Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

NN 52/2018 (6.6.2018.), Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

HRVATSKI SABOR

1024

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA

Proglašavam Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. svibnja 2018.

Klasa: 011-01/18-01/60

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 30. svibnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom uređuje se istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, pri čemu se ugljikovodici, geotermalne vode ili geološke strukture za skladištenje i trajno zbrinjavanje nalaze u zemlji ili u podzemlju unutarnjih morskih voda ili teritorijalnog mora Republike Hrvatske odnosno u podzemlju epikontinentalnog pojasa Jadranskog mora do linije razgraničenja sa susjednim zemljama na kojima Republika Hrvatska, u skladu s međunarodnim pravom, ostvaruje jurisdikciju i suverena prava.

(2) Sastavni dio ovoga Zakona su Prilog I. Predložak ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika i Prilog II. Troškovi istraživanja i eksploatacije ugljikovodika koji su podložni povratu troškova u slučaju podjele količina pridobivenih ugljikovodika.

Primjena pravne stečevine Europske unije

Članak 2.

Ovaj Zakon sadržava odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktivom 94/22/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994. o uvjetima za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika (SL L 164, 30. 6. 1994.)

– Direktivom 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ (SL L 178, 28. 6. 2013.)

– Direktivom 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o geološkom skladištenju ugljikova dioksida i o izmjenama Direktive Vijeća 85/337/EEZ, Direktiva Europskoga parlamenta i Vijeća 2006/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbe (EZ-e) br. 1013/2006 (SL L 140, 5. 6. 2009.).

Primjena propisa

Članak 3.

(1) Na pitanja zaštite okoliša i prirode koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode.

(2) Na pitanja prostornog uređenja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje prostorno uređenje.

(3) Na pitanja zaštite geotermalnih voda kada se one koriste u energetske svrhe koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuju vode.

(4) Na pitanja morskih i podmorskih prostora Republike Hrvatske i pravnih odnosa u njima, kao i na pitanja sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja s pomorskih objekata koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje pomorstvo odnosno pomorsko dobro.

Interes Republike Hrvatske

Članak 4.

(1) Ugljikovodici, geotermalne vode, geološke strukture pogodne za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida dobra su od interesa za Republiku Hrvatsku, imaju njezinu osobitu zaštitu i iskorištavaju se pod uvjetima i na način koji su propisani ovim Zakonom.

(2) Naftno rudarstvo i izgradnja naftno-rudarskih objekata i postrojenja za obavljanje naftno-rudarskih radova djelatnost je od interesa za Republiku Hrvatsku.

(3) Ugljikovodici, geotermalne vode, geološke strukture pogodne za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u vlasništvu su Republike Hrvatske.

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske i Okvirni planovi i programi

Članak 5.

(1) Osnovni akt planiranja kojim se utvrđuje gospodarenje ugljikovodicima i geotermalnim vodama, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i planiranje naftno-rudarske gospodarske djelatnosti na državnoj razini je Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske koju donosi Hrvatski sabor u skladu s propisima kojima se uređuje energija.

(2) Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske sadržava osnove za usmjeravanje i usklađivanje gospodarskih, tehničkih, znanstvenih, obrazovnih, organizacijskih i drugih mjera te mjera provođenja međunarodnih obveza radi gospodarenja ugljikovodicima i geotermalnim vodama, skladištenjem prirodnog plina i trajnim zbrinjavanjem ugljikova dioksida.

(3) Gospodarenje ugljikovodicima provodi se sukladno Okvirnom planu i programu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu i Okvirnom planu i programu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu.

(4) Okvirne planove i programe iz stavka 3. ovoga članka donosi ministar nadležan za energetiku na temelju Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske i propisa kojima se uređuje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

(5) Jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su u svojim razvojnim aktima planiranja usvojiti ciljeve Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske, Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu i Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu te osigurati njihovu provedbu.

Definicije pojmova

Članak 6.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1) Agencija znači pravnu osobu s javnim ovlastima nadležnu za praćenje djelatnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, a koja obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih ovim Zakonom i drugim propisima vezanim uz primjenu ovoga Zakona ili bilo kojim zakonom kojim se izmjenjuje, dopunjuje ili zamjenjuje ovaj Zakon, ili drugo tijelo ili osoba koja je njezin pravni sljednik ili je preuzela njezine poslove iz nadležnosti ovoga Zakona.

2) Bitna promjena znači, kada se radi o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida, svaku promjenu koja nije predviđena dozvolom za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, a koja može imati značajne učinke na prirodu, okoliš i zdravlje ljudi.

3) Budžet znači procjenu troškova za koje se očekuje da će nastati u provedbi odobrenog radnog programa i koji su sastavni dio svakog radnog programa.

4) Bušotina znači naftno-rudarski objekt izrađen bušenjem u podzemnim stijenama od početne točke na površini zemlje ili na dnu vodenih površina do konačne dubine, a za potrebe istraživanja ili eksploatacije sirove nafte ili prirodnog plina ili geotermalnih voda ili za utiskivanje bilo kojeg fluida u ležište ugljikovodika, osim seizmičkih bušotina ili strukturnih bušotina ili bušotina za stratigrafska ispitivanja.

5) Dozvola za istraživanje znači dozvolu za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ili dozvolu za istraživanje geotermalnih voda ili dozvolu za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina ili dozvolu za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida.

6) Dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika znači odluku ili odluke Vlade kojima se investitoru daje pravo na izravno sklapanje ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika pod uvjetima izričito propisanim ovim Zakonom, pravo na istraživanje ugljikovodika i pravo na izravnu dodjelu dozvole za pridobivanje ugljikovodika pod pretpostavkom ispunjenja svih preduvjeta propisanih ovim Zakonom.

7) Dozvola za istraživanje geotermalnih voda znači odluku ili odluke Ministarstva kojima se investitoru daje pravo na istraživanje geotermalnih voda u energetske svrhe i pravo na izravnu dodjelu dozvole za pridobivanje geotermalnih voda i sklapanje ugovora o eksploataciji geotermalnih voda pod pretpostavkom ispunjenja svih preduvjeta vezanih za početak eksploatacije geotermalnih voda propisanih ovim Zakonom.

8) Dozvola za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina znači odluku ili odluke Ministarstva kojima se investitoru daje pravo na istraživanje postojanja preduvjeta za skladištenje prirodnog plina u geološkim strukturama i pravo na izravnu dodjelu dozvole za skladištenje prirodnog plina i sklapanje ugovora o skladištenju prirodnog plina pod pretpostavkom ispunjenja preduvjeta propisanih ovim Zakonom.

9) Dozvola za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida znači odluku ili odluke Ministarstva kojima se investitoru daje pravo na istraživanje postojanja preduvjeta za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama i pravo na izravnu dodjelu dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida pod pretpostavkom ispunjenja preduvjeta propisanih ovim Zakonom.

10) Dozvola za eksploataciju znači dozvolu za pridobivanje ugljikovodika ili dozvolu za pridobivanje geotermalnih voda ili dozvolu za skladištenje prirodnog plina ili dozvolu za trajno zbrinjavanja ugljikova dioksida.

11) Dozvola za pridobivanje ugljikovodika znači odluku ili odluke Vlade, a u slučaju postojećeg prava odluka ili odluke Ministarstva, kojima se dozvoljava eksploatacija ugljikovodika.

12) Dozvola za pridobivanje geotermalnih voda znači odluku ili odluke Ministarstva kojima se dozvoljava eksploatacija geotermalnih voda.

13) Dozvola za skladištenje prirodnog plina znači odluku ili odluke Ministarstva kojima se dozvoljava skladištenje prirodnog plina.

14) Dozvola za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida znači odluku ili odluke Ministarstva kojima se dozvoljava trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama.

15) Eksploatacija znači pridobivanje ugljikovodika i geotermalnih voda iz ležišta, oplemenjivanje ugljikovodika, transport ugljikovodika i geotermalnih voda do točke isporuke, uključujući cjevovode kada su u tehnološkoj svezi s utvrđenim eksploatacijskim poljima, skladištenje prirodnog plina, trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama i sanaciju. Eksploatacija uključuje, bez ograničenja:

– sve radove i aktivnosti u vezi s izradom bušotina, osim istražnih i ocjenskih bušotina, produbljivanjem, čepljenjem, izradom bočnih kanala tih bušotina, uključujući projektiranje, izradu i ugradnju opreme, cjevovoda ili vodova, postrojenja, eksploatacijskih jedinica i svih drugih sustava koji se odnose na te bušotine i mogu biti potrebni u skladu s provjerenim projektom razrade i eksploatacije i

– sve radove i aktivnosti koji se odnose na usluge servisiranja i održavanja cjevovoda, vodova, instalacija, eksploatacijskih jedinica i sve aktivnosti vezane uz eksploataciju i upravljanje bušotinama koje se izvode kako bi se omogućilo pridobivanje ugljikovodika ili geotermalnih voda iz ležišta te skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama.

16) Eksploatacijsko polje znači spojnicama koordinata vršnih točaka omeđen dio prostora na kopnu ili moru i dubinski ograničen sukladno utvrđenim granicama ležišta ugljikovodika, geotermalnih voda ili geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

17) Elaborat o rezervama znači elaborat kojim se kategoriziraju i klasificiraju rezerve ugljikovodika ili geotermalne vode i potvrđuje komercijalnost ležišta odnosno utvrđuje građa, oblik i volumen geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

18) FOB znači franko brod (engl. Free on Board) u točki isporuke te ima značenje kao u ICC međunarodnim pravilima za tumačenje međunarodnih trgovinskih termina (Incoterms 2010) i odnosi se na realiziranu prodajnu cijenu za udio u eksploataciji investitora na mjestu prodaje, umanjenu za transport, osiguranje i manipulativne troškove nakon točke isporuke.

19) Geofizička snimanja znači sva invazivna i/ili neinvazivna snimanja fizikalnih svojstava podzemlja, a koja se obavljaju iz zraka, na površini terena, na vodenim površinama i/ili na dnu vodenih površina, kao i iz kanala bušotine.

20) Geološka struktura znači geološku jedinicu koju je moguće utvrditi i kartirati, a koja je svojim litološkim, strukturnim i fizikalnim karakteristikama podobna za nakupljanje ugljikovodika i geotermalnih voda, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

21) Geotermalne vode znače geotermalne vode iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, osim geotermalnih voda koje se koriste u ljekovite, balneološke ili rekreativne svrhe i druge namjene, a na koje se primjenjuju propisi o vodama, kao i podzemne vode koje se koristi putem dizalice topline za grijanje ili hlađenje vode u nisko temperaturnom sustavu distribucije topline, a na koje se primjenjuju propisi o gradnji.

22) Gradnja znači projektiranje, građenje, rekonstrukciju, investicijsko održavanje i uklanjanje naftno-rudarskih objekata i postrojenja te stručni nadzor pri izvođenju navedenih radnji.

23) Građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja znači izvedbu građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi novi naftno-rudarski objekt i postrojenje.

24) Hidrodinamička cjelina znači, kada se radi o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida, hidrodinamički povezan porni prostor u kojem je tlačna komunikacija tehnički mjerljiva i koji je omeđen barijerama toka, kao što su rasjedi, podzemna ležišta soli, litološke granice, ili isklinjavanje ili izbijanje formacije na površinu.

25) Inspekcije znače naftno-rudarsku inspekciju, inspekciju zaštite okoliša, inspekciju zaštite prirode, kao i druga nadležna tijela državne uprave koja se bave inspekcijskim nadzorom glede provođenja odredbi ovoga Zakona.

26) Investicijsko održavanje naftno-rudarskih objekata i postrojenja znači izvedbu radova na postojećem naftno-rudarskom objektu i postrojenju radi očuvanja temeljnih zahtjeva naftno-rudarskog objekta i postrojenja tijekom njegova trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost naftno-rudarskog objekta i postrojenja s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađen odnosno ne mijenja se namjena naftno-rudarskog objekta i postrojenja, kao ni tehnološki proces opisan u provjerenoj naftno-rudarskoj dokumentaciji.

27) Investitor znači jednog ili više naftno-rudarskih gospodarskih subjekata koji su, sukladno ovome Zakonu, dobili dozvolu za istraživanje ili, ovisno o kontekstu, dozvolu za eksploataciju.

28) Istjecanje znači, kada se radi o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida, svako oslobađanje ugljikova dioksida iz podzemnog skladišta.

29) Istraživanje znači sve istražne radove i aktivnosti, a kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta, količinu i kakvoću rezervi te uvjete eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda odnosno radove i ispitivanja kojima je svrha utvrditi mogućnost skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u geološkim strukturama te uvjete eksploatacije, uključujući, ali ne isključivo:

– geofizička i druga geološka snimanja, interpretaciju tako prikupljenih podataka i njihovu studijsku obradu

– bušenje, produbljivanje, skretanje, opremanje, ispitivanje, privremeno napuštanje ili likvidaciju istražnih bušotina

– sanaciju

– kupnju ili nabavu one robe, usluga, materijala i opreme koji su potrebni za gore spomenute radove.

30) Istražna bušotina znači bušotinu kojoj je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta ugljikovodika ili geotermalnih voda i njihovu količinu i kakvoću odnosno utvrditi postojanje geoloških struktura prikladnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

31) Istražna faza znači razdoblje unutar istražnog razdoblja tijekom kojeg se investitor obvezao provesti minimalne radne obveze sukladno sklopljenom ugovoru o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a postoje dvije istražne faze; prva istražna faza koja traje prve tri godine istraživanja i druga istražna faza koja traje iduće dvije godine istraživanja nakon završetka prve istražne faze.

32) Istražni prostor znači spojnicama koordinata vršnih točaka omeđen dio prostora na kopnu ili moru koji je nakon provedenog nadmetanja dozvolom određen za istraživanje ugljikovodika, geotermalnih voda te postojanja potencijalnih geoloških struktura prikladnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

33) Istražni troškovi znače sve priznate troškove koje će investitor snositi u okviru istraživanja sukladno izdanoj dozvoli za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i sklopljenom ugovoru o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika.

34) Istražno razdoblje znači razdoblje određeno ovim Zakonom tijekom kojeg investitor može obavljati istraživanje.

35) Javno poduzeće znači javno poduzeće koje je kao takvo određeno zakonom kojim se uređuje javna nabava.

36) Komercijalno otkriće znači svako otkriće ili niz otkrića pridobivih rezervi ugljikovodika ili geotermalnih voda utvrđenih elaboratom o rezervama, koja na temelju ovoga Zakona opravdavaju eksploataciju otkrivenih rezervi ugljikovodika ili geotermalnih voda, ili svako otkriće ili niz otkrića geoloških struktura podobnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida utvrđenih elaboratom o geološkim strukturama pogodnim za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

37) Korektivne mjere znače, kada se radi o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida, mjere koje se poduzimaju za ispravljanje većih nepravilnosti ili za zatvaranje mjesta na kojem dolazi do istjecanja kako bi se spriječilo ili zaustavilo istjecanje ugljikova dioksida iz kompleksa podzemnog skladišta.

38) Ležište znači bilo koje sedimentne, magmatske ili metamorfne propusne stijene koje sadržavaju prirodnu akumulaciju ugljikovodika ili geotermalnih voda, a ograničene su izolatorskim stijenama i predstavljaju jedinstvenu hidrodinamičku cjelinu.

39) Lokalni cjevovod znači cjevovod koji spaja mjernu točku i točku ulaska ugljikovodika u magistralni cjevovod.

40) Magistralni cjevovod znači glavni državni cjevovod kojem će investitor imati pristup sukladno ovome Zakonu i ugovoru o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

41) Međunarodna dobra praksa pri naftno-rudarskim radovima znači prakse i procedure, priznate i kontinuirano ažurirane od društva naftnih inženjera (engl. Society of Petroleum Engineers (SPE)), kojima se razboriti operatori koriste na međunarodnoj razini u uvjetima i okolnostima sličnima onima koji se odnose na naftno-rudarske radove u istražnom prostoru ili eksploatacijskom polju, a sve sukladno praksi Europske unije, s namjerom da:

– sačuvaju ugljikovodike povećanjem pridobivosti ugljikovodika na tehnički i ekonomski održiv način, uz kontrolu pada rezervi i uz minimalne gubitke na površini

– unaprjeđuju sigurnost pri obavljanju radova i zaštitu od nezgoda i

– štite okoliš i prirodu uz što manji utjecaj naftno-rudarskih radova na okoliš i prirodu.

42) Migracija znači, kada se radi o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida, kretanje ugljikova dioksida unutar skladišnog kompleksa.

43) Ministarstvo znači ministarstvo nadležno za energetiku.

44) Minimalna financijska obveza znači najmanji novčani trošak na koji se investitor obvezao u odnosu na minimalne radne obveze.

45) Minimalne radne obveze znače minimum obveza za istraživanje ugljikovodika koje se investitor obvezao izvršiti za vrijeme trajanja pojedine istražne faze.

46) Mjerna točka znači mjesto ili mjesta koja su određena provjerenim projektom razrade i eksploatacije, a na kojima će biti smještena odgovarajuća oprema za potrebe obavljanja volumetrijskih mjerenja i drugih utvrđivanja, temperature i ostalih prilagodbi, utvrđivanja vode i sedimenta te ostala prikladna mjerenja, a sve u svrhu utvrđivanja pridobivenih količina ugljikovodika.

47) Nacionalna naftna kompanija znači trgovačko društvo koje je u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, a koje je registrirano za djelatnost istraživanja i eksploatacije ugljikovodika.

48) Naftno-rudarski gospodarski subjekt znači jednu ili više fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem ili podružnicom u Republici Hrvatskoj registriranu kod nadležnog tijela za djelatnost istraživanja i eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda ili skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, ovisno o primjeni, kao i pravnu osobu sa sjedištem u drugim državama registriranu za djelatnost istraživanja i eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda ili skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida kod nadležnog tijela države u kojoj je sjedište pravne osobe.

49) Naftno-rudarski objekti i postrojenja znače sve objekte, postrojenja, opremu, alate, uređaje i instalacije koji se koriste prilikom izvođenja istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda, kao i skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida.

50) Naftno-rudarski projekti znače projekte koji se izrađuju za potrebe izvođenja naftno-rudarskih radova u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovog Zakona.

51) Naftno-rudarski radovi znače sve radove istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda, skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida te sve druge aktivnosti koje se provode u skladu s ovim Zakonom, uključujući preuzimanje ugljikovodika iz eksploatacijskog polja, ali isključujući skladištenje, transport ili obradu nakon točke isporuke.

52) Naftno-rudarstvo znači sve aktivnosti vezane uz istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda koje se koriste u energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

53) Naknada znači naknade koje investitor, sukladno ovom Zakonu, plaća za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, a čiju visinu i vrste utvrđuje uredbom Vlada, na prijedlog Ministarstva.

54) Oblak ugljikova dioksida znači, kada se radi o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida, volumen ugljikova dioksida raspršen u geološkoj strukturi.

55) Ocjenska bušotina znači bušotinu izrađenu u okviru istraživanja, unutar ocjenskog područja u svrhu utvrđivanja ležišta (ili više njih), u smislu debljine i lateralnog dosega te procjene količina pridobivih ugljikovodika ili geotermalnih voda te uvjete eksploatacije odnosno potvrđivanja geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

56) Ocjenski radovi znače bilo koje i sve radove koji se obavljaju u okviru istraživanja, unutar ocjenskog područja za potrebe utvrđivanja jednog ili više ležišta u smislu debljine i lateralnog dosega, a u svrhu utvrđivanja fizičkog dosega (arealne ekstenzije), rezervi i vjerojatnog kapaciteta eksploatacije ležišta ili više ležišta ugljikovodika ili geotermalnih voda odnosno geoloških struktura podobnih za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

57) Ocjensko područje znači geografsko područje unutar istražnog prostora, koje pokriva površinu geološke strukture ili struktura odnosno koje pokriva prospekt ili prospekte gdje se namjerava provesti ocjena, te razumnu granicu koja omeđuje takvo otkriće.

58) Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu znači plan i program koji je donijelo Ministarstvo sukladno propisima kojima se uređuje strateška procjena utjecaja na okoliš odnosno bilo koji akt kojim se izmjenjuje, dopunjuje ili zamjenjuje taj plan i program, a kojim se definiraju uvjeti, ograničenja i mjere zaštite okoliša prilikom izvođenja i praćenja aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu.

59) Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu znači plan i program koji je donijelo Ministarstvo sukladno propisima kojima se uređuje strateška procjena utjecaja na okoliš odnosno bilo koji akt kojim se izmjenjuje, dopunjuje ili zamjenjuje taj plan i program, a kojim se definiraju uvjeti, ograničenja i mjere zaštite okoliša prilikom izvođenja i praćenja aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu.

60) Otkriće znači pojavu ugljikovodika ili geotermalnih voda u bilo kojoj bušenoj strukturi za koju prije nije bilo dokazano da postoji.

61) Otpad znači tvari koje su kao takve određene sukladno zakonu kojim se uređuje pitanje održivog gospodarenja otpadom.

62) Plan za zajedničku razradu ležišta znači plan za zajedničku razradu ležišta ugljikovodika koje se nalazi djelomično u području otkrića unutar jednog istražnog prostora ili eksploatacijskog polja, a djelomično unutar susjednog istražnog prostora ili eksploatacijskog polja na području Republike Hrvatske u kojem druge strane imaju pravo izvođenja naftno-rudarskih radova ili unutar granica susjedne države.

63) Platts izvješće o cijenama znači službenu kotaciju raspona cijena raznih tipova sirove nafte na globalnom tržištu vezanu uz cijenu referentne sirove nafte, a koja se objavljuje u izvješću Platts Oilgram ili Platts Crude Oil Marketwire ili ekvivalentnom Platts izvješću koje pruža detaljne tržišne informacije o kretanjima cijena sirove nafte.

64) Podizvođač znači bilo koje društvo ili osobu koju investitor ili njegov podizvođač angažira u svrhu dobave robe, radova ili usluga povezanih s naftno-rudarskim radovima.

65) Podzemno skladište znači prostor određenog volumena unutar geološke strukture koji se koristi za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u podzemne geološke strukture i pripadajuća postrojenja i naftno-rudarske objekte na površini, kao i postrojenja i naftno-rudarske objekte za utiskivanje plinova.

66) Polje znači ležište ugljikovodika ili više ležišta ugljikovodika grupiranih u iste samostalne geološke strukturne oblike ili stratigrafske uvjete ili povezana s njima.

67) Postojeće pravo na eksploataciju znači koncesiju ili ugovor o koncesiji za eksploataciju ugljikovodika ili geotermalnih voda odnosno za skladištenje prirodnog plina, a koji su na snazi u trenutku stupanja ovoga Zakona na snagu, ili kakav drugi pravno obvezujući dokument koji ovlašćuje na eksploataciju ugljikovodika ili geotermalnih voda odnosno na skladištenje prirodnog plina.

68) Pridobivena nafta znači sirovu naftu eksploatiranu iz eksploatacijskog polja, a koja se mjeri na mjernoj točki.

69) Pridobiveni plin znači prirodni plin eksploatiran iz eksploatacijskog polja, a koji se mjeri na mjernoj točki.

70) Pridobiveni ugljikovodici znače pridobivenu naftu, plin ili kondenzat eksploatirane iz eksploatacijskog polja, a koji se mjere na mjernoj točci.

71) Priključni cjevovod znači cjevovod koji spaja bušotine sa sustavom za sabiranje i vodi do mjerne točke.

72) Probna eksploatacija znači eksploataciju koja se obavlja unutar odobrenog istražnog prostora ili eksploatacijskog polja u svrhu tehnoloških ispitivanja i utvrđivanja uvjeta eksploatacije.

73) Propuštanje znači, kada se radi o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida, svako istjecanje plina iz skladišnog kompleksa.

74) Protupravna eksploatacija znači svaku eksploataciju bez valjane dokumentacije propisane ovim Zakonom ili protivno valjanoj dokumentaciji, a osobito:

– eksploataciju u okviru istraživanja, osim ako je to dopušteno naftno-rudarskim projektima

– prodaju količina pridobivenih tijekom probne eksploatacije, ako na nju nije plaćena naknada za pridobivene količine ugljikovodika u skladu s odredbama ovoga Zakona

– eksploataciju izvan granica projektnih rješenja iz provjerenih naftno-rudarskih projekata na temelju kojih je dodijeljena dozvola za eksploataciju

– eksploataciju na zemljišnim česticama na kojima nije dodijeljena dozvola za eksploataciju ili izvan obuhvata utvrđenog provjerenim naftno-rudarskim projektom na temelju kojeg je dodijeljena dozvola za eksploataciju odnosno protivno ugovoru o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovoru o eksploataciji.

75) Radni program znači godišnju specifikaciju naftno-rudarskih radova koje investitor namjerava izvršiti u skladu s izdanom dozvolom za istraživanje ili dozvolom za eksploataciju.

76) Razdoblje eksploatacije znači razdoblje od trenutka kad je Vlada dodijelila dozvolu za pridobivanje ugljikovodika odnosno od stupanja na snagu ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina ili dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

77) Razdoblje nakon zatvaranja znači, kada se radi o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida, razdoblje nakon završetka trajnog zbrinjavanja plinova i zatvaranja podzemnog skladišta, uključujući razdoblje nakon prijenosa odgovornosti na nadležno tijelo.

78) Rekonstrukcija naftno-rudarskih objekata i postrojenja znači izvedbu građevinskih i drugih radova na postojećem naftno-rudarskom objektu i postrojenju kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za taj naftno-rudarski objekt i postrojenje ili kojima se mijenja usklađenost tog naftno-rudarskog objekata i postrojenja s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađen (dograđivanje, nadograđivanje, izvođenje radova radi promjene namjene naftno-rudarskog objekata i postrojenja ili tehnološkog procesa i sl.) odnosno izvedbu građevinskih i drugih radova na postojećem naftno-rudarskom objektu i postrojenju u svrhu njegove obnove.

79) Sanacija znači sve radove potrebne za napuštanje i saniranje istražnog prostora ili eksploatacijskog polja odnosno područja koje više nije potrebno za naftno-rudarske radove u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovog Zakona, kao i međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima.

80) Skladišni kompleks znači, kada se radi o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida, podzemno skladište i okolnu geološku domenu koji mogu utjecati na sveukupni integritet i sigurnost trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida odnosno sekundarne formacije za zadržavanje.

81) Skladištenje prirodnog plina znači sve podzemne i nadzemne naftno-rudarske objekte potrebne za povlačenje i utiskivanje prirodnog plina u geološke strukture pogodne za skladištenje prirodnog plina.

82) Stupac vode znači, kada se radi o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida, vertikalnu neprekinutu masu vode od površine do sedimenta na dnu vodnog resursa.

83) Šteta u okolišu znači bilo koju štetu, smetnju ili prepreku za okoliš, kao što je značajna erozija tla, uklanjanje vegetacije, uništenje divlje flore i faune, morskih organizama, zagađenje podzemnih voda, površinskih voda, kopna ili mora, zagađenje zraka, buka, požar raslinja, prekid opskrbe vodom, prekid prirodne odvodnje vode, šteta na arheološkim, paleontološkim i kulturnim lokacijama u skladu s propisima o zaštiti okoliša, prirode i očuvanju kulturnih dobara, kao i ostalim propisima.

84) Tehničko-tehnološka cjelina znači skup tehnološko povezanih naftno-rudarskih objekata i postrojenja koji osiguravaju izvršenje eksploatacijskih ciljeva određenih u provjerenoj naftno-rudarskoj dokumentaciji.

85) Točka isporuke znači točku ili točke, unutar ili izvan eksploatacijskog polja, koje su smještene nakon mjerne točke, u kojima ugljikovodici ili geotermalne vode dolaze do vanjske prirubnice objekta za isporuku, a može biti točka ulaska u lokalni cjevovod ili magistralni cjevovod ili vanjsku prirubnicu bušotine ili neki drugi slučaj, ovisno o tome kako je određeno u provjerenom projektu razrade i eksploatacije odnosno takva točka ili točke o kojoj se usuglase Ministarstvo i investitor.

86) Tok ugljikova dioksida znači, kada se radi o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida, tok tvari koji rezultira iz postupaka hvatanja ugljikova dioksida.

87) Trajno zbrinjavanje znači utiskivanje ugljikova dioksida radi njegova skladištenja u podzemne geološke strukture. Utiskivanje ugljikova dioksida u podzemne geološke strukture radi povećanja iscrpka nafte ne smatra se trajnim zbrinjavanjem.

88) Transportna mreža znači, kada se radi o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida, mrežu cjevovoda i prateće infrastrukture, uključujući postaje za prijenos tokova plinova u podzemno skladište.

89) Treća zemlja znači sve države koje nisu članice Europske unije.

90) Troškovi razrade i eksploatacije znače sve priznate troškove koje će investitor snositi u okviru razrade i eksploatacije, isključujući troškove nastale na istražnom prostoru prije nego što je otkriće proglašeno komercijalnim otkrićem, sukladno izdanoj dozvoli za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i sklopljenom ugovoru o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika.

91) Troškovna nafta znači dio pridobivene nafte koji investitor može zadržati svake kalendarske godine za potrebe povrata troškova.

92) Troškovni plin znači dio pridobivenog plina koji investitor može zadržati svake kalendarske godine za potrebe povrata troškova.

93) Ugljikovodici znače naftu, prirodni plin i plinski kondenzat.

94) Ugovor o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika znači bilo koji od ugovora koji se po ovom Zakonu sklapa za potrebe istraživanja i eksploatacije ugljikovodika odnosno ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika i ugovor o eksploataciji ugljikovodika.

95) Ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika znači ugovor koji se sklapa između Vlade i investitora nakon izdavanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, sukladno odredbama ovoga Zakona, a koji se temelji na podjeli pridobivenih količina ugljikovodika između Vlade i investitora preostalih nakon plaćanja naknade za pridobivene količine ugljikovodika i povrata troškova investitora uloženih u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

96) Ugovor o eksploataciji ugljikovodika znači, kada se radi o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ugovor koji se sklapa između Vlade i investitora nakon izdavanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, sukladno odredbama ovoga Zakona, a u slučaju postojećeg prava na eksploataciju ugljikovodika koji se sklapa između Ministarstva i investitora, a koji predviđa pravo investitora na ukupnu proizvodnju te plaćanje naknada za pridobivene količine ugljikovodika.

97) Ugovor o eksploataciji geotermalnih voda znači, kada se radi o eksploataciji geotermalnih voda, ugovor koji se sklapa između Ministarstva i investitora u svrhu eksploatacije geotermalnih voda sukladno odredbama ovoga Zakona.

98) Ugovor o skladištenju prirodnog plina znači, kada se radi o skladištenju prirodnog plina, ugovor koji se sklapa između Ministarstva i investitora u svrhu skladištenja prirodnog plina sukladno odredbama ovoga Zakona.

99) Uklanjanje naftno-rudarskih objekata i postrojenja je dio sanacije, a znači izvedbu radova uklanjanja naftno-rudarskog objekta i postrojenja ili njezina dijela s mjesta na kojem se nalazi, uključujući i gospodarenje zatečenim otpadom u naftno-rudarskom objektu i postrojenju, građevnim materijalom i građevnim otpadom nastalim uklanjanjem naftno-rudarskog objekta i postrojenja sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom te dovođenje nekretnine odnosno zemljišta na kojemu se nalazio naftno-rudarski objekt i postrojenje u stanje blisko prvobitnom, prihvatljivo za okoliš, prirodu, biljni i životinjski svijet, sigurnost ljudi i imovine te zdravlje ljudi.

100) Veća nepravilnost znači, kada se radi o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida, svaku nepravilnost prilikom operacija utiskivanja ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida ili u uvjetima samog kompleksa podzemnog skladišta koja podrazumijeva rizik istjecanja ili rizik za prirodu i okoliš ili zdravlje ljudi.

101) Vlada znači Vladu Republike Hrvatske.

102) Zatvaranje podzemnog skladišta znači, kada se radi o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida, svaki konačni prestanak utiskivanja ugljikova dioksida u to podzemno skladište.

103) Značajan rizik znači, kada se radi o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida, kombinaciju vjerojatnosti nastanka štete i veličine štete u dotičnom podzemnom skladištu koju nije moguće zanemariti, a da se ne dovedu u pitanje ciljevi ovoga Zakona.

DIO DRUGI
MATERIJALNE I POSTUPOVNE ODREDBE

GLAVA I.
ZAJEDNIČKE ODREDBE

Nadležnosti Ministarstva

Članak 7.

Ministarstvo u okviru svojih nadležnosti:

– priprema propise iz područja istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida

– daje prijedlog Vladi za donošenje odluke o provođenju nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, za izdavanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, za sklapanje ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i za izdavanje dozvole za pridobivanje ugljikovodika

– donosi odluke o provođenju nadmetanja za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

– izdaje dozvole za istraživanje geotermalnih voda, dozvole za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina i dozvole za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida

– izdaje dozvole za pridobivanje ugljikovodika u slučaju postojećeg prava na eksploataciju, dozvole za pridobivanje geotermalnih voda, dozvole za skladištenje prirodnog plina i dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

– sklapa s investitorima ugovore o eksploataciji ugljikovodika na temelju postojećeg prava na eksploataciju, ugovore o eksploataciji geotermalnih voda i ugovore o skladištenju prirodnog plina odnosno

– vodi registre u skladu s ovim Zakonom

– osniva povjerenstva po ovom Zakonu

– provodi postupke provjere elaborata o rezervama, vodi evidencije o rezervama i pridobivenim količinama (eksploataciji) ugljikovodika, geotermalnih voda, postojanju i kapacitiranju geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i izrađuje godišnje bilanci rezervi

– provodi postupke provjere naftno-rudarskih projekata

– izdaje građevinske i uporabne dozvole za naftno-rudarske objekte i postrojenja

– provodi stručne ispite po ovom Zakonu

– ima sve ostale nadležnosti za obavljanje pojedinih poslova predviđenih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovog Zakona.

Nadležnosti Agencije

Članak 8.

(1) Agencija u okviru svojih nadležnosti:

– priprema i organizira prezentacije, vodi i organizira bazu geoloških i geofizičkih podataka, kao i podataka o bušotinama radi upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim, geotermalnim i geološkim potencijalima za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida određenih područja Republike Hrvatske

– daje prijedlog Ministarstvu za donošenje odluke o provođenju nadmetanja po ovom Zakonu

– priprema nadmetanja te sudjeluje u njihovoj provedbi

– utvrđuje troškove za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

– osigurava uvjete za učinkovito izvršavanje prava i obveza investitora na temelju izdanih dozvola za istraživanje, dozvola za eksploataciju i sklopljenih ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ugovora o eksploataciji geotermalnih voda i ugovora o skladištenju prirodnog plina

– prati trendove i međunarodne standarde u istraživanju i eksploataciji i osigurava njihove primjene

– izrađuje izvješća o izvršavanju obveza investitora na temelju izdanih dozvola za istraživanje, dozvola za eksploataciju i sklopljenih ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ugovora o eksploataciji geotermalnih voda i ugovora o skladištenju prirodnog plina

– daje mišljenje na radne programe i budžete u skladu s člankom 118. ovoga Zakona

– kontrolira troškove po ugovoru o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika u svrhu povrata troškova

– izvještava Europsku komisiju o svim općim poteškoćama s kojima se susreću investitori prilikom pristupa ili provođenja aktivnosti po ovom Zakonu na koje im bude ukazano uz poštovanje poslovne tajne

– objavljuje i dostavlja Europskoj komisiji godišnje izvješće koje sadržava informacije o geografskim područjima koja su otvorena za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, izdanim dozvolama za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, ovlaštenicima dozvola i njihovu sastavu te procijenjenim rezervama koje se nalaze na njezinu teritoriju, ako navedeno ne predstavlja poslovne informacije povjerljive prirode

– ima sve ostale nadležnosti za obavljanje pojedinih poslova predviđenih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovog Zakona.

(2) U praćenju aktivnosti izvođenja naftno-rudarskih radova sukladno izdanoj dozvoli za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, sklopljenom ugovoru o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona Agencija surađuje s nadležnim tijelima državne uprave u okviru njihove nadležnosti.

(3) Agencija je ovlaštena za trajanja pojedinih dozvola za istraživanje, dozvola za eksploataciju i sklopljenih ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ugovora o eksploataciji geotermalnih voda i ugovora o skladištenju prirodnog plina, kao i u pogledu postojećih prava na eksploataciju u svako doba zatražiti bilo koje podatke ili informacije od investitora u pogledu ostvarenja prava ili ispunjenja obveza u skladu s uvjetima izdane dozvole za istraživanje, dozvole za eksploataciju i sklopljenog ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ugovora o eksploataciji geotermalnih voda i ugovora o skladištenju prirodnog plina ili postojećeg prava na eksploataciju, sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona, a koje je investitor dužan dostaviti u traženom roku.

Registri

Članak 9.

(1) Ministarstvo vodi registar istražnih prostora i registar eksploatacijskih polja odobrenih sukladno ovom Zakonu, registar izdanih dozvola za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i registar zatvorenih podzemnih skladišta i okolnih skladišnih kompleksa.

(2) Ministarstvo u registre unosi podatke po službenoj dužnosti, po stupanju na snagu svakog pojedinog ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, izdavanju dozvola za istraživanje, izvršnosti rješenja o utvrđivanju eksploatacijskog polja, izdavanju dozvola za eksploataciju, stupanju na snagu ugovora o eksploataciji geotermalnih voda i ugovora o skladištenju prirodnog plina, izdavanju dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i po odobrenju konačnog plana postupanja nakon zatvaranja.

(3) U registar istražnih prostora unose se podaci o svim odobrenim istražnim prostorima i podaci o svim naftno-rudarskim objektima i postrojenjima smještenim unutar odobrenog istražnog prostora.

(4) U registar eksploatacijskih polja unose se podaci o svim utvrđenim eksploatacijskim poljima i podaci o svim naftno-rudarskim objektima i postrojenjima smještenim unutar utvrđenog eksploatacijskog polja ili iznimno izvan njega kada su u tehnološkoj vezi s utvrđenim eksploatacijskim poljima, a što je definirano provjerenom naftno-rudarskom dokumentacijom.

(5) Registar zatvorenih podzemnih skladišta i okolnih skladišnih kompleksa sadržava njihove prostorne mape i presjeke i dostupne informacije relevantne za procjenu hoće li uskladišteni plinovi biti potpuno i trajno zatvoreni.

(6) Agencija vodi registar ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ugovora o eksploataciji geotermalnih voda i ugovora o skladištenju prirodnog plina u koji unosi osnovne podatke o svim sklopljenim ugovorima.

(7) Za obavljanje poslova vođenja registara iz stavaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka Agencija će u suradnji s Ministarstvom osigurati zajedničku informatičku platformu.

(8) Ugovori o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ugovori o eksploataciji geotermalnih voda i ugovori o skladištenju prirodnog plina iz kojih proizlazi obveza plaćanja naknada koje se smatraju javnim davanjima upisuju se u registar koncesija koje vodi središnje tijelo državne uprave nadležno za financije.

(9) Ugovore iz stavka 8. ovoga članka u registar koncesija unosi Ministarstvo.

Povjerenstva

Članak 10.

(1) U skladu s odredbama ovoga Zakona, imenuju se sljedeća povjerenstva:

– povjerenstvo koje otvara, pregledava i ocjenjuje ponude za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u skladu s člankom 21. ovoga Zakona

– povjerenstvo koje otvara, pregledava i ocjenjuje ponude za izdavanje dozvola za istraživanje geotermalnih voda, dozvola za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina i dozvola za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u skladu s člankom 62. ovoga Zakona

– povjerenstvo za utvrđivanje rezervi u skladu s člankom 40. ovoga Zakona

– povjerenstvo za vrednovanje ugljikovodika u skladu s člankom 52. stavkom 6. ovoga Zakona

– povjerenstvo za provjeru naftno-rudarskih projekata u skladu s člankom 137. stavkom 4. ovoga Zakona

– povjerenstvo za tehnički pregled naftno-rudarskih objekata i postrojenja u skladu s člankom 170. ovoga Zakona

– povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u skladu s člankom 130. ovog Zakona.

(2) Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka osniva i njegove članove rješenjem imenuje ministar nadležan za energetiku iz redova službenika Ministarstva i zaposlenika Agencije te prema potrebi može imenovati znanstvene i stručne djelatnike iz drugih javnopravnih tijela i institucija te ostale stručnjake iz redova znanstvene i stručne javnosti.

Pravna zaštita

Članak 11.

(1) Odluke iz članka 26. stavka 1., članka 28. stavka 2., članka 36. stavka 5., članka 48. stavka 4., članka 65., članka 70., članka 80. stavka 3., članka 86. stavka 3. ovoga Zakona i rješenja iz članka 40. stavka 1., članka 44. stavka 4., članka 137. stavka 3., članka 185. stavka 15. ovoga Zakona, a koje Vlada ili Ministarstvo donose sukladno ovome Zakonu, upravni su akti izvršni u trenutku dostave takvih odluka i rješenja stranki.

(2) Protiv odluka i rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pri nadležnom sudu.

(3) Odluke iz članka 15. stavka 1., članka 23. stavka 2., članka 34. stavka 11., članka 58. stavka 1., članka 63. stavka 1., a koje Vlada ili Ministarstvo donose sukladno ovome Zakonu, akti su poslovanja.

Dostava dozvola i rješenja

Članak 12.

(1) Dozvole za istraživanje, dozvole za eksploataciju i rješenja o utvrđivanju eksploatacijskog polja dostavljaju se:

1. investitoru

2. Agenciji

3. nadležnoj naftno-rudarskoj inspekciji

4. središnjem tijelu državne uprave nadležnom za financije

5. središnjem tijelu državne uprave nadležnom za prostorno uređenje

6. jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi istražni prostor ili eksploatacijsko polje

7. jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalazi istražni prostor ili eksploatacijsko polje

8. središnjem tijelu državne uprave nadležnom za vodno gospodarstvo ako se istražni prostor ili eksploatacijsko polje nalazi u području zona sanitarne zaštite crpilišta voda za piće ili u području važnom za vodni režim

9. središnjem tijelu državne uprave nadležnom za pomorstvo ako se istražni prostor ili eksploatacijsko polje nalazi na pomorskom dobru

10. središnjem tijelu državne uprave nadležnom za unutarnju plovidbu ako se istražni prostor ili eksploatacijsko polje nalazi na dijelu unutarnjih voda, a koje utječu na plovni put

11. ako je Republika Hrvatska vlasnik zemljišnih čestica koje su unutar granica istražnog prostora ili eksploatacijskog polja, središnjem tijelu državne uprave nadležnom za upravljanje državnom imovinom odnosno tijelu koje je u konkretnom slučaju nadležno za upravljanje šumama i šumskim zemljištem odnosno poljoprivrednim zemljištem

12. središnjem tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode i okoliša.

(2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalazi istražni prostor ili eksploatacijsko polje dužne su u roku od osam dana od zaprimanja akata iz stavka 1. ovoga članka objaviti čitav sadržaj na svojim mrežnim stranicama radi informiranja javnosti.

Načela postupaka nadmetanja

Članak 13.

(1) Nadmetanja koja se provode sukladno ovome Zakonu su javna.

(2) Prilikom provođenja postupaka nadmetanja po ovom Zakonu Ministarstvo je dužno poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana, načelo slobode pružanja usluga, načelo učinkovitosti te Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

GLAVA II.
ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJA UGLJIKOVODIKA

Poglavlje I.
DOZVOLE I UGOVOR ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA

Odjeljak A
Nadmetanje

Jedinstveni postupak za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i sklapanje ugovora

Članak 14.

(1) Naftno-rudarski radovi na istraživanju ugljikovodika mogu se izvoditi isključivo na temelju izdane dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i sklopljenog ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

(2) Naftno-rudarski radovi na eksploataciji ugljikovodika mogu se izvoditi isključivo na temelju ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i dozvole za pridobivanje ugljikovodika ili na temelju postojećeg prava za eksploataciju ugljikovodika.

(3) Izdavanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i sklapanje ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika provodi se na temelju nadmetanja u jedinstvenom postupku u skladu s člankom 15. ovog Zakona ili na temelju postupka za izdavanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i sklapanje ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na područjima prijašnjeg nadmetanja i na napuštenim područjima u skladu s člankom 20. ovoga Zakona.

(4) Investitoru kojem je izdana dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, po ispunjenju propisanih uvjeta bit će dodijeljena dozvola za pridobivanje ugljikovodika odlukom Vlade, bez provođenja bilo kakvih daljnjih postupaka.

Postupak nadmetanja

Članak 15.

(1) Postupak provedbe nadmetanja za izdavanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika započinje donošenjem odluke Vlade o provođenju nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, a na prijedlog Agencije putem Ministarstva.

(2) Nadmetanje za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika provodi se prikupljanjem, pregledom i ocjenom ponuda zainteresiranih investitora i izdavanjem dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika odabranim ponuditeljima (investitorima) te završava sklapanjem ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

(3) Nakon donošenja odluke o provođenju nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika Agencija objavljuje obavijest o nadmetanju za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika najmanje 90 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda u službenom glasilu Republike Hrvatske i u Službenom listu Europske unije.

(4) Obavijest iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati osnovne informacije o dozvoli, informacije o istražnim prostorima za koje mogu biti podnesene ponude, okvirni datum odnosno rok za izdavanje dozvole i kriterije za odabir ponuditelja.

(5) Svaka promjena kriterija iz stavka 4. ovoga članka objavljuje se u cijelosti u Službenom listu Europske unije.

(6) Agencija organizira prezentacije radi upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim potencijalima određenih područja Republike Hrvatske i izrađuje dokumentaciju za nadmetanje.

Pripremne radnje, dokumentacija za nadmetanje i sadržaj ponude

Članak 16.

(1) Pripremne radnje za objavu nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika provodi Agencija.

(2) Pripremnim radnjama smatrat će se sve aktivnosti koje prethode objavi nadmetanja iz stavka 1. ovoga članka, a osobito izrada dokumentacije za nadmetanje u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

(3) Agencija izrađuje dokumentaciju za nadmetanje za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, a koja se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Ministarstva i Agencije te detaljno obrađuje sljedeći sadržaj:

– jezik, način izrade i način podnošenja ponude

– opće podatke o dozvolama za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, trajanju istraživanja ugljikovodika u istražnom prostoru, sadržaju dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, trajanju eksploatacije ugljikovodika, kao i mogućnosti produljenja razdoblja istraživanja sukladno članku 25. stavku 4. ovoga Zakona i mogućnosti produljenja razdoblja eksploatacije sukladno članku 25. stavku 8. ovoga Zakona

– sudjelovanje nacionalne naftne kompanije u skladu s člankom 18. ovoga Zakona

– administrativne, formalne, financijske, pravne i tehničke zahtjeve

– zahtjeve u pogledu jamstva za ozbiljnost ponude

– postupak i kriterije ocjenjivanja i odabira najpovoljnijih ponuditelja za pojedine istražne prostore ugljikovodika

– granice istražnih prostora u skladu s okvirnim planom i programom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu i okvirnim planom i programom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu

– sažetak geološkog potencijala

– standarde izvođenja naftno-rudarskih radova i zaštite okoliša

– zahtjeve za obveze i jamstva u pogledu sanacije istražnih bušotina

– vrstu i nacrt prijedloga ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika s razrađenim sadržajem iz članka 29. i 30. ovoga Zakona, a u skladu s predloškom iz Priloga I. ovoga Zakona.

(4) Dokumentacija za nadmetanje iz stavka 3. ovoga članka detaljno propisuje sljedeće uvjete za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika:

– isprave kojima se dokazuje financijska sposobnost ponuditelja, a koje moraju prikazati ponuditeljevu sposobnost financiranja aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, kao i način na koji će te aktivnosti biti financirane u slučaju odabira ponude

– isprave kojima se dokazuje pravna sposobnost ponuditelja koje moraju prikazati djelatnosti za koje je ponuditelj registriran, a iz kojih mora biti vidljivo da je operator registriran za obavljanje djelatnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, uključujući i isprave kojima se dokazuje nepostojanje zapreka iz članka 17. ovoga Zakona

– isprave kojima se dokazuje tehnička sposobnost ponuditelja, a koje moraju prikazati ponuditeljevu tehničku sposobnost odnosno iskustvo koje ponuditelj ima u području djelatnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika

– plaćanje pristojbe za nadmetanje

– obvezu dostave jamstva za ozbiljnost ponude

– obvezu davanja izjave kojom ponuditelj potvrđuje pregled i upoznatost s odredbama predloženog nacrta ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a kojom prihvaća bitne odredbe ugovora i daje pristanak da te odredbe čine temelj ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

– razloge za isključenje sudionika iz postupka nadmetanja.

(5) Iz postupka nadmetanja isključit će se sudionici koji:

– su pokušali na nepropisan način utjecati na jedinstveni postupak za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i sklapanje ugovora, doći do povjerljivih podataka koji bi im mogli omogućiti nepoštenu prednost u postupku ili su iz nemara dostavili pogrešnu informaciju koja može imati materijalni utjecaj na odluke koje se tiču izdavanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ili sklapanje ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

– ne udovoljavaju uvjetima iz članka 17. ovoga Zakona

– ne predaju zadovoljavajuće jamstvo za ozbiljnost ponude

– ne podnesu isprave vezane uz pravnu i financijsku sposobnost ili isprave vezane uz tehničku sposobnost, zaštitu zdravlja, sigurnosti i očuvanja okoliša

– su pokazali, u drugim državama, bilo kakav nedostatak učinkovitosti ili odgovornosti u bilo kojem obliku, u prijašnjim obavljanjima djelatnosti koje su predmet dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

– ne ispune neki od uvjeta propisanih dokumentacijom za nadmetanje.

(6) Ponuda za nadmetanje mora sadržavati sljedeće:

1. prijavno pismo

2. podatke o ponuditelju i članovima ponuditelja u slučaju zajednice ponuditelja

3. ako je ponuditelj zajednica ponuditelja, jedan član ponuditelja mora biti imenovan kao operator

4. potvrdu o uplati pristojbe za nadmetanje

5. dokaz da ne postoje zapreke iz članka 17. ovoga Zakona

6. jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije

7. isprave vezane uz pravnu sposobnost ponuditelja

8. prikaz stručnih, tehničkih i financijskih uvjeta, kao i uvjeta iz područja zaštite zdravlja, sigurnosti i očuvanja okoliša koje ponuditelj mora zadovoljiti te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje

9. podatke na temelju kojih se može obaviti odabir sukladno kriterijima za odabir.

(7) Osim navedenog u stavku 6. ovoga članka, ponudi se obvezno prilaže:

1. minimalni radni program istraživanja po vrsti i opsegu s procijenjenim troškovima, izrađen u skladu s dokumentacijom za nadmetanje

2. detaljan plan radova koji će biti izvedeni u prvoj istražnoj fazi

3. detaljan plan radova koji će biti izvedeni u drugoj istražnoj fazi

4. ukupan iznos potrebnih novčanih sredstava za izvođenje planiranih istražnih radova te način njihova osiguranja kroz prikaz netovrijednosti društva na temelju revidiranih financijskih izvješća

5. ponuđena naknada za sklapanje ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

6. geološka procjena i geološki model u najširem mogućem opsegu

7. ako ponuditelj predaje ponudu za više od jedan istražni prostor, prioritetni red istražnih prostora

8. ostale dokaznice koje su bitne za odlučivanje kod odabira najpovoljnijeg ponuditelja, a koje su navedene u dokumentaciji za nadmetanje

9. izjava kojom ponuditelj potvrđuje pregled i upoznatost s odredbama predloženog nacrta ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te daje pristanak da te odredbe čine temelj ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, kao i prilaganje nacrta ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika s komentarima i prijedlozima izmjena članaka o kojima ponuditelj želi pregovarati.

(8) Sve promjene uvjeta i zahtjeva tijekom postupka nadmetanja objavljuju se na mrežnim stranicama Agencije, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Zapreke za ostvarenje prava

Članak 17.

(1) Povjerenstvo iz članka 21. ovoga Zakona mora isključiti naftno-rudarski gospodarski subjekt iz sudjelovanja u postupku izdavanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika:

1. ako je naftno-rudarski gospodarski subjekt ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga naftno-rudarskog gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela sukladno propisu kojim se uređuju kaznena djela odnosno odgovarajuća kaznena djela prema propisima države poslovnog nastana naftno-rudarskog gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena za zastupanje naftno-rudarskog gospodarskog subjekta:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.).

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.)

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.)

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.)

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.)

– članka 279. (pranje novca) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.)

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

2. ako utvrdi da naftno-rudarski gospodarski subjekt krši svoje obveze plaćanja dospjelih javnih davanja, poreza i/ili doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, eksploataciju geotermalnih voda, skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, naknada za korištenje šume ili šumskog zemljišta odnosno poljoprivrednog zemljišta u svrhu eksploatacije ugljikovodika ili s osnova nezakonitog istraživanja ili eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda, skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida te neispunjena obveza sanacije i zaštite okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj ili državi poslovnog nastana naftno-rudarskog gospodarskog subjekta

3. ako je naftno-rudarski gospodarski subjekt dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata u postupku izdavanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika sukladno odredbama ovoga Zakona

4. ako je naftno-rudarski gospodarski subjekt u postupku likvidacije odnosno ako je obustavio svoje poslovne aktivnosti u Republici Hrvatskoj ili državi poslovnog nastana naftno-rudarskog gospodarskog subjekta.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 2. ovoga članka, povjerenstvo neće isključiti naftno-rudarski gospodarski subjekt iz postupka izdavanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

(3) Pravo iz stavka 1. točke 1. ovoga članka dokazuje se ovjerenom izjavom od strane osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje naftno-rudarskog gospodarskog subjekta, a koja ne smije biti starija od tri mjeseca.

(4) Pravo iz stavka 1. točke 2. i 4. ovoga članka dokazuje se potvrdama pribavljenim po službenoj dužnosti za naftno-rudarske gospodarske subjekte registrirane u Republici Hrvatskoj, dok se za naftno-rudarske gospodarske subjekte koji nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj dokazom smatraju odgovarajuće potvrde koje su izdala nadležna tijela u državi u kojoj je sjedište naftno-rudarsko gospodarskog subjekta ili odgovarajuće ovjerene izjave ako se takve potvrde ne izdaju.

(5) Povjerenstvo može isključiti naftno-rudarski gospodarski subjekt iz postupka izdavanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ako:

1. može na odgovarajući način dokazati kršenje primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito isplatu obveze ugovorene plaće ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava

2. je nad njime otvoren stečajni postupak, ako njime upravlja osoba koju je postavio nadležan sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države poslovnog nastana naftno-rudarskog gospodarskog subjekta

3. može dokazati odgovarajućim sredstvima da je naftno-rudarski gospodarski subjekt učinio težak profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet

4. može na odgovarajući način dokazati da je naftno-rudarski gospodarski subjekt sklopio sporazum s drugim naftno-rudarskim gospodarskim subjektima kojemu je cilj narušavanje tržišnog natjecanja

5. je naftno-rudarskom gospodarskom subjektu zbog značajnih ili postojanih nedostataka tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnih dozvola ili ugovora ukinuta dozvola ili raskinut prethodno sklopljeni ugovor ili određena obveza naknade štete ili slične sankcije.

(6) Ako će koristiti jedan ili više razloga isključenja iz stavka 5. ovoga članka, u dokumentaciji za nadmetanje mora biti naveden razlog ili razlozi koji će se koristiti za isključenje.

(7) Svaki naftno-rudarski gospodarski subjekt koji se nalazi u nekoj od situacija iz stavka 5. ovoga članka može pružiti dokaze kako bi dokazao da su mjere koje je poduzeo dovoljne da pokažu njegovu pouzdanost, bez obzira na postojanje nekog bitnog razloga za isključenje. Ako se takav dokaz smatra dovoljnim, dotični naftno-rudarski gospodarski subjekt ne isključuje se iz postupka.

(8) Poduzimanje mjera iz stavka 8. ovoga članka naftno-rudarski gospodarski subjekt dokazuje:

1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera radi plaćanja naknade štete prouzročene propustom

2. aktivnom suradnjom s nadležnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s propustom

3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih propusta.

