjene ciklusa rada skladišta, brišu se sve nominacije/renominacije zaprimljene preko informacijske platforme Operatora, o čemu se elektroničkom poštom obavještavaju autorizirane osobe informacijske platforme, te se pozivaju na unos novih nominacija.

(12) U slučaju promjene ciklusa rada skladišta tijekom plinskog dana D, plinski dan se dijeli u dva dijela sukladno razdobljima u kojima je skladište radilo u pojedinom ciklusu rada.

(13) U slučaju iz stavka 4. podstavka 3. ovog članka Korisnik koji je zakupljene skladišne kapacitete u cijelosti prodao na sekundarnom tržištu ne sudjeluje u aktivnostima oko izvanredne promjene ciklusa rada skladišta.

Način rada sustava skladišta plina

Članak 18.

(1) Ovisno o ciklusu rada skladišta i zaprimljenim nominacijama te utjecaju promjene načina rada na karakteristike ležišta i postrojenja, Operator određuje način rada skladišta.

(2) Skladište može biti u jednom od ovih načina rada:

– povlačenje;

– utiskivanje;

– stajanje;

– prijelazni način rada.

(3) Skladište je van pogona kada nije niti u jednom od prehodno navedenih načina rada.

Članak 19.

Radi tehničko-tehnoloških karakteristika skladišta minimalno vrijeme potrebno za slučaj prijelaza iz načina rada utiskivanje u način rada povlačenje iznosi 8 sati, a za slučaj prijelaza iz načina rada povlačenje u način rada utiskivanje iznosi 16 sati, pri čemu se početak rada u novom ciklusu rada skladišta usklađuje s početkom plinskog dana ili početkom nominacijskog/renominacijskog razdoblja o čemu odlučuje Operator.

Promjena načina rada

Članak 20.

(1) Za vrijeme ciklusa povlačenja, primjenjuju se ova pravila:

– Ako je zbroj nominiranih satnih količina plina iz svih dostavljenih nominacija za povlačenje veći od MinQph:

• Operator će prihvatiti sve nominacije dostavljene u skladu s ugovorenim kapacitetima i nastaviti s načinom rada povlačenje.

– Ako je zbroj nominiranih dnevnih količina plina iz svih dostavljenih nominacija za povlačenje veći od MinQpd, a zbroj nominiranih satnih količina plina iz svih dostavljenih nominacija za povlačenje manji od MinQph:

• Operator će prihvatiti sve nominacije dostavljene u skladu s ugovorenim kapacitetima i raditi u prijelaznom načinu rada.

– Ako je zbroj nominiranih dnevnih količina plina iz svih dostavljenih nominacija za povlačenje manji od MinQpd, a zbroj nominiranih dnevnih količina plina iz dostavljenih nominacija za utiskivanje veći od MinQpd:

• Operator će prihvatiti sve nominacije za povlačenje dostavljene u skladu s ugovorenim kapacitetima,

• Operator će proporcionalno smanjiti virtualne nominacije za utiskivanje tako da rezultat ukupno prihvaćenih nominacija povlačenja i utiskivanja ne dovede do potrebe za promjenom smjera rada skladišta, pri čemu će skladište prijeći u način rada stajanje.

– Ako je zbroj nominiranih dnevnih količina plina iz svih dostavljenih nominacija za povlačenje manji od MinQpd i zbroj nominiranih dnevnih količina plina iz dostavljenih nominacija za utiskivanje također manji od MinQpd:

• Operator može odbiti sve zaprimljene nominacije te prijeći u način rada stajanje

(2) Za vrijeme ciklusa utiskivanja, primjenjuju se ova pravila:

– Ako je zbroj nominiranih satnih količina plina iz svih dostavljenih nominacija za utiskivanje veći od MinQuh:

• Operator će prihvatiti sve nominacije dostavljene u skladu s ugovorenim kapacitetima i nastaviti s načinom rada utiskivanje.

– Ako je zbroj nominiranih dnevnih količina plina iz svih dostavljenih nominacija za utiskivanje veći od MinQud, a zbroj nominiranih satnih količina plina iz svih dostavljenih nominacija za utiskivanje manji od MinQuh:

• Operator će prihvatiti sve nominacije dostavljene u skladu s ugovorenim kapacitetima i raditi u prijelaznom načinu rada.

– Ako je zbroj nominiranih dnevnih količina plina iz svih dostavljenih nominacija za utiskivanje manji od MinQud, a zbroj nominiranih dnevnih količina plina iz dostavljenih nominacija za povlačenje veći od MinQud:

• Operator će prihvatiti sve nominacije za utiskivanje dostavljene u skladu s ugovorenim kapacitetima,

• Operator će proporcionalno smanjiti virtualne nominacije za povlačenje tako da rezultat ukupno prihvaćenih nominacija utiskivanja i povlačenja ne dovede do potrebe za promjenom smjera rada skladišta, pri čemu će skladište prijeći u način rada stajanje.

– Ako je zbroj nominiranih dnevnih količina plina iz svih dostavljenih nominacija za utiskivanje manji od MinQud i zbroj nominiranih dnevnih količina plina iz dostavljenih nominacija za povlačenje također manji od MinQud:

• Operator može odbiti sve zaprimljene nominacije te prijeći u način rada stajanje.

(3) Kod svake promjene ciklusa rada skladišta, zaprimljene nominacije Korisnika brisati će se u skladu s odredbom članka 17. stavak 11. ovih Pravila.

Vlastita potrošnja plina i gubici

Članak 21.

(1) Mjerenje potrošnje plina za vlastite potrebe Operatora obavljat će se na mjernom uređaju u vlasništvu Operatora koji za njega posjeduje svu potrebnu dokumentaciju u skladu s mjeriteljskim zahtjevima (ovjernice, izvješća o ispitivanju).

(2) Operator je dužan osigurati količine plina dovoljne za pogon kompresora, tehnološku potrošnju, pokriće gubitaka te nadopunu plinskog jastuka.

(3) Plin za namjene iz stavka 2. ovog članka Operator kupuje na tržišnim principima, uz definiranje dinamike i mjesta isporuke.

(4) Plin za namjene iz stavka 2. ovog članka Operator kupuje na ulazu u skladište ili u samom skladištu.

(5) Natječaj za nabavu plina za namjene iz stavka 2. ovog članka Operator je dužan objaviti na svojoj internetskoj stranici i najmanje jednom javnom glasilu.

(6) Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude jest najniža jedinična cijena plina.

(7) Na temelju odluke o izboru najpovoljnije ponude Operator i izabrani opskrbljivač sklapaju Ugovor o opskrbi prirodnim plinom.

(8) U slučaju nezadovoljstva postupanjem Operatora u postupku nabave plina opskrbljivač ima pravo izjaviti prigovor Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija).

Privremeno ograničenje i prekid usluge

Članak 22.

(1) Operator ima pravo privremeno ograničiti ili prekinuti utiskivanje ili povlačenje plina radi redovnog održavanja postrojenja i instalacija, izvođenja potrebnih hidrodinamičkih mjerenja, inspekcijskih pregleda, ispitivanja, dogradnje ili rekonstrukcije skladišta, tehničkih i tehnoloških poremećaja, te iz drugih razloga predviđenih ovim Pravilima, Zakonom, te drugim važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

(2) Operator izrađuje i provodi planirane godišnje radove iz stavka 1. ovog članka u što je moguće kraćem vremenskom razdoblju.

(3) Planirane rokove prekida usluge skladištenja plina Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici prije početka skladišne godine, po potrebi ih mjesečno revidira te konačno potvrđuje dostavom obavijesti Korisnicima najmanje 44 sati unaprijed.

(4) Radi izvođenja hidrodinamičkih mjerenja Operator ima pravo dva puta godišnje prekinuti usluge utiskivanja i povlačenja u trajanju od 96 sati. Operator će navedena mjerenja obaviti najkasnije unutar 15 dana od završetka ciklusa utiskivanja, odnosno ciklusa povlačenja, te o rokovima obavijestiti Korisnike i operatora povezanog sustava.

(5) U slučaju da je prekid ili ograničenje usluge skladištenja trajalo u skladu s najavljenim rokovima iz obavijesti ili je produženo iz razloga koje Operator nije mogao predvidjeti i/ili spriječiti, Operator nije dužan Korisnicima nadoknaditi eventualne štete ili troškove nastale kao posljedica ograničenja ili prekida usluge skladištenja.

Članak 23.

Nakon završetka radova iz članka 22. ovih Pravila Operator će odmah o istome obavijestiti Korisnike te nastaviti s pružanjem ugovorenih usluga.

Upravljanje i postupci u izvanrednim situacijama

Članak 24.

(1) Izvanrednom situacijom u smislu upravljanja skladištem smatra se svaki događaj koji nije moguće izbjeći ili predvidjeti, a čije posljedice izravno ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine od nekontroliranog izlaza plina, uzrokuju ograničenje ili prekid korištenja skladišnih kapaciteta te ugrožavaju pouzdanost opskrbe plinom.

(2) Izvanredne situacije iz stavka 1. ovog članka u smislu upravljanja skladištem uključuju i izvanredne situacije na povezanim sustavima ukoliko iste ugrožavaju sigurnost opskrbe plinom u Republici Hrvatskoj.

(3) U slučaju izvanredne situacije na skladištu Operator bez odgode poduzima mjere kojima osigurava održavanje opstojnosti skladišta i umanjuje utjecaj poremećaja na mogućnost korištenja skladišnih kapaciteta i pouzdanost opskrbe plinom. Navedene mjere obuhvaćaju:

– obavještavanje nadležnih javnih službi i tijela;

– kontrolu rada skladišta preko upravljačkog centra u skladu s internim uputama, a radi prevladavanja nastalih okolnosti;

– uklanjanje uzroka opasnosti za sigurnost ljudi i imovine;

– prekid ili ograničenje korištenja skladišnih kapaciteta.

Članak 25.

(1) U slučaju kvara ili havarije na skladištu koji ugrožava sigurnost ljudi i imovine, Operator ima pravo trenutno prekinuti ili ograničiti uslugu skladištenja plina, uz telefonsku obavijest Korisniku i operatoru povezanog sustava te naknadnu obavijest pisanim putem.

(2) U slučaju kvara ili havarije na povezanom sustavu operator povezanog sustava upućuje Operatoru obavijest o kvaru na povezanom sustavu i zahtjev za prekidom ili ograničenjem usluge skladištenja, telefonski uz naknadnu obavijest pisanim putem. Po primitku obavijesti, Operator će o vremenu prekida ili ograničenja usluge skladištenja plina obavijestiti Korisnike na koje ograničenje ili prekid usluge ima utjecaja.

(3) U slučaju kvara ili havarije na povezanom sustavu, za koje Operator ima spoznaje da za posljedicu imaju ili bi mogle imati ugroženost života i zdravlja ljudi ili nastanak materijalne štete na imovini, Operator će bez odlaganja prekinuti ili ograničiti uslugu skladištenja plina.

(4) U slučaju da je prekid ili ograničenje usluge skladištenja uzrokovano kvarom na skladištu ili povezanom sustavu koje bi za posljedicu imalo ugrožavanje sigurnosti ljudi i imovine, Operator nije dužan Korisnicima nadoknaditi eventualne štete ili troškove nastale kao posljedica ograničenja ili prekida usluge skladištenja.

(5) Prilikom prekida ili ograničenja usluge skladištenja u skladu sa odredbama ovog članka Operator će pozvati Korisnike na dostavu izvanredne nominacije.

Upravljanje i postupci u kriznom stanju

Članak 26.

(1) Tijekom kriznog stanja Operator upravlja skladištem na temelju mjera propisanih Uredbom (EU) 1938/2017 Europskog parlamenta i Vijeća (dalje: Uredba o sigurnosti opskrbe) i propisa donesenih na temelju Uredbe o sigurnosti opskrbe.

(2) Ovisno o tehničkim mogućnostima i raspoloživim skladišnim kapacitetima Operator u okviru svojih odgovornosti poduzima mjere za ublažavanje nastale situacije.

(3) Temeljem Odluke o donošenju plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske Operator izrađuje Plan za krizna stanja, a u uvjetima krizne razine ranog upozorenja, uzbunjivanja i izvanrednog stanja ima obvezu informirati ministarstvo nadležno za energetiku o stanju zaliha plina u skladištu, te provoditi mjere u skladu s nalogom Kriznog tima.

VI. USLUGE OPERATORA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

Članak 27.

U skladu sa Zakonom i odredbama Uredbe (EZ) br. 715/2009 Operator će, pod jednakim uvjetima, Korisnicima ponuditi raspoložive skladišne kapacitete, uzimajući u obzir tehnička ograničenja i sigurnost sustava.

Pregled ponuđenih usluga

Članak 28.

(1) Usluge definirane ovim člankom Operator pruža na temelju Ugovora sklopljenog između Operatora i Korisnika, a pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilima.

(2) Operator Korisnicima nudi sljedeće usluge:

1) standardni paket skladišnog kapaciteta;

2) pojedinačne usluge: stalne i prekidive;

3) nestandardne usluge.

Standardni paket skladišnog kapaciteta

Članak 29.

(1) Standardni paket skladišnog kapaciteta (u daljnjem tekstu: SBU) Operator nudi na godišnjoj razini, a za razdoblje od najviše pet skladišnih godina.

(2) U okviru ugovorenoga SBU-a, a u skladu s pridruženom krivuljom utiskivanja i krivuljom povlačenja, Korisnik ostvaruje pravo na:

– nominaciju ugovorenoga stalnog kapaciteta utiskivanja u ciklusu utiskivanja ili stalnog kapaciteta povlačenja u ciklusu povlačenja ovisno o količini plina evidentiranoj na bilančnom računu Korisnika u određenom trenutku;

– nominaciju do iznosa ugovorenoga maksimalnog kapaciteta utiskivanja ili maksimalnog kapaciteta povlačenja, pri čemu se pravo na korištenje kapaciteta iznad točke na pridruženoj krivulji ostvaruje na prekidivoj osnovi;

– virtualnu nominaciju do iznosa ugovorenoga maksimalnog kapaciteta utiskivanja ili maksimalnog kapaciteta povlačenja, pri čemu se pravo na korištenje tako nominiranog kapaciteta ostvaruje na prekidivoj osnovi i prilikom svakog prihvaćanja nominacija raspodjeljuje Korisnicima prema udjelu pojedine virtualne nominacije u sumi svih virtualnih nominacija.

(3) Odgovarajuća krivulja utiskivanja i krivulja povlačenja sadržana je u Potvrdi o ugovorenoj usluzi koja je prilog i sastavni dio Ugovora svakog Korisnika.

(4) Ugovoreni radni volumen je maksimalna količina prirodnog plina izražena u kWh, koja se može uskladištiti tijekom trajanja ugovorene usluge.

(5) Ugovoreni dnevni kapacitet utiskivanja je maksimalna količina plina izražena u kWh/dan, koja se može utisnuti u plinskom danu pod uvjetima iz članka 20. stavka 2. ovih Pravila, ovisno o trenutačnoj količini uskladištenog plina svakoga pojedinog Korisnika, što je definirano Potvrdom o ugovorenoj usluzi.

(6) Ugovoreni dnevni kapacitet povlačenja je maksimalna količina plina izražena u kWh/dan, koja se može povući u plinskom danu pod uvjetima iz članka 20. stavka 1. ovih Pravila, ovisno o trenutačnoj količini uskladištenog plina svakoga pojedinog Korisnika, što je definirano Potvrdom o ugovorenoj usluzi.

Pojedinačne usluge

Članak 30.

Tijekom skladišne godine, a radi optimizacije korištenja skladišta, Operator može nuditi i pojedinačne usluge koje mogu biti stalne ili prekidive.

Članak 31.

(1) Operator može pružati sljedeće pojedinačne stalne usluge zakupa:

– stalnog radnog volumena;

– stalnog kapaciteta utiskivanja;

– stalnog kapaciteta povlačenja.

(2) Dodatno ugovorena stalna pojedinačna usluga zakupa radnog volumena ne mijenja početnu vrijednost ranije ugovorenoga maksimalnog dnevnog kapaciteta utiskivanja ili maksimalnoga dnevnog kapaciteta povlačenja.

(3) Nakon ugovaranja pojedinačne usluge zakupa stalnog radnog volumena, Operator postojećem Korisniku ažurira izvorne krivulje ovisnosti kapaciteta povlačenja i kapaciteta utiskivanja o obujmu plina uskladištenog u određenom trenutku, te se isto definira u novoj Potvrdi o ugovorenoj usluzi.

(4) Dodatno ugovorena pojedinačna usluga zakupa stalnog kapaciteta utiskivanja i/ili stalnog kapaciteta povlačenja mijenja početnu vrijednost ranije ugovorenoga dnevnog kapaciteta utiskivanja i/ili dnevnog kapaciteta povlačenja.

(5) Nakon ugovaranja pojedinačne usluge zakupa stalnog kapaciteta utiskivanja i/ili stalnog kapaciteta povlačenja, Operator postojećem Korisniku ažurira izvorne krivulje ovisnosti kapaciteta utiskivanja i/ili kapaciteta povlačenja o uskladištenom obujmu plina u određenom trenutku, te se isto definira u novoj Potvrdi o ugovorenoj usluzi.

(6) Zbog ograničavajućih tehničkih parametara sustava skladišta plina, Operator ugovaranje pojedinačne usluge zakupa stalnog kapaciteta utiskivanja i/ili pojedinačne usluge zakupa stalnog kapaciteta povlačenja može uvjetovati ugovaranjem pojedinačne usluge zakupa stalnog radnog volumena u određenim omjerima koje će Operator objaviti prilikom objave raspoloživih kapaciteta pojedinačnih stalnih usluga.

Članak 32.

(1) Operator postojećim Korisnicima pruža sljedeće pojedinačne prekidive usluge zakupa:

– prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja na dnevnoj razini;

– prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini.

(2) Ugovaranjem prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja i/ili nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini Korisnik ostvaruje pravo na nominaciju neugovorenih kapaciteta utiskivanja i/ili neugovorenih kapaciteta povlačenja.

(3) Operator ima pravo prekinuti ili ograničiti pružanje pojedinih prekidivih usluga.

(4) Pravo na korištenje prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja ili prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini Operator će dodijeliti nakon prihvaćanja nominacija za korištenje ugovorenih stalnih usluga.

Cijena standardnih usluga

Članak 33.

(1) Naknade za korištenje sustava skladišta plina određene su Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina.

(2) Usluge iz članka 28. stavka 2. podstavka 1. i podstavka 2. ovih Pravila Operator obračunava na temelju Odluke o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina.

Nestandardne usluge

Članak 34.

Operator pruža sljedeće nestandardne usluge:

– prodaja nepovučenog plina po nalogu indosatara imatelja skladišnice (založnice ili priznanice) ili po isteku ili raskidu Ugovora;

– izvanredno ispitivanje ispravnosti plinomjera ili druge mjerne opreme kod ovlaštenog mjeritelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo u skladu s propisima iz područja zakonskog mjeriteljstva;

– ispitivanje kvalitete plina na zahtjev korisnika sustava skladišta plina;

– izdavanje skladišnice (založnice i/ili priznanice);

– mjesečna naknada za izvještavanje ACER-a o dnevnoj količini plina u skladištu prema odredbama REMIT-a;

– prijenos skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu – naknada prodavatelja;

– prijenos skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu – naknada kupca;

– evidentiranje trgovine uskladištenim plinom korisniku sustava sklaidšta plina prodavatelju plina;

– evidentiranje trgovine uskladištenim plinom korisniku sustava sklaidšta plina kupcu plina;

– pristup informacijskoj platformi i otvaranje bilančnog računa kupcu skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o skladištenju plina;

– mjesečna naknada za vođenje bilančnog računa kupcu skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o skladištenju.

