Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN 51/2018 (4.6.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1015

Na temelju odredbe članka 15. točke 1. i 7., u svezi s člankom 20. stavka 1. alineje 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12), članka 554.a stavka 2. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15 i 123/16), članka 198. stavka 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14 i 93/15), članka 275. stavka 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14), članka 347. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine, broj 44/16), članka 233. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18), članka 203. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15), članka 138. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14), članaka 3. i 33. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine« broj 153/13), članka 47. stavka 2., članka 50. stavka 1., članka 67. i članka 78. stavka 5. Zakona o leasingu (»Narodne novine« broj 141/13), članka 60. stavka 2., članka 63. stavka 1. i članka 72. stavka 5. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« broj 94/14 i 41/16), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijelo je na sjednici održanoj 30. svibnja 2018.

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTI I VISINI NAKNADA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 1.

U članku 1. stavku 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 127/17«) mijenja se točka 5. i sada glasi:

» – Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18).«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. mijenja se točka 1. i sada glasi:

BR.NAKNADA
1.

Odobrenja objavljivanja ponude za preuzimanje

– članak 24. ZPDD-a i konkurentske ponude

– članak 30. ZPDD-a

0,2% iznosa osiguranih sredstava za plaćanje svih dionica na koje se odnosi ponuda za preuzimanje u smislu članka 19. stavka 1. ZPDD-a – s time da iznos naknade ne može biti manji od 30.000,00 kn niti veći od 5.000.000,00 kn

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. točka 21. mijenja se i sada glasi:

BR.NAKNADA
21.Odobrenje za spajanje UCITS fonda (za svaki UCITS fond koji se spaja posebno) – članak 285. stavak 1. ZOIFJP-a4.000,00 kn

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i sada glasi:

»(1) Obveznici prema Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima (dalje u tekstu: ZAIF) su UAIF-ovi, UAIF-ovi iz drugih država članica i UAIF-ovi iz trećih država koji se Agenciji obraćaju sa zahtjevom i/ili putem obavijesti, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.NAKNADA
1.Odobrenje za rad malog UAIF-a – članak 16. stavak 2. ZAIF-a8.000,00 kn
2.Odobrenje za rad srednjeg UAIF-a – članak 17. stavak 4. ZAIF-a13.000,00 kn
3.

Odobrenje za rad velikog UAIF-a

– članak 18. stavak 3. i članak 28. stavak 1. ZAIF-a

17.000,00 kn
4.Odobrenje za promjenu kategorije mali/srednji UAIF u veliki UAIF – članak 19. stavak 1. ZAIF-a5.000,00 kn
5.Odobrenje za promjenu kategorije mali UAIF-u srednji UAIF – članak 19. stavak 5. ZAIF-a5.000,00 kn
6.

Proširenje odobrenja za rad UAIF-a

– članak 36. stavak 1. ZAIF-a

8.000,00 kn
7.Odobrenje za statusne promjene UAIF-a (pripajanje, spajanje i podjela) – članak 38. ZAIF-a8.000,00 kn
8.Odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a – članak 45. stavak 1. ZAIF-a5.000,00 kn
9.Odobrenje za delegiranje poslova UAIF-a koji upravlja AIF-om čiji se udjeli nude javnom ponudom – članak 71. stavak 2. ZAIF-a4.000,00 kn
10.Odobrenje za preuzimanje poslova upravljanja AIF-om/AIF-ovima (dobrovoljni ili prisilni prijenos poslova upravljanja) – članak 79. stavak 1., 2. i 4. ZAIF-a te članak 85. stavak 2. i članak 93. ZOIFJP-a13.000,00 kn
11.Odobrenje za osnivanje zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću – članak 108. stavak 1. ZAIF-a17.000,00 kn
12.

Postupanje po obavijesti UAIF-a iz Republike Hrvatske o namjeri trgovanja udjelima AIF-a iz druge države članice na području Republike Hrvatske

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članak 118. ZAIF-a

13.000,00 kn
1.000,00 kn

13.

Postupanje po obavijesti UAIF-a iz Republike Hrvatske o namjeri trgovanja udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske ili druge države članice na području države članice

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članci 119. ZAIF-a

8.000,00 kn
1.000,00 kn

14.Postupanje po obavijesti UAIF-a iz Republike Hrvatske o namjeri obavljanja djelatnosti na području druge države članice izravno ili putem podružnice – članci 120. ZAIF-a13.000,00 kn
15.

Postupanje po obavijesti UAIF-a iz Republike Hrvatske koji namjerava trgovati udjelima AIF-a iz treće države u Republici Hrvatskoj

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članci 124. ZAIF-a

20.000,00 kn1.000,00 kn

16.

Postupanje po obavijesti UAIF-a iz Republike Hrvatske koji namjerava trgovati udjelima AIF-a iz treće države u drugoj državi članici

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članak 125. ZAIF-a

15.000,00 kn1.000,00 kn

17.

Postupanje po obavijesti UAIF-a koji namjerava trgovati udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske u trećoj državi

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članak 126. ZAIF-a

8.000,00 kn500,00 kn

18.Odobrenje za rad UAIF-u iz treće države – članak 127. ZAIF-a60.000,00 kn
19.Postupanje po obavijesti UAIF-a iz treće države kod promjene strategije nuđenja udjela – članak 134. stavak 2. ZAIF-a15.000,00 kn
20.Postupanje po zahtjevu UAIF-a iz treće države kod promjene strategije nuđenja udjela – članak 135. stavak 3. ZAIF-a20.000,00 kn
21.

