Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije

NN 50/2018 (1.6.2018.), Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE D.O.O.

1008

Na temelju članka 78. stavka 1. Pravila organiziranja tržišta električne energije (»Narodne novine«, broj 121/15 i 48/16) i Odluke Hrvatske energetske regulatorne agencije o suglasnosti klasa: 310-03/18-01/02, urbroj: 371-01-18-4 od 29. svibnja 2018. godine, HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., 30. svibnja 2018. godine, donio je

IZMJENE I DOPUNE

PRAVILA ORGANIZIRANJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Pravilima organiziranja tržišta električne energije HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (»Narodne novine«, broj 121/2015 i 48/2016 – u daljnjem tekstu: Pravila), članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, tržište električne energije i regulacija energetskih djelatnosti, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona te značenja utvrđena Uredbom komisije (EU) 2015/1222 оd 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima (u daljnjem tekstu: CACM), a u ovim Pravilima koriste se i izrazi koji u smislu ovih Pravila imaju sljedeće značenje:

– bilateralni raspored je raspored prodaje i kupnje električne energije te plan prekozonske razmjene električne energije za dan isporuke temeljem sklopljenih ugovora između dva tržišna sudionika na veleprodajnom tržištu električne energije u intervalu od 15 minuta ili višekratnika od 15 minuta,

– član bilančne grupe je tržišni sudionik koji je s voditeljem bilančne grupe sklopio ugovor o članstvu u bilančnoj grupi,

– dan isporuke (dan D) je svaki dan u kojem se odvija stvarna isporuka električne energije,

– dan unaprijed (D-1) je svaki dan koji neposredno prethodi danu isporuke,

– EIC oznaka (engl. Energy Identification Coding scheme) je jedinstvena oznaka sudionika na europskom tržištu energije koju izdaje ured za izdavanje EIC oznaka,

– kompenzacijski plan razmjene je plan razmjene električne energije za kompenzaciju nenamjernih odstupanja u intervalu od 15 minuta ili višekratnika od 15 minuta,

– povezivanje tržišta (engl. market coupling) je proces povezivanja različitih zona trgovanja, a rezultira istovremenom kupnjom/prodajom električne energije i dodjelom prekozonskog kapaciteta,

– operatori sustava su operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava,

– plan proizvodnje električne energije po proizvodnim jedinicama je plan proizvodnje elektrana u intervalu od 15 minuta ili višekratnika od 15 minuta i plan rada elektrana u crpnom režimu rada,

– prekozonska razmjena električne energije je raspored uvoza ili izvoza električne energije za dan isporuke po tržišnom sudioniku na granicama hrvatske zone trgovanja u intervalu od 15 minuta ili višekratnika od 15 minuta,

– razdvajanje tržišta (engl. full decoupling, partial decoupling) je proces koji se odvija kao rezultat neuspjelog povezivanja tržišta,

– tržišni plan je zbirni plan kupoprodaje električne energije i prekozonske razmjene tržišnih sudionika za dan isporuke utvrđen temeljem ugovornih rasporeda u intervalu od 15 minuta ili višekratnika od 15 minuta,

– ugovorni raspored je raspored kupoprodaje tržišnog sudionika i/ili prekozonske razmjene električne energije za dan isporuke koji sadrži jedan ili više bilateralnih rasporeda tržišnog sudionika u intervalu od 15 minuta ili višekratnika od 15 minuta,

– ugovorni raspored burze električne energije je raspored kupoprodaje za dan isporuke koji sadrži svu zaključenu kupoprodaju električne energije članova burze u intervalu od 15 minuta ili višekratnika od 15 minuta.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Proizvođač električnu energiju može kupiti od drugog proizvođača, trgovca, opskrbljivača, od burze električne energije (u daljnjem tekstu: burza) ili na način da je uveze kroz korištenje prekozonskog kapaciteta.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Proizvođač može prodati električnu energiju trgovcu, opskrbljivaču, drugom proizvođaču, burzi ili na način da ju izveze kroz korištenje prekozonskog kapaciteta.«

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Opskrbljivač može kupiti električnu energiju od proizvođača, kupca s vlastitom proizvodnjom, trgovca, drugog opskrbljivača, od burze ili na način da je uveze kroz korištenje prekozonskog kapaciteta.«

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Opskrbljivač može prodati električnu energiju krajnjim kupcima, trgovcu, proizvođaču, drugom opskrbljivaču, burzi ili na način da ju izveze kroz korištenje prekozonskog kapaciteta.«

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Trgovac može kupiti električnu energiju od proizvođača, opskrbljivača, drugog trgovca, od burze ili na način da ju uveze kroz korištenje prekozonskog kapaciteta.«

Članak 7.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Trgovac može prodati električnu energiju opskrbljivaču, proizvođaču, drugom trgovcu, burzi ili na način da ju izveze kroz korištenje prekozonskog kapaciteta.«