Cijena nestandardnih usluga

Članak 35.

(1) Cjenik nestandardnih usluga odlukom donosi Agencija u skladu s Metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom.

(2) Nestandardne usluge iz članka 34. ovih Pravila Operator obračunava po cjeniku nestandardnih usluga važećem u trenutku pružanja nestandardne usluge.

(3) Račun za obavljene nestandardne usluge Operator dostavlja Korisniku najkasnije do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, a Korisnik ga je dužan platiti najkasnije do 25. dana u mjesecu izdavanja računa.

VII. UGOVORNI ODNOSI I OPĆI UVJETI KORIŠTENJA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

Članak 36.

(1) Operator će u pisanom obliku sklopiti Ugovor s energetskim subjektom koji na temelju Zakona ima pravo pristupa skladištu, a kojemu je standardni paket skladišnog kapaciteta dodijeljen u skladu s ovim Pravilima.

(2) Operator će u pisanom obliku sklopiti Ugovor s Korisnikom čiji je zahtjev za ugovaranjem pojedinačne usluge prihvaćen u skladu s ovim Pravilima.

(3) Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka, s Korisnikom s kojim već ima sklopljen važeći Ugovor, Operator neće sklapati novi Ugovor vezan uz ugovaranje pojedinačne usluge ili prijenos Ugovora, već će isto definirati Potvrdom/Potvrdama o ugovorenoj usluzi.

Ugovor o skladištenju plina

Članak 37.

(1) Ugovorom će Operator i Korisnik regulirati predmet, trajanje Ugovora i ostala međusobna prava i obveze ugovornih strana.

(2) Sastavni dijelovi Ugovora su:

– opći uvjeti korištenja sustava skladišta plina;

– Potvrde o ugovorenoj usluzi.

(3) Tipski ugovor o skladištenju plina Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(4) Opći uvjeti korištenja sustava skladišta plina nalaze se u Prilogu 1. ovih Pravila.

(5) Potvrdom o ugovorenoj usluzi između ostaloga definiraju se:

– vrsta usluge;

– trajanje usluge;

– ugovoreni skladišni kapacitet;

– potrebni instrumenti osiguranja plaćanja.

Članak 38.

Na Ugovor se primjenjuju ova Pravila i drugi zakonski te podzakonski propisi i akti koji uređuju tržište plina.

VIII. REZERVACIJA I KORIŠTENJE KAPACITETA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

Članak 39.

Ukoliko Ugovorom nije regulirano drugačije, nakon ugovaranja usluge skladištenja Korisnik je dužan rezervirati kapacitet za izlaz iz transportnog sustava koji je ujedno i ulaz u skladište, kao i kapacitet za ulaz u transportni sustav koji je ujedno i izlaz iz skladišta.

Rezervacija standardnog paketa skladišnog kapaciteta

Članak 40.

(1) Energetski subjekt koji na temelju Zakona ostvaruje pravo na pristup skladištu (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnosi Operatoru zahtjev za rezervaciju standardnog paketa skladišnog kapaciteta (u daljnjem tekstu: zahtjev za rezervaciju SBU-a).

(2) Zahtjev za rezervaciju SBU-a podnosi se na godišnjoj razini, za razdoblje od najmanje jedne skladišne godine i najviše pet skladišnih godina.

(3) Zahtjev za rezervaciju SBU-a na godišnjoj razini Operator zaprima do 05. lipnja tekuće skladišne godine za sljedeću skladišnu godinu ili sljedeće skladišne godine.

(4) Zahtjev za rezervaciju SBU-a podnosi se na obrascu kojeg Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(5) Dostava zahtjeva za rezervaciju SBU-a obvezujuća je ponuda podnositelja zahtjeva za ugovaranje usluge SBU-a.

(6) Zahtjev za rezervaciju SBU-a osobito sadržava:

– naziv podnositelja zahtjeva, uključujući službene i operativne kontakte;

– zahtijevani broj SBU-a za svaku skladišnu godinu za koju se zahtjev podnosi;

– vremensko razdoblje za koje se zahtjev odnosi.

(7) Uz zahtjev za rezervaciju SBU-a potrebno je priložiti:

– izvod iz sudskog registra ili odgovarajući dokaz da je osoba ovlaštena djelovati u ime podnositelja zahtjeva;

– kopiju važeće dozvole za obavljanje energetske djelatnosti kojom ostvaruje pravo pristupa skladištu;

– obrazac o bonitetu BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana za tvrtke sa sjedištem u RH;

– iznimno od podstavka 3. ovog stavka, za tvrtke sa sjedištem izvan RH, po sudskom tumaču ovjerene prijevode na hrvatski jezik financijskih izvješća za protekle tri godine ili drugih relevantnih dokaza financijske sposobnosti sukladno propisima države sjedišta podnositelja;

– dokaz o uplati novčanog pologa ili bankovnu garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 10% vrijednosti usluge skladištenja iz dostavljenog zahtjeva, s tim da iznos ne može biti manji od 100.000,00 kn niti veći od 1.300.000,00 kn, koju će Operator vratiti podnositelju zahtjeva nakon obostrano potpisanog Ugovora o skladištenju.

– iznimno od podstavka 5. ovog stavka, samo u slučaju prethodne pisane suglasnosti Operatora, podnositelj zahjeva može dostaviti i običnu zadužnicu koju će Operator vratiti podnositelju nakon obostrano potpisanog Ugovora o skladištenju.

(8) Iznimno od odredbi stavka 2. i stavka 3. ovog članka, te članka 29. stavak 1. Pravila, u slučaju da Operator na raspolaganju ima neraspoređenih/neugovorenih SBU-a ili u slučaju izvanrednih okolnosti kao što je raskid Ugovora odnosno nastupanje pravnih posljedica koje dovode do prestanka Ugovora, Operator može objaviti informaciju o ponudi raspoloživih SBU-a i izvan definiranih rokova uz koju je obvezan objaviti: rok na koji nudi uslugu SBU-a, rok zaprimanja zahtjeva za rezervaciju istih te rok za dostavljanje obavijesti o broju dodjeljenih SBU-a na temelju pristiglih zahtjeva.

(9) Operator će odbaciti zahtjeve za rezervaciju SBU-a kojima nisu priloženi dokumenti iz stavka 7. ovog članka ili zahtjeve koji su dostavljeni nakon propisanog roka.

(10) U postupku raspodjele na temelju Priloga 2 ovih Pravila, pojedini podnositelj zahtjeva može sudjelovati samo s jednim zahtjevom za rezervaciju SBU-a.

(11) U slučaju da podnositelj zahtjeva Operatoru dostavi više od jednog zahtjeva za rezervaciju SBU-a, važećim će se smatrati zadnji u roku zaprimljeni zahtjev za rezervaciju SBU-a.

Rezervacija stalnih pojedinačnih usluga

Članak 41.

(1) Operator na svojoj internetskoj stranici objavljuje sve potrebne informacije o stalnim pojedinačnim uslugama koje namjerava ponuditi:

– opis ponuđene usluge;

– početak i razdoblje tijekom kojega se nudi pojedina usluga;

– postupak rezervacije;

– pravila raspodjele.

(2) Ako Operator namjerava ponuditi stalne pojedinačne usluge na godišnjoj razini, potrebne će informacije objaviti najkasnije do 10. rujna tekuće skladišne godine za sljedeću skladišnu godinu.

(3) Ako Operator namjerava ponuditi stalne pojedinačne usluge na mjesečnoj razini, potrebne će informacije objaviti najkasnije do petog dana tekućeg mjeseca za sljedeći mjesec, odnosno sljedeće mjesece do kraja skladišne godine.

(4) Ako Operator namjerava ponuditi stalne pojedinačne usluge na dnevnoj razini, potrebne će informacije objaviti najkasnije do 9:00 sati u tekućem danu za sljedeći dan, odnosno sljedeće dane do kraja mjeseca.

(5) Zahtjev za rezervaciju ponuđene stalne pojedinačne usluge na godišnjoj razini Operator zaprima do 25. rujna tekuće skladišne godine za sljedeću skladišnu godinu.

(6) Zahtjev za rezervaciju ponuđene stalne pojedinačne usluge na mjesečnoj razini Operator zaprima do desetog dana u tekućem mjesecu za sljedeći mjesec ili sljedeće mjesece, a najduže za razdoblje do kraja skladišne godine.

(7) Zahtjev za rezervaciju ponuđene stalne pojedinačne usluge na dnevnoj razini Operator zaprima do 9:30 sati u tekućem danu za sljedeći plinski dan.

(8) Zahtjev za rezervaciju stalne pojedinačne usluge za neradni i prvi sljedeći radni dan iza neradnog dana podnosi se tijekom radnog dana koji neposredno prethodi neradnom danu.

(9) Iznimno od rokova definiranih ovim člankom, u slučaju da Operator na raspolaganju ima neraspoređenih/neugovorenih pojedinačnih stalnih usluga ili u slučaju izvanrednih okolnosti kao što je raskid Ugovora odnosno nastupanje pravnih posljedica koje dovode do prestanka Ugovora, Operator može objaviti informaciju o ponudi stalnih pojedinačnih usluga i izvan definiranih rokova uz koju je obvezan objaviti i rok zaprimanja zahtjeva za rezervaciju istih, te rok za dostavljanje obavijesti o broju dodjeljenih stalnih pojedinačnih usluga na temelju pristiglih zahtjeva.

Članak 42.

(1) Zahtjev za rezervaciju stalne pojedinačne usluge iz članka 31. ovih Pravila podnosi se na obrascu kojeg Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(2) Zahtjev za rezervaciju stalne pojedinačne usluge obvezujuća je ponuda podnositelja zahtjeva za ugovaranje tražene stalne pojedinačne usluge.

(3) Zahtjev za rezervaciju stalne pojedinačne usluge sadržava:

– naziv podnositelja zahtjeva, uključujući službene i operativne kontakte;

– vremensko razdoblje za koje se podnosi zahtjev;

– zahtijevani radni volumen izražen u kWh;

– zahtijevani kapacitet utiskivanja izražen u kWh/dan;

– zahtijevani kapacitet povlačenja izražen u kWh/dan.

(4) Podnositelji zahtjeva za rezervaciju stalne pojedinačne usluge koji nisu u ugovornom odnosu s Operatorom dužni su u trenutku podnošenja zahtjeva uz njega priložiti dokumentaciju iz članka 40. stavka 7. ovih Pravila.

(5) Operator će odbaciti zahtjeve za rezervaciju stalnih pojedinačnih usluga kojima nisu priloženi dokumenti iz članka 40. stavka 7. i zahtjeve koji su zaprimljeni nakon roka propisanog ovim Pravilima.

Rezervacija prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja ili prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini

Članak 43.

(1) Zahtjev za rezervaciju prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja ili prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini podnosi se na obrascu kojeg Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(2) Korisnik koji želi koristiti prekidivi nenominirani kapacitet utiskivanja ili prekidivi nenominirani kapacitet povlačenja na dnevnoj razini, podnosi zahtjev za rezervaciju istoga za razdoblje koje navede u zahtjevu, a najdulje do isteka ugovorene usluge SBU-a.

(3) Korisnik koji želi koristiti prekidivi nenominirani kapacitet utiskivanja ili prekidivi nenominirani kapacitet povlačenja na dnevnoj razini, može zahtjev za rezervaciju podnijeti u bilo kojem trenutku ako Ugovorom već ima ugovoren standardni paket skladišnog kapaciteta.

(4) Kako bi se provela procedura ugovaranja, zahtjev za rezervaciju prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja ili prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini Korisnik mora podnijeti najmanje dva radna dana prije početka korištenja tražene usluge.

(5) Dostava zahtjeva za rezervaciju prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja ili prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini obvezujuća je ponuda Korisnika za ugovaranje usluge prekidivoga nenominiranog kapaciteta.

(6) Iznimno, u slučaju prestanka važenja Ugovora, Potvrda o ugovaranju prekidivog kapaciteta povlačenja na snazi je i za vrijeme naknadno ostavljenog roka, koji je Operator dao Korisniku da povuče uskladištenu količinu plina po Ugovoru koji je prestao važiti.

Raspodjela standardnih paketa skladišnog kapaciteta

Članak 44.

(1) Operator će raspoložive SBU-e raspodijeliti podnositeljima zahtjeva za rezervaciju SBU-a, na način propisan Postupkom raspodjele standardnih paketa skladišnog kapaciteta koji je sastavni dio i Prilog 2 ovih Pravila.

(2) Nakon provedenog postupka raspodjele SBU-a, Operator je dužan podnositelja zahtjeva za rezervaciju SBU-a na godišnjoj i višegodišnjoj razini obavijestiti o broju SBU-a koji su mu dodijeljeni na temelju zaprimljenog zahtjeva i to najkasnije do 20. lipnja tekuće skladišne godine.

(3) Operator će uz obavijest o raspodjeli SBU-a, Korisniku dostaviti i Ugovor s pripadajućom Potvrdom o ugovorenoj usluzi, koje je podnositelj zahtjeva za rezervaciju SBU-a dužan potpisati i vratiti Operatoru u roku od 10 dana od dana zaprimanja.

(4) Ako ostane neraspodijeljenih SBU-a na godišnjoj razini, ili Operator ponuđeni Ugovor za ugovaranje usluge SBU-a zajedno sa traženim sredstvima osiguranja plaćanja ne zaprimi u propisanom roku, Operator može navedene kapacitete ponuditi na tržištu u skladu s člankom 40. stavak 8. Pravila ili kao stalne pojedinačne usluge ili kao paket novih proizvoda.

(5) Operator je o rezultatima raspodjele SBU-a dužan obavijestiti Agenciju.

Raspodjela stalnih pojedinačnih usluga

Članak 45.

(1) Nakon ugovaranja SBU-a, na temelju zaprimljenih zahtjeva za rezervaciju stalnih pojedinačnih usluga dostavljenih u skladu s odredbama članka 42. ovih Pravila, Operator obavlja raspodjelu stalnih pojedinačnih usluga.

(2) Nakon raspodjele, Operator je podnositelja zahtjeva za rezervaciju stalne pojedinačne usluge na godišnjoj razini dužan obavijestiti o njemu dodijeljenim stalnim pojedinačnim uslugama za sljedeću skladišnu godinu, te mu u slučaju ugovaranja dostaviti Ugovor i/ili Potvrdu o ugovorenoj usluzi najkasnije do 15. listopada tekuće skladišne godine.

(3) Nakon raspodjele, Operator je podnositelja zahtjeva za rezervaciju stalne pojedinačne usluge na mjesečnoj razini dužan obavijestiti o njemu dodijeljenim stalnim pojedinačnim uslugama za sljedeći mjesec ili sljedeće mjesece, te mu u slučaju ugovaranja dostaviti Ugovor i/ili Potvrdu o ugovorenoj usluzi najkasnije do 15. dana tekućeg mjeseca.

(4) Nakon raspodjele, Operator je podnositelja zahtjeva za rezervaciju stalne pojedinačne usluge na dnevnoj razini dužan obavijestiti o njemu dodijeljenim stalnim pojedinačnim uslugama za sljedeći dan ili sljedeće dane, te mu u slučaju ugovaranja dostaviti i/ili Potvrdu o ugovorenoj usluzi najkasnije do 10:00 sati tekućeg dana.

(5) Operator je o raspodjeli stalnih pojedinačnih usluga dužan obavijestiti Agenciju.

Raspodjela prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja i kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini

Članak 46.

(1) Operator dodjeljuje prekidivi nenominirani kapacitet utiskivanja ili nenominirani kapacitet povlačenja na dnevnoj razini svakom Korisniku koji je podnio zahtjev za ugovaranje usluge prekidivog kapaciteta pod uvjetom da Korisnik ima ugovoren SBU ili stalnu pojedinačnu uslugu zakupa radnog volumena.

(2) Operator je dužan naredni radni dan nakon zaprimanja zahtjeva obavijestiti Korisnika o dodjeli prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja ili prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini te mu u slučaju da već ima ugovorenu uslugu SBU-a, pri tome dostaviti i Potvrdu o ugovorenoj usluzi.

(3) Na temelju Potvrde o ugovorenoj usluzi Korisnik ostvaruje pravo na nominaciju prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja ili prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini.

Tjedne najave korisnika sustava skladišta plina

Članak 47.

(1) Korisnik je dužan do četvrtka do 12:00 sati putem informacijske platforme Operatora dostaviti tjednu najavu u kojoj će nominirati očekivane potrebne količine plina koje namjerava preuzeti iz ili predati u skladište svakog dana sljedećeg tjedna.

(2) U slučaju značajnih promjena očekivanih potreba u sljedećem tjednu Korisnik je dužan ažurirati dostavljene podatke tjedne najave.

(3) U slučaju potrebe Operator može zatražiti i izvanrednu dostavu tjedne najave.

(4) Nominacije iz tjedne najave moguće je mijenjati bez ograničenja do plinskog dana D-1, a nakon toga u skladu s rokovima iz članka 49. ovih Pravila.

Nominacija korištenja kapaciteta sustava skladišta plina

Članak 48.

(1) Nominacije korištenja ugovorenih skladišnih kapaciteta moguće su u skladu s Ugovorom i Potvrdama o ugovorenoj usluzi, a sukladno postupcima propisanim ovim Pravilima.

(2) Operator prije potvrđivanja nominacije na početku svakog plinskog sata provodi slijedeće aktivnost na temelju kojih prihvaća, ograničava ili odbija zaprimljene satne nominacije:

– postupak provjere načina rada u skladu s odredbama članka 20. ovih Pravila;

– postupak provjere usklađenosti nominacija i tehničkoga skladišnog kapaciteta;

– postupak provjere kapaciteta pri kojem se provjerava jesu li nominacije u skladu s Ugovorom i Potvrdama o ugovorenoj usluzi;

– izračun stalnog satnog kapaciteta utiskivanja odnosno stalnog kapaciteta povlačenja na temelju ovisnosti o uskladištenoj energiji plina u tom trenutku.

(3) Ako zbroj svih satnih nominacija Korisnika prelazi tehnički skladišni kapacitet, Operator proporcionalno smanjuje zaprimljene nominacije na prekidivoj osnovi ovim redoslijedom:

– nominacije zaprimljene na temelju ugovaranja usluge prekidivih nenominiranih kapaciteta utiskivanja ili prekidivih nenominiranih kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini;

– nominacije zaprimljene na temelju ugovaranja SBU-a i stalnih pojedinačnih usluga.

Članak 49.

(1) U slučaju namjere korištenja skladišta, Korisnik je dužan Operatoru svakodnevno dostavljati nominaciju za utiskivanje ili povlačenje plina. Nominacija mora sadržavati planiranu dnevnu količinu plina u kWh, razrađenu za svaki sat za naredni plinski dan.

(2) Nominacija iz stavka 1. ovoga članka ne može biti veća od zbroja ugovorenih kapaciteta iz svih Potvrda o ugovorenoj usluzi važećih za taj plinski dan.

(3) Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka, Korisnik ima pravo na nominaciju kapaciteta utiskivanja ili nominaciju kapaciteta povlačenja iznad ugovorenih kapaciteta ako je ugovorio uslugu korištenja prekidivih nenominiranih kapaciteta utiskivanja, odnosno prekidivih nenominiranih kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini.

(4) Kada je skladište u ciklusu povlačenja, Korisnik može nominirati virtualno utiskivanje, a korištenje skladišta na temelju takve virtualne nominacije utiskivanja je na prekidivoj osnovi i ovisi o sumi nominacija povlačenja u trenutku obrade i prihvaćanja virtualne nominacije. Ako zbroj svih virtualnih nominacija utiskivanja prelazi sumu nominacija povlačenja, Operator prilikom svakog prihvaćanja virtualnih nominacija proporcionalno smanjuje sve zaprimljene virtualne nominacije utiskivanja tako da njihova suma ne može biti veća od iznosa sume nominacija povlačenja.