(9) Mjere koje je poduzeo naftno-rudarski gospodarski subjekt iz stavka 8. ovoga članka ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti propusta te je povjerenstvo obvezno obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

(10) Povjerenstvo neće isključiti naftno-rudarski gospodarski subjekt iz postupka izdavanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ako ocijeni da su poduzete mjere iz stavka 9. ovoga članka primjerene.

(11) Razdoblje isključenja naftno-rudarskog gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje ovoga članka iz postupka izdavanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

(12) U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz ovoga članka utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

Sudjelovanje nacionalne naftne kompanije

Članak 18.

(1) Dokumentacijom za nadmetanje može se utvrditi i obveza sudjelovanja nacionalne naftne kompanije s odabranim ponuditeljem u projektu u postotku ne manjem od 10 % ni većem od 30 %.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika izdaje se u odgovarajućim omjerima na odabranog ponuditelja i nacionalnu naftnu kompaniju.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, odabrani ponuditelj i nacionalna naftna kompanija sklapaju ugovor o zajedničkom ulaganju u roku od tri mjeseca od izdavanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, a prije sklapanja ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

(4) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nacrt ugovora o zajedničkom ulaganju čini sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

Kriteriji za odabir ponuditelja

Članak 19.

(1) Ministarstvo će osigurati da ne dođe do diskriminacije između naftno-rudarskih gospodarskih subjekata. Međutim, Ministarstvo može iz razloga nacionalne sigurnosti odbiti izdavanje dozvole svakom naftno-rudarskom gospodarskom subjektu koji je pod stvarnom kontrolom trećih zemalja ili državljana trećih zemalja.

(2) Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika su:

– tehnička, financijska i stručna sposobnost ponuditelja ili zajednice ponuditelja

– načini na koje ponuditelj ili zajednica ponuditelja namjerava izvršavati djelatnosti koje su predmet dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

– ukupna kvaliteta podnesene ponude

– financijski uvjeti koje je ponuditelj ponudio radi izdavanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

– bilo kakav nedostatak učinkovitosti ili odgovornosti u bilo kojem obliku koje je naftno-rudarski gospodarski subjekt pokazao u drugim državama, a u prijašnjim obavljanjima djelatnosti koje su predmet dozvole.

(3) Tehnička i stručna sposobnost sudionika procjenjuje se prema podacima ponuditelja o sudjelovanju u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u proteklih pet ili više godina, broju radnika u radnom odnosu, osobito na odgovarajućim poslovima i godišnjoj količini pridobivenih ugljikovodika, kao i referencijama ponuditelja u pogledu pridržavanja pravila zaštite okoliša i zaštite na radu.

(4) Financijska sposobnost sudionika procjenjuje se prema podacima o financijskom stanju i poslovanju ponuditelja te planu financiranja aktivnosti istraživanja i eksploatacije.

(5) Kvaliteta ponude procjenjuje se prema planiranim radovima ponuditelja u predloženom minimalnom radnom programu podijeljenom na dvije istražne faze, a koji uključuju geofizička snimanja, reobradu geofizičkih podataka, gravimetriju i magnetometriju, snimanje satelitskom gravimetrijom, ostala ispitivanja sukladno međunarodnoj praksi pri naftno-rudarskim radovima te istražno bušenje (broj bušotina i dubinu bušenja), pri čemu se za sve stavke uzima u obzir količina predloženih naftno-rudarskih radova te njihov procijenjeni trošak.

(6) Kriterij za odabir ponuditelja predstavlja i naknada za sklapanje ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a čiji je minimalni iznos propisan uredbom iz članka 51. ovoga Zakona.

(7) Ako nakon procjene na temelju kriterija pod stavcima 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka dvije ili više ponuda imaju jednak značaj, drugi relevantni i objektivni kriteriji koji nisu diskriminirajući uzet će se u obzir kako bi se donijela konačna odluka.

Izdavanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na područjima prijašnjeg nadmetanja i na napuštenim područjima

Članak 20.

(1) Vlada može izdati dozvolu za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika bez pokretanja postupka provedbe pojedinačnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika iz članka 15. ovoga Zakona kada je područje za koje se traži dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika:

– bilo predmet postupka nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, a koji nije doveo do izdavanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ili jest dovelo do izdavanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, ali nije potpisan ugovor o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili

– je napušteno od strane investitora prilikom istraživanja ili eksploatacije ugljikovodika sukladno člancima 36. i 50. ovoga Zakona.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo objavljuje obavijest u Službenom listu Europske unije, a u kojoj su navedena područja raspoloživa za izdavanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, sažete informacije o kriterijima za odabir ponuditelja i načinu podnošenja ponuda, kao i napomenu da se odgovarajuće detaljne informacije nalaze na mrežnim stranicama Agencije. Nijedna ponuda ne može se razmatrati prije objave odgovarajuće obavijesti iz ovog stavka.

(3) Svaka značajna promjena informacija iz obavijesti iz stavka 2. ovoga članka ili uvođenje mogućnosti ili promjena postotka sudjelovanja nacionalne naftne kompanije sukladno članku 18. ovoga Zakona predmet su dodatne obavijesti.

(4) Ponude se izrađuju u skladu s dokumentacijom za nadmetanje objavljenom na mrežnim stranicama Agencije. Dokumentaciju za nadmetanje izrađuje Agencija u skladu s člankom 16. ovoga Zakona.

(5) Ponude se dostavljaju Agenciji do kraja prvog kvartala svake kalendarske godine, zaključno s 31. ožujka do 16 sati i do zadnjeg dana trećeg kvartala svake kalendarske godine, zaključno s 30. rujna do 16 sati, u propisanom obliku.

(6) Valjanost ponuda bit će 12 mjeseci od dana isteka roka za predaju ponuda uz traženje prikladnog jamstva za ozbiljnost ponude.

(7) Nakon isteka rokova iz stavka 5. ovoga članka Agencija prvog radnog dana u drugom kvartalu i prvog radnog dana u četvrtom kvartalu svake kalendarske godine pisanom obavijesti obavještava Ministarstvo o pristiglim ponudama.

(8) Agencija najkasnije u roku od deset dana od isteka rokova iz stavka 5. ovoga članka objavljuje na svojim mrežnim stranicama obavijest koja uključuje broj pristiglih ponuda sa specifikacijom područja za koja su pristigle ponude.

(9) Ministar nadležan za energetiku zasebno za svaki pregled ponuda, sukladno stavku 5. ovoga članka, imenuje povjerenstvo iz članka 21. ovoga Zakona u roku od deset dana od zaprimanja obavijesti iz stavka 7. ovoga članka.

(10) Prilikom pregleda ponuda primjenjuju se kriteriji za odabir ponuditelja u skladu s člankom 19. ovoga Zakona.

(11) Povjerenstvo nakon pregleda ponude može pozvati naftno-rudarski gospodarski subjekt na prezentaciju minimalnog radnog programa i pregovore oko predloženog minimalnog radnog programa u razdoblju istraživanja.

Rad povjerenstva

Članak 21.

(1) Povjerenstvo otvara, pregledava i ocjenjuje ponude i obavlja sve ostale radnje potrebne u svrhu davanja prijedloga Vladi, putem Ministarstva, za izdavanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika odabranim ponuditeljima u roku ne dužem od dva mjeseca od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

(2) Nakon izdavanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u skladu s člankom 23. ovoga Zakona povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka pregovara s odabranim ponuditeljima u svrhu sklapanja ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u skladu s člankom 27. ovoga Zakona.

(3) Svi naftno-rudarski gospodarski subjekti kojima nije izdana dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u skladu s člankom 23. ovoga Zakona mogu zatražiti objašnjenje o razlozima odbijanja njihove ponude te ih je povjerenstvo dužno o tome informirati.

(4) Ministar nadležan za energetiku imenuje povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka najkasnije 30 dana prije isteka roka za dostavu ponuda u predmetnom nadmetanju iz članka 15. ovoga Zakona ili deset dana od zaprimanja obavijesti iz članka 20. stavka 7. ovoga Zakona.

(5) Ministarstvo obavještava središnje tijelo državne uprave nadležno za financije o namjeri osnivanja povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Središnje tijelo državne uprave nadležno za financije može predložiti imenovanje svojeg predstavnika u povjerenstvo u roku od pet dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 8. ovoga članka.

(7) Povjerenstvo ima neparan broj članova, najmanje pet, a najviše sedam.

(8) Povjerenstvo čini predsjednik, zamjenik predsjednika, tajnik i najviše pet članova, a odlučuju natpolovičnom većinom glasova svih članova. Tajnik sudjeluje u radu povjerenstva bez prava odlučivanja.

(9) Predsjednik povjerenstva je predstavnik Agencije, dok je zamjenik predsjednika predstavnik Ministarstva.

(10) Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnike koje potpisuju svi članovi povjerenstva.

(11) Ministar nadležan za energetiku razriješit će člana povjerenstva pod uvjetima određenim ovim Zakonom te na vlastiti zahtjev ili po službenoj dužnosti ako nije po pojedinoj dovršenoj radnji potpisao zapisnik ni 15 dana od njezina obavljanja.

(12) Povjerenstvo se raspušta nakon sklapanja ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ukidanjem dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika sukladno članku 26. ovoga Zakona, ako nakon izdavanja dozvole nije sklopljen ugovor o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

Izdavanje ili prenošenje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na moru

Članak 22.

Prije izdavanja ili prenošenja prava iz dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na moru u skladu s člankom 34. ovoga Zakona Vlada se, putem Ministarstva, može savjetovati s koordinacijom utvrđenom sukladno propisu kojim se uređuje sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

Odjeljak B
Dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Sadržaj dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Članak 23.

(1) Dozvolom za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika investitor stječe pravo na istraživanje ugljikovodika i izravnu dodjelu dozvole za pridobivanje ugljikovodika, ako je sklopio ugovor o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i ispunio obveze iz njega.

(2) Sukladno provedenom postupku nadmetanja za izdavanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u skladu s odredbama ovoga Zakona, a na prijedlog Ministarstva, Vlada za svaki pojedini istražni prostor donosi odluku o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika koja sadržava:

– naziv odabranog ponuditelja

– predmet dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika s opisom svih radnji na koje se ovlaštenik dozvole ovlašćuje u izvođenju naftno-rudarskih radova

– utvrđenje prava na izravnu dodjelu dozvole za pridobivanje ugljikovodika u slučaju proglašenja komercijalnog otkrića i pod uvjetom urednog ispunjenja obveza investitora iz ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

– granice i površinu istražnog prostora koji mora biti ograničen koordinatama vršnih točaka izraženih u službenom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS)

– rok trajanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika s mogućim uvjetima njezina produljenja

– glavne uvjete ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika koji će biti sklopljen na temelju dodijeljene dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

– obvezu ovlaštenika dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika o usklađivanju sa svim postavljenim uvjetima u svezi sa zaštitom prirode i okoliša, kao i druge posebne uvjete kojima ovlaštenik mora udovoljavati tijekom njezina trajanja.

Članak 24.

Izdavanjem dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ne smatra se:

– izdavanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u slučaju statusne promjene investitora, u skladu s propisima kojima se uređuju trgovačka društva, koji je nositelj postojećeg odobrenja, promjene u sastavu takvog investitora u slučaju zajedničkog ulaganja ili prijenosa dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

– odluka nadležnih tijela državne uprave donesena unutar okvira dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika koja se odnosi na dobivanje, prekid, produženje ili prestanak aktivnosti ili produženje samog odobrenja.

Rok izdavanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Članak 25.

(1) Dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika izdaje se na razdoblje od najdulje 30 godina, koje obuhvaća i istražno razdoblje i razdoblje eksploatacije.

(2) Trajanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika počinje teći od dana stupanja sklopljenog ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na snagu.

(3) Istražno razdoblje traje najdulje pet godina, a na zahtjev investitora može se zbog opravdanih razloga produljiti.

(4) Istražno razdoblje može se produljiti najviše dva puta tijekom trajanja istražnog razdoblja, i to tako da svako produljenje može trajati najviše šest mjeseci, dok za nedovoljno istražene istražne prostore svako produljenje može trajati najviše godinu dana, ako je tako bilo predviđeno dokumentacijom za nadmetanje.

(5) U skladu s odredbom članka 114. stavka 3. ovoga Zakona, istražno razdoblje automatski se produljuje za vrijeme trajanja postupaka i radnji iz članka 114. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

(6) Produljenje roka trajanja istražnog razdoblja iz stavka 3. i 4. ovoga članka ne utječe na ukupno trajanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

(7) Nakon isteka roka trajanja istražnog razdoblja i pod uvjetom da su ispunjene pretpostavke iz ovoga Zakona za izravnu dodjelu dozvole za pridobivanje ugljikovodika započinje razdoblje eksploatacije koje traje do isteka razdoblja predviđenog u dozvoli za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

(8) Razdoblje eksploatacije odnosno trajanje izravno dodijeljene dozvole za pridobivanje ugljikovodika može biti na zahtjev investitora produljeno od strane Vlade, a u kojem slučaju se produljuje i rok iz stavka 1. ovoga članka.

(9) Zahtjev investitora za produljenje roka iz stavka 8. ovoga članka investitor je obvezan dostaviti Agenciji najmanje 12 mjeseci prije isteka trajanja dozvole.

(10) Vlada je dužna na pravodobni zahtjev iz stavka 9. ovoga članka pisanim putem odgovoriti u roku od tri mjeseca od dostave takvog zahtjeva.

(11) Privremeni prekid izvođenja naftno-rudarskih radova iz članka 117. ovoga Zakona ne utječe na trajanje razdoblja od najdulje 30 godina na koje je izdana dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika iz stavka 1. ovoga članka.

Ukidanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Članak 26.

(1) Dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ukida se odlukom Vlade:

1. u slučaju raskida odnosno prestanka, iz bilo kojeg razloga, ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika sklopljenog na temelju izdane dozvole

2. u slučaju prestanka pravne osobe koja je ovlaštenik dozvole, osim u slučaju preoblikovanja ili univerzalnog pravnog sljedništva sukladno propisu kojim se uređuju trgovačka društva

3. ako nakon izdavanja dozvole u roku nije sklopljen ugovor o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

4. ako investitor ne izvršava obveze iz dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ili ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

5. ako investitor ne ispunjava obveze iz članka 122. ovoga Zakona unatoč pisanom upozorenju Ministarstva

6. ako izvodi naftno-rudarske radove na koje nije ovlašten dozvolom za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika odnosno ako ih ne izvodi na način određen dozvolom za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika te ugovorom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

7. ako izvodi naftno-rudarske radove u suprotnosti s mjerama zaštite na radu, sigurnosti ljudi i imovine i u suprotnosti s mjerama i obvezama glede zaštite prirode i okoliša odnosno ako krši bilo koje odredbe pozitivnih propisa Republike Hrvatske, a što je utvrđeno rješenjem inspekcije

8. u slučaju nelikvidnosti ili stečaja investitora ako investitor ne dokaže da je sposoban obavljati poslove za koje mu je izdana dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

9. napuštanjem eksploatacijskog polja ugljikovodika

10. ako se naknadno utvrdi neistinitost podataka predočenih u nadmetanju odnosno ponudi koju je naftno-rudarski gospodarski subjekt predao ili nesukladnost podataka s propisanim uvjetima.

(2) Ukidanjem dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika smatra se raskinutim ugovor o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika sklopljen na temelju nje.

Odjeljak C
Ugovor o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i dozvola za pridobivanje ugljikovodika

Postupak sklapanja ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Članak 27.

(1) Nakon izdavanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika povjerenstvo iz članka 21. ovoga Zakona započinje pregovore s investitorom oko sklapanja ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u skladu sa sadržajem izdane dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, a u okviru zaprimljenih komentara i prijedloga izmjena nacrta prijedloga ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika koje je investitor dostavio u sklopu svoje ponude sukladno članku 16. stavku 7. točki 9. ovoga Zakona.

(2) Nacrt prijedloga ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje, podložan je izmjenama isključivo sukladno zaprimljenim komentarima i prijedlozima izmjena koje je investitor dostavio u sklopu svoje ponude u skladu s člankom 16. stavkom 7. točkom 9. ovoga Zakona, a koji ne utječu na bitne odredbe prijedloga ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

(3) Odredbe sklopljenog ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ne smiju biti u suprotnosti sa sadržajem izdane dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ili s ponudom odabranog ponuditelja.

(4) Nakon uspješnog dovršetka pregovora povjerenstvo iz članka 21. ovoga Zakona putem Ministarstva dostavlja Vladi ugovor o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika koji je prihvatio odabrani ponuditelj, radi davanja suglasnosti Vlade i određivanja ovlaštenog predstavnika Vlade za potpis.

(5) Vlada će uskratiti potpis ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika samo ako dostavljen ugovor o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika sadržava odredbe protivne ovom Zakonu, izdanoj dozvoli za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ili ponudi odabranog ponuditelja.

(6) Nakon uspješnog zaključenja pregovora, ali u roku ne dužem od šest mjeseci od izdavanja dozvole za odnosni istražni prostor, ugovor o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika sklapaju odabrani ponuditelj i, u ime i za račun Republike Hrvatske, ovlašteni predstavnik Vlade.

(7) Ako odabrani ponuditelj propusti pristupiti pregovorima ili sklapanju ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u roku iz stavka 6. ovoga članka, nakon ukidanja prethodno izdane dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika takvom ponuditelju, Vlada je ovlaštena izdati dozvolu drugom odabranom ponuditelju koji je zadovoljio kriterije nadmetanja za isti istražni prostor ugljikovodika, ako postoji, te drugi odabrani ponuditelj tada pristupa postupku sklapanja ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika sukladno stavcima 1. – 6. ovoga članka.

Dozvola za pridobivanje ugljikovodika

Članak 28.

(1) Dozvola za pridobivanje ugljikovodika čini neodvojiv sastavni dio dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika pod uvjetom da se nakon završetka istražnih radova potvrde rezerve ugljikovodika, utvrdi eksploatacijsko polje, izradi i provjeri projekt razrade i eksploatacije te da investitor ispunjava i druge uvjete propisane ovim Zakonom i propisima koji se donose na temelju ovoga Zakona.

(2) Nakon ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka investitoru će biti izdana dozvola za pridobivanje ugljikovodika, a što će Vlada bez provođenja bilo kakvih daljnjih postupaka utvrditi odlukom o izdavanju dozvole za pridobivanje ugljikovodika, koja se smatra dodatkom ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

Obvezni sadržaj ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Članak 29.

(1) Ugovori o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika obvezno sadržavaju:

– stupanje na snagu i trajanje ugovora

– trajanje istražnog razdoblja i istražnih faza sukladno članku 35. stavku 1.

– minimalne radne i minimalne financijske obveze, mogućnost njihove revizije, kao i visinu obeštećenja za neispunjenje preuzetih obveza

– obvezu i mogućnosti napuštanja dijela ili cjelokupnog istražnog prostora ili eksploatacijskog polja te obveze propisane u odnosu na napušteno područje

– plan sanacije uz obvezu uspostavljanja fonda za sanaciju odnosno obvezu dostave instrumenta osiguranja sanacije istražnog prostora ili eksploatacijskog polja

– obvezu očuvanja i zaštite prirode i okoliša, zdravlja i sigurnosti ljudi te mjere sigurnosti za očuvanje istog

– utvrđivanje iznosa novčanih naknada i obveze njihova plaćanja u skladu s uredbom iz članka 51. ovoga Zakona

– vrstu i visinu jamstva za osiguranje izvršenja minimalnih radnih obveza i njihov omjer kada se traži kombinacija više jamstava te način aktivacije navedenog jamstva

– mogućnost i uvjete zajedničke razrade ležišta i zajedničke provedbe radova

– pravo investitora na uvoz i izvoz svih strojeva i opreme potrebnih za izvođenje naftno-rudarskih radova

– pravo vlasništva Republike Hrvatske nad geološkim informacijama dobivenim u tijeku izvršenja ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te obvezu čuvanja tajnosti podataka o kojima Vlada i investitor steknu saznanja prilikom izvođenja naftno-rudarskih radova tijekom trajanja dozvole i ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

– odgovornost investitora i obvezu naknade štete od investitora te obvezu osiguranja radova, opreme i ljudi sukladno odredbama ovoga Zakona, posebnih propisa kojima se uređuju obvezni odnosi i međunarodnim standardima u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

– okolnosti i način raskida ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

– mogućnost izmjene i dopune ugovora

– stabilnost odredbi ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika sukladno članku 33. ovoga Zakona

– odredbe o rješavanju sporova sukladno kojima se utvrđuje arbitraža u skladu s međunarodnim pravilima arbitraže, mjesto arbitraže u Republici Hrvatskoj i primjena hrvatskog prava

– odredbe o jeziku ugovora sukladno kojima se ugovor sklapa na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu je mjerodavna inačica na hrvatskom jeziku.

(2) Osim obveznog sadržaja ugovora, postoje i drugi uvjeti u skladu s provedenim postupkom za izdavanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika odnosno u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i dozvolom za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

Članak 30.

(1) Ugovori o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika osim sadržaja iz članka 29. ovoga Zakona obvezno sadržavaju i:

– pitanje dodjele prava provođenja naftno-rudarskih radova i vlasništva nad pridobivenim ugljikovodicima

– obveze operatora i mogućnost osnivanja operativne kompanije

– osnivanje i nadležnosti savjetodavnog tijela u svrhu davanja savjeta i smjernica u pogledu pitanja koja se odnose na naftno-rudarske radove

– utvrđivanje metodologije i postupka mjerenja pridobivenih količina ugljikovodika

– mogućnost opskrbe domaćeg tržišta te pravila i uvjete korištenja infrastrukture Republike Hrvatske

– način vođenja i evidencije poslovnih knjiga od strane investitora u skladu s propisima kojima se uređuju porezi i računovodstvo

– način vođenja, evidencije i revizije poslovnih knjiga u svrhu povrata troškova

– obvezu zapošljavanja i osposobljavanja radnika, nabave roba, radova i usluga od strane investitora, a sukladno odobrenom postupku nabave

– utvrđivanje vrijednosti naknade za pridobivene količine ugljikovodika, uvjeta i načina obračuna povrata troškova i podjele dobiti u ugljikovodicima

– vrednovanje ugljikovodika odnosno način izračuna cijene ugljikovodika za povrat troškova

– pravo vlasništva i prijenos vlasništva nad pokretnom i nepokretnom imovinom nabavljenom i korištenom u tijeku izvršenja ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika

– računovodstveni postupak kojim je utvrđena specifikacija troškova koji su podložni odobrenju za povrat troškova sukladno ugovoru o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika, Prilogu II. ovoga Zakona, posebnim propisima kojima se uređuju porezi i računovodstvo, kao i međunarodnim standardima

– mogućnost i uvjete stavljanja na tržište i prodaje pridobivenih ugljikovodika koji pripadaju Republici Hrvatskoj od strane investitora.

(2) Predložak ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika s razrađenim obveznim sadržajem ugovora iz članka 29. i 30. ovoga Zakona sastavni je dio Priloga I. ovoga Zakona.

Viša sila

Članak 31.

(1) Ako investitor ne izvršava svoja prava i obveze iz dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili krši odredbe ovoga Zakona i drugih posebnih propisa kojima se uređuju obvezni odnosi zbog nastupa okolnosti više sile, takve radnje ili propusti investitora neće se smatrati povredom dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

(2) Pod okolnostima više sile smatraju se okolnosti izvan utjecaja Vlade i investitora koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili spriječiti, a koje posebno predstavljaju rat (objavljen ili neobjavljen), prijetnja ratom ili postojanje ratnih okolnosti, prirodne katastrofe, kao i sve druge okolnosti koje kao višu silu priznaju međunarodni standardi.

(3) Okolnošću više sile ne smatra se nedostatak financijskih sredstava ili bilo koja druga financijska nestabilnost investitora, kao ni nesposobnost za plaćanje ili otvaranje stečajnog ili likvidacijskog postupka nad investitorom.

(4) Ako razdoblje trajanja okolnosti više sile traje dulje od 18 mjeseci neprekidno, svaka strana ima pravo raskinuti ugovor o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

(5) Ako razdoblje trajanja okolnosti više sile traje dulje od 18 mjeseci neprekidno, Vlada ima pravo jednostranog raskida ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, bez obzira na to je li investitor uspio povratiti svoje troškove vezane uz izvođenje naftno-rudarskih radova.

(6) Odredbe ovoga Zakona o višoj sili ne utječu na obvezu ispunjavanja dospjelih novčanih tražbina.

Raskid ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Članak 32.

(1) Raskid ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ne oslobađa ugovorne strane od obveza koje su postojale u trenutku donošenja odluke o raskidu ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

(2) Ugovor o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika smatra se raskinutim u slučaju ukidanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika sukladno ovom Zakonu.

Stabilnost odredbi ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Članak 33.

(1) Ako tijekom važenja izdane dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i sklopljenog ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika dođe do izmjena ili dopuna odredbi zakonskih i drugih propisa koji su bili na snazi u vrijeme stupanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na snagu, uključujući i izmjene ili dopune zakona i drugih propisa kao posljedice sklopljenih međunarodnih ugovora kojih Republika Hrvatska postane strankom, a koje bitno utječu na ekonomske ili komercijalne odredbe dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ili ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili na druge bitne interese ugovornih strana, ugovorne strane pristupit će pregovorima u svrhu eventualnih izmjena ili dopuna dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ili ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika kojima bi se osigurala ravnoteža interesa i planiranih ekonomskih rezultata ugovornih strana koji su postojali u trenutku izdavanja dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ili sklapanja ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i koji su sukladni odredbama izdane dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ili sklopljenog ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka neće se primjenjivati u slučaju izmjena ili dopuna zakonskih i drugih propisa kojima se uređuju radni odnosi, zaštita prirode i okoliša, zaštita zdravlja ljudi, zaštita na radu, zaštita ljudi i sigurnost imovine i sigurnost izvođenja naftno-rudarskih radova.

(3) Iskorištavanje mogućnosti sudjelovanja nacionalne naftne kompanije sukladno ovom Zakonu ne predstavlja osnovu za izmjene ili dopune dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ili ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika sukladno ovom članku Zakona.

Prijenos prava i obveza investitora

Članak 34.

(1) Investitor može u cijelosti ili djelomično prenijeti prava i obveze iz dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na drugi naftno-rudarski gospodarski subjekt samo ako Vlada, na prijedlog Ministarstva, na takav prijenos da izričitu prethodnu pisanu suglasnost, a koju Vlada daje na temelju izmjene dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

(2) Investitor je obvezan tražiti od Vlade prethodnu pisanu suglasnost iz stavka 1. ovoga članka i kada se prava i obveze iz dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika prenose na povezano društvo ili kada bi se prijenos dogodio kakvom statusnom promjenom investitora.

(3) U slučaju prijenosa iz stavka 2. ovoga članka investitor ostaje solidarno odgovoran za sva prava i obveze iz dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika zajedno s povezanim društvom.

(4) Investitor može zatražiti prethodnu suglasnost iz stavka 1. ovoga članka jedino u odnosu na subjekt koji ispunjava sve uvjete za izdavanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika sukladno ovom Zakonu.

(5) Vlada će investitoru uskratiti prethodnu suglasnost iz stavka 1. ovoga članka kada postoje opravdani razlozi, a osobito neispunjavanje uvjeta iz članka 17. ovoga Zakona ili kriterija za odabir ponuditelja u skladu s člankom 19. ovoga Zakona u mjeri u kojoj su oni primjenjivi.

(6) Vlada će na prijedlog Ministarstva o zahtjevu investitora za davanje prethodne suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka odlučiti u roku od 30 dana od zaprimanja urednog zahtjeva.

(7) Investitor je o namjeri prijenosa prava i obveza iz dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika obvezan bez odgađanja obavijestiti Ministarstvo, a Vlada putem nacionalne naftne kompanije ima pravo prvenstva stjecanja udjela u pravima i obvezama iz dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

(8) Osim Vlade, pravo iz stavka 7. ovoga članka ima i subjekt koji Vlada predloži, a koji ispunjava sve uvjete za izdavanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika sukladno ovom Zakonu.

(9) Ako Vlada ili subjekt iz stavka 8. ovoga članka odluči steći udio u pravima i obvezama iz dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na temelju prijenosa prava i obveza iz takvog ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, visina udjela koji se stječe ne može biti manja od 10 %.

(10) Ako investitor ne postupi sukladno stavku 7. ovoga članka, smatrat će se da postoji opravdan razlog za uskraćivanje davanja prethodne suglasnosti na prijenos prava i obveza iz dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika od strane Vlade.

(11) O zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti iz stavka 1. ovog članka Vlada donosi odluku.

(12) Prijenos prava i obveza iz dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika učinjen suprotno odredbama ovoga Zakona ništetan je.

Poglavlje II.
ISTRAŽIVANJE UGLJIKOVODIKA

Odjeljak A
Opće odredbe

Istražno razdoblje

Članak 35.

(1) Istražno razdoblje započinje stupanjem ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na snagu, traje pet godina te se dijeli na istražne faze kako slijedi:

– prva istražna faza traje tri godine i počinje od datuma stupanja ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na snagu

– druga istražna faza traje dvije godine, a započinje neposredno nakon prve istražne faze.

(2) Istražno razdoblje može se produljiti u skladu s odredbom članka 25. stavka 4. ovoga Zakona.

(3) Investitor započinje istražne radove planirane radnim programom i budžetom u roku od 30 dana od odobrenja radnog programa i budžeta, uz uvjete da je ishodio sva odobrenja i dozvole potrebne za izvođenje radova u skladu s ovim Zakonom, propisima koji se donose na temelju ovoga Zakona i propisima kojima se uređuje prostorno uređenje, gradnja, zaštita okoliša, priroda, pomorstvo, vode, šume i šumarstvo i sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

(4) Za vrijeme trajanja istražnog razdoblja investitor je dužan ispuniti minimalne radne obveze na koje se obvezao.

(5) Ako u tijeku izvođenja radova kao rezultat pravnih, ekoloških, sigurnosnih, radnih ograničenja ili ograničenja u okviru dopuštenja ili uzimanja u obzir međunarodne dobre prakse pri rudarskim radovima investitor utvrdi da je potrebno izvesti više radova od minimalnih radnih obveza odnosno da su potrebne izmjene minimalnih radnih obveza, Agencija uz suglasnost Ministarstva odobrava takve radove ako je zahtjev za povećanje odnosno izmjenu radova opravdan.

(6) Investitor je, u roku od 60 dana od završetka minimalnih radnih obveza u svakoj istražnoj fazi, dužan obavijestiti Agenciju o ispunjenju minimalnih radnih obveza u pogledu odgovarajuće istražne faze te ishoditi potvrdu.

(7) U roku od 30 dana od primitka obavijesti iz stavka 6. ovoga članka Agencija, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, investitoru izdaje pisano izvješće kojim potvrđuje da je ispunio minimalne radne obveze predmetne istražne faze.

(8) Ako investitor ne zadovolji zahtjeve minimalne radne obveze u odnosu na primjenjivu istražnu fazu, investitor je dužan Vladi platiti iznos jednak neutrošenom iznosu minimalne financijske obveze u odnosu na aktivnost koja nije izvršena, a urednim plaćanjem ili naplatom financijskog jamstva smatra se da je investitor ispunio prethodno propuštenu minimalnu radnu obvezu.

Napuštanje istražnog prostora ugljikovodika

Članak 36.

(1) Investitor je dužan na kraju prve istražne faze napustiti najmanje 25 % istražnog prostora, dok je na kraju druge istražne faze dužan napustiti preostali dio istražnog prostora.

(2) Neovisno o stavku 1. ovoga članka, investitor nije obvezan napustiti nijedan dio istražnog prostora koje je određeno kao ocjensko područje definirano u radnom programa ocjene odnosno dio ili dijelove istražnog prostora za koje je utvrđeno jedno ili više eksploatacijskih polja.

(3) Podložno stavcima 1. i 2. ovoga članka, investitor predlaže veličinu, oblik i lokaciju dijela istražnog prostora koje namjerava napustiti prema odredbama ovoga Zakona i sklopljenog ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

(4) Područje koje investitor napušta mora biti ograničeno koordinatama vršnih točaka izraženih u službenom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS), dovoljne površine i odgovarajućeg oblika kako bi se na njemu mogli obavljati naftno-rudarski radovi odnosno kako bi se područje moglo ponuditi u sljedećem nadmetanju. To se na isti način primjenjuje na područja koje investitor zadržava.

(5) Vlada odlukom odobrava veličinu i oblik istražnog prostora koji će ostati nakon napuštanja i može dopustiti izuzeće od zahtjeva da područje bude u jedinstvenoj površini kada za to postoje posebno opravdani razlozi.

(6) Odluka iz stavka 5. ovog članka sadržava:

1. oznaku Republike Hrvatske kao nositelja istražnog prostora

2. podatke o investitoru i dozvoli za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

3. naziv istražnog prostora

4. granice i površinu istražnog prostora koji investitor napušta, a koji mora biti ograničen koordinatama vršnih točaka izraženih u službenom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS)

5. granice i površinu istražnog prostora koji investitor zadržava, a koji mora biti ograničen koordinatama vršnih točaka izraženih u službenom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS).

(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju postojanja opravdanog interesa i kada je to bilo predviđeno dokumentacijom za nadmetanje, može se odstupiti od obveze iz stavka 1. ovoga članka, ali isključivo sukladno kriterijima unaprijed određenim u dokumentaciji za nadmetanje i ugovoru o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

Odjeljak B
Ocjena i komercijalno otkriće

Ocjenski radovi

Članak 37.

(1) Ako investitor smatra da pojava ugljikovodika zaslužuje ocjenu, investitor je dužan izraditi i Agenciji na odobrenje dostaviti radni program ocjene s odgovarajućim procijenjenim budžetom, a kojem je svrha utvrditi je li otkriće ugljikovodika komercijalno otkriće, kao i utvrditi granice ležišta.

(2) Ocjenski radovi iz stavka 1. ovog članka obavljaju se unutra ocjenskog područja koje je određeno unutar radnog programa ocjene.

(3) Investitor dostavlja Agenciji sveobuhvatno izvješće o izvedenim radovima iz radnog programa ocjene u roku od tri mjeseca od završetka radova.

(4) Ako je nakon isteka istražnog razdoblja radni program ocjene u tijeku, investitoru će se dozvoliti dovršetak radova i shodno tome odgoditi obveza napuštanja istražnog prostora ugljikovodika sukladno članku 36. ovoga Zakona.

(5) Ugljikovodici iz otkrića mogu se pridobivati i prodavati sukladno odredbama članka 127. ovog Zakona, a količine ugljikovodika pridobivene iz otkrića mogu se koristiti za operativno funkcioniranje postrojenja koje se nalazi isključivo unutar odobrenog ocjenskog područja u skladu s programom ocjene iz stavka 1. ovoga članka.

Objava komercijalnog otkrića

Članak 38.

(1) Uz izvješće o izvedenim radovima u skladu s člankom 37. stavkom 3. ovoga Zakona investitor je dužan Agenciji dostaviti i pisanu izjavu u kojoj će navesti jedno od sljedećeg:

– da je na temelju rezultata svojeg radnog programa ocjene utvrdio komercijalno otkriće, u kojem slučaju investitoru teče rok za dostavu elaborata o rezervama sukladno članku 41. ovoga Zakona ili

– da na temelju rezultata svojeg radnog programa ocjene nije utvrdio komercijalno otkriće.

(2) Ako se dio ležišta, u odnosu na koji je proglašeno komercijalno otkriće sukladno stavku 1. ovoga članka, proteže izvan granica odobrenog istražnog prostora, takvo se područje može uključiti na zahtjev investitora, uz suglasnost Vlade, u predloženo eksploatacijsko polje povezano s dozvolom za pridobivanje ugljikovodika, pod uvjetom da takvo područje:

– nije obuhvaćeno dozvolom za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika dodijeljenom bilo kojem drugom investitoru

– nije obuhvaćeno postupkom nadmetanja i

– raspoloživo je za izdavanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati:

– granice i površinu predloženog eksploatacijskog polja s koordinatama vršnih točaka izraženih u službenom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS), a koje proizlaze iz obuhvata potvrđenih rezervi ugljikovodika, uključujući i zemljovid s ucrtanim granicama

– granice i površinu istražnih prostora na kojima se predloženo eksploatacijsko polje nalazi, a koji moraju biti ograničeni koordinatama vršnih točaka izraženih u službenom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS), uključujući i zemljovid s ucrtanim granicama.

(4) Suglasnost iz stavka 3. ovoga članka Vlada izdaje na temelju izmjene dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, a uskraćuje rješenjem.

(5) Ako investitor izjavi, sukladno stavku 1. podstavku 2. ovoga članka, da otkriće nije komercijalno otkriće, Vlada može na prijedlog Ministarstva i uz prethodnu obavijest dostavljenu tri mjeseca prije zatražiti od investitora da napusti ocjensko područje povezano s navedenim otkrićem.

Sudjelovanje nacionalne naftne kompanije nakon komercijalnog otkrića

Članak 39.

(1) Ako je to bilo predviđeno dokumentacijom za nadmetanje i ugovorom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te ako sudjelovanje nacionalne naftne kompanije nije već provedeno sukladno članku 18. ovoga Zakona, u roku od 60 dana od objave komercijalnog otkrića ugljikovodika Vlada može predložiti osnivanje operativne kompanije odgovorne za eksploataciju, podložno dogovoru s investitorom, koju osnivaju investitor i nacionalna naftna kompanija.

(2) U slučaju iz stavaka 1. ovoga članka, organizacijska struktura i detaljna prava i obveze strana u pogledu takve operativne kompanije bit će propisani u pisanom ugovoru koji će postati dodatak ugovoru o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

Odjeljak C
Utvrđivanje rezervi

Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi

Članak 40.

(1) Ministarstvo na temelju zahtjeva investitora s priloženim elaboratom o rezervama izrađenim sukladno ovom Zakonu i pravilima struke, uz stručnu pomoć povjerenstva za utvrđivanje rezervi koje utvrđuje i ovjerava količine i kakvoću rezervi, donosi rješenje o utvrđivanju količina i kakvoći rezervi.

(2) Članovi povjerenstva za utvrđivanje rezervi moraju imati stručnu spremu, položen stručni ispit i radno iskustvo propisano pravilnikom iz članka 43. ovoga Zakona.

(3) Član povjerenstva za utvrđivanje rezervi ne može obaviti kontrolu dokumentacije o rezervama u čijoj je izradi u cijelosti ili djelomično sudjelovao ili ako je ta dokumentacija u cijelosti ili djelomično izrađena u pravnoj osobi kod koje je zaposlen.

(4) Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi osniva i njegove članove rješenjem imenuje ministar nadležan za energetiku iz redova službenika Ministarstva i zaposlenika Agencije te prema potrebi može imenovati znanstvene i stručne djelatnike iz drugih javnopravnih tijela i institucija te ostale stručnjake iz redova znanstvene i stručne javnosti u skladu s pravilnikom iz članka 43. ovoga Zakona.

(5) Troškove rada povjerenstva dužan je podmiriti investitor koji podnosi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sukladno pravilniku iz članka 43. ovoga Zakona.

Utvrđivanje rezervi i elaborat o rezervama

Članak 41.

(1) U roku od šest mjeseci od dostave izjave iz članka 38. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona investitor je dužan Ministarstvu, sukladno članku 40. stavku 1. ovoga Zakona, dostaviti elaborat o rezervama ugljikovodika eksploatacijskog polja, s prijedlogom za razvrstavanje u klase i kategorije.

(2) Investitor je dužan svake tri godine od dana izvršnosti rješenja o potvrđivanju količina i kakvoće rezervi eksploatacijskog polja Ministarstvu dostavljati podatke i elaborat o rezervama, s prijedlogom za razvrstavanje u klase i kategorije, te neto sadašnju vrijednost prikazanih klasa i kategorija rezervi s jasno naznačenim ekonomskim pokazateljima korištenim pri izračunu, a Ministarstvo će za potrebe donošenja rješenja o potvrđivanju i kakvoći rezervi imenovati povjerenstvo uz odgovarajuću primjenu članka 40. ovoga Zakona. Ministarstvo može, ako dođe do bitnih razlika u uvjetima i dinamici eksploatacije, zatražiti izradu izvanrednog elaborata o rezervama.

(3) Krajnji rok za dostavu podataka i elaborata iz stavka 2. ovoga članka određuje se rješenjem o utvrđivanju količine i kakvoće rezervi, a ne može biti duži od 120 dana od datuma isteka roka od tri godine na koji je utvrđeno stanje rezervi.

(4) Investitor je dužan o svim odstupanjima od elaborata iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti Ministarstvo.

(5) Investitor je dužan za bitna odstupanja od elaborata iz stavka 1. ovoga članka izraditi i dostaviti povjerenstvu za utvrđivanje rezervi nove podatke i elaborat o rezervama.

(6) Rezerve se razvrstavaju u klase i kategorije prema propisima o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama i o bilanci tih rezervi u skladu s pravilnikom iz članka 43. ovoga Zakona.

(7) Elaborat o rezervama mogu izrađivati osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti izrade dokumentacije o rezervama.

(8) Pravne osobe koje izrađuju elaborat o rezervama dužne su prije početka njezine izrade kao odgovornog voditelja imenovati osobu koja ispunjava propisane uvjete.

(9) Pravna osoba iz stavka 8. ovoga članka mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. u sudskom registru imati upisanu djelatnost izrade dokumentacije o rezervama ili dokumentacije o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

2. imati u punom radnom vremenu najmanje jednu zaposlenu odgovornu stručnu osobu s odgovarajućom stručnom spremom, radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom iz naftnog-rudarstva ili geologije, a koja ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz članka 130. stavka 7. ovoga Zakona

3. raspolagati odgovarajućom opremom za izradu dokumentacije o rezervama ili dokumentacije o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

(10) Pravna osoba za izradu posebnih dijelova dokumentacije o rezervama ili dokumentacije o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, a koje ne može izrađivati odgovorna osoba iz stavka 9. točke 1. ovoga članka, treba imati u punom radnom vremenu najmanje jednu zaposlenu odgovornu stručnu osobu s odgovarajućom stručnom spremom, radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u skladu s člankom 130. ovoga Zakona ili mora s takvom osobom sklopiti pisani ugovor za izradu posebnih dijelova dokumentacije o rezervama ili dokumentacije o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u skladu s člankom 130. ovoga Zakona.

(11) Pravna osoba dužna je za svaki naručeni i prihvaćeni posao izrade dokumentacije o rezervama ili dokumentacije o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida sklopiti ugovor s naručiteljem toga posla.

(12) Pravna osoba dužna je čuvati i zaštititi svaku poslovnu tajnu naručitelja svojih usluga za koju sazna tijekom pružanja naručenih usluga.

(13) Poslovnu tajnu u smislu stavka 12. ovoga članka dužni su čuvati i zaštititi ovlaštene osobe koje pravna osoba angažira prilikom izvršenja konkretnog posla.

Evidencija rezervi

Članak 42.

(1) Investitor je dužan voditi evidenciju o rezervama i svake godine do 15. ožujka Ministarstvu i Agenciji dostaviti podatke o rezervama po svakom eksploatacijskom polju sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine na propisanim obrascima za dostavu podataka određenih pravilnikom iz članka 43. ovoga Zakona.

(2) Podaci o rezervama trebaju sadržavati tehno-ekonomsku ocjenu te neto sadašnju vrijednost klasa i kategorija rezervi s jasno izraženim ekonomskim pokazateljima korištenim pri izračunu.

Pravilnik o rezervama

Članak 43.

Sadržaj zahtjeva za utvrđivanje količine i kakvoće rezervi odnosno za utvrđivanje podataka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, način i uvjeti za razvrstavanje rezervi u klase i kategorije odnosno način i uvjeti za utvrđivanje građe, oblika, veličine i obujma geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, rad povjerenstva za utvrđivanje rezervi i postupanje povjerenstva tijekom utvrđivanja i ovjere rezervi odnosno utvrđivanja i ovjere podataka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, obrasci za dostavu podataka određenih člankom 42. ovoga Zakona, bitna i nebitna odstupanja od dokumentacije o rezervama ugljikovodika, rad povjerenstva za vrednovanje ugljikovodika odnosno utvrđivanje tržišne cijene ugljikovodika i postupanje povjerenstva tijekom vrednovanja ugljikovodika propisuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za energetiku.

Odjeljak D
Eksploatacijsko polje

Postupak utvrđivanja eksploatacijskog polja

Članak 44.

(1) Ako se eksploatacijsko polje, za koje se pokreće postupak utvrđivanja eksploatacijskog polja, ne nalazi unutar površina planiranih za eksploataciju u skladu s prostornim planom, investitor je dužan inicirati postupak usklađivanja površina za eksploataciju s prostornim planom na temelju granica utvrđenih rješenjem o utvrđivanju količina i kakvoće rezervi, odmah po zaprimanju rješenja o utvrđivanju količina i kakvoće rezervi.

(2) Nositelj izrade prostornog plana pokreće postupak usklađivanja površina za eksploataciju s prostornim planom najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva investitora sukladno propisu kojim se uređuje prostorno uređenje, a bez obzira na druge pristigle zahtjeve.

(3) Investitor je dužan snositi troškove usklađivanja površina za eksploataciju s prostornim planom iz stavka 2. ovoga članka.

(4) U roku od 30 dana od usklađivanja površina za eksploataciju s prostornim planom investitor je dužan Ministarstvu predati zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju eksploatacijskog polja.

(5) Zahtjevu za utvrđivanje eksploatacijskog polja investitor obvezno mora priložiti zemljovid zatraženog eksploatacijskog polja s ucrtanim obuhvatom potvrđenih rezervi, kao i potvrdu o usklađenosti predloženog eksploatacijskog polja s prostornim planom od središnjeg tijela državne uprave nadležnog za prostorno uređenje.

(6) Eksploatacijsko polje utvrđeno rješenjem o utvrđivanju eksploatacijskog polja može biti isto ili manje od površina za eksploataciju u skladu s prostornim planom te se smatra da za njega vrijede isti prostornoplanski uvjeti.

Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja

Članak 45.

Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja ugljikovodika sadržava:

1. oznaku Republike Hrvatske kao nositelja eksploatacijskog polja

2. podatke o investitoru i dozvoli za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

3. naziv eksploatacijskog polja

4. granice i površinu utvrđenog eksploatacijskog polja koje mora biti ograničeno koordinatama vršnih točaka izraženih u službenom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS) i popis ležišta uključenih u eksploatacijsko polje

5. ukupne rezerve unutar utvrđenog eksploatacijskog polja

6. obvezu podnošenja projekta razrade i eksploatacije na provjeru

7. nalog za upis utvrđenog eksploatacijskog polja u registar eksploatacijskih polja.

Eksploatacijsko polje

Članak 46.

(1) Ako je Republika Hrvatska vlasnik zemljišnih čestica za koje se pokreće postupak za utvrđivanje eksploatacijskog polja, obavijest o pokretanju postupka odmah se dostavlja središnjem tijelu državne uprave nadležnom za upravljanje državnom imovinom odnosno tijelu koje je u konkretnom slučaju nadležno za upravljanje šumama i šumskim zemljištem odnosno poljoprivrednim zemljištem.

(2) Nakon što prestanu prava investitora, to eksploatacijsko polje ostaje kao eksploatacijsko polje, ovlaštenik kojeg je Republika Hrvatska, sve dok se ne iscrpe rezerve i Ministarstvo može raspisati novo nadmetanje za dozvolu za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika za eksploataciju tog eksploatacijska polja, ako su za to ispunjeni i drugi uvjeti iz ovoga Zakona.

(3) Investitor koji ima dozvolu za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika po čijem zahtjevu je utvrđeno eksploatacijsko polje ima pravni interes za izradu i provjeru projekta razrade i eksploatacije u skladu s člankom 47. ovoga Zakona i rješavanje imovinskopravnih odnosa u skladu s člankom 114. ovoga Zakona za zemljišne čestice na kojima će se nalaziti naftno-rudarski objekti i postrojenja unutar eksploatacijskog polja.

Poglavlje III.
EKSPLOATACIJA UGLJIKOVODIKA

Provjera projekta razrade i eksploatacije

Članak 47.

Investitor je dužan u roku od jedne godine od izvršnosti rješenja o utvrđivanju eksploatacijskog polja iz članka 45. ovoga Zakona podnijeti Ministarstvu na provjeru sukladno članku 137. ovoga Zakona projekt razrade i eksploatacije ugljikovodika.

Izdavanje dozvole za pridobivanje ugljikovodika

Članak 48.

(1) Po izdavanju rješenja o provjeri projekta razrade i eksploatacije ugljikovodika sukladno članku 137. ovoga Zakona Vlada bez provođenja bilo kakvih daljnjih postupaka investitoru odlukom izdaje dozvolu za pridobivanje ugljikovodika, osim u slučaju postojećeg prava na eksploataciju kada istu izdaje Ministarstvo.

(2) Dozvola za pridobivanje ugljikovodika predstavlja neodvojivi sastavni dio dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i omogućava investitoru da započne i izvodi eksploatacijske radove u eksploatacijskom polju u skladu s provjerenom naftno-rudarskom dokumentacijom.

(3) Vlada odnosno Ministarstvo u slučaju postojećeg prava odbit će izdavanje dozvole za pridobivanje ugljikovodika ako je investitor u povredi ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ako po službenoj dužnosti ima saznanja o postojanju koje od zapreka po članku 17. ovoga Zakona.

(4) Dozvolu za pridobivanje ugljikovodika izdaje Vlada odnosno Ministarstvo u slučaju postojećeg prava, na zahtjev investitora, u roku od 60 dana od predaje urednog zahtjeva investitora Ministarstvu.

(5) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za pridobivanje ugljikovodika investitor mora priložiti:

1. dokaz o pravu korištenja zemljišnih čestica unutar eksploatacijskog polja ili pomorskog dobra morskog dijela eksploatacijskog polja sukladno propisima kojima se uređuje pomorstvo odnosno pomorsko dobro, u skladu s naftno-rudarskim radovima iz provjerenog projekta razrade i eksploatacije ili dopunskog projekta razrade i eksploatacije za razdoblje na koje se sklapa ugovor o istraživanju i eksploataciji ugljikovodik2. izjavu danu pod kaznenom i materijalnom odgovornosti pred javnim bilježnikom ili sudom da ne postoje zapreke iz članka 17. ovoga Zakona.

(6) Dokazom iz stavka 5. točke 1. ovoga članka smatra se:

1. izvadak iz zemljišne knjige

2. original ili ovjerena kopija ugovora o zakupu sklopljenog s vlasnicima zemljišnih čestica

3. ugovor ili odluka nadležnog tijela državne uprave na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva, pravo služnosti, pravo zakupa ili neko drugo pravo iz kojeg izvodi pravo na korištenje zemljišne čestice odnosno pomorskog ili vodnog dobra

4. pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku zemljišnih čestica.

(7) Dozvola za pridobivanje ugljikovodika sadržava:

1. podatke o investitoru

2. naziv, zemljovidni položaj, granice i površinu utvrđenog eksploatacijskog polja

3. ukupno utvrđene rezerve ugljikovodika

4. provjereni projekt razrade i eksploatacije na temelju kojeg se izdaje dozvola za pridobivanje ugljikovodika ili dopunski projekt razrade i eksploatacije ako je riječ o slučaju iz stavka 8. ovoga članka

5. katastarsku općinu, površinu zemljišnih čestica s iskazanim katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama ili pozicijama na službenoj pomorskoj navigacijskoj karti morskog dijela eksploatacijskog polja na kojima se odobrava izvođenje naftno-rudarskih radova, a za koje su dostavljeni dokazi iz stavka 6. ovoga članka

6. procijenjeni iznos troškova sanacije eksploatacijskog polja i rok za dostavu jamstva za troškove sanacije eksploatacijskog polja

7. rok do kojeg investitor mora s Ministarstvom sklopiti ugovor o eksploataciji ugljikovodika u slučaju postojećeg prava na eksploataciju

8. rok do kojeg se mora započeti s izvođenjem naftno-rudarskih radova

9. rok na koji vrijedi dozvola za pridobivanje ugljikovodika, a koji je ujedno i rok na koji se sklapa ugovor o eksploataciji ugljikovodika u slučaju postojećeg prava na eksploataciju, a on se određuje na temelju projekta razrade i eksploatacije ili dopunskog projekta razrade i eksploatacije iz točke 4. ovoga stavka.

(8) Kada investitor ima u utvrđenom eksploatacijskom polju važeću dozvolu za pridobivanje ugljikovodika, ali je došlo do bitnih odstupanja od projektnih rješenja iz provjerenog projekta razrade i eksploatacije, investitor podnosi zahtjev za izdavanje nove dozvole za pridobivanje ugljikovodika.

Pravo na otkup pridobivenih ugljikovodika i korištenje infrastrukture

Članak 49.

(1) Republika Hrvatska ima pravo prvenstva na otkup pridobivenih ugljikovodika koji sukladno ugovoru o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika pripadaju investitoru na osnovi tržišnih uvjeta sukladno članku 52. ovoga Zakona.

(2) Ako ugljikovodici kojima raspolaže Republika Hrvatska nisu dovoljni za zadovoljenje opskrbe tržišta Republike Hrvatske, investitor ima obvezu prodati svoje količine, koje nisu obvezane prema postojećim ugovorima koje je investitor sklopio u svrhu prodaje ugljikovodika, za potrebe potrošnje Republike Hrvatske pravnoj osobi koju Vlada odredi.

(3) Prodaja ugljikovodika iz stavka 2. ovoga članka izvršit će se sukladno dogovorenim obvezama i uvjetima između strana, uključujući tržišnu cijenu koja će se dogovoriti sukladno članku 52. ovoga Zakona.

(4) Investitor je, u okviru izvođenja naftno-rudarskih radova, obvezan izgraditi lokalni cjevovod kao priključak eksploatacijskog polja s magistralnim cjevovodom, kada je to predviđeno provjerenim projektom razrade i eksploatacije i svim njegovim dopunama, a koji će biti u njegovu vlasništvu sukladno uvjetima ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

(5) Agencija će pružiti stručnu pomoć i podršku investitoru u postupcima ishođenja dozvola i odobrenja nadležnih državnih tijela potrebnih za izgradnju lokalnih cjevovoda iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Izgradnja i održavanje lokalnih cjevovoda iz stavka 4. ovoga članka mora biti u skladu s izvođenjem naftno-rudarskih radova, pravilima i mjerama sigurnosti i zaštite okoliša i prirode, kao i međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima.

(7) Investitor je dužan u slučaju postojanja slobodnih kapaciteta lokalnog cjevovoda iz stavka 4. ovoga članka iste dati na raspolaganje trećima po tržišnim uvjetima.

(8) Tarifu prijevoza cjevovodima iz stavka 7. ovoga članka utvrdit će i naplaćivati vlasnik cjevovoda uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(9) Investitor može koristiti slobodne kapacitete magistralnog cjevovoda u svrhu transporta pridobivenih ugljikovodika, sukladno uvjetima postignutim pregovorima s vlasnikom magistralnog cjevovoda.

Napuštanje eksploatacijskog polja ugljikovodika

Članak 50.

Osim uz odobrenje Vlade, smatra se da je eksploatacijsko polje napušteno i u jednom od sljedećih slučajeva:

– eksploatacija u eksploatacijskom polju trajno prestaje ili prestaje na neprekidno razdoblje od 18 mjeseci, osim ako je takav prestanak nastao zbog više sile, ili

– istekom razdoblja eksploatacije.

Poglavlje IV.
NAKNADA

Plaćanje naknade

Članak 51.

(1) Za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida investitor je dužan plaćati naknadu na način kako je određeno ovim Zakonom.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka može se sastojati od ukupne novčane naknade i podjele pridobivenih ugljikovodika.

(3) Ukupna novčana naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika sastoji se od novčane naknade za površinu istražnog prostora, novčane naknade za površinu utvrđenog eksploatacijskog polja, novčane naknade za sklapanje ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, novčane naknade za pridobivene količine ugljikovodika, dodatne novčane naknade za ostvarenu eksploataciju ugljikovodika i novčane naknade za administrativne troškove.

(4) Podjela količina pridobivenih ugljikovodika izražena je u postotnom udjelu u količini pridobivenih ugljikovodika koji pripada Republici Hrvatskoj.