Članak 8.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Operator prijenosnog sustava može trgovati električnom energijom s tržišnim sudionicima, s burzom ili preko granica hrvatske zone trgovanja za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži, za kompenzacijski plan razmjene, za nabavu pomoćnih usluga u prijenosnoj mreži, za uravnoteženje elektroenergetskog sustava i s korisnicima mreže za nabavu pomoćnih usluga.«

Članak 9.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Operator distribucijskog sustava može trgovati električnom energijom s tržišnim sudionicima, s burzom ili preko granica hrvatske zone trgovanja za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži i nabavu pomoćnih usluga u distribucijskoj mreži.

U članku 16. briše se stavak 2.

Članak 10.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Opskrbljivač koji izlazi s tržišta električne energije planirano, dužan je o svojoj namjeri obavijestiti pisanim putem Operatora tržišta, operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava, opskrbljivača u okviru javne usluge opskrbe električne energije, Agenciju i ostale tržišne sudionike s kojima ima sklopljene ugovore o kupoprodaji te sve krajnje kupce s kojima ima sklopljen ugovor o opskrbi krajnjeg kupca, u roku od najmanje 60 dana prije dana planiranog izlaska.

(2) Opskrbljivač koji pri planiranom izlasku prenosi drugom opskrbljivaču sve sklopljene ugovore o opskrbi krajnjeg kupca kao cjelinu, dužan je o svojoj namjeri obavijestiti pisanim putem Operatora tržišta, operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava, Agenciju i ostale tržišne sudionike s kojima ima sklopljene ugovore o kupoprodaji te sve krajnje kupce s kojima ima sklopljen ugovor o opskrbi krajnjeg kupca, u roku od najmanje 60 dana prije prenošenja sklopljenih ugovora o opskrbi krajnjeg kupca kao cjeline.

(3) Operator tržišta obvezan je bez odgode nakon primitka pisane obavijesti iz stavka 1. i 2. ovoga članka na svojim internetskim stranicama objaviti takvu namjeru.

(4) Opskrbljivač je obvezan prije izlaska s tržišta raskinuti sve ugovorne odnose s Operatorom tržišta, operatorom prijenosnog sustava, operatorom distribucijskog sustava i s ostalim tržišnim sudionicima s kojima ima sklopljene ugovore.

(5) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, opskrbljivač je obvezan najkasnije 30 dana nakon izvršenog upisa promjene opskrbljivača iz stavka 8. ovog članka, tj. prijenosa svih sklopljenih ugovora o opskrbi krajnjeg kupca kao cjeline drugom opskrbljivaču, raskinuti sve ugovorne odnose s Operatorom tržišta, operatorom prijenosnog sustava, operatorom distribucijskog sustava i s ostalim tržišnim sudionicima s kojima ima sklopljene ugovore.

(6) U slučaju neuspjele naplate potraživanja od opskrbljivača, Operator tržišta će o tome, u najkraćem mogućem roku, obavijestiti operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava i opskrbljivača u okviru javne usluge opskrbe električne energije.

(7) Nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 6. ovog članka operator sustava dužan je obavijestiti opskrbljivača u okviru javne usluge opskrbe električne energije o potrošnji električne energije na obračunskim mjernim mjestima krajnjeg kupca opskrbljivača iz stavka 6. ovog članka, za prethodni mjesec.

(8) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, operator sustava će temeljem obavijesti opskrbljivača kojem su preneseni svi sklopljeni ugovori o opskrbi krajnjeg kupca kao cjelina, izvršiti upis promjene opskrbljivača za sve krajnje kupce dotadašnjeg opskrbljivača s prvim danom u mjesecu koji slijedi nakon dostave obavijesti, ukoliko je ta obavijest zaprimljena najkasnije do 12. dana u tekućem mjesecu te o činjenici upisa promjene obavijestiti dotadašnjeg opskrbljivača i opskrbljivača kojem su preneseni svi sklopljeni ugovori o opskrbi krajnjeg kupca kao cjelina.

(9) U slučaju neplaniranog izlaska opskrbljivača s tržišta Operator tržišta će u najkraćem mogućem roku obavijestiti operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava, opskrbljivača u okviru javne usluge opskrbe električne energije i Agenciju.

(10) Operator sustava dužan je, opskrbljivaču koji je nositelj obveze javne usluge opskrbe, dostaviti podatke o krajnjim kupcima koji po automatizmu prelaze na univerzalnu uslugu ili zajamčenu opskrbu najkasnije 2 radna dana prije korištenja prava krajnjeg kupca na opskrbu električnom energijom u okviru javne usluge.