(5) Kada je skladište u ciklusu utiskivanja, Korisnik može nominirati povlačenje, a korištenje skladišta na temelju takve virtualne nominacije povlačenja je na prekidivoj osnovi i ovisi o sumi nominacija utiskivanja u trenutku obrade i prihvaćanja virtualne nominacije. Ako zbroj svih virtualnih nominacija povlačenja prelazi sumu nominacija utiskivanja, Operator prilikom svakog prihvaćanja virtualne nominacije povlačenja proporcionalno smanjuje sve zaprimljene virtualne nominacije povlačenja tako da njihova suma ne može biti veća od iznosa sume nominacija utiskivanja.

(6) Korisnik je dužan Operatoru dostaviti nominaciju za sljedeći plinski dan D do 11:30 sati tekućeg dana.

(7) Korisnik ima pravo dostavljenu nominaciju iz stavka 6. ovog članka izmijeniti putem sljedećih renominacija:

– prvom renominacijom koja se na informacijskoj platformi Operatora može zabilježiti u plinskom danu D-1 u razdoblju od 16:00 do 22:15 sati, mogu se promijeniti podaci za cijeli plinski dan D, to jest za razdoblje koje traje od 06:00 do 06:00 sati plinskog dana D;

– drugom renominacijom, koja se na informacijskoj platformi Operatora može zabilježiti u plinskom danu D u razdoblju od 07:10 do 08:20 sati, mogu se promijeniti nominirani podaci za razdoblje koje traje od 11:00 do 06:00 sati plinskog dana D;

– trećom renominacijom, koja se na informacijskoj platformi Operatora može zabilježiti u plinskom danu D u razdoblju od 09:10 do 10:20 sati, mogu se promijeniti nominirani podaci za razdoblje koje traje od 13:00 do 06:00 sati plinskog dana;

– četvrtom renominacijom, koja se na informacijskoj platformi Operatora može zabilježiti u plinskom danu D u razdoblju od 11:10 do 12:20 sati, mogu se promijeniti nominirani podaci za razdoblje koje traje od 15:00 do 06:00 sati plinskog dana D.

– petom renominacijom, koja se na informacijskoj platformi Operatora može zabilježiti u plinskom danu D u razdoblju od 13:10 do 14:20 sati, mogu se promijeniti nominirani podaci za razdoblje koje traje od 17:00 do 06:00 sati plinskog dana D.

– šestom renominacijom, koja se na informacijskoj platformi Operatora može zabilježiti u plinskom danu D u razdoblju od 15:10 do 16:20 sati, mogu se promijeniti nominirani podaci za razdoblje koje traje od 19:00 do 06:00 sati plinskog dana D.

– sedmom renominacijom, koja se na informacijskoj platformi Operatora može zabilježiti u plinskom danu D u razdoblju od 17:10 do 18:20 sati, mogu se promijeniti nominirani podaci za razdoblje koje traje od 21:00 do 06:00 sati plinskog dana D.

– osmom renominacijom koja se na informacijskoj platformi Operatora može zabilježiti u plinskom danu D u razdoblju od 18:50 do 19:20 sati, mogu se promijeniti nominirani podaci za razdoblje koje traje od 22:00 do 06:00 sati plinskog dana D.;

– devetom renominacijom, koja se na informacijskoj platformi Operatora može zabilježiti u plinskom danu D u razdoblju od 20:10 do 21:20 sati, mogu se promijeniti nominirani podaci za razdoblje koje traje od 24:00 do 06:00 sati plinskog dana D;

– tijekom plinskog dana D moguće su i izvanredne renominacije u razdoblju između 22:00 i 03:00 sata ukoliko su ispunjeni uvjeti definirani ovim Pravilima, a zatvaranje izvanrednog renominacijskog razdoblja bit će najdulje 30 minuta nakon otvaranja.

(8) Korisnik tijekom plinskog dana D u rokovima definiranim stavkom 7. ovog članka može promijeniti smjer nominacije iz povlačenja u utiskivanje i obrnuto.

(9) Nakon isteka roka za zaprimanje nominacija/renominacija iz stavka 6. i 7. ovog članka Operator u roku od 25 minuta obavještava Korisnika i operatora transportnog sustava o iznosu prihvaćenih nominacija.

(10) Iznimno od stavka 9. ovog članka, u slučaju da Operator po isteku pojedinog renominacijskog razdoblja dostavi više obavijesti o iznosu prihvaćenih nominacija važeća je zadnja dostavljena obavijest.

(11) Nominacija odnosno renominacija koju zadnju prihvati Operator postaje obvezujuća i za Korisnika i za Operatora.

(12) Kod svake promjene ciklusa rada skladišta, sve zaprimljene nominacije Korisnika biti će brisane u skladu s odredbom članka 17. stavak 11. ovih Pravila.

(13) Razmjena svih informacija vezanih uz ovaj članak obavlja se posredstvom elektroničke pošte i/ili informacijske platforme Operatora.

Članak 50.

(1) U slučaju izvanrednog poremećaja u radu skladišta, Operator će odmah o tome obavijestiti operatora povezanog sustava, operatora tržišta plina i Korisnike na koje poremećaj ima utjecaja te im u slučaju propisanom Pravilima omogućiti i izvanrednu renominaciju.

(2) Rok za renominaciju iz stavka 1. ovoga članka određuje Operator.

IX. TRGOVANJE PLINOM I KAPACITETIMA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

Članak 51.

(1) Korisnici imaju pravo:

– trgovati na sekundarnom tržištu prethodno ugovorenim uslugama s onim energetskim subjektima koji na temelju Zakona o tržištu plina imaju pravo pristupa skladištu;

– trgovati plinom u skladištu.

(2) Usluge vezane uz trgovanje na sekundarnom tržištu Operator naplaćuje prema objavljenom cjeniku nestandardnih usluga Operatora.

(3) Korisnici svoja prava i obveze vezane uz trgovinu na sekundarnom tržištu uređuju međusobnim ugovorima.

Oglašavanje ponude i potražnje za kapacitetima sustava skladišta plina na sekundarnom tržištu

Članak 52.

(1) Operator će na svojoj internetskoj stranici omogućiti objavu ponude i potražnje za uslugama, odnosno kapacitetima kojima se trguje na sekundarnom tržištu.

(2) Obrasce za ponudu, potražnju i trgovanje na sekundarnom tržištu skladišnih kapaciteta propisuje Operator, a osobito sadrže ove podatke:

– naziv prodavatelja ili kupca skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu;

– vrstu i opseg usluge koja se prodaje i kupuje;

– vremensko razdoblje na koje se prodaje i kupuje skladišni kapacitet na sekundarnom tržištu.

(3) Zaprimljene obrasce ponude i potražnje Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici prvoga radnog dana nakon zaprimanja uredno ispunjenog obrasca.

(4) Ponudu i potražnju za skladišnim kapacitetima na sekundarnom tržištu Korisnici mogu oglašavati i na informacijskoj platformi Operatora.

Trgovanje kapacitetima sustava skladišta plina na sekundarnom tržištu

Članak 53.

(1) Korisnik može, u cijelosti ili djelomično, na sekundarnom tržištu prodati kupljene usluge odnosno kapacitete ili kupiti usluge odnosno kapacitete od drugog Korisnika, samo uz suglasnost Operatora. Pri tome se kod trgovanja uslugom SBU-a, može trgovati samo cijelim brojem zakupljenih SBU-a.

(2) Pri prodaji skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu obveze Korisnika na temelju Ugovora ostaju nepromijenjene, odnosno on i nadalje ostaje ugovorna strana te nositelj svih prava i svih obveza iz sklopljenog Ugovora, osim prava korištenja prodanih skladišnih kapaciteta.

(3) Nakon dogovora o trgovini na sekundarnom tržištu sudionici trgovanja su dužni od Operatora zatražiti suglasnost putem Obrasca 3 – Suglasnost na trgovanje uslugama na sekundarnom tržištu, objavljenog na internetskoj stranici Operatora, http://www.psp.hr/4-2-sekundarno-trziste, a kojega su dužne potpisati ovlaštene osobe kupca i prodavatelja skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu. Neradnim danom Korisnik može elektroničkom poštom dostaviti presliku obostrano ovjerenog i potpisanog obrasca uz uvjet dostave izvornika prvi naredni radni dan.

(4) Zahtjev iz stavka 3. ovog članka smatra se zahtjevom za nestandardnim uslugama Operatora prema cjeniku nestandardnih usluga Operatora.

(5) Nakon suglasnosti Operatora po zaprimljenom obostrano potpisanom obrascu iz stavka 3. ovog članka, transakcija trgovanja na sekundarnom tržištu koja je zabilježena od prodavatelja a od kupca prihvaćena na informacijskoj platformi Operatora, bit će provedena naredni plinski dan.

(6) Ažuriranje bilančnih računa Korisnika, na temelju prodaje plina u skladu s Pravilima prodaje uskladištenog plina u otvorenom postupku, koja su sastavni dio i Prilog 3. ovih Pravila, nema utjecaja na iznos ugovorenog radnog volumena, kapaciteta povlačenja i/ili kapacita utiskivanja po sklopljenom Ugovoru.

Članak 54.

(1) Korisnik može na sekundarnom tržištu prodati samo uslugu ugovorenu na primarnom tržištu.

(2) Kupac skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu na osnovi kupljenog kapaciteta ne stječe status Korisnika, nego ostvaruje pravo korištenja kupljenog kapaciteta.

(3) Kupac skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu na osnovi kupljenog kapaciteta ima pravo na nominaciju u iznosu kupljenog kapaciteta, a prodavatelju skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu za isti se iznos smanjuje pravo nominacije.

(4) Operator vodi poseban bilančni račun za kupca kapaciteta na sekundarnom tržištu, ako on nije Korisnik na primarnom tržištu.

(5) Naknade sudionicima trgovanja na sekundarnom tržištu obračunavaju se prema cjeniku nestandardnih usluga Operatora.

(6) U slučaju da Ugovor na primarnom tržištu bude prijevremeno raskinut iz bilo kojeg razloga, automatizmom se raskida i ugovor sklopljen na sekundarnom tržištu.

(7) U slučaju da kupcu na sekundarnom tržištu nakon isteka prava korištenja kapaciteta kupljenih na sekundarnom tržištu na bilančnom računu ostane zabilježena određena količina nepovučenog plina, isti će biti prodan u skladu s Pravilima prodaje uskladištenog plina u otvorenom postupku iz Priloga 3 ovih Pravila.

Članak 55.

(1) Operator ima pravo odbiti trgovanje na sekundarnom tržištu, osobito ako zahtjev nije tehnički izvediv ili uzrokuje promjene u izvornom odnosu tehničkih parametara pojedine usluge te ako je protivan ovim Pravilima i/ili drugim zakonskim propisima.

(2) Operator je dužan o uskraćivanju suglasnosti za trgovanje na sekundarnom tržištu pisanim putem u roku od dva dana od dana primanja zahtjeva za suglasnost na objavljenom obrascu Operatora, obavijestiti podnositelje zahtjeva te navesti razlog odbijanja.

Prijenos ugovora o skladištenju

Članak 56.

(1) Prijenosom Ugovora Korisnik uz suglasnost Operatora djelomično ili u cijelosti prenosi svoja prava i obveze iz sklopljenog Ugovora na drugog Korisnika ili treću stranu koja postaje Korisnik i ugovorna strana predmetnog Ugovora.

(2) Korisnik uz suglasnost Operatora svoja prava i obveze iz Ugovora može prenijeti na drugog Korisnika ili treću stranu i na kraći rok od onog iz Ugovora, pri čemu Korisnik ostaje u ugovornom odnosu za preostalo ugovorno razdoblje.

(3) Kod usluge SBU-a, moguć je prijenos samo cijelog broja SBU-a.

(4) Operator može uskratiti suglasnost na sklapanje ugovora o prijenosu ugovora o skladištenju plina u ovim slučajevima:

– ukoliko prijedlog ugovora o prijenosu ugovora o skladištenju plina nije u skladu s ovim Pravilima;

– ako neka od ugovornih strana ne ispunjava propisane zakonske uvjete za Korisnika;

– u slučaju dospjeloga nepodmirenog duga neke od ugovornih strana prema Operatoru;

– u slučaju da neka od ugovornih strana iz ugovora o prijenosu ugovora ne dostavi Operatoru tražene podatke o bonitetu sukladno članku 40. stavak 7. ovih Pravila, te sredstva osiguranja plaćanja sukladno članku 9. Priloga 1. ovih Pravila.

Prijenos vlasništva i trgovanje plinom u skladištu

Članak 57.

(1) Korisnici odnosno vlasnici uskladištenog plina mogu trgovati uskladištenim plinom evidentiranim na njihovom bilančnom računu.

(2) Korisnicima je oglašavanje ponude i potražnje za plinom te trgovanje uskladištenim plinom omogućeno putem informacijske platforme Operatora.

(3) Korisnici odgovaraju za posljedice nastale unosom podataka od strane autoriziranih osoba Korisnika informacijske platforme.

(4) Nakon dogovora o trgovanju plinom, Korisnici su dužni najmanje jedan dan prije datuma evidentiranja transakcije odnosno ažuriranja stanja na bilančnim računima Korisnika, Operatoru dostaviti obostrano potpisan nalog za evidentiranje promjene vlasništva nad uskladištenim plinom. Obrazac 4 – Nalog za evidentiranje promjene vlasništva nad uskladištenim plinom, objavljen je na internetskoj stranici Operatora, http://www.psp.hr/4-2-sekundarno-trziste. Temeljem istoga će Operator dati svoju suglasnost na transakciju koju su prethodno odobrili Korisnici putem informacijske platforme Operatora. Neradnim danom Korisnik može elektroničkom poštom dostaviti presliku obostrano ovjerenog i potpisanog obrasca uz uvjet dostave izvornika prvi naredni radni dan.

(5) Nakon dostave naloga za evidentiranje promjene vlasništva nad uskladištenim plinom, Korisnici su dužni putem informacijske platforme Operatora zabilježiti transakciju trgovanja plinom u skladištu.

(6) Dostava naloga iz stavka 4. ovog članka smatra se zahtjevom Korisnika za nestandardnim uslugama Operatora u skladu s cjenikom nestandardnih usluga.

(7) Obrazac naloga za evidentiranje promjene vlasništva nad uskladištenim plinom propisuje Operator i objavljuje ga na svojoj internetskoj stranici.

(8) Nakon zaprimanju naloga iz stavka 4. ovog članka Operator evidentira promjenu količina plina na bilančnim računima Korisnika.

(9) Korisnik koji prodaje plin, odnosno prenosi vlasništvo nad uskladištenim plinom u njegovu vlasništvu, obvezan je na dan transakcije na svome bilančnom računu imati najmanje količinu plina koja je jednaka količini plina koju prenosi. Nakon izvršene transakcije, iznos na bilančnom računu Korisnika skladišta koji prenosi vlasništvo nad plinom se smanjuje za količinu plina koja se prenosi.

(10) Korisnik koji kupuje plin, odnosno stječe vlasništvo nad plinom u skladištu obvezan je na dan transakcije imati na raspolaganju ugovoreni radni volumen najmanje za količinu plina koja je predmet transakcije. Nakon izvršenog prijenosa vlasništva, iznos se na bilančnom računu Korisnika koji stječe vlasništvo nad plinom uvećava za količinu plina koja se prenosi.

(11) Operator nije dužan evidentirati prijenos vlasništva nad plinom u skladištu na bilančnim računima Korisnika ako Korisnik koji daje nalog za prijenos vlasništva ima dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Operatoru. Ako Operator odbije evidentirati prijenos vlasništva nad plinom u skladištu, dužan je o tome pisanim putem obavijestiti Korisnike koji su podnijeli zahtjev za prijenos vlasništva nad plinom te navesti razloge zbog kojih zahtjev nije prihvaćen.

(12) U slučaju prodaje uskladištenog plina od strane Operatora prijenos vlasništava i ažuriranje stanja na bilančnim računima uključenih Korisnika provest će se na temelju Pravila prodaje uskladištenog plina u otvorenom postupku, koja su sastavni dio i Prilog 3. ovih Pravila.

(13) Nestandardne usluge uključenim Korisnicima iz stavka 12. ovog članka obračunat će se prema cjeniku nestandardnih usluga Operatora.

X. PRAVA I DUŽNOSTI OPERATORA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA I KORISNIKA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

Prava operatora sustava skladišta plina

Članak 58.

Prema uvjetima i odredbama ovih Pravila, Operator ima pravo bez ograničenja:

a) uskratiti trećoj strani pristup skladištu u slučajevima propisanim Zakonom;

b) odbiti zahtjev za rezervacijom skladišnih kapaciteta u slučaju:

– da je u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima;

– da Operator u tom trenutku ne nudi zahtijevanu uslugu;

c) ograničiti ili privremeno prekinuti ugovorenu uslugu:

– u slučaju izravne ugroženosti života i zdravlja ljudi ili imovine te radi uklanjanja takvih opasnosti;

– radi planiranog održavanja ili rekonstrukcije skladišta;

– radi planiranog izvođenja hidrodinamičkih mjerenja;

– radi uklanjanja kvara na skladištu;

– u slučajevima kad se Korisnik ne pridržava svojih ugovornih obveza;

– i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i ovim Pravilima;

d) raspolagati plinom u skladištu koji je evidentiran na bilančnom računu Korisnika nakon prestanka važenja Ugovora po bilo kojoj osnovi u skladu s ovim Pravilima;

e) odbiti ili ograničiti nominacije i/ili renominacije Korisnika u skladu s tehničkim uvjetima skladišta;

f) odbiti nominacije u slučaju nepridržavanja odredbi sklopljenog Ugovora.

Dužnosti operatora sustava skladišta plina

Članak 59.

Prema uvjetima i odredbama ovih Pravila, Operator je dužan:

– osigurati objektivne, jednake i transparentne uvjete pristupa skladištu u skladu sa Zakonom, ovim Pravilima i Ugovorom;

– skladištiti plin na temelju sklopljenih Ugovora i Potvrda o ugovorenoj usluzi;

– osigurati pristup stalnim i prekidivim skladišnim kapacitetima u skladu s odredbama ovih Pravila;

– upravljati skladištem na tehnički opravdan i ekonomski učinkovit način, osiguravajući odgovarajući stupanj sigurnosti opskrbe plinom;

– osigurati zaštitu povjerljivosti podataka koje je saznao pri obavljanju djelatnosti;

– osigurati razmjenu informacija s međusobno povezanim operatorima sustava;

– osigurati sudionicima na tržištu plina informacije potrebne za pristup skladištu;

– raspodijeliti kapacitete u skladu s odredbama ovih Pravila;

– na zahtjev Korisnika pružiti nestandardnu uslugu iz članka 34. ovih Pravila.

Prava korisnika sustava skladišta plina

Članak 60.

Prema uvjetima i odredbama ovih Pravila, Korisnik plina ima pravo:

– na pristup skladištu u skladu sa Zakonom i ovim Pravilima;

– na informaciju o stanju vlastitoga bilančnog računa;

– koristiti usluge Operatora prema reguliranim uvjetima, a na temelju sklopljenih Ugovora i Potvrda o ugovorenoj usluzi;

– koristiti nestandardne usluge Operatora prema uvjetima iz ovih Pravila.

Dužnosti korisnika sustava skladišta plina

Članak 61.