(5) Podjela količina pridobivenih ugljikovodika izražena je u količini pridobivenih ugljikovodika tako da se od svih pridobivenih količina ugljikovodika oduzimaju količine koje predstavljaju naknadu za pridobivene količine ugljikovodika te se preostale količine svih pridobivenih ugljikovodika dijele između Republike Hrvatske i investitora.

(6) Preostale količine svih pridobivenih ugljikovodika iz stavka 5. ovoga članka dijele se tako da se od njih oduzmu količine potrebne za povrat troškova investitora te se ostatak količina pridobivenih ugljikovodika dijeli između Republike Hrvatske i investitora.

(7) Troškovi ugljikovodika koji su podložni povratu u slučaju podjele količina pridobivenih ugljikovodika obuhvaćaju sve troškove, rashode i obveze koje je investitor imao pri izvođenju naftno-rudarskih radova sukladno izdanoj dozvoli za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i sklopljenom ugovoru o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika, u skladu s Prilogom II. ovoga Zakona, a njih kontrolira i odobrava Agencija u skladu s člankom 118. stavkom 10. ovoga Zakona.

(8) Ukupna novčana naknada iz stavka 3. ovoga članka ne ulazi u obračun troškova ugljikovodika koji su podložni povratu u slučaju podjele količina pridobivenih ugljikovodika iz stavka 7. ovoga članka.

(9) Agencija redovito prati plaćanje naknada.

(10) Investitor je dužan Agenciji dostaviti dokaz o obračunanim i uplaćenim iznosima naknade iz stavka 11. ovoga članka, uključujući specifikaciju vrednovanja ugljikovodika u skladu s člankom 52. ovoga Zakona.

(11) Visine naknada i omjere raspodjela prihoda od naknada utvrđuje uredbom Vlada, na prijedlog Ministarstva.

Vrednovanje ugljikovodika

Članak 52.

(1) Ugljikovodici se vrednuju za potrebe određivanja iznosa nak­nade za pridobivene količine ugljikovodika, povrata troškova ugljikovodika, udjela dobiti u ugljikovodicima i brutoprihoda investitora prilikom izračuna porezne obveze investitora.

(2) Sirova nafta vrednuje se prema ostvarenoj FOB prodajnoj cijeni na točki isporuke izraženoj u američkim dolarima po barelu na datum teretnice, kako je određena za svaki mjesec i na koju se upućuje kao na tržišnu cijenu. Vrijednost se utvrđuje za svaku gradaciju sirove nafte ili svaku mješavinu sirove nafte, ako postoji.

(3) Tržišna cijena koja se primjenjuje na preuzimanje sirove nafte tijekom određenog mjeseca izračunava se na kraju tog mjeseca i jednaka je ponderiranom prosjeku FOB cijena koje su investitor i Republika Hrvatska dobili za sirovu naftu u točki isporuke prodanu trećima tijekom tog mjeseca, u okviru prodaje između nepovezanih strana, prilagođene tako da odražavaju razlike u kvaliteti, gradaciji te FOB uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja.

(4) Ako se takva prodaja između nepovezanih strana ne izvrši tijekom predmetnog mjeseca ili ako predstavlja manje od 30 % ukupnih količina sirove nafte dobivenih sa svih polja u skladu s ugovorom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i prodanih tijekom predmetnog mjeseca, tržišna cijena određuje se kao prosjek ostvarenih dnevnih cijena u tom mjesecu po barelu utvrđenih prodajom između nepovezanih strana košarice triju sirovih nafti koje kotiraju na svjetskoj burzi na Mediteranu i koje imaju sličnu gustoću i razinu sumpora, kako je objavljeno u Platts izvješću o cijenama, prilagođene da odražavaju razlike u gustoći, sumporu, uvjetima prijevoza i drugim posebnim uvjetima povezanima s prodajom takve sirove nafte.

(5) Sljedeće transakcije, među ostalim, isključene su iz izračuna tržišne cijene:

a) prodaja u kojoj je kupac povezano društvo prodavatelja te prodaja između pravnih osoba koje čine investitora

b) prodaja u kojoj je kupac izravno ili neizravno povezan ili ima zajednički interes s investitorom koji bi opravdano mogao utjecati na prodajnu cijenu

c) prodaja u zamjenu za naknadu koja nije plaćanje u potpuno konvertibilnim valutama i prodaja koja je u cijelosti ili djelomično izvršena zbog razloga koji ne uključuju uobičajene ekonomske poticaje uključene u prodaju sirove nafte na međunarodnom tržištu, kao što su ugovori o razmjeni, prodaja između vlada ili vladinim agencijama.

(6) Povjerenstvo za vrednovanje ugljikovodika, koje imenuje ministar nadležan za energetiku, a koje čine predstavnici Ministarstva i Agencije te prema potrebi predstavnici iz drugih javnopravnih tijela, a čije se postupanje i rad propisuju pravilnikom iz članka 43. ovoga Zakona, te predstavnici investitora sastaje se bez odgode nakon završetka svakog kvartala, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana nakon završetka kvartala, kako bi u skladu s odredbama ovoga Zakona utvrdilo tržišnu cijenu pridobivene sirove nafte koja se primjenjivala na mjesece prethodnog kvartala.

(7) Investitor i predstavnici Republike Hrvatske zaduženi za prodaju sirove nafte obvezni su povjerenstvu iz stavka 6. ovoga članka dostaviti dokaze da je prodaja sirove nafte prodaja između nepovezanih strana.

(8) Ako povjerenstvo ne donese odluku u roku od 30 dana od završetka predmetnog kvartala, tržišnu cijenu eksploatirane sirove nafte određuje stručnjak kojeg su strane sporazumno imenovale u roku od deset dana u skladu s pravilnikom iz članka 43. ovoga Zakona.

(9) Do određivanja cijene, tržišna cijena koja se privremeno primjenjuje na određeni mjesec tržišna je cijena prethodnog mjeseca. Sve potrebne prilagodbe provode se najkasnije 30 dana nakon isteka kvartala u kojem je prodaja izvršena.

(10) Ako postoje ugovori o prodaji između nepovezanih strana za prodaju prirodnog plina, tržišna cijena prirodnog plina stvarna je prodajna cijena dobivena prema takvim ugovorima, izračunana u točki isporuke, u kojoj se u obzir mogu uzeti količine za prodaju, kvaliteta, geografska lokacija tržišta na koje će se plin dostaviti te troškovi eksploatacije, prijevoza, obrade i distribucije prirodnog plina od točke isporuke do odgovarajućeg tržišta, u skladu s međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima.

(11) Ako ne postoji ugovor o prodaji prirodnog plina sklopljen između nepovezanih strana, tržišna cijena se određuje kao cijena kojom se omogućuje da prodani prirodni plin u mjestu obrade ili potrošnje postigne fer tržišnu cijenu jednaku cijeni prirodnog plina usporedive kvalitete.

(12) Investitor je obvezan sve ugovore o prodaji prirodnog plina, uključujući sve uvjete koji su u njima sadržani ili koji su povezani s njima, te sve pripadajuće anekse sklopljene radi prodaje prirodnog plina, a eksploatiranog u skladu s odredbama ovog Zakona, staviti na raspolaganje Agenciji te osigurati da ugovori o prodaji prirodnog plina sadržavaju odredbe koje imaju takav učinak.

Mjerenje pridobivenih količina ugljikovodika

Članak 53.

(1) Naftno-rudarska inspekcija Ministarstva će u određenim vremenskim razmacima, a koji ne smiju biti duži od šest mjeseci, obavljati kontrolu mjerenja pridobivenih količina ugljikovodika, primjenjujući metode prihvaćene u međunarodnoj dobroj praksi pri naftno-rudarskim radovima.

(2) Ugljikovodici pridobiveni izvođenjem naftno-rudarskih radova na utvrđenom eksploatacijskom polju (ili više njih) mjere se metodama i uređajima koji su općeprihvaćeni i koji se obično upotrebljavaju u međunarodnoj dobroj praksi pri naftno-rudarskim radovima, a koji su određeni provjerenim projektom razrade i eksploatacije. Ugljikovodici koji su pridobiveni iz eksploatacijskog polja mjere se na mjernoj točki.

(3) Investitor je obvezan izraditi i dostaviti Agenciji na mišljenje postupke mjerenja ugljikovodika izrađene u skladu s pravilnikom iz članka 139. ovoga Zakona.

(4) Investitor je obvezan evidentirati ugljikovodike i staviti, na zahtjev, Ministarstvu i Agenciji na raspolaganje sve analize i umjernice uređaja za mjerenje ugljikovodika, uključujući i dokaze sustava mjerenja u skladu s odredbama ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i ovoga Zakona.

(5) Ministarstvo putem službeno imenovanih predstavnika, u određenim vremenskim razmacima, provjerava da su mjerenja izvršena u skladu s odredbama ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i ovoga Zakona.

GLAVA III.
ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJA GEOTERMALNIH VODA

Poglavlje I.
DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE GEOTERMALNIH VODA

Jedinstveni postupak izdavanja dozvole za istraživanje i dozvole za pridobivanje geotermalnih voda

Članak 54.

(1) Naftno-rudarski radovi na istraživanju geotermalnih voda radi utvrđivanja rezervi geotermalnih voda mogu se izvoditi isključivo na temelju dozvole za istraživanje geotermalnih voda.

(2) Naftno-rudarski radovi na eksploataciji geotermalnih voda mogu se izvoditi isključivo na temelju dozvole za pridobivanje geotermalnih voda i ugovora o eksploataciji geotermalnih voda.

(3) Izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda provodi se na temelju jednog nadmetanja u jedinstvenom postupku koji započinje postupkom odabira najpovoljnijeg ponuditelja za izdavanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda, a završava sklapanjem ugovora o eksploataciji geotermalnih voda.

(4) Na prikupljanje ponuda u pogledu istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda na područjima prijašnjeg nadmetanja i na napuštenim područjima odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 20. ovoga Zakona, osim odredbe o objavljivanju.

(5) Sve odluke u jedinstvenom postupku ovoga članka donosi Ministarstvo.

Postupak nadmetanja

Članak 55.

(1) Postupak provedbe nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda započinje donošenjem odluke Ministarstva o provođenju nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda.

(2) Odluku o provođenju nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda donosi Ministarstvo:

– ako ocijeni da postoji potreba za utvrđivanjem pojedinačnih rezervi geotermalnih voda na nekom prostoru i utvrđivanjem njihove gospodarske iskoristivosti

– povodom prijedloga naftno-rudarskog gospodarskog subjekta.

Članak 56.

Ako naftno-rudarski gospodarski subjekt podnosi prijedlog za raspisivanje nadmetanja, u prijedlogu obvezno mora naznačiti odnosno priložiti:

1. zemljovidni položaj, granice i površinu predloženog istražnog prostora koje mora biti ograničeno koordinatama vršnih točaka izraženih u službenom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS) i naziv predloženog istražnog prostora

2. program ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom te podrobni plan naftno-rudarskih radova koji će biti izvedeni u svakoj pojedinoj godini istraživanja

3. ukupni iznos potrebnih novčanih sredstava za izvođenje planiranih istražnih radova i način njihova osiguranja

4. izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijedloga registriran za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda

5. geološku ili drugu dokumentaciju o mogućnosti postojanja geotermalnih voda u predloženom istražnom prostoru, ako postoji

6. dokaz da ne postoje zapreke u dokumentima prostornog uređenja za obavljanje istraživanja.

Pripremne radnje za nadmetanje

Članak 57.

(1) Pripremne radnje za objavu nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda provodi Agencija.

(2) Pripremnim radnjama smatrat će se sve aktivnosti koje prethode objavi nadmetanja iz stavka 1. ovoga članka, a osobito:

1. izrada dokumentacije za nadmetanje

2. zahtjev za dostavom jamstva za ozbiljnost ponude te određivanje njegove visine

3. utvrđivanje iznosa pristojbe za nadmetanje

4. određivanje posebnih uvjeta i ograničenja za istraživanje geotermalnih voda radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda

5. određivanje granica istražnog prostora

6. određivanje vrste i minimalne količine istražnih radova

7. određivanje kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u skladu s člankom 61. ovoga Zakona.

Posebni uvjeti, ograničenja i suglasnosti za raspisivanje nadmetanja

Članak 58.

(1) Odluka o provođenju nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda može se donijeti za sve prostore na kojima ne postoje zapreke u dokumentima prostornog uređenja za obavljanje istraživanja.

(2) Ako je Republika Hrvatska vlasnik zemljišnih čestica koje su unutar granica predloženog istražnog prostora, Ministarstvo je dužno najmanje 30 dana prije raspisivanja nadmetanja obavijestiti o namjeri provođenja nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda središnje tijelo državne uprave nadležno za upravljanje državnom imovinom odnosno tijelo koje je u konkretnom slučaju nadležno za upravljanje šumama i šumskim zemljištem odnosno poljoprivrednim zemljištem odnosno središnje tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo, kada se radi o pomorskom dobru.

(3) Ministarstvo je dužno najmanje 30 dana prije raspisivanja nadmetanja zatražiti posebne uvjete, ograničenja i suglasnosti na granice predloženog istražnog prostora od tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalazi predloženi istražni prostor i pravnih osoba s javnim ovlastima.

(4) Ako se tijela ili osobe iz stavka 2. i 3. ovoga članka ne očituju u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta i ograničenja, smatra se da su tijela ili osobe suglasne s granicama predloženog istražnog prostora te da nemaju posebnih uvjeta i ograničenja.

Tijek nadmetanja

Članak 59.

(1) Postupak radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za davanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda započinje danom objave obavijesti o namjeri provođenja nadmetanja u službenom glasilu Republike Hrvatske, a završava davanjem dozvole za istraživanje geotermalnih voda ili donošenjem odluke o poništenju postupka nadmetanja.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka u službenom glasilu Republike Hrvatske objavljuje Agencija.

(3) Dokumentacija za nadmetanje objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Ministarstva i Agencije.

(4) Rok za dostavu ponuda ne može biti kraći od mjesec dana od dana objave obavijesti o namjeri provođenja nadmetanja u službenom glasilu Republike Hrvatske.

Sadržaj ponude

Članak 60.

Ponuda za nadmetanje mora sadržavati:

1. prikaz osobnih, stručnih, tehničkih i financijskih uvjeta koje mora, prema obavijesti o nadmetanju, zadovoljiti ponuditelj te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje

2. dokaz da ne postoje zapreke iz članka 17. ovoga Zakona

3. program ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom

4. podrobni plan radova koji će biti izvedeni u svakoj kalendarskoj godini istraživanja

5. rok do kada se namjerava obaviti istraživanje

6. ukupni iznos potrebnih novčanih sredstava za izvođenje planiranih istražnih radova i način njihova osiguranja

7. rok do kada se unutar istražnog prostora namjerava započeti s eksploatacijom

8. plan sanacije istražnog prostora i jamstvo

9. jamstvo za ozbiljnost ponude

10. dokaz o uplati naknade za nadmetanje

11. ostale podatke i isprave bitne za odabir najpovoljnijeg ponuditelja prema oglašenim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude koji su traženi dokumentacijom za nadmetanje.

Kriteriji za odabir ponuditelja

Članak 61.

(1) Ministarstvo će osigurati da ne dođe do diskriminacije između naftno-rudarskih gospodarskih subjekata. Međutim, Ministarstvo može zbog razloga nacionalne sigurnosti odbiti izdavanje dozvole svakom naftno-rudarskom gospodarskom subjektu koji je pod stvarnom kontrolom trećih zemalja ili državljana trećih zemalja.

(2) Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje geotermalnih voda su:

– tehnička, financijska i stručna sposobnost ponuditelja ili zajednice ponuditelja

– načini na koje ponuditelj ili zajednica ponuditelja namjerava izvršavati djelatnosti koje su predmet dozvole za istraživanje geotermalnih voda

– ukupna kvaliteta podnesene ponude

– financijski uvjeti koje je ponuditelj ponudio radi izdavanja dozvole za istraživanje geotermalnih voda

– bilo kakav nedostatak učinkovitosti ili odgovornosti u bilo kojem obliku koje je naftno-rudarski gospodarski subjekt pokazao u drugim državama, a u prijašnjim obavljanjima djelatnosti koje su predmet dozvole.

(3) Tehnička i stručna sposobnost sudionika procjenjuje se prema podacima ponuditelja o sudjelovanju u istraživanju i eksploataciji geotermalnih voda u proteklih pet ili više godina, broju radnika u radnom odnosu, osobito na odgovarajućim poslovima i godišnjoj količini pridobivenih geotermalnih voda u energetske svrhe, kao i referencijama ponuditelja u pogledu pridržavanja pravila zaštite okoliša i zaštite na radu.

(4) Financijska sposobnost sudionika procjenjuje se prema podacima o financijskom stanju i poslovanju ponuditelja te planu financiranja aktivnosti istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda.

(5) Kvaliteta ponude procjenjuje se prema planiranim radovima ponuditelja u predloženom minimalnom radnom programu, a koji uključuje geofizička snimanja, reobradu geofizičkih podataka, gravimetriju i magnetometriju, snimanje satelitskom gravimetrijom, ostala ispitivanja sukladno međunarodnoj praksi pri naftno-rudarskim radovima te istražno bušenje (broj bušotina i dubina bušenja), pri čemu se za sve stavke uzima u obzir količina predloženih naftno-rudarskih radova te njihov procijenjeni trošak.

(6) Ako nakon procjene na temelju kriterija pod stavcima 2., 3., 4. i 5. ovoga članka dvije ili više ponuda imaju jednak značaj, drugi relevantni i objektivni kriteriji koji nisu diskriminirajući uzet će se u obzir kako bi se donijela konačna odluka.

Rad povjerenstva

Članak 62.

(1) Povjerenstvo otvara, pregledava i ocjenjuje ponude i obavlja sve ostale radnje potrebne u svrhu davanja prijedloga Ministarstvu za izdavanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda u roku ne dužem od dva mjeseca od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

(2) Ministar nadležan za energetiku imenuje povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka najkasnije 30 dana prije isteka roka za dostavu ponuda u predmetnom nadmetanju iz članka 59. ovoga Zakona.

(3) Ministarstvo obavještava središnje tijelo državne uprave nadležno za financije o namjeri osnivanja povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka.

(4) Središnje tijelo državne uprave nadležno za financije može predložiti imenovanje svojeg predstavnika u povjerenstvo u roku od pet dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Povjerenstvo ima neparan broj članova, najmanje tri, a najviše sedam.

(6) Povjerenstvo čini predsjednik, zamjenik predsjednika, tajnik i najviše pet članova, a odlučuju natpolovičnom većinom glasova svih članova. Tajnik sudjeluje u radu Povjerenstva bez prava odlučivanja.

(7) Predsjednik povjerenstva je predstavnik Agencije, dok je zamjenik predsjednika predstavnik Ministarstva.

(8) Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnike koje potpisuju svi članovi povjerenstva.

(9) Ministar nadležan za energetiku člana povjerenstva razriješit će pod uvjetima određenim ovim Zakonom te na vlastiti zahtjev ili po službenoj dužnosti ako nije po pojedinoj dovršenoj radnji potpisao zapisnik ni 15 dana od njezina obavljanja.

(10) Povjerenstvo se raspušta po izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda.

Dozvola za istraživanje geotermalnih voda

Članak 63.

(1) Sukladno provedenom postupku nadmetanja za izdavanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda u skladu s odredbama ovoga Zakona, Ministarstvo za svaki pojedini istražni prostor donosi odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda koja sadržava:

1. podatke o odabranom ponuditelju

2. naziv, zemljovidni položaj, granice i površinu istražnog prostora koje mora biti ograničeno koordinatama vršnih točaka izraženih u službenom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS)

3. rok u kojem se mora podnijeti završno izvješće o provedenom istraživanju i sanaciji istražnog prostora u slučaju da istraživanjem nisu utvrđene rezerve geotermalnih voda

4. rok u kojem se moraju izraditi i dostaviti Ministarstvu idejni projekt za planirane naftno-rudarske radove u skladu s člankom 132. ovoga Zakona

5. rok u kojem se mora izraditi i dostaviti na provjeru elaborat o rezervama geotermalnih voda u istražnom prostoru i ishoditi rješenje o utvrđenoj količini i kakvoći rezervi

6. obvezu sanacije, iznos troškova sanacije istražnog prostora i rok u kojem se mora Ministarstvu dostaviti jamstvo za troškove sanacije istražnog prostora

7. uvjete i ograničenja koje investitor mora uvažavati prilikom izvođenja naftno-rudarskih radova, a koji su prikupljeni u skladu s člankom 58. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona

8. minimalnu količinu i vrstu naftno-rudarskih radova koji se moraju izvesti u svakoj kalendarskoj godini istraživanja

9. naziv tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i ostalih stranaka kojima se mora prijaviti početak izvođenja naftno-rudarskih radova

10. mogućnost obavljanja probne eksploatacije prilikom istraživanja

11. nalog za upis odobrenog istražnog prostora u registar istražnih prostora, koji vodi Ministarstvo

12. rok do kojeg vrijedi dozvola za istraživanje geotermalnih voda.

(2) Rokovi iz stavka 1. ovog članka određuju se sukladno odredbama članka 64. i podrobnom planu radova koji će biti izvedeni u svakoj kalendarskoj godini, a koji je sastavni dio ponude iz članka 60. ovoga Zakona.

(3) Istraživanje geotermalnih voda dopušteno je samo unutar prostora određenog dozvolom za istraživanje geotermalnih voda.

(4) Investitor je dužan prije početka izvođenja naftno-rudarskih radova u istražnom prostoru Ministarstvu dostaviti dokaze o pravu korištenja zemljišnih čestica koje su u vezi s naftno-rudarskim radovima navedenim u dozvoli za istraživanje geotermalne vode.

(5) Na postupak napuštanja istražnog prostora i eksploatacijskog polja primjenjuju se odredbe članaka 36. i 50. ovoga Zakona.

Rok izdavanja dozvole za istraživanje geotermalnih voda

Članak 64.

(1) Dozvola za istraživanje geotermalnih voda izdaje se na rok potreban za provođenje istražnih radova, a najviše pet godina.

(2) Ministarstvo može produljiti rok valjanosti dozvole za istraživanje geotermalnih voda, na opravdani zahtjev investitora, kada utvrđeni rok nije dovoljan za završetak dotičnog istraživanja koje se provodi u skladu s dozvolom za istraživanje geotermalnih voda, pri čemu financijska nesposobnost investitora ne može biti opravdani razlog za produljenje istražnog razdoblja.

(3) Valjanost dozvole za istraživanje geotermalnih voda prema pisanom zahtjevu investitora može se produljiti dva puta tijekom trajanja dozvole za istraživanje geotermalnih voda, i to tako da svako produljenje može trajati maksimalno šest mjeseci, a mora se zatražiti najmanje tri mjeseca prije isteka roka dozvole za istraživanje geotermalnih voda.

(4) U slučaju iz stavaka 2. i 3. ovoga članka Ministarstvo će rješenjem u roku od 60 dana od zaprimanja urednog zahtjeva investitora odbiti zahtjev investitora ili produljiti rok valjanosti dozvole za istraživanje geotermalnih voda na temelju izmjene dozvole za istraživanje geotermalnih voda.

Ukidanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda

Članak 65.

Ministarstvo odlukom ukida dozvolu za istraživanje geotermalnih voda:

1. ako investitor ne poštuje rokove i obveze određene dozvolom za istraživanje geotermalnih voda

2. ako nisu provedene propisane mjere zaštite na radu i potrebne mjere za sigurnost ljudi, imovine i zaštite prirode i okoliša, naređene rješenjem naftno-rudarske inspekcije Ministarstva

3. ako se istraživanjem ometa odnosno ugrožava istraživanje ugljikovodika u istom istražnom prostoru ili istraživanje ugljikovodika u susjednim istražnim prostorima

4. ako se istraživanjem ugrožava buduća eksploatacija ugljikovodika

5. ako se istraživanjem ometa odnosno ugrožava eksploatacija ugljikovodika na utvrđenim eksploatacijskim poljima

6. ako se u okviru istraživanja obavlja eksploatacija, osim ako je to dozvoljeno dozvolom za istraživanje geotermalnih voda

7. ako se u okviru istraživanja u svrhu tehnoloških ispitivanja i utvrđivanja uvjeta eksploatacije eksploatirana geotermalna voda ne zbrinjava na zakonit način

8. ako se istraživanje provodi izvan granica istražnog prostora određenih u dozvoli za istraživanje geotermalnih voda

9. ako se izvode istražni radovi bez dokazanog prava korištenja zemljišta ili ako je to naknadno prestalo

10. ako ne dostavi jamstvo za sanaciju u iznosu, obliku i roku određenom dozvolom za istraživanje geotermalnih voda.

Utvrđivanje rezervi i eksploatacijskog polja

Članak 66.

Investitor je dužan uz odgovarajuću primjenu odredbi članaka 37. i 38. ovoga Zakona ishoditi rješenje o utvrđenoj količini i kakvoći rezervi iz članka 40. stavka 1. ovoga Zakona te uz odgovarajuću primjenu članka 44. ovoga Zakona ishoditi rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona u roku iz dozvole za istraživanje geotermalnih voda.

Poglavlje II.
EKSPLOATACIJA GEOTERMALNIH VODA

Provjera projekta razrade i eksploatacije

Članak 67.

Investitor je dužan u roku od šest mjeseci od izvršnosti rješenja o utvrđivanju eksploatacijskog polja iz članka 66. ovoga Zakona podnijeti Ministarstvu na provjeru, sukladno članku 137. ovoga Zakona, projekt razrade i eksploatacije geotermalnih voda.

Uređenje imovinskopravnih odnosa

Članak 68.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda investitor je obvezan riješiti imovinskopravne odnose za zemljišne čestice unutar eksploatacijskog polja u skladu s naftno-rudarskim radovima iz provjerenog projekta razrade i eksploatacije ili dopunskog projekta razrade i eksploatacije za razdoblje na koje želi sklopiti ugovor o eksploataciji geotermalnih voda.

Zahtjev za izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda

Članak 69.

(1) Dozvolu za pridobivanje geotermalnih voda izdaje Ministarstvo odlukom, a na zahtjev investitora u roku od 30 dana od predaje urednog zahtjeva investitora.

(2) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda investitor mora priložiti:

1. dokaz o pravu korištenja zemljišnih čestica unutar eksploatacijskog polja ili pomorskog dobra morskog dijela eksploatacijskog polja, u skladu s naftno-rudarskim radovima iz provjerenog projekta razrade i eksploatacije ili dopunskog projekta razrade i eksploatacije za razdoblje na koje se sklapa ugovor o eksploataciji geotermalnih voda

2. izjavu danu pod kaznenom i materijalnom odgovornosti pred javnim bilježnikom ili sudom da ne postoje zapreke iz članka 17. ovoga Zakona.

(3) Dokazom iz stavka 2. točke 1. ovoga članka smatra se:

1. izvadak iz zemljišne knjige

2. original ili ovjerena kopija ugovora o zakupu sklopljenog s vlasnicima zemljišnih čestica

3. ugovor ili odluka nadležnog tijela državne uprave na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva, pravo služnosti, pravo zakupa ili neko drugo pravo iz kojeg izvodi pravo na korištenje zemljišne čestice odnosno pomorskog ili vodnog dobra

4. pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku zemljišnih čestica.

Izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda

Članak 70.

(1) Dozvola za pridobivanje geotermalnih voda među ostalim sadržava:

1. podatke o investitoru

2. naziv, zemljovidni položaj, granice i površinu utvrđenog eksploatacijskog polja

3. ukupno utvrđene rezerve geotermalne vode

4. provjereni projekt razrade i eksploatacije na temelju kojeg se izdaje dozvola za pridobivanje geotermalnih voda ili dopunski projekt razrade i eksploatacije ako je riječ o slučaju iz stavka 2. ovoga članka

5. katastarsku općinu, površinu zemljišnih čestica s iskazanim katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama ili pozicijama na službenoj pomorskoj navigacijskoj karti morskog dijela eksploatacijskog polja na kojima se odobrava izvođenje naftno-rudarskih radova, a za koje su dostavljeni dokazi iz članka 69. stavka 3. ovoga Zakona

6. procijenjeni iznos troškova sanacije eksploatacijskog polja i rok za dostavu jamstva za troškove sanacije eksploatacijskog polja

7. rok do kojega investitor mora sklopiti s Ministarstvom ugovor o eksploataciji geotermalnih voda

8. rok do kojeg se mora započeti s izvođenjem naftno-rudarskih radova

9. rok na koji vrijedi dozvola za pridobivanje geotermalnih voda koji je ujedno i rok na koji se sklapa ugovor o eksploataciji geotermalnih voda, a koji se određuje na temelju projekta razrade i eksploatacije ili dopunskog projekta razrade i eksploatacije iz točke 4. ovoga stavka.

(2) Kada investitor ima važeću dozvolu za pridobivanje geotermalnih voda, ali je došlo do bitnih odstupanja od projektnih rješenja iz provjerenog projekta razrade i eksploatacije, investitor podnosi zahtjev za izdavanje nove dozvole za pridobivanje geotermalnih voda.

Ugovor o eksploataciji geotermalnih voda

Članak 71.

(1) Ministarstvo će investitoru s dostavom dozvole iz članka 70. ovoga Zakona ponuditi sklapanje ugovora o eksploataciji geotermalnih voda odnosno sklapanje dodatka ugovoru o eksploataciji geotermalnih voda.

(2) Ugovor o eksploataciji geotermalnih voda sadržava:

1. iznos i način plaćanja naknade za pridobivanje geotermalnih voda

2. naziv, zemljovidni položaj, granice i površinu utvrđenog eksploatacijskog polja

3. ukupno utvrđene rezerve geotermalne vode

4. provjereni projekt razrade i eksploatacije na temelju kojeg se izdaje dozvola za pridobivanje geotermalnih voda

5. procijenjeni iznos troškova sanacije eksploatacijskog polja i rok do kojeg investitor mora dostaviti jamstvo za troškove sanacije eksploatacijskog polja

6. rok do kojeg se mora započeti s izvođenjem naftno-rudarskih radova

7. rok na koji se sklapa ugovor o eksploataciji geotermalnih voda

8. odredbu kojom se omogućavaju izmjene i dopune ugovora o eksploataciji geotermalnih voda u mjeri predviđenoj dokumentacijom za nadmetanje za dozvolu za istraživanje geotermalnih voda i odredbu o višoj sili.

(3) Najduže trajanje ugovora o eksploataciji geotermalnih voda je 25 godina, uz odgovarajuću primjenu odredbi članka 25. ovoga Zakona.

(4) Ako se sklapa dodatak ugovora o eksploataciji geotermalnih voda, njime se ne smije produljiti rok iz ugovora o eksploataciji geotermalnih voda, osim na opravdan zahtjev investitora, a u svrhu racionalne eksploatacije geotermalnih voda.

(5) Ugovorom o eksploataciji geotermalnih voda određuje se brisanje Republike Hrvatske kao nositelja eksploatacijskog polja odnosno upis investitora kao nositelja eksploatacijskog polja u registar eksploatacijskih polja.

(6) Ugovor o eksploataciji geotermalnih voda potpisuju Ministarstvo i investitor u roku od 30 dana od dana kada investitor dostavi Ministarstvu imenovanje odgovornog voditelja izvođenja naftno-rudarskih radova i jamstvo za troškove sanacije eksploatacijskog polja.

(7) Ugovor o eksploataciji geotermalnih voda stupa na snagu danom potpisa, a od tog dana investitor stječe pravo na izvođenje eksploatacijskih radova.

(8) Ministarstvo će odbiti sklapanje ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ako investitor nije ishodio provjeru projekta razrade i eksploatacije ili ako po službenoj dužnosti ima saznanja o postojanju koje od zapreka po članku 17. ovoga Zakona.

(9) Ministarstvo može raskinuti ugovor o eksploataciji geotermalnih voda ako investitor ne izvršava obveze iz ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ovoga Zakona.

Primjena odredbi o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Članak 72.

Na prijenos prava odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 34. ovoga Zakona, dok se na utvrđivanje rezervi, eksploatacijsko polje, postupak utvrđivanja eksploatacijskog polja i rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja odgovarajuće primjenjuju odredbe članaka 40. – 46. ovoga Zakona.

GLAVA IV.
SKLADIŠTENJE PRIRODNOG PLINA

Jedinstveni postupak izdavanja dozvole za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina i dozvole za skladištenje prirodnog plina

Članak 73.

(1) Za skladištenje prirodnog plina potrebna je dozvola za skladištenje prirodnog plina.

(2) Naftno-rudarski radovi na istraživanju geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina mogu se izvoditi isključivo na temelju dozvole za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina.

(3) Naftno-rudarski radovi skladištenja prirodnog plina mogu se izvoditi isključivo na temelju dozvole za skladištenje prirodnog plina.

(4) Izdavanje dozvole za skladištenje prirodnog plina provodi se na temelju jednog nadmetanja u jedinstvenom postupku koji započinje postupkom odabira najpovoljnijeg ponuditelja za izdavanje dozvole za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina, a završava sklapanjem ugovora o skladištenju prirodnog plina.

(5) Na prikupljanje ponuda u pogledu istraživanja i skladištenja prirodnog plina na područjima prijašnjeg nadmetanja i na napuštenim područjima primjenjuju se odredbe članka 20. ovoga Zakona, osim odredbe o objavljivanju obavijesti iz stavka 2.

Postupak nadmetanja

Članak 74.

Na nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za davanje dozvole za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina primjenjuju se odredbe članaka 55. – 62. ovoga Zakona.

Dozvola za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina

Članak 75.

Na uvjete izdavanja i sadržaja dozvole za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina primjenjuju se odredbe članaka 63. – 65. ovoga Zakona.

Dozvola za skladištenje prirodnog plina

Članak 76.

Na pretpostavke i uvjete izdavanja i sadržaja dozvole za skladištenje prirodnog plina i ugovora o skladištenju prirodnog plina primjenjuju se odredbe članaka 66. – 71. ovoga Zakona.

Primjena odredbi o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Članak 77.

Na prijenos prava odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 34. ovoga Zakona, dok se na utvrđivanje rezervi, eksploatacijsko polje, postupak utvrđivanja eksploatacijskog polja i rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja odgovarajuće primjenjuju odredbe članaka 40. – 46. ovoga Zakona.

GLAVA V.
TRAJNO ZBRINJAVANJE UGLJIKOVA DIOKSIDA

Poglavlje I.
DOZVOLA ZA TRAJNO ZBRINJAVANJE UGLJIKOVA DIOKSIDA

Jedinstveni postupak za izdavanje dozvole za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida i dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

Članak 78.

(1) Za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida potrebna je dozvola za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida.

(2) Ministarstvo osigurava da postupci za izdavanje dozvola za istraživanje budu otvoreni za sve naftno-rudarske gospodarske subjekte koji posjeduju potrebne kapacitete i da se dozvole izdaju ili uskraćuju na temelju objektivnih, javno objavljenih nediskriminirajućih kriterija.

(3) Na postupak izdavanja dozvole za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida primjenjuju se odredbe članaka 55. – 65. ovoga Zakona, uz ispunjavanje dodatnih uvjeta iz stavaka 4. i 5. ovoga članka.

(4) U postupku izdavanja dozvole za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida primjenjuju se i sljedeći posebni uvjeti:

1. Republika Hrvatska zadržava pravo odrediti područja na kojima je moguće trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama, sukladno ovom Zakonu, a što uključuje pravo Republike Hrvatske da na cijelom svom teritoriju ili nekim dijelovima toga teritorija uopće ne dozvoli trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

2. Ako se na teritoriju Republike Hrvatske planira dozvoliti trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, kao preduvjet nužno je provesti procjenu skladišnih kapaciteta koji su dostupni na njezinu teritoriju ili nekim dijelovima toga teritorija, što obuhvaća i procjenu tako da se dozvoli provođenje istraživanja u skladu s odredbama ovoga Zakona.

3. Utvrđivanje prikladnosti geološke strukture u svrhu njezina korištenja kao podzemnog skladišta određuje se karakterizacijom i procjenom potencijalnoga skladišnog kompleksa i okolnoga područja u skladu s kriterijem navedenim u pravilniku iz članka 103. ovoga Zakona.

(5) U dozvolu za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, osim uvjeta propisanih člankom 63. stavkom 1. ovoga Zakona, mora se uključiti i nadzor nad probama i testovima utiskivanja ugljikova dioksida, a kada je to potrebno.

(6) Investitor koji ima dozvolu za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida ima isključivo pravo na istraživanje potencijalnog kompleksa za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

(7) Ministarstvo po službenoj dužnosti vodi računa o tome da se u roku važenja/produljenja dozvole za istraživanje ne odobre proturječne uporabe potencijalnog kompleksa.

Članak 79.

(1) Odredbe ovoga Zakona primjenjive na trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama ne primjenjuju se na planirano trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama u količinama manjim od ukupno 100 kilotona koje se poduzima radi istraživanja, razvoja ili ispitivanja novih proizvoda i postupaka.

(2) Trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u stupcima vode nije dozvoljeno.

(3) Geološka struktura može se odrediti kao podzemno skladište za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, sukladno ovome Zakonu, ako prema predviđenim uvjetima korištenja nema značajnog rizika od istjecanja i ne postoji značajan rizik za zdravlje ljudi, prirodu i okoliš.

Postupak radi izdavanja dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

Članak 80.

(1) Nakon utvrđivanja eksploatacijskog polja sukladno članku 44. ovoga Zakona pokreće se postupak za donošenje odluke o izdavanju dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

(2) Postupak iz stavka 1. pokreće se na zahtjev ako su do pokretanja postupka ispunjeni svi uvjeti navedeni u članku 78. stavku 3. ovoga Zakona.

(3) Dozvolu za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida izdaje Ministarstvo na zahtjev investitora iz članka 69. stavka 1. ovoga Zakona u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(4) Ministarstvo osigurava da nijedan skladišni geoprostor ne bude u funkciji bez dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, da je za svaki skladišni geoprostor zadužen samo jedan operator i da na toj lokaciji nije dozvoljeno proturječno korištenje.

(5) Ministarstvo osigurava da postupci za izdavanje dozvola za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida budu otvoreni za sve naftno-rudarske gospodarske subjekte koji posjeduju potrebne kapacitete i da se dozvole izdaju na temelju objektivnih, javno objavljenih i transparentnih kriterija.

(6) Prilikom donošenja odluke o izdavanju dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida daje se prednost investitoru koji je prethodno ishodio dozvolu za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida pod uvjetom da je istraživanje lokacije završeno, da su svi uvjeti utvrđeni u dozvoli za istraživanje zadovoljeni i da je zahtjev za dozvolu za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida podnesen u roku važenja dozvole za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida.

(7) Ministarstvo osigurava da se tijekom postupka izdavanja dozvole ne odobri proturječno korištenje kompleksa.

Zahtjev za izdavanje dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

Članak 81.

(1) Za odobravanje trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u geološkim strukturama zahtjev za izdavanje dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, osim uvjeta propisanih člankom 69. stavkom 2. ovoga Zakona, sadržava:

1. naziv i adresu investitora

2. dokaz tehničke stručnosti potencijalnog investitora

3. karakterizaciju podzemnog skladišta i skladišnog kompleksa te procjenu očekivane sigurnosti skladištenja u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnog propisa kojim se uređuju uvjeti za utvrđivanje građe, oblika, veličine i obujma geoloških struktura pogodnih za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

4. ukupnu količinu ugljikova dioksida koja se utiskuje i trajno zbrinjava, kao i predviđene izvore i metode transporta, sastav tokova ugljikova dioksida, brzine i tlakove utiskivanja i smještaj postrojenja za utiskivanje

5. opis mjera za sprječavanje većih nepravilnosti

6. predloženi plan nadzora u skladu s člankom 89. ovoga Zakona

7. predloženi plan korektivnih mjera u skladu s člankom 92. ovoga Zakona

8. predloženi privremeni plan za razdoblje nakon zatvaranja u skladu s člankom 93. ovoga Zakona

9. podatke iz studije utjecaja na prirodu i okoliš / rješenje o prihvatljivosti zahvata za prirodu i okoliš prema propisima kojima se uređuje zaštita prirode i okoliša

10. dokaz da će financijsko jamstvo ili neki drugi ekvivalentni instrument, kako se zahtijeva u članku 95. ovoga Zakona, biti važeći i na snazi prije početka utiskivanja.

(2) Ministarstvo je dužno staviti na raspolaganje zahtjev iz stavka 1. ovoga članka Europskoj komisiji u roku od 30 dana od njegova zaprimanja te drugu dokumentaciju koja se uzima u obzir prilikom odobravanja trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u geološkim strukturama.

(3) Ministarstvo je dužno obavijestiti Europsku komisiju o nacrtu odluke o izdavanju dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

(4) U slučaju iz stavka 1. točaka 6., 7. i 8 ovoga članka Ministarstvo će u roku od dva mjeseca od zaprimanja plana nadzora, plana korektivnih mjera i privremenog plana postupanja nakon zatvaranja podzemnog skladišta donijeti rješenje o njihovu prihvaćanju ili donijeti odluku o njihovoj dopuni i odrediti rok za dopunu ili će donijeti odluku o njihovu odbijanju i odrediti rok za izradu i dostavu novoga plana nadzora, plana korektivnih mjera i privremenog plana postupanja nakon zatvaranja podzemnog skladišta.

Kriteriji za izdavanje dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

Članak 82.

Kriteriji za izdavanje dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida su:

1. ispunjenje svih relevantnih zahtjeva iz ovoga Zakona, posebnog propisa kojim se uređuju uvjeti za utvrđivanje građe, oblika, veličine i obujma geoloških struktura pogodnih za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i propisa iz područja zaštite prirode i okoliša

2. investitor je financijski sposoban i tehnički stručan te može pouzdano eksploatirati i kontrolirati lokaciju, a profesionalni i tehnički razvoj te obuka investitora i cjelokupnog osoblja su osigurani

3. kad se radi o više od jednog skladišnog prostora u istoj hidrodinamičkoj cjelini, potencijalna djelovanja tlakova su takva da obje lokacije mogu istodobno zadovoljavati zahtjeve ovoga Zakona i posebnog propisa kojim se uređuju uvjeti za utvrđivanje građe, oblika, veličine i obujma geoloških struktura pogodnih za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

4. mišljenje Europske komisije o nacrtu odluke o izdavanju dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida koje je uzeto u obzir.

Odluka o izdavanju dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

Članak 83.

(1) Ministarstvo izdaje odluku o izdavanju dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida ako su ispunjeni kriteriji određeni odgovarajućom primjenom članaka 69. i 80. ovoga Zakona.

(2) Odluka o izdavanju dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, osim podataka određenih člankom 70. ovoga Zakona, sadržava:

1. naziv i adresu investitora

2. točnu lokaciju i granice skladišnog kompleksa i informacije o hidrodinamičkoj cjelini

3. zahtjeve glede operacije trajnog zbrinjavanja, ukupnu količinu ugljikova dioksida čije se skladištenje dozvoljava, graničnu vrijednost tlaka u ležište te maksimalni kapacitet i tlak utiskivanja

4. zahtjeve glede sastava toka ugljikova dioksida i postupka njegova prihvata, kao i po potrebi dodatne zahtjeve glede utiskivanja i trajnog zbrinjavanja, posebice zahtjeve koji se postavljaju radi sprječavanja većih nepravilnosti

5. odobreni plan nadzora, obvezu provedbe toga plana i obveze za njegovo ažuriranje u skladu s člankom 89. ovoga Zakona, kao i obveze glede izvješćivanja u skladu s člankom 139. ovoga Zakona

6. obvezu obavješćivanja Ministarstva i Agencije u slučaju istjecanja ili većih nepravilnosti, odobreni plan korektivnih mjera i obvezu provedbe plana korektivnih mjera u slučaju istjecanja ili većih nepravilnosti u skladu s člankom 92. ovoga Zakona

7. zahtjeve glede zatvaranja i odobreni plan privremenog postupanja s lokacijom nakon zatvaranja iz članka 93. ovoga Zakona

8. odredbe o izmjenama, reviziji, ažuriranju i ukidanju odluke o izdavanju dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

9. obveze glede uspostavljanja i važenja financijskoga ili drugog ekvivalentnog instrumenta u skladu s člankom 95. ovoga Zakona.

(3) Ministarstvo je dužno obavijestiti Europsku komisiju o aktu iz stavka 2. ovoga članka te u slučaju odstupanja od mišljenja Europske komisije iz članka 82. točke 4. ovoga Zakona obrazložiti razloge za odstupanje.

Dozvola za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

Članak 84.

(1) Investitor je dužan po izvršnosti odluke o izdavanju dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida iz članka 83. ovoga Zakona, a prije izdavanja dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida dostaviti Ministarstvu imenovanje odgovornog voditelja naftno-rudarskih radova i dostaviti financijsko jamstvo iz članka 95. ovoga Zakona.

(2) Minimalni rok na koji se izdaje dozvola za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida iznosi 20 godina, a maksimalni rok iznosi 40 godina, osim u slučajevima propisanim člankom 94. ovoga Zakona, kada rok smije biti kraći od 20 godina.

Revizija nacrta dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida od strane Europske komisije

Članak 85.

(1) U roku od mjesec dana nakon primitka urednog zahtjeva sukladno odredbama članka 81. ovoga Zakona Ministarstvo je dužno Europskoj komisiji staviti na raspolaganje zahtjev za izdavanje dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i dozvolu za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

(2) Ministarstvo u slučaju iz stavka 1. ovoga članka stavlja na raspolaganje i druge relevantne materijale, dokumentaciju, akte i podatke koje Ministarstvo mora uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o izdavanju dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

(3) Ministarstvo obavješćuje Europsku komisiju o svim nacrtima odluke o izdavanju dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i svim drugim materijalima, dokumentaciji, aktima i podacima koji su uzeti u obzir prilikom usvajanja zahtjeva za izdavanje dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

(4) Ministarstvo o odluci iz članka 83. ovoga Zakona obavješćuje Europsku komisiju, a kad se ta odluka ne podudara s mišljenjem Europske komisije, mora je obrazložiti u odluci o izdavanju dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

Izmjene, revizija, ažuriranje i ukidanje dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

Članak 86.

(1) Investitor mora obavijestiti Ministarstvo o svim planiranim promjenama glede trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, bitnim promjenama uvjeta i ograničenja iz izdane dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, uključujući i bitne promjene koje se odnose na investitora. Po potrebi, Ministarstvo ažurira dozvolu za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida ili uvjete i ograničenja iz izdane dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

(2) Nikakve bitne promjene ne provode se bez nove ili ažurirane dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida izdane u skladu s ovim Zakonom.

(3) Ministarstvo rješenjem revidira i po potrebi ažurira ili, u krajnjem slučaju, ukida dozvolu za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida:

1. ako je obaviješteno ili mu je poznato da je došlo do istjecanja ili većih nepravilnosti

2. ako podnesena izvješća na koja se odgovarajuće primjenjuju odredbe ovoga Zakona ili izvješća inspekcija pokazuju nepoštovanje uvjeta iz dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida ili rizika propuštanja ili većih nepravilnosti

3. ako mu je poznato da investitor na bilo koji drugi način ne ispunjava uvjete iz dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

4. ako se to smatra nužnim na temelju najnovijih znanstvenih otkrića i tehnološkog napretka ili

5. pet godina nakon izdavanja dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i svakih deset godina nakon toga

6. zbog drugih razloga odgovarajućom primjenom odredbi ovoga Zakona.

(4) Nakon što je dozvola za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida ukinuta u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, Ministarstvo izdaje novu dozvolu za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida ili zatvara podzemno skladište u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(5) Dok se ne izda nova dozvola za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, Agencija privremeno preuzima sve zakonske obveze koje se odnose na kriterije prihvaćanja kad Ministarstvo odluči nastaviti utiskivanje plinova, nadzor ili korektivne mjere u skladu sa zahtjevima utvrđenim ovim Zakonom.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka eventualno nastale troškove Ministarstvo zaračunava prethodnom investitoru među ostalim i putem aktiviranja financijskog jamstva iz članka 95. ovoga Zakona.

(7) Ako je dozvola za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida ukinuta u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, investitor gubi sva prava koja je stekao prije izdavanja dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

Poglavlje II.
TRAJNO ZBRINJAVANJE UGLJIKOVA DIOKSIDA

Prava i obveze prilikom trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida

Članak 87.

Na prava i obveze investitora prilikom trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u geološkim strukturama odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka iz glave III. poglavlja II. ovoga Zakona.

Kriteriji i postupak za prihvat tokova ugljikova dioksida

Članak 88.

(1) Tok ugljikova dioksida mora se sastojati pretežno od ugljikova dioksida. Zbog toga nikakve otpadne niti druge tvari ne smiju se dodavati u svrhu uklanjanja takvih otpadnih ili drugih tvari. Međutim, tok ugljikova dioksida može sadržavati tvari koje su mu slučajno dodane u postupku nalaženja, hvatanja ili utiskivanja i tragove tvari koje su dodane radi lakšeg nadzora i verifikacije migracije ugljikova dioksida. Koncentracije svih slučajno ili namjerno dodanih tvari moraju biti ispod razina koje bi mogle:

1. štetno djelovati na integritet podzemnog skladišta za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida ili relevantne transportne infrastrukture

2. predstavljati veći rizik koji može imati značajne učinke na prirodu, okoliš i zdravlje ljudi ili

3. kršiti zahtjeve koje propisuju primjenjivi propisi.

(2) Ministarstvo osigurava da investitor:

1. preuzima i provodi utiskivanje samo za one tokove ugljikova dioksida za koje je provedena analiza sastava, uključujući i analizu korozivnih tvari i procjenu rizika i ako je procjenom rizika utvrđeno da su razine onečišćenja u skladu s uvjetima navedenim u stavku 1. ovoga članka

2. vodi registar količina i svojstava preuzetih i utisnutih tokova ugljikova dioksida, uključujući i sastav tih tokova.

Nadzor

Članak 89.

(1) Investitor je dužan provoditi nadzor postrojenja za utiskivanje, skladišnog kompleksa (uključujući po potrebi i oblake ugljikova dioksida) i po potrebi neposrednog okoliša u svrhu:

1. usporedbe između stvarnog ponašanja i modela ponašanja ugljikova dioksida i slojne vode u podzemnom skladištu

2. otkrivanja većih nepravilnosti

3. otkrivanja migracije ugljikova dioksida unutar podzemnog skladišta

4. otkrivanja istjecanja ugljikova dioksida iz podzemnog skladišta

5. otkrivanja većih štetnih učinaka na neposredni okoliš, a posebice učinaka na pitku vodu, na ljudsku populaciju ili korisnike okolne biosfere

6. procjene učinkovitosti eventualnih korektivnih mjera poduzetih u skladu s člankom 92. ovoga Zakona

7. ažuriranja procjene kratkoročne i dugoročne sigurnosti i integriteta skladišnog kompleksa, uključujući procjenu hoće li uskladišteni ugljikov dioksid biti potpuno zatvoren i trajno zbrinut u podzemnom skladištu.

(2) Nadzor se temelji na planu nadzora koji je investitor izradio u skladu sa zahtjevima utvrđenim ovim Zakonom, pravilnikom o trajnom zbrinjavanju plinova u geološkim strukturama iz članka 103. ovoga Zakona i propisima kojima se uređuje praćenje emisija stakleničkih plinova, a koji plan je dostavljen Ministarstvu i Agenciji i odobrilo ga je Ministarstvo u skladu s člankom 81. stavkom 4. ovoga Zakona.

(3) Kako bi se uzele u obzir promjene procijenjenog rizika istjecanja i primjena trenutačno najbolje raspoložive tehnologije, plan se ažurira u skladu sa zahtjevima utvrđenim u pravilniku o trajnom zbrinjavanju plinova u geološkim strukturama iz članka 103. ovoga Zakona, a najmanje svakih pet godina. Ažurirani planovi obvezno se dostavljaju Ministarstvu i Agenciji na ponovno odobrenje.

Dostavljanje izvješća od strane investitora

Članak 90.

Investitor koji ima dozvolu za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida sukladno članku 84. ovoga Zakona dužan je najmanje jednom godišnje dostaviti Ministarstvu i Agenciji izvješće koje sadržava:

1. sve rezultate nadzora u skladu s člankom 89. ovoga Zakona u razdoblju za koje se izvješće dostavlja, uključujući informacije o tehnologiji nadzora koju primjenjuje

2. količine i svojstva preuzetih i utisnutih tokova ugljikova dioksida, uključujući i sastav tih tokova, u razdoblju za koje se izvješće dostavlja, a koje zabilježe u skladu s člankom 88. stavkom 2. točkom 2. ovoga Zakona

3. dokaz o ishođenju i održavanju financijskog jamstva u skladu s člankom 95. ovoga Zakona

4. svaku drugu informaciju koju Ministarstvo i Agencija smatraju relevantnom u svrhu procjene poštivanja uvjeta iz dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i stjecanja novih saznanja o ponašanju ugljikova dioksida u podzemnom skladištu.

Inspekcije

Članak 91.

(1) Inspekcije organiziraju sustav redovitih i izvanrednih inspekcija u svrhu provjeravanja i promicanja poštovanja zahtjeva ovoga Zakona, pravilnika o trajnom zbrinjavanju plinova iz članka 103. ovoga Zakona, kao i nadzora učinaka na prirodu, okoliš i zdravlje ljudi.

(2) Inspekcije trebaju obuhvatiti aktivnosti kao što su pregledi obavljenih radova u skladu s izdanom dozvolom za istraživanje ili dozvolom za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, a što uključuje površinska postrojenja, uključujući postrojenja za utiskivanje, procjene radova, operacija utiskivanja i nadzora koje provodi investitor i provjera cjelokupne relevantne evidencije koju vodi investitor.

(3) Redovite inspekcije provode se najmanje jednom godišnje tijekom tri godine nakon zatvaranja i jednom u pet godina sve dok odgovornost ne prijeđe na Agenciju. U tim se inspekcijama kontroliraju sva relevantna postrojenja za utiskivanje i nadzor, kao i cijeli niz relevantnih učinaka skladišnog kompleksa na prirodu, okoliš i zdravlje ljudi.

(4) Izvanredne inspekcije provode se:

1. ako su Ministarstvo ili Agencija ili nadležna tijela državne uprave obaviješteni ili je došlo do spoznaje o istjecanju ili većim nepravilnostima u skladu s člankom 92. stavkom 1. ovoga Zakona

2. ako izvješća u skladu s člankom 90. ovoga Zakona pokazuju nedostatno poštovanje uvjeta iz izdane dozvole za istraživanje ili dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

3. radi istrage o ozbiljnim pritužbama u pogledu prirode, okoliša ili zdravlja ljudi

4. u drugim situacijama ako Ministarstvo ili Agencija ili nadležna državna tijela ili inspekcije to smatraju potrebnim.

(5) Nakon svake inspekcije sastavljaju se zapisnici o rezultatima inspekcije i dostavljaju Ministarstvu i Agenciji u roku ne dužem od sedam dana.

(6) U izvješću se procjenjuje poštovanje zahtjeva propisanih ovim Zakonom i navodi je li daljnja akcija potrebna.

(7) Izvješće se dostavlja dotičnom investitoru i stavlja na raspolaganje javnosti u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama u roku od dva mjeseca nakon inspekcije.

Mjere u slučaju istjecanja ili većih nepravilnosti

Članak 92.

(1) Investitor je dužan u slučaju istjecanja ili većih nepravilnosti odmah obavijestiti Ministarstvo i Agenciju te poduzeti korektivne mjere, uključujući i mjere koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi.

(2) U slučaju istjecanja ili većih nepravilnosti kod kojih se podrazumijeva rizik istjecanja investitor je dužan o tome obavijestiti i središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode i okoliša.

(3) Korektivne mjere iz stavka 1. ovoga članka predstavljaju minimum koji treba poduzeti na temelju plana korektivnih mjera koji se dostavlja Ministarstvu i Agenciji i koji Ministarstvo odobrava u skladu s člankom 81. stavkom 4. ovoga Zakona.

(4) Ministarstvo i Agencija u svako doba mogu zahtijevati od investitora da poduzme potrebne korektivne mjere, kao i mjere koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi. To mogu biti dodatne mjere ili mjere drukčije od onih utvrđenih u planu korektivnih mjera. Ministarstvo i Agencija isto tako mogu u svako doba i sami poduzeti korektivne mjere.