(11) Za krajnje kupce iz stavka 10. ovog članka operator sustava dužan je, opskrbljivaču koji je nositelj obveze javne usluge opskrbe, dostaviti i/ili staviti na raspolaganje podatke o potrošnji električne energije na obračunskim mjernim mjestima krajnjeg kupca, krivulju opterećenja sukladno propisima kojima se uređuje primjena nadomjesnih krivulja opterećenja te oznaku karakteristične skupine kupaca za razdoblje do 12 mjeseci koji prethode početku korištenja prava krajnjeg kupca na opskrbu električnom energijom u okviru javne usluge.«

Članak 11.

Članak 29. stavak 4. i stavak 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Voditelj EKO bilančne grupe može prodati električnu energiju tržišnim sudionicima, burzi ili na način da ju izveze preko granica hrvatske zone trgovanja.

(5) Voditelj EKO bilančne grupe može kupiti električnu energiju od tržišnih sudionika, od burze ili na način da ju uveze preko granica hrvatske zone trgovanja.«

Članak 12.

U članku 34. alineja 6. mijenja se i glasi:

» – za operatora prijenosnog sustava način dostave podataka o dodijeljenim prekozonskim kapacitetima po granicama hrvatske zone trgovanja.«

Članak 13.

U članku 48. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ukoliko tržišni sudionik koji ima status voditelja bilančne grupe, mijenja status voditelja bilančne grupe u člana bilančne grupe ili prestane sudjelovati na tržištu električne energije, članovi njegove tržišne bilančne grupe, ukoliko namjeravaju nastaviti sudjelovati na tržištu električne energije, u obvezi su postati voditelji svojih tržišnih bilančnih grupa ili se pridružiti nekoj od postojećih tržišnih bilančnih grupa ili među sobom odabrati novog voditelja bilančne grupe.«

Članak 14.

U članku 52. alineja 2. mijenja se i glasi:

» – plan kupoprodaje električne energije unutar hrvatske zone trgovanja raspoređen po tržišnim sudionicima.«

U članku 52. alineja 3. mijenja se i glasi:

» – plan prekozonske razmjene električne energije raspoređene po tržišnim sudionicima i granicama hrvatske zone trgovanja posebno za uvoz i posebno za izvoz,«

Članak 15.

U članku 53. alineja 1. mijenja se i glasi:

» – ukupni plan proizvodnje električne energije u vlastitim proizvodnim postrojenjima.«

U članku 53. alineja 2. mijenja se i glasi:

» – plan kupoprodaje električne energije unutar hrvatske zone trgovanja raspoređen po tržišnim sudionicima.«

U članku 53. alineja 3. mijenja se i glasi:

» – plan prekozonske razmjene električne energije raspoređene po tržišnim sudionicima i granicama hrvatske zone trgovanja posebno za uvoz i posebno za izvoz,«

U članku 53. dodaje se alineja 7. koja glasi:

» – ukupni plan rada u crpnom režimu rada u vlastitim proizvodnim postrojenjima.«

Članak 16.

U članku 54. alineja 3. mijenja se i glasi:

» – plan kupoprodaje električne energije unutar hrvatske zone trgovanja raspoređen po tržišnim sudionicima.«

U članku 54. alineja 4. mijenja se i glasi:

» – plan prekozonske razmjene električne energije raspoređene po tržišnim sudionicima i granicama hrvatske zone trgovanja posebno za uvoz i posebno za izvoz,«

Članak 17.

U članku 55. alineja 1. mijenja se i glasi:

» – plan kupoprodaje električne energije unutar hrvatske zone trgovanja raspoređen po tržišnim sudionicima.«

U članku 55. alineja 2. mijenja se i glasi:

» – plan prekozonske razmjene električne energije raspoređene po tržišnim sudionicima i granicama hrvatske zone trgovanja posebno za uvoz i posebno za izvoz,«.

Članak 18.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»Ugovorni raspored operatora prijenosnog sustava sadrži plan kupoprodaje električne energije zaključene na burzama ili bilateralno s ostalim tržišnim sudionicima posebno za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži, za uravnoteženje elektroenergetskog sustava, za pomoćne usluge te za provedbu kompenzacijskog plana razmjene, plan kupoprodaje električne energije zaključene bilateralno s korisnicima mreže posebno za pomoćne usluge te plan kupoprodaje električne energije koji je rezultat povezivanja tržišta«.