Prema uvjetima i odredbama ovih Pravila, Korisnik je dužan:

– isporučiti količinu plina nominiranu za utiskivanje u skladište i preuzeti količinu plina nominiranu za povlačenje iz skladišta, u skladu s Ugovorom, Potvrdama o ugovorenoj usluzi i prihvaćenim nominacijama;

– pridržavati se uputa upravljačkog centra Operatora u slučaju izvanredne situacije;

– platiti reguliranu cijenu za usluge koje pruža Operator na temelju Ugovora;

– na zahtjev Operatora pružiti informacije koje su Operatoru potrebne za ispunjenje njegovih zakonskih obveza;

– osigurati tehničke uvjete potrebne za komunikaciju s Operatorom u skladu s ovim Pravilima;

– plaćati nestandardne usluge po cjeniku nestandardnih usluga Operatora.

XI. MJERNA PRAVILA I PRAVILA RASPODJELE

Članak 62.

Mjerenje količine i kvalitete plina obavlja se radi osiguranja tehničkih preduvjeta za sigurno skladištenje plina (utiskivanje plina u skladište i povlačenje plina iz skladišta), sigurnog vođenja skladišta, korištenja ugovorenog kapaciteta utiskivanja i kapaciteta povlačenja plina, utvrđivanja količine plina utisnute u skladište i količine plina povučene iz skladišta, utvrđivanja kvalitete plina, utvrđivanja gubitaka plina u skladištu te obračuna naknada i troškova vezanih uz korištenje skladišta.

Mjerenje količine plina

Članak 63.

(1) Mjerenje količine plina Operator obavlja na vlastitom obračunskome mjernome mjestu na ulazu u skladište i na izlazu iz skladišta istodobno za sve Korisnike.

(2) Osnovne mjerene veličine su:

– obujam prirodnog plina koji protječe kroz obračunsko mjerno mjesto u radnim uvjetima, izražen u m3;

– tlak prirodnog plina na obračunskome mjernome mjestu, izražen u bar;

– temperatura prirodnog plina na mjernome mjestu, izražena u °C,

– sastav prirodnog plina potreban za izračunavanje donje ogrjevne vrijednosti plina.

(3) Osnovne izračunate veličine su:

– energija prirodnog plina koji protječe kroz obračunsko mjerno mjesto, izražena u kWh i zaokružena na cjelobrojnu vrijednos – donja ogrjevna vrijednost plina za specifičnu točku, izražena u
kWh/m3 pri standardnim uvjetima, izražena kao decimalni broj zaokružen na 6 decimalnih mjesta.

(4) Mjerenje proteklog obujma plina obavlja se neprekidno, u skladu s propisima zakonskog mjeriteljstva te na obračunskome mjernome mjestu i mjerilima čije su tehničke i radne karakteristike sukladne zahtjevima Zakona o mjeriteljstvu i propisima koji su doneseni na temelju tog zakona te zahtjevima odgovarajućih normi koje je prihvatio Hrvatski zavod za norme.

(5) Operator je odgovoran za redovitu kontrolu i održavanje plinomjera i druge mjerne opreme u skladu s važećim propisima iz područja mjeriteljstva.

Utvrđivanje kvalitete plina

Članak 64.

(1) Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina, odnosno na parametre standardne kvalitete plina.

(2) Standardna kvaliteta plina propisana je Općim uvjetima opskrbe plinom.

(3) Na ulazu u skladište koji je ujedno i izlaz iz transportnog sustava, odnosno na izlazu iz skladišta koji je ujedno i ulaz u transportni sustav, utvrđivanje kvalitete plina obavlja se u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava korištenjem opreme za određivanje sastava plina ugrađene na obračunskom mjernom mjestu.

(4) U slučaju zamjene ili kvara opreme za određivanje sastava plina iz stavka 3. ovoga članka Operator koristi podatak o ogrjevnoj vrijednosti iz kromatografa instaliranog na PČ Ludina ili uzimanjem uzorka plina i analizom istoga u laboratoriju akreditiranom za ispitivanje značajki kvalitete plina.

(5) Na ulazu u skladište koji je ujedno i izlaz iz distribucijskog sustava, odnosno na izlazu iz skladišta koji je ujedno i ulaz u distribucijski sustav, utvrđivanje kvalitete plina obavlja se u skladu s odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava.

Članak 65.

(1) Korisnik ili operator povezanog sustava mogu iz opravdanih razloga tražiti kontrolno ispitivanje ispravnosti plinomjera i druge mjerne opreme.

(2) Operator je dužan u roku od 5 radnih dana od primanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka organizirati kontrolno ispitivanje ispravnosti plinomjera i druge mjerne opreme u ovlaštenom servisu, uz vještačenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo ili kod ovlaštene pravne osobe za ovjeravanje plinomjera i druge mjerne opreme.

(3) Ako kontrolno ispitivanje pokaže neispravnost plinomjera i druge mjerne opreme, troškove kontrolnog ispitivanja i zamjene opreme snosi Operator, a ako su plinomjer i druga mjerna oprema ispravni, troškove kontrolnog ispitivanja snosi podnositelj zahtjeva za kontrolni pregled prema cjeniku nestandardnih usluga Operatora.

Članak 66.

(1) Korisnik ili operator povezanog sustava imaju pravo Operatoru podnijeti prigovor na kvalitetu plina na izlazu iz skladišta.

(2) Operator je dužan u roku od pet radnih dana od dana primitka prigovora iz stavka 1. ovoga članka organizirati uzorkovanje plina.

(3) Uzorkovanje iz stavka 2. ovoga članka mora se provesti u skladu s odgovarajućim normama za uzorkovanje plina, a podnositelj prigovora ima pravo prisustvovati uzimanju uzorka.

(4) Operator je dužan organizirati ispitivanje kvalitete uzorka plina iz stavka 3. ovoga članka u laboratoriju ovlaštenom za ispitivanje značajki kvalitete plina te rezultate analize dostaviti podnositelju prigovora najkasnije pet radnih dana nakon primitka.

(5) Ako je zahtjev podnositelja prigovora utemeljen, troškove uzorkovanja i ispitivanja kvalitete plina snosi Operator, a ako nije utemeljen, troškove snosi podnositelj prigovora prema cjeniku nestandardnih usluga Operatora.

Utvrđivanje energije utisnutog i povučenog plina

Članak 67.

(1) Utisnuta, odnosno povučena količina plina, na temelju mjerenja na ulazu u skladište koji je ujedno i izlaz iz transportnog sustava, odnosno na izlazu iz skladišta koji je ujedno i ulaz u transportni sustav, obujam je prirodnog plina a izražava se u m3.

(2) Utisnuta, odnosno povučena količina energije plina izražava se kao cjelobrojna vrijednost u kWh, a računa se kao umnožak izmjerenog obujma plina izraženog u m3 iz članka 63. stavak 2. podstavak 1. ovih Pravila i iznosa donje ogrjevne vrijednosti plina iz stavka 3. podstavak 2. istog članka.

(3) Operator i operator transportnog sustava za ulaz u skladište odnosno izlaz iz skladišta vode račun operativnog uravnoteženja.

(4) Razlika u količini ukupno nominiranog plina i stvarno utisnutog ili povučenog plina u plinskom danu evidentirat će se u kWh na računu operativnog uravnoteženja.

(5) Korisniku se prilikom raspodjele s bilančnog računa oduzima ili na bilančni račun dodaje količina energije iz zadnje prihvaćene nominacije/renominacije, a rezultati konačnog izračuna energije stvarno utisnutog ili povučenog plina nemaju utjecaja na stanje bilančnog računa Korisnika već na stanje računa operativnog uravnoteženja.

Bilančni račun

Članak 68.

(1) Za svakog Korisnika s kojim je ugovorena bilo koja usluga iz članka 28. ovih Pravila i svakog energetskog subjekta koji je kupio skladišni kapacitet na sekundarnom tržištu i za tu transakciju dobio odobrenje Operatora, Operator održava i vodi posebni bilančni račun koji sadržava:

– podatke o količini plina u skladištu na razini plinskog dana;

– podatke o ostvarenim kapacitetima utiskivanja/povlačenja na dnevnoj razini.

(2) Bilančni račun vodi se u kWh, a podaci u m3 pri standardnim uvjetima temperature i tlaka (15 °C, 101 325 Pa) informativnog su karaktera.

(3) Bilančni račun sadržava dnevne podatke o prometu na primarnom i sekundarnom tržištu s početnim i završnim stanjem na bilančnom računu Korisnika, kao i podatke o ogrjevnim vrijednostima.

(4) Korisnik ima pristup bilančnom računu putem informacijske platforme Operatora.

(5) Za svaki plinski dan na bilančni račun Korisnika bit će dodana količina plina u kWh u iznosu prihvaćenih nominacija/renominacija, a informativne količine utisnutog plina izražene u m3 računat će se na temelju prihvaćene nominacije u kWh i donje ogrjevne vrijednosti plina izražene u kWh/m³.

(6) Za svaki plinski dan s bilančnog račun Korisnika bit će oduzeta količina plina u kWh u iznosu prihvaćenih nominacija/ renominacija, a informativne količine plina izražene u m³ računat će se na temelju prihvaćene nominacije u kWh i donje ogrjevne vrijednosti plina izražene u kWh/m³.

(7) Nakon isteka mjeseca podaci o stanju na bilančnom računu se ažuriraju i čine mjesečni izvještaj o izvršenoj usluzi skladištenja.

(8) Operator će uz račun za izvršenu uslugu dostaviti Korisniku i mjesečni izvještaj o prometu po bilnčnom računu za prethodni mjesec koji sadržava podatke o količini energije plina u skladištu te utisnutim ili/i povučenim količinama plina.

Utvvrđivanje energije utisnutog i povučenog plina za Korisnika sustava skladišta plina

Članak 69.

Utisnuta ili povučena količina energije plina za pojedinog Korisnika za pojedini plinski dan utvrđuje se u iznosu zadnje prihvaćene nominacije ili renominacije Korisnika.

XII. OBJAVA PODATAKA I RAZMJENA INFORMACIJA

Članak 70.

(1) Operator je dužan ispunjavati zahtjeve za transparentnošću u okviru energetske djelatnosti skladištenja plina utvrđene Zakonom i Uredbom (EU) br. 715/2009.

(2) Operator na hrvatskom i engleskom jeziku na svojoj internetskoj stranici objavljuje te redovito ažurira ove informacije:

– pregled usluga i detaljan opis SBU-a;

– plan radova održavanja;

– rokove za dostavu rezervacija za ugovaranje usluga skladištenja (godišnje, mjesečne, dnevne);

– jasan opis raspodjele kapaciteta i upravljanja zagušenjima;

– izračun tarifa;

– podatke o kontaktima;

– pregled nestandardnih usluga;

– cjenik nestandardnih usluga;

– pregled relevantnih propisa;

– detaljne informacije za Korisnike u slučaju neplaniranih prekida;

– informacije o planu izmjena tehničkih karakteristika skladišta.

XIII. PRODAJA USKLADIŠTENOG PLINA OD STRANE OPERATORA

Članak 71.

(1) Korisnik je dužan najkasnije mjesec dana prije isteka ugovorene usluge obavijestiti Operatora o načinu zbrinjavanja uskladištenog prirodnog plina koji će ostati na bilančnom računu Korisnika nakon isteka Ugovora.

(2) Korisnik je dužan povući cjelokupnu količinu plina iz skladišta prije isteka roka trajanja ugovorene usluge.

(3) Ako Korisnik ne povuče svu količinu plina iz skladišta do dana prestanka važenja Ugovora po bilo kojoj osnovi, odnosno do isteka naknadno ostavljenog roka, Operator će u otvorenom postupku prodaje prodati najpovoljnijem ponuditelju uskladištenu, nepovučenu količinu plina.

(4) Postupak prodaje uskladištenog plina u otvorenom postupku prodaje od strane Operatora, provest će se u slučaju da:

– nakon isteka Ugovora, na bilančnom računu Korisnika ostane evidentiranih nepovučenih količina plina

– Operator zaprimi nalog imatelja skladišnice (imatelja založnice i/ili imatelja priznanice) za prodaju uskladištenog plina.

(5) Za vrijeme trajanja naknadno ostavljenog roka, Korisnik nema pravo na korištenje stalnih kapaciteta povlačenja na temelju isteklog Ugovora, već kapacitete povlačenja koristi na prekidivoj osnovi.

(6) Prije isteka Ugovora ili u naknadno ostavljenom roku od osam dana od dana isteka Ugovora, Korisnik/Ostavodavac je uskladištenu količinu plina dužan zbrinuti:

– povlačenjem plina u skladu s prihvaćenim nominacijama,

– trgovanjem na sekundarnom tržištu (prijenos vlasništva nad plinom pod uvjetima propisanim ovim Pravilima) ili

– ugovaranjem novih skladišnih kapaciteta na primarnom ili sekundarnom tržištu, čime bi osigurao dostatan radni volumen na temelju kojeg bi se nepovučena količina plina evidentirala na njegovom bilančnom računu.

U protivnom, korištenje pojedinačnih stalnih usluga radnog volumena i prekidivih nenominiranih kapaciteta povlačenja, uključujući i virtualne nominacije, iznad novougovorenih kapaciteta povlačenja, Korisnik je dužan platiti po cijeni pojedinačnih usluga iz Odluke o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina.

(7) Prodaja nepovučenog plina, nakon prestanka važenja Ugovora smatra se nestandardnom uslugom, a naplaćuje se u skladu s cjenikom nestandardnih usluga Operatora.

(8) Prodaju nepovučenog plina te prodaju plina po nalogu imatelja skladišnice (založnice i/ili priznanice) Operator provodi na temelju Pravila prodaje uskladištenog plina u otvorenom postupku, koja su sastavni dio i Prilog 3 ovih Pravila.

(9) Prodaja plina po nalogu imatelja skladišnice (založnice i/ili priznanice) smatra se nestandardnom uslugom, a naplaćuje u skladu s cjenikom nestandardnih usluga Operatora.

(10) U slučaju nepodizanja protesta odnosno situacije u kojoj bi tražbina osigurana založnicom bila isplaćena u roku, Korisnik će imati pravo raspolaganja založenom količinom plina slijedeći plinski dan nakon što Operator u svojoj evidenciji zabilježi povrat založnice na temelju koje je raspolaganje bilo blokirano.

XIV. NAKNADA ŠTETE

Članak 72.

Operator odgovara samo za štetu nastalu namjerom ili grubom nepažnjom Operatora.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

(1) Izmjene i dopune ovih Pravila provode se na prijedlog Operatora ili na zahtjev Agencije, a prema proceduri jednakoj kao i za donošenje Pravila.

(2) Sve izmjene i dopune ovih Pravila, koje utječu na izmjenu informacijske platforme Operatora mogu stupiti u primjenu tek nakon vremena nužnog za prilagodbu iste, a kojeg određuje Operator.

Članak 74.

(1) Operator će objaviti Pravila na svojoj internetskoj stranici na hrvatskom i engleskom jeziku.

(2) Operator može objavljivati Pravila i na drugim jezicima, pri čemu će hrvatska verzija biti službena, dok će ostale verzije biti samo informativne.

Članak 75.

Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila korištenja sustava skladišta plina UPR-087/2017 od 31. ožujka 2017.

Članak 76.

Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: UPR-135/2018

Zagreb, 29. svibnja 2018.

Direktor društva
Krešimir Malec, dipl. pol., v. r.

PRILOG 1.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

Članak 1.

PREDMET

(1) Predmet ovih Općih uvjeta korištenja sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: OU) jest utvrditi međusobna prava i obveze operatora sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: Operator) i korisnika sustava skladišta plina (u daljnjem u tekstu: Korisnik), vezane uz korištenje sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: skladište). Kako bi mogao koristiti uslugu skladištenja plina, Korisnik će sukladno zakonskim propisima sklopiti potrebne ugovore i s drugim sudionicima na tržištu plina (operatorom transportnog sustava, voditeljem bilančne skupine, operatorom tržišta plina). Obveze iz ugovora s drugim sudionicima na tržištu plina su isključiva odgovornost Korisnika. Obveze Korisnika iz ugovora s drugim sudionicima na tržištu plina ni na koji način ne mogu utjecati na prava i obveze Operatora iz Ugovora o skladištenju plina kojeg je Operator sklopio s Korisnikom.

(2) Ovi OU sastavni su dio Ugovora o skladištenju plina (u daljnjem tekstu: Ugovor), sklopljenog između Operatora i Korisnika.

Članak 2.

DEFINICIJE

Pojmovi i izrazi koji se koriste u ovim OU imaju značenja utvrđena Zakonom o tržištu plina (u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilima korištenja sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: Pravila) i drugim zakonima kojima se uređuje energetski sektor regulacija energetskih djelatnosti, tržište plina, područje rudarstva i mjeriteljstva, kao i propisima i aktima donesenim na temelju tih zakona.

Članak 3.

PLANIRANI RADOVI NA ODRŽAVANJU

(1) Tijekom trajanja Ugovora Operator će održavati i popravljati sustav skladišta plina i držati ga u ispravnu stanju kako bi mogao ispuniti obveze vezane uz ugovorene usluge te će pritom postupati u skladu s odredbama zakona, akata i propisa iz članka 2. ovih OU, kao i drugim relevantnim nacionalnim i europskim propisima.

(2) Postupajući s pažnjom dobrog stručnjaka, Operator ima pravo ograničiti ili prekinuti uslugu pri čemu Korisniku nije dužan nadoknaditi bilo kakvu štetu i/ili gubitak koji bi pretrpio zbog ograničenja ili prekida usluge skladištenja, pod uvjetom da radovi održavanja, popravaka ili zamjene nisu uvjetovani krivnjom ili nepažnjom Operatora, već su obavljeni u skladu s člancima 22. do 25. Pravila.

Članak 4.

PRAVA KOJA PROIZLAZE IZ UGOVORENE USLUGE

(1) U skladu sa svim uvjetima i odredbama Ugovora, Operator će za vrijeme trajanja svake ugovorene usluge o korištenju skladišnih kapaciteta (nadalje u tekstu: usluga skladištenja), iz važeće Potvrde o ugovorenoj usluzi koja je prilog Ugovora, uskladištiti (utisnuti ili povući) količine plina koje Korisnik može zahtijevati sukladno pripadajućem ugovorenom kapacitetu utiskivanja, povlačenja i ugovorenom radnom volumenu.

(2) Utiskivanje plina u skladište i povlačenje plina iz skladišta obavlja se na temelju prihvaćenih nominacija, odnosno prihvaćenih renominacija.

(3) Nakon provjere valjanosti i prihvaćanja nominacije/renominacije, Operator će tijekom plinskog dana preuzeti količinu energije plina koju je Korisnik stavio na raspolaganje na ulazu u skladište, te u iznosu prihvaćene nominacije povećati stanje na bilančnom računu Korisnika.

(4) Nakon provjere valjanosti i prihvaćanja nominacije/renominacije, Operator će tijekom plinskog dana isporučiti u transportni sustav nominirane količinu energije plina koju je Korisnik nominirao na izlazu iz skladišta, te u iznosu prihvaćene nominacije smanjiti stanje na bilančnom računu Korisnika.

Članak 5.

PRAVA I OBVEZE OPERATORA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

(1) Operator ima pravo:

– naplatiti naknadu za korištenje skladišta za ugovorenu uslugu skladištenja koja je predmet sklopljenog Ugovora;

– ograničiti i prekinuti pružanje usluge skladištenja koja je predmet sklopljenog Ugovora u skladu s ovim OU te u skladu sa Zakonom, Pravilima i drugim propisima;

– odbiti nominaciju/renominaciju koja se odnosi na korištenje ugovorenog skladišnog kapaciteta ako je ona veća od ugovorenog kapaciteta i/ili nije usklađena s privremenim ograničenjima ugovorenog kapaciteta propisanim Zakonom, Pravilima i drugim propisima iz članka 2. ovih OU i/ili ako nije dostavljena u za to propisanom roku;

– nominirati u ime Korisnika u slučaju izvanredne situacije ili kriznog stanja;

– odbiti suglasnost na prijenos kapaciteta pri trgovanju kapacitetima na sekundarnom tržištu u skladu s odredbama Pravila;

– raspolagati plinom koji ostane u skladištu nakon prestanka Ugovora u skladu s odredbama Pravila;

– odbiti preuzeti u skladište plin koji ne zadovoljava uvjete kvalitete i/ili druge uvjete propisane odredbama Općih uvjeta opskrbe plinom i Pravilima;

– odbiti preuzeti u skladište plin koji ne zadovoljava uvjete tlaka i/ili druge uvjete propisane odredbama Pravila.