Postupanje po obavijesti UAIF-a iz treće države s Europskom putovnicom kojem je Republika Hrvatska referentna država

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članci 138. i 139. ZAIF-a

60.000,00 kn1.000,00 kn

22.Obrada zahtjeva UAIF-a iz treće države kojem je Republika Hrvatska referentna država koji namjerava upravljati AIF-om osnovanim u drugoj državi članici na području druge države članice – članak 140. ZAIF-a60.000,00 kn
23.

Postupanje po obavijesti referentne države članice kada UAIF iz treće države namjerava u Republici Hrvatskoj nuditi udjele AIF-a, putem podružnice ili izravno

U slučaju više AIF-ova obuhvaćenih istom obavijesti ili krovnog AIF-a, naknada se za drugi i svaki idući AIF/pod-AIF uvećava za – članak 141. stavak 2. ZAIF-a

60.000,00 kn
1.000,00 kn

24.Odobrenje UAIF-u iz Republike Hrvatske koji u Republici Hrvatskoj namjerava nuditi udjele AIF-a malim ulagateljima – članak 151. stavak 1. ZAIF-a8.000,00 kn
25.Odobrenje UAIF-u iz druge države članice koji u Republici Hrvatskoj namjerava nuditi udjele AIF-a malim ulagateljima – članak 151. stavak 1. ZAIF-a15.000,00 kn
26.Odobrenje izrade i/ili bitnih promjena prospekta AIF-a s javnom ponudom – članak 164. stavak 2. ZAIF-a te članak 187. i članak 192. stavak 1. ZOIFJP-a4.000,00 kn
27.Odobrenje za promjenu depozitara za AIF – članak 188. stavak 2. i članak 204. stavak 1. ZAIF-a4.000,00 kn
28.

Odobrenje za osnivanje i upravljanje AIF-om bez pravne osobnosti – članak 209. stavak 1. ZAIF-a (obuhvaća i odobrenje na pravila AIF-a, izbor depozitara za AIF, za prospekt AIF-a te za nuđenje udjela AIF-a malim ulagateljima, kada je to primjenjivo)

U slučaju krovnih AIF-ova koji sadrže više pod-AIF-ova, naknada se uvećava za drugi i svaki sljedeći pod-AIF

17.000,00 kn


3.000,00 kn

29.Odobrenje AIF-u bez pravne osobnosti s privatnom ponudom da postane AIF bez pravne osobnosti s javnom ponudom – članak 219. stavak 1. ZAIF-a4.000,00 kn
30.Odobrenje AIF-u bez pravne osobnosti s javnom ponudom da postane AIF bez pravne osobnosti s privatnom ponudom – članak 219. stavak 3. ZAIF-a4.000,00 kn
31.Odobrenje AIF-u s pravnom osobnošću s privatnom ponudom da postane AIF s pravnom osobnošću s javnom ponudom – članak 219. stavak 5. ZAIF-a4.000,00 kn
32.Odobrenje AIF-u s pravnom osobnošću s javnom ponudom da postane AIF s pravnom osobnošću s privatnom ponudom – članak 219. stavak 5. ZAIF-a4.000,00 kn
33.Odobrenje otvorenom AIF-u bez pravne osobnosti s privatnom ponudom za preoblikovanje u UCITS fond – članak 219. stavak 6. ZAIF-a4.000,00 kn
34.Odobrenje otvorenom AIF-u bez pravne osobnosti s javnom ponudom za preoblikovanje u UCITS fond – članak 219. stavak 7. ZAIF-a4.000,00 kn
35.

Odobrenje za statusne promjene AIF-a bez pravne osobnosti (pripajanje ili spajanje) – članak 220. stavak 1. ZAIF-a

Naknada se plaća posebno za svaki AIF koji se pripaja/spaja

4.000,00 kn
36.

Odobrenje za statusne promjene zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću (pripajanje ili spajanje) – članak 220. stavak 5. ZAIF-a

Naknada se plaća posebno za svaki AIF koji se pripaja/spaja

4.000,00 kn
37.Odobrenje za pripajanje ili spajanje s otvorenim AIF-om države članice u kojoj je otvoreni AIF iz Republike Hrvatske AIF prenositelj – članak 220. ZAIF-a6.000,00 kn
38.Odobrenje za osnivanje napajajućeg AIF-a – članak 221. stavak 1. ZAIF-a13.000,00 kn


(2) U slučaju osnivanja AIF-a, naknada za odobrenje prospekta (ako je AIF s javnom ponudom) te za odobrenje za pravila i izbor depozitara AIF-a iz točaka 26. stavka 1. ovoga članka ne plaćaju se zasebno, već su obuhvaćene naknadom koja se plaća za odobrenje iz točke 11., odnosno točke 28. stavka 1. ovoga članka.

(3) Kada UAIF u skladu s člankom 11. stavkom 1. ZAIF-a obavlja i druge djelatnosti, za svakog kandidata za člana uprave se plaća jedna naknada za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.«

Članak 5.

U članku 15. stavku 1. točki 18., iza riječi »poslova« briše se riječ »faktoringa« i zamjenjuje riječju »leasinga«.

Članak 6.

U članku 16. stavku 1. točki 10., iza riječi »stavak« briše se brojka »4« i zamjenjuje brojkom »5«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-08/02

Urbroj: 326-01-220-221-18-2

Zagreb, 30. svibnja 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.