Članak 19.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»Ugovorni raspored burze električne energije sadrži plan kupoprodaje svih zaključenih transakcija članova burze na trgovačkoj platformi i plan kupoprodaje električne energije s operatorom prijenosnog sustava koji je rezultat povezivanja tržišta.«

Članak 20.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»Svi iznosi u ugovornom rasporedu koji se odnose na prekozonsku razmjenu električne energije moraju biti izraženi u MWh/h i zaokruženi na cijeli broj.«

Članak 21.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»Svi iznosi u ugovornom rasporedu koji se odnose na kupoprodaju električne energije unutar hrvatske zone trgovanja moraju biti izraženi u MWh/h i zaokruženi na tri decimalna mjesta«

Članak 22.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»Bilateralni raspored koji se odnosi na prekozonsku razmjenu električne energije mora biti u skladu s dodijeljenim prekozonskim kapacitetom na granicama hrvatske zone trgovanja.«

Članak 23.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»Najkasnije do 12:30 sati u danu unaprijed koji neposredno prethodi danu isporuke operator prijenosnog sustava dostavlja Operatoru tržišta popis dodijeljenih prekozonskih kapaciteta iskazano po tržišnim sudionicima, granicama zona trgovanja, smjeru prijenosa električne energije i vremenskom razdoblju, na način utvrđen ugovorom iz članka 33. ovih Pravila.«

Članak 24.

U članku 67. alineja 1. mijenja se i glasi:

»provjerava obvezne elemente, uravnoteženost i usklađenost s potvrđenim bilateralnim rasporedima na dugoročnim prekozonskim kapacitetima te dodijeljenim kratkoročnim prekozonskim kapacitetima svakog ugovornog rasporeda kao i međusobnu usklađenost ugovornih rasporeda za dan isporuke i.«

Članak 25.

Iza članka 71. dodaje se članak 71a koji glasi:

»Članak 71a.

(1) Iznimno, u slučaju razdvajanja tržišta, voditelj bilančne grupe može dostaviti neuravnotežen ugovorni raspored Operatoru tržišta i Operatoru prijenosnog sustava.

(2) U slučaju razdvajanja tržišta, svaki voditelj bilančne grupe obvezan je dostaviti Operatoru tržišta i Operatoru prijenosnog sustava ugovorne rasporede svih članova svoje bilančne grupe za dan isporuke u najkraćem roku, ne kasnije od 15:00 sati za dan unaprijed.«

Članak 26.

U članku 72. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Izmjene ugovornih rasporeda koje se odnose na plan prekozonske razmjene električne energije, plan isporuke električne energije sumarno za krajnje kupce i plan proizvodnje električne energije u danu isporuke odobrava operator prijenosnog sustava.«

U članku 72. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučaju izmjene prekozonske razmjene električne energije voditelj bilančne grupe mora zahtijevati od operatora prijenosnog sustava izmjenu ugovornog rasporeda člana bilančne grupe tijekom dana isporuke u skladu s pravilima o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta i pravilima za dodjelu prekozonskih kapaciteta na pojedinoj granici među zonama trgovanja.«

U članku 72. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U slučaju izmjene kupoprodaje električne energije unutar hrvatske zone trgovanja, voditelj bilančne grupe mora dostaviti Operatoru tržišta izmijenjenu verziju ugovornog rasporeda člana bilančne grupe za dan isporuke najkasnije četrdeset osam (48) sati nakon razdoblja na koje se izmjena odnosi, a koja sadrži i zadnje odobrene izmjene plana prekozonske razmjene električne energije, plana isporuke električne energije sumarno za krajnje kupce i plana proizvodnje električne energije od strane operatora prijenosnog sustava.«

Članak 27.

U članku 73. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se izmjena ugovornog rasporeda odnosi na prekozonsku razmjenu, operatori prijenosnih sustava odobrit će izmjenu ugovornog rasporeda ako su s traženom izmjenom suglasne ugovorne strane iz ugovora o kupoprodaji električne energije te operatori prijenosnog sustava s obje strane granice zone trgovanja.«

U članku 73. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako se izmjena ugovornog rasporeda odnosi na trgovinu unutar hrvatske zone trgovanja Operator tržišta odobrit će izmjenu ugovornog rasporeda ako su s traženom izmjenom suglasne ugovorne strane iz ugovora o kupoprodaji električne energije, najkasnije tokom idućeg radnog dana nakon roka iz članka 72. stavka 6. ovih Pravila.«

Članak 28.

U članku 74. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Operator prijenosnog sustava može odbiti traženu izmjenu ugovornog rasporeda prekozonske razmjene električne energije u skladu s odredbama Pravila o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta i pravila za dodjelu prekozonskih kapaciteta na pojedinoj granici među zonama trgovanja.«

U članku 74. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Voditelju bilančne grupe kojem je odbijena izmjena ugovornog rasporeda kupoprodaje električne energije unutar hrvatske zone trgovanja člana bilančne grupe, Operator tržišta dužan je obrazložiti razloge odbijanja.

Članak 29.

Ove Izmjene i dopune Pravila objavljuju se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 15. lipnja 2018. godine.

Klasa: 310-02/18-01/37

Urbroj: 251-544-01/1-18-1

Zagreb 30. svibnja 2018.

Direktor
Boris Abramović, v. r.