(2) Operator je obvezan:

– dati na raspolaganje Korisniku ugovoreni skladišni kapacitet u skladu s ugovorenim kapacitetom iz Potvrde o ugovorenoj usluzi;

– preuzeti količine plina na temelju prihvaćenih nominacija na ulazu u skladište;

– isporučiti količine plina na temelju prihvaćenih nominacija na izlazu iz skladišta;

– voditi evidenciju o preuzetim količinama plina od Korisnika;

– voditi evidenciju o količinama plina koje su isporučene Korisniku;

– izvještavati Korisnika o utisnutim količinama plina u skladište i povučenim količinama plina iz skladišta u skladu s odredbama Pravila;

– na izlazu iz skladišta osigurati tlak potreban za predaju plina u transportni sustav, ali ne viši od 45 bar.

(3) Operator ima i druga prava i obveze propisane Zakonom i podzakonskim propisima i aktima.

Članak 6.

PRAVA I OBVEZE KORISNIKA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

(1) Korisnik ima pravo:

– koristiti skladišni kapacitet sukladno važećoj Potvrdi o ugovorenoj usluzi;

– predavati plin u skladište i/ili preuzimati plin iz skladišta u skladu s prihvaćenom nominacijom/renominacijom korištenja sustava skladišta plina;

– trgovati ugovorenim kapacitetima i plinom u skladištu u skladu s odredbama Pravila.

(2) Korisnik je obvezan:

– sklopiti sa Operatorom Sporazum o pristupu informacijskoj platformi operatora sustava skladišta plina te imenovati fizičke osobe kojima će Operator dodijeliti korisnička prava u skladu s nalogom Korisnika;

– nakon dospijeća u cijelosti podmiriti račune koje izdaje Operator na ime naknade za korištenje sustava skladišta plina, kao i u slučaju potrebe druge obveze plaćanja koje proizlaze iz Ugovora te dostaviti sredstva osiguranja plaćanja u skladu sa zahtjevom Operatora;

– osigurati da plin koji predaje u skladište plina zadovoljava uvjete kvalitete plina određene odredbama važećih Općih uvjeta opskrbe plinom i Pravila;

– osigurati da plin koji predaje u skladište zadovoljava tlačne uvjete određene odredbama Pravila;

– koristiti informacijsku platformu Operatora u skladu s odredbama sporazuma o pristupu informacijskoj platformi potpisanog između Korisnika i Operatora, pri čemu za posljedice nastale unosom podataka od strane imenovanih osoba Korisnika odgovara isključivo Korisnik;

– osigurati dostavu nominacija/renominacija u skladu s odredbama Pravila te drugim zakonskim i podzakonskim propisima i aktima;

– predati u skladište količine plina koje su u skladu sa zadnjom prihvaćenom nominacijom/renominacijom;

– preuzeti iz skladišta količine plina koje su u skladu sa zadnjom prihvaćenom nominacijom/ renominacijom;

– obavijestiti Operatora o svakoj promjeni okolnosti koja je prethodila sklapanju Ugovora ili koja je bitna za provedbu Ugovora;

– ograničiti ili obustaviti predaju plina u skladište i/ili preuzimanje plina iz skladišta u slučaju da mu Operator dostavi obavijest o ograničenju ili prekidu pružanja usluga, temeljenu na Ugovoru i/ili na prisilnim propisima;

– prekinuti predaju plina u skladište ako kvaliteta plina koju predaje u skladište ne zadovoljava uvjete kvalitete plina određene važećim Općim uvjetima opskrbe plinom i odredbama Pravila;

– postupati u skladu s odredbama zakona, akata i propisa iz članka 2. ovih OU.

Članak 7.

NAKNADA ZA USLUGU SKLADIŠTENJA

(1) Korisnik je obvezan plaćati Operatoru naknadu za korištenje sustava skladišta plina prema reguliranoj cijeni, kao i korištenje ostalih usluga koje su predmet Pravila i Ugovora.

(2) Korisnik je obvezan Operatoru naknadu iz stavka 1. ovoga članka plaćati bez obzira je li Korisnik doista koristio ugovorenu uslugu u iznosu koji odgovara ugovorenomu skladišnom kapacitetu, dijelu ugovorenoga skladišnog kapaciteta ili uopće nije koristio ugovoreni skladišni kapacitet.

(3) U slučaju bilo kakvih promjena vezanih uz iznose tarifnih stavki, iznos naknade za korištenje sustava skladišta plina bit će usklađen s izmjenama od dana stupanja na snagu predmetne izmjene.

Članak 8.

FAKTURIRANJE I PLAĆANJE

(1) Način obračuna i visina naknade za korištenje sustava skladišta plina propisani su odredbama važeće Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina, a visine tarifnih stavki propisane su važećom Odlukom o visini tarifnih stavki za skladištenje plina.

(2) Obračun i račun za usluge skladištenja iz članka 7. OU Operator dostavlja Korisniku najkasnije do 15. (petnaestog) dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, a Korisnik ga je dužan platiti najkasnije do 25. (dvadeset petog) dana u mjesecu izdavanja računa.

(3) Iznosi računa obračunati na temelju odredbi stavka 1. ovoga članka uvećavaju se za porez na dodanu vrijednost sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj na dan izdavanja računa.

(4) Ako posljednji dan roka plaćanja pada na neradni dan kao posljednji dan roka plaćanja smatrat će se sljedeći radni dan.

(5) Obveza plaćanja smatra se izvršenom na dan kada novac bude proknjižen na računu Operatora.

(6) Za svaki dan kašnjenja u plaćanju naknada iz stavka 1. ovoga članka, Korisnik je, uz dužnu glavnicu, obvezan platiti i zakonsku zateznu kamatu prema stopi važećoj u relevantno vrijeme.

Članak 9.

SREDSTVA OSIGURANJA PLAĆANJA

(1) Radi osiguranja plaćanja bilo koje novčane tražbine Operatora na temelju Ugovora o skladištenju plina, Korisnik je nakon primitka Potvrde o ugovorenoj usluzi, dužan bez odgode tu Potvrdu potpisati i dostaviti uz sredstva osiguranja plaćanja navedena u Potvrdi o ugovorenoj usluzi, a u skladu s odredbama ovoga članka.

(2) Sredstva osiguranja plaćanja su:

– bankovna garancija u kunama koja treba biti bezuvjetna, neopoziva, bez prigovora i plativa na prvi poziv, te izdana od banke prihvatljive Operatoru;

– novčani polog u kunama uplaćen na račun Operatora;

– obična zadužnica uz prethodnu pisanu suglasnot Operatora.

(3) Ovisno o bonitetu Korisnika, ugovornom razdoblju i riziku naplate, Operator će odlučiti o potrebnim sredstvima osiguranja plaćanja i isto definirati Potvrdom o ugovorenoj usluzi.

(4) Bankovnu garanciju, Korisnik može zamijeniti uplatom novčanog pologa u istom iznosu.

(5) Sredstava osiguranja plaćanja ostaju u posjedu Operatora i moraju biti važeća minimalno 45 dana nakon isteka ugovornog razdoblja.

(6) Sredstva osiguranja plaćanja za ugovorene usluge na godišnjoj i višegodišnjoj razini ne mogu biti manja od bankovne garancije ili pologa u iznosu od 40% (četrdeset posto) vrijednosti godišnje naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta sustava skladišta plina, uvećano za PDV.

(7) Za ugovorene usluge na godišnjoj i višegodišnjoj razini u slučaju prihvaćanja obične zadužnice izdane u skladu s odredbama Ovršnog zakona, ista ne može biti manja od 50% (pedeset posto) vrijednosti godišnje naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta sustava skladišta plina, uvećano za PDV, a kojom Korisnik daje svoj pristanak da se zaplijene svi računi Korisnika koje ima kod pravnih osoba, koje obavljaju poslove platnog prometa te da se novac s tih računa isplati Operatoru, odnosno da se provede neposredna ovrha na cjelokupnoj imovini Korisnika radi podmirenja tražbine Operatora u iznosu naznačenom na običnoj zadužnici.

(8) Osim sredstava osiguranja na temelju stavka 6. i stavka 7. ovog članka, Operator u skladu s bonitetom Korisnika i procjenom rizika naplate prije sklapanja i za vrijeme trajanja Ugovora može zatražiti dodatni instrument osiguranja plaćanja, a Korisnik ga je dužan dostaviti, i to:

– bankovnu garanciju ili novčani polog na iznos koji odgovara 30% (trideset posto) vrijednosti ugovorene godišnje naknade za korištenje sustava skladišta plina, uvećane za PDV.

(9) Za kratkoročno ugovorene usluge skladištenja Korisnik je dužan dostaviti bankovnu garanciju ili novčani polog u visini od 100% (sto posto) vrijednosti naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta sustava skladišta plina, uvećano za PDV.

(10) U slučaju da Korisnik u trenutku ugovaranja kratkoročne usluge skladištenja, ima važeći dugoročni Ugovor o skladištenju plina, Operator sukladno procjeni boniteta i riziku naplate, može zatražiti i drugu vrstu sredstva osiguranja plaćanja odnosno niži iznos bankovne garancije odnosno novčanog pologa.

(11) Sredstva osiguranja plaćanja iz ovog članka sastavni su dio Ugovora.

(12) U slučaju da Korisnik kasni s plaćanjem, Operator je ovlašten raskinuti Ugovor i koristiti bilo koje sredstvo osiguranja plaćanja koje se nalazi kod Operatora s bilo koje pravne osnove, a radi podmirenja bilo kojeg potraživanja Operatora nastalog na temelju Ugovora, u iznosu dospjeloga nepodmirenog potraživanja s čime je Korisnik u cijelosti suglasan. Operator je ovlašten koristiti zaprimljena sredstva osiguranja plaćanja radi naplate bilo kojih tražbina Operatora prema Korisniku, uključujući i tražbine koje bi nastale nakon prestanka Ugovora u odnosu na koji su izdana, prema bilo kojoj osnovi.

(13) Za aktivirana (iskorištena) sredstva osiguranja plaćanja, Korisnik se pod uvjetom raskida Ugovora obvezuje, u roku od 5 (pet) dana od dana aktiviranja sredstva osiguranja plaćanja, odnosno najkasnije 3 (tri) dana prije isteka roka važenja sredstva osiguranja plaćanja, uručiti Operatoru nova sredstva osiguranja plaćanja istovjetna iskorištenim sredstvima osiguranja plaćanja, odnosno sredstvu osiguranja plaćanja kojemu ističe rok važenja. U slučaju da sredstvo osiguranja plaćanja, čiji rok trajanja istječe, nije zamijenjeno novim sredstvom osiguranja plaćanja s rokom, sadržajem i visinom u skladu s ovim OU, Operator ima pravo naplatiti sredstva osiguranja plaćanja prije isteka njihova roka i tako naplaćen novac deponirati na račun (bez obveze Operatora da prima kamate na iznos depozita kod financijske ustanove u kojoj drži depozit i bez obveze Operatora da plaća Korisniku bilo kakve kamate na depozit, a u slučaju da Operator prima kamate na depozit, takve se kamate neće automatski uračunavati u ispunjenje obveza Korisnika prema Ugovoru, nego će se pripisivati iznosu ukupnog depozita) te ga koristiti pod istim uvjetima pod kojima je Operator ovlašten koristiti sredstva osiguranja plaćanja u skladu s ovim OU.

(14) Ako Operator smatra da sredstva osiguranja plaćanja predana Operatoru prema Ugovoru nisu dostatna da osiguraju potraživanja (primjerice: narušen je bonitet Korisnika ili izdavatelja bankovne garancije, Korisnik je ugovorio dodatne usluge skladištenja, došlo je do povećanja iznosa tarifnih stavki) na zahtjev Operatora Korisnik je pod uvjetom raskida Ugovora obvezan predati Operatoru dodatna i/ili zamjenska sredstva osiguranja plaćanja, prema izboru Operatora, a kojima će se osigurati rizik naplate potraživanja Operatora.

(15) U slučaju da Korisnik Operatoru ne preda ugovoreno sredstvo osiguranja plaćanja u roku koji je u skladu s rokovima iz ovoga članka ili u slučaju da Korisnik ne uruči Operatoru novo sredstvo osiguranja plaćanja u skladu sa odredbama ovoga članka, takvo postupanje Korisnika smatrat će se bitnom povredom obveza iz Ugovora prema kojoj je Operator ovlašten raskinuti Ugovor u skladu s člankom 16. stavkom 11. ovih OU i/ili ograničiti ili prekinuti pružanje ugovorene usluge u skladu s člankom 13. ovih OU.

Članak 10.

ZALOŽNO PRAVO

(1) Sukladno odredbama općih propisa kojima se uređuju obvezni odnosi ugovornih strana vezani uz uslugu skladištenja, Operator ima založno pravo na plinu u vlasništvu Korisnika za svoje tražbine iz Ugovora i ostale tražbine nastale u vezi s pružanjem usluga skladištenja plina.

(2) Operator ima pravo zadržati u skladištu uskladišteni plin u vlasništvu Korisnika sve do potpunog namirenja tražbina iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 11.

ODGOVORNOST

(1) U skladu s odredbama ovoga članka, prilikom utiskivanja plina rizik vezan uz prirodni plin prelazi s Korisnika na Operatora na ulazu u skladište. Prilikom povlačenja plina rizik vezan uz prirodni plin prelazi s Operatora na Korisnika na izlazu iz skladišta.

(2) Operator odgovara samo za štetu nastalu kao posljedicu njegove krivnje.

Članak 12.

VIŠA SILA

(1) Ugovorne strane oslobađaju se obveza za neispunjenje ili zakašnjelo ispunjenje svojih obveza ako je do neispunjenja, odnosno zakašnjelog ispunjenja došlo zbog nastupa više sile, u smislu odredbi Zakona o energiji.

(2) Ako ispunjenje ugovorne obveze (izuzevši plaćanja dospjelih obveza) jedne ugovorne strane postane trajno i potpuno nemoguće, prestaje i obveza druge ugovorne strane, a u odnosu na Ugovor smatrat će se da je on prestao vrijediti prema sili zakona.

(3) Ako je ispunjenje ugovorne obveze (izuzevši plaćanja dospjelih obveza) jedne ugovorne strane postalo samo djelomice nemoguće, ugovorna strana koju je pogodio takav događaj dužna je odmah usmenim putem (telefonski), a pisanim putem najkasnije u roku od tri 3 (tri) dana od dana nastanka/prestanka događaja, izvijestiti o tome drugu ugovornu stranu te joj, po mogućnosti, predočiti relevantne dokaze iz kojih se može utvrditi nastupanje ovakvog događaja i njegove posljedice, opseg i procijenjena duljina trajanja nemogućnosti ispunjenja ugovorne obveze. Ugovorna strana koja ne postupi u skladu s navedenim, odgovorna je drugoj ugovornoj strani za štetu koju ova pretrpi zbog propusta podnošenja takve obavijesti.

(4) Ako trajanje okolnosti više sile prelazi 30 (trideset) kalendarskih dana od dana proglašenja više sile, a ugovorne se strane drugačije ne dogovore, bilo koja ugovorna strana ima pravo pismenim putem zatražiti raskid Ugovora bez štetnih pravnih posljedica.

(5) U slučaju raskida prema gore navedenim odredbama, ugovorne su strane dužne podmiriti sve dokumentirane troškove nastale do dana raskida.

Članak 13.

OGRANIČENJE, ODNOSNO PREKID USLUGE SKLADIŠTENJA ZBOG NEISPUNJENJA UGOVORNIH OBVEZA

(1) U slučaju da Korisnik ne ispuni ili zakasni s ispunjenjem bilo kojih obveza na temelju ovih OU i Ugovora, osobito, ali ne isključivo: obveza vezanih uz plaćanje naknade za korištenje sustava skladišta plina, obveza predaje sredstava osiguranja plaćanja, obveza dostave zatraženih financijskih izvješća, Operator ima pravo, uz prethodnu obavijest Korisniku koju on mora primiti najmanje 24 (dvadeset četiri) sata prije ograničenja ili prekida pružanja usluge skladištenja:

– ograničiti ili prekinuti pružanje usluge skladištenja u slučaju da ukupan dospjeli dug Korisnika odgovara visini od najmanje 1 (jedne) mjesečne naknade za korištenje sustava skladišta plina ili Operator bilježi nepodmirena potraživanja Korisnika koji s plaćanjem novčanih obveza kasni više od 30 (trideset) dana, a nakon ispunjenja bilo kojeg od navedenih uvjeta; ili

– ograničiti ili potpuno prekinuti pružanje ugovorenih usluga skladištenja u slučaju povreda obveza iz članka 9. ovih OU, počevši najranije 5 (pet) dana nakon isteka rokova za dostavu, odnosno obnovu sredstava osiguranja plaćanja iz navedenog članka 9. ovih OU.

(2) Prekid ili ograničenje pružanja usluga skladištenja plina u skladu sa stavkom 1. ovoga članka može trajati sve dok Korisnik u cijelosti ne ispuni obvezu iz Ugovora radi čije je povrede ograničeno ili prekinuto pružanje usluga skladištenja.

(3) U slučaju da Operator na temelju odredbi ovoga članka prekine ili ograniči pružanje usluge skladištenja zbog skrivljenog ponašanja Korisnika ili s njime povezane bilo koje treće osobe, Korisnik je u svakome pojedinom slučaju ograničenja ili prekida pružanja usluge skladištenja od strane Operatora dužan Operatoru platiti iznos cjelokupne naknade za korištenje sustava skladišta plina za mjesece u kojima je Operator prekinuo pružanje usluge skladištenja, a koju bi trebao platiti da je usluga skladištenja pružena kako je ugovorena, bez da se time ograničavaju druga prava Operatora koja Operator ima na temelju ovih OU, Ugovora ili ostalih primjenjivih zakonskih propisa.

(4) Sklapanjem Ugovora Korisnik potvrđuje da je suglasan da su razlozi navedeni u stavku 1. ovoga članka opravdani razlog za ograničenje ili prekid pružanja usluge skladištenja. U slučaju ograničenja ili prekida pružanja usluge skladištenja sukladno odredbama ovoga članka, Operator neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju bi mogao pretrpjeti Korisnik ili treće osobe, s čime je Korisnik suglasan te se obvezuje braniti i obeštetiti Operatora u slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba.

Članak 14.

OGRANIČENJE, ODNOSNO PREKID PRUŽANJA USLUGA NA TEMELJU ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA

(1) Operator je ovlašten ograničiti i/ili prekinuti pružanje usluga koje su predmet ovih OU i Ugovora, uključujući i privremeno ograničenje i/ili prekid utiskivanja ili povlačenja plina kako bi osigurao redoviti pogon sustava skladišta plina, poštujući uvjete sigurnosti i ravnoteže te uzimajući u obzir ispunjavanje obveze javne usluge; kao i iz drugih razloga iz kojih je dužan ili ovlašten ograničiti i/ili prekinuti pružanje usluga skladištenja u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

(2) Ograničenje i/ili prekid pružanja usluga koje su predmet ovih OU i Ugovora o skladištenju plina, što uključuje i pravo ograničenja i/ili prekida usluge skladištenja, obavlja se kako je to propisano relevantnim propisima.