(5) Ako investitor ne poduzme potrebne korektivne mjere, Ministarstvo i Agencija poduzimaju potrebne korektivne mjere.

(6) Troškove nastale u vezi s mjerama koje se spominju u stavcima 3. i 4. ovoga članka Ministarstvo naplaćuje od investitora među ostalim i putem povlačenja sredstava iz financijskoga jamstva u skladu s člankom 95. ovoga Zakona.

Obveze u pogledu zatvaranja i nakon zatvaranja

Članak 93.

(1) Podzemno skladište zatvara se:

1. ako su ispunjeni relevantni uvjeti navedeni u dozvoli za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

2. na opravdani zahtjev investitora, nakon odobrenja Ministarstva ili

3. ako Ministarstvo tako odluči nakon ukidanja dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u skladu s člankom 86. stavkom 3. ovoga Zakona.

(2) Nakon što je podzemno skladište zatvoreno u skladu sa stavkom 1. točkama 1. ili 2. ovoga članka, investitor ostaje odgovoran za praćenje, izvješćivanje i korektivne mjere u skladu sa zahtjevima propisanim ovim Zakonom, za sve obveze koje se odnose na predaju emisijskih jedinica u slučaju istjecanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita zraka i mjere sprečavanja i sanacije u skladu s propisima kojima se uređuju štete u prirodi i okolišu sve dok odgovornost za podzemno skladište ne prijeđe na Agenciju u skladu sa člankom 94. ovoga Zakona. Investitor je odgovoran i za konačnu izolaciju podzemnog skladišta i uklanjanje postrojenja za utiskivanje.

(3) Obveze iz stavka 2. ovoga članka investitor je dužan ispunjavati na temelju privremenog plana postupanja nakon zatvaranja koji investitor izrađuje sukladno međunarodnoj dobroj praksi pri naftno-rudarskim radovima i u skladu sa zahtjevima ovoga Zakona i pravilnika o trajnom zbrinjavanju plinova iz članka 103. ovoga Zakona, a koji Ministarstvo odobrava u skladu s člankom 81. stavkom 4. i člankom 83. stavkom 2. točkom 7. ovoga Zakona.

(4) Prije zatvaranja podzemnog skladišta u skladu s točkama 1. ili 2. stavka 1. ovoga članka privremeni plan postupanja nakon zatvaranja treba:

1. po potrebi ažurirati uzimajući u obzir analizu rizika, međunarodnu dobru praksu pri naftno-rudarskim radovima i tehnološka poboljšanja

2. dostaviti Ministarstvu na odobrenje i

3. biti odobren od Ministarstva kao konačan plan postupanja nakon zatvaranja.

(5) Nakon što je podzemno skladište zatvoreno u skladu sa stavkom 1. točkom 3. ovoga članka, Agencija je odgovorna za nadzor i korektivne mjere u skladu sa zahtjevima propisanim ovim Zakonom, za sve obveze koje se odnose na predaju emisijskih jedinica u slučaju istjecanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita zraka i mjere sprečavanja i sanacije u skladu s propisima kojima se uređuju štete u prirodi i okolišu. Zahtjeve glede postupanja nakon zatvaranja u skladu s ovim Zakonom ispunjava Agencija na temelju privremenog plana postupanja iz stavka 4. ovoga članka, a koji se prema potrebi ažurira.

(6) Troškove nastale u vezi s mjerama iz stavka 5. ovoga članka Agencija naplaćuje od investitora, među ostalim, aktiviranjem financijskog jamstva u skladu s člankom 95. ovoga Zakona.

Prijenos odgovornosti

Članak 94.

(1) Kad je podzemno skladište zatvoreno u skladu s odredbama članka 93. stavka 1. točkom 1. ili 2. ovoga Zakona, sve zakonske obveze koje se odnose na nadzor i korektivne mjere u skladu sa zahtjevima propisanim ovim Zakonom, predaju emisijskih jedinica u slučaju istjecanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita zraka i mjere sprečavanja i sanacije u skladu s propisima kojima se uređuju štete u prirodi i okolišu prenose se na Agenciju na vlastitu inicijativu toga tijela ili na zahtjev investitora ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. svi dostupni dokazi upućuju na to da će utisnuti ugljikov dioksid biti potpuno i trajno zatvoren

2. protekao je minimalni rok koji određuje Ministarstvo. Taj minimalni rok smije biti kraći od 20 godina samo ako je Ministarstvo uvjereno da je kriterij spomenut u točki 1. ovoga stavka ispunjen prije isteka toga razdoblja

3. ispunjene su financijske obveze iz članka 95. ovoga Zakona

4. podzemno skladište je izolirano i oprema za utiskivanje je uklonjena.

(2) Investitor je dužan sastaviti izvješće u kojem dokumentira da je uvjet naveden u stavku 1. točki 1. ovoga članka ispunjen i dostaviti ga Ministarstvu kako bi ono odobrilo prijenos odgovornosti. U tom izvješću minimalno mora biti potvrđeno da:

1. stvarno ponašanje utisnutog ugljikova dioksida odgovara modelu ponašanja

2. nema istjecanja koje bi se moglo utvrditi

3. podzemno skladište prelazi u stanje dugoročne stabilnosti.

(3) Kad Ministarstvo utvrdi da su uvjeti iz točaka 1. i 2. stavka 1. ovoga članka ispunjeni, Ministarstvo sastavlja nacrt rješenja o odobrenju prijenosa odgovornosti. U nacrtu rješenja navodi se metoda kojom se utvrđuje da su uvjeti iz stavka 1. točke 4. ovoga članka ispunjeni, kao i eventualni ažurirani zahtjevi glede izolacije podzemnog skladišta i uklanjanja opreme za utiskivanje. Ako Ministarstvo smatra da uvjeti iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka nisu ispunjeni, Ministarstvo je dužno investitoru dostaviti obrazloženje.

(4) Ministarstvo je dužno staviti na raspolaganje Europskoj komisiji izvješće iz stavka 2. ovoga članka u roku od 30 dana nakon primitka te nacrt rješenja o odobrenju prijenosa odgovornosti. Isto tako stavlja joj na raspolaganje sve druge relevantne materijale, dokumentaciju, akte i podatke koje je Ministarstvo moralo uzeti u obzir prilikom sastavljanja nacrta odluke o odobrenju prijenosa odgovornosti. Ministarstvo obavješćuje Komisiju o svim nacrtima odluka o odobrenju i svim drugim materijalima koji su uzeti u obzir prilikom usvajanja nacrta odluke.

(5) Kad Ministarstvo utvrdi da su uvjeti iz stavka 1. točaka 1. – 4. ovoga članka ispunjeni, donosi rješenje o odobrenju prijenosa odgovornosti i o tome obavješćuje investitora. Ministarstvo o konačnoj odluci obavješćuje Europsku komisiju, a kad se ta odluka ne podudara s mišljenjem Europske komisije, mora je obrazložiti.

(6) Nakon prijenosa odgovornosti redovite inspekcije predviđene u članku 91. stavku 3. ovoga Zakona prestaju, a nadzor se može smanjiti na razinu koja omogućuje otkrivanje istjecanja ili većih nepravilnosti. Ako se otkriju eventualna istjecanja ili veće nepravilnosti, nadzor treba intenzivirati koliko je potrebno da se procijeni veličina problema i učinkovitost korektivnih mjera.

(7) Ako nakon prijenosa odgovornosti dođe do pogreške, a utvrdi se da je nastala postupanjem prethodnog investitora, uključujući slučajeve nedostatnih podataka, prikrivanja relevantnih podataka, nemara, namjernog obmanjivanja ili kad postupci nisu provedeni s dužnom pozornošću, troškove nastale nakon prijenosa odgovornosti Ministarstvo će obračunati tome prethodnom investitoru.

(8) Ako je podzemno skladište zatvoreno u skladu s člankom 93. stavkom 1. točkom 3. ovoga Zakona, smatrat će se da je prijenos odgovornosti proveden ako i kad svi dostupni dokazi pokažu da su uskladišteni plinovi potpuno i trajno zatvoreni i da je podzemno skladište izolirano, uklonjeno je postrojenje za utiskivanje odnosno provedene su sve ostale potrebne radnje određene ovim Zakonom.

Financijsko jamstvo

Članak 95.

(1) Prije izdavanja dozvole za istraživanje ili izdavanja dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida investitor je dužan Ministarstvu dostaviti financijsko jamstvo.

(2) Financijsko jamstvo iz stavka 1. ovoga članka mora biti bankarska garancija na ime jamstva ispunjavanja svih obveza koje nastaju u okviru dozvole za istraživanje ili dozvole za skladištenje koja se izdaje u skladu s ovim Zakonom, uključujući zahtjeve u pogledu provedenih radova, zatvaranja, razdoblja nakon zatvaranja, kao i za ostale potrebne radnje sanacije istražnog prostora ili eksploatacijskog polja određene ovim Zakonom, kao i svih obveza koje proizlaze iz uključivanja skladišnog geoprostora u područje primjene propisa kojima se utvrđuje trgovanje kvotama stakleničkih plinova.

(3) Bankarska garancija mora biti neopoziva, bezuvjetna, na »prvi poziv« i »bez prigovora« i glasiti na Ministarstvo. Jamstvo mora pokrivati rok izdanih dozvola za istraživanje ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, kao i slučajeve određene ovim Zakonom.

(4) Financijsko jamstvo iz stavka 1. ovoga članka periodički se prilagođava promjenama procijenjenog rizika propuštanja, kao i procijenjenim troškovima svih obveza koje nastaju u okviru dozvole za istraživanje ili dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, a što se utvrđuje izdanom dozvolom za istraživanje ili dozvolom za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, kao i svih obveza koje proizlaze iz uključivanja skladišnog geoprostora u područje primjene propisa kojima se utvrđuje trgovanje kvotama stakleničkih plinova.

(5) Financijsko jamstvo iz stavka 1. ovoga članka ostaje važeće i na snazi:

1. nakon što je podzemno skladište zatvoreno u skladu s člankom 93. stavkom 1. točkom 1. ili 2. ovoga Zakona, dok odgovornost za podzemno skladište nije prenesena na Agenciju u skladu s člankom 94. ovoga Zakona

2. nakon ukidanja dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u skladu s člankom 86. stavkom 3. ovoga Zakona:

– do izdavanja nove dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

– ako je podzemno skladište zatvoreno u skladu s člankom 93. stavkom 1. točkom 3. ovoga Zakona, do prijenosa odgovornosti u skladu s člankom 94. ovoga Zakona, pod uvjetom da su financijske obveze iz članka 96. ovoga Zakona ispunjene.

Financijski mehanizam

Članak 96.

(1) Investitor je dužan, na temelju aranžmana o kojima odlučuje Ministarstvo, dostaviti Ministarstvu financijski doprinos prije nego što dođe do prijenosa odgovornosti u skladu s člankom 94. ovoga Zakona.

(2) Kod doprinosa koji daje investitor u obzir se uzimaju kriteriji iz pravilnika o trajnom zbrinjavanju plinova iz članka 103. ovoga Zakona i elementi koji se odnose na povijest skladištenja ugljikova dioksida relevantni za određivanje obveza nakon prijenosa odgovornosti i on mora pokrivati minimalno predviđene troškove nadzora u razdoblju od 30 godina.

(3) Taj financijski doprinos može se upotrijebiti za pokriće troškova koje Agencija ima nakon prijenosa odgovornosti kako bi se osiguralo da je nakon prijenosa odgovornosti, na lokacijama na kojima je geološki uskladišten, ugljikov dioksid u potpunosti i trajno zatvoren.

(4) Financijski doprinos iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u izdanoj dozvoli za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

Pristup transportnoj mreži i podzemnim skladištima

Članak 97.

(1) Ministarstvo poduzima potrebne mjere kako bi potencijalnim korisnicima osiguralo mogućnost pristupa transportnim mrežama i podzemnim skladištima u svrhu trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama.

(2) Pristup iz stavka 1. osigurava se transparentno i bez diskriminacije, kako to odredi Ministarstvo. Ministarstvo primjenjuje ciljeve poštenog i otvorenog pristupa, uzimajući u obzir:

1. skladišni kapacitet koji je dostupan ili je razumno očekivati da postane dostupan na područjima određenim prema odredbama članaka 78. i 79. ovoga Zakona i transportni kapacitet koji je dostupan ili je razumno očekivati da postane dostupan

2. razmjeran dio svojih obveza u pogledu smanjenja ugljikova dioksida u skladu s međunarodnim pravnim instrumentima i zakonodavstvom kojim se planira ispunjenje hvatanja i geološkog skladištenja ugljikova dioksida

3. potrebu da uskrati pristup u slučaju nekompatibilnosti tehničkih specifikacija koju nije moguće prevladati na razuman način

4. nužnost poštivanja propisno obrazloženih razumnih potreba vlasnika ili investitora podzemnih skladišta ili transportne mreže i interesa svih drugih korisnika podzemnog skladišta ili mreže ili relevantne opreme i postrojenja za obradu i rukovanje na koje bi to moglo utjecati.

(3) Operatori transportne mreže i investitori podzemnih skladišta mogu uskratiti pristup na temelju nedostatnih kapaciteta. Svako uskraćivanje pristupa treba propisno obrazložiti.

(4) Ministarstvo poduzima potrebne mjere kako bi osiguralo da investitor podzemnog skladišta koji uskraćuje pristup na temelju nedostatnih kapaciteta ili nedostatka priključka poduzme sva moguća poboljšanja koliko je to ekonomski opravdano ili ako ih je potencijalni kupac voljan platiti, pod uvjetom da to nema štetan utjecaj na sigurnost transporta i trajnog zbrinjavanja plinova u pogledu zaštite prirode, okoliša i zdravlja ljudi.

Rješavanje sporova

Članak 98.

(1) Sporovi u vezi s pristupom transportnim mrežama i podzemnim skladištima rješavaju se sukladno pozitivnim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj.

(2) Kod prekograničnih sporova primjenjuje se sustav rješavanja sporova one države članice koja ima jurisdikciju nad transportnom mrežom ili podzemnim skladištima kojima je pristup uskraćen.

(3) Ako kod prekograničnih sporova dotičnu transportnu mrežu ili podzemno skladište pokriva nekoliko država članica, dotične države članice će se međusobno savjetovati kako bi osigurale dosljednu primjenu Direktive 2009/31/EZ.

Prekogranična suradnja

Članak 99.

U slučajevima prekograničnog prijenosa plinova, prekograničnih podzemnih skladišta ili prekograničnih skladišnih kompleksa nadležna tijela dotičnih država članica zajedno ispunjavaju zahtjeve Direktive 2009/31/EZ i drugog relevantnog zakonodavstva Europske unije.

Registri

Članak 100.

(1) Ministarstvo uspostavlja i održava:

1. registar izdanih dozvola za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida

2. registar izdanih dozvola za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

3. registar svih zatvorenih podzemnih skladišta i okolnih skladišnih kompleksa, uključujući njihove prostorne mape i presjeke i dostupne informacije relevantne za procjenu hoće li uskladišteni plinovi biti u potpunosti i trajno zatvoreni.

(2) Registre iz stavka 1. ovoga članka uzimaju u obzir nadležna tijela državne uprave u relevantnim postupcima planiranja i prilikom izdavanja dozvola za aktivnosti koje bi mogle utjecati na geološko skladištenje plinova ili biti pod utjecajem geološkog skladištenja plinova u podzemnim skladištima obuhvaćenim registrom.

Informacije za javnost

Članak 101.

Informacije o podzemnim skladištima za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida koje su bitne za prirodu, okoliš i zdravlje ljudi daju se na uvid javnosti, primjenjujući odredbe propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

Dostavljanje izvješća od strane Republike Hrvatske

Članak 102.

Ministarstvo je dužno podnositi Europskoj komisiji izvješće o provedbi Direktive 2009/31/EZ koje sadržava i registar iz članka 100. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona.

Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama

Članak 103.

Kriteriji za karakterizaciju i procjenu potencijalnog skladišnog kompleksa i okolnog područja, kao i kriteriji za utvrđivanje i ažuriranje plana nadzora i za nadzor podzemnog skladišta poslije zatvaranja propisuju se pravilnikom o trajnom zbrinjavanju plinova u geološkim strukturama koji donosi ministar nadležan za energetiku.

GLAVA VI.
IZVOĐENJE NAFTNO-RUDARSKIH RADOVA

Poglavlje I.
ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 104.

(1) Izvođenje naftno-rudarskih radova dozvoljeno je isključivo unutar istražnog prostora ili eksploatacijskog polja, osim kada se točka isporuke nalazi izvan eksploatacijskog polja odnosno kada se naftno-rudarski objekti i postrojenja koji su u tehnološkoj vezi, a koji su predviđeni u provjerenoj naftno-rudarskoj dokumentaciji, nalaze izvan utvrđenog eksploatacijskog polja, pri čemu podliježu odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo može, zbog nacionalne sigurnosti, javne sigurnosti, javnog zdravlja, sigurnosti prometa, zaštite okoliša, zaštite prirode i nacionalnog kulturnog dobra koje ima umjetničku, povijesnu ili arheološku vrijednost, sigurnosti naftno-rudarskih objekata i postrojenja, sigurnosti radnika, planiranog upravljanja i racionalnog iskorištavanja ležišta ugljikovodika nametnuti određene uvjete i zahtjeve prilikom obavljanja naftno-rudarskih radova.

Opća načela i mjere zaštite okoliša i prirode, zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine

Članak 105.

(1) Investitor je prilikom izvođenja naftno-rudarskih radova dužan poduzimati sve mjere za zaštitu okoliša i prirode, zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine, sukladno uvjetima iz izdane dozvole za istraživanje, dozvole za eksploataciju, odredbama ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina i ovoga Zakona.

(2) Investitor je, u svrhu cjelovite zaštite prirode i okoliša od štetnih utjecaja naftno-rudarskih radova, dužan osigurati da se prilikom obavljanja istih radova:

– poduzimaju sve potrebne mjere radi sprječavanja onečišćenja, a osobito primjenom najboljih raspoloživih tehnologija u smislu odredbi posebnih propisa

– ne uzrokuje znatnije onečišćenje prirode i okoliša

– izbjegava stvaranje ili proizvodnju otpada odnosno da se otpad oporabljuje ili, kad se te mjere ne mogu postići, da se otpad odlaže na način kojim se izbjegavaju ili smanjuju utjecaji na prirodu i okoliš i sukladno načelu blizine prema posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom

– učinkovito koristi energija

– poduzimaju sve nužne odnosno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika određene mjere kako bi se spriječile nesreće i sanirale njihove posljedice

– nakon prestanka izvođenja naftno-rudarskih radova poduzmu sve mjere kako bi se izbjegao rizik onečišćenja prirode i okoliša te područje postrojenja osigura na kojim se isključuje mogućnost nastanka opasnosti za ljude, imovinu, prirodu i okoliš.

(3) Investitor je prilikom izvođenja naftno-rudarskih radova dužan provoditi zaštitu na radu sukladno propisima kojima se uređuje zaštita na radu i propisima kojima se utvrđuju uvjeti za siguran rad i zdravlje radnika zaposlenih pri izvođenju radova.

(4) Posjednici i vlasnici zemljišnih čestica i objekata unutar granica istražnih prostora i eksploatacijskih polja, kao i ostali građani, pri kretanju i radu unutar granica istražnih prostora i eksploatacijskih polja, a na kojima je u tijeku izvođenje naftno-rudarskih radova, dužni su pridržavati se mjera zaštite i uputa investitora.

Služba spašavanja i vatrogasna jedinica

Članak 106.

(1) Investitor prema svojim specifičnim prilikama organizira ili ugovara službu spašavanja i vatrogasnu jedinicu i opskrbljuje ih potrebnom opremom u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje zaštita i spašavanje.

(2) Poslove odnosno radne zadatke službe za spašavanje i vatrogasne jedinice obavljaju ovlašteni pružatelji usluge ili radnici koji su za te poslove posebno osposobljeni.

Obveze podizvođača u svezi s propisima i mjerama zaštite na radu

Članak 107.

(1) Ako za potrebe investitora naftno-rudarske radove izvodi jedna ili više drugih fizičkih osoba ili pravnih osoba, prije početka radova radnici tih osoba moraju se upoznati s propisima i mjerama zaštite na radu te opasnostima koje mogu nastati tijekom izvođenja radova.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka pri izvođenju naftno-rudarskih radova dužne su postupati po odredbama ovoga Zakona.

(3) Nadzor nad provedbom propisanih tehničkih normativa i mjera zaštite na radu, osim odgovornih osoba zaposlenih kod fizičkih ili pravnih osoba koje izvode radove, obavljaju i za to posebno određeni radnici zaposleni kod fizičke osobe ili pravne osobe za čije se potrebe ti radovi izvode.

(4) Međusobni odnosi fizičkih osoba ili pravnih osoba iz stavaka 1. i 3. ovoga članka uređuju se ugovorom.

Obveza pridržavanja tehničkih normativa mjera zaštite na radu i zaštite od požara

Članak 108.

(1) Svaki radnik zaposlen kod fizičkih osoba ili pravnih osoba koje izvode naftno-rudarske radove iz članka 107. ovoga Zakona dužan je pridržavati se propisanih tehničkih normativa, mjera zaštite na radu i zaštite od požara.

(2) Fizičke osobe i odgovorne osobe u pravnim osobama i druge osobe odgovorne za izvođenje naftno-rudarskih radova određene općim propisom o mjerama zaštite na radu, kao i radnici koji obavljaju nadzor nad zaštitom na radu imaju pravo privremeno udaljiti od obavljanja poslova odnosno radnih zadataka radnika koji je izvršio povredu neke od propisanih mjera kojima se ugrožava osobna i opća sigurnost.

Dojava opasnosti

Članak 109.

(1) Svaki radnik zaposlen kod fizičkih osoba ili pravnih osoba koje izvode naftno-rudarske radove iz članka 107. ovoga Zakona dužan je u najkraćem roku izvijestiti odgovornog radnika o svakoj pojavi opasnosti pri izvođenju naftno-rudarskih radova, a posebno o pojavi eksplozivnih, zagušljivih i otrovnih plinova, pojavi vatre, nekontroliranoj erupciji ugljikovodika ili geotermalne vode i o drugim pojavama koje mogu ugroziti sigurnost ljudi, imovine, prirode i okoliša.

(2) O pojavama iz stavka 1. ovoga članka investitor je dužan u najkraćem roku izvijestiti naftno-rudarsku inspekciju Ministarstva.

Obveza obavještavanja nadležnih tijela za slučaj smrti i teške povrede na radu

Članak 110.

Pravne osobe koje izvode naftno-rudarske radove dužne su u najkraćem roku izvijestiti naftno-rudarsku inspekciju Ministarstva i nadležnu policijsku postaju o svakom smrtnom slučaju, grupnoj povredi, težoj povredi na radu i o svakoj drugoj nesreći na radu.

Čuvanje i sprječavanje gubitaka

Članak 111.

(1) Investitor usvaja sve one odgovarajuće mjere koje su potrebne, a koje su usklađene s međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima radi sprječavanja gubitaka ugljikovodika i geotermalnih voda iznad ili ispod površine zemlje tijekom izvođenja naftno-rudarskih radova, a koje su određene provjerenim projektom razrade i eksploatacije.

(2) Investitor je dužan racionalno iskorištavati ležišta ugljikovodika i geotermalnih voda u skladu s ovim Zakonom.

(3) Ležišta ugljikovodika i geotermalnih voda iskorištavaju se racionalno kad se ugljikovodici i geotermalne vode pridobivaju, oplemenjuju, sabiru i transportiraju uz male gubitke ugljikovodika sukladno međunarodnoj dobroj praksi pri naftno-rudarskim radovima i u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode.

Odgovornost investitora

Članak 112.

(1) Investitor je odgovoran za izvođenje naftno-rudarskih radova sukladno uvjetima izdane dozvole za istraživanje, dozvole za eksploataciju, odredbama ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina, ovoga Zakona i posebnim propisima kojima se uređuju obvezni odnosi.

(2) Investitor je odgovoran i za radnje ili propuste počinjene prilikom izvođenja naftno-rudarskih radova koji nisu sukladni međunarodnim standardima u istraživanju i eksploataciji.

(3) U slučaju da investitora predstavlja više pravnih osoba, njihova odgovornost iz stavaka 1. i 2. ovoga članka je solidarna.

Prava i obveze investitora prilikom izvođenja
naftno-rudarskih radova

Članak 113.

(1) Investitor prilikom izvođenja naftno-rudarskih radova ima sljedeća prava:

– ući u posjed i koristiti istražni prostor ili eksploatacijsko polje u skladu s odredbama ovoga Zakona

– izgraditi operativne, administrativne i logističke infrastrukture potrebne za izvođenje naftno-rudarskih radova, kao i pravo njihova korištenja u skladu s odredbama ovoga Zakona

– koristiti usluge trećih osoba za izvođenje naftno-rudarskih radova

– predlagati i voditi pregovore s Ministarstvom vezano uz probleme koji bi eventualno proizašli iz izdane dozvole za istraživanje, dozvole za eksploataciju, ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina ili njihova produljenja

– napustiti dio ili sva prava te prekinuti sve aktivnosti u istražnom prostoru ili na eksploatacijskom polju sukladno uvjetima definiranim u izdanoj dozvoli za istraživanje, dozvoli za eksploataciju, ugovoru o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovoru o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovoru o skladištenju prirodnog plina i odredbama ovoga Zakona

– u slučaju prijenosa svog udjela, u cijelosti ili djelomično, sukladno odredbama ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina, drugim pravnim osobama, investitor ima pravo slobodno raspolagati iznosom od prodaje odnosno prijenosa takvog svog udjela

– ostvarivati sva prava na koja je ovlašten izdanom dozvolom za istraživanje, dozvolom za eksploataciju, ugovorom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovorom o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovorom o skladištenju prirodnog plina u skladu s ovim Zakonom.

(2) Investitor prilikom izvođenja naftno-rudarskih radova ima sljedeće obveze:

– primijeniti najučinkovitije metode i tehnologije za izvođenje naftno-rudarskih radova, a zasnovane na međunarodnoj dobroj praksi pri naftno-rudarskim radovima

– izvoditi naftno-rudarske radove sukladno uvjetima izdane dozvole za istraživanje, dozvole za eksploataciju, sklopljenog ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina i odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

– pridržavati se svih zahtjeva koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode, sigurnost plovidbe ako se naftno-rudarski radovi izvode na moru, zaštitu ležišta, osigurati mjere za sigurnost i zdravlje ljudi, a sve sukladno uvjetima izdane dozvole za istraživanje, dozvole za eksploataciju, ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

– ako tijekom izvođenja naftno-rudarskih radova dođe do onečišćenja prirode i okoliša to tretirati na ekološki prihvatljiv način

– osigurati Ministarstvu, Agenciji i inspekciji, u skladu s njihovim nadzornim ovlaštenjima iz ovoga Zakona, uvid u sve potrebne dokumente i informacije i pristup lokacijama na kojima se izvode naftno-rudarski radovi

– redovito obavještavati Ministarstvo i Agenciju o izvršavanju obveza i ispunjavanju planiranih naftno-rudarskih radova

– voditi računa o zaštiti kulturnih i povijesnih objekata u Republici Hrvatskoj

– plaćati na vrijeme sve poreze i ostale obveze sukladno uvjetima izdane dozvole za istraživanje, dozvole za eksploataciju, ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina i odredbama ovoga Zakona i drugih posebnih propisa kojima se uređuju porezi

– sanirati, na vlastiti trošak, zemljište ili neko drugo prirodno područje koje je bilo oštećeno tijekom izvođenja naftno-rudarskih radova

– sukladno odredbama ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina ili dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i ovoga Zakona dostaviti odgovarajuće jamstvo odnosno odvajati na poseban račun ugovoreni novčani iznos za sanaciju istražnog prostora ili eksploatacijskog polja

– odmah obavijestiti Agenciju o svim sporovima s trećim osobama koje bi mogle utjecati na izvršenje uvjeta iz izdane dozvole za istraživanje, dozvole za eksploataciju, obveza iz ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji i poštivanje odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

– izvršavati i sve druge obveze koje proizlaze iz izdane dozvole za istraživanje, dozvole za eksploataciju, ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina i odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

– svake godine najkasnije do 15. ožujka tekuće godine podnijeti Ministarstvu i Agenciji godišnje izvješće za prethodnu godinu sukladno pravilniku iz članka 43. ovoga Zakona, o ispunjavanju svojih obveza definiranih dozvolom za istraživanje, dozvolom za eksploataciju, ugovorom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovorom o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovorom o skladištenju prirodnog plina.

Korištenje zemljišta i podzemlja

Članak 114.

(1) U skladu s izdanom dozvolom za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i sklopljenim ugovorom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili dozvolom za istraživanje geotermalnih voda ili dozvolom za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina ili dozvolom za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, ako je zemljište unutar istražnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, središnje tijelo državne uprave nadležno za upravljanje državnom imovinom odnosno tijelo koje je u konkretnom slučaju nadležno za upravljanje šumama i šumskim zemljištem odnosno poljoprivrednim zemljištem u roku od 60 dana od dana primitka urednog zahtjeva od strane investitora, donosi odgovarajuće akte kojima se investitor ovlašćuje na nesmetano korištenje zemljišta u okviru koordinata definiranih u dozvoli za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika ili dozvoli za istraživanje geotermalnih voda ili dozvoli za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina ili dozvoli za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida i daje pisanu suglasnost vlasnika nekretnina, kojim se investitoru omogućuje ishođenje potrebnih dozvola.

(2) Ako zemljište iz stavka 1. ovoga članka nije u vlasništvu Republike Hrvatske, već je u vlasništvu trećih osoba, investitor, u okviru radova definiranih u dozvoli za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ugovoru o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili dozvoli za istraživanje geotermalnih voda ili dozvoli za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina ili dozvoli za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, na odgovarajući način uređuje odnose s vlasnicima zemljišta kako bi na takvom zemljištu mogao ostvarivati sva prava iz izdane dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i sklopljenog ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili dozvole za istraživanje geotermalnih voda ili dozvole za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina ili dozvole za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida. Ako investitor u roku od tri mjeseca nije uspio riješiti imovinskopravne odnose, o tome je dužan bez odgode izvijestiti Agenciju te pokrenuti radnje za izvlaštenje zemljišnih čestica u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje izvlaštenje nekretnina.

(3) Ako je pomorsko dobro predmet ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili dozvole za istraživanje geotermalnih voda ili dozvole za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina ili dozvole za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, investitor je po sklapanju ugovora o eksploataciji dužan podnijeti zahtjev za dodjelu koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, a prije početka izvođenja naftno-rudarskih radova.

(4) Rok trajanja istražnog razdoblja iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona počinje teći po okončanju radnji i postupaka iz stavaka 1. – 3. ovoga članka.

(5) Investitor će snositi sve troškove nastale u postupcima iz stavaka 1. – 3. ovoga članka, kao i troškove naknada koje se plaćaju Republici Hrvatskoj sukladno propisima kojima se uređuje korištenje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske ili općeg dobra.

(6) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka investitor je dužan plaćati naknadu za korištenje zemljišta u skladu s propisima kojima se uređuje upravljanje državnom imovinom.

(7) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra izdaje se na zahtjev investitora, a prema uvjetima iz nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

Vlasništvo nad imovinom potrebnom za izvođenje
naftno-rudarskih radova

Članak 115.

(1) Pokretna i nepokretna imovina nabavljena u svrhu izvođenja naftno-rudarskih radova, a koja se može razdvojiti bez nanošenja štete na trajnoj imovini, vlasništvo je investitora koji je tu imovinu nabavio, osim kada je vrijednost te imovine nadoknađena u postupku povrata troškova na temelju ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika, u kojem slučaju vlasništvo nad tom imovinom stječe Republika Hrvatska.

(2) Pravo vlasništva na pokretnoj i nepokretnoj imovini postaje vlasništvo Republike Hrvatske u trenutku prestanka ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika, bez obzira na to jesu li investitoru vraćeni troškovi imovine u skladu s propisima kojima se uređuju porezi.

(3) U slučaju ukidanja dozvole za istraživanje ili dozvole za eksploataciju ili ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina, bez obzira na razloge ukidanja ili raskida odnosno isteka dozvole za istraživanje ili dozvole za eksploataciju ili prestanka ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina ili postojećeg prava na eksploataciju, bilo koja nepokretna imovina ili konstrukcija neodvojiva od nekretnine u istražnom prostoru ili na eksploatacijskom polju postaje vlasništvo Republike Hrvatske, i to bez obzira na to jesu li troškovi za takvu imovinu nadoknađeni tijekom trajanja dozvole za istraživanje ili dozvole za eksploataciju ili ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina ili postojećeg prava na eksploataciju.

(4) U trenutku prijenosa vlasništva sukladno stavcima 2. i 3. ovog članka Zakona Agencija i investitor utvrdit će zapisnikom imovinu koja se prenosi na Republiku Hrvatsku, kao i da je vlasništvo preneseno.

(5) Investitor je odgovoran za pravilno održavanje, osiguranje i sigurnost sve imovine koja je potrebna za naftno-rudarske radove te za čuvanje imovine u dobrom stanju, stanju ispravnosti i funkcionalnosti u svakom trenutku.

(6) Sva nepokretna i pokretna imovina za koju je pravo vlasništva preneseno na Republiku Hrvatsku u skladu s ovim člankom bit će, ako drukčije nije utvrđeno u skladu s člankom 119. ovoga Zakona, predmet obveze investitora na sanaciju sukladno članku 185. ovoga Zakona.

(7) Investitor nema pravo na naknadu za svu imovinu koja je sukladno odredbama ovoga Zakona prenesena na Republiku Hrvatsku.

Operator

Članak 116.

(1) Operator je naftno-rudarski gospodarski subjekt koji je sukladno provedenom nadmetanju dobio dozvolu za istraživanje, kada je riječ o zajednici ponuditelja, operator je naftno-rudarski gospodarski subjekt kojega je operatorom imenovala zajednica ponuditelja, a kada se u ponudi kojom se naftno-rudarski gospodarski subjekti javljaju na nadmetanje jedan član ponuditelja imenuje kao operator.

(2) Operator je jedina pravna osoba koja, u ime investitora, smije izvršavati ugovore, stvoriti troškove, preuzimati obveze i provoditi ostale aktivnosti u vezi s naftno-rudarskim radovima.

(3) Operator pozorno i u skladu s ovim Zakonom, kao i međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima izvršava naftno-rudarske radove u ime investitora.

(4) Operator podliježe svim posebnim obvezama iz sklopljenog ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina ili dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(5) Investitor u svakom trenutku ima pravo imenovati drugu pravnu osobu operatorom nakon što je Vladi dostavio prethodnu pisanu obavijest o namjeri imenovanja najmanje 30 dana prije. Takvog novog operatora odobrava Vlada odlukom, pri čemu to odobrenje ne smije biti neopravdano uskraćeno ili odgođeno.

(6) Prilikom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na moru, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, kada operatora imenuje investitor, on o tome unaprijed obavješćuje Vladu koja, prema potrebi, a nakon savjetovanja s koordinacijom određenom propisom kojim se uređuje sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, može uložiti prigovor na imenovanje. Ako je takav prigovor uložen, Vlada od investitora može zatražiti imenovanje prikladnog alternativnog operatora ili preuzeti dužnost u skladu sa zakonom kojim se uređuje sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

(7) Vlada može odlukom utvrditi da operator više nije sposoban biti operator ako je:

– postao nelikvidan ili je nad njim otvoren stečaj

– počinio materijalnu povredu ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina ili dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i propustio započeti otklanjanje povrede unutar 30 dana od primitka obavijesti Ministarstva koja navodi detalje povrede ili je propustio otkloniti povredu unutar razdoblja od šest mjeseci od primitka obavijesti od Ministarstva.

(8) Ako se sukladno stavku 7. ovoga članka operator više ne smatra sposobnim za obavljanje te uloge, Ministarstvo može, pisanom obaviješću operatoru i pravnim osobama koje čine investitora, zatražiti da se predloži novi operator. U tom slučaju investitor mora unutar 30 dana predložiti Ministarstvu novog operatora.

Privremeni prekid izvođenja naftno-rudarskih radova

Članak 117.

(1) Ako se izvođenje naftno-rudarskih radova na eksploatacijskom polju mora privremeno prekinuti zbog nepredviđenih okolnosti, investitor je dužan u roku od 24 sata nakon obustave radova o tim okolnostima izvijestiti Ministarstvo, naftno-rudarsku inspekciju Ministarstva, Agenciju te središnje tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo, ako se naftno-rudarski radovi izvode na plovnom putu.

(2) O privremenom prekidu izvođenja naftno-rudarskih radova, koji je unaprijed planiran, investitor je dužan najmanje 15 dana prije dana prekida radova izvijestiti Ministarstvo, naftno-rudarsku inspekciju Ministarstva, Agenciju te središnje tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo ako se naftno-rudarski radovi izvode na plovnom putu, dostaviti im zapisnik o uzrocima prekida i poduzetim mjerama za uklanjanje opasnosti šteta koje bi mogle nastati za vrijeme prekida radova i ponovnog započinjanja radova te provesti mjere osiguranja kojima se isključuje mogućnost nastanka opasnosti za ljude, imovinu, prirodu i okoliš.

(3) Privremeni prekid izvođenja naftno-rudarskih radova u skladu s odredbama ovoga Zakona ne može trajati duže od 180 uzastopnih dana u jednoj kalendarskoj godini.

(4) Iznimno od odredbi stavka 3. ovoga članka, privremeni prekid izvođenja naftno-rudarskih radova može trajati duže od 180 uzastopnih dana u jednoj kalendarskoj godini kada je to obrađeno i prikazano u provjerenom projektu razrade i eksploatacije.

(5) Ako privremeni prekid izvođenja naftno-rudarskih radova traje duže od 180 uzastopnih dana, osim kada je riječ o višoj sili iz članka 31. ovoga Zakona, smatra se da je investitor potpuno i trajno obustavio izvođenje naftno-rudarskih radova na eksploatacijskom polju.

Radni programi i budžeti

Članak 118.

(1) Sukladno izdanim dozvolama za istraživanje ili dozvolama za eksploataciju ili sklopljenim ugovorima o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovorima o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovorima o skladištenju prirodnog plina investitori su dužni pripremiti i dostaviti Agenciji na mišljenje godišnje radne programe i budžete najkasnije 90 dana prije početka svake kalendarske godine i najkasnije 30 dana nakon stupanja na snagu dozvola za istraživanje, dozvola za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina.

(2) Godišnji radni programi i budžeti moraju biti usklađeni s minimalnim radnim obvezama na koje se investitor obvezao u istražnom razdoblju i naftno-rudarskim projektima.

(3) Agencija izdaje mišljenje na godišnji radni program i budžet u roku od 30 dana od njegova zaprimanja.

(4) Ako Agencija ima primjedbi na zaprimljeni godišnji radni program i budžet, Agencija obavještava investitora o izmjenama i dopunama sukladno kojima je investitor dužan ispraviti godišnji radni program i budžet u roku od 30 dana od njegova zaprimanja.

(5) Po zaprimanju ispravljenog radnog programa i budžeta iz stavka 4. ovoga članka Agencija izdaje mišljenje u roku od 15 dana.

(6) Ako tijekom kalendarske godine dođe do promjena godišnjeg radnog programa i budžeta na koji je Agencija dala mišljenje, investitor dostavlja obrazloženje promjena godišnjeg radnog programa i budžeta na suglasnost Agenciji te se takve promjene unose u godišnji radni program i budžet pod uvjetom da ne mijenjaju glavne ciljeve godišnjeg radnog programa i budžeta te su one u skladu s minimalnim radnim obvezama investitora odnosno naftno-rudarskim projektima.

(7) Agencije izdaje pisanu suglasnost na promjene godišnjeg radnog programa i budžeta u roku od 15 dana od zaprimanja obrazloženja promjena godišnjeg radnog programa i budžeta iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Investitor u roku od 30 dana nakon svakog kvartala Agenciji dostavlja izvješće o napretku obavljenih radova i nastalih troškova tijekom predmetnog kvartala na temelju odobrenog radnog programa i budžeta.

(9) Izvješće za zadnji kvartal svake kalendarske godine uključuje i sažetak aktivnosti i troškova na kraju godine za predmetnu kalendarsku godinu.

(10) Agencija mišljenjem potvrđuje opravdanost odnosno neopravdanost nastalih naftno-rudarskih radova i troškova prijavljenih u izvješću iz stavaka 8. i 9. ovoga članka.

(11) U slučaju ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika Agencija ne priznaje neopravdane radove i troškove u svrhu povrata troškova.

Obustava izvođenja naftno-rudarskih radova

Članak 119.

(1) Ako dođe do potpune i trajne obustave izvođenja naftno-rudarskih radova na istražnom prostoru ili eksploatacijskom polju neovisno o razlogu, investitor je dužan najmanje 15 dana prije dana obustave radova o tome izvijestiti Ministarstvo, naftno-rudarsku inspekciju Ministarstva, Agenciju te središnje tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo, ako se naftno-rudarski radovi izvode na plovnom putu.

(2) U tom slučaju u roku od 60 dana investitor izrađuje i dostavlja Ministarstvu elaborat o rezervama i specifikaciju razloga za obustavu radova.

(3) Ministarstvo u slučaju obustave radova iz stavka 1. ovoga članka rješenjem osniva povjerenstvo za utvrđivanje rezervi iz članka 40. ovoga Zakona koje će ispitati razloge za obustavu radova, postojanje rezervi te njihovu iskorištenost.

(4) Ako povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka utvrdi da rezerve nisu iskorištene i da postoji mogućnost daljnjeg izvođenja naftno-rudarskih radova, Ministarstvo će rješenjem odrediti mjere zaštite preostalih rezervi i mjere napuštanja i sanacije u skladu s člankom 185. ovoga Zakona.

Postupanje s dokumentacijom u slučaju obustave

Članak 120.

(1) Ako investitor potpuno i trajno obustavi izvođenje naftno-rudarskih radova na eksploatacijskom polju, dužan je svu dokumentaciju o stanju radova do tog trenutka predati Ministarstvu u roku od 30 dana od dana potpune i trajne obustave izvođenja naftno-rudarskih radova. Ova dokumentacija postaje vlasništvo Republike Hrvatske.

(2) Ministarstvo može dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka dati na uvid svakom naftno-rudarskom gospodarskom subjektu koji je zainteresiran za nastavak izvođenja naftno-rudarskih radova na eksploatacijskom polju.

Osiguranje

Članak 121.

(1) Investitor je za vrijeme trajanja izdane dozvole za istraživanje, dozvole za eksploataciju, sklopljenog ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina obvezan imati i održavati na snazi odgovarajuće police osiguranja kojima se osiguravaju imovina investitora i trećih osoba, zdravlje i sigurnost radnika investitora i trećih osoba, ekološke štete odnosno bilo koji drugi rizici koji mogu proizaći iz izvođenja naftno-rudarskih radova, pri čemu je dužan poštovati važeće posebne propise kojima se uređuje područje osiguranja.

(2) Investitor je obvezan sklopiti ili obnavljati sklopljene police osiguranja za cijelo vrijeme važenja izdane dozvole za istraživanje, dozvole za eksploataciju, sklopljenog ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina.

Vlasništvo nad dokumentima i podacima

Članak 122.

(1) Svi geološki, geokemijski, geofizički, inženjerski i drugi podaci prikupljeni pri istraživanju ili eksploataciji, uključujući i sve analize, interpretacije i studije izvedene na temelju tih podataka isključivo su vlasništvo Republike Hrvatske.

(2) Investitor je ovlašten podatke iz stavka 1. ovoga članka koristiti isključivo u svrhu izvođenja naftno-rudarskih radova za vrijeme važenja dozvole za istraživanje, dozvole za eksploataciju, sklopljenog ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina, uz obvezu poštovanja tajnosti podataka sukladno odredbama ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina ili dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

(3) Investitor je dužan predati sve podatke iz stavka 1. ovoga članka bez ikakve naknade.

(4) Investitor je dužan dostaviti podatke iz stavka 1. ovoga članka Agenciji u roku od 60 dana nakon završetka prikupljanja podataka odnosno izrade analiza, interpretacija, studija i rezultata izvedenih na temelju prikupljenih podataka.

(5) Investitor je dužan kopiju podataka iz stavka 4. ovoga članka dostaviti Hrvatskom geološkom institutu u skladu sa stavkom 11. ovoga članka.

(6) Prije dostave podataka iz stavka 4. ovoga članka, odmah nakon završetka prikupljanja podataka iz stavka 1. ovoga članka odnosno izrade analiza, interpretacija, studija i rezultata izvedenih na temelju prikupljenih podataka, a bez obzira na završetak ili izradu zadnjeg dana svakog kalendarskog kvartala (u kojem se slučaju dostavljaju trenutačni nacrti), investitor je dužan obavijestiti Agenciju, a kako bi Agencija utvrdila specifikaciju i način dostave podataka iz stavka 1. ovoga članka koje je investitor dužan dostaviti.

(7) Odredbe ovoga Zakona odnose se i na sve dosad prikupljene podatke iz stavka 1. ovoga članka koji su u posjedu investitora ili drugih naftno-rudarskih gospodarskih subjekata.

(8) Ministarstvo je nadležno za prikupljanje, pohranu, obradu i zbrinjavanje svih podataka i rezultata iz stavka 1. ovoga članka.

(9) Operativne poslove iz stavka 8. ovoga članka pod nadzorom Ministarstva obavlja Agencija.

(10) Agencija je dužna evidentirati pohranjene podatke i rezultate iz stavka 1. ovoga članka i na prikladan ih način učiniti dostupnima sukladno članku 124. ovoga Zakona.

(11) Agencija u suradnji s Hrvatskim geološkim institutom osigurava pohranu kopija svih podataka iz stavka 1. ovoga članka u Hrvatskom geološkom institutu.

(12) Hrvatski geološki institut ne smije davati podatke na uvid trećim osobama, kao ni koristiti podatke u znanstvene i istraživačke svrhe bez prethodne suglasnosti Agencije, sukladno članku 124. stavku 4. ovoga Zakona.

Podaci prikupljeni pri istraživanju ili eksploataciji

Članak 123.

Vrste geoloških, geokemijskih, geofizičkih, inženjerskih podataka i rezultata iz prethodnog članka 122. ovoga Zakona su, ali bez ograničenja, sljedeći:

1. geofizički podaci koji uključuju, bez ograničenja, seizmičke, gravimetrijske i magnetometrijske te ostale geofizičke podatke dobivene magnetotelurskim, geoelektričnim, georadarskim, satelitskim i drugim mjerenjima. Podaci se odnose na sve izvorno snimljene, obrađene, specijalno obrađene i reobrađene podatke te njihove izvedene rezultate, analize i studije

2. podaci prikupljeni pri rekognosciranju odnosno preliminarnom regionalnom istraživanju

3. geokemijski podaci koji uključuju, bez ograničenja, izvorne podatke, karte lokacija te sve interpretirane podatke geokemijskog mjerenja sa svim informacijama o točnim lokacijama i primijenjenim analitičkim metodama i standardima, uključujući referentne standarde i prezentacije rezultata svih testiranih uzoraka i završne studije

4. bušotinski podaci koji uključuju, bez ograničenja, projekte, izvorne i interpretirane podatke prikupljene pri izradi bušotine i podatke dobivene mjerenjima u kanalu bušotine te njihove završne rezultate i sve izvještaje, analize i sve derivate proizašle iz njih. Podaci se odnose na sve geološke, geofizičke, geokemijske i inženjerske podatke u izvornom, obrađenom i interpretiranom obliku

5. fizički podaci koji uključuju, bez ograničenja, sve jezgre, bočne jezgre, uzorke krhotina uzetih sa sita i uzorke fluida uzetih pri izradi bušotine (pri čemu investitor ima pravo zadržati razumni dio uzoraka krhotina i jezgara te fluida potrebnih za vlastita istraživanja)

6. izvještaji, interpretacije, analize, prezentacije, elaborati i studije sastavljene na temelju podataka prikupljenih pri istraživanju ili eksploataciji.

Pristup podacima

Članak 124.

(1) Investitori koji su zainteresirani za nadmetanje odnosno za izdavanje dozvole za istraživanje mogu pristupiti sobi s podacima (data room) i dobiti pravo na korištenje podataka u svrhu sudjelovanja na nadmetanju odnosno u svrhu predaje ponude.

(2) Soba s podacima iz stavka 1. ovoga članka organizirana je u prostorijama Agencije, a pristup i pravo korištenja podataka u svrhu sudjelovanja na nadmetanju odnosno u svrhu predaje ponude iz stavka 1. ovoga članka moguće je ostvariti sukladno internim aktima Agencije.

(3) Investitor ima pravo na upotrebu i pristup svim geološkim, geofizičkim, geokemijskim i inženjerskim podacima u posjedu Agencije koji su u vezi s istražnim prostorom po potpisivanju ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina ili izdavanju dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

(4) Podaci se, bez naknade, mogu ustupiti na korištenje akademskim i obrazovnim zajednicama u svrhu znanstvenog i obrazovnog rada te državnim institucijama za potrebe izrada projekata i strateških studija za nekomercijalne svrhe.

(5) Akademske, obrazovne zajednice te državne institucije moraju zatražiti Agenciju odobrenje za korištenje podataka te točno navesti podatke i za koju će svrhu biti korišteni. Akademska i obrazovna zajednica te državne institucije moraju ustupiti sve znanstvene radove i rezultate Agenciji.

Prikupljanje novih geofizičkih podataka
za više naftno-rudarskih subjekata

Članak 125.

(1) Ministarstvo u suradnji s Agencijom može organizirati prikupljanje novih geofizičkih podataka za više naftno-rudarskih subjekata radi utvrđivanja novih saznanja o geološkim potencijalima koji se stavljaju na raspolaganje zainteresiranim naftno-rudarskim gospodarskim subjektima.

(2) U svrhe iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo, a u skladu s međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima, objavljuje obavijest za dostavu ponuda u službenom glasilu Republike Hrvatske radi sklapanja ugovora o suradnji na prikupljanju novih geofizičkih podataka, obradi i interpretaciji, prodaji i marketingu za više klijenata s pravnom osobom koja provodi takav tip usluge, a to se ne smatra djelatnošću za koju je potrebna dozvola po ovom Zakonu.

(3) Obavijest iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama Ministarstva, dok se ponude dostavljaju u rokovima i na način određen u obavijesti, a najranije u roku od 90 dana od objave.

(4) Ponuditelj se odabire prema kriterijima koji su dio obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, a koji obuhvaćaju kriterije iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona.

(5) Odluku o odabiru ponuditelja sukladno kriterijima iz stavka 4. ovoga članka donosi Ministarstvo.

(6) Prema odabiru ponuditelja, ugovor o suradnji na prikupljanju novih geofizičkih podataka, obradi i interpretaciji, prodaji i marketingu za više klijenata iz stavka 2. ovoga članka sklapa Ministarstvo.

(7) Nakon sklapanja ugovora iz stavka 6. ovoga članka ponuditelj može započeti prikupljati nove geofizičke podatke ako je izradio idejni projekt geofizičkog snimanja sukladno članku 132. stavku 2. ovoga Zakona, ishodio suglasnost Ministarstva sukladno članku 132. stavku 4. ovoga Zakona, ishodio sve potrebne akte iz članka 132. stavka 1. ovoga Zakona, kao i druge potrebne suglasnosti ili dozvole za korištenje zemljišta i podzemlja sukladno članku 114. ovoga Zakona i prijavio početak izvođenja naftno-rudarskih radova prema idejnom projektu geofizičkog snimanja sukladno članku 132. stavku 5. ovoga Zakona.

Zajednička eksploatacija ležišta

Članak 126.

(1) Za potrebe koordinacije naftno-rudarskih radova dvaju ili više investitora čija eksploatacijska polja obuhvaćaju jedno ili više ležišta odnosno ležište prelazi područje koje koristi svaki pojedini investitor investitori zaključuju sporazum o zajedničkoj eksploataciji takvih ležišta, uz prethodno usuglašavanje uvjeta takvog sporazuma s Ministarstvom i Agencijom.

(2) Ako se investitori ne mogu usuglasiti oko zajedničke eksploatacije takvih ležišta, Agencija će za rješavanje navedenog problema angažirati vještaka čiji će nalaz i mišljenje biti osnova za postupanje u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Agencija imenuje vještaka 30 dana nakon zaprimanja zahtjeva jednog ili više investitora o nemogućnosti dogovora o zajedničkoj eksploataciji ležišta. Imenovani vještak mora biti neovisan, nepristran i međunarodno priznat, s potrebnim kvalifikacijama i iskustvom.

(4) Vještak svoju odluku donosi najkasnije 90 dana nakon imenovanja. Odluka vještaka konačna je i obvezujuća za investitore.

(5) Troškove rada vještaka iz stavka 3. ovoga članka snosit će investitori.

Probna eksploatacija

Članak 127.

(1) Ugljikovodici i geotermalne vode mogu se probno eksploatirati u istražnom razdoblju za potrebe laboratorijskih ispitivanja i hidrodinamičkih mjerenja za potrebe utvrđivanja karakteristika ležišta, najviše u količinama i vremenu određenom u projektu izrade bušotine, za istražne ili ocjenske bušotine.

(2) Ugljikovodici i geotermalne vode mogu se probno eksploatirati u razdoblju eksploatacije u skladu s člankom 179. ovoga Zakona.

(3) Ugljikovodici i geotermalne vode pridobiveni probnom eksploatacijom vlasništvo su Republike Hrvatske.

(4) Zabranjeno je prodavati ugljikovodike i geotermalne vode pridobivene tijekom probne eksploatacije ako se na njih ne plati naknada za pridobivene količine u skladu s člankom 51. ovoga Zakona.

(5) Odredbe ovog članka primjenjuju se na probno skladištenje prirodnog plina ili za potrebe zbrinjavanja ugljikova dioksida.

Poglavlje II.
RUKOVOĐENJE NAFTNO-RUDARSKIM RADOVIMA

Odgovorni voditelj izvođenja naftno-rudarskih radova u istražnom prostoru

Članak 128.

(1) Investitor imenuje odgovornog voditelja izvođenja naftno-rudarskih radova u istražnom prostoru u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika odnosno izvršnosti dozvole za istraživanje geotermalnih voda ili dozvole za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina ili dozvole za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida.

(2) Odgovorni voditelj izvođenja naftno-rudarskih radova u istražnom prostoru mora imati odgovarajuću stručnu spremu, radno iskustvo i položen odgovarajući stručni ispit iz naftnog rudarstva ili geologije.

(3) Ako odgovorni voditelj izvođenja naftno-rudarskih radova u istražnom prostoru nije zaposlen kod investitora u punom radnom vremenu, investitor mora imati zaposlenu barem jednu osobu odgovarajuće struke bez položenog stručnog ispita.

(4) Stručni ispit iz naftnog rudarstva propisan je pravilnikom iz članka 130. stavka 7. ovoga Zakona.

(5) Investitor je dužan Ministarstvu i Agenciji podnositi izvješća o obavljenim naftno-rudarskim radovima sukladno članku 118. stavku 8. ovoga Zakona, kao i ispunjavati sve druge obveze koje proizlaze iz odredbi ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona, a za čiju je pripremu odgovoran odgovorni voditelj izvođenja naftno-rudarskih radova.

Odgovorni voditelj izvođenja naftno-rudarskih radova na eksploatacijskom polju

Članak 129.

(1) Investitor imenuje odgovornog voditelja izvođenja naftno-rudarskih radova na eksploatacijskom polju najmanje 30 dana od dostave rješenja o utvrđivanju eksploatacijskog polja.

(2) Odgovorni voditelj izvođenja naftno-rudarskih radova na eksploatacijskom polju mora biti zaposlen kod investitora u punom radnom vremenu te imati odgovarajuću stručnu spremu, radno iskustvo i položen odgovarajući stručni ispit iz naftnog rudarstva ili geologije.

(3) Stručni ispit iz naftnog rudarstva propisan je pravilnikom iz članka 130. stavka 7. ovoga Zakona.