Članak 15.

IZVANREDNE SITUACIJE I HITNI SLUČAJEVI

(1) U slučaju izvanredne situacije koja ugrožava siguran i učinkovit rad skladišta i/ili integritet sustava, Operator će poduzeti hitne mjere koje mogu obuhvaćati, između ostaloga i prekid i/ili ograničenje pružanja usluge skladištenja. Korisnici pogođeni prekidom i/ili ograničenjem usluge i Agencija bit će u što kraćem roku obaviješteni o incidentnom događaju, kao i o predviđenom trajanju prekida i/ili ograničenja pružanja usluge skladištenja.

(2) Tijekom kriznog stanja Operator upravlja skladištem na temelju posebnih propisa kojima se uređuje sigurnost opskrbe plinom.

Članak 16.

TRAJANJE I RASKID UGOVORA O SKLADIŠTENJU

(1) Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana te traje do datuma završetka usluge, navedenog u Potvrdi o ugovorenoj usluzi. Ako je Korisnik ugovorio više usluga, Ugovor će biti na snazi do najkasnijeg datuma završetka usluge, navedenog u nekoj od važećih Potvrda o ugovorenoj usluzi.

(2) Usluge skladištenja mogu biti ugovorene na kratkoročnoj i dugoročnoj razini.

(3) Pojedinačne usluge skladištenja mogu biti ugovorene samo na kratkoročnoj razini. Pojedinačne usluge prestaju s datumom navedenim u Potvrdi o ugovorenoj usluzi.

(4) Korisnik ima pravo raskinuti Ugovor u cijelosti ili u odnosu na pojedinu ugovorenu uslugu bez skrivljenog ponašanja Operatora putem pisane obavijesti o raskidu upućene drugoj ugovornoj strani preporučenom pošiljkom s povratnicom ili dostavljene na neki drugi način na koji se može sa sigurnošću utvrditi datum primitka obavijesti, a pod uvjetima iz stavka 6. ovoga članka.

(5) Korisnik je u pisanoj obavijesti dužan izričito navesti odnosi li se raskid na sve usluge obuhvaćene Ugovorom ili samo na pojedine usluge. U slučaju raskida dužan je točno navesti, broj Potvrde o ugovorenoj usluzi za koju se Ugovor raskida. Samo u slučaju da Korisnik u pisanoj obavijesti o raskidu Ugovora izričito navede da se raskid odnosi samo na pojedinu uslugu, odnosno Potvrdu o ugovorenoj usluzi, smatrat će se da Ugovor o skladištenju plina u odnosu na ostale ugovorene usluge ostaje na snazi.

(6) Korisnik ima pravo raskinuti Ugovor u odnosu na pojedine usluge pod ovim uvjetima:

– Za ugovorene kratkoročne usluge u svako doba na temelju prethodne pisane obavijesti o raskidu, uz otkazni rok od 30 dana računajući od dana kada je Operator zaprimio obavijest o raskidu i uz obvezu plaćanja naknade štete Operatoru u iznosu koji odgovara vrijednosti od 100% (sto posto) iznosa naknade za korištenje sustava skladišta plina za ugovorenu uslugu skladištenja, koju bi Korisnik bio dužan platiti Operatoru za razdoblje od dana nastupa raskida Ugovora, a sukladno prethodnom stavku pa do isteka razdoblja važenja Ugovora navedenog u Potvrdi o ugovorenoj usluzi.

– Za ugovorene godišnje i višegodišnje usluge: na temelju prethodne pisane obavijesti o raskidu, dostavljene najmanje 6 (šest) mjeseci prije početka sljedeće skladišne godine, raskid ugovora počinje proizvoditi pravne učinke u 6:00 sati posljednjeg dana skladišne godine u kojoj je Operatoru dostavljena obavijest o raskidu. Korisnik je u tom slučaju dužan uplatiti naknadu štete Operatoru koja odgovara vrijednosti od 90% (devedeset posto) iznosa naknade za korištenje sustava skladišta plina za ugovorene usluge skladištenja od nastupa raskida Ugovora do isteka razdoblja važenja Ugovora navedenog u Potvrdi o ugovorenoj usluzi.

(7) Dospijeće plaćanja naknade štete koju je Korisnik dužan podmiriti Operatoru sukladno ovom članku iznosi 15 dana od dana na koji je Korisnik primio obavijest Operatora o iznosu naknade štete koju je dužan podmiriti.

(8) Ako Korisnik raskida Ugovor koji obuhvaća više različitih usluga ili ako se raskid odnosi na više pojedinačnih usluga, dužan je Operatoru nadoknaditi štetu u skladu s gore navedenim pravilima posebno za svaku pojedinu uslugu.

(9) Ako Operator uspije djelomično ili u cijelosti prodati skladišni kapacitet koji je bio predmet valjano raskinute višegodišnje usluge skladištenja sukladno stavku 6. ovoga članka, za razdoblje od nastupa raskida Ugovora do isteka ugovornog razdoblja iz Potvrde o ugovorenoj usluzi, na primarnom tržištu drugom Korisniku, odgovarajući iznos naknade štete (ovisno o tome je li Operator uspio prodati cjelokupni skladišni kapacitet ili samo dio kapaciteta koji se odnosio na preostalo ugovorno razdoblje od raskida Ugovora o skladištenju plina do isteka ugovornog razdoblja iz Potvrde o ugovorenoj usluzi) koji je Korisnik prethodno podmirio Operatoru bit će nakon odbitka troškova Operatora nadoknađen od strane Operatora Korisniku koji je raskinuo Ugovor, u roku od 15 (petnaest) dana od sklapanja Ugovora s drugim Korisnikom i primitka odgovarajućih sredstava osiguranja plaćanja od takvoga drugog Korisnika (ovisno koji događaj nastupi kasnije).

(10) Svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti Ugovor putem pisane obavijesti o raskidu, upućene drugoj ugovornoj strani preporučenom pošiljkom s povratnicom, u slučaju da druga ugovorna strana u bilo kojem pogledu ne ispunjava bilo koju od svojih obveza prema Ugovoru i ovim OU koji su njegov sastavni dio. U obavijesti o raskidu ugovorna strana koja raskida Ugovor dužna je drugoj ugovornoj strani ostaviti naknadni rok za ispunjenje, koji ne može biti kraći od 15 (petnaest) dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, osim u niže navedenim slučajevima. Ako druga ugovorna strana ne ispravi takav propust u ostavljenome naknadnom roku za ispunjenje, smatra se da je Ugovor raskinut prema samom zakonu s prvim idućim danom nakon isteka naknadnog roka za ispunjenje. Na raskid Ugovora sukladno ovom stavku na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavka 6. ovoga članka.

(11) Operator ima pravo raskinuti Ugovor pod ovim uvjetima:

– ako Korisnik nije platio jednu dospjelu mjesečnu naknadu za korištenje sustava skladišta plina ili bilo koji drugi dospjeli iznos duga po Ugovoru, a taj propust nije ispravljen unutar naknadnog roka od 15 (petnaest) dana nakon što je Korisnik primio pisanu opomenu radi neplaćanja i namjeru da se iz tog razloga raskine Ugovor;

– ako Korisnik ne dostavi bilo koje ugovoreno sredstvo osiguranja plaćanja iz Ugovora, definirano na način i prema uvjetima iz članka 9. ovih OU, a taj propust nije ispravljen unutar naknadnog roka od 5 (pet) dana nakon što je Korisnik primio pisanu obavijest o raskidu;

– ako Korisnik ne obnovi bilo koje ugovoreno sredstvo osiguranja plaćanja iz Ugovora o skladištenju plina na način i prema uvjetima iz članka 9. ovih OU, a taj propust nije ispravljen unutar naknadnog roka od 5 (pet) dana nakon što je Korisnik primio pisanu obavijest o raskidu;

– ako se izjave ili jamčenja koje je Korisnik dao u Ugovoru i ovim OU pokažu netočnima; ili

– ako: (i) je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka protiv Korisnika; ili je nadležni sud donio pravomoćno rješenje o otvaranju stečajnog ili prethodnoga stečajnog postupka protiv Korisnika, ili je podnesen prijedlog za pokretanje postupka predstečajne nagodbe, ili je otvoren postupak predstečajne nagodbe nad Korisnikom; ili (ii) Korisnik prekine plaćanje svih ili neke grupe svojih dugova ili objavi namjeru da to učini; (iii) Korisnik ili njegovi članovi/dioničari donesu odluku o podnošenju zahtjeva za pokretanje postupka predstečajne nagodbe ili stečajnog postupka ili likvidacije Korisnika; ili (iv) Korisnik prestane s poslovanjem te ova okolnost potraje 5 (pet) uzastopnih dana ili ukupno 20 (dvadeset) dana u bilo kojoj kalendarskoj godini. U slučaju nastupa bilo kojeg događaja iz ovog podstavka, Operator je ovlašten raskinuti Ugovor bez ostavljanja naknadnog roka za ispunjenje.

(12) Ako Operator raskida Ugovor u skladu s gore navedenim odredbama na odgovarajući će se način primijeniti odredbe stavka 5. ovoga članka.

Članak 17.

(1) Korisnik je dužan povući cjelokupnu količinu plina iz skladišta prije isteka roka trajanja ugovorene usluge.

(2) Ako Korisnik ne povuče cijelu količinu plina iz sustava skladišta plina, Operator će najpovoljnijem ponuditelju, na temelju Pravila prodaje uskladištenog plina u otvorenom postupku iz Priloga 3. ovih Pravila, prodati količinu plina koja nije povučena.

Članak 18.

OBAVIJESTI

(1) Osim ako nije drugačije izričito navedeno, svaka obavijest i zahtjev moraju biti u pisanu obliku i smatrat će se da su valjano dostavljeni ako su dostavljeni drugoj ugovornoj strani poštom, telefaksom, putem elektroničke pošte ili na ruke u skladu s odredbama Ugovora.

(2) Osim ako nije drugačije ugovoreno ovim OU, smatrat će se da je dostava obavijesti ili drugog priopćenja uredno izvršena:

– ako se dostava obavlja poštom ili kurirskom službom: istekom 2 (dva) radna dana od dana kada su obavijest ili drugo priopćenje predani pošti putem preporučene pošiljke s povratnicom ili kurirskoj službi;

– ako se dostava obavlja putem telefaksa: na dan kada je na telefaks potvrdi navedeno uspješno slanje pismena na broj telefaksa naznačen u Ugovoru, odnosno Potvrdi o ugovorenoj usluzi, s time da ako se takva potvrda primitka dogodi nakon 16:00 sati bilo kojeg dana, obavijest će se smatrati zaprimljenom u 8:00 sati sljedećeg radnog dana nakon dana primitka potvrde;

– ako se dostava obavlja putem elektroničke pošte: na dan kada je na adresu elektroničke pošte pošiljatelja stigla potvrda o uspješnoj isporuci elektroničke pošte na adresu primatelja naznačenu u Ugovoru, odnosno Potvrdi o ugovorenoj usluzi, s time da ako se takva potvrda primitka dogodi nakon 16:00 sati bilo kojeg dana, obavijest će se smatrati zaprimljenom u 8:00 sati sljedećeg radnog dana nakon dana primitka potvrde;

– ako se dostava obavlja na ruke na adresu iz Ugovora: na dan koji je na obavijesti ili drugom priopćenju naznačen uza žig i potpis kojim se potvrđuje primitak (uručenje) pošiljke.

Članak 19.

POVJERLJIVOST

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se podaci iz Ugovora smatraju poslovnom tajnom i da se kao takvi neće otkrivati ili učiniti dostupnima trećim stranama bez prethodnoga pisanog odobrenja druge ugovorne strane niti iskorištavati u namjene koje prelaze okvire izvršenja Ugovora o skladištenju plina.

(2) Ugovorna strana koja je neovlašteno učinila dostupnom informaciju koja se prema Ugovoru smatra povjerljivom, odgovorna je drugoj ugovornoj strani za time pretrpljenu štetu.

(3) Međutim, prethodna pisana suglasnost druge ugovorne strane neće biti potrebna u slučaju kad ugovorna strana otkriva povjerljive informacije:

– povezanom poduzeću, pod uvjetom da osigura da se povjerljivi podaci čuvaju u tajnosti, ili

– bilo kojem državnom tijelu ili bilo kojoj državnoj ili regulatornoj agenciji koje imaju nadležnost nad Operatorom, ili

– u mjeri u kojoj je potrebno u skladu s važećim zakonima, pravilima i propisima ili na sudski poziv ili drugi upravni postupak, ili

– povezanom operatoru transportnog sustava, pod uvjetom da koristiti razumne napore kako bi osigurala da i operator transportnog sustava podatke čuva u tajnosti.

(4) Ugovorna strana koja je neovlašteno učinila dostupnom informaciju koja se prema Ugovoru smatra povjerljivom, odgovara drugoj ugovornoj strani za time pretrpljenu štetu.

(5) Obveza čuvanja povjerljivosti podataka ostaje na snazi 2 (dvije) godine nakon prestanka važenja, odnosno raskida Ugovora.

Članak 20.

INFORMACIJE

(1) Ugovorne strane u svakom će trenutku međusobno izmjenjivati sve informacije koje su potrebne ili korisne svakoj ugovornoj strani kako bi ostvarile svoja prava i izvršile svoje obveze prema ovom Ugovoru.

(2) Korisnik će tijekom trajanja Ugovora o skladištenju plina redovito informirati Operatora o svakoj važnijoj promjeni svoje sposobnosti da izvršava obveze iz Ugovora o skladištenju plina, a svako ne pružanje takve informacije Operatoru u razumnome vremenskom razdoblju smatrat će se znatnim kršenjem Korisnikovih obveza prema Ugovoru.

(3) Tijekom trajanja Ugovora Korisnik će Operatoru pravodobno dostavljati, odnosno osigurati dostavu ovih točnih podataka:

– podataka potrebnih za fakturiranje;

– svih dostupnih podataka o događajima koji utječu na Korisnika i eventualno utječu na mogućnost utiskivanja plina u skladište ili mogućnost povlačenja plina iz skladišta;

– nominacija koje su u skladu s količinama plina nominiranima i operatoru transportnog sustava.

(4) Razmjena podataka obavljat će se i putem informacijske platforme Operatora o čemu će Korisnik i Operator potpisati poseban sporazum.

Članak 21.

NEVALJANOST POJEDINIH ODREDBI

Ako bilo koja od odredbi ovih OU jest ili će postati nevažeća, neprovediva ili nezakonita u cijelosti ili djelomično, takva će se odredba nakon odobrenja Agencije zamijeniti valjanom i provedivom odredbom te neće imati utjecaja na valjanost ostalih odredbi ovih OU.

Članak 22.

PRIJENOS UGOVORA I USTUPANJE PRAVA

Korisnik niti Operator ne mogu prenijeti Ugovor o skladištenju plina niti ustupiti prava iz Ugovora o skladištenju plina bez prethodnoga pisanog pristanka druge ugovorne strane. Postupak ustupanja i prijenosa pojedinih prava iz Ugovora o skladištenju plina u slučaju kada Korisnik prodaje kapacitet na sekundarnom tržištu detaljnije je reguliran Pravilima.

Članak 23.

UPRAVLJANJE ZAGUŠENJIMA

Na temelju odredbi Zakona i Pravila, a radi osiguranja učinkovitog korištenja skladišnih kapaciteta, Operator provodi proaktivne mjere upravljanja zagušenjem:

– uzimajući u obzir integritet sustava, Operator Korisnicima nudi maksimalni radni volumen, maksimalne kapacitete utiskivanja i maksimalne kapacitete povlačenja;

– Operator nudi i razvija usluge koje su usklađene s potrebama tržišta;

– Operator na ne diskriminirajući i transparentan način raspodjeljuje skladišne kapacitete kao što je opisano u Pravilima i Postupku raspodjele standardnih paketa skladišnog kapaciteta, objavljenom na internetskoj stranici Operatora;

– Operator potiče Korisnike da prema načelu »koristi ili prodaj« optimiziraju korištenje skladišnih kapaciteta;

– Operator nudi uslugu korištenja prekidivoga nenominiranog kapaciteta na dnevnoj razini koja omogućava Korisnicima da na prekidivoj osnovi koriste kapacitet utiskivanja ili kapacitet povlačenja koji ne koriste drugi Korisnici.

Članak 24.

PROMJENA PROPISA

(1) Imajući u vidu da se propisi vezani uz energetsku djelatnost skladištenja plina stalno razvijaju, Korisnik prihvaća da se, ako za vrijeme trajanja Ugovora dođe do izmjene važećih zakonskih ili podzakonskih propisa zbog bilo kakve promjene u važećem regulatornom okviru, takva promjena automatski primijeni na Ugovor koji je na snazi u vrijeme stupanja na snagu izmjena zakonskih, odnosno podzakonskih propisa. Takve će promjene imati prednost u primjeni ispred ovih OU.

(2) Ako pojedine odredbe ovih OU zahtijevaju izmjenu i/ili dopunu, Operator će na vlastiti prijedlog ili na zahtjev Agencije napraviti izmjene i dopune te postupiti sukladno članku 75. Pravila.

Članak 25.

MJERODAVNO PRAVO I RJEŠAVANJE SPOROVA

(1) Za Ugovor je mjerodavno hrvatsko pravo.

(2) Ugovorne su strane suglasne da će sve eventualne sporove iz Ugovora ponajprije nastojati riješiti mirnim putem.

(3) Ugovorne su strane suglasne da, ovisno o prirodi i važnosti problema, njegovu razmatranju pristupe odmah, odnosno u razumnu vremenu.

(4) Ako ugovorne strane ne uspiju riješiti nastali spor ili problem međusobnim dogovaranjem, za rješavanje spora nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

(5) Ne dovodeći u pitanje nadležnost suda, Korisnik u skladu s člankom 88. Zakona može dostaviti prigovor Agenciji.

(6) Ugovor i ovi OU osim u hrvatskoj verziji mogu biti sastavljeni i u i engleskoj verziji, a u slučaju nepodudarnosti između hrvatske i engleske verzije mjerodavna je hrvatska verzija.

Članak 26.

ZAVRŠNE ODREDBE

(1) Ovi OU sastavni su dio Pravila i stupaju na snagu danom stupanja na snagu Pravila te se primjenjuju na sve važeće Ugovore koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ovih OU.

(2) Operator ima pravo predložiti izmjene i dopune OU, osobito ako takve izmjene odražavaju praktično iskustvo u radu, uobičajenu poslovnu praksu ili u slučaju promjene u vrsti i opsegu usluga koje pruža.

(3) Sve buduće izmjene i/ili dopune ovih OU donosit će se prema proceduri za donošenje Pravila, a bit će objavljene na internetskim stranicama Operatora i Agencije.

PRILOG 2.

POSTUPAK RASPODJELE STANDARDNIH PAKETA SKLADIŠNOG KAPACITETA

Članak 1.

Energetski subjekt koji na temelju Zakona ostvaruje pravo na pristup sustavu skladišta plina (u daljnjem tekstu: Podnositelj) operatoru sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: Operator) podnosi zahtjev za rezervaciju određenog broja standardnih paketa skladišnog kapaciteta (u daljnjem u tekstu: Zahtjev) u rokovima propisanim Pravilima korištenja sustava skladišta plina. Nakon zaprimanja Zahtjeva, Operator obavlja raspodjelu godišnje raspoloživog broja standardnih paketa skladišnog kapaciteta (u daljnjem tekstu: SBU – od engl. Standard bundled unit) na godišnjoj razini za razdoblje od najmanje jedne skladišne godine i najviše pet skladišnih godina. Broj raspoloživih SBU-a za svaku godinu određuje Operator.

Operator će odbaciti Zahtjeve uz koje Podnositelji nisu dostavili priloge iz članka 40. stavka 7. Pravila korištenja sustava skladišta plina.

Članak 2.

OPĆA PRAVILA RASPODJELE SBU-a

(1) Ako je broj raspoloživih SBU-a veći ili jednak od ukupno zahtijevanog broja SBU-a za određenu skladišnu godinu, Operater raspodjeljuje raspoloživi broj SBU-a u skladu sa Zahtjevima Podnositelja.

(2) Ako je broj raspoloživih SBU-a manji od ukupno zahtijevanog broja SBU-a za određenu skladišnu godinu raspodjela raspoloživih SBU-a obavlja se proporcionalno zahtijevanom broju SBU-a svakog Podnositelja u ukupno zahtjevanom broju SBU-a prema ovim pravilima:

– ako rezultat proporcionalne raspodjele nije cijeli broj, dodijeljeni broj SBU-a je prvi manji cijeli broj (decimalne znamenke se odbacuju);

– ako navedenim postupkom nije raspodijeljen ukupno raspoloživi broj SBU-a, preostali broj SBU-a se ponovno raspodjeljuje Podnositeljima, pri čemu se svakom Podnositelju može dodijeliti maksimalno jedan dodatni SBU.

Dodatni SBU dodijeliti će se Podnositelju sa najvećim brojem iza decimalnog zareza, zatim Podnositelju sa slijedećem najvećim brojem iza decimalnog zareza, itd.

Ako dva ili više Podnositelja imaju jednak broj iza decimalnog zareza tada se raspodjela preostalih SBU-a provodi na sljedeći način:

– ako je preostali broj SBU-a dostatan da se svakom Podnositelju s jednakim brojem iza decimalnog zareza dodijeli po jedan SBU, svakom Podnositelju će se i dodijelit po jedan SBU;

– ako preostali broj SBU-a nije dostatan da se svakom Podnositelju sa istim brojem iza decimalnog zareza dodijeli po jedan SBU, SBU će se dodjeljivati redom Podnositeljima s većim ukupnim brojem zahtijevanih SBU-a u cijelom petogodišnjem razdoblju;

– ako dva ili više Podnositelja imaju jednake brojeve iza decimalnog zareza i jednaki broj zahtijevanih SBU-a u cijelom petogodišnjem razdoblju, a nije moguće svima dodijeliti po jedan SBU, tada se dodatni SBU neće dodijeliti niti jednom od navedenih Podnositelja.

(3) Ako nakon provedenog postupka raspodjele standardnih paketa skladišnog kapaciteta po zaprimljenim zahtjevima preostane neraspodjeljenih SBU-a, po jedan dodatni SBU dodjeljivati će se redom Podnositeljima prema datumu i vremenu zaprimanja Zahtjeva, na način da pravo prvenstva ima Podnositelj čiji je Zahtjev Operator zaprimio ranije.

Članak 3.

RASPODJELA SBU-a PO GODINAMA

Budući da se Zahtjev na godišnjoj razini može podnijeti za razdoblje od najmanje jedne skladišne godine i najviše pet skladišnih godina, raspodjela raspoloživih SBU-a obavlja se najviše u pet krugova. Postupak započinje raspodjelom za petogodišnje razdoblje odnosno za najduže razdoblje za koje je Operator zaprimio Zahtjeve.

Članak 4.

1. KRUG RASPODJELE SBU-a

(1) U prvi krug raspodjele SBU-a ulaze Podnositelji sa Zahtjevom za razdoblje od svih pet godina.

(2) U skladu s općim pravilima raspodjele SBU-a, prvo se obavlja raspodjela za petu godinu, nakon čega se obavlja i djelomična raspodjela raspoloživih SBU-a za prve četiri godine i to na način da u raspodjelu za svaku pojedinu godinu za pojedinog Podnositelja uvijek ulazi SBU5min koji predstavlja njegov godišnji najmanji zahtijevani broj SBU-a u petogodišnjem razdoblju.

(3) U slučaju da je broj raspoloživih SBU-a za pojedinu godinu četverogodišnjeg razdoblja manji od sume SBU5min iz svih pristiglih Zahtjeva, raspodjela raspoloživih SBU-a u ovom krugu prema općem postupku raspodjele sa SBU5min kao ulaznim parametrom za raspodjelu je konačna te nema dodatnih krugova raspodjele za tu pojedinu godinu.

Članak 5.

2. KRUG RASPODJELE SBU-a

(1) U drugi krug raspodjele uz Podnositelje koji su podnijeli Zahtjev za razdoblje od svih pet godina ulaze i Podnositelji sa Zahtjevom za četiri godine.

Pri tome, Podnositelj sa Zahtjevom za razdoblje od pet godina u drugi krug raspodjele ulazi s brojem SBU-a iz Zahtjeva koji je umanjen za broj SBU-a koji mu je po godinama već dodijeljen u prvom krugu raspodjele.

(2) U skladu s općim pravilima raspodjele SBU-a, prvo se obavlja raspodjela za četvrtu godinu, nakon čega se obavlja i djelomična raspodjela raspoloživih SBU-a za prve tri godine i to na način da u raspodjelu za svaku pojedinu godinu za pojedinog Podnositelja uvijek ulazi SBU4min koji predstavlja njegov najmanji godišnji zahtijevani broj SBU-a u četverogodišnjem razdoblju.

(3) U slučaju da je broj raspoloživih SBU-a za pojedinu godinu trogodišnjeg razdoblja manji od sume SBU4min iz svih Zahtjeva Podnositelja, raspodjela raspoloživih SBU-a u ovom krugu prema općem postupku raspodjele sa SBU4min kao ulaznim parametrom za raspodjelu je konačna te nema dodatnih krugova raspodjele SBU-a za tu pojedinu godinu.

Članak 6.

3. KRUG RASPODJELE SBU-a

(1) U treći krug raspodjele uz Podnositelje koji su podnijeli Zahtjev za razdoblje od četiri ili pet godina ulaze i Podnositelji sa Zahtjevom za tri godine.

Pri tome Podnositelj sa Zahtjevom za razdoblje od četiri ili pet godina u treći krug raspodjele ulazi s brojem SBU-a iz Zahtjeva koji je umanjen za broj SBU-a koji mu je po godinama već dodijeljen u prvom i drugom krugu raspodjele.

(2) U skladu s općim pravilima raspodjele SBU-a, prvo se obavlja raspodjela za treću godinu, nakon čega se obavlja i djelomična raspodjela raspoloživih SBU-a za prve dvije godine i to na način da u raspodjelu za svaku pojedinu godinu za pojedinog Podnositelja uvijek ulazi SBU3min koji predstavlja njegov najmanji godišnji zahtijevani broj SBU-a u trogodišnjem razdoblju.

(3) U slučaju da je broj raspoloživih SBU-a za pojedinu godinu dvogodišnjeg razdoblja manji od sume SBU3min iz svih Zahtjeva Podnositelja, raspodjela raspoloživih SBU-a u ovom krugu prema općem postupku raspodjele sa SBU3min kao ulaznim parametrom za raspodjelu je konačna te nema dodatnih krugova raspodjele SBU-a
za tu pojedinu godinu.

Članak 7.

4. KRUG RASPODJELE SBU-a

(1) U četvrti krug raspodjele uz Podnositelje koji su podijeli Zahtjev za razdoblje od tri do pet godina ulaze i Podnositelji sa Zahtjevom za dvije godine.

Pri tome, Podnositelj sa Zahtjevom za razdoblje od tri do pet godina u četvrti krug ulazi s brojem SBU-a iz Zahtjeva koji je umanjen za broj SBU-a koji mu je po godinama već dodijeljen u prva tri kruga raspodjele.

(2) U skladu s općim pravilima raspodjele SBU-a, prvo se obavlja raspodjela za drugu godinu, nakon čega se obavlja i djelomična raspodjela raspoloživih SBU-a za prvu godinu i to na način da u raspodjelu za prvu godinu za pojedinog Podnositelja ulazi SBU2min koji predstavlja njegov najmanji godišnji zahtijevani broj SBU-a u dvogodišnjem razdoblju.

(3) U slučaju da je broj raspoloživih SBU-a u prvoj godini manji od sume SBU2min iz svih Zahtjeva Podnositelja, raspodjela raspoloživih SBU-a u ovom krugu prema općem postupku raspodjele sa SBU2min kao ulaznim parametrom za raspodjelu je konačna te nema dodatnog kruga raspodjele SBU-a za prvu godinu.

Članak 8.

5. KRUG RASPODJELE SBU-a

(1) U peti krug raspodjele u kojem se dodjeljuje raspoloživi broj SBU-a samo za prvu godinu ulaze Podnositelji koji su podnijeli Zahtjev za razdoblje od jedne do pet godina.

(2) Postupak raspodjele SBU-a za prvu godinu odvija se u skladu s općim pravilima raspodjele SBU-a.

Pri tome Podnositelj sa Zahtjevom za razdoblje od dvije do pet godina u peti krug ulazi s brojem SBU-a iz Zahtjeva koji je umanjen za broj SBU-a koji mu je za prvu godinu već dodijeljen u prva četiri kruga raspodjele.

Članak 9.

OBAVIJEST O RASPODJELI SBU-a

(1) Ako je na temelju Zahtjeva Podnositelja, istome na temelju obavljenog postupka raspodjele dodijeljen određeni broj SBU-a, Operator će uz obavijest o raspodjeli SBU-a, Podnositelju dostaviti i Ugovor o skladištenju plina s pripadajućom Potvrdom o ugovorenoj usluzi, a Podnositelj ih je dužan potpisati i vratiti Operatoru u roku od deset dana od dana zaprimanja.

(2) Obavijest o raspodjeli SBU-a Operator dostavlja Agenciji.

Članak 10.

ZAVRŠNE ODREDBE

(1) Ovaj Postupak raspodjele standardnih paketa skladišnog kapaciteta sastavni je dio Pravila i stupa na snagu danom stupanja na snagu Pravila.

(2) Sve buduće izmjene i/ili dopune ovog dokumenta donosit će se prema proceduri za donošenje Pravila, a bit će objavljene na internetskim stranicama Operatora i Agencije.

PRILOG 3.

PRAVILA PRODAJE USKLADIŠTENOG PLINA U OTVORENOM POSTUPKU

Članak 1.

OPĆE ODREDBE

(1) Pravila prodaje uskladištenog plina u otvorenom postupku (u daljnjem tekstu: Pravila prodaje) primjenjuju se na svaki postupak prodaje prirodnog plina u skladištu (u daljnjem tekstu: Postupak prodaje) koji će Podzemno skladište plina d.o.o. u svojstvu operatora sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: Operator), provesti u otvorenom postupku prodaje.

(2) Ostavodavac je vlasnik plina i/ili korisnik sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: Korisnik) na čijem bilančnom računu je evidentirana uskladištena količina prirodnog plina (u daljnjem tekstu: plin), koji se prodaje u Postupku prodaje.

(3) Prodaju prirodnog plina u Postupku prodaje, Operator će provesti u slučaju da:

3.1. Korisnik, u ugovorenom ili naknadno ostavljenom roku po isteku Ugovora ne povuče uskladištenu količinu plina ili istu ne zbrine na propisani način u skladu s odredbama Pravilima korištenja sustava skladišta plina.

3.2. Operator nakon raskida Ugovora evidentira nepodmirena potraživanja prema Korisniku a koja proizlaze iz Ugovora.

3.3. Operator zaprimi nalog imatelja skladišnice (imatelja založnice i/ili imatelja priznanice) za prodaju uskladištenog plina.

(4) Postupak prodaje započinje na dan određen u Obavijesti o prvom krugu pojedinog Postupka prodaje.

(5) Pojedini Postupak prodaje provodi se najviše u četiri kruga tijekom četiri uzastopna radna dana, isključujući subotu.

(6) Postupci Prodaje plina mogu se ponavljati dok se ne proda ukupna količina plina za prodaju.

(7) Obavijest o Postupku prodaje plina/pojedinom krugu Postupka prodaje Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

Članak 2.

PRODAJA NEPOVUČENOG PLINA PO ISTEKU ILI RASKIDU UGOVORA

(1) Količina plina za prodaju je količina nepovučenoga plina koja je evidentirana na bilančnom računu Korisnika, slijedećeg kalendarskog dana u 06:00 sati po prestanku važenja Ugovora o skladištenju (u daljnjem tekstu: Ugovor).

(2) Po isteku Ugovora, Operator dopisom obavještava Korisnika o provođenju Postupka prodaje, ostavljajući mu naknadni rok od osam (8) dana za zbrinjavanje nepovučene količine plina za koju novim ugovorom o skladištenju nije osigurao dostatan radni volumen.

(3) Ako Korisnik niti u naknadno ostavljenom roku od osam (8) dana od isteka Ugovora nije zbrinuo uskladištenu količinu plina u skladu s odredbama čl. 71. Pravila korištenja sustava skladišta plina, Operator devetog dana u 06:00 sati po dostavi obavijesti o naknadno ostavljenom roku utvrđuje količinu plina za prodaju u prvom krugu Postupka prodaje.

(4) Prvim danom dostave obavijesti o naknadno ostavljenom roku, smatra se dan kada je obavijest dostavljena Korisniku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili na neki drugi način na koji se može sa sigurnošću utvrditi datum primitka obavijesti.(5) Količinu plina za prodaju u prvom krugu Postupka prodaje u slučaju raskida Ugovora utvrđuje Operator slijedećeg kalendarskog dana u 06:00 sati po raskidu Ugovora odnosno isteku naknadnog roka definiranog Ugovorom.

(6) Količinu plina za prodaju Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici u Obavijesti o pojedinom krugu Postupka prodaje.

(7) Količinu plina za prodaju u svakom pojedinom krugu Postupka prodaje, Operator će po potrebi promijeniti odnosno revidirati Zapisnikom o otvaranju ponuda, na način da će objavljenu količinu plina za prodaju, zamijeniti onom količinom plina koja je na bilančnom računu Korisnika evidentirana u 06:00 sati kalendarskog dana u kojem je obavljeno otvaranje ponuda, a za koju Korisnik nema ugovoren radni volumen skladišta plina.

Članak 3.

PRODAJA PLINA PO NALOGU

(1) Po nalogu imatelja skladišnice koji nije ostavodavac (imatelja založnice i/ili imatelja priznanice) u daljnjem tekstu: Nalogodavac) Operator prodaje, količinu plina iz založnice odnosno priznanice izdane Ostavodavcu ukoliko za odbijanje ne postoje opravdani razlozi prema odredbama skladišnice (založnice i/ili priznanice), Pravila korištenja sustava skladišta plina, Zakona o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima.

(2) U nalogu za provođenje Postupka prodaje Nalogodavac je dužan navesti količinu plina za prodaju u prvom krugu Postupka prodaje, koja ne može biti veća od količine plina navedene u založnici i/ili priznanici čiji izvornik je uz nalog dužan dostaviti Operatoru. Nalogodavac je u nalogu dužan dostaviti i popis jediničnih prodajnih cijena plina za svaki od zahtijevanih krugova u Postupku prodaje, kao i ostalu dokumentaciju u skladu s odredbama pojedinog vrijednosnog papira i pozitivnih zakonskih propisa.

(3) Operator će preostalu količinu plina za prodaju u drugom, trećem i četvrtom krugu Postupka prodaje po nalogu, utvrđivati Zapisnikom o otvaranju ponuda za svaki pojedini krug.

Članak 4.

NAJNIŽA JEDINIČNA CIJENA PLINA U POSTUPKU PRODAJE

(1) U Postupku prodaje nepovučenog plina po isteku ili raskidu Ugovora, najnižu jediničnu cijenu plina s kojom Ponuditelj može sudjelovati u prvom krugu Postupka prodaje, određuje Operator »Odlukom o početnoj najnižoj jediničnoj cijeni plina u prvom krugu Postupka prodaje nepovučenoga plina u skladištu« (u daljnjem tekstu: Odluka o najnižoj cijeni plina).

(2) Početna najniža jedinična cijena plina u prvom krugu Postupka prodaje iz stavka 1. ovog članka ne može biti manja od prosječne primjenjive cijene plina objavljene na internetskoj stranici operatora tržišta plina za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se provodi prvi krug Postupka prodaje.

(3) U slučaju provođenja drugog kruga Postupka prodaje iz stavka 1. ovog članka, najniža jedinična cijena plina s kojom Ponuditelj može sudjelovati u drugom krugu Postupka prodaje iznosi 75% cijene plina iz prvog kruga Postupka prodaje, određene Odlukom o najnižoj cijeni plina.

(4) U slučaju provođenja trećeg kruga Postupka prodaje iz stavka 1. ovog članka najniža jedinična cijena plina s kojom Ponuditelj može sudjelovati u trećem krugu Postupka prodaje iznosi 50% cijene plina iz prvog kruga Postupka prodaje, određene Odlukom o najnižoj cijeni plina.

(5) U slučaju provođenja četvrtog kruga Postupka prodaje iz stavka 1. ovog članka, najniža jedinična cijena plina s kojom Ponuditelj može sudjelovati u četvrtom krugu Postupka prodaje iznosi 25% cijene plina iz prvog kruga Postupka prodaje, određene Odlukom o najnižoj cijeni plina.

(6) U Postupku prodaje po nalogu imatelja skladišnice (imatelja založnice ili imatelja priznanice) nanižu jediničnu cijenu plina za svaki pojedini krug Postupka prodaje plina po nalogu, određuje Nalogodavac koji je u nalogu za provođenje Postupka prodaje, dužan Operatoru dostaviti najniže jedinične cijene plina izražene u kn/kWh po kojima će Operator prodavati plin u svakom pojedinom krugu Postupka prodaje.

(7) Najnižu jediničnu cijenu plina iz Odluke o najnižoj cijeni plina iz stavka 1. ovog članka, te najniže jedinične cijene plina za svaki pojedini krug Postupka prodaje plina po nalogu objavljuje Operator na svojoj internetskoj stranici, najmanje dva (2) dana prije provođenja Postupka prodaje.

Članak 5.

PONUDITELJI U POSTUPKU PRODAJE

(1) Sudionici Postupka prodaje (u daljnjem tekstu: Ponuditelji) mogu biti samo Korisnici sustava skladišta plina koji su s Operatorom ugovorili uslugu standardnog paketa skladišnog kapaciteta ili pojedinačnu uslugu zakupa radnog volumena.

(2) U Postupku prodaje Ponuditelj može podnijeti ponudu za kupnju plina najviše do iznosa zakupljenog i slobodnog radnog volumena, na koji se može evidentirati isplaćena količina plina kupljena u Postupku prodaje.

Članak 6.

OBAVIJEST O POSTUPKU PRODAJE

(1) Obavijest o pojedinom krugu Postupka prodaje Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici www.psp.hr (Prilog 1).

(2) Obavijest o pojedinom krugu Postupka prodaje sadrži:

– evidencijski broj i broj kruga Postupka prodaje,

– najnižu jediničnu cijenu plina s kojom Ponuditelj može sudjelovati u predmetnom krugu Postupka prodaje

– količinu plina za prodaju,

– adresu za dostavu ponuda,

– rok zaprimanja ponuda,

– mjesto, datum i sat javnog otvaranja ponuda,

– rok i način dostave Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i Ugovora o prodaji plina u skladištu,

– broj računa za uplatu,

– rok uplate.

Članak 7.

PROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE

(1) Operator na svojoj internetskoj stranici objavljuje datum, vrijeme i mjesto održavanja pojedinog kruga Postupka prodaje.