(4) Investitor je dužan najmanje 15 dana prije početka izvođenja naftno-rudarskih radova na eksploatacijskom polju prijaviti početak naftno-rudarskih radova svim subjektima određenim dozvolom za pridobivanje ugljikovodika ili geotermalnih voda odnosno dozvolom za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

(5) Investitor je dužan Ministarstvu i Agenciji dostaviti najkasnije 60 dana prije početka eksploatacije na svakom eksploatacijskom polju te 30 dana prije početka svake kalendarske godine plan eksploatacije za svako eksploatacijsko polje, a koji mora biti u skladu s provjerenim projektom razrade i eksploatacije, za čiju je pripremu odgovoran odgovorni voditelj izvođenja naftno-rudarskih radova.

Stručna sprema za obavljanje određenih poslova
naftno-rudarskih radova

Članak 130.

(1) Poslove i zadatke stručnog rukovođenja pri izvođenju naftno-rudarskih radova, obavljanja nadzora, samostalnog obavljanja naftno-rudarskih mjerenja te druge poslove pri izvođenju naftno-rudarskih radova mogu obavljati samo radnici koji, što se tiče stupnja i vrste stručne spreme, položenog odgovarajućeg stručnog ispita i radnog iskustva ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom iz stavka 7. ovoga članka.

(2) Odgovorne osobe koje obavljaju poslove izrade elaborata o rezervama, provjere elaborata o rezervama, izrade naftno-rudarskih projekata i provjere naftno-rudarskih projekata dužne su položiti odgovarajući stručni ispit.

(3) Stručnim ispitom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provjerava se poznavanje važećih propisa iz područja naftnog rudarstva, geologije i drugih propisa važnih za područje naftnog rudarstva.

(4) Stručni ispit iz stavaka 1. i 2. ovoga članka polaže se pri središnjem tijelu državne uprave nadležnom za određene vrste stručne spreme. Stručni ispit iz područja naftnog rudarstva provodi ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita koje osniva Ministarstvo te se on polaže u Ministarstvu.

(5) Članove ispitnog povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka imenuje ministar nadležan za energetiku rješenjem iz reda službenika Ministarstva, zaposlenika Agencije te znanstvenih i stručnih djelatnika iz područja naftnog rudarstva.

(6) Podnositelj zahtjeva za polaganje stručnog ispita iz područja naftnog rudarstva dužan je podmiriti troškove rada ispitnog povjerenstva iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Program, uvjeti i način polaganja stručnog ispita iz područja naftnog rudarstva, ustroj i način rada ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz područja naftnog rudarstva, prijave osoba za polaganje stručnog ispita iz područja naftnog rudarstva, kao i uvjeti koji se moraju ispuniti za polaganje stručnog ispita iz područja naftnog rudarstva i druga pitanja u svezi sa stručnom osposobljenosti, provjerom stručne osposobljenosti i stručnim usavršavanjem propisuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za energetiku.

Poglavlje III.
NAFTNO-RUDARSKI PROJEKTI

Vrste naftno-rudarskih projekata

Članak 131.

(1) Za izvođenje naftno-rudarskih radova iz ovoga Zakona i za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja iz ovoga Zakona izrađuju se naftno-rudarski projekti.

(2) Naftno-rudarski projekti iz stavka 1. ovoga članka su idejni projekt, projekt razrade i eksploatacije, dopunski projekt razrade i eksploatacije, projekt izrade bušotine i pojednostavnjeni projekt.

Idejni projekt

Članak 132.

(1) Idejni projekt izrađuje se za sve naftno-rudarske projekte kao stručna podloga za prethodnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu, ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, za izradu studije utjecaja na okoliš naftno-rudarskog zahvata i ishođenje lokacijske dozvole, a kako je primjenjivo.

(2) Idejni projekt izrađuje se za projekt razrade i eksploatacije iz članka 133. ovoga Zakona, dopunski projekt razrade i eksploatacije iz članka 134. ovoga Zakona, projekt izrade bušotine iz članka 135. ovoga Zakona, pojednostavnjeni projekt iz članka 136. ovoga Zakona i projekt geofizičkog snimanja koji se izrađuje za naftno-rudarske radove koji se odnose na snimanje geofizičkih podataka.

(3) Idejni projekt dostavlja se Ministarstvu na uvid prije upućivanja u proceduru, sukladno stavku 1. ovoga članka.

(4) Ministarstvo je dužno u roku od 15 dana od dostave idejnog projekta iz stavka 3. ovoga članka izdati suglasnost investitoru ili zatražiti izmjene i dopune idejnog projekta.

(5) Nakon ishođenja potrebnih akata iz stavka 1. ovoga članka, a prije početka izvođenja naftno-rudarskih radova prema idejnom projektu geofizičkog snimanja, investitor je dužan početak i završetak izvođenja naftno-rudarskih radova prema idejnom projektu geofizičkog snimanja prijaviti Ministarstvu, Agenciji i naftno-rudarskoj inspekciji Ministarstva.

Projekt razrade i eksploatacije

Članak 133.

(1) Projekt razrade i eksploatacije izrađuje se za izvođenje naftno-rudarskih radova odnosno za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja iz ovoga Zakona.

(2) Sadržaj projekta razrade i eksploatacije propisan je pravilnikom iz članka 139. ovoga Zakona.

(3) Projekt razrade i eksploatacije podliježe provjeri sukladno članku 137. ovoga Zakona.

Dopunski projekt razrade i eksploatacije

Članak 134.

(1) Dopunski projekt razrade i eksploatacije izrađuje se za bitna odstupanja od projekta razrade i eksploatacije pri izvođenju naftno-rudarskih radova odnosno pri građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja iz ovoga Zakona.

(2) Bitna odstupanja iz stavka 1. ovoga članka propisana su pravilnikom iz članka 139. ovoga Zakona.

(3) Dopunski projekt razrade i eksploatacije podliježe provjeri sukladno članku 137. ovoga Zakona.

(4) Sadržaj dopunskog projekta razrade i eksploatacije propisan je pravilnikom iz članka 139. ovoga Zakona.

Projekt izrade bušotine

Članak 135.

(1) Projekt izrade bušotine izrađuje se za:

1. izradu istražne bušotine u istražnom razdoblju koji uključuje plan sanacije te, kada je primjenjivo, probnu eksploataciju za potrebe laboratorijskih ispitivanja i hidrodinamičkih i drugih mjerenja za potrebe utvrđivanja karakteristika ležišta

2. izradu ocjenske bušotine u istražnom razdoblju koji uključuje plan sanacije te, kada je primjenjivo, probnu eksploataciju za potrebe laboratorijskih ispitivanja i hidrodinamičkih mjerenja za potrebe utvrđivanja karakteristika ležišta

3. izradu razradne/eksploatacijske bušotine u razdoblju eksploatacije koje se izvode prema projektu razrade i eksploatacije ili dopunskom projektu razrade i eksploatacije

4. trajno napuštanje bušotine u razdoblju istraživanja ili eksploatacije, a koje se napuštaju u skladu s projektom izrade bušotine kada je riječ o istražnim i ocjenskim bušotinama odnosno u skladu s planom sanacije iz provjerenih naftno-rudarskih projekata kada je riječ o razradnim/proizvodnim bušotinama.

(2) Prije početka izrade projekta iz stavka 1. ovoga članka potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva za njegovu izradu. Od zaprimanja urednog zahtjeva Ministarstvo je dužno izdati suglasnost u roku od 15 dana.

(3) Nakon dobivanja suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka investitor je dužan ishoditi potrebne dozvole i odobrenja sukladno propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode i propisima kojima se uređuje prostorno uređenje.

(4) Ministarstvo je dužno u roku od 30 dana od dostave projekta izrade bušotine iz stavka 1. ovoga članka utvrditi je li projekt izrade bušotine izrađen u skladu s izdanom suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka i o tome investitoru izdati potvrdu.

(5) Investitor, nakon ishođene potvrde Ministarstva iz stavka 4. ovoga članka, može započeti s izvođenjem naftno-rudarskih radova prema projektu izrade bušotine. Kada je primjenjivo, investitor može započeti s izvođenjem naftno-rudarskih radova prema projektu izrade bušotine ako je predao garanciju iz članka 186. ovoga Zakona.

(6) Investitor je dužan početak i završetak izvođenja naftno-rudarskih radova prema projektu izrade bušotine prijaviti Ministarstvu, Agenciji i naftno-rudarskoj inspekciji Ministarstva.

(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka primjenjuje se članak 137. ovoga Zakona.

(8) Sadržaj projekta izrade bušotine propisan je pravilnikom iz članka 139. ovoga Zakona.

Pojednostavnjeni projekt

Članak 136.

(1) Pojednostavnjeni projekt izrađuje se za nebitna odstupanja pri građenju ili rekonstrukciji izgrađenih naftno-rudarskih objekata i postrojenja, a kada se ne mijenjaju lokacijski uvjeti sukladno propisu kojim se uređuje prostorno uređenje.

(2) Moguća nebitna odstupanja propisana su pravilnikom iz članka 139. ovoga Zakona.

(3) Prije početka izrade pojednostavnjenog projekta iz stavka 1. ovoga članka potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva za izradu pojednostavnjenog projekta. Od zaprimanja urednog zahtjeva Ministarstvo je dužno izdati suglasnost u roku od 30 dana.

(4) Kada se pojednostavnjeni projekt izrađuje sukladno stavku 1. ovoga članka, investitor je dužan jedan primjerak pojednostavnjenog projekta, s prikazom uklapanja tehničkog rješenja iz pojednostavnjenog projekta u postojeću provjerenu naftno-rudarsku projektnu dokumentaciju odnosno provjereni projekt razrade i eksploatacije ili provjereni dopunski projekt razrade i eksploatacije ili provjereni projekt izrade istražne bušotine, dostaviti Ministarstvu.

(5) Ministarstvo je dužno u roku od 15 dana od dostave pojednostavnjenoga projekta iz stavka 1. ovoga članka utvrditi je li pojednostavnjeni projekt izrađen u skladu s izdanom suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka i o tome investitoru izdati potvrdu.

(6) Investitor, nakon ishođene potvrde Ministarstva iz stavka 5. ovoga članka, može započeti s izvođenjem naftno-rudarskih radova prema pojednostavnjenom projektu. Kada je primjenjivo, investitor može započeti s izvođenjem naftno-rudarskih radova prema pojednostavnjenom projektu ako je predao garanciju iz članka 186. ovoga Zakona.

(7) Investitor je dužan početak i završetak izvođenja naftno-rudarskih radova prema pojednostavnjenom projektu prijaviti Ministarstvu, Agenciji i naftno-rudarskoj inspekciji Ministarstva.

Provjera naftno-rudarskih projekata

Članak 137.

(1) Projekt razrade i eksploatacije, dopunski projekt razrade i eksploatacije i projekt izrade istražne bušotine iz članka 135. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona podliježu provjeri glede racionalnog iskorištavanja ugljikovodika, geotermalnih voda, skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, mjera i normativa zaštite na radu, sigurnosti naftno-rudarskih objekta i postrojenja i ljudi, podzemnih, površinskih i susjednih objekata, kao i odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(2) Zahtjevu za provjeru naftno-rudarskih projekata iz stavka 1. ovog članka investitor je dužan priložiti potrebne dozvole i odobrenja sukladno propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode i propisima kojima se uređuje prostorno uređenje.

(3) Ministarstvo, na temelju zahtjeva investitora s priloženim naftno-rudarskim projektom koji podliježe provjeri, uz stručnu pomoć povjerenstva za provjeru naftno-rudarskih projekata, donosi rješenje o provjeri naftno-rudarskih projekata.

(4) Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka imenuje ministar nadležan za energetiku iz redova Ministarstva i Agencije te prema potrebi može imenovati znanstvene i stručne djelatnike iz drugih javnopravnih tijela i institucija te ostale stručnjake iz redova znanstvene i stručne javnosti u skladu s pravilnikom iz članka 139. ovoga Zakona.

(5) Član povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka ne može obaviti provjeru naftno-rudarskih projekata u čijoj je izradi u cijelosti ili djelomično sudjelovao ili ako je taj projekt u cijelosti ili djelomično izrađen u pravnoj osobi kod koje je zaposlen.

(6) Troškove rada povjerenstva za provjeru naftno-rudarskih projekata iz stavka 1. ovoga članka dužan je podmiriti investitor sukladno pravilniku iz članka 139. ovoga Zakona.

Ovlaštene osobe za izradu naftno-rudarskih projekata

Članak 138.

(1) Naftno-rudarske projekte mogu izrađivati samo pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete za obavljanje djelatnosti izrade naftno-rudarskih projekta:

1. u sudskom registru imaju upisanu djelatnost izrade naftno-rudarskih projekata

2. imaju u punom radnom vremenu najmanje jednu zaposlenu odgovornu stručnu osobu s odgovarajućom stručnom spremom, radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom iz naftnog rudarstva koja ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz članka 130. stavka 7. ovoga Zakona odnosno moraju imati zaposlenog odgovornog projektanta iz stavka 2. ovoga članka

3. raspolažu odgovarajućom opremom za izradu naftno-rudarskih projekata.

(2) Pravne osobe koje izrađuju naftno-rudarske projekte moraju prije početka njihove izrade imenovati odgovornog projektanta naftno-rudarskog projekta i po potrebi projektante pojedinih dijelova naftno-rudarskog projekta koje ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom iz članka 139. ovoga Zakona.

(3) Pravna osoba za izradu posebnih dijelova naftno-rudarskih projekata, a koje ne može izrađivati odgovorna osoba iz stavka 4. ovoga članka, treba imati u punom radnom vremenu najmanje jednu zaposlenu odgovornu stručnu osobu s odgovarajućom stručnom spremom, radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom propisano pravilnikom iz članka 130. stavka 7. ovoga Zakona ili mora s takvom osobom odnosno pravnom osobom koja zapošljava odgovornu stručnu osobu sklopiti pisani ugovor za izradu posebnih dijelova naftno-rudarskih projekata.

(4) Pravna osoba dužna je za svaki naručeni i prihvaćeni posao izrade naftno-rudarskih projekata sklopiti pisani ugovor s naručiteljem toga posla.

(5) Pravna osoba dužna je čuvati i zaštititi svaku poslovnu tajnu naručitelja svojih usluga za koju sazna tijekom pružanja naručenih usluga.

(6) Poslovnu tajnu u smislu stavka 5. ovoga članka dužne su čuvati i zaštititi ovlaštene osobe koje pravna osoba angažira prilikom izvršenja konkretnog posla.

Pravilnik o naftno-rudarskim projektima

Članak 139.

Sadržaj naftno-rudarskih projekata iz članka 131. ovoga Zakona, sadržaj zahtjeva za davanje suglasnosti, izdavanje potvrda i provjeru naftno-rudarskih projekata, bitna i nebitna odstupanja od naftno-rudarskih projekata, rad povjerenstva za provjeru naftno-rudarskih projekata, postupanje povjerenstva tijekom provjere naftno-rudarskih projekata te sadržaj suglasnosti i potvrde o obavljenoj provjeri naftno-rudarskih projekta propisuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za energetiku.

Poglavlje IV.
GRAĐENJE NAFTNO-RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA

Sudionici u gradnji naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Članak 140.

Sudionici u gradnji naftno-rudarskih objekata i postrojenja, u smislu ovoga Zakona, su:

– investitor

– projektant

– izvođač

– nadzorni inženjer

– revident.

Investitor

Članak 141.

Izradu projekta građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja i stručni nadzor građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja investitor mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti propisane ovim Zakonom.

Članak 142.

Investitor koji je ujedno i izvođač mora stručni nadzor građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja povjeriti drugoj osobi koja ispunjava uvjete za obavljanje stručnog nadzora građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja propisane ovim Zakonom.

Projektant

Članak 143.

(1) Projekte građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja mogu izrađivati samo pravne osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 154. ovoga Zakona.

(2) Glavni projektant, projektant i ovlaštena osoba za izradu pojedinih dijelova projekta građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja su fizičke osobe koje nose strukovni naziv ovlašteni inženjer odgovarajuće struke u skladu s pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona.

(3) Projektant je odgovoran da projekti koje izrađuje ispunjavaju propisane uvjete, a osobito da su projektirani naftno-rudarski objekti i postrojenja usklađeni s lokacijskom dozvolom te da ispunjavaju propisane zahtjeve. Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata odgovoran je glavni projektant.

(4) Pravne osobe koje izrađuju projekte građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja moraju prije početka njihove izrade imenovati glavnog projektanta, projektante i ovlaštene osobe za izradu pojedinih dijelova projekta građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(5) Projektant ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na građenju istih naftno-rudarskih objekta i postrojenja.

Izvođač

Članak 144.

(1) Izvođač je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(2) Graditi ili izvoditi pojedine radove na naftno-rudarskim objektima i postrojenjima može fizička osoba ili pravna osoba registrirana za obavljanje tih radova.

(3) Izvođač je dužan graditi u skladu s građevinskom dozvolom i pritom:

– povjeriti izvođenje radova građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova odnosno obavljanje poslova

– radove izvoditi tako da se ispune propisani zahtjevi za naftno-rudarske objekte i postrojenja

– osigurati dokaze o kvaliteti izvedenih radova i uporabljivosti ugrađenih proizvoda i opreme

– propisno zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja i

– sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja u skladu s pravilnikom iz članka 178. ovog Zakona.

Članak 145.

(1) Izvođač imenuje inženjera gradilišta odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje odnosno pojedine radove. Inženjer gradilišta odnosno voditelj radova odgovoran je za provedbu obveza iz članka 144. ovoga Zakona.

(2) Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

(3) Glavni inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za međusobnu usklađenost provedbe obveza iz članka 144. ovoga Zakona te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova.

(4) Glavni inženjer gradilišta, inženjer gradilišta i voditelj radova mogu biti fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona.

Nadzorni inženjer

Članak 146.

(1) Nadzorni inženjer je fizička osoba koja provodi stručan nadzor prilikom građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, a ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona.

(2) Na naftno-rudarskim objektima i postrojenjima na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke, čiji rad usklađuje glavni nadzorni inženjer.

(3) Glavnog nadzornog inženjera i nadzornog inženjera određuje investitor.

(4) U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer odgovoran je da se građenje provodi u skladu s građevinskom dozvolom, ovim Zakonom i posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, obvezan je utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane ovim Zakonom ili posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, dužan je bez odgađanja upoznati investitora sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu građenja i tijekom građenja te investitora i nadležne inspekcije obavijestiti o poduzetim mjerama.

(5) Nadzorni inženjer dužan je o obvezama navedenim u stavku 4. ovog članka sastaviti završno izvješće u skladu s pravilnikom iz članka 178. ovog Zakona.

(6) Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja i dužan je o tome sastaviti završno izvješće.

(7) Nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na građenju istih naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

Revident

Članak 147.

(1) Revident je fizička osoba ovlaštena za kontrolu projekata i mora ispunjavati uvjete propisane ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju njega i propisima kojima se uređuje gradnja.

(2) Revident kontrolira glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja ili njegovih dijelova čija je kontrola obvezna sukladno propisima kojima se uređuje gradnja.

Vrste projekata

Članak 148.

Ovisno o namjeni, projekti se mogu razvrstati na:

– glavni projekt građenja

– izvedbeni projekt

– projekt uklanjanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja

– projekt izvedenog stanja.

Glavni projekt građenja

Članak 149.

(1) Glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja skup je međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građenja odnosno rekonstrukcije naftno-rudarskih objekata i postrojenja i dokazuje ispunjavanje zahtjeva prema ovom Zakonu, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i propisima kojima se uređuje gradnja.

(2) Glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja mora biti u skladu s provjerenim projektom razrade i eksploatacije odnosno dopunskim projektom razrade i eksploatacije.

(3) Glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja zajedno s građevinskom dozvolom dužan je trajno čuvati investitor odnosno njegov pravni sljednik.

Sadržaj glavnog projekta građenja

Članak 150.

(1) Glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, ovisno o vrsti i specifičnosti naftno-rudarskih objekata i postrojenja, može sadržavati:

– opću mapu i troškovnik projektiranih radova s podacima potrebnim za izračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa te građevinske pristojbe

– tehničko-tehnološki projekt

– strojarski projekt

– građevinski projekt

– elektrotehnički projekt

– geodetski projekt

– elaborat zaštite od požara

– elaborat zaštite na radu

– elaborat zaštite prirode i okoliša.

(2) Osim projekata i elaborata iz stavka 1. ovoga članka, glavni projekt građenja mora sadržavati i druge vrste projekata odnosno elaborata, ovisno o specifičnosti izvođenja radova prilikom građenja odnosno rekonstrukcije naftno-rudarskih objekata i postrojenja, a osobito ako se naftno-rudarski objekti i postrojenja nalaze u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske odnosno epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske.

(3) Projekti iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati i prikaz uklapanja tehničkog rješenja u postojeću provjerenu naftno-rudarsku projektnu dokumentaciju te projektirani vijek uporabe naftno-rudarskih objekata i postrojenja i uvjete za njihovo održavanje.

(4) Glavni projekt građenja sastavni je dio građevinske dozvole, a što na njemu mora biti navedeno i ovjereno od strane Ministarstva.

(5) Glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja mora biti izrađen tako da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova.

Izvedbeni projekt građenja

Članak 151.

(1) Izvedbenim projektom detaljno se razrađuje tehničko rješenje iz glavnog projekta građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(2) Izvedbeni projekt izrađuje se za naftno-rudarske objekte i postrojenja koji se, radi svoje specifičnosti, ne mogu graditi ili rekonstruirati bez izvedbenog projekta.

(3) Izvedbeni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja dužan je trajno čuvati investitor odnosno njegov pravni sljednik.

Projekt izvedenog stanja

Članak 152.

(1) Projektom izvedenog stanja detaljno se razrađuje i ucrtava stvarno izgrađeno stanje naftno-rudarskih objekata i postrojenja za koje nije bilo potrebno ishoditi izmjenu i/ili dopunu građevinske dozvole.

(2) Projekt izvedenog stanja mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja odnosno izvedbenim projektom građenja.

(3) Projekt izvedenog stanja izrađuje se nakon gradnje naftno-rudarskih objekata i postrojenja kada izvedeno stanje naftno-rudarskog objekta i postrojenja nebitno odstupa od glavnog projekta/izvedbenog projekta odnosno kao tehnička podloga za provođenje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(4) Projekt izvedenog stanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja dužan je trajno čuvati investitor odnosno njegov pravni sljednik.

Projekt uklanjanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Članak 153.

(1) Projekt uklanjanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja je projekt kojim se tehnički razrađuju rješenja odnosno postupak i način uklanjanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja ili njegovih dijelova, prethodno rješavanje pitanja odvajanja priključaka naftno-rudarskih objekata i postrojenja na energetsku ili drugu infrastrukturu, sigurnosne mjere, mjere gospodarenja otpadom, oporabe ili zbrinjavanja otpada nastalog uklanjanjem naftno-rudarskih objekata i postrojenja sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom te odvoz i zbrinjavanje građevinskog materijala nastalog uklanjanjem naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(2) Projekt uklanjanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja mora biti usklađen s planom sanacije iz provjerenog projekta razrade i eksploatacije odnosno dopunskog projekta razrade i eksploatacije.

(3) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se za trajno napuštanje svih vrsta bušotina koje su propisane ovim Zakonom, a koje se provodi u skladu s člankom 135. stavkom 1. točkom 4. ovog Zakona.

Uvjeti koje moraju zadovoljavati pravne osobe koje izrađuju projekte građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Članak 154.

(1) Pravne osobe koje izrađuju projekte građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja moraju ispunjavati sljedeće uvjete za obavljanje djelatnosti izrade projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja:

1. u sudskom registru imaju upisanu djelatnost izrade projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja

2. imaju u punom radnom vremenu najmanje jednu zaposlenu odgovornu stručnu osobu koja nosi strukovni naziv ovlaštenog inženjera odgovarajuće struke u skladu s pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona, s odgovarajućom stručnom spremom, radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u skladu s pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona

3. raspolažu odgovarajućom opremom za izradu projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 2. ovoga članka, pravna osoba za izradu posebnih dijelova projekta građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, a koje ne može izrađivati odgovorna osoba iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, koji su sastavni dio projekta građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, treba imati u punom radnom vremenu najmanje jednu zaposlenu osobu koja nosi strukovni naziv ovlaštenog inženjera odgovarajuće struke prema pravilniku iz članka 178. ovoga Zakona ili mora s takvom osobom odnosno pravnom osobom koja zapošljava odgovornu stručnu osobu sklopiti pisani ugovor za izradu dijelova projekata u skladu s pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona.

(3) Pravna osoba dužna je za svaki naručeni i prihvaćeni posao izrade projekta građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja sklopiti pisani ugovor s naručiteljem toga posla.

(4) Pravna osoba dužna je čuvati i zaštititi svaku poslovnu tajnu naručitelja svojih usluga za koju sazna tijekom pružanja naručenih usluga.

(5) Poslovnu tajnu u smislu stavka 4. ovoga članka dužni su čuvati i zaštititi ovlaštene osobe koje pravna osoba angažira prilikom izvršenja konkretnog posla.

Građevinska dozvola

Članak 155.

(1) Za građenje i rekonstrukciju naftno-rudarskih objekata i postrojenja u razdoblju eksploatacije, u smislu ovoga Zakona, potrebna je građevinska dozvola.

(2) Građevinska dozvola izdaje se i za građenje i rekonstrukciju naftno-rudarskih objekata i postrojenja određenih lokacijskom dozvolom koji čine zasebnu tehničko-tehnološku cjelinu odnosno za zasebnu tehničko-tehnološku cjelinu ako se prema posebnom propisu kojim se uređuje prostorno uređenje ne izdaje lokacijska dozvola.

(3) Građevinsku dozvolu za građenje i rekonstrukciju naftno-ru-
darskih objekata i postrojenja izdaje Ministarstvo.

(4) Građenju i rekonstrukciji naftno-rudarskih objekata i postrojenja može se pristupiti na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a graditi odnosno rekonstruirati mora se u skladu s tom dozvolom.

(5) Investitor može na vlastitu odgovornost i rizik pristupiti građenju odnosno rekonstrukciji na temelju izvršne građevinske dozvole.

Članak 156.

(1) Za investicijsko održavanje naftno-rudarskih objekata i postrojenja te uklanjanje naftno-rudarskih objekata i postrojenja nije potrebna građevinska dozvola.

(2) Za investicijsko održavanje naftno-rudarskih objekata i postrojenja potrebno je od Ministarstva ishoditi potvrdu pojednostavnjenog projekta iz članka 136. ovog Zakona.

(3) Za uklanjanje naftno-rudarskih objekata i postrojenja potrebno je od Ministarstva ishoditi potvrdu projekta uklanjanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(4) Prije početka i nakon završetka radova na održavanju naftno-rudarskih objekata i postrojenja odnosno prije početka i nakon završetka radova na uklanjanju naftno-rudarskih objekata i postrojenja investitor je dužan Ministarstvu dostaviti pisanu prijavu početka radova odnosno pisanu prijavu završetka radova na održavanju naftno-rudarskih objekata i postrojenja odnosno radova na uklanjanju naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(5) Rok za dostavu pisanih prijava iz prethodnog stavka određen je u potvrdi pojednostavnjenog projekta odnosno u potvrdi projekta uklanjanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(6) Uz pisanu prijavu početka radova na održavanju naftno-rudarskih objekata i postrojenja odnosno radova na uklanjanju naftno-rudarskih objekata i postrojenja investitor je dužan Ministarstvu dostaviti i imenovanje voditelja radova na održavanju naftno-rudarskih objekata i postrojenja odnosno imenovanje voditelja radova na uklanjanju naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(7) Uz pisanu prijavu završetka radova na održavanju naftno-rudarskih objekata i postrojenja odnosno radova na uklanjanju naftno-rudarskih objekata i postrojenja investitor je dužan Ministarstvu dostaviti i izvještaj o obavljenim radovima na održavanju naftno-rudarskih objekata i postrojenja odnosno izvještaj o obavljenim radovima na uklanjanju naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(8) Iznimno, za prenamjenu bušotina potrebno je ishoditi potvrdu projekta bušotine.

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Članak 157.

(1) Građevinska dozvola izdaje se na temelju podnesenog zahtjeva investitora u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Podneseni zahtjev investitora sadržava:

– tri primjerka glavnog projekta građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja s uvezanom, pravomoćnom lokacijskom dozvolom

– zemljovid s ucrtanim granicama eksploatacijskog polja na kojem su razvidne sve zemljišne čestice ili pozicije na službenoj pomorskoj navigacijskoj karti morskog dijela eksploatacijskog polja koje su u obuhvatu predmetne građevinske dozvole i s ucrtanim položajem naftno-rudarskog objekta i postrojenja koje se gradi

– pisano izvješće revidenta ako je kontrola glavnog projekta propisana i

– dokaz da ima pravo graditi naftno-rudarske objekte i postrojenja.

(3) Dokazom iz stavka 2. podstavka 4. ovoga članka smatra se:

1. izvadak iz zemljišne knjige

2. ugovor o zakupu sklopljen s vlasnicima zemljišnih čestica

3. ugovor ili odluka nadležnog tijela državne uprave na temelju koje je fizička osoba ili pravna osoba stekla pravo vlasništva, pravo služnosti, pravo zakupa ili neko drugo pravo iz kojeg izvodi pravo na korištenje zemljišne čestice odnosno pomorskog ili vodnog dobra

4. ugovor o ortaštvu sklopljen s vlasnicima zemljišnih čestica

5. pisana suglasnost vlasnika i fiducijarnog vlasnika u slučaju fiducijarnog prijenosa prava vlasništva dana dotadašnjem vlasniku zemljišnih čestica

6. pisana suglasnost vlasnika nekretnine.

(4) Potpisi na dokazima iz stavka 3. podstavka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika.

(5) Iznimno od stavka 2. podstavka 1. ovoga članka, glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja za koje se prema posebnom propisu kojim se uređuje prostorno uređenje ne izdaje lokacijska dozvola ne sadržava lokacijsku dozvolu.

Postupak izdavanja građevinske dozvole

Članak 158.

(1) Ministarstvo u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja pribavlja od tijela ili osoba određenih pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona suglasnosti ili mišljenja (u daljnjem tekstu: potvrde) o usklađenosti glavnog projekta građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja s pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo poziva na uvid u glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva za davanje građevinske dozvole za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja, tijela ili osobe određene pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona koje su sudjelovale u izdavanju lokacijske dozvole za te naftno-rudarske objekte i postrojenja radi pribavljanja potvrda iz stavka 1. ovoga članka o usklađenosti glavnog projekta građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja s pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona.

(3) Ministarstvo poziva radi pribavljanja potvrda iz stavka 1. ovoga članka i druga tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima te neovisne stručnjake koje odredi.

(4) Uvidu u glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja obvezno prisustvuje investitor i odgovorni projektant.

(5) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka smatra se izdanom ako se tijelo ili osoba iz stavaka 2. i 3. ovoga članka prilikom uvida u glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja očituje pisanim putem ili naknadno u roku od 15 dana od dana uvida u glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(6) Ako tijelo ili osoba određeni pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona, prilikom uvida u glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja ili naknadno u roku od najviše 15 dana od dana uvida u glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, utvrde da glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja nije usklađen s odredbama pravilnika iz članka 178. ovoga Zakona, Ministarstvo će zaključkom investitoru odrediti primjereni rok za njegovo usklađenje, a koji ne smije biti duži od šest mjeseci.

(7) Ako investitor ne postupi po tom zaključku, Ministarstvo će odbiti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(8) Ako investitor postupi po zaključku iz stavka 6. ovoga članka, Ministarstvo će ponovno postupiti u smislu stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(9) Ako se tijelo ili osoba, određeni pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona, odazovu u ponovnom pozivu za uvid u glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja i tom se prilikom utvrdi da je glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja usklađen s odredbama pravilnika iz članka 178. ovoga Zakona, o tome se očituju pisanim putem ili naknadno u roku od osam dana od dana ponovnog uvida u glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(10) Ako se tijelo ili osoba, određeni pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona, odazovu u ponovnom pozivu za uvid u glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja i tom se prilikom utvrdi da glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja ponovno nije usklađen s odredbama pravilnika iz članka 178. ovoga Zakona, dužni su o tome sastaviti pisanu izjavu, a nju u roku od najduže 15 dana od ponovnog uvida u glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja dostaviti investitoru i Ministarstvu.

(11) U roku od 15 dana od dana zaprimanja izjave iz stavka 9. ovoga članka Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(12) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka smatra se izdana odnosno da je glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja usklađen s odredbama pravilnika iz članka 178. ovoga Zakona ako se tijelo ili osoba iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne odazovu pozivu na uvid u glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja ili se prilikom uvida u glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja odnosno u naknadno određenom roku ne očituju.

(13) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka smatra se izdana odnosno da je glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja usklađen s odredbama pravilnika iz članka 178. ovoga Zakona i ako se tijelo ili osoba iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne odazovu ponovnom pozivu na uvid u glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja ili se prilikom ponovnog uvida u glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja odnosno u naknadno određenom roku ne očituju ili ako nakon ponovnog uvida u glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja u propisanom roku Ministarstvu ne dostave pisanu izjavu iz stavka 9. ovoga članka.

(14) Ako se uvid u glavni projekt građenja odnosno ponovni uvid u glavni projekt građenja obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište ili ispostava tijela iz stavka 2. ovog članka, investitor je dužan nadoknaditi putne troškove i dnevnice predstavnicima tijela koji su bili na uvidu u glavni projekt građenja odnosno ponovnom uvidu u glavni projekt građenja u visini određenoj pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona.

Utvrđivanje uvjeta za izdavanje građevinske dozvole

Članak 159.

(1) U postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja utvrđuje se:

– da je glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i ugovorom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovorom o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovorom o skladištenju prirodnog plina ili dozvolom za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

– da je glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja izrađen u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

– da su pribavljene potvrde tijela ili osoba određenih člankom 158. ovoga Zakona

– da su zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja priloženi dokumenti iz članka 157. ovoga Zakona.

(2) Ako su ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom i nakon što je investitor dostavio dokaz o uplaćenom komunalnom i vodnom doprinosu te građevinskoj pristojbi prema posebnim propisima kojima se uređuje komunalna naknada, vodni doprinos i upravna pristojba, Ministarstvo je dužno izdati građevinsku dozvolu za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja u roku od 30 dana od predaje urednog zahtjeva.

(3) Ako Ministarstvo utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za izdavanje građevinske dozvole za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja, zaključkom će investitoru odrediti primjereni rok za ispunjenje tih uvjeta, koji ne može biti dulji od 30 dana.

(4) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja ako investitor ne ispuni propisane uvjete u roku određenom zaključkom iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Ministarstvo je dužno trajno čuvati glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja i građevinsku dozvolu za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

Dostava građevinske dozvole

Članak 160.

(1) Građevinska dozvola s glavnim projektom odnosno rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavlja se investitoru.

(2) Građevinska dozvola bez glavnog projekta odnosno rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavlja se tijelima ili osobama određenim pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona koji su pozvani na uvid u glavni projekt građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja iz članka 158. ovoga Zakona.

Fazna građevinska dozvola

Članak 161.

(1) U slučaju građenja ili rekonstrukcije složenog naftno-rudarskog objekta i postrojenja ili tehničko-tehnološke cjeline izdaje se fazna građevinska dozvola.

(2) Faze građenja ili rekonstrukcije naftno-rudarskih objekata i postrojenja moraju biti određene lokacijskom dozvolom i moraju biti detaljno razrađene u glavnom projektu građenja.

Važenje građevinske dozvole

Članak 162.

(1) Građevinska dozvola za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja u roku od dvije godine od izvršnosti građevinske dozvole.

(2) Važenje građevinske dozvole za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja produžuje se na zahtjev investitora jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdana građevinska dozvola.

Izmjena i dopuna građevinske dozvole

Članak 163.

Izvršna odnosno pravomoćna građevinska dozvola za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja može se po zahtjevu investitora izmijeniti ili dopuniti do izdavanja uporabne dozvole u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja.

Rok za dovršetak naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Članak 164.

(1) Rok za dovršetak naftno-rudarskih objekata i postrojenja ovisi o kompleksnosti naftno-rudarskih objekata i postrojenja, a bit će određen u građevinskoj dozvoli.

(2) Rok za dovršetak naftno-rudarskih objekata i postrojenja počinje teći od dana prijave početka građenja.

(3) Izmjenom ili dopunom građevinske dozvole ne može se utjecati na rok za dovršetak naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

Obveza prijave početka građenja

Članak 165.

(1) Investitor je obvezan najmanje 15 dana prije početka građenja ili rekonstrukcije naftno-rudarskih objekata i postrojenja ili nastavka izvođenja radova nakon prekida dužeg od tri mjeseca pisano prijaviti početak građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja odnosno nastavak radova Ministarstvu i svim subjektima kojima je to u građevinskoj dozvoli određeno.

(2) U prijavi početka građenja investitor je dužan navesti podatke o građevinskoj dozvoli te podatke o sudionicima u gradnji naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(3) U slučaju prekida građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja investitor je obvezan poduzeti mjere radi osiguranja naftno-rudarskih objekata i postrojenja te susjednih građevina, zemljišta i drugih stvari.

Osiguranje naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Članak 166.

Naftno-rudarski objekti i postrojenja tijekom građenja moraju biti osigurani na način koji će odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi, prirode i okoliša.

Isprave koje izvođač mora imati na gradilištu

Članak 167.

(1) Izvođač tijekom građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja na gradilištu mora imati:

– rješenje o upisu u sudski registar odnosno obrtnicu

– akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta odnosno voditelja radova

– akt o imenovanju nadzornog inženjera odnosno glavnoga nadzornog inženjera

– građevinsku dozvolu za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja s glavnim projektom građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja

– izvedbene projekte građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja

– pisano izvješće revidenta, ako je kontrola glavnog projekta propisana

– građevinski dnevnik

– dokaze o kvaliteti izvedenih radova i uporabljivosti ugrađenih proizvoda i opreme

– drugu dokumentaciju, dozvole i odobrenja koje izvođač nakon početka građenja mora imati na gradilištu naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(2) Obrazac, uvjeti i način vođenja građevinskog dnevnika na gradilištu naftno-rudarskih objekata i postrojenja propisani su pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona.

(3) Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka nakon završetka građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja trajno čuva investitor ili njegov pravni sljednik.

Uporabna dozvola

Članak 168.

(1) Naftno-rudarski objekti i postrojenja mogu se početi koristiti, odnosno staviti u pogon nakon što Ministarstvo izda uporabnu dozvolu.

(2) Uporabnu dozvolu izdaje Ministarstvo nakon što se tehničkim pregledom utvrdi da su naftno-rudarski objekti i postrojenja izgrađeni u skladu s građevinskom dozvolom.

(3) U slučaju fazne građevinske dozvole iz članka 161. ovoga Zakona uporabna dozvola izdaje se za pojedinu fazu nakon što se tehničkim pregledom utvrdi da su naftno-rudarski objekti i postrojenja izgrađeni u skladu s faznom građevinskom dozvolom.

(4) Uporabna dozvola za naftno-rudarske objekte i postrojenja za koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša izdaje okolišna dozvola, u dijelu koji se odnosi na te uvjete, prestaje važiti u roku i pod uvjetima određenim tim propisom.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Članak 169.

(1) Uporabna dozvola izdaje se na temelju podnesenog zahtjeva investitora u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Podneseni zahtjev investitora sadržava:

– građevinsku dozvolu za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja

– podatke o sudionicima u gradnji naftno-rudarskih objekata i postrojenja

– pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja

– popis dokaza o kvaliteti izvedenih radova i uporabljivosti ugrađenih proizvoda i opreme

– završno izvješće nadzornih inženjera o izvedbi naftno-rudarskih objekata i postrojenja

– izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da su naftno-rudarskih objekt i postrojenje izgrađeni u skladu s geodetskim projektom, ako se radi o naftno-rudarskom objektu i postrojenju za koje se izrađuje geodetski projekt

– geodetski elaborat za evidentiranje naftno-rudarskog objekta i postrojenja u katastru, ako se radi o naftno-rudarskom objektu i postrojenju za koje se ne izrađuje geodetski projekt, a koji se evidentira u katastru

– izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da su naftno-rudarski objekt i postrojenje smješteni na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju, ako se radi o naftno-rudarskom objektu i postrojenju za koje se ne izrađuje geodetski projekt.

(3) Sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera te sadržaj izjave ovlaštenog inženjera geodezije propisuju se pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona.

Tehnički pregled naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Članak 170.

(1) Ministarstvo je dužno u roku od 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole obaviti tehnički pregled naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(2) U slučaju nepotpunog zahtjeva Ministarstvo je dužno u roku od 30 dana od primitka zahtjeva zatražiti dopunu.

(3) Tehnički pregled obavlja povjerenstvo koje osniva Ministarstvo.

(4) Ministarstvo imenuje predsjednika povjerenstva i određuje tijela i osobe određene pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona koji upućuju svog predstavnika kao člana povjerenstva.

(5) Predsjednik i članovi povjerenstva stručni su djelatnici i predstavnici tijela i osoba određenih pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona koji su izdali potvrde iz članka 158. ovoga Zakona, predstavnici drugih tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima te neovisni stručnjaci koje odredi osnivač povjerenstva.

(6) Tijela i osobe iz stavka 4. ovoga članka dužni su osigurati sudjelovanje svog predstavnika u radu povjerenstva.

(7) Način obavljanja tehničkog pregleda propisuje se pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona.

Članak 171.

(1) Ministarstvo poziva na tehnički pregled sudionike u gradnji naftno-rudarskih objekata i postrojenja čija je prisutnost odlučna za obavljanje tehničkog pregleda.

(2) Pozvani sudionici u gradnji naftno-rudarskih objekata i postrojenja dužni su odazvati se pozivu i sudjelovati u radu povjerenstva.

(3) O mjestu, danu i satu obavljanja tehničkog pregleda Ministarstvo je dužno obavijestiti investitora. Investitor je dužan osigurati nazočnost sudionika u gradnji naftno-rudarskih objekata i postrojenja na tehničkom pregledu.

(4) Predsjednik povjerenstva o obavljenom tehničkom pregledu sastavlja zapisnik u koji se unosi i mišljenje članova povjerenstva o tome mogu li se izgrađeni naftno-rudarski objekti i postrojenja koristiti ili se prethodno moraju otkloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati uporabna dozvola.

(5) Ako se na tehničkom pregledu utvrdi nedostatak zbog kojeg naftno-rudarski objekt i postrojenje ne ispunjava jedan ili više temeljnih zahtjeva za naftno-rudarski objekt i postrojenje, lokacijskih uvjeta ili drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom odnosno glavnim projektom građenja, a taj se nedostatak može otkloniti bez izmjene ili dopune građevinske dozvole odnosno glavnog projekta građenja, određuje se primjereni rok za otklanjanje takvog nedostatka koji ne može biti duži od 90 dana.

(6) Ako se na tehničkom pregledu utvrdi nedostatak zbog kojeg naftno-rudarski objekt i postrojenje ne ispunjava jedan ili više temeljnih zahtjeva za naftno-rudarski objekt i postrojenje, lokacijskih uvjeta ili drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom odnosno glavnim projektom građenja, a taj se nedostatak ne može otkloniti bez izmjene ili dopune građevinske dozvole odnosno glavnog projekta građenja, Ministarstvo će postupiti sukladno članku 174. stavku 3. ovoga Zakona.

(7) Nakon uklanjanja nedostataka iz stavka 5. ovoga članka u propisanom roku investitor je dužan o tome izvijestiti Ministarstvo i člana povjerenstva za tehnički pregled koji je nedostatke utvrdio prilikom tehničkog pregleda. U roku od 15 dana od primitka obavijesti član povjerenstava za tehnički pregled koji je utvrdio nedostatke mora Ministarstvu dostaviti pisanu izjavu jesu li utvrđeni nedostaci uklonjeni te može li se izdati uporabna dozvola.

(8) Ako predstavnik tijela ili osobe iz stavka 7. ovog članka ne dostavi pisanu izjavu u predviđenom roku, smatrat će se da je mišljenje toga tijela ili osobe dano u smislu da se naftno-rudarski objekti i postrojenja mogu koristiti i da se može izdati uporabna dozvola.

(9) Iznimno, ako su nedostaci iz stavka 5. ovoga članka takve naravi da je nemoguće utvrditi jesu li utvrđeni nedostaci uklonjeni bez terenskog uvida, tada Ministarstvo postupa sukladno odredbama članka 170. i 171. ovoga Zakona te obavlja naknadni tehnički pregled, ali samo za dijelove naftno-rudarskog objekta i postrojenja za koje su utvrđeni nedostaci, odnosno ponovno se ne utvrđuju činjenice koje su utvrđene prilikom prethodnog tehničkog pregleda.

(10) Ako predstavnik tijela ili osobe, određenih pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona, nije prisustvovao tehničkom pregledu niti je u roku od osam dana od dana određenog za obavljanje tehničkog pregleda dostavio tijelu nadležnom za naftno-rudarstvo mišljenje u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, smatrat će se da je mišljenje toga tijela ili osobe dano u smislu da se naftno-rudarski objekti i postrojenja mogu koristiti i da se može izdati uporabna dozvola.

Obveze investitora u vezi s tehničkim pregledom

Članak 172.

Investitor je dužan omogućiti povjerenstvu za tehnički pregled provedbu tehničkog pregleda te na tehničkom pregledu dati na uvid dokumentaciju iz članka 157. stavka 2. i članka 169. stavka 2. ovoga Zakona i drugu dokumentaciju, dozvole i odobrenja koje investitor mora imati na naftno-rudarskim objektima i postrojenjima.

Troškovi postupka

Članak 173.

Ako se tehnički pregled obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište tijela od kojih je formirano povjerenstvo za tehnički pregled iz članka 170. ovoga Zakona, investitor je dužan nadoknaditi putne troškove i dnevnice predstavnicima povjerenstva za tehnički pregled koji su bili na tehničkom pregledu u visini određenoj pravilnikom iz članka 178. ovoga Zakona.

Izdavanje uporabne dozvole

Članak 174.

(1) Ministarstvo će izdati uporabnu dozvolu za izgrađene naftno-rudarske objekte i postrojenja u roku od 30 dana od obavljenoga tehničkog pregleda u skladu s člankom 171. ovoga Zakona ako je povjerenstvo za tehnički pregled dalo mišljenje da se ti naftno-rudarski objekti i postrojenja mogu koristiti.

(2) Investitor je dužan u roku iz stavka 1. ovog članka uplatiti građevinsku pristojbu određenu prema posebnim propisima kojima se uređuje upravna pristojba i Ministarstvu dostaviti dokaz o uplati građevinske pristojbe.

(3) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole odbit će se rješenjem:

– ako su naftno-rudarski objekti i postrojenja izgrađeni protivno građevinskoj dozvoli za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja

– ako se u roku od 90 dana od dana završetka tehničkog pregleda ne otklone utvrđeni nedostaci

– ako je u tijeku postupak poništenja građevinske dozvole za građenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja

– ako je u tijeku postupak naftno-rudarske inspekcije Ministarstva koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanje naftno-rudarskih objekata i postrojenja

– ako nakon izgradnje naftno-rudarski objekti i postrojenja nisu dovedeni u uredno stanje

– ako nije uplaćena građevinska pristojba u roku iz stavka 2. ovog članka, a dokaz o uplati dostavljen Ministarstvu.

Dostava uporabne dozvole

Članak 175.

(1) Uporabna dozvola dostavlja se investitoru i naftno-rudarskoj inspekciji.

(2) Investitor je dužan u roku od 15 dana od izvršnosti uporabne dozvole za naftno-rudarske objekte i postrojenja dostaviti je nadležnom uredu za katastar radi evidentiranja naftno-rudarskih objekata i postrojenja u katastarskom operatu te o tome izvijestiti Ministarstvo.

(3) U slučaju iz članka 185. stavka 12. ovoga Zakona investitor je dužan u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o brisanju naftno-rudarskih objekata iz registra eksploatacijskih polja koji vodi Ministarstvo dostaviti ga nadležnom uredu za katastar radi brisanja rudarskih objekata iz katastarskog operata te o tome izvijestiti Ministarstvo.

Odgovornost za održavanje naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Članak 176.

(1) Investitor je odgovoran za održavanje naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

(2) U slučaju oštećenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja zbog kojih postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš i prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, investitor je dužan poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti u skladu s ovim Zakonom, propisima koji se donose na temelju ovoga Zakona i propisima kojima se uređuje prostorno uređenje, gradnja, zaštita okoliša, priroda, pomorstvo, vode, šume i šumarstvo i sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te označiti naftno-rudarske objekte i postrojenja opasnim do otklanjanja takvog oštećenja u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita na radu.

Obveza prijave početka ostvarivanja uporabne dozvole

Članak 177.

Investitori kojima je izdana uporabna dozvola za naftno-rudarske objekte i postrojenja dužni su, najmanje 15 dana prije početka uporabe naftno-rudarskih objekata i postrojenja, prijaviti naftno-rudarskoj inspekciji Ministarstva i svim subjektima kojima je to u uporabnoj dozvoli za naftno-rudarske objekte i postrojenja određeno početak ostvarivanja uporabne dozvole za naftno-rudarske objekte i postrojenja.

Pravilnik o građenju

Članak 178.

Stručna sprema, stručni ispit i radno iskustvo projektanta projekata građenja, revidenta, glavnog nadzornog inženjera, nadzornog inženjera, glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i voditelja radova, odgovornog voditelja probne eksploatacije, obvezni sadržaj i elementi projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, način opremanja i označivanja projekta, sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera, sadržaj izjave ovlaštenog inženjera geodezije, sadržaj programa probne eksploatacije i izvješća o obavljenoj probnoj eksploataciji, način obavljanja tehničkog pregleda te ostali detalji vezani za gradnju naftno-rudarskih objekata propisuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za energetiku, a uz mišljenje ministra nadležnog za graditeljstvo.

Probna eksploatacija za tehničko-tehnološka ispitivanja

Članak 179.

(1) Ako tijekom građenja ili rekonstrukcije naftno-rudarskog objekta i postrojenja postoji potreba ispitivanja temeljnih zahtjeva naftno-rudarskih objekata i postrojenja, određivanja eksploatacijskih parametara i drugih spoznaja koje proizlaze iz takvih ispitivanja, investitor može obaviti probnu eksploataciju.

(2) Probna eksploatacija koja se obavlja radom naftno-rudarskog objekta i postrojenja mora biti u skladu s provjerenom naftno-rudarskom dokumentacijom.

(3) Detaljnije objašnjenje probne eksploatacije, temeljni zahtjevi i razlozi probne eksploatacije, vrijeme trajanja probne eksploatacije i mjere osiguranja za vrijeme trajanja probne eksploatacije koja se obavlja radom naftno-rudarskog objekta i postrojenja, kao i drugi potrebni parametri obrađuju se u glavnom projektu građenja naftno-rudarskog objekta i postrojenja, koji se dostavlja Ministarstvu uz zahtjev za odobrenje probne eksploatacije.

(4) Zahtjev za odobravanje probne eksploatacije sadržava:

– ime eksploatacijskog polja na kojem se planira izvoditi probna eksploatacija

– provjerena naftno-rudarska projektna dokumentacija na temelju koje će se izvoditi probna eksploatacija

– trajanje probne eksploatacije

– program probne eksploatacije

– imenovanje odgovornog voditelja probne eksploatacije.

Na temelju urednog zahtjeva Ministarstvo će investitoru izdati odobrenje za probnu eksploataciju u roku od 30 dana od uredno zaprimljenog zahtjeva.

(5) Investitor je obvezan početak i završetak probne eksploatacije prijaviti Ministarstvu te naftno-rudarskoj inspekciji.

(6) Uz pisanu prijavu završetka probne eksploatacije koja se obavlja radom naftno-rudarskog objekta i postrojenja investitor je dužan Ministarstvu dostaviti završeno izvješće o obavljenoj probnoj eksploataciji. Sadržaj izvješća o obavljenoj probnoj eksploataciji propisuje se pravilnikom iz članka 139. ovoga Zakona.

(7) Vrijeme trajanja probne eksploatacije ne može biti duže od godine dana, a može se produžiti na zahtjev investitora ako nisu postignuti temeljni zahtjevi i razlozi probne eksploatacije sukladno stavku 3. ovoga članka.

Postupanje s nezakonito izgrađenim naftno-rudarskim objektima i postrojenjima

Članak 180.

Nezakonito izgrađenim naftno-rudarskim objektima i postrojenjima, u smislu ovoga Zakona, smatraju se naftno-rudarski objekti i postrojenja odnosno rekonstruirani dio postojećih naftno-rudarskih objekata i postrojenja izgrađeni bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirani na zadnje dostupnoj digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1 : 5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske, ako su do tog dana izvedeni svi građevinski i drugi radovi te ako se naftno-rudarski objekti i postrojenja koriste ili se mogu koristiti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Osnovni uvjeti za ozakonjenje nezakonito izgrađenih
naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Članak 181.

(1) Pod uvjetima i u postupku propisanom ovim Zakonom ozakonjuju se nezakonito izgrađeni naftno-rudarski objekti i postrojenja koji su što se tiče namjene, veličine i smještaja izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, ako njihovo ozakonjenje nije isključeno stavkom 3. ovoga članka.

(2) Pod uvjetima i u postupku propisanom ovim Zakonom ozakonjuju se i nezakonito izgrađeni naftno-rudarski objekti i postrojenja koji nisu što se tiče namjene, veličine i smještaja izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, ako njihovo ozakonjenje nije isključeno stavkom 3. ovoga članka te ako su izdane suglasnosti nadležnih javnopravnih tijela.

(3) Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na nezakonito izgrađene naftno-rudarske objekte i postrojenja koji su smješteni u području u kojem prema dokumentima prostornog uređenja postoje zapreke za izvođenje naftno-rudarskih radova.

Postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih
naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Članak 182.

(1) Nezakonito izgrađeni naftno-rudarski objekti i postrojenja ozakonjuju se izdavanjem uporabne dozvole u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima kojima se uređuje gradnja.

(2) Podneseni zahtjev investitora za izdavanje uporabne dozvole za nezakonito izgrađene naftno-rudarske objekte i postrojenja sadržava:

– očitovanje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje da u dokumentima prostornog uređenja ne postoje zapreke za izdavanje uporabne dozvole za nezakonito izgrađene naftno-rudarske objekte i postrojenja

– projekt izvedenog stanja te drugu dokumentaciju, dozvole i odobrenja koje investitor mora imati na naftno-rudarskim objektima i postrojenjima

– preglednu kartu s ucrtanim granicama eksploatacijskog polja i ucrtanim položajem naftno-rudarskog objekta i postrojenja koje je nezakonito izgrađeno, a koje je u tehničkoj vezi s eksploatacijskim poljem

– zemljovid na kojem su razvidne zemljišne čestice s ucrtanim nezakonito izgrađenim naftno-rudarskim objektima i postrojenjima

– geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za nezakonito izgrađene naftno-rudarske objekte i postrojenja koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured

– ugovor o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovor o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovor o skladištenju prirodnog plina ili dozvola za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

– dokaz da ima pravo graditi naftno-rudarske objekte i postrojenja

– dokaz o uplaćenom komunalnom i vodnom doprinosu te građevinskoj pristojbi prema posebnom zakonu kojim se uređuje komunalna naknada, vodni doprinos i upravna pristojba.

(3) Dokazom iz stavka 2. podstavka 7. ovoga članka smatra se:

1. izvadak iz zemljišne knjige

2. ugovor o zakupu sklopljen s vlasnicima zemljišnih čestica

3. ugovor ili odluka nadležnog tijela državne uprave na temelju koje je fizička osoba ili pravna osoba stekla pravo vlasništva, pravo služnosti, pravo zakupa ili neko drugo pravo iz kojeg izvodi pravo na korištenje zemljišne čestice odnosno pomorskog ili vodnog dobra

4. ugovor o ortaštvu sklopljen s vlasnicima zemljišnih čestica

5. pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku zemljišnih čestica.