(2) Ponude za svaki pojedini krug Postupka prodaje, Ponuditelj podnosi dostavom pisane ponude na obrascu »Ponuda za kupnju plina u _____krugu Postupka prodaje plina u skladištu broj: ______________« (Prilog 2), (u daljnjem tekstu: Obrazac ponude), u zatvorenoj omotnici, ovjerene pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje na adresu sjedišta Operatora.

(3) Ponuditelj u svakom krugu pojedinog Postupka prodaje može podnijeti više ponuda s različitim jediničnim cijenama plina.

(4) Operator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnih količina plina za prodaju, može djelomično prihvatiti ponude Ponuditelja (prodati manju količine plina od zatražene u ponudi).

(5) Podnošenjem ponude na Obrascu ponude Ponuditelj daje suglasnost da Operator po jediničnoj cijeni iz zaprimljene ponude, provede rangiranje njegove ponude i za manje količine plina od zatraženih u ponudi.

(6) Zaprimljene valjane ponude biti će rangirane u skladu s iznosom ponuđene jedinične cijene plina, počevši od najviše prema najnižoj jediničnoj cijeni.

(7) Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je viša jedinična cijena plina.

(8) Ukoliko u pojedinom Postupku prodaje preostane neprodanih količina plina za prodaju postupak se ponavlja u novom Postupku prodaje.

Članak 8.

PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU PRODAJE

(1) Ponuditelj je dužan svoje ponude dostaviti do roka navedenog u Obavijesti o pojedinom krugu Postupka prodaje.

(2) Obrazac ponude sadrži:

– naziv, OIB, EIC oznaku i adresu Ponuditelja,

– iznos zakupljenog radnog volumena i broj važeće Potvrde o ugovorenoj usluzi zakupa standardnog paketa skladišnog kapaciteta ili pojedinačne usluge zakupa radnog volumena,

– količinu plina koju Ponuditelj namjerava kupiti izraženu u kWh,

– jediničnu cijenu plina sa i bez PDV-a koju nudi Ponuditelj, izraženu u kn/kWh i zaokruženu na četiri decimalna mjesta,

– adresu e-pošte Ponuditelja za dostavu Odluke o odabiru najpovoljnije ponude,

– IBAN Ponuditelja,

– ime i prezime te funkciju ovlaštenog potpisnika Ugovora o prodaji plina u skladištu,

– izjavu Ponuditelja da će u slučaju nedovoljnih količina kupiti i manje količine plina od zatraženih u ponudi.

(3) Ponuditelj dostavlja ponude u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Operatora, nazivom i adresom Ponuditelja, te naznakom: »NE OTVARATI – Ponuda za nadmetanje – prodaja plina u skladištu«.

(4) Nakon isteka roka za zaprimanje ponuda navedenog u Obavijesti o pojedinom krugu Postupka prodaje, Ponuditelji ne mogu mijenjati i/ili dopunjavati ponude.

(5) Ponuda mora biti potpisana i ovjerena od osobe ovlaštene za zastupanje Ponuditelja.

(6) Operator će isključiti iz nadmetanja nepotpune, pogrešno popunjene i naknadno zaprimljene ponude.

(7) Ponude koje nisu pristigle do roka za dostavu ponuda, neće se otvarati i vratit će se Ponuditelju neotvorene.

(8) Ponuditelj određuje način dostave ponude i snosi rizik eventualnog gubitka odnosno zaprimanja ponude izvan roka.

(9) Ponuda Ponuditelja je obvezujuća.

(10) Za ozbiljnost ponude Ponuditelj je dužan dostaviti Operatoru sredstvo osiguranja za ozbiljnost ponude i to: bankovnu garanciju ili novčani polog a u slučaju pisane suglasnosti Operatora i bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos od 1.000.000,00 kn.

(11) U slučaju odabira ponude i sklapanja Ugovora o prodaji plina u skladištu, Operator će zadržati sredstvo osiguranja za ozbiljnost ponude i vratiti ga Ponuditelju u roku od sedam (7) dana od zaprimanja uplate ukupno ugovorenog iznosa definiranog Ugovorom o prodaji plina u skladištu, na račun Operatora.

(12) U slučaju da ponuda nije prihvaćena sredstvo osiguranja za ozbiljnost ponude Operator vraća Ponuditelju u roku od sedam (7) dana od okončanja zadnjeg kruga Postupka prodaje.

Članak 9.

JAVNO OTVARANJE PONUDA

(1) Postupak javnog otvaranja ponuda provode ovlašteni predstavnici Operatora koji izrađuju Zapisnik o otvaranju ponuda.

(2) Ponude se javno otvaraju na adresi sjedišta Operatora, u vrijeme navedeno u Obavijesti o pojedinom krugu Postupka prodaje.

(3) Prije otvaranja ponuda ovlašteni predstavnici Operatora utvrdit će jesu li ponude zaprimljene neotvorene.

(4) Ponude se otvaraju po redoslijedu zaprimanja ponuda sukladno Upisniku o zaprimanju ponuda.

(5) Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlaštene osobe Ponuditelja, Ostavodavca i Nalogodavca ili njihovi predstavnici uz predočenje urednog ovlaštenja.

(6) Operator će odbaciti svaku ponudu Ponuditelja koji na dan dostave ponude nema dostatan slobodan ugovoreni radni volumen sustava skladišta plina.

(7) Zapisnik o otvaranju ponuda potpisuju predstavnici Operatora, te prisutni ovlašteni predstavnici Ponuditelja. Po jedan primjerak potpisanog Zapisnika o otvaranju ponuda uručit će se prisutnim ovlaštenim osobama Ponuditelja i Ostavodavca, a drugima dostavom na dokaziv način.

Članak 10.

RANGIRANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

(1) Ovlašteni predstavnici Operatora utvrđuju redoslijed ponuda prema kriteriju najviše jedinične cijene plina.

(2) Ponude se rangiraju počevši od najviše jedinične cijene plina prema najnižoj jediničnoj cijeni plina dok se ne proda ukupna količina plina za prodaju.

(3) Ako su količine plina za prodaju veće ili jednake od ukupnih količina plina iz svih ponuda, Operator raspodjeljuje količine plina za prodaju sukladno ponudama.

(4) Ako su količine plina za prodaju manje od ukupnih količina plina iz svih ponuda, Operator raspodjeljuje količine plina za prodaju tako da prioritet, sukladno rangiranju iz stavka 2. ovog članka, ima Ponuditelj s višom jediničnom cijenom. U slučaju da dva ili više Ponuditelja dostave ponude s istom jediničnom cijenom plina, a preostala količina plina za prodaju je manja od zbroja količina plina iz njihovih ponuda, preostala količina plina za prodaju raspodijelit će se tim Ponuditeljima proporcionalno količinama plina iz pojedine ponude u odnosu na ukupno zahtijevane količine plina tih Ponuditelja.

Članak 11.

DOSTAVA ODLUKE O ODABIRU

(1) Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Operator dostavlja poštom Ponuditeljima na adresu iz ponude u roku iz Obavijesti o pojedinom krugu Postupka prodaje.

(2) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u pojedinom krugu Postupka prodaje, sadrži redoslijed prihvaćenih ponuda prema kriteriju najviše jedinične cijene plina te sljedeće podatke:

– naziv Ponuditelja i broj ponude,

– jediničnu cijenu plina iz ponude bez PDV-a (kn/kWh), zaokruženu na 4 decimalna mjesta,

– količinu plina iz ponude (kWh),

– prihvaćenu količinu plina (u daljnjem tekstu: transakcijska količina plina), koja predstavlja količinu plina koju Ponuditelj kupuje na temelju Ugovora o prodaji plina u skladištu (kWh),

– vrijednost transakcijske količine plina bez PDV-a (kn), zaokruženo na 2 decimalna mjesta,

– iznos PDV-a,

– vrijednost transakcijske količine plina s PDV-om (kn), zaokruženo na 2 decimalna mjesta.

(3) Operator će uz Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Ponuditelju dostaviti Ugovor o prodaji plina u skladištu koji između ostalog sadrži:

– količinu plina koju kupuje Ponuditelj na temelju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude (transakcijska količina plina),

– jediničnu cijenu plina u kn/kWh zaokruženu na 4 decimalna mjesta,

– iznos za uplatu u kn, zaokružen na dva decimalna mjesta,

– rok za uplatu,

– broj računa za uplatu.

(4) U slučaju da Ponuditelj na dan uplate novčanog iznosa za kupljeni plin na račun Operatora, ne raspolaže slobodnim radnim volumenom za plaćenu količinu plina, Operator će aktivirati sredstvo osiguranja za ozbiljnost ponude, vratiti Ponuditelju ukupan iznos uplaćenih novčanih sredstava a predmetnu količinu plina prodati Ponuditelju koji je slijedeći na listi najpovoljnijih Ponuditelja.

Članak 12.

UPLATA I KUPNJA PLINA U SKLADIŠTU

(1) Najpovoljniji Ponuditelj s kojim je sklopljen Ugovor o prodaji plina u skladištu dužan je do ugovorenog roka, uplatiti ugovoreni iznos u cijelosti.

(2) Kupnja se smatra izvršenom danom zaprimanja uplate cjelokupnog ugovorenog iznosa na račun definiran Ugovorom.

(3) Nakon zaprimanja uplate ugovorenog iznosa Operator u ime Ostavodavca, na temelju Ugovora o prodaji plina u skladištu, izdaje račun Ponuditelju.

(4) Ostavodavac na čijem bilančnom računu je evidentiran plin koji je predmet prodaje u pojedinom Postupku prodaje, na zahtjev Operatora dužan je dostaviti broj izlaznog računa iz njegove knjige izlaznih računa, a u svrhu izdavanja računa Ponuditelju u ime Ostavodavca, koji je sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost obveznik PDV-a po navedenom poslovnom događaju.

(5) Jedan primjerak računa iz stavka 3. ovog članka Operator će s kopijom Ugovora o prodaji plina u skladištu, dostaviti Ostavodavcu.

(6) Ako Operator do ugovorenog roka ne zaprimi uplatu cjelokupnog iznosa iz Ugovora o prodaji plina u skladištu, smatra se da je Ponuditelj odustao od ponude. U tom slučaju Operator aktivira sredstvo osiguranja za ozbiljnost ponude, a plin prodaje Ponuditelju koji je sljedeći na listi najpovoljnijih Ponuditelja.

(7) Naknadno zaprimljene uplate nakon isteka ugovorenog roka, kao i uplate zaprimljene do ugovorenog roka čiji je ukupan iznos manji od ugovorenog, Operator će vratiti na račun uplatitelja (na IBAN iz Ponude) uz aktiviranje sredstva osiguranja za ozbiljnost ponude, a količinu plina iz Ugovora o prodaji plina u skladištu prodati Ponuditelju koji je slijedeći na listi najpovoljnijih Ponuditelja.

Članak 13.

EVIDENTIRANJE VLASNIŠTVA NAD PLINOM U SKLADIŠTU

(1) Po zaprimanju ukupno ugovorenog iznosa do ugovorenog roka u skladu s Ugovorom o prodaji plina u skladištu, Operator će prodaju plina pojedinom Ponuditelju smatrati provedenom, te za iznos ugovorene količine ažurirati stanje na bilančnim računima Ponuditelja i Ostavodavca čime su aktivnosti vezane uz Postupak prodaje zaključene.

(2) Ažuriranje stanja na bilančnim računima Ostavodavca i Ponuditelja u svojstvu korisnika sustava skladišta plina, za količine plina iz Ugovora o prodaji plina u skladištu obavlja Operator, evidentiranjem i odobrenjem potrebnih transakcija preko informacijske platforme Operatora.

(3) Po ažuriranju stanja na bilančnom računu, Operator će Ponuditelju i Ostavodavcu dostaviti Izvješće o Stanju na bilančnom računu na dan provođenja transakcije koju će Operator zabilježiti bez odgode po primitku ukupno ugovorenog iznosa po Ugovoru o prodaji plina u skladištu.

(4) Za iznos naknade za nestandardnu uslugu iz članka 2. ovih Pravila prodaje, Operator će Ostavodavcu izdati račun za obavljenu nestandardnu uslugu, prema važećem cjeniku nestandardnih usluga Operatora.

Ukupno primljeni novčani iznos na temelju Ugovora o prodaji plina u skladištu s pojedinim Ponuditeljem, Operator će umanjiti za iznos:

– navedenog računa za obavljenu nestandardnu uslugu,

– dospjelih nepodmirenih potraživanja Operatora prema Ostavodavcu

– eventualnih ostalih potraživanja temeljenih na pozitivnim zakonima i propisima

Ostatak zaprimljenih novčanih sredstava Operator će bez odgode doznačiti na račun Ostavodavca.

(5) Za iznos naknade za nestandardnu uslugu iz članka 3. ovih Pravila prodaje, Operator će Nalogodavcu nakon svakog provedenog kruga Postupka prodaje izdati račun za obavljenu nestandardnu uslugu, prema važećem cjeniku nestandardnih usluga Operatora, a ukupno primljeni novčani iznos na temelju Ugovora o prodaji plina u skladištu, Operator će umanjiti za iznos:

– izdanih računa za obavljenu nestandardnu uslugu,

– dospjelih nepodmirenih potraživanja Operatora prema Ostavodavcu,

– tražbine iz pripadajuće založnice u slučaju da se postupak prodaje obavlja po zahtjevu imatelja priznanice uz koju nije priložena pripadajuća založnica,

– eventualnih ostalih potraživanja temeljenih na pozitivnim zakonima i propisima.

(6) Ostatak zaprimljenih novčanih sredstava Operator će bez odgode doznačiti na račun Nalogodavca.

PRILOG 4.

POSTUPAK RASPODJELE POJEDINAČNIH STALNIH USLUGA

Članak 1.

OPĆE ODREDBE

(1) Operator sustava skladišta plina (u daljnjem tekstu: Operator) potencijalnim korisnicima nudi pojedinačne stalne usluge zakupa:

• radnog volumena;

• stalnog kapaciteta utiskivanja;

• stalnog kapaciteta povlačenja.

(2) Energetski subjekt koji na temelju Zakona ostvaruje pravo na pristup sustavu skladišta plina (u daljnjem tekstu: Podnositelj) u rokovima propisanim Pravilima korištenja sustava skladišta plina Operatoru podnosi zahtjev za rezervaciju pojedine raspoložive pojedinačne stalne usluge (u daljnjem tekstu: Zahtjev), maksimalno do raspoloživog iznosa pojedine pojedinačne stalne usluge iz stavka 1. ovog Postupka, prema podatku objavljenom na internetskoj stranici Operatora na dan dostave Zahtjeva Operatoru.

(3) Pojedini Podnositelj za pojedinu pojedinačnu stalnu uslugu iz stavka 1. ovog Postupka za isto vremensko razdoblje zakupa, može podnijeti samo po jedan Zahtjev.

(4) Zahtjev Podnositelja za rezervaciju pojedine raspoložive pojedinačne stalne usluge je obvezujući.

(5) Dan nakon isteka roka za zaprimanje Zahtjeva definiranih Pravilima korištenja ustava skladišta plina, Operator obavlja raspodjelu pojedine pojedinačne stalne usluge u iznosu koji je raspoloživ, odnosno koji nije raspodijeljen na dan raspodjele, a u skladu s odredbama ovog postupka raspodjele pojedinačnih stalnih usluga (u daljnjem tekstu: Postupak).

(6) Operator će odbaciti Zahtjeve koji nisu dostavljeni u skladu s odredbama Pravila korištenja sustava skladišta plina kao i zahtjeve za ugovaranjem pojedinačnih stalnih usluga u iznosima većim od raspoloživih na dan zaprimanja Zahtjeva za rezervaciju pojedinačne stalne usluge.

(7) Iznos raspoloživih pojedinačnih stalnih usluga Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici i ažurira po svakom završenom postupku raspodjele pojedinačnih stalnih usluga.

Članak 2.

PRAVILA RASPODJELE POJEDINAČNIH STALNIH USLUGA

(1) Raspoložive pojedinačne stalne usluge Operator raspodjeljuje na način da prioritet pri raspodjeli daje Zahtjevima za ugovaranjem pojedine usluge na dulji rok, odnosno u postupku raspodjele raspoloživih pojedinačnih stalnih usluga prvo će se razmatrati Zahtjevi na dulji rok.

(2) Pri raspodjeli raspoloživih pojedinačnih stalnih usluga Operator u postupak raspodjele uzima pristigle Zahtjeve za istu uslugu i isti rok ugovaranja, te raspodjelu obavlja na sljedeći način:

2.1. Ukoliko je broj ukupnih raspoloživih kapaciteta pojedinačne stalne usluge koji se raspodjeljuje veći ili jednak od ukupno zahtijevanog iznosa za ugovaranjem pojedine usluge iz svih prihvaćenih Zahtjeva za isti rok ugovaranja, raspoloživi iznos kapaciteta za pojedinačnu stalnu uslugu Operator dodjeljuje u iznosu iz Zahtjeva Podnositelja.

2.2. Ukoliko je broj ukupnih raspoloživih kapaciteta pojedinačne stalne usluge koji se raspodjeljuje manji od ukupno zahtijevanog iznosa za ugovaranjem pojedine usluge iz svih prihvaćenih Zahtjeva za određeni rok ugovaranja, raspodjela raspoloživog iznosa pojedine pojedinačne stalne usluge obavlja se na »pro rata« osnovi pri čemu se postotni udjeli zaokružuju na tri decimalna mjesta.U tom slučaju Operator će pojedinom Podnositelju dodijeliti kapacitete raspoložive pojedinačne stalne usluge proporcionalno udjelu zahtijevanog kapaciteta iz Zahtjeva pojedinog Podnositelja u ukupno zatraženom iznosu kapaciteta iz svih prihvaćenih Zahtjeva.

2.3. Ukoliko radi zaokruživanja pri dodjeli raspodijeljenih kapaciteta na cijeli broj, suma raspodijeljenih kapaciteta na temelju proporcionalnih udjela bude različita od ukupno raspoloživog iznosa pojedinačne stalne usluge, Operator će razliku kapaciteta oduzeti ili dodati Podnositelju s najvećim zahtijevanim kapacitetom, a u slučaju da dva ili više Podnositelja zahtijevaju isti kapacitet, razlika će se oduzeti ili dodati Podnositelju s najvećim zahtijevanim kapacitetom čiji je Zahtjev zaprimljen ranije.

2.4. Iznos pojedine raspoložive pojedinačne stalne usluge koji se dodjeljuje zaokružuje se na prvi manji cijeli broj, pri čemu se radni volumen zaokružuje na višekratnik broja 1000, stalni kapacitet utiskivanja/povlačenja zaokružuje se na višekratnik broja 100.

2.5. U slučaju da nakon obavljene raspodjele na temelju ovog članka za određeni rok za koji se obavlja raspodjela, ostane neraspodijeljenih raspoloživih kapaciteta pojedinačne stalne usluge, Operator će ponoviti postupak raspodjele na način da će neraspodijeljene kapacitete do zahtijevanog iznosa dodjeljivati Podnositeljima prema redu prvenstva zaprimanja Zahtjeva.

Članak 3.

OBAVIJEST O RASPODJELI POJEDINAČNIH STALNIH USLUGA

(1) Ako je raspodjelom pojedinom Podnositelju dodijeljen broj pojedinačnih stalnih usluga koji je jednak zahtijevanom broju iz Zahtjeva Podnositelja, Operator će uz obavijest o dodijeljenom broju pojedinačnih stalnih usluga, Podnositelju dostaviti i Ugovor o skladištenju plina s pripadajućom Potvrdom o ugovorenoj usluzi odnosno Potvrdu o ugovorenoj usluzi ukoliko je s Korisnikom već zaključen Ugovor o skladištenju, a Podnositelj ih je dužan potpisati i vratiti Operatoru u roku od pet dana od dana zaprimanja.

(2) Obavijest o raspodjeli pojedinačnih stalnih usluga Operator dostavlja Agenciji.