(4) Potpisi na dokazima iz stavka 3. podstavka 2., 3., 4. i 5. moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika.

Članak 183.

Ministarstvo je dužno u roku od 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole za nezakonito izgrađene naftno-rudarske objekte i postrojenja obaviti tehnički pregled naftno-rudarskih objekata i postrojenja, primjenjujući na odgovarajući način odredbe članaka 170. – 173. ovoga Zakona odnosno odredbe posebnih propisa kojima se uređuje postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama.

Članak 184.

Izdavanje uporabne dozvole za nezakonito izgrađene naftno-rudarske objekte i postrojenja te ostale obveze koje proizlaze iz uporabne dozvole propisane su odredbama članaka 174. – 177. ovog Zakona.

Poglavlje V.
SANACIJA

Članak 185.

(1) Nakon dovršetka naftno-rudarskih radova investitor je dužan provesti sanaciju istražnog prostora ili eksploatacijskog polja u skladu s ovim Zakonom, posebnim propisima koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode, sigurnost ljudi i imovine, zaštitu zdravlja ljudi, kao i međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima te o tome izvijestiti naftno-rudarsku inspekciju i inspekciju zaštite okoliša.

(2) Ako naftno-rudarska inspekcija i inspekcija zaštite okoliša utvrde da je provedena sanacija te da su provedene mjere osiguranja, mjere zaštite prirode i okoliša, kao i provedena sanacija dovoljne, izdat će investitoru o tome potvrdu i izvijestiti o tome Ministarstvo i Agenciju.

(3) Ako naftno-rudarska inspekcija i inspekcija zaštite okoliša utvrde da provedena sanacija i mjere osiguranja iz stavka 2. ovoga članka nisu dovoljne, naredit će investitoru da u određenom roku, ne dužem od šest mjeseci, otkloni utvrđene nedostatke na istražnom prostoru ili eksploatacijskom polju, a po potrebi da provede i druge mjere osiguranja i o tome obavijesti Ministarstvo, Agenciju i središnje tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo ako se naftno-rudarski radovi izvode na pomorskom dobru.

(4) Ako investitor ne postupi po naređenju iz stavka 3. ovoga članka, inspekcije će o tome izvijestiti Ministarstvo i Agenciju te će Agencija provesti potrebne mjere osiguranja i sanaciju na trošak investitora.

(5) Investitor je dužan podmiriti sve naknade sukladno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona na istražnom prostoru ili eksploatacijskom polju prije napuštanja istražnog prostora ili eksploatacijskog polja.

(6) Nakon primitka potvrde iz stavka 2. i dokaza o ispunjenju obveza iz stavka 5. ovoga članka Ministarstvo će donijeti rješenje o brisanju eksploatacijskog polja iz registra eksploatacijskih polja, osim ako povjerenstvo za utvrđivanje rezervi utvrdi da rezerve nisu iskorištene i da postoji mogućnost daljnjeg izvođenja naftno-rudarskih radova.

(7) Ako investitor zatraži smanjenje eksploatacijskog polja, dužan je za prostor koji se izuzima iz prije utvrđenog eksploatacijskog polja provesti sve radnje određene stavkom 1. ovoga članka.

(8) Ako u slučaju iz stavka 7. ovoga članka inspekcije utvrde da su provedene mjere osiguranja, mjere zaštite prirode i okoliša i sanacija dijela eksploatacijskog polja dovoljne, izdat će investitoru o tome potvrdu i izvijestiti Ministarstvo i Agenciju.

(9) Nakon primitka potvrde iz stavka 8. ovoga članka Ministarstvo će u skladu s odredbama ovoga Zakona donijeti novo rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja, odgovarajuće primjenjujući odredbe članka 45. ovoga Zakona.

(10) Ako investitor zatraži brisanje naftno-rudarskih objekata smještenih unutar eksploatacijskog polja ili istražnog prostora, dužan je za prostore na kojima su smješteni naftno-rudarski objekti unutar eksploatacijskog polja ili istražnog prostora provesti sve radnje određene stavkom 1. ovoga članka.

(11) Ako u slučaju iz stavka 10. ovoga članka inspekcije utvrde da su provedene mjere osiguranja, mjere zaštite prirode i okoliša i sanacija prostora na kojima su smješteni naftno-rudarski objekti i postrojenja dovoljni, izdat će investitoru o tome potvrdu i izvijestiti Ministarstvo i Agenciju.

(12) Nakon primitka potvrde iz stavka 11. ovoga članka Ministarstvo će donijeti rješenje o brisanju naftno-rudarskih objekata iz registra eksploatacijskih polja ili istražnih prostora.

(13) Nije moguće donijeti rješenje iz stavka 6. ovoga članka prije izvršnosti rješenja iz stavka 12. ovoga članka ako se na istražnom prostoru ili eksploatacijskom polju nalaze naftno-rudarski objekti i postrojenja.

(14) U svakom slučaju prestanka ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina ili dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida ili gubitka postojećeg prava na eksploataciju ili gubitka pravnog temelja koji je ovlašćivao na istraživanje ili eksploataciju, bez obzira na način ili uzrok, investitor odnosno naftno-rudarski gospodarski subjekt dužan je samostalno i o svom trošku sanirati područje izvođenja naftno-rudarskih radova.

(15) U slučaju iz stavka 14. ovoga članka Ministarstvo će izdati rješenje o obvezi provedbe sanacije kojim će se ovlastiti investitor odnosno naftno-rudarski gospodarski subjekt da privremeno koristi prostor izvođenja naftno-rudarskih radova na kojem je dužan izvršiti sanaciju.

(16) Rješenje će izdati Ministarstvo na temelju dostupnih podataka o naftno-rudarskim objektima i postrojenjima koje više ne koristi investitor odnosno naftno-rudarski gospodarski subjekt.

(17) Rješenje iz stavka 15. ovoga članka sadržava:

– naziv investitora odnosno naftno-rudarskog gospodarskog subjekta kojem se izdaje rješenje

– naziv i opis naftno-rudarskog objekta ili postrojenja koje se mora sanirati

– koordinate prostora koje se daje na privremeno korištenje

– obvezu i rok u kojem investitor odnosno naftno-rudarski gospodarski subjekt mora urediti imovinskopravne odnose s vlasnikom zemljišne čestice na kojoj se naftno-rudarski objekt ili postrojenje nalaze

– vrsta projekta i rok u kojem se mora izraditi projekt po kojem će se izvršiti sanacija naftno-rudarskog objekta ili postrojenja

– rok do kojeg Ministarstvu mora dostaviti imenovanje odgovornog voditelja naftno-rudarskih radova

– rok do kojeg vrijedi rješenje o privremenom korištenju prostora na kojem se mora izvesti sanacija

– rok do kojeg se mora dostaviti dokaz o provedenoj sanaciji sukladno odredbama stavka 2. odnosno stavka 11. ovog članka

– rok u kojem će Ministarstvo izbrisati naftno-rudarski objekt ili postrojenje iz registra naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

Garancija za izvršenje sanacije

Članak 186.

(1) U razdoblju istraživanja investitor je dužan Ministarstvu dostaviti garanciju za sanaciju istražnog prostora u visini i obliku određenom u ugovoru o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika odnosno dozvoli za istraživanje geotermalnih voda i dozvoli za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina i dozvoli za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida.

(2) U razdoblju eksploatacije geotermalnih voda, skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida investitor je dužan Ministarstvu dostaviti garanciju za sanaciju eksploatacijskog polja u visini i obliku određenom u odluci o izdavanju dozvole za pridobivanje geotermalnih voda ili dozvole za skladištenje prirodnog plina ili dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

(3) U razdoblju eksploatacije na temelju ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika investitor je dužan Agenciji dostaviti na odobrenje, u skladu s ovim Zakonom, odgovarajući detaljni plan sanacije s odgovarajućim budžetom koji je izrađen u skladu s provjerenim projektom razrade i eksploatacije, a koji uključuje detaljan tehnički i inženjerski opis sanacije, uklanjanja i zbrinjavanja objekata i instalacija te mjera čišćenja i sanacije lokacije, uključujući procjenu troškova sanacije, a u svrhu uspostavljanja fonda za sanaciju.

(4) U svrhu osiguranja provedbe plana sanacije iz stavka 3. ovoga članka, nakon provjere projekta razrade i eksploatacije ili dopunskog projekta razrade i eksploatacije, investitor je dužan uspostaviti fond za sanaciju te od Agencije ishoditi odobrenje formule za utvrđivanje iznosa koji treba biti uplaćen u fond za sanaciju na založni namjenski bankovni račun.

(5) Investitor započinje s uplatama u fond za sanaciju u skladu s procijenjenim planom sanacije sadržanim u provjerenom projektu razrade i eksploatacije, ni u kojem slučaju prije prve godišnjice početka komercijalne eksploatacije.

(6) U slučaju da su stvarni troškovi sanacije veći od ukupnog iznosa uplata, preostalu razliku troškova napuštanja snosi investitor.

(7) U slučaju trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida investitor je dužan dostaviti financijska jamstva za sanaciju sukladno članku 95. ovog Zakona.

DIO TREĆI
NADZOR

Nadležna tijela za provedbu upravnog i inspekcijskog nadzora

Članak 187.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona te zakonitosti rada i postupanja nadležnih upravnih tijela i osoba koje imaju javne ovlasti nad povjerenim im poslovima državne uprave koji se odnose na naftno-rudarstvo provodi Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona provodi naftno-rudarska inspekcija Ministarstva, inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije te druge inspekcije sukladno ovom Zakonu i drugim propisima kojima se uređuje rad inspekcija.

Posebne mjere u provedbi inspekcijskog nadzora

Članak 188.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora naftno-rudarski inspektor će naftno-rudarskom gospodarskom subjektu rješenjem:

1. zabraniti izvođenje naftno-rudarskih radova ako su nepravilnosti i nedostaci takve prirode da zbog njih može nastupiti neposredna opasnost za život i zdravlje radnika i drugih građana ili znatna imovinska šteta

2. zabraniti izvođenje naftno-rudarskih radova na istraživanju ako se istraživanje obavlja bez dozvole ili protivno dozvoli za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ugovoru o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili dozvoli za istraživanje geotermalnih voda ili dozvoli za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina ili dozvoli za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida

3. zabraniti izvođenje naftno-rudarskih radova na istraživanju bušenjem istražnih/ocjenskih bušotina bez projekta ili protivno projektu izrade bušotine

4. zabraniti izvođenje naftno-rudarskih radova eksploatacije bez ugovora ili protivno ugovoru o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i dozvoli za pridobivanje ugljikovodika ili ugovoru o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovoru o skladištenju prirodnog plina ili dozvoli za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i/ili provjerenoj naftno-rudarskoj dokumentaciji navedenoj dozvolom/ugovorom

5. zabraniti izvođenje naftno-rudarskih radova na eksploatacijskom polju po pojednostavnjenom projektu ili projektu izrade bušotine ako se utvrdi da se naftno-rudarski radovi izvode bez potvrde iz članka 135. stavka 4. i članka 136. stavka 4. ovoga Zakona

6. zabraniti izvođenje naftno-rudarskih radova ako na poslovima odgovornog voditelja izvođenja naftno-rudarskih radova ne zapošljava odgovornu stručnu osobu koja ispunjava propisane uvjete ovim Zakonom

7. narediti obustavu građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja ako se grade bez građevinske dozvole ili ako se radovi ne izvode u skladu s građevinskom dozvolom

8. narediti zabranu korištenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja ako se koriste bez uporabne dozvole ili ako se ne koriste u skladu s uporabnom dozvolom

9. narediti uklanjanje naftno-rudarskih objekata i postrojenja ili njihovih dijelova iz ovoga Zakona ako se grade ili su izgrađeni bez građevinske dozvole ili ako se radovi ne izvode u skladu s građevinskom dozvolom bez potrebne naftno-rudarske dokumentacije određene ovim Zakonom

10. zabraniti obavljanje poslova odgovornog voditelja izvođenja naftno-rudarskih radova, nadzora, samostalno obavljanje naftno-rudarskih mjerenja, rukovanje naftno-rudarskim objektima i postrojenjem te obavljanje drugih poslova pri izvođenju naftno-rudarskih radova osobama koje ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom

11. zabraniti korištenje naftno-rudarskih objekata ili postrojenja bez ishođenog uvjerenja o ispravnosti odnosno drugih odgovarajućih uvjerenja koja proizlaze iz zakonskih propisa kojima se uređuje zaštita i sigurnost na radu.

(2) U provedbi inspekcijskog nadzora naftno-rudarski inspektor će fizičkoj i pravnoj osobi rješenjem:

– zabraniti izvođenje naftno-rudarskih radova istraživanja ako se radovi izvode bez dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili dozvole za istraživanje geotermalnih voda ili dozvole za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina ili dozvole za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanje ugljikova dioksida

– zabraniti izvođenje naftno-rudarskih radova eksploatacije ako se utvrdi da se radovi izvode bez ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i dozvole za pridobivanje ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o skladištenju prirodnog plina ili dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

Otklanjanje utvrđenih nedostataka

Članak 189.

Ako naftno-rudarski inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora utvrdi povredu odredbi ovoga Zakona ili propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, osim mjera zabrane iz članka 188. ovoga Zakona, rješenjem će naftno-rudarskom gospodarskom subjektu narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti u određenom roku.

Članak 190.

(1) Protiv inspekcijskog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravni spor protiv inspekcijskog rješenja rješava se u hitnom postupku.

Prekršajne i kaznene prijave

Članak 191.

Ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili propis donesen na temelju ovoga Zakona, nadležni inspektor će obavijestiti Ministarstvo koje će:

– nadležnom tijelu podnijeti optužni prijedlog prema općem zakonu kojim se propisuju prekršaji i prekršajnopravne sankcije

– izdati prekršajni nalog

– podnijeti kaznenu prijavu nadležnom tijelu zbog kaznenog dijela

– poduzeti i druge mjere i izvršiti druge radnje koje je ovlašteno poduzeti i izvršiti na temelju ovoga Zakona i posebnih propisa kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

DIO ČETVRTI
PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 192.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 25.000,00 do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba:

1. ako ne postupi po traženju Agencije za dostavom podataka ili informacija sukladno odredbama članka 8. stavka 3. ovoga Zakona

2. ako prijenos prava i obveza iz dozvole za istraživanje odnosno dozvole za eksploataciju odnosno ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika odnosno ugovora o eksploataciji geotermalnih voda odnosno ugovora o skladištenju prirodnog plina ne provede u skladu s člankom 34. stavcima 2. i 7. ovoga Zakona

3. ako obavlja istraživanje bez dozvole odnosno protivno dozvoli za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika iz članka 23. ovoga Zakona i ugovoru o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz članka 29. i 30. ovoga Zakona ili dozvoli za istraživanje geotermalnih voda iz članka 63. ovoga Zakona ili dozvoli za istraživanje u svrhu skladištenja prirodnog plina iz članka 75. ovoga Zakona ili dozvoli za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida iz članka 78. ovoga Zakona ili naftno-rudarskoj dokumentaciji iz članka 135. ovoga Zakona ili protivno mišljenju Agencije na godišnji radni program i budžetu iz članka 118. stavka 3. ovoga Zakona

4. ako obavlja eksploataciju bez ugovora odnosno protivno ugovoru o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz članka 29. i 30. ovoga Zakona i dozvoli za pridobivanje ugljikovodika iz članka 28. ovoga Zakona ili dozvoli za pridobivanje geotermalnih voda iz članka 70. ovoga Zakona i ugovoru o eksploataciji geotermalnih voda iz članka 71. ovoga Zakona ili dozvoli za skladištenje prirodnog plina i ugovora o skladištenju prirodnog plina iz članka 76. ovoga Zakona ili dozvoli za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida iz članka 84. ovoga Zakona ili provjerenoj naftno-rudarskoj dokumentaciji iz članka 137. ovoga Zakona

5. ako ne prijavi početak i završetak izvođenja naftno-rudarskih radova na temelju izdane dozvole za istraživanje iz članaka 23., 63., 75. i 84. ovoga Zakona, izdane dozvole za eksploataciju iz članaka 28., 70., 76. i 84. ovoga Zakona ili sklopljenog ugovora iz članaka 29., 30., 71. i 76. ovoga Zakona

6. ako započne s izvođenjem naftno-rudarskih radova prije dostave garancije za sanaciju odnosno ne započne s uplatama u fond za sanaciju u skladu s procijenjenim planom sanacije sadržanim u provjerenom projektu razrade i eksploatacije iz članka 186. stavaka 1., 2., 3., 4., 5. i 7. ovoga Zakona

7. ako su probnom eksploatacijom pridobivene veće količine od onih koje su određene projektom izrade bušotine sukladno članku 127. stavku 1. ovoga Zakona te ako su pridobivene količine veće od onih koje su određene provjerenom naftno-rudarskom dokumentacijom sukladno članku 179. stavku 2. ovoga Zakona

8. ako investitor protivno članku 127. stavku 4. ovoga Zakona prodaje količine pridobivene tijekom probne eksploatacije, a da nije platio naknadu za pridobivene količine ugljikovodika

9. ako gradi naftno-rudarske objekte i postrojenja bez izdane građevinske dozvole ili protivno izdanoj građevinskoj dozvoli iz članka 155. stavka 1. ovog Zakona

10. ako se naftno-rudarski objekti i postrojenja koriste bez uporabne dozvole iz članka 168. stavka 1. ovoga Zakona

11. ako nakon završetka ili trajnog obustavljanja izvođenja naftno-rudarskih radova ne provede sve potrebne mjere osiguranja i ne provede sanaciju istražnog prostora ili eksploatacijskog polja sukladno članku 185. stavcima 1., 4. i 14. ovoga Zakona

12. ako ne poduzme, bez odgađanja, korektivne mjere potrebne za sprečavanje istjecanja ugljikova dioksida i uklanjanje drugih nepravilnosti koje predstavljaju rizik od istjecanja ugljikova dioksida iz podzemnog skladišta iz članka 92. stavka 1. ovoga Zakona

13. ako ne provodi nadzor postrojenja za utiskivanje ugljikova dioksida, bušotina za utiskivanje ugljikova dioksida, skladišnog kompleksa (uključujući po potrebi i oblake ugljikova dioksida) i neposrednog okoliša utisnih bušotina u skladu s člankom 89. stavkom 1. ovoga Zakona

14. ako ne preda podatke iz članka 123. stavka 1. ovoga Zakona na način i u roku iz članka 122. stavaka 4., 5. i 6. ovoga Zakona

15. ako ne dostavi Agenciji podatke iz članka 122. stavka 1. u skladu s odredbama članka 198. ovog Zakona

16. ako ne započne s postupkom ozakonjenja nezakonito izgrađenih naftno-rudarskih objekata i postrojenja na način propisan u članku 182. stavcima 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona i u roku popisanom u članku 199. stavku 1. ovoga Zakona

17. ako ne postupi sukladno rješenju iz članka 185. stavka 17. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnika novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna.

Članak 193.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 250.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 15.000,00 do 25.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba:

1. ako redovito ili po zahtjevu ne obavještava Ministarstvo ili Agenciju o izvršenju obveza definiranih dozvolom za istraživanje iz članaka 23., 63., 75., 83. i 84. ovoga Zakona, dozvolom za eksploataciju iz članaka 28., 70., 76. i 84. ovoga Zakona ili ugovorom iz članaka 29., 30., 71. i 76. ovoga Zakona

2. ako u propisanom roku ne dostavi Ministarstvu elaborat o rezervama iz članka 41. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

3. ako u propisanom roku Ministarstvu i Agenciji ne dostavi podatke određene člankom 90. ovoga Zakona

4. ako nakon potpune i trajne obustave izvođenja naftno-rudarskih radova iz članka 119. stavka 1. ovoga Zakona sve planove i skice, mjeračke knjige i ostalu dokumentaciju o stanju radova u trenutku potpune i trajne obustave radova ne preda na čuvanje Ministarstvu

5. ako izvodi naftno-rudarske radove u istražnom prostoru ili na eksploatacijskom polju po projektu izrade bušotine iz članka 135. stavka 1. bez potvrde iz članka 135. stavka 4. ovoga Zakona ili provjere iz članka 137. ovoga Zakona

6. ako izvodi naftno-rudarske radove u istražnom prostoru ili na eksploatacijskom polju po pojednostavnjenom projektu iz članka 136. stavka 1. ovoga Zakona bez potvrde iz članka 136. stavka 5. ovoga Zakona

7. ako ne dostavi Agenciji na mišljenje postupke mjerenja ugljikovodika sukladno odredbama članka 53. stavka 3. ovoga Zakona

8. ako ne obavijesti bez odgađanja Ministarstvo i Agenciju o istjecanju ugljikova dioksida i o drugim većim nepravilnostima koje predstavljaju rizik od istjecanja ugljikova dioksida sukladno članku 92. stavku 1. ovoga Zakona

9. ako ne dostavi Agenciji na mišljenje godišnje radne programe i budžete sukladno rokovima iz članka 118. stavka 1. ovoga Zakona

10. ako ne dostavi Agenciji radni program ocjene s odgovarajućim procijenjenim budžetom sukladno članku 37. stavku 1. ovoga Zakona

11. ako ne postupi sukladno članku 196. stavku 7. ovog Zakona i Ministarstvu u propisanom roku ne dostavi podatke o svim naftno-rudarskim objektima i postrojenjima smještenim unutar odobrenog istražnog prostora ili eksploatacijskog polja i koji su u tehnološkoj svezi s njim.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 250.000,00 kuna.

Članak 194.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba:

1. ako ne obavijesti Ministarstvo o odstupanjima iz elaborata o rezervama sukladno odredbama članka 41. stavka 4. ovoga Zakona

2. ako Ministarstvu i Agenciji ne dostavi podatke o rezervama sukladno članku 42. ovoga Zakona

3. ako Agenciji ne dostavi dokaz o obračunanim i uplaćenim iznosima naknade iz članka 51. stavka 3. ovoga Zakona

4. ako investitor ne dostavi dokaze o prodaji sirove nafte iz članka 52. stavka 7. ovoga Zakona

5. ako ne dostavi Ministarstvu i Agenciji izvješća iz članka 90. ovoga Zakona

6. ako Ministarstvu ne dostavi izvješća propisana člankom 94. stavkom 2. ovoga Zakona

7. ako Vladi ne dostavi prethodnu pisanu obavijest o namjeri imenovanja novog operatora sukladno članku 116. stavku 4. ovoga Zakona

8. ako ne imenuje odgovornog voditelja izvođenja naftno-rudarskih radova u istražnom prostoru, u skladu s odredbama članka 128. stavka 1. ovoga Zakona

9. ako ne imenuje odgovornog voditelja izvođenja naftno-rudarskih radova na eksploatacijskom polju, u skladu s odredbama članka 129. stavka 1. ovoga Zakona

10. ako Ministarstvu i Agenciji ne dostavi plan eksploatacije propisan odredbama članka 129. stavka 5. ovoga Zakona

11. ako ne izvijesti, u roku od 24 sata nakon obustave naftno-rudarskih radova, da se izvođenje naftno-rudarskih radova mora privremeno prekinuti zbog nepredviđenih okolnosti ili ako o privremenom prekidu radova ne izvijesti u roku od 15 dana prije privremene obustave izvođenja naftno-rudarskih radova koja je unaprijed planirana, Ministarstvo, naftno-rudarsku inspekciju Ministarstva, Agenciju te središnje tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo ako se naftno-rudarski radovi izvode na plovnom putu sukladno članku 117. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

12. ako ne izvijesti najmanje 15 dana prije potpune i trajne obustave izvođenja naftno-rudarskih radova u istražnom prostoru ili na eksploatacijskom polju Ministarstvo, naftno-rudarsku inspekciju Ministarstva, Agenciju te središnje tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo ako se naftno-rudarski radovi izvode na plovnom putu sukladno članku 119. stavku 1. ovoga Zakona

13. ako u propisanom roku ne prijavi Ministarstvu i svim subjektima kojima je to u građevinskoj dozvoli određeno početak građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja ili nastavak izvođenja radova nakon prekida u skladu s odredbama članka 165. stavka 1. ovoga Zakona

14. ako ne prijavi početak i završetak radova na održavanju naftno-rudarskih objekata i postrojenja Ministarstvu u skladu s člankom 156. stavcima 4. i 5. ovoga Zakona

15. ako ne imenuje odgovornog voditelja radova na održavanju naftno-rudarskih objekata i postrojenja sukladno odredbama članka 156. stavka 6. ovog Zakona

16. ako ne dostavi Ministarstvu izvještaj o obavljenim radovima na održavanju naftno-rudarskih objekata i postrojenja u skladu s člankom 156. stavkom 7. ovoga Zakona

17. ako ne izvijesti Ministarstvo o dostavi uporabne dozvole uredu za katastar odnosno o dostavi rješenja o brisanju naftno-rudarskih objekata iz registra eksploatacijskih polja uredu za katastar sukladno odredbama članka 175. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona

18. ako u propisanom roku ne prijavi početak uporabe naftno-rudarskih objekata i postrojenja odnosno ako ga propusti prijaviti sukladno odredbama članka 177. ovoga Zakona

19. ako ne prijavi Ministarstvu i naftno-rudarskoj inspekciji početak i završetak probne eksploatacije sukladno članku 179. stavku 5. ovoga Zakona

20. ako ne dostavi Ministarstvu uz pisanu prijavu završetka probne eksploatacije završeno izvješće o obavljenoj probnoj eksploataciji sukladno članku 179. stavku 6. ovoga Zakona

21. ako poslove odgovornog voditelja izvođenja naftno-rudarskih radova, nadzora, samostalnog obavljanja naftno-rudarskih mjerenja, rukovanja naftno-rudarskim objektima i postrojenjem te obavljanje drugih poslova pri izvođenju naftno-rudarskih radova povjeri osobama koje ne ispunjavaju uvjete propisane člankom 130. stavkom 1. ovog Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 125.000,00 kuna.

DIO PETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stečena prava i obveze

Članak 195.

(1) Stupanje na snagu ovoga Zakona ne utječe na stečena prava i obveze iz izdanih dozvola za istraživanje, izdanih odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, izdanih rješenja o odobrenju za istraživanje, izdanih rješenja o utvrđivanju eksploatacijskih polja, izdanih odluka o davanju koncesija za eksploataciju odnosno ugovora o koncesiji koja su stečena sukladno odredbama propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Na područjima na kojima je zabranjena eksploatacija (npr. izmjena prostornih planova, zaštićeni obalni pojas, proširenje granica zakonom zaštićenog područja i dr.), a za područja na kojima je naftno-rudarski gospodarski subjekt već stekao postojeće pravo na eksploataciju prije određivanja zabrane, taj naftno-rudarski gospodarski subjekt ima pravo nastaviti s eksploatacijom ako Ministarstvo ne ukine odluku o dodjeli koncesije.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo je dužno nadoknaditi naftno-rudarskom gospodarskom subjektu štetu nastalu zbog gubitka prava.

(4) Kada istekne rok na koji je utvrđeno eksploatacijsko polje iz rješenja o utvrđivanju eksploatacijskog polja donesenog po prijašnjem propisu, takvo eksploatacijsko polje po sili zakona prelazi na Republiku Hrvatsku.

(5) Ministarstvo će obavijestiti investitora odnosno naftno-rudarski gospodarski subjekt o prestanku prava iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Ministarstvo će po službenoj dužnosti izvršiti brisanje investitora na čije ime je dodijeljeno rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja iz registra eksploatacijskih polja ako je taj investitor odnosno naftno-rudarski gospodarski subjekt brisan iz sudskog registra i upisati Republiku Hrvatsku.

(7) Investitor je dužan u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti Ministarstvu podatke o svim naftno-rudarskim objektima i postrojenjima smještenim unutar odobrenog istražnog prostora ili eksploatacijskog polja i koji su u tehnološkoj vezi s njima radi provjere u registru istražnih prostora ili eksploatacijskih polja koji vodi Ministarstvo.

(8) Rokovi određeni ovim člankom ne mogu se produžavati odnosno neizvršavanjem obveza u rokovima određenim ovim člankom pravne osobe gube stečena prava iz ovoga članka, a sva stečena prava po sili ovoga Zakona prelaze na Republiku Hrvatsku.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka Ministarstvo će donijeti rješenje i odrediti rok ne duži od tri mjeseca u kojem su pravne osobe kojima su oduzeta stečena prava dužne podmiriti obveze s osnova naknade za koncesiju, kao i obvezu sanacije i rok u kojem ju je potrebno izvršiti ako sanacija nije provedena.

Dovršetak započetih postupaka

Članak 196.

(1) Svi postupci koji su započeli prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona, kao i odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16. i 104/16.).

(2) Dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika koje je Vlada donijela sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 94/13. i 14/14.), a sukladno kojima nisu sklopljeni ugovori o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika odnosno investitori nisu pristupili sklapanju ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika po izdavanju dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, ukidaju se kako slijedi:

– ukida se dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika »Srednji Jadran 09«, dodijeljena na temelju Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika »Srednji Jadran 09«, klasa: 022-03/14-04/525, urbroj: 50301-05/18-15-1, od 2. siječnja 2015.

– ukida se dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika »Južni Jadran 25«, dodijeljena na temelju Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika »Južni Jadran 25«, klasa: 022-03/14-04/531, urbroj: 50301-05/18-15-1, od 2. siječnja 2015.

– ukida se dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika »Južni Jadran 26«, dodijeljena na temelju Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika »Južni Jadran 26«, klasa: 022-03/14-04/523, urbroj: 50301-05/18-15-1, od 2. siječnja 2015.

– ukida se dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika »DR-03«, dodijeljena na temelju Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika »DR-03«, klasa: 022-03/15-04/221, urbroj: 50301-05/18-15-5, od 3. lipnja 2015.

(3) Na izvršavanje prava i obveza, a koje su investitori dužni provoditi sukladno izdanim dozvolama za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i sklopljenim ugovorima o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika odnosno odlukama o davanju koncesije za eksploataciju ugljikovodika i sklopljenim ugovorima o koncesiji za eksploataciju ugljikovodika prije stupanja na snagu ovoga Zakona primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.

(4) Na izvršavanje prava i obveza, a koje su investitori dužni provoditi sukladno izdanim odlukama o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, izdanim rješenjima o odobrenju za istraživanje ili odlukama o davanju koncesije za eksploataciju geotermalnih voda i sklopljenim ugovorima o koncesiji za eksploataciju geotermalnih voda prije stupanja na snagu ovoga Zakona primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.

(5) Na izvršavanje prava i obveza, a koje su investitori dužni provoditi sukladno izdanim odlukama o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, izdanim rješenjima o odobrenju za istraživanje ili odlukama o davanju koncesije za skladištenje prirodnog plina i sklopljenim ugovorima o koncesiji za skladištenje prirodnog plina prije stupanja na snagu ovoga Zakona primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.

Dostava podataka

Članak 197.

Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona investitori i drugi naftno-rudarski gospodarski subjekti dužni su sukladno odredbama ovoga članka, u roku od najviše šest mjeseci, dostaviti sve podatke i rezultate iz članka 122. stavka 1. ovoga članka, a koji prije nisu dostavljeni Agenciji. U slučaju povrede ove obveze ovlaštenicima istražnih prostora ili eksploatacijskih polja bit će ukinuta rješenja o odobrenju za istraživanje ili raskinut ugovor o koncesiji, ugovor o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili na drugi prikladan način oduzeto postojeće pravo na eksploataciju te će biti brisani iz registra istražnih prostora ili registra eksploatacijskih polja.

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole za nezakonito izgrađene naftno-rudarske objekte i postrojenja

Članak 198.

(1) Zahtjev investitora za izdavanje uporabne dozvole za nezakonito izgrađene naftno-rudarske objekte i postrojenja podnosi se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona te se nakon isteka toga roka ne može više podnijeti.

(2) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za nezakonito izgrađene naftno-rudarske objekte i postrojenja podnesen nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka odbacuje se rješenjem.

Donošenje podzakonskih propisa

Članak 199.

(1) Vlada će donijeti uredbu iz članka 51. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za energetiku donijet će pravilnike iz članka 43., članka 103., članka 130. stavka 7., članka 139. i članka 178. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Podzakonski propisi koji ostaju na snazi

Članak 200.

Do stupanja na snagu podzakonskih propisa iz članka 199. ovoga Zakona, na temelju ovlasti iz ovoga Zakona, ostaju na snazi sljedeći podzakonski propisi:

– Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i registrima (»Narodne novine«, br. 142/13.)

– Pravilnik o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina te o izradi bilance tih rezervi (»Narodne novine«, br. 48/92. i 60/92.)

– Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 142/13.)

– Pravilnik o postupku ocjene dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 150/13.)

– Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata (»Narodne novine«, br. 150/13.)

– Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu (»Narodne novine«, br. 9/00.)

– Pravilnik o obveznom sadržaju, elementima i načinu opremanja rudarskih projekata (»Narodne novine«, br. 61/14.)

– Pravilnik o trajnom zbrinjavanju plinova u geološkim strukturama (»Narodne novine«, br. 106/13.)

– Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 52/10.)

– Pravilnik o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija (»Narodne novine«, br. 142/13.)

– Pravilnik o tehničkom pregledu rudarskih objekata i postrojenja (»Narodne novine«, br. 142/13.)

– Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskih dnevnika (»Narodne novine«, br. 142/13.)

– Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja (»Narodne novine«, br. 79/14.)

– Pravilnik o uvjetima za izradu projekata i građenje rudarskih objekata i postrojenja (»Narodne novine«, br. 79/14.)

– Pravilnik o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (»Službeni list SFRJ«, br. 26/85.)

– Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (»Narodne novine«, br. 79/14.)

– Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 31/14.)

– Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 37/14. i 72/14.).

Članak 201.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 94/13. i 14/14.).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 3., članak 5. stavak 1. točka 1., članak 10. stavak 1. podstavak 2., članak 11. stavci 2. i 3., članak 11. stavak 5. u dijelu koji se odnosi na odstranjivanje nečistoća i vode iz ugljikovodika, članak 17. stavak 1. točka 1. podstavak 4. u dijelu koji se odnosi na geološke strukture pogodne za skladištenje i trajno zbrinjavanje plinova te geološkim strukturama pogodnim za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinove, članak 17. stavak 1. točka 2. podstavak 4. u dijelu koji se odnosi na geološke strukture pogodne za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, članak 19. stavak 3. u dijelu koji se odnosi na geološke strukture pogodne za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, članak 22. stavak 2. podstavak 1. u dijelu koji se odnosi na geološke strukture pogodne za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, članak 23. stavak 2., članak 24. stavak 1. točka 6., članak 26. stavak 4., članak 34. stavak 2. točka 4. u dijelu koji se odnosi na geološke strukture pogodne za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, članak 34. stavak 2. točka 5. u dijelu koji se odnosi na geološke strukture pogodne za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, članak 53., članak 54. stavci 2. i 3. u dijelu koji se odnosi na geološke strukture pogodne za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, članak 55. stavci 1. i 3. u dijelu koji se odnosi na geološke strukture pogodne za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, članak 56. stavak 1. u dijelu koji se odnosi na geološke strukture pogodne za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, članak 56. stavak 2., članak 57. stavak 3., članak 58. stavak 3., članak 61. stavak 2. točka 6. u dijelu koji se odnosi na geološke strukture pogodne za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, članak 61. stavak 5., članak 62. stavak 1. točka 6. u dijelu koji se odnosi na geološke strukture pogodne za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, članak 62. stavak 3., članak 73. stavak 1. u dijelu koji se odnosi na geološke strukture pogodne za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, članak 74. stavak 3. točka 3. u dijelu koji se odnosi na geološke strukture pogodne za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, članak 74. stavak 3. točka 8. u dijelu koji se odnosi na geološke strukture pogodne za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, članak 75. stavak 1. točka 6. u dijelu koji se odnosi na geološke strukture pogodne za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, članak 75. stavak 1. točka 7. u dijelu koji se odnosi na geološke strukture pogodne za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, članak 77. stavak 8., članak 145. stavak 4., članak 155. stavak 1. u dijelu koji se odnosi na nekontroliranu erupciju ugljikovodika i mineralne i geotermalne vode, članak 164. stavak 1. točka 3. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 56/13. i 14/14.) u dijelu koji se odnosi na ugljikovodike.

Stupanje Zakona na snagu

Članak 202.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/184

Zagreb, 25. svibnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

PRILOG I.

PREDLOŽAK UGOVORA O ISTRAŽIVANJU I PODJELI EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA

Ovaj su UGOVOR sklopili:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupana po _______, ministru nadležnom za energetiku (dalje u tekstu: Vlada),

i

__________________________, društvo osnovano u skladu sa zakonima____________, zastupano po_______________, a uključuje njihove sljednike i primatelje prijenosa dozvoljene na temelju ovog Ugovora (dalje u tekstu: investitor),

dana ___________ u Zagrebu.

Vlada i investitor dalje u tekstu pojedinačno su »strana« ili zajedno »strane«, a upućivanja na »Ministarstvo« upućivanja su na Ministarstvo koje djeluje u ime Vlade i na Ministarstvo koje djeluje u svojstvu ministarstva nadležnog za energetiku sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/2018.) (dalje u tekstu: Zakon), ovisno o kontekstu.

UTVRĐUJU:

BUDUĆI DA je, sukladno Zakonu i svim njegovim budućim izmjenama, dopunama ili zamjenama, Republika Hrvatska u potpunosti isključivi vlasnik i smatra se da je uvijek u potpunosti isključivi vlasnik svih rezervi ugljikovodika, bez obzira na to gdje se u Republici Hrvatskoj one nalaze, uključujući na kopnu, u teritorijalnim vodama, epikontinentalnom pojasu ili ekskluzivnom gospodarskom području; i

BUDUĆI DA je Zakonom propisano istraživanje i eksploatacija ugljikovodika i da je Vlada na temelju Zakona ovlaštena za provođenje postupka nadmetanja, dodjeljivanje dozvola za pridobivanje ugljikovodika te za sklapanje Ugovora s investitorima za istražni prostor; i

BUDUĆI DA Republika Hrvatska želi poticati razvoj resursa ugljikovodika na istražnom prostoru i da se investitor želi pridružiti i pomoći Republici Hrvatskoj u procjeni potencijala ugljikovodika te bez odgode i učinkovito razvijati resurse ugljikovodika koji bi mogli biti otkriveni na istražnom prostoru; i

BUDUĆI DA je investitor dokazao financijsku sposobnost, tehničku stručnost i profesionalne vještine potrebne za izvođenje naftno-rudarskih radova opisanih u nastavku teksta; i

BUDUĆI DA je investitor upoznat i prihvaća sadržaj Strateške procjene utjecaja na okoliša Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, kao i uvjete i ograničenja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika koji su propisani u Okvirnom planu i programu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika; i

BUDUĆI DA je investitor dostavio ponudu i da mu je dodijeljena dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika za istražni prostor opisan u članku 3. i prikazan na karti u Prilogu B ovog Ugovora te je ovaj Ugovor odobrila Vlada odlukom o davanju suglasnosti na ugovore o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika, dana_____________.

STOGA, uzimajući u obzir pretpostavke i uzajamna jamstva i uvjete koji su ovdje sadržani, Strane su se sporazumjele kako slijedi:

1. DEFINICIJE

1.1 U ovom Ugovoru riječi u jednini uključuju riječi u množini i obrnuto te imaju značenje utvrđeno u ovom članku, osim kad kontekst nalaže drukčije.

1.2 Pojmovi koji nisu definirani u ovom Ugovoru, ali su definirani u Zakonu i propisima na snazi u bilo kojem trenutku u Republici Hrvatskoj, imaju značenje utvrđeno u prethodno navedenom Zakonu i propisima.

1.3 Svi zakoni ili propisi na koje se upućuje u ovom Ugovoru smatraju se zakonima ili propisima na snazi na datum stupanja na snagu Ugovora, uključujući sve njihove izmjene, dopune i zamjene.

1.4 Naslovi u ovom Ugovoru navedeni su samo za potrebe lakšeg snalaženja i ne upotrebljavaju se za tumačenje, definiranje, ograničavanje ili opisivanje predmeta Ugovora ili bilo koje njegove odredbe.

1.5 Osim ako je drukčije definirano ovim Ugovorom, tehnički pojmovi i standardi u ovom Ugovoru, ali samo u smislu obavljanja naftno-rudarskih radova, imaju značenje koje im je pripisao Američki naftni institut (engl. American Petroleum Institute).

1.6 Ovim se Ugovorom zamjenjuje bilo koji drugi ugovor ili sporazum strana o predmetu ovog Ugovora, usmeni ili pisani, koji je važio prije stupanja na snagu ovog Ugovora, a strane ovime potvrđuju i daju na znanje da se nisu oslonile ni na kakve izjave pri sklapanju ovog Ugovora te da je sva odgovornost za pogrešno tumačenje, bilo zbog nemara ili nehaja bilo svjesno ili nesvjesno (ali izričito isključujući odgovornost za prijevarno pogrešno tumačenje) isključena.

Način evidentiranja troškova znači pravila i postupke kojima je svrha uspostaviti način klasificiranja i utvrđivanja troškova ugljikovodika u svrhu povrata troškova, a koji su utvrđeni u Prilogu C ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio.

Povezano društvo znači pravnu osobu koja izravno ili posredno kontrolira jednu (ili je pod kontrolom jedne) od strana u Ugovoru ili neku drugu pravnu osobu koja izravno ili posredno kontrolira neku drugu pravnu osobu, koja izravno ili posredno kontrolira jednu (ili je pod kontrolom jedne) od strana u Ugovoru, a podrazumijeva se da će kontrola značiti da jedna pravna osoba posjeduje više od pedeset posto (50 %) a) dionica s pravom glasa, ako druga pravna osoba izdaje dionice, ili b) prava kontrole ili učešća, ako druga pravna osoba nema više od dvadeset posto (20 %) glasova.

Agencija znači Agenciju za ugljikovodike koja trenutačno djeluje kao tijelo s javnim ovlastima definirano Zakonom i/ili bilo kojim zakonom kojim se izmjenjuje, dopunjuje ili zamjenjuje Zakon, ili drugo tijelo ili osobu koja je njezin pravni sljednik ili je preuzela njezine poslove iz nadležnosti ovog Ugovora.

Ugovorno područje znači područje na kojem investitor ima pravo izvoditi naftno-rudarske radove, a čija se površina za vrijeme trajanja ovog Ugovora s vremenom smanjuje. Inicijalno je ugovorno područje jednako istražnom prostoru koji se za vrijeme trajanja ovog Ugovora smanjuje zbog obveze napuštanja te se u slučaju komercijalnog otkrića smanjuje na površinu utvrđenog eksploatacijskog polja (ili više njih) u skladu s uvjetima iz ovog Ugovora.

Ugovorna godina znači razdoblje od dvanaest (12) mjeseci koje počinje na datum stupanja na snagu ili na godišnjicu datuma stupanja na snagu i koje završava kalendarskog dana koji prethodi sljedećoj godišnjici datuma stupanja na snagu.

Ugovor znači ovaj dokument i pripadajuće priloge koji čine sastavni dio Ugovora i bilo koje njihove izmjene do kojih je došlo u skladu s uvjetima ovog dokumenta i pripadajućih priloga.

Važeće zakonodavstvo o zaštiti okoliša i prirode znači zakonodavstvo o zaštiti okoliša i prirode, bilo primarno bilo sekundarno, nacionalno zakonodavstvo, zakonodavstvo Europske unije ili međunarodno zakonodavstvo, koje je primjenjivo u dotičnom trenutku u Republici Hrvatskoj, a uključuje presude, odluke i rješenja nadležnih sudova.

Ocjena znači sve radove koje investitor provodi u okviru istraživanja, nakon otkrića za potrebe utvrđivanja jednog ili više ležišta ugljikovodika na koje se predmetno otkriće odnosi u smislu debljine i lateralnog dosega i u svrhu daljnjeg definiranja količina pridobivih ugljikovodika te svih s time povezanih radova.

Ocjensko područje znači geografsko područje unutar istražnog prostora koje pokriva površinu geološke strukture ili struktura odnosno koje pokriva prospekt ili prospekte gdje se namjerava provesti ocjena te razumna granica koja omeđuje takvo otkriće.

Ocjenski radovi znači bilo koje i sve radove koji se obavljaju u okviru istraživanja, unutar ocjenskog područja za potrebe utvrđivanja jednog ili više ležišta u smislu debljine i lateralnog dosega, a u svrhu utvrđivanja fizičkog dosega (arealne ekstenzije), rezervi i vjerojatnog kapaciteta eksploatacije ležišta ili više ležišta ugljikovodika.

Ocjenska bušotina znači bušotinu izrađenu u okviru istraživanja, unutar ocjenskog područja u svrhu utvrđivanja ležišta (ili više njih), u smislu debljine i lateralnog dosega te procjene količina pridobivih ugljikovodika te uvjete eksploatacije.

Prodaja između nepovezanih strana znači prodaju ugljikovodika za slobodne konvertibilne valute između prodavatelja i kupaca koji nisu ni u izravnom ni neizravnom odnosu niti imaju zajednički interes koji bi opravdano mogao utjecati na prodajnu cijenu, a isključuje, među ostalim, prodaju (izravnu ili neizravnu, preko posrednika ili drukčije) u koju su uključena povezana društva, prodaju među društvima koja su strane ovog Ugovora, prodaju između vlada i subjekata u državnom vlasništvu, vezanu trgovinu, ograničenu prodaju ili prodaju iz nužde, prodaju koja uključuje dogovore o razmjeni i općenito bilo koje poslove koji su djelomično ili u potpunosti motivirani razlozima drukčijim od uobičajene trgovačke prakse.

Pridobiveni plin znači prirodni plin eksploatiran iz eksploatacijskog polja, a koji se mjeri na mjernoj točki.

Pridobivena nafta znači sirovu naftu eksploatiranu iz eksploatacijskog polja, a koja se mjeri na mjernoj točki.

Pridobiveni ugljikovodici znači pridobivenu naftu, plin ili kondenzat eksploatirane iz eksploatacijskog polja, a koji se mjere na mjernoj točki.

Barel znači količinu ili jedinicu sirove nafte koja iznosi 158,9874 litre (četrdeset dva [42] američka galona) na temperaturi od 15 Celzijevih stupnjeva (šezdeset [60] Fahrenheitovih stupnjeva) pod tlakom od jedne atmosfere.

Budžet znači procjenu troškova za koje se očekuje da će nastati u provedbi odobrenog radnog programa i koji su sastavni dio svakog radnog programa.

Kalendarska godina znači razdoblje od dvanaest (12) mjeseci koje počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca prema gregorijanskom kalendaru.

Kapitalni troškovi znači troškove, osim operativnih troškova, koji su nastali za investitora pri izvođenju naftno-rudarskih radova, i unutar ugovornog područja i do točke (točaka) isporuke, i uključuju sve kapitalne troškove koji se odnose na istraživanje, ocjenske radove, razradu i aktivnosti eksploatacije kako je određeno načinom evidentiranja troškova priloženim kao Prilog C.

Komercijalno otkriće znači svako otkriće ili niz otkrića pridobivih rezervi ugljikovodika utvrđenih elaboratom o rezervama koja na temelju Zakona opravdavaju eksploataciju otkrivenih rezervi ugljikovodika.

Dozvola za pridobivanje ugljikovodika ima značenje definirano Zakonom ili bilo kojim zakonom kojim se Zakon izmjenjuje, dopunjuje ili zamjenjuje.

Troškovni plin znači dio pridobivenog plina, umanjen za količine potrebne za plaćanje naknade za pridobivene količine ugljikovodika u skladu s člankom 14., koji investitor može zadržati svake kalendarske godine za potrebe povrata svojih troškova ugljikovodika.

Troškovna nafta znači dio pridobivene nafte, umanjene za količine potrebne za plaćanje naknade za pridobivene količine ugljikovodika u skladu s člankom 14., koji investitor može zadržati svake kalendarske godine za potrebe povrata svojih troškova ugljikovodika.

Troškovni ugljikovodici znače troškovnu naftu i/ili troškovni plin.

Sirova nafta znači pridobivenu, nerafiniranu naftu na temperaturi od 15 °C, pod tlakom od 1 atmosfere, i sirovu naftu poznatu kao kondenzat, tekući prirodni plin te druge ugljikovodike dobivene iz prirodnog plina kondenzacijom ili ekstrakcijom, kao i tekućinu ili tekućine koje nisu ugljikovodici ili tekućine eksploatirane zajedno s tekućim ili plinovitim ugljikovodicima.

Carinska davanja znače sva davanja, poreze ili namete (osim davanja, na snazi u dotičnom trenutku, koja se plaćaju Vladi za stvarno pružene usluge, kao što je obrada ili skladištenje) koji se plaćaju kao rezultat uvoza ili izvoza jedne ili više predmetnih stavki.

Troškovi sanacije ima značenje koje je tom pojmu dano u članku 9.1.1.

Plan sanacije znači plan aktivnosti i procjenu njihovih troškova za potrebe sanacije, u skladu s provjerenim projektom razrade i eksploatacije.

Sanacija znači sve radove potrebne za napuštanje i saniranje istražnog prostora ili eksploatacijskog polja odnosno područja koja više nisu potrebna za naftno-rudarske radove u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, kao i međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima.

Točka isporuke znači točku ili točke, unutar ili izvan eksploatacijskog polja, koje su smještene nakon mjerne točke, u kojima ugljikovodici dolaze do vanjske prirubnice objekta za isporuku, a može biti točka ulaska u lokalni cjevovod ili magistralni cjevovod ili vanjsku prirubnicu bušotine ili neki drugi slučaj ovisno o tome kako je određeno u provjerenom projektu razrade i eksploatacije odnosno takvu točku ili točke o kojima se usuglase Ministarstvo i investitor.

Utvrđeno područje znači područje koje je dio otkrića, koje nije određeno za ocjenu ili nije komercijalno otkriće ili značajno otkriće plina, kako je definirano u članku 5.3.

Troškovi razrade i eksploatacije znače sve priznate troškove koje će investitor snositi u okviru razrade i eksploatacije, isključujući troškove nastale na istražnom prostoru prije nego što je otkriće proglašeno komercijalnim otkrićem, u skladu s načinom evidentiranja troškova priloženim kao Prilog C.

Projekt razrade i eksploatacije znači naftno-rudarski projekt koji mora biti pripremljen u skladu sa Zakonom i propisima.

Razradni i eksploatacijski radovi uključuju, bez ograničenja:

(i) sve radove i aktivnosti iz ovog Ugovora u vezi s izradom bušotina, osim istražnih i ocjenskih bušotina, produbljivanjem, čepljenjem, izradom bočnih kanala tih bušotina, uključujući projektiranje, izradu i ugradnju opreme, cjevovoda ili vodova, postrojenja, eksploatacijskih jedinica i svih drugih sustava koji se odnose na te bušotine i mogu biti potrebni u skladu s provjerenim projektom razrade i eksploatacije iz članka 7.2 Ugovora; i

(ii) sve radove i aktivnosti koji se odnose na usluge servisiranja i održavanja cjevovoda, vodova, instalacija, eksploatacijskih jedinica i sve povezane aktivnosti za eksploataciju i upravljanje bušotinama koje se izvode kako bi se omogućilo pridobivanje ugljikovodika.

Bušotina kojom je otkriveno otkriće znači istražnu bušotinu kojom se došlo do otkrića.

Otkriće znači pojavu ugljikovodika iscrpljenog u bilo kojoj bušenoj strukturi za koju prije nije bilo dokazano da postoji i koja se može mjeriti standardnom praksom u naftnoj industriji.

Datum stupanja na snagu znači datum na koji su strane potpisale ovaj Ugovor, kako je utvrđeno u članku 40.

Šteta u okolišu znači bilo koju štetu, smetnju ili prepreku za okoliš, kao što je značajna erozija tla, uklanjanje vegetacije, uništenje divlje flore i faune, morskih organizama, zagađenje podzemnih voda, površinskih voda, kopna ili mora, zagađenje zraka, buka, požar raslinja, prekid opskrbe vodom, prekid prirodne odvodnje vode, šteta na arheološkim, paleontološkim i kulturnim lokacijama u skladu s propisima o zaštiti okoliša, prirode i očuvanju kulturnih dobara, kao i ostalim propisima.

Procjena utjecaja zahvata na okoliš znači procjenu mogućih utjecaja koje bilo koja predložena aktivnost može imati na okoliš, pripremljena u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti okoliša i prirode.

EU ili Europska unija znači političku i ekonomsku zajednicu država članica koje se nalaze u Europi i uspostavljena je pod sadašnjim imenom Ugovorom iz Lisabona 2009. godine.

Eksploatacijsko polje znači spojnicama koordinata vršnih točaka omeđen dio prostora na kopnu ili moru i dubinski ograničen sukladno utvrđenim granicama ležišta ugljikovodika.

Razdoblje eksploatacije znači razdoblje od trenutka kad je Vlada dodijelila dozvolu za pridobivanje ugljikovodika.

Istražni prostor znači spojnicama koordinata vršnih točaka omeđen dio prostora na kopnu ili moru koji je nakon provedenog nadmetanja dozvolom određen za istraživanje ugljikovodika.

Istražni troškovi znače sve priznate troškove koje će investitor snositi u okviru istraživanja sukladno izdanoj dozvoli za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i sklopljenom Ugovoru.

Istraživanje znači sve istražne radove i aktivnosti, a kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta, količinu i kakvoću rezervi te uvjete eksploatacije ugljikovodika, uključujući, ali ne isključivo:

– geofizička i druga geološka snimanja, interpretaciju tako prikupljenih podataka i njihovu studijsku obradu

– bušenje, produbljivanje, skretanje, opremanje, ispitivanje, privremeno napuštanje ili likvidaciju istražnih bušotina

– sanaciju

– kupnju ili nabavu one robe, usluga, materijala i opreme koji su potrebni za gore spomenute radove.

Istražno razdoblje znači razdoblje definirano u Ugovoru tijekom kojeg investitor može obavljati istraživanje.

Istražna faza ili faza znači razdoblje unutar istražnog razdoblja tijekom kojeg se investitor obvezao provesti minimalne radne obveze sukladno sklopljenom Ugovoru, a postoje dvije istražne faze; prva istražna faza koja traje prve tri godine istraživanja i druga istražna faza koja traje iduće dvije godine istraživanja nakon završetka prve istražne faze.

Istražna bušotina znači bušotinu kojoj je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta ugljikovodika i njihovu količinu i kakvoću.

Polje znači ležište ugljikovodika ili više ležišta ugljikovodika grupiranih u iste samostalne geološke strukturne oblike ili stratigrafske uvjete ili povezanih s njima.

FOB znači franko brod (engl. Free on Board) u točki isporuke te će imati značenje kao u ICC međunarodnim pravilima za tumačenje međunarodnih trgovinskih termina (Incoterms 2010) i odnosi se na realiziranu prodajnu cijenu za udio u eksploataciji investitora na mjestu prodaje, umanjenu za transport, osiguranje i manipulativne troškove nakon točke isporuke.

Viša sila znači događaje ili okolnosti utvrđene u članku 34. ovog Ugovora.

Vlada znači Vladu Republike Hrvatske.

Krajnja nepažnja ili namjera ima značenje definirano zakonom kojim se uređuju obvezni odnosi.

Idejni projekt razrade i eksploatacije znači idejni projekt razrade i eksploatacije kako je utvrđeno u skladu s člankom 7.1 ovog Ugovora. Idejni projekt razrade i eksploatacije mora biti pripremljen u skladu sa zakonom i propisima.

Međunarodna dobra praksa pri naftno-rudarskim radovima znači prakse i procedure, priznate i kontinuirano ažurirane od strane društva naftnih inženjera (engl. Society of Petroleum Engineers (SPE)) kojima se razboriti operatori koriste na međunarodnoj razini u uvjetima i okolnostima sličnima onima koji se odnose na naftno-rudarske radove u istražnom prostoru ili eksploatacijskom polju, a sve sukladno praksi Europske unije, s namjerom da:

– sačuvaju ugljikovodike povećanjem pridobivosti ugljikovodika na tehnički i ekonomski održiv način, uz kontrolu pada rezervi i uz minimalne gubitke na površini

– unaprjeđuju sigurnost pri obavljanju radova i zaštitu od nezgoda i

– štite okoliš i prirodu uz što manji utjecaj naftno-rudarskih radova na okoliš i prirodu.

Strane investitora znači bilo koju stranu koja ima udio u pravima i obvezama investitora u okviru ovog Ugovora.

Zakon znači Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/2018.) i/ili bilo koji zakon kojim se taj Zakon izmjenjuje, dopunjuje ili zamjenjuje.

Dozvola znači dozvolu za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ima značenje definirano Zakonom i/ili bilo kojim zakonom kojim se Zakon izmjenjuje, dopunjuje ili zamjenjuje.

Raspored preuzimanja znači planirani program preuzimanja ugljikovodika od svake strane, koji odobri Ministarstvo.

Tržišna cijena znači cijenu kako je definirana u članku 16.2 vezano uz sirovu naftu i u 16.3 vezano uz prirodni plin.

Mjerna točka znači mjesto ili mjesta koja su određena provjerenim projektom razrade i eksploatacije, a na kojima će biti smještena odgovarajuća oprema i objekti za potrebe obavljanja volumetrijskih mjerenja i drugih utvrđivanja, temperature i ostalih prilagodbi, utvrđivanja vode i sedimenta te ostala prikladna mjerenja, a sve u svrhu utvrđivanja pridobivenih količina ugljikovodika.

Minimalna financijska obveza znači najmanji novčani trošak na koji se investitor obvezao u odnosu na minimalne radne obveze, a kako je utvrđeno u članku 5.2 Ugovora.

Minimalne radne obveze znači minimum obveza za istraživanje ugljikovodika na koje se investitor obvezao izvršiti za vrijeme trajanja pojedine istražne faze, a kako je definirano u članku 5.2 Ugovora.

Naftno-rudarski projekti znače projekte koji se izrađuju za potrebe izvođenja naftno-rudarskih radova u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

Ministarstvo znači ministarstvo nadležno za energetiku.

Prirodni plin znači smjesu ugljikovodičnih plinova, ugljikovodičnih plinova s primjesama ostalih prirodnih plinova i smjesu ostalih prirodnih plinova.

Obična nepažnja ima značenje definirano zakonom kojim se uređuju obvezni odnosi.

Operativni troškovi znače troškove opisane u članku 2.4 Priloga C.

Operator znači društvo imenovano u skladu s člankom 12. koje će djelovati kao operator s odgovornostima za izvođenje naftno-rudarskih radova u ugovornom području u skladu s odredbama ovog Ugovora u ime investitora.

Početno ugovorno područje znači istražni prostor opisan u članku 3.2 i označen na karti priloženoj kao Prilog B.

Osoba znači pojedinca, društvo, partnerstvo, zajednički pothvat, udrugu, fond ili drugu pravnu osobu.

Troškovi ugljikovodika znače sve troškove, rashode i obveze koje je investitor imao pri izvođenju naftno-rudarskih radova iz ovog Ugovora, utvrđene u skladu s načinom evidentiranja troškova priloženim ovom Ugovoru kao Prilog C.

Naftno-rudarski radovi znače sve radove istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u skladu sa Zakonom, uključujući preuzimanje ugljikovodika iz eksploatacijskog polja, ali isključujući skladištenje, transport ili obradu nakon točke isporuke.

Ugljikovodici znače naftu, prirodni plin i plinski kondenzat.

Eksploatacija znači pridobivanje ugljikovodika iz ležišta, oplemenjivanje ugljikovodika, transport ugljikovodika do točke isporuke, uključujući cjevovode kada su u tehnološkoj svezi s utvrđenim eksploatacijskim poljima i sanaciju. Eksploatacija uključuje, bez ograničenja:

– sve radove i aktivnosti u vezi s izradom bušotina, osim istražnih i ocjenskih bušotina, produbljivanjem, čepljenjem, izradom bočnih kanala tih bušotina, uključujući projektiranje, izradu i ugradnju opreme, cjevovoda ili vodova, postrojenja, eksploatacijskih jedinica i svih drugih sustava koji se odnose na te bušotine i mogu biti potrebni u skladu s provjerenim projektom razrade i eksploatacije i

– sve radove i aktivnosti koji se odnose na usluge servisiranja i održavanja cjevovoda, vodova, instalacija, eksploatacijskih jedinica i sve aktivnosti vezane uz eksploataciju i upravljanje bušotinama koje se izvode kako bi se omogućilo pridobivanje ugljikovodika.

Udio u eksploataciji znači, u odnosu na investitora, ukupni udio eksploatacije ugljikovodika iz eksploatacijskog polja na koji investitor ima pravo na temelju odredbi o povratu troškova iz članka 14. i na temelju odredbe članka 14. u pogledu dobiti u ugljikovodicima, ovisno o slučaju.

Dobit u plinu znači dio pridobivenog plina, umanjenog za količine potrebne za plaćanje naknade za pridobivene količine ugljikovodika i nakon što je investitor preuzeo troškovni plin u skladu s odredbama članka 14.2.

Dobit u nafti znači dio pridobivene nafte, umanjene za količine potrebne za plaćanja naknade za pridobivene količine ugljikovodika i nakon što je investitor preuzeo troškovnu naftu u skladu s odredbama članka 14.2.

Dobit u ugljikovodicima znači dobit u nafti i/ili dobit u plinu.

Porez na dobit znači porez na dobit iz naftno-rudarskih radova koji strane investitora plaćaju u skladu s člankom 24.

Kvartal znači razdoblje od tri (3) uzastopna mjeseca koje počinje 1. siječnja, 1. travnja, 1. srpnja odnosno 1. listopada i završava 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna odnosno 31. prosinca.

R-faktor znači mehanizam za utvrđivanje profitabilnosti kojim se strane koriste kako bi utvrdile podjelu dobiti u ugljikovodicima, kako je definirano u članku 14.

Propisi znače propise koji su doneseni na temelju Zakona i sve druge zakone i propise donesene u Republici Hrvatskoj koji se primjenjuju na naftno-rudarske radove.

Elaborat o rezervama znači elaborat kojim se kategoriziraju i klasificiraju rezerve ugljikovodika i potvrđuje komercijalnost ležišta.

Ležište znači bilo koje sedimentne, magmatske ili metamorfne propusne stijene koje sadržavaju prirodnu akumulaciju ugljikovodika, a ograničene su izolatorskim stijenama i predstavljaju jedinstvenu hidrodinamičku cjelinu.

Naknada za pridobivene količine ugljikovodika znači naknadu kako je opisano u članku 14.1.

Područje značajnog otkrića plina znači područje unutar istražnog prostora kojim je obuhvaćena površina značajnog otkrića plina.

Značajno otkriće plina znači otkriće prirodnog plina u istražnoj bušotini unutar istražnog prostora gdje su ispitani znatni protoci prirodnog plina i/ili postoji potencijal za komercijalnu eksploataciju prirodnog plina (pretežno metana) iz jednog ili više ležišta i za koje se procjenjuje da bi moglo polučiti trajnom eksploatacijom predmetnog ležišta / predmetnih ležišta tijekom razumnog razdoblja i koje bi se, prema mišljenju investitora, moglo proglasiti komercijalnim otkrićem u budućnosti pod, među ostalim, sljedećim uvjetima:

a) postavljeni su prikladni plinovodni objekti za transport plina; ili

b) postoji dovoljan stupanj razvijenosti tržišta za prodaju prirodnog plina na komercijalnoj osnovi.

Podizvođač znači bilo koje društvo ili osobu koju investitor ili njegov podizvođač angažira u svrhu dobave robe, radova ili usluga povezanih s naftno-rudarskim radovima.

Prilog znači bilo koji i svi prilozi:

Prilog A – Koordinate istražnog prostora;

Prilog B – Karta istražnog prostora;

Prilog C – Način evidentiranja troškova;

Prilog D – Oblik bankarske garancije;

Prilog E – Oblik garancije matičnog društva.

Svaki i svi od ovih priloga sastavni su dio ovog Ugovora.

Područje znači kopneno područje, unutarnje vode, teritorijalne vode, epikontinentalni pojas i isključivo gospodarsko područje Republike Hrvatske.

Plan za zajedničku razradu ležišta znači plan za zajedničku razradu ležišta ugljikovodika koje se nalazi djelomično u području otkrića unutar jednog istražnog prostora ili eksploatacijskog polja, a djelomično unutar susjednog istražnog prostora ili eksploatacijskog polja na području Republike Hrvatske u kojem druge strane imaju pravo izvođenja naftno-rudarskih radova ili unutar granica susjedne države, a koji se treba pripremiti sukladno članku 8.

Bušotina znači naftno-rudarski objekt izrađen bušenjem u podzemnim stijenama od početne točke na površini zemlje ili na dnu vodenih površina do konačne dubine, a za potrebe istraživanja ili eksploatacije sirove nafte ili prirodnog plina ili za utiskivanje bilo kojeg fluida u ležište ugljikovodika, osim seizmičkih bušotina ili strukturnih bušotina ili bušotina za stratigrafska ispitivanja.

Radni program znači godišnju specifikaciju naftno-rudarskih radova koje investitor namjerava izvršiti u skladu s ovim Ugovorom tijekom kalendarske godine ili njezina dijela.

2. DODJELA PRAVA, VLASNIŠTVO NAD UGLJIKOVODICIMA

2.1 Dodjela prava

Investitoru se dodjeljuje ekskluzivno pravo provođenja naftno-rudarskih radova u ugovornom području isključivo na njegov rizik, na njegov trošak i u skladu s primjenjivim zakonima i propisima Republike Hrvatske te uvjetima ovog Ugovora. Ovaj Ugovor ne uključuje prava na druge aktivnosti osim naftno-rudarskih radova u odnosu na površine, morska dna, podzemlje ili druge prirodne resurse ili vodna ležišta.

2.2 Vlasništvo nad ugljikovodicima

Republika Hrvatska ostaje isključivi vlasnik svih ugljikovodika eksploatiranih prema odredbama ovog Ugovora, osim u pogledu onog dijela ugljikovodika čije vlasništvo prelazi na investitora u skladu s odredbama ovog Ugovora.

Vlasništvo nad troškovnom naftom i troškovnim plinom te udio investitora u dobiti u plinu i dobiti u nafti prelazi na investitora na točki isporuke.

3. TRAJANJE UGOVORA I UGOVORNO PODRUČJE

3.1 Trajanje Ugovora

3.1.1 Ovaj Ugovor ostaje na snazi tijekom razdoblja trajanja dozvole izdane u skladu sa zahtjevima Zakona. Ukupno trajanje Ugovora ne smije biti duže od trideset (30) godina, osim ako se strane sporazume o njegovu produljenju na zahtjev investitora u svrhu racionalne eksploatacije ugljikovodika i zaštite ležišta.

3.1.2 Trajanje ovog Ugovora podijeljeno je na jedno (1) razdoblje istraživanja i jedno (1) ili više razdoblja eksploatacije, koja ne smiju biti dulja od razdoblja trajanja ovog Ugovora.

3.1.3 Ugovor se može produljiti na temelju sporazuma strana u skladu s odredbama Zakona.

3.2 Početno ugovorno područje

3.2.1 Početno ugovorno područje pokriva istražni prostor ________ i proteže se na ____________________, a koje je smješteno unutar koordinata navedenih u Prilogu A te kako je navedeno i prikazano na karti u Prilogu B.

3.2.2 Potpisom ovog Ugovora Vlada potvrđuje i odobrava prethodno navedene koordinate istražnog prostora.

4. RADNI PROGRAMI I BUDŽETI

4.1.1 Najkasnije devedeset (90) dana prije početka svake kalendarske godine, a za prvu kalendarsku godinu najkasnije jedan (1) mjesec nakon datuma stupanja na snagu, investitor priprema godišnji radni program i budžet za ugovorno područje podijeljen po kvartalima i stavkama u kojem se utvrđuju naftno-rudarski radovi s odgovarajućim budžetom koje investitor predlaže za provedbu tijekom nadolazeće kalendarske godine te ga dostavlja Agenciji. Kada je primjereno, godišnji radni program i budžet mora biti usklađen s minimalnim radnim obvezama i naftno-rudarskim projektima. Agencija daje odobrenje putem pisanog mišljenja na godišnji radni program i budžet.

4.1.2 Svaki godišnji radni program i odgovarajući godišnji budžet podijeljeni su na razne istražne radove i, ovisno o slučaju, ocjenu za svako ocjensko područje te na razradne i eksploatacijske radove u skladu s naftno-rudarskim projektima za svako eksploatacijsko polje. Radni program / radne programe koji/koje dostavi investitor za svaku kalendarsku godinu potrebno je popratiti indikativnim rasporedom radova koji će se obaviti u nadolazećoj godini.

4.1.3 Agencija može predložiti dopune ili izmjene godišnjeg radnog programa i odgovarajućeg godišnjeg budžeta u obavijesti investitoru, uključujući sva obrazloženja koja će smatrati potrebnima, u roku od trideset (30) dana od primitka navedenog radnog programa. U tom slučaju Agencija i investitor sastaju se što je prije moguće kako bi pregledali zatražene dopune ili izmjene te sporazumno utvrdili konačni godišnji radni program i odgovarajući godišnji budžet u skladu s međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima. Datum pozitivnog mišljenja na godišnji radni program i pripadajući godišnji budžet je datum prethodno navedenog sporazuma. Ako se Agencija i investitor ne uspiju usuglasiti u pogledu dopuna ili izmjena koje predloži Agencija prije završetka kalendarske godine u kojoj su dostavljeni godišnji radni program i odgovarajući godišnji budžet, investitoru se dopušta da nastavi sa svojim predloženim godišnjim radnim programom i budžetom u najmanjoj mjeri potrebnoj za ispunjenje minimalnih radnih obveza navedenih u članku 5. ili za osiguranje sigurnog provođenja radova.

4.1.4 Ako Agencija u prethodno navedenom roku od trideset (30) dana ne obavijesti investitora o potrebi za dopunom ili izmjenom godišnjeg radnog programa i odgovarajućeg godišnjeg budžeta, smatra se da je Agencija odobrila, davanjem pozitivnog mišljenja, navedeni radni program i budžet nakon isteka navedenog razdoblja.

4.1.5 Agencija i investitor potvrđuju da promjene godišnjeg radnog programa mogu biti opravdane rezultatima dobivenima napretkom radova ili određenim promjenama okolnosti u skladu s međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima.

4.1.6 U tom slučaju, nakon što obavijesti Agenciju, investitor može unijeti te promjene, pod uvjetom da ne promijeni temeljne ciljeve godišnjeg radnog programa te da su promjene u skladu s naftno-rudarskim projektima.

4.1.7 U svakom slučaju, rashodi nastali za potrebe tih promjena ne smiju biti veći od početnog godišnjeg budžeta na koji je Agencija dala pozitivno mišljenje za više od pet posto (5 %) ili deset posto (10 %) za pojedinu stavku početnog godišnjeg budžeta bez njezine pisane suglasnosti, a koja se neće neopravdano uskratiti. Ta suglasnost mora biti dana u roku od najviše petnaest (15) dana od datuma dostavljanja promjene na razmatranje.

4.1.8 Investitor u roku od trideset (30) dana nakon svakog kalendarskog kvartala Agenciji dostavlja izvješće o napretku obavljenih radova i nastalih troškova tijekom predmetnog kalendarskog kvartala na temelju odobrenog radnog programa i budžeta. U izvješću o napretku investitor navodi značajne promjene tog radnog programa i budžeta za koje predviđa da bi mogle biti potrebne za bilancu kalendarske godine. Izvješće za zadnji kvartal svake kalendarske godine uključuje i sažetak aktivnosti i troškova na kraju godine za predmetnu kalendarsku godinu.

4.1.9 U slučaju nužde investitor može stvoriti rashode potrebne za razumne naftno-rudarske radove. Investitor izvješćuje Agenciju o navedenim rashodima u skladu s člankom 4.1.8. Agencija odobrava te rashode i oni se automatski uključuju u odobreni budžet, osim ako je za navedenu nuždu odgovoran investitor zbog svoje obične nepažnje, krajnje nepažnje ili namjere. U slučaju operativnih potreba zbog kojih je odobrenje Agencije potrebno u kraćem roku od onog utvrđenog u članku 4.1.3 strane će uložiti napore kako bi završile postupak odobrenja u kraćem roku.

5. ISTRAŽIVANJE

5.1 Istražno razdoblje

5.1.1 Istražno razdoblje započinje na datum stupanja na snagu i traje pet (5) godina te se dijeli na istražne faze kako slijedi:

a) I. faza istražnog razdoblja traje tri (3) godine i počinje od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora;

b) II. faza istražnog razdoblja traje dvije (2) godine, a započinje neposredno nakon I. faze.

Istražno razdoblje može se produljiti dva puta za dodatno razdoblje od šest (6) mjeseci u skladu s odredbama Zakona.

5.1.2 Istekom I. faze istražnog razdoblja, pod uvjetom da je ispunio minimalnu radnu obvezu za tu istražnu fazu, investitor ima mogućnost koju može ostvariti dostavom pisanog zahtjeva Agenciji barem dva (2) mjeseca prije isteka I. faze:

a) prijeći na II. fazu nakon dostave potrebnih garancija iz članka 15.; ili

b) napustiti cijeli istražni prostor osim ocjenskog područja i eksploatacijskog polja, neovisno o tome je li odobreno ili je zahtjev podnesen, te provesti ocjenske radove i/ili razradne i eksploatacijske radove u vezi s komercijalnim otkrićem u skladu s uvjetima ovog Ugovora, pri čemu investitor nema daljnjih obveza u odnosu na minimalne radne obveze za sljedeću istražnu fazu istražnog razdoblja.

Na dostavljeni zahtjev Agencija je dužna izdati mišljenje, uz prethodno odobrenje Ministarstva. Ako investitor ne ostvari nijednu od navedenih mogućnosti, ovaj se Ugovor raskida na kraju I. faze, a dozvola prestaje važiti.

5.1.3 Zahtjev za II. fazu istražnog razdoblja popraćen je kartom na kojoj je naznačen dio istražnog prostora koji investitor zadržava, definiran u skladu s odredbama članka 6., zajedno s izvješćem o obavljenim radovima na području koje se napušta u skladu s člankom 6.1.1(a) od datuma stupanja na snagu te o dobivenim rezultatima.

5.1.4 U vezi s otkrićem do kojeg je došlo u određenom trenutku istražnog razdoblja, investitor ima pravo zadržati to otkriće i odgovarajuće ocjensko područje kako bi mogao izvršiti ocjenu i dostaviti idejni projekt razrade i eksploatacije u skladu s odredbama članka 7. Istražno razdoblje za odgovarajuće ocjensko područje produljit će se radi dovršetka radova kako je detaljno opisano u članku 5.4.5.

5.1.5 Ako investitor traži produljenje istražnog razdoblja, Vlada odlučuje o takvom produljenju do kraja trenutačne istražne faze. Odobrenje takvog produljenja neće biti neopravdano uskraćeno.

5.2 Istražni radovi, minimalne radne i financijske obveze

5.2.1 Podložno članku 5.2.11, investitor započinje istražne radove u roku od trideset (30) dana od odobrenja radnog programa i budžeta za prvu ugovornu godinu od strane Agencije.

5.2.2 Tijekom I. faze istražnog razdoblja investitor ispunjava sljedeće minimalne radne obveze:

a) provodi najmanje ________________, procijenjene vrijednosti ______________;

b) provodi najmanje _______________, procijenjene vrijednosti ______________;

c) sva druga istraživanja ______________________, procijenjene vrijednosti______________; i

d) buši najmanje ____________________do minimalne ciljne dubine od _____________________, procijenjene vrijednosti _____________________.

Minimalna financijska obveza investitora s osnove minimalnih radnih obveza u I. fazi istražnog razdoblja iznosi _____________________.

Troškovi investitora nastali tijekom prve ugovorne godine prije odobrenja radnog programa i budžeta podložni su odobrenju i povratu u skladu s člankom 14. ovog Ugovora.

Ako su potrebne promjene minimalnih radnih obveza, sukladno ovom članku 5.2.2 ili članku 5.2.3, kao rezultat pravnih, ekoloških, sigurnosnih, radnih ograničenja ili ograničenja u okviru dopuštenja ili uzimanja u obzir međunarodne dobre prakse pri naftno-rudarskim radovima, Agencija ocjenjuje i, ako je to opravdano, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, potvrđuje zahtjeve za prilagodbom minimalnih radnih obveza koje se izvode u određenoj fazi istražnog razdoblja putem pisanog mišljenja. Ako je odobreno, svako to mišljenje Agencije smatra se izmjenom minimalnih radnih obveza. Agencija nije obvezna složiti se s izmjenom minimalnih radnih obveza na temelju uvećanih troškova ili drugih komercijalnih razloga.

5.2.3 Tijekom II. faze istražnog razdoblja investitor ispunjava sljedeće minimalne radne obveze:

a) provodi najmanje __________, procijenjene vrijednosti ______; i

b) sva druga istraživanja _______, procijenjene vrijednosti ______; i

c) buši najmanje _________, procijenjene vrijednosti ___________;

(i) jednu istražnu bušotinu do minimalne ciljne dubine od ________________, procijenjene vrijednosti _______________; i

(ii) jednu istražnu bušotinu do minimalne ciljne dubine od _______________, procijenjene vrijednosti ________________.

Minimalna financijska obveza investitora s osnove minimalnih radnih obveza u II. fazi istražnog razdoblja iznosi _________________.

5.2.4 Svaka prethodno navedena istražna bušotina buši se do minimalne ciljne dubine kako je gore navedeno, ili pliće, ili ako dođe do prekida bušenja u skladu s međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima, ako to odobri Ministarstvo, a što je opravdano jednim od sljedećih razloga:

a) bušotina je doprla do ciljne formacije ili je naišla na fundament na dubini manjoj od prethodno navedene minimalne ciljne dubine;

b) došlo je do tehničkih problema zbog kojih je daljnje bušenje nemoguće ili je očito da je nastavak bušenja opasan zbog anomalnog tlaka u formaciji;

c) nađene su formacije stijena čija čvrstoća onemogućuje nastavak bušenja uz pomoć odgovarajuće opreme;

d) nađene su formacije ugljikovodika prije ciljne formacije ili dopiranja do ciljne dubine, ili one zahtijevaju postavljanje kolone zaštitnih cijevi koje onemogućuju dopiranje do prethodno navedene minimalne ciljne dubine; ili

e) nastali su uvjeti zbog kojih je daljnji komercijalni potencijal ugljikovodika malo vjerojatan.

U svakom slučaju, investitor je prije prekida bušenja dužan pribaviti prethodno odobrenje Ministarstva koje ne smije biti neopravdano uskraćeno, a na temelju tog odobrenja smatrat će se da je predmetna bušotina izrađena do prethodno navedene ciljne dubine.

5.2.5 Ako u nekoj istražnoj fazi investitor izradi više istražnih bušotina i/ili provede više seizmičkih snimanja od minimalnih obveza bušenja ili provođenja seizmičkih snimanja utvrđenih za navedenu fazu u minimalnoj radnoj obvezi, višak istražnih bušotina i seizmičkih snimanja može se prenijeti u sljedeću istražnu fazu i odbija se od minimalnih radnih obveza utvrđenih za tu sljedeću istražnu fazu.

5.2.6 U slučaju otkrića, sve naknadno izrađene bušotine u povezanom ocjenskom području ili eksploatacijskom polju smatraju se ili ocjenskim bušotinama ili bušotinama razrade i ne pribrajaju se minimalnim radnim obvezama ako to nije odobrilo Ministarstvo.

5.2.7 Investitor je, u roku od šezdeset (60) dana od završetka minimalnih radnih obveza u svakoj fazi istražnog razdoblja, dužan obavijestiti Ministarstvo i Agenciju o ispunjenju minimalnih radnih obveza u pogledu odgovarajuće faze istražnog razdoblja. Agencija ima pravo izvršiti reviziju minimalnih radnih obveza koje je izveo investitor.

5.2.8 U roku od trideset (30) dana od primitka te obavijesti Agencija, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, potvrđuje investitoru pisanim izvješćem da je ispunio minimalne radne obveze predmetne faze istražnog razdoblja.

5.2.9 Ako Agencija u roku od trideset (30) dana od primitka obavijesti investitora ne ospori pisanim putem da je investitor ispunio svoje minimalne radne obveze u odnosu na tu fazu, smatra se da je investitor izvršio svoje minimalne radne obveze u odnosu na predmetnu fazu.

5.2.10 Ako Agencija u svom pisanom izvješću ospori da je investitor ispunio svoje minimalne radne obveze, u tim osporavanjima navode se detaljna obrazloženja prigovora Agencije. Strane pristupaju razgovoru o svim sporovima koji mogu nastati u vezi s ispunjenjem ili neispunjenjem minimalnih radnih obveza kako bi postigle mirno rješenje. Ako ne postignu dogovor, bilo koja strana može uputiti spor na rješavanje sukladno članku 35.

5.2.11 Investitor će prije početka bilo kakvih istražnih radova ishoditi sva odobrenja potrebna u okviru provedene Strateške procjene utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika ili u skladu s njom te u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti okoliša i prirode, Zakonom i propisima. U slučaju kašnjenja s ishođenjem nekog potrebnog odobrenja iz područja zaštite okoliša i prirode ili bilo koje druge potrebne dozvole, odobrenja ili obveze nadležnih tijela Republike Hrvatske, zbog razloga koji se ne mogu pripisati investitoru, i/ili ako je Vlada poduzela bilo kakve radnje koje se odnose na postupak ishođenja navedenih odobrenja, a što rezultira kašnjenjima u vezi s investitorovim radnim programom istraživanja, istražno razdoblje i/ili istražna faza se obustavlja, na zahtjev investitora i odobrenjem Ministarstva koje neće biti neopravdano uskraćeno, na razdoblje koje je jednako trajanju tog kašnjenja. Bez utjecaja na pravo svake od strana sukladno članku 34., kako bi se izbjegle dvojbe, svaka obustava, kašnjenje ili čekanje odobrenja u odnosu na istražno razdoblje ili razdoblje eksploatacije ili bilo koji drugi događaj koji bi mogao ometati ili ograničiti investitora u izvršavanju svojih obveza na bilo koji način u okviru ovog Ugovora, bez obzira na to je li ih prouzročila Vlada ili investitor, ne utječu na obvezu investitora u pogledu plaćanja primjenjivih naknada kako su definirane u članku 13.3.

5.2.12 Ovisno o odredbama ovog članka i članka 15. ovog Ugovora, ako ne zadovolji zahtjeve minimalne radne obveze u odnosu na primjenjivu istražnu fazu, investitor je dužan Vladi platiti iznos jednak neutrošenom iznosu minimalne financijske obveze u odnosu na aktivnost koja nije izvršena sukladno članku 5.2.2 ili 5.2.3 vezano na predmetnu istražnu fazu. Jednom kada investitor takav iznos minimalne financijske obveze plati Vladi, smatrat će se da je ispunio odnosnu minimalnu radnu obvezu za sve svrhe ovog Ugovora, uključujući, ne ograničavajući se na pravo korištenja ulaska u sljedeću istražnu fazu. Za otklanjanje svake sumnje, jednom kada je minimalna radna obveza ispunjena i odobrena kako je utvrđeno u ovom članku 5., smatrat će se da je minimalna financijska obveza također ispunjena.

5.2.13 Početak bušenja bušotine smatrat će se početkom postupka izrade bušotine kroz uklanjanje stijena, nečistoća i drugog sedimentnog materijala s pomoću bušaćeg dlijeta.

5.3 Otkriće

5.3.1 U slučaju otkrića ugljikovodika u istražnom prostoru investitor o takvom otkriću obavještava Ministarstvo i Agenciju u roku od sedamdeset i dva (72) sata, nakon čega dostavlja pisanu obavijest u roku od trideset (30) dana od otkrića. Obavijest uključuje sve relevantne podatke o otkriću i detalje o programu ispitivanja koji investitor namjerava provesti u skladu sa Zakonom, kao i u skladu s međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima u svrhu doprinosa procjeni ugljikovodika nađenih tijekom bušenja.

5.3.2 Najkasnije trideset (30) dana od završetka bušenja ili napuštanja bušotine kojom je otkriveno otkriće investitor dostavlja Ministarstvu i Agenciji izvješće koje sadržava, bez ograničenja:

a) sve rezultate izrade bušotine kojom je otkriveno otkriće;

b) rezultate ispitivanja provedenih na bušotini kojom je otkriveno otkriće;

c) preliminarnu klasifikaciju otkrića kao sirove nafte ili prirodnog plina; i

d) preporuku u pogledu ocjenskih radova otkrića koje treba izraditi.

5.3.3 Ako investitor obavijesti Ministarstvo i Agenciju da otkriće ne zaslužuje ocjenu, Vlada može, uz pisanu obavijest dostavljenu tri (3) mjeseca prije, zatražiti od investitora da napusti utvrđeno područje unutar istražnog prostora, osim ako investitor pruži valjano opravdanje za zadržavanje utvrđenog područja unutar istražnog prostora koje pokriva otkriće. Utvrđeno područje unutar istražnog prostora:

a) uključuje vertikalnu projekciju površine geološke strukture na kojoj je izrađena bušotina kojom je otkriveno otkriće; i

b) utvrđuje se na temelju geofizičkih i drugih dobivenih tehničkih podataka o otkriću.

5.4 Ocjena

5.4.1 Ako smatra da otkriće zaslužuje ocjenu, investitor je dužan u roku od najkasnije četiri (4) mjeseca od dostave izvješća iz članka 5.3.2 s dužnom pažnjom dostaviti detaljan radni program ocjene s odgovarajućim procijenjenim budžetom Agenciji na odobrenje putem pisanog mišljenja, a kojem je svrha utvrditi:

a) bez odgađanja, u bilo kojem slučaju u prethodno navedenom razdoblju, je li otkriće komercijalno otkriće; i

b) s razumnom preciznošću, granice područja koje treba označiti kao eksploatacijsko polje.

Ako Agencija ne dostavi pisano mišljenje, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, na radni program ocjene s odgovarajućim procijenjenim budžetom koji je dostavio investitor, kojim odobrava ili zahtijeva izmjene ili dopune u roku od trideset (30) dana nakon njegove dostave, radni program ocjene s odgovarajućim procijenjenim budžetom smatra se odobrenim.

5.4.2 U radnom programu ocjene s odgovarajućim procijenjenim budžetom:

a) navode se ocjenski radovi s razumnim detaljima, uključujući seizmiku, izradu ocjenskih bušotina i studije koje je potrebno provesti, procijenjeni trošak tih radova i razdoblje u kojem investitor počinje i završava program; i

b) navodi se pretpostavljena rasprostranjenost navedenog otkrića koja ne smije biti veća od područja kojim je obuhvaćena geološka struktura ili oblik te razumna granica koja omeđuje takvu strukturu ili oblik, predložena u ocjenskom području.

5.4.3 Investitor s dužnom pažnjom provodi radni program ocjene s odgovarajućim procijenjenim budžetom u roku utvrđenom u radnom programu. Investitor može izmijeniti radni program ocjene s odgovarajućim procijenjenim budžetom uz prethodno odobrenje putem pisanog mišljenja Agencije, koje zahtjeva prethodnu suglasnost Ministarstva. Odobrenje Agencije putem pisanog mišljenja na radni program ocjene s odgovarajućim procijenjenim budžetom i predloženim izmjenama i dopunama ne smije se neopravdano uskratiti ili odgoditi.

5.4.4 Investitor dostavlja Agenciji sveobuhvatno izvješće o izvedenim radovima iz radnog programa ocjene u roku od tri (3) mjeseca od završetka radnog programa ocjene. To izvješće uključuje, bez ograničenja, sljedeće podatke:

a) geološke uvjete, poput strukturne konfiguracije;

b) fizička obilježja i rasprostranjenost ležišnih stijena;

c) analizu tlaka, obujma i temperature ležišnog fluida;

d) značajke i kvalitete fluida, uključujući relativnu gustoću i sastav tekućih i plinovitih ugljikovodika, postotak sumpora, postotak sedimenta i vode te strukturu prinosa naftnih derivata;

e) predviđanja eksploatacije (po bušotini i po polju); i

f) procjene pridobivih rezervi, predviđene učestalosti isporuke i tlaka, specifikacije kvalitete i druge relevantne tehničke i gospodarske čimbenike, uključujući studije o ekonomskoj isplativosti koje izrađuje investitor u pogledu svoje izjave dane na temelju članka 5.5.

5.4.5 Ako je nakon isteka II. faze istražnog razdoblja radni program ocjene u pogledu otkrića u tijeku, investitor može na temelju zahtjeva upućenog Vladi putem Agencije ishoditi produljenje istražnog razdoblja u pogledu ocjenskog područja povezanog s predmetnim otkrićem za vrijeme potrebno za dovršetak relevantnih ocjenskih radova.

5.4.6 Ako investitor nakon završetka ocjene obavijesti Ministarstvo i Agenciju, sukladno odredbama članka 5.5.1, u pisanom obliku, o tome da otkriće nije komercijalno, na prijedlog Ministarstva, Vlada može, uz prethodnu obavijest dostavljenu tri (3) mjeseca prije, zatražiti od investitora da napusti utvrđeno područje povezano s navedenim otkrićem.

5.4.7 Ako Vlada ostvari pravo iz članka 5.4.6, investitor gubi svoja prava na sve ugljikovodike koji bi se mogli eksploatirati iz navedenog otkrića, a Republika Hrvatska tada može provesti ili omogućiti provedbu svih radova ocjenjivanja, razrade, eksploatacije, prerade, transporta i stavljanja na tržište, a koji su povezani s tim otkrićem, bez naknade investitoru, pod uvjetom, međutim, da navedeni radovi budu u skladu s međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima i da ne dovedu u pitanje izvođenje naftno-rudarskih radova od strane investitora.

5.4.8 Količine ugljikovodika eksploatirane iz otkrića prije njegova proglašenja komercijalnim otkrićem vlasništvo su Republike Hrvatske. Takve se količine mogu koristiti za naftno-rudarske radove te se mogu prodavati ako se na njih plati naknada za pridobivene količine ugljikovodika u skladu s člankom 14.1.

5.4.9 Podložno odredbama članaka 5.4.5, 5.5 i 6.2, ovaj Ugovor prestaje vrijediti ako ne dođe do komercijalnog otkrića u istražnom prostoru do kraja istražnog razdoblja koje je produljeno u skladu s ovim Ugovorom.

5.5 Objava komercijalnog otkrića

5.5.1 Uz izvješće o procjeni u skladu s člankom 5.4.4, investitor je dužan Agenciji dostaviti i pisanu izjavu u kojoj će navesti jedno od sljedećeg:

a) da je na temelju rezultata svojeg radnog programa ocjene utvrdio da je otkriće komercijalno otkriće. U tom slučaju, investitor dostavlja elaborat o rezervama sukladno Zakonu i propisima; ili

b) da je na temelju rezultata svojeg radnog programa ocjene utvrdio da otkriće nije komercijalno otkriće; ili

c) da je na temelju rezultata svojeg radnog programa ocjene utvrdio da je otkriće značajno otkriće plina koje može postati komercijalno otkriće ovisno o ishodu daljnjih radova na čiju se izvedbu investitor obvezuje na temelju daljnjeg radnog programa istraživanja ili ocjenskih radova u utvrđenim područjima na ocjenskom području ili izvan njega.

5.5.2 Ako Ministarstvo u skladu s člankom 5.5.1(a) rješenjem o utvrđivanju količina i kakvoće rezervi potvrdi da je otkriće komercijalno otkriće, investitor je dužan pokrenuti postupak utvrđivanja eksploatacijskog polja u skladu sa Zakonom.

5.5.3. Ako se eksploatacijsko polje, za koje se pokreće postupak utvrđivanja eksploatacijskog polja, ne nalazi unutar površina planiranih za eksploataciju u skladu s prostornim planom, investitor je dužan sukladno granicama iz rješenja o utvrđivanju količina i kakvoće rezervi inicirati postupak usklađivanja površina za eksploataciju s prostornim planom,

5.5.4 Investitor je dužan u roku ne kasnijem od šest (6) mjeseci od utvrđivanja eksploatacijskog polja dostaviti Ministarstvu na odobrenje idejni projekt razrade i eksploatacije. Idejni projekt razrade i eksploatacije ažurirat će se kako inženjerski i projektantski radovi napreduju sve do faze u kojoj će investitor moći donijeti konačnu investicijsku odluku o tome hoće li nastaviti s razradom i eksploatacijom komercijalnog otkrića ili ne.

5.5.5 U slučaju komercijalnog otkrića, Vlada može predložiti osnivanje operativne kompanije odgovorne za razradne i eksploatacijske radove na navedenom otkriću, podložno zasebnom i izričitom pisanom dogovoru s investitorom. U slučaju takvog uzajamnog dogovora, organizacijska struktura i detaljna prava i obveze strana u pogledu takve operativne kompanije bit će opisani u pisanom ugovoru koji će postati dodatak ovom Ugovoru.

6. NAPUŠTANJA

6.1 Periodično napuštanje

6.1.1 Investitor je dužan:

a) na kraju I. faze istražnog razdoblja napustiti najmanje dvadeset i pet posto (25 %) istražnog prostora;

b) na kraju II. faze istražnog razdoblja napustiti preostali dio istražnog prostora.

6.1.2 Neovisno o prethodnom članku 6.1.1, investitor nije obvezan napustiti nijedan dio istražnog prostora koji je proglašen ocjenskim područjem ili područjem za koje je radni program ocjene predan Agenciji, ili eksploatacijskim poljem ili područjem značajnog otkrića plina.

6.1.3 Podložno članku 6.1.9, investitor može, bez odobrenja Ministarstva i Agencije, u bilo kojem trenutku, a uz prethodnu pisanu obavijest upućenu Ministarstvu i Agenciji barem tri (3) mjeseca unaprijed, napustiti cijeli istražni prostor ili dio njega, uz ispunjenje zakonskih obveza za područje koje napušta. Takvim dobrovoljnim napuštanjem dijela istražnog prostora tijekom istražnog razdoblja ne smanjuju se minimalne radne obveze utvrđene u članku 5. za istražnu fazu tijekom koje je napušten dio istražnog prostora, kao ni iznos odnosne garancije, ako nije drukčije dogovoreno između Vlade i investitora. Za otklanjanje sumnje, napuštanjem cjelokupnog istražnog prostora na kraju I. faze istražnog razdoblja, oslobađa se investitora od svih minimalnih radnih obveza vezanih uz II. fazu istražnog razdoblja. Napušteno područje prije kraja I. faze istražnog razdoblja uračunava se u dvadeset i pet posto (25 %) istražnog prostora kojeg se investitor dužan odreći na kraju I. faze istražnog razdoblja.

6.1.4 Podložno člancima 6.1.1, 6.1.2 i 6.1.5, investitor predlaže veličinu, oblik i lokaciju dijela istražnog prostora koje namjerava napustiti prema odredbama ovog Ugovora.

6.1.5 Obavijest koju dostavi investitor u skladu s člankom 6.1.3 treba biti popraćena opisom i pripadajućom kartom područja koje se napušta u skladu sa Zakonom.

6.1.6 Područje koje investitor napušta prema odredbama ovog Ugovora mora biti ograničeno koordinatama vršnih točaka izraženih u službenom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS), dovoljne veličine i odgovarajućeg oblika kako bi se na njemu mogli obavljati naftno-rudarski radovi. To se na isti način primjenjuje na područja koje investitor zadržava.

6.1.7 Vlada odobrava veličinu i oblik istražnog prostora koji će ostati nakon napuštanja i može dopustiti izuzeće od zahtjeva da područje bude u jedinstvenoj površini. Kada za to postoje posebni razlozi, Vlada može dopustiti izuzeće od zahtjeva ograničenja područja u jedinstvenoj površini.

6.1.8 Ako investitor ne napusti dio istražnog prostora u vremenu i na način koji se zahtijevaju ovim člankom 6.1, smatrat će se da je napustio cijeli istražni prostor na kraju predmetne ugovorne godine, uz prethodno ispunjenje zakonskih obveza za istražni prostor koji napušta.

6.1.9 Investitor ne može napustiti cijeli istražni prostor bez suglasnosti Vlade, neovisno o članku 6.1.1, ako nije ispunio minimalne radne obveze ili ako krši neku od odredbi ovog Ugovora.

6.1.10 Ako investitor ne uspije ishoditi sva potrebna odobrenja i dozvole u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti okoliša i prirode, kao i provedenom Strateškom procjenom utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i sve ostale lokacijske dozvole potrebne za izvođenje naftno-rudarskih radova i samo u slučaju da se takva odobrenja ne mogu ishoditi sukladno i prema dostupnoj administrativnoj ili pravnoj proceduri ili proceduri prema važećim zakonima, investitor neće biti u obvezi izvršiti naftno-rudarske radove (i) ograničavajući se na one za koje nije dobio odobrenje i (ii) samo unutar istražnog prostora koje je obuhvaćeno takvim uskraćivanjem odobrenja. Nadalje, u slučaju takvog uskraćivanja odobrenja, investitor može, po svom nahođenju, u potpunosti ili djelomično, izmijeniti svoj predloženi pristup i predložiti novi.

6.2 Konačno napuštanje istražnog prostora

6.2.1 Protekom istražnog razdoblja investitor je dužan napustiti cijeli istražni prostor, osim dijela na kojem je utvrđeno eksploatacijsko polje.

6.2.2 Ako na kraju istražnog razdoblja dođe do otkrića, ali investitor nema dovoljno vremena (a postupa i postupio je u skladu s ovim Ugovorom) za provedbu ocjene tog otkrića ili je došlo do značajnog otkrića plina, obveza investitora iz ovog članka 6.2, a ovisno o odredbama propisa, bit će odgođena:

a) za područje koje investitor predloži, a Ministarstvo utvrdi da je potrebno za obavljanje ocjene otkrića;

b) za vrijeme koje je opravdano potrebno da se investitoru dozvoli da ocijeni (ili dovrši ocjenu) otkrića; i

c) da investitor odluči hoće li proglasiti komercijalno otkriće, kao posljedicu te ocjene, a ako da, da Ministarstvo proglasi eksploatacijsko polje u odnosu na to komercijalno otkriće u skladu sa Zakonom.

6.3 Napuštanje eksploatacijskog polja

6.3.1 Osim uz odobrenje Vlade, smatra se da je eksploatacijsko polje napušteno u ranijem od sljedećih slučajeva:

a) eksploatacija u eksploatacijskom polju trajno prestaje ili prestaje na neprekidno razdoblje od osamnaest (18) mjeseci ili dulje razdoblje propisano Zakonom, osim ako je takav prestanak nastao zbog više sile; ili

b) istekom razdoblja eksploatacije.

6.4 Trajne obveze u odnosu na napušteno područje

6.4.1 Ovaj Ugovor prestaje u odnosu na onaj dio ugovornog područja koji je napušten.

6.4.2 Napuštanje cijelog ili dijela ugovornog područja ne dovodi u pitanje obveze investitora povezane sa sanacijom.

6.4.3 Napuštanje u skladu s ovim člankom 6. ne oslobađa investitora obveze plaćanja obračunane naknade za površinu ili iznosa dospjelih i plativih s naslova naftno-rudarskih radova izvedenih prije datuma napuštanja.

6.4.4 Investitor je odgovoran i snosi troškove za sve tražbine, štetu i gubitke koji proizađu iz štete u okolišu ili su povezani s njom, a koja je nastala zbog obustavljenih ili napuštenih bušotina i drugih objekata tijekom razdoblja od pet (5) kalendarskih godina nakon napuštanja dijela istražnog prostora i/ili napuštanja eksploatacijskog polja kojim su obuhvaćene navedene bušotine ili objekti, osim ako investitor može dokazati da su zagađenje i šteta prouzročeni višom silom ili radnjama ili propustima drugih.

7. RAZRADA I EKSPLOATACIJA

7.1 Idejni projekt razrade i eksploatacije

7.1.1 Po potvrđivanju komercijalnog otkrića, a kako je definirano člankom 5.5.2, investitor sastavlja i podnosi idejni projekt razrade i eksploatacije za eksploatacijsko polje i sve njegove izmjene i dopune na suglasnost Ministarstvu. Prije dobivanja takvog odobrenja investitor ne smije poduzimati bilo kakve aktivnosti u pogledu idejnog projekta razrade i eksploatacije, osim u slučaju da je Ministarstvo dalo izričitu dozvolu za poduzimanje određenih aktivnosti. Odobrenje idejnog projekta razrade i eksploatacije od strane Ministarstva neće biti bezrazložno uskraćeno ili odgođeno. Ako Ministarstvo investitoru ne dostavi zahtjev za izmjenom ili dopunom idejnog projekta razrade i eksploatacije u roku od šezdeset (60) dana nakon njegove dostave, idejni projekt razrade i eksploatacije smatra se odobrenim u stanju u kojem je dostavljen.

7.1.2 Idejni projekt razrade i eksploatacije uključuje, bez ograničenja, sljedeće:

a) opis i kartu procijenjenog opsega eksploatacijskog polja;

b) sve informacije i podatke u pogledu karakteristika komercijalnog otkrića, uključujući bez ograničenja: geološke i geofizičke podatke, područja, debljinu i doseg produktivnih slojeva, petrofizička svojstva formacija ležišta, PVT podatke, indekse produktivnosti ležišta za bušotine ispitane pri različitim protocima, propusnost i poroznost formacije ležišta, relevantne karakteristike i kakvoće otkrivenih ugljikovodika, dodatne geološke podatke i ocjene ležišta, procjene rezervi te sve ostale relevantne karakteristike i svojstva ležišta i fluida u ležištu, kao i ocjene, interpretaciju i analizu takvih podataka;

c) opis predloženog programa razrade i upravljanja ležištem;

d) procjenu komercijalnosti razrade, uključujući potpunu ekonomsku ocjenu s procjenom rezervi ugljikovodika, i dokazanih i vjerojatnih (potvrđenih nezavisnim izvješćem treće strane), te odgovarajućih eksploatacijskih profila, kao i studije o metodama pridobivanja ugljikovodika i korištenja prirodnog plina, ako postoji;

e) u slučaju naftnog plina, investitor daje procjenu mogućnosti o tome je li takav naftni plin prisutan u količinama većim od količina prirodnog plina potrebnih za naftno-rudarske radove povezane s eksploatacijom sirove nafte (uključujući aktivnosti ponovnog utiskivanja) te smatra li da se takav višak naftnog plina može eksploatirati u komercijalnim količinama, uz sve analize provedene u tom pogledu;

f) procjenu i prezentaciju mogućih izlaza za prirodni plin iz predmetnog otkrića na lokalno tržište i za izvoz;

g) prijedloge u pogledu mogućnosti zajedničkog stavljanja na tržište udjela u ugljikovodicima svih strana;

h) detalje o:

i. provedenim geološkim radovima i radovima na ležištu, zajedno sa simuliranim eksploatacijskim profilima kako bi se postiglo optimalno crpljenje ugljikovodika;

ii. radovima, objektima i uslugama potrebnim za razradu i eksploataciju ležišta, uključujući, među ostalim, raspored bušenja, broj bušotina, gustoću mreže bušotina i sve druge povezane aktivnosti. Prijedlozi u pogledu postupaka eksploatacije osiguravaju da u području ne dođe do prekomjernog pada eksploatacije ili prekomjernog gubitka ležišnog tlaka te osiguravaju zaštitu okoliša u skladu s međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima i propisima;

iii. planu eksploatacije, obrade, skladištenja, transporta, prodaje i ostalog raspolaganja ugljikovodika (uključujući eksploataciju naftnog plina) koji će se crpiti iz eksploatacijskog polja;

iv. objektima za eksploataciju, preradu i transport koji će biti smješteni u Republici Hrvatskoj. Prijedlozi u pogledu objekata predviđaju optimalnu upotrebu postojećih ili planiranih objekata;

v. objektima, bez obzira na to gdje su smješteni, koji su povezani sa svim takvim prethodno navedenim objektima i koji (ili čiji rad) mogu utjecati na cjelovitost, upravljanje ili rad tih objekata;

vi. točki isporuke;

vii. mjernoj točki;

i) eksploatacijski profili svih ugljikovodika, uključujući potencijalna utiskivanja tijekom razdoblja razrade, početak eksploatacije i specifične stope eksploatacije ugljikovodika te razinu eksploatacije i isporuka, koje investitor dostavi, predstavljaju početak komercijalne eksploatacije;

j) procijenjeni plan sanacije, uključujući procjenu izračuna troškova za sanaciju, procijenjen godišnji iznos fonda za sanaciju naveden u članku 9. i prijedlog investitora za osiguranje sanacije;

k) plan upravljanja rizicima pripremljen u skladu sa zahtjevima važećih zakona i propisa Republike Hrvatske i važećeg zakonodavstva o zaštiti okoliša i prirode, uključujući mjere i upute koje je utvrdilo Ministarstvo u svrhu sprečavanja nastanka bilo kakve štete i otklanjanja svih opasnosti koje naftno-rudarski radovi mogu imati na pogođene zajednice, radnike investitora i okoliš;

l) plan odgovora na izvanredni događaj pripremljen u skladu sa zahtjevima propisa i važećeg zakonodavstva o zaštiti okoliša i prirode, uključujući mjere reagiranja na bilo kakvu nezgodu do koje može doći na lokaciji naftno-rudarskih radova, medicinsku pomoć i evakuaciju radnika i okolne populacije te zaštitu okoliša;

m) prijedloge investitora za:

i. upotrebu lokalne robe, radova i usluga; i

ii. obuku i zapošljavanje;

n) procjenu troškova razrade i eksploatacije uključujući, bez ograničenja, faze izvedivosti, izrade, montaže, puštanja u rad i probne eksploatacije u sklopu razrade;

o) prijedloge investitora za financiranje iz ovog Ugovora, potpune podatke o trenutačnom financijskom statusu, tehničkoj stručnosti i iskustvu investitora;

p) program i raspored provedbe razradnih i eksploatacijskih radova, uključujući pretpostavljeni datum početka eksploatacije ugljikovodika;

q) ako se bilo koje ležište (ili više njih) proteže izvan ugovornog područja, prijedlog plana objedinjavanja ili zajedničke razrade;

r) ostale podatke i informacije (uključujući u pogledu osiguranja koje uzimaju investitori te kupci i prijevoznici ugljikovodika) u skladu sa zahtjevima Zakona i propisa te Ministarstva i Agencije.

7.1.3 Prema potrebi i na isti način, investitor Ministarstvu na odobrenje podnosi izmjene i dopune idejnog projekta razrade i eksploatacije.

7.1.4 Pri utvrđivanju hoće li odobriti idejni projekt razrade i eksploatacije ili njegovu izmjenu i dopunu koju je investitor podnio na odgovarajući način, Ministarstvo uzima u obzir prijedlog investitora za osiguranje provedbe aktivnosti opisane u članku 7.1.2(j) u odnosu na eksploatacijsko polje.

7.1.5 Ministarstvo može predložiti dopune ili izmjene idejnog projekta razrade i eksploatacije, kao i zahtijevanog eksploatacijskog polja.

7.1.6 Ministarstvo može zatražiti da investitor izmijeni idejni projekt razrade i eksploatacije tako da se u njemu određuje da se ugljikovodici transportiraju cjevovodnim sustavima u skladu s člankom 19.2.1 pod uvjetom da takav način transporta nije ekonomski ili na neki drugi način štetan za investitora. U tom slučaju Ministarstvo može, na zahtjev investitora, produljiti rok za podnošenje idejnog projekta razrade i eksploatacije. Ministarstvo navodi razloge za neodobravanje idejnog projekta razrade i eksploatacije ili izmjene i dopune na njega. Međutim, ni u kojem slučaju takvo odobrenje ne smije biti neopravdano uskraćeno.

7.1.7 Idejni projekt razrade i eksploatacije mora biti izrađen na način na koji bi ga izradila osoba koja s dužnom pažnjom želi razraditi i eksploatirati (u skladu s ovim Ugovorom, Zakonom i međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima) ugljikovodike u eksploatacijskom polju u najboljem interesu strana tijekom trajanja ovog Ugovora.

7.2 Projekt razrade i eksploatacije

7.2.1 Nakon utvrđivanja eksploatacijskog polja i odobrenja idejnog projekta razrade i eksploatacije investitor je dužan provesti Procjenu utjecaja zahvata na okoliš i ishoditi lokacijsku dozvolu u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje.

7.2.2 Nakon ishođenja lokacijske dozvole investitor podnosi Ministarstvu projekt razrade i eksploatacije na provjeru u skladu sa Zakonom i propisima.

7.2.3 Osim sadržaja opisanog u članku 7.1.2, projekt razrade i eksploatacije sadržava i sve druge elemente propisane Zakonom i propisima.

7.3 Izdavanje dozvole za pridobivanje ugljikovodika

7.3.1 Nakon provjere projekta razrade i eksploatacije investitoru se izdaje dozvola za pridobivanje ugljikovodika. Takvu dozvolu za pridobivanje ugljikovodika izdaje Vlada na temelju odluke Vlade, u skladu sa Zakonom, bez provođenja bilo kakvog drugog postupka, pod uvjetom da investitor ispunjava sve Zakonom propisane zahtjeve. Dozvola za pridobivanje ugljikovodika predstavlja neodvojivi sastavni dio dozvole i ovog Ugovora te omogućava investitoru da započne i izvodi razradne i eksploatacijske radove u eksploatacijskom polju u skladu s provjerenim projektom razrade i eksploatacije ako je ishodio sva potrebna odobrenja i dozvole.

7.3.2 Ako se dio ležišta, u odnosu na koji je proglašeno komercijalno otkriće, proteže izvan ugovornog područja, takvo se područje može uključiti, uz suglasnost Vlade, u predloženo eksploatacijsko polje povezano s dozvolom za pridobivanje ugljikovodika, pod uvjetom da takvo područje:

a) nije obuhvaćeno dozvolom za pridobivanje ugljikovodika dodijeljenom bilo kojoj drugoj osobi;

b) nije obuhvaćeno postupkom pregovora/nadmetanja za dozvolu za pridobivanje ugljikovodika; i

c) raspoloživo je za izdavanje dozvole (tj. nije područje u kojem su isključeni naftno-rudarski radovi).

Strane mogu dogovoriti uvjete i načine uključivanja takvog dodatnog područja u eksploatacijsko polje u skladu sa Zakonom i propisima.

7.4 Kapacitet eksploatacije i preuzimanje

7.4.1 Investitor ulaže sve razumne napore kako bi eksploatirao ugljikovodike na najučinkovitiji način koji je ekonomičan, a u skladu s međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima i člankom 20. ovog Ugovora. Najkasnije šezdeset (60) dana prije početka eksploatacije na svakom eksploatacijskom polju te prije početka svake kalendarske godine, investitor Ministarstvu i Agenciji dostavlja procijenjeni plan eksploatacije za svako eksploatacijsko polje.

7.4.2 U slučaju više od jednog komercijalnog otkrića u istražnom prostoru ili više od jedne kakvoće sirove nafte u polju, Vlada i investitor, osim ako se međusobno nisu dogovorili o miješanju sirovih nafti, iz svakog komercijalnog otkrića preuzimaju sirove nafte u količini razmjernoj njihovu ukupnom preuzimanju iz ugovornog područja. Prirodni plin dobiven iz više od jednog komercijalnog otkrića u ugovornom području, u mjeri u kojoj je to opravdano izvedivo, podiže se i transportira u jednom miješanom toku.

8. ZAJEDNIČKA RAZRADA I ZAJEDNIČKI RADOVI

8.1.1 Ako je ležište koje se nalazi u području otkrića smješteno djelomično u ugovornom području, a djelomično u području Republike Hrvatske u kojem druge strane imaju ugovor o izvođenju naftno-rudarskih radova sukladno Zakonu i propisima, investitor o tome obavještava Ministarstvo i Agenciju te dostavlja sve podatke koje Ministarstvo i Agencija mogu razumno zahtijevati u vezi s tim.

8.1.2 Ako je ležište koje se nalazi u području otkrića smješteno djelomično u ugovornom području, a djelomično u području Republike Hrvatske u kojem druge strane imaju ugovor o izvođenju naftno-rudarskih radova sukladno Zakonu te se oba dijela ležišta mogu, prema razumnom mišljenju Vlade, učinkovitije razraditi zajednički na komercijalnoj osnovi, nakon primanja pisanih informacija od bilo koje strane u tim ugovorima ili bilo kojih informacija o tome od dobronamjernog izvora, Ministarstvo i Agencija mogu, u svrhu osiguravanja učinkovitijeg pridobivanja ugljikovodika iz takvog ležišta, slanjem pisane obavijesti investitoru, od investitora zahtijevati:

a) da surađuje i postigne sporazum s takvim drugim stranama u skladu s međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima o zajedničkoj razradi ležišta kao cjeline;

b) da dostavi ugovor o zajedničkoj razradi između investitora i takvih drugih strana Ministarstvu na odobrenje u roku od dvanaest (12) mjeseci od dana primitka obavijesti od Ministarstva. Ministarstvo će u roku od šezdeset (60) dana od podnošenja ugovora o zajedničkoj razradi dostaviti obavijest o odobrenju, uskrati odobrenja i/ili o potrebnim izmjenama i dopunama ugovora o zajedničkoj razradi investitoru i stranama kojih se to tiče; i

c) da sastavi preliminarni plan za zajedničku razradu ležišta u roku od dvanaest (12) mjeseci od dana odobrenja ugovora koji se spominje gore pod b).

8.1.3 Ako plan nije dostavljen u navedenom roku ili u duljem roku koji mogu dogovoriti Ministarstvo i Agencija i investitor i druge strane ili ako podneseni plan nije prihvatljiv Ministarstvu i Agenciji, a strane se ne mogu dogovoriti o izmjenama predloženog plana za zajedničku razradu ležišta, Agencija može angažirati stručnjaka, čije troškove snose investitor i druge strane, za pripremu plana za zajedničku razradu ležišta u skladu s međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima. Ako se Ministarstvo i investitor ne mogu dogovoriti u pogledu stručnjaka, Vlada ili investitor mogu uputiti spor na rješavanje sukladno članku 35.

8.1.4 Ako strane dogovore i usvoje predloženi plan za zajedničku razradu ležišta ili se on usvoji nakon odluke stručnjaka, konačno usvojeni plan smatra se odobrenim planom za zajedničku razradu ležišta i investitor mora poštovati uvjete navedenog plana.

8.1.5 Odredbe ovog Ugovora odgovarajuće se primjenjuju na otkriće ležišta koje je djelomično smješteno u ugovornom području i koje bi, iako ne odgovara komercijalnom otkriću ako se razrađuje pojedinačno, bilo komercijalno otkriće da se razrađuje zajednički s onim dijelom ležišta koji se proteže izvan ugovornog područja na područja u kojem druge strane imaju ugovor za izvođenje naftno-rudarskih radova sukladno Zakonu.

8.1.6 Kada bi inače nekomercijalne količine ugljikovodika u ugovornom području, eksploatirane zajedno s ležištima iz područja susjednog ugovornom području, bile komercijalne te nisu ekonomski ili na neki drugi način štetne za investitora, Ministarstvo od investitora i investitora na tom susjednom području može zahtijevati da dijele objekte u skladu sa Zakonom, kao i u skladu s međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima. Zahtjev Ministarstva neće biti obvezujući za investitora, a investitor će razmotriti zahtjev u dobroj vjeri te njegova suglasnost neće biti neopravdano uskraćena.

8.1.7 Ako Vlada započne pregovore o planu za zajedničku razradu ležišta ili bilo kakve dogovore oko zajedničke razrade područja sa susjednom državom koja uključuje ležište koje pripada području otkrića, a koje je smješteno dijelom na ugovornom području, a dijelom na graničnom području sa susjednom državom, Vlada će predočiti takav plan za zajedničku razradu ležišta ili dogovor oko zajedničke razrade ležišta investitoru prije njegove provedbe, i investitor će imati pravo predložiti dopune i izmjene tog plana zajedničke razrade ili dogovor oko zajedničke razrade ležišta. Ako Vlada i investitor ne postignu dogovor oko predloženih dopuna i/ili izmjena unutar šezdeset (60) dana od kada je plan za zajedničku razradu ležišta ili dogovor oko zajedničke razrade ležišta podnesen investitoru, tada će se Vlada i osoba određena i ovlaštena od strane investitora da djeluje u ime investitora unutar ovog Ugovora, ili njegovih ovlaštenika, sastati kako bi sporazumno utvrdili uvjete plana zajedničke razrade ležišta ili dogovora oko zajedničke razrade ležišta, a pri čemu investitor ni u kojem slučaju nije dužan prihvatiti predloženi plan za zajedničku razradu ako je takav plan ekonomski ili na neki drugi način štetan za investitora.

9. SANACIJA

9.1 Plan sanacije, budžet i fond

9.1.1 Najkasnije šest (6) godina prije očekivanog datuma sanacije polja ili što je prije moguće prije prestanka ili napuštanja dijela bilo kojeg ugovornog područja investitor Agenciji dostavlja, u skladu s važećim Zakonom i propisima, odgovarajući detaljan plan sanacije s odgovarajućim budžetom koji je izrađen u skladu s provjerenim projektom razrade i eksploatacije, a koji uključuje detaljan tehnički i inženjerski opis sanacije, uklanjanja i zbrinjavanja objekata i instalacija te mjera čišćenja i sanacije lokacije, uključujući procjenu troškova sanacije (dalje u tekstu: troškovi sanacije). Agencija daje odobrenje putem pisanog mišljenja na plan sanacije.

9.1.2 Agencija može zahtijevati dopune ili izmjene navedenog plana sanacije slanjem obavijesti investitoru, koja uključuje sva obrazloženja koja smatra nužnima, u roku od devedeset (90) dana po primitku tog plana. U tom slučaju Agencija i investitor sastaju se što je prije moguće kako bi razmotrili zahtijevane dopune ili izmjene i sporazumno utvrdili konačni oblik plana u skladu sa Zakonom i propisima, kao i međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima. Datumom pozitivnog mišljenja smatra se datum prethodno navedenog sporazuma. Ako Agencija u navedenom roku od devedeset (90) dana ne dostavi investitoru obavijest o potrebi za dopunom ili izmjenom plana sanacije, smatra se da ga je Agencija odobrila davanjem pozitivnog mišljenja na plan sanacije nakon proteka navedenog razdoblja.

9.1.3 Plan sanacije revidira se i ponovno dostavlja Agenciji na mišljenje u onim slučajevima kada je razumno pretpostaviti da će možda biti potrebno revidirati plan sanacije, uključujući procjenu troškova sanacije.

9.1.4 U svrhu osiguranja provedbe plana sanacije, nakon provjere projekta razrade i eksploatacije, investitor mora uspostaviti fond za sanaciju te od Agencije ishoditi odobrenje formule za utvrđivanje iznosa koji treba biti uplaćen u fond za sanaciju. Sredstva se polažu na založni namjenski račun koji donosi kamatu, u banci koja je prihvatljiva stranama. Takve godišnje uplate smatraju se troškovima ugljikovodika koji su povrativi u skladu s člankom 14.

9.1.5 Investitor započinje s uplatama u fond za sanaciju u skladu s procijenjenim planom sanacije sadržanim u provjerenom projektu razrade i eksploatacije, ni u kojem slučaju prije prve godišnjice prve komercijalne eksploatacije.

9.1.6 Namjera je strana da ukupne uplate u fond za sanaciju koje izvršava investitor za bilo koje polje budu jednake procjenama troškova sanacije za to polje u vrijeme izvođenja radova sanacije ili prestanka ovog Ugovora, ovisno o tome što nastupi prije.

9.1.7 Ako su stvarni troškovi sanacije veći od ukupnog iznosa uplata, preostalu razliku troškova napuštanja snosi isključivo investitor. Ako su stvarni troškovi sanacije manji od ukupnog iznosa uplata, preostalu razliku u fondu rezervi stječe Republika Hrvatska te se ona smatra troškovima ugljikovodika koji su povrativi u skladu s člankom 14.

9.1.8 U skladu s važećim Zakonom i propisima, investitor i nakon isteka trajanja ovog Ugovora ostaje odgovoran za sve štete, tražbine, troškove ili rashode povezane s objektima ugljikovodika vezano uz sanaciju koji su nastali ili su akumulirani tijekom trajanja ovog Ugovora, a mogu se pripisati krajnjoj nepažnji ili namjeri investitora.

9.1.9 Ako nakon završetka svih aktivnosti sanacije u fondu za sanaciju ostane višak sredstava, a ta sredstva nisu obuhvaćena potpunim povratom troškova, takav višak sredstava dostavlja se investitoru. Ako nakon završetka svih aktivnosti napuštanja u fondu za sanaciju ostane višak sredstava, a ta su sredstva obuhvaćena potpunim povratom troškova, tada se takav višak sredstava prenosi Vladi.

9.1.10 U istražnom razdoblju, a prije početka radova, investitor izdaje garanciju sukladno planu sanacije koji je sastavni dio provjerenog projekta izrade istražne bušotine.

9.2 Opseg obveze sanacije

9.2.1 Osim onih objekata i imovine za koje je Ministarstvo obavijestilo investitora da njihovo uklanjanje nije potrebno, u skladu s planom sanacije i sukladno Zakonu i propisima, pri prestanku Ugovora ili napuštanju dijela ugovornog područja, investitor:

a) iz ugovornog područja ili dijela ugovornog područja uklanja ili ostavlja na mjestu, u skladu sa Zakonom i propisima, kao i međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima, sve bušotine, objekte i imovinu korištenu u izvođenju naftno-rudarskih radova, uključujući, bez ograničenja, cjevovode, opremu, objekte za eksploataciju i preradu, električne objekte, područja za slijetanje i telekomunikacijske objekte; i

b) provodi sve potrebne aktivnosti sanacije i vraćanja u prvobitno stanje lokacije.

10. ZDRAVLJE, SIGURNOST I ZAŠTITA OKOLIŠA

10.1 Vlada očuvanje i zaštitu okoliša i na moru i na kopnu smatra pitanjem visokog prioriteta. Vlada i investitor prihvaćaju da naftno-rudarski radovi mogu imati određeni utjecaj na okoliš. U skladu s tim, pri provedbi ovog Ugovora investitor izvodi naftno-rudarske radove s dužnom pažnjom prema pitanjima povezanima sa zaštitom okoliša i očuvanjem prirodnih resursa te osobito:

a) primjenjuje međunarodnu dobru praksu pri naftno-rudarskim radovima i norme, uključujući napredne tehnologije, prakse i metode rada za sprečavanje štete u okolišu u izvođenju svojih naftno-rudarskih radova;

b) uspostavlja, ažurira i razvija sustav upravljanja namijenjen osiguravanju usklađenosti sa zahtjevima u pogledu zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša u skladu s međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima i sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske;

c) poduzima sve potrebne i odgovarajuće korake:

i. za sprečavanje štete u okolišu i, ako je neki negativan utjecaj na okoliš neizbježan, za smanjenje takvog utjecaja i njegovih posljedičnih učinaka na imovinu i ljude;

ii. za osiguravanje plaćanja odgovarajuće naknade za ozljedu nanesenu osobama ili štetu na imovini koja je rezultat naftno-rudarskih radova, pri čemu se iznos plaćen kao naknada štete ne smatra povrativim troškom prema ovom Ugovoru;

iii. ako investitor propusti bez odgode provesti mjere kontrole i čišćenja bilo kakvog onečišćenja ili nadoknaditi svaku nastalu štetu, Vlada može, nakon davanja razumnog roka s obzirom na okolnosti, poduzeti sve mjere koje su potrebne u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske, kao i međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima, pri čemu troškove i rashode takvih mjera snosi investitor;

d) postupati sukladno ishođenim odobrenjima vezano za procjenu utjecaja na okoliš te uspostaviti učinkovit program praćenja stanja okoliša kao što je definirano ovim Ugovorom i važećim zakonima i propisima Republike Hrvatske;

e) provodi prijedloge sadržane u svojem projektu razrade i eksploatacije s obzirom na sprečavanje onečišćenja, obradu otpada i zaštitu prirodnih resursa;

f) svakodobno se pridržava zahtjeva važećih zakona i propisa Republike Hrvatske o zdravlju, sigurnosti i zaštiti okoliša i međunarodnih sporazuma koje je Republika Hrvatska usvojila, kao i normi i pravila o zdravlju, sigurnosti i zaštiti okoliša koje su Strane ugovorile.

10.2 U slučaju:

a) izvanrednog i iznenadnog događaja ili nesreće nastale pri izvođenju naftno-rudarskih radova koji utječu na okoliš, investitor bez odgađanja o tome obavještava Ministarstvo i Agenciju i rješava ih u skladu s odobrenim planovima intervencija i u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske;

b) požara ili izlijevanja nafte, investitor bez odgađanja provodi odgovarajući plan intervencija;

c) svakog drugog izvanrednog događaja ili nesreće nastale pri izvođenju naftno-rudarskih radova koja utječe na okoliš, investitor poduzima mjere koje su razborite i nužne u tim okolnostima u skladu s međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima te koje je potrebno poduzeti u skladu s međunarodnim obvezama koje je preuzela Republika Hrvatska, kao i sve druge mjere koje mu u tom slučaju nalože nadležna tijela Republike Hrvatske.

10.3 Ako propust investitora da djeluje u skladu s određenim odredbama ovog Ugovora dovede do štete u okolišu, investitor poduzima sve potrebne mjere za otklanjanje propusta i njegovih učinaka u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti okoliša i prirode.

10.4 Pri sklapanju ugovora investitor osigurava da su njegovi podizvođači i dobavljači kvalificirani za ispunjavanje zakonskih zahtjeva u pogledu zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša. Svaki ugovor sklopljen između investitora i njegovih podizvođača u vezi s naftno-rudarskim radovima uključuje uvjete utvrđene ovim Ugovorom, kao i sve mjere i metode za provedbu obveza investitora u pogledu zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša, koje su utvrđene na temelju ovog Ugovora.

11. OPĆA PRAVA I OBVEZE INVESTITORA, POMOĆ I NADZOR VLADE

11.1 Opća prava investitora

11.1.1 Investitor ima isključivo pravo izvoditi naftno-rudarske radove unutar istražnog prostora i eksploatacijskog polja.

11.1.2 U svrhu izvođenja naftno-rudarskih radova investitor ima pravo na polaganje cjevovoda i izgradnju komunikacijskih i infrastrukturnih objekata, pristupanje raspoloživoj infrastrukturi Republike Hrvatske, pod uvjetom prethodnog odobrenja, kao i ostala dopunska prava koja su opravdano potrebna za izvođenje naftno-rudarskih radova, pod uvjetom ishođenja zahtijevanih odobrenja i u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske.

11.1.3 Investitor ima i druga prava utvrđena ovim Ugovorom, Zakonom i ostalim zakonima i propisima Republike Hrvatske.

11.2 Opće obveze investitora

11.2.1 Investitor izvodi naftno-rudarske radove u skladu sa Zakonom, propisima i pojedinačnim upravnim odlukama izdanima na temelju Zakona, kao i sa svim ostalim važećim zakonima i propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj u bilo kojem trenutku.

11.2.2 Investitor osigurava da osobe koje izvode radove za njega, bilo osobno bilo putem radnika ili podizvođača, ispunjavaju odredbe članka 11.2.1.

11.2.3 Investitor osigurava sva potrebna financijska sredstva te kupuje ili unajmljuje svu opremu i materijale potrebne za izvođenje naftno-rudarskih radova. Investitor osigurava i sve tehničko stručno znanje, uključujući angažman stranih radnika i podizvođača potrebnih za izvođenje naftno-rudarskih radova u skladu s odredbama članka 28. Investitor je odgovoran za pripremu i provedbu radnih programa koji se provode na najprikladniji način u skladu s člankom 4. ovog Ugovora i međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima.

11.2.4 Investitor osigurava dobre radne uvjete, odgovarajuće uvjete smještaja i pristup medicinskoj pomoći i skrbi za sve radnike koje on ili njegovi podizvođači zapošljavaju za izvođenje naftno-rudarskih radova u skladu sa Zakonom i propisima, kao i međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima.

11.2.5 Investitor Ministarstvu, Agenciji i ovlaštenim predstavnicima Vlade dostavlja podatke, izvješća, evidencije i financijska izvješća povezana s naftno-rudarskim radovima u ugovornom području u skladu s rasporedom i postupcima koji bi mogli biti potrebni i koji su detaljno opisani u odredbama ovog Ugovora, Zakona i svim ostalim primjenjivim zakonima i propisima Republike Hrvatske.

11.3 Pomoć Vlade

11.3.1 Nakon zahtjeva investitora, na propisani način, u skladu s važećim zakonima i propisima Republike Hrvatske, a u okviru svojih nadležnosti i u mjeri u kojoj je to moguće, Vlada, djelujući putem Agencije ili svih drugih osoba koje Vlada imenuje, investitoru pruža podršku:

a) na trošak investitora, kada je to potrebno, u postupcima ishođenja odobrenja, dozvola, suglasnosti, ovlaštenja, viza, radnih dozvola, licencija, prava služnosti puta, prava služnosti, prava na iskorištavanje površine i sigurnosne zaštite u skladu s ovim Ugovorom;

b) u poštovanju uvoznih/izvoznih kontrola i propisa te carinskih formalnosti i, po potrebi, u ishođenju izuzeća od plaćanja carinskih i drugih pristojbi;

c) u stjecanju objekata na kopnu na trošak investitora, ako su takvi objekti izvan ugovornog područja potrebni za naftno-rudarske radove (uključujući objekte za skladištenje, utovar i preradu, cjevovode, urede i pristup zemljištu potrebnom za takve objekte);

d) u dobivanju pristupa svim geološkim i geofizičkim podacima, kao i podacima o bušenju, bušotini i eksploataciji za ugovorno područje;

e) u osiguranju prava ulaska u ugovorno područje i izlaska iz njega i svih objekata koji se upotrebljavaju u naftno-rudarskim radovima bez obzira na njihovu lokaciju, pod uvjetom da je takvo pravo pod njihovim nadzorom.

11.3.2 Nakon što je investitoru dostavljena odgovarajuća dokumentacija, investitor bez odgode Vladi nadoknađuje sve opravdane troškove koji su nastali u pružanju pomoći koju je zatražio investitor u skladu s člankom 11.3.1, pod pretpostavkom da su investitor i Agencija prethodno dogovorili iznos takvih troškova.

11.4 Nadzor Vlade

11.4.1 U svakom trenutku tijekom trajanja ovog Ugovora nadležna tijela Republike Hrvatske imaju pravo vršiti nadzor i inspekciju nad aktivnostima investitora u skladu s odredbama ovog Ugovora i važećim zakonima i propisima Republike Hrvatske.

12. OPERATOR I SAVJETODAVNI ODBOR

12.1 Operator

12.1.1 _____________________ je imenovan operatorom na temelju ovog Ugovora.

12.1.2 Operator pažljivo i u skladu sa Zakonom i propisima, kao i međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima izvršava naftno-rudarske radove u ime investitora. Operator je jedina pravna osoba koja, u ime investitora, smije izvršavati ugovore, stvoriti troškove, preuzimati obveze i provoditi ostale aktivnosti u vezi s naftno-rudarskim radovima.

12.1.3 Postoji samo jedan (1) operator. Samo investitor ili jedna od strana investitora može biti operator.

12.1.4 U svrhu ovog Ugovora operator zastupa investitora, a Ministarstvo i Agencija smiju komunicirati s operatorom. Operator podliježe svim posebnim obvezama iz ovog Ugovora i važećih Zakona i propisa i ima isključivu kontrolu te upravlja naftno-rudarskim radovima.

12.1.5 Investitor u svakom trenutku ima pravo imenovati drugu pravnu osobu operatorom nakon što je Vladi dostavio prethodnu pisanu obavijest o takvom imenovanju najmanje trideset (30) dana prije. Takvog novog operatora odobrava Vlada, pri čemu to odobrenje ne smije biti neopravdano uskraćeno ili odgođeno.

12.1.6 Vlada može utvrditi da operator više nije sposoban biti operator ako je:

a) operator postao nelikvidan ili je nad njim otvoren stečaj;

b) operator počinio (i) materijalnu povredu Ugovora i (ii) propustio započeti otklanjanje povrede unutar trideset (30) dana od primitka obavijesti Ministarstva koja navodi detalje povrede i/ili je propustio otkloniti povredu unutar razdoblja od šest (6) mjeseci od primitka obavijesti od Ministarstva.

12.1.7 Ako se sukladno članku 12.1.6 operator više ne smatra sposobnim za obavljanje te uloge, Ministarstvo može, pisanom obaviješću operatoru i pravnim osobama koje čine investitora, zatražiti da se predloži novi operator. Tada investitor mora unutar trideset (30) dana predložiti Ministarstvu novog operatora.

12.2 Savjetodavni odbor

12.2.1 U roku od šezdeset (60) dana od datuma stupanja na snagu Agencija osniva savjetodavni odbor (dalje u tekstu: savjetodavni odbor) u svrhu davanja formalnih savjeta i smjernica u pogledu svih pitanja koja se odnose na naftno-rudarske radove i radne programe i dogovara postupke za upravljanje aktivnostima tog odbora. U tom razdoblju Agencija i investitor pisanom obavijesti imenuju svoje članove savjetodavnog odbora i njihove zamjenike.

12.2.2 Savjetodavni odbor sastoji se od dvaju (2) članova koja je imenovala Agencija i dvaju (2) članova koja je imenovao investitor.

12.2.3 Svaka strana može zamijeniti nekog od svojih predstavnika ili imenovati drugog predstavnika pisanom obavijesti drugoj strani. Predsjednik savjetodavnog odbora jest predsjednik uprave Agencije (dalje u tekstu: predsjednik). Potpredsjednik savjetodavnog odbora jedan je od članova koje je imenovao investitor (dalje u tekstu: potpredsjednik). U slučaju odsutnosti predsjednika, potpredsjednik predsjeda sjednicom savjetodavnog odbora.

12.2.4 Svaka strana ima pravo pozvati razuman broj promatrača koji smatra potrebnim za sudjelovanje na sjednicama savjetodavnog odbora.

12.2.5 Savjetodavni odbor razmatra, raspravlja i daje savjete, prijedloge i preporuke u vezi sa sljedećim predmetima, ovisno o slučaju, u odnosu na sljedeće:

a. radne programe i budžete te sve njihove kasnije izmjene i dopune, prema prijedlogu investitora;

b. napuštanje područja;

c. izvješća o aktivnostima investitora;

d. proglašavanje otkrića komercijalnim otkrićem, pod uvjetom da je odluka o objavi komercijalnosti isključivo na investitoru;

e. stupnjeve eksploatacije koje dostavlja investitor na temelju međunarodne dobre prakse pri naftno-rudarskim radovima;

f. obračune troškova ugljikovodika;

g. postupke nabave za potencijalne podizvođače, robu i/ili usluge koje dostavlja investitor;

h. računovodstvene metode investitora, predstavljanje financijskih izvješća o povrativim troškovima te oblik i vođenje radnih evidencija i izvješća o naftno-rudarskim radovima;

i. idejni projekt razrade i eksploatacije, projekt razrade i eksploatacije i odgovarajuće budžete te sve njegove kasnije izmjene i dopune, prema prijedlogu investitora;

j. plan sanacije i svaki radni program sanacije i budžet te sve njegove kasnije izmjene i dopune, prema prijedlogu investitora;

k. sve značajne izmjene projekta razrade i eksploatacije, rasporeda eksploatacije, rasporeda preuzimanja, radnih programa razrade i eksploatacije te budžet;

l. sve značajne izmjene postupaka nabave robe i/ili usluga koje dostavlja investitor;

m. banku u koju se polažu sredstva fonda za sanaciju u skladu s člankom 9.;

n. predloženi plan sanacije u skladu s člankom 9. o radnim programima sanacije i budžetu;

o. razradu uvjeta koje treba pripremiti i usuglasiti u svrhu stručnog utvrđivanja u skladu s člankom 35.;

p. troškove koji su pet posto (5 %) ukupnog budžeta ili deset posto (10 %) veći od pojedinih stavki budžeta; i

q. pitanja koja znatno utječu na naftno-rudarske radove.

12.2.6 Redovite sjednice savjetodavnog odbora održavaju se u Republici Hrvatskoj, u uredima Agencije ili na drugoj lokaciji koju su dogovorile strane, najmanje jednom u ugovornoj godini prije datuma prvog komercijalnog otkrića te dva puta u svakoj ugovornoj godini nakon toga.

12.2.7 Agencija ili investitor mogu sazvati izvanrednu sjednicu savjetodavnog odbora kako bi raspravili važna pitanja ili događaje povezane s naftno-rudarskim radovima, pod uvjetom prethodnog slanja obavijesti drugoj strani u razumnom roku, navodeći pitanja o kojima će se raspravljati na sjednici.

12.2.8 Agencija će putem svojih članova savjetodavnog odbora savjetovati investitora o pitanju regulatornog okvira povezanog s naftno-rudarskim radovima te će dati smjernice o zakonskim obvezama koje proizlaze iz Zakona i propisa.

12.2.9 Dnevni red sjednica savjetodavnog odbora priprema investitor prema uputama predsjednika i o njemu obavještava strane najmanje petnaest (15) dana prije datuma održavanja sjednice. Investitor je odgovoran za pripremu i vođenje zapisnika o odlukama donesenim na sjednicama. Kopije tih zapisnika prosljeđuju se svakoj strani na razmatranje i odobrenje. Svaka strana razmatra i odobrava te zapisnike u roku od deset (10) dana od primitka nacrta zapisnika. Za stranu koja nije poslala pisanu obavijest o svojem odobrenju ili odbijanju takvog zapisnika u roku od deset (10) dana smatra se da je odobrila zapisnik.

12.2.10 Prema potrebi savjetodavni odbor može zatražiti osnivanje tehničkog pododbora ili drugog pododbora koji će mu pomagati. Svaki takav pododbor sastoji se od razumnog broja stručnjaka iz Agencije i investitora. Nakon svake sjednice tehnički pododbor ili drugi pododbor dostavlja pisano izvješće savjetodavnom odboru.

12.2.11 Troškovi i izdaci koje je investitor imao zbog sjednica savjetodavnog odbora ili tehničkog pododbora ili drugog pododbora smatraju se troškovima ugljikovodika i povrativi su investitoru u skladu s odredbama članka 14.

12.2.12 Savjetodavni odbor ima isključivo savjetodavnu ulogu i nema ovlasti obvezati investitora na bilo koji način.

13. JEDNOKRATNE NAKNADE I NAKNADE

13.1 Plaćanja

13.1.1 Investitor sva plaćanja vrši u hrvatskim kunama (HRK). Ako hrvatska kuna prestane biti službena valuta Republike Hrvatske, bilo koji iznosi ovdje navedeni u hrvatskim kunama (HRK) konvertirat će se u novu valutu na način određen člankom 32.1.4.

13.1.2 U slučaju promjene tečaja hrvatske kune (HRK) za više od pet posto (5 %) u odnosu na euro (EUR), u svrhu plaćanja jednokratnih naknada i naknada utvrđenih u ovom članku 13., one će se preračunati radi osiguravanja jednakog odnosa i uspostavljanja ravnoteže valuta, uzimajući u obzir važeći tečaj u eurima (EUR) na datum potpisivanja Ugovora, a koji je utvrđen primjenom srednjeg tečaja koji je objavila Hrvatska narodna banka.

13.2 Jednokratne novčane naknade

13.2.1 Investitor Republici Hrvatskoj isplaćuje sljedeće jednokratne novčane naknade:

a) Novčanu naknadu za sklapanje Ugovora: ___________________ najkasnije u roku od deset (10) dana od datuma stupanja na snagu Ugovora, plativo u hrvatskim kunama kako je definirano u članku 13.1 ovog Ugovora, uz upotrebu tečaja valute u skladu s člankom 32.1.3;

(najmanja novčana naknada za sklapanje Ugovora određena je uredbom iz članka 51. Zakona te je predmet nadmetanja sukladno članku 19. Zakona)

b) Dodatne novčane naknade za ostvarenu eksploataciju ugljikovodika:

Naftna polja

i. ____________________ hrvatskih kuna na početku dnevne eksploatacije;

ii. ____________________ hrvatskih kuna kada ukupne eksploatirane količine dosegnu ____________________ barela nafte;

iii. ____________________ hrvatskih kuna kada ukupne eksploatirane količine dosegnu ____________________ barela nafte;

iv. ____________________ hrvatskih kuna kada ukupne eksploatirane količine dosegnu ____________________ barela nafte;

v. ____________________ hrvatskih kuna kada ukupne eksploatirane količine dosegnu ____________________ barela nafte.

Plinska polja

i. ____________________ hrvatskih kuna na početku dnevne eksploatacije;

ii. ____________________ hrvatskih kuna kada ukupne eksploatirane količine dosegnu ____________________ ekvivalenta barela nafte;

iii. ___________________ hrvatskih kuna kada ukupne eksploatirane količine dosegnu ____________________ ekvivalenta barela nafte;

iv. ____________________ hrvatskih kuna kada ukupne eksploatirane količine dosegnu ____________________ ekvivalenta barela nafte;

v. ____________________ hrvatskih kuna kada ukupne eksploatirane količine dosegnu ____________________ ekvivalenta barela nafte.

(dodatne novčane naknade za ostvarenu eksploataciju određene su uredbom iz članka 51. Zakona)

Postupak i formulu za konverziju prirodnog plina u naftni ekvivalent sporazumno utvrđuju investitor i Agencija tri (3) mjeseca prije početka eksploatacije, a dostavljaju se Ministarstvu na suglasnost. Formula se izražava u broju barela sirove nafte na temelju sadržaja energije ekvivalentnom BTU-u (britanska termalna jedinica). Sva prilagođavanja na mjesečnoj bazi koja se odnose na cijenu prirodnog plina i sirove nafte bit će dogovorena između Agencije i investitora.

Navedena plaćanja provode se u roku od trideset (30) kalendarskih dana nakon ostvarivanja prethodno navedenih ukupno pridobivenih razina.

13.3 Naknade

13.3.1 Investitor Republici Hrvatskoj isplaćuje sljedeće novčane naknade za površinu:

a) _________________ hrvatskih kuna po četvornom kilometru istražnog prostora svake godine tijekom trajanja istražnog razdoblja;

(novčane naknade za površinu određene su uredbom iz članka 51. Zakona)

b) _________________ hrvatskih kuna po četvornom kilometru eksploatacijskog polja svake godine tijekom trajanja eksploatacije svakog eksploatacijskog polja.

(novčane naknade za površinu određene su uredbom iz članka 51. Zakona)

U kalendarskoj godini u kojoj ovaj Ugovor stupi na snagu naknada za površinu utvrđena u prethodnom stavku (a) obračunava se računajući od datuma stupanja na snagu do 31. prosinca te kalendarske godine, a plaća se u roku od trideset (30) kalendarskih dana nakon datuma stupanja na snagu.

U idućim kalendarskim godinama naknade za površinu utvrđene u prethodnom stavku (a) plaćaju se unaprijed, trideset (30) kalendarskih dana prije početka svake kalendarske godine.

U kalendarskoj godini u kojoj je dodijeljena dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika za određeno područje naknada za površinu utvrđena u stavku (b) obračunava se računajući od datuma dodjele predmetne dozvole za pridobivanje ugljikovodika do 31. prosinca te kalendarske godine.

U idućim kalendarskim godinama naknade za površinu utvrđene u prethodnom stavku (b) plaćaju se unaprijed, trideset (30) kalendarskih dana prije početka svake kalendarske godine.

Osnova za izračun navedenih naknada za površinu je površina istražnog prostora i, kada je primjenjivo, eksploatacijskog polja (ili više njih) koje investitor drži na datum plaćanja navedenih naknada za površinu.

U slučaju napuštanja površine tijekom kalendarske godine ili u slučaju više sile investitor nema pravo na povrat već plaćenih naknada za površinu.

13.3.2 Investitor plaća novčanu naknadu za administrativne troškove u iznosu od ___________ hrvatskih kuna za prvu godinu ovog Ugovora, pri čemu se ona tijekom preostalog trajanja Ugovora za svaku godinu uvećava za četiri posto (4 %). Navedene naknade uplaćuju se u roku od trideset (30) dana od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora te nakon toga u roku od trideset (30) dana od početka svake ugovorne godine. U slučaju prestanka rada tijekom kalendarske godine ili u slučaju više sile investitor nema pravo na povrat već plaćenih naknada za administrativne troškove.

(novčana naknada za administrativne troškove određena je uredbom iz članka 51. Zakona)

13.3.3 Jednokratne naknade te naknade za površinu i administrativne troškove koje se plaćaju na temelju članka 13. ne ulaze u troškove ugljikovodika za potrebe obračuna povrata troškova na temelju članka 14.1.

14. NAKNADA ZA PRIDOBIVENE KOLIČINE UGLJIKOVODIKA, POVRAT TROŠKOVA UGLJIKOVODIKA I PODJELA PRIDOBIVENIH KOLIČINA UGLJIKOVODIKA

Količine svih pridobivenih ugljikovodika iz svakog eksploatacijskog polja mjere se na mjernim točkama. Vrijednost pridobivenih ugljikovodika određena u skladu s odredbama članka 16. raspodjeljuje se u sljedećem redoslijedu i udjelima:

a) _______ posto (___ %) vrijednosti svih pridobivenih ugljikovodika uplaćuje se Republici Hrvatskoj kao naknada za pridobivene količine ugljikovodika kako je utvrđena u članku 14.1

(naknada za pridobivene količine ugljikovodika određena je uredbom iz članka 51. Zakona)

b) preostalih ________ posto (___ %) svih pridobivenih ugljikovodika dijeli se između Republike Hrvatske i investitora na sljedeći način:

i. prvo kao povrat troškova ugljikovodika na koje investitor ima pravo s gornjom granicom povrata troškova od ___________ (___ %), kako je utvrđeno u članku 14.2, i

ii. zatim, kao podjela dobiti između Republike Hrvatske i investitora (na temelju izračuna R-faktora) kako je utvrđeno u članku 14.3.

U skladu s odredbama ovog Ugovora, investitor ima pravo slobodno raspolagati i izvoziti svoj dio troškovne nafte i/ili troškovnog plina te svoj udio u dobiti u nafti i/ili dobiti u plinu.

14.1 Naknada za pridobivene količine ugljikovodika

14.1.1 Iznos od ___________ (____ %) vrijednosti svih pridobivenih ugljikovodika u mjernoj točki uplaćuje se Republici Hrvatskoj u novcu kao naknada za pridobivene količine ugljikovodika nakon proteka svakog mjeseca. Investitor može prodati te ugljikovodike na temelju prodaje između nepovezanih strana u skladu s člankom 16., a kako bi ispunio ovu obvezu. Ako takva prodaja na temelju prodaje između nepovezanih strana nije moguća ili je se ne može postići, primijenit će se trenutačna tržišna cijena koja je određena člankom 16.

14.1.2 Ako je investitoru dostavljena pisana obavijest najmanje sto osamdeset (180) dana prije, i uz uvjet da takvo pravo ne utječe na ugljikovodike koje se investitor obvezao isporučiti po postojećim ugovorima s trećima, osim povezanim društvima, Vlada ima pravo naknadu za pridobivene količine ugljikovodika preuzeti u naravi te će obavijestiti investitora o svojoj namjeri. Investitor je obvezan odrediti prodajnu prednost i raspored isporuke na razumnoj osnovi te o tome uredno obavijestiti Vladu. Kada se preuzima u naravi, naknada za pridobivene količine ugljikovodika dostavlja se Vladi koja je preuzima u točki isporuke.

14.2 Povrat troškova ugljikovodika

14.2.1 U skladu s člankom 26. i Prilogom C, u slučaju komercijalnog otkrića investitor ima pravo na povrat od sto posto (100 %) svojih odobrenih troškova ugljikovodika koji su nastali u početnom ugovornom području (dalje u tekstu: troškovna nafta i/ili troškovni plin, a skupno troškovni ugljikovodici).

14.2.2 Investitor ima pravo na povrat svojih troškova ugljikovodika iz primitaka od prodaje ili drugog otuđenja pridobivene nafte i/ili pridobivenog plina u mjeri u kojoj je to dopušteno u skladu s odredbama članka 14.2.3.

14.2.3 U svrhu povrata svojih troškova ugljikovodika, investitor može svake kalendarske godine zadržati troškovnu naftu i/ili troškovni plin u iznosu koji ne prelazi _____ posto (__ %) pridobivene nafte odnosno pridobivenog plina (kada su pridobivena nafta i/ili pridobiveni plin prvo bili umanjeni za naknadu za pridobivene količine ugljikovodika kako je utvrđena u članku 14.1) ili u bilo kojem manjem postotku koji bi bio potreban i dovoljan.

14.2.4 Vrijednost troškovne nafte i troškovnog plina utvrđuje se u skladu s odredbama članka 16.

14.2.5 U mjeri u kojoj su nenadoknađeni troškovi ugljikovodika koji su povrativi u nekoj kalendarskoj godini veći od vrijednosti troškovnih ugljikovodika za tu kalendarsku godinu, takav se višak bez kamate za povrat prenosi u sljedeću kalendarsku godinu do potpunog povrata ili do prestanka Ugovora, ako takav prestanak nastupi prije, bez obzira na razlog prestanka. Nakon takvog prestanka investitor nema pravo na povrat troškova koji nisu povraćeni.

14.2.6 Ako su u bilo kojem kvartalu troškovi ugljikovodika, koji su povrativi u skladu s Prilogom C, manji od stvarne vrijednosti gornje granice povrata troškova definirane u članku 14.2.3, tada se preostala razlika svih takvih troškovnih ugljikovodika smatra dobiti u ugljikovodicima i dijeli između Republike Hrvatske i investitora te je oni zasebno preuzimaju u skladu s člankom 14.3.

14.3 Podjela dobiti

14.3.1 Pridobiveni ugljikovodici koji preostaju nakon oduzimanja naknade za pridobivene količine ugljikovodika u skladu s člankom 14.1.1 i oduzimanja troškova ugljikovodika u skladu s člankom 14.2.2 smatraju se dobiti u ugljikovodicima.

14.3.2 Od prvog dana eksploatacije te početka pridobivanja ugljikovodika investitor ima pravo na postotni udio u dobiti u nafti i/ili dobiti u plinu s obzirom na njegovo ulaganje u naftno-rudarske radove, pri čemu se postotni udio utvrđuje u skladu s člankom 14.3.4.

14.3.3 Postotni udio u dobiti u nafti i/ili dobiti u plinu na koji investitor ima pravo računa se s pomoću R-faktora za svaki kvartal u skladu s člankom 14.3.4.

14.3.4 R-faktor (R) izračunava se na način kako slijedi: R = X / Y gdje je:

iznos X jednak »kumulativnom netoprihodu« koji je investitor stvarno uprihodio;

iznos Y jednak »kumulativnim kapitalnim troškovima« koje je investitor stvarno imao.

Za potrebe ovog članka 14.3.4:

»Kumulativni netoprihod« znači ukupan netoprihod, kako je utvrđeno u nastavku, koji je investitor uprihodio od datuma stupanja na snagu do kraja kvartala koje prethodi relevantnom kvartalu.

»Netoprihod« znači ukupan novčani iznos koji je investitor stvarno uprihodio za njegov udio u dobiti u ugljikovodicima i za povrat njegovih troškova ugljikovodika u ugovornom području, umanjeno za sve operativne troškove, a isključujući naknade za površinu, jednokratne naknade, kao i naknadu za administrativne troškove u skladu s člankom 13., a koje je investitor stvarno imao u ugovornom području do kraja kvartala koje prethodi relevantnom kvartalu.

»Kumulativni kapitalni troškovi« znače sve troškove razrade i eksploatacije i sve istražne troškove u ugovornom području, umanjeno za sve operativne troškove, a isključujući naknade za površinu, jednokratne naknade te naknadu za administrativne troškove u skladu s člankom 13., a koje je investitor stvarno imao od datuma stupanja na snagu do kraja kvartala koje prethodi relevantnom kvartalu.

14.3.5 Udio u dobiti u ugljikovodicima na koji investitor ima pravo (od prvog dana eksploatacije) jednak je odgovarajućem postotku prema vrijednosti R-faktora kako je navedeno u tablici u nastavku:

(Kretanje vrijednosti R-faktora određeno je uredbom iz članka 51. Zakona)

14.3.6 Investitor zasebno obrazlaže sve komponente i način izračuna vrijednosti X i Y u skladu s načinom evidentiranja troškova iz Priloga C.

14.4 Izračuni

14.4.1 Kvartalni i godišnji izračuni povrativih troškova ugljikovodika i dobiti u ugljikovodicima provode se u skladu s metodama i načelima navedenim u člancima 5. i 6. Priloga C, tako da se svi izračuni vrše na način koji osigurava: (i) sukladnost s važećim zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja; (ii) da nije došlo do neprimjerene razmjene komercijalno osjetljivih podataka; i (iii) čuvanje povjerljivosti komercijalno osjetljivih podataka svake strane investitora. Investitor ima pravo na to da izračun R-faktora izvrši neovisni revizor (iz ugledne tvrtke ovlaštenih računovođa).

15. GARANCIJA

15.1 Investitor dostavlja Ministarstvu (i) neopozivu i bezuvjetnu bankarsku garanciju, na prvi poziv, sadržajno u obliku određenom u Prilogu D ovog Ugovora (dalje u tekstu: bankarska garancija), najkasnije u roku od deset (10) dana od datuma stupanja na snagu Ugovora i (ii) garanciju matičnog društva, u odgovarajućem obliku određenom u Prilogu E ovog Ugovora (dalje u tekstu: garancija matičnog društva), na datum stupanja na snagu Ugovora za iznos određen u ovom članku 15. Bankarsku garanciju izdaje prvoklasna banka koja ima dozvolu za rad u bilo kojoj od sljedećih država: Republici Hrvatskoj, bilo kojoj državi članici Europske unije, bilo kojoj državi koja je potpisala Sporazum o javnoj nabavi (GPA) i bilo kojoj državi koja je potpisala i ratificirala sporazume o pridruživanju ili bilateralne sporazume s Europskom unijom ili Republikom Hrvatskom te ima pravo to učiniti u skladu sa zakonodavstvom u tim državama.

15.2 Iznos bankarske garancije jest iznos koji odgovara iznosu od trideset posto (30 %) ukupne minimalne financijske obveze u pogledu I. faze istražnog razdoblja koju investitor treba izvršiti u istražnom prostoru, dok iznos garancije matičnog društva jest iznos koji odgovara iznosu od sedamdeset posto (70 %) ukupne minimalne financijske obveze u pogledu I. faze istražnog razdoblja koju investitor treba izvršiti u istražnom prostoru. Ukupni iznos bankarske garancije i garancije matičnog društva jest iznos koji odgovara iznosu od sto posto (100 %) ukupne minimalne financijske obveze u pogledu I. faze istražnog razdoblja koju će investitor izvršiti u istražnom prostoru. Ako se I. faza istražnog razdoblja produlji u skladu s ovim Ugovorom, investitor, ako nije u cijelosti izvršio minimalnu radnu obvezu, sukladno tome produljuje trajanje predmetnih garancija.

15.3 Prije početka II. faze istražnog razdoblja investitor ministarstvu dostavlja sličnu bankarsku garanciju i garanciju matičnog društva. Iznos bankarske garancije jest iznos koji odgovara iznosu od trideset posto (30 %) ukupne minimalne financijske obveze u pogledu II. faze istražnog razdoblja koju investitor treba izvršiti u istražnom prostoru, dok iznos garancije matičnog društva jest iznos koji odgovara iznosu od sedamdeset posto (70 %) minimalne financijske obveze u pogledu II. faze istražnog razdoblja koju investitor treba izvršiti u istražnom prostoru. Ukupni iznos bankarske garancije i garancije matičnog društva jest iznos koji odgovara iznosu od sto posto (100 %) ukupne minimalne financijske obveze u pogledu II. faze istražnog razdoblja koju će investitor izvršiti u istražnom prostoru. Ako se II. faza istražnog razdoblja produlji u skladu s ovim Ugovorom, investitor, ako nije u cijelosti izvršio minimalne radne obveze, sukladno tome produljuje trajanje predmetnih garancija.

15.4 U svakoj prethodno navedenoj bankarskoj garanciji i garanciji matičnog društva obvezno se navodi da će se nakon dovršetka i valjanog izvršenja minimalnih radnih obveza iz pojedine faze istražnog razdoblja investitora osloboditi obveza iz garancije matičnog društva i bankarske garancije te da će mu se predmetne garancije vratiti po dostavi potvrde Ministarstva matičnom društvu ili banci da je investitor ispunio obvezu i da ga se može osloboditi obveza iz predmetnih garancija. Ministarstvo tu potvrdu izdaje u roku od trideset (30) dana od dovršetka minimalnih radnih obveza za pripadajuću fazu istražnog razdoblja iz ovog Ugovora.

15.5 Nadalje, u bankarskoj garanciji i garanciji matičnog društva obvezno se navodi da će se, na kraju svakog kvartala te po dovršetku i valjanom izvršenju odgovarajuće aktivnosti u okviru minimalne radne obveze određene faze istražnog razdoblja, primjenjiva vrijednost bankarske garancije i garancije matičnog društva smanjiti u korist investitora nakon što dobije potvrdu Ministarstva (koja se ne smije neopravdano uskratiti) da se iznos odgovarajuće garancije smanjuje. Ako nakon isteka I. faze istražnog razdoblja ili bilo koje daljnje faze ili njezina produljenja ili u slučaju napuštanja cijelog istražnog prostora, ili raskida Ugovora, istražni radovi nisu ispunjeni prema minimalnim radnim obvezama, ako investitor nije platio Vladi neutrošeni iznos minimalne financijske obveze sukladno članku 5.2.12, Ministarstvo ima pravo zatražiti aktivaciju garancije u cijelosti ili dijelu kao naknadu za neizvršenje minimalnih radnih obveza. Takva naknada ne smije biti veća od minimalne financijske obveze umanjene za iznos odobren u skladu s ovim člankom 15.5 u pogledu dovršenih radova prema minimalnim radnim obvezama.

15.6 Nakon izvršenja plaćanja minimalne financijske obveze (umanjene u skladu s člankom 15.5) smatra se da je investitor ispunio svoje minimalne radne obveze u odgovarajućoj istražnoj fazi u skladu s ovim Ugovorom te se bankarska garancija i garancija matičnog društva vraćaju investitoru.

15.7 Ako investitor ne dostavi neki od prethodno navedenih dokumenata u ovdje navedenom roku, Vlada može raskinuti ovaj Ugovor nakon što devedeset (90) dana prije dostavi pisanu obavijest o svojoj namjeri.

15.8 Bez obzira na promjenu kontrole u skladu s člankom 31.2 nad investitorom koji pribavlja garanciju kako je navedeno u ovom Ugovoru, investitor ni u kojim okolnostima nije oslobođen obveza iz tako pribavljenih garancija.

15.9 Ministarstvo prenositelja oslobađa obveza iz garancija sukladno člancima 15.2 i 15.3 koje je osigurao u iznosu garancija koje je dostavio primatelj prijenosa ako:

a) bilo koja strana (dalje u tekstu: prenositelj) prenese cjelokupan udio ili njegov dio drugoj strani (dalje u tekstu: primatelj prijenosa) u skladu s člankom 31.; i

b) primatelj prijenosa dostavi neopozivu i bezuvjetnu bankarsku garanciju koju je izdala ugledna banka, a koja je prihvatljiva Ministarstvu, u korist Republike Hrvatske na iznos koji je jednak iznosu od trideset (30 %) posto u neutrošenoj minimalnoj financijskoj obvezi na datum stupanja na snagu prijenosa sukladno udjelu primatelja prijenosa; i

c) primatelj prijenosa dostavi garanciju matičnog društva u iznosu od sedamdeset (70 %) posto u neutrošenoj minimalnoj financijskoj obvezi sukladno udjelu primatelja prijenosa u trenutku prijenosa; i

d) dodatak Ugovoru kojim se daje učinak prijenosu udjela potpisale su sve strane.

16. VREDNOVANJE SIROVE NAFTE I PRIRODNOG PLINA

16.1 Ugljikovodici se vrednuju za potrebe određivanja (a) iznosa naknade za pridobivene količine ugljikovodika plaćene u novcu ili u naravi; (b) povrata troškova ugljikovodika; (c) udjela dobiti u ugljikovodicima; i (d) brutoprihoda investitora prilikom izračuna porezne obveze investitora. Sva vrednovanja izvršavaju se tako da se osigura sukladnost s važećim zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja; da nije došlo do neprimjerene razmjene komercijalno osjetljivih podataka; i čuvanje povjerljivosti komercijalno osjetljivih podataka svake strane investitora.

16.2 Vrednovanje sirove nafte

16.2.1 Sirova nafta vrednuje se prema ostvarenoj FOB (franko brod) prodajnoj cijeni na točki isporuke izraženoj u američkim dolarima po barelu na datum teretnice, kako je određena za svaki mjesec i na koju se upućuje kao na tržišnu cijenu. Vrijednost se utvrđuje za svaku gradaciju sirove nafte ili svaku mješavinu sirove nafte, ako postoji.

16.2.2 Tržišna cijena koja se primjenjuje na preuzimanje sirove nafte tijekom određenog mjeseca izračunava se na kraju tog mjeseca i jednaka je ponderiranom prosjeku FOB cijena koje su investitor i Republika Hrvatska dobili za sirovu naftu u točki isporuke prodanu trećima tijekom tog mjeseca, u okviru prodaje između nepovezanih strana, prilagođene tako da odražavaju razlike u kvaliteti, gradaciji te FOB uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Količine koje su tako prodane trećim stranama tijekom tog mjeseca moraju predstavljati najmanje trideset posto (30 %) ukupnih količina sirove nafte dobivenih sa svih polja u skladu s ovim Ugovorom i prodanih tijekom predmetnog mjeseca.

16.2.3 Ako se takva prodaja između nepovezanih strana ne izvrši tijekom predmetnog mjeseca ili ako predstavlja manje od trideset posto (30 %) ukupnih količina sirove nafte dobivenih sa svih polja u skladu s ovim Ugovorom i prodanih tijekom predmetnog mjeseca, tržišna cijena određuje se kao prosjek ostvarenih dnevnih cijena u tom mjesecu po barelu utvrđenih prodajom između nepovezanih strana košarice triju sirovih nafti koje kotiraju na svjetskoj burzi na Mediteranu i koje imaju sličnu gustoću i razinu sumpora, kako je objavljeno u Platts izvješću o cijenama, prilagođene da odražavaju razlike u gustoći, sumporu, uvjetima prijevoza i drugim posebnim uvjetima povezanima s prodajom takve sirove nafte.

16.2.4 Sljedeće transakcije, među ostalim, isključene su iz izračuna tržišne cijene:

a) prodaja u kojoj je kupac povezano društvo prodavatelja te prodaja između pravnih osoba koje čine investitora;

b) prodaja u kojoj je kupac izravno ili neizravno povezan ili ima zajednički interes s investitorom koji bi opravdano mogao utjecati na prodajnu cijenu;

c) prodaja u zamjenu za naknadu koja nije plaćanje u potpuno konvertibilnim valutama i prodaja koja je u cijelosti ili djelomično izvršena zbog razloga koji ne uključuju uobičajene ekonomske poticaje uključene u prodaju sirove nafte na međunarodnom tržištu, kao što su ugovori o razmjeni, prodaja između vlada ili vladinim agencijama.

16.2.5 Povjerenstvo za vrednovanje ugljikovodika, koje imenuje ministar nadležan za energetiku sukladno Zakonu, a koje čine predstavnici Ministarstva i Agencije te prema potrebi predstavnici iz drugih javnopravnih tijela Republike Hrvatske te predstavnici investitora, sastaje se bez odgode nakon završetka svakog kvartala, a u svakom slučaju najkasnije dvadeset (20) dana nakon završetka kvartala, kako bi u skladu s odredbama članka 16. utvrdilo tržišnu cijenu pridobivene sirove nafte koja se primjenjivala na mjesece prethodnog kvartala.

Investitor i predstavnici Republike Hrvatske zaduženi za prodaju sirove nafte obvezni su povjerenstvu dostaviti dokaze da je prodaja sirove nafte prodaja između nepovezanih strana.

16.2.6 Ako povjerenstvo ne donese odluku u roku od trideset (30) dana od završetka predmetnog kvartala, tržišnu cijenu eksploatirane sirove nafte određuje stručnjak kojeg su strane sporazumno imenovale u roku od deset (10) dana. Ako se sporazum ne postigne u roku od deset (10) dana, bilo koja strana može od ICC Međunarodnog centra za ADR Međunarodne trgovačke komore zatražiti da imenuje stručnjaka u skladu s pravilima ekspertize koja su na snazi na datum stupanja na snagu ovog Ugovora. Stručnjak, zadovoljavajući zahtjeve iz članka 35.2, utvrđuje cijenu u skladu s odredbama ovog članka 16. u roku od dvadeset (20) dana od dana imenovanja.

16.2.7 Do određivanja cijene tržišna cijena koja se privremeno primjenjuje na određeni mjesec tržišna je cijena prethodnog mjeseca. Sve potrebne prilagodbe provode se najkasnije trideset (30) dana nakon isteka kvartala u kojem je prodaja izvršena.

16.3 Vrednovanje prirodnog plina

16.3.1 Ako postoje ugovori o prodaji između nepovezanih strana za prodaju prirodnog plina, tržišna cijena prirodnog plina stvarna je prodajna cijena dobivena prema takvim ugovorima, izračunana u točki isporuke, u kojoj se u obzir mogu uzeti količine za prodaju, kvaliteta, geografska lokacija tržišta na koje će se plin dostaviti te troškovi eksploatacije, prijevoza, obrade i distribucije prirodnog plina od točke isporuke do odgovarajućeg tržišta, u skladu s međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima.

16.3.2 Ako ne postoji ugovor o prodaji između nepovezanih strana za prodaju prirodnog plina, tržišna cijena se određuje kao cijena kojom se omogućuje da prodani prirodni plin u mjestu obrade ili potrošnje postigne fer tržišnu cijenu jednaku cijeni prirodnog plina usporedive kvalitete.

16.3.3 Investitor je obvezan sve ugovore o prodaji prirodnog plina, uključujući sve uvjete koji su u njima sadržani ili koji su povezani s njima te sve pripadajuće anekse ili dodatke, sklopljene radi prodaje prirodnog plina eksploatiranog u skladu s odredbama ovog Ugovora, staviti na raspolaganje Agenciji te osigurati da ugovori o prodaji plina sadržavaju odredbe koje imaju takav učinak.

17. MJERENJE UGLJIKOVODIKA

17.1 Ugljikovodici pridobiveni izvođenjem naftno-rudarskih radova na utvrđenom eksploatacijskom polju (ili više njih) mjere se metodama i uređajima koji su općeprihvaćeni i koji se obično upotrebljavaju u međunarodnoj dobroj praksi pri naftno-rudarskim radovima, a koji su određeni provjerenim projektom razrade i eksploatacije. Ugljikovodici koji su pridobiveni iz eksploatacijskog polja mjere se na mjernoj točki.

17.2 Investitor je obvezan izraditi i dostaviti Agenciji na mišljenje postupke mjerenja ugljikovodika izrađene u skladu sa Zakonom i propisima.

17.3 Investitor je obvezan evidentirati ugljikovodike i staviti, na zahtjev, Ministarstvu i Agenciji na raspolaganje sve analize i umjernice uređaja za mjerenje ugljikovodika, uključujući i dokaze sustava mjerenja.

17.4 Ministarstvo putem službeno imenovanih predstavnika, u određenim vremenskim razmacima, provjerava da su mjerenja izvršena u skladu s odredbama Zakona i propisa.

18. STAVLJANJE NA TRŽIŠTE DOBITI REPUBLIKE HRVATSKE U NAFTI I PLINU

18.1 Stavljanje na tržište i prodaja dobiti Republike Hrvatske u nafti i plinu

Nakon što Ministarstvo ili Agencija dostavi obavijest najmanje devedeset (90) dana prije, od investitora se može zatražiti da pruži besplatnu pomoć Vladi pri stavljanju na tržište i prodaji svih ili dijela količina dobiti u nafti i dobiti u plinu na koje Republika Hrvatska ima pravo u okviru ovog Ugovora.

18.2 Opcija stavljanja na tržište nafte i plina od kojih Republika Hrvatska ima pravo na udio u dobiti

U skladu s važećim Zakonom i propisima, Ministarstvo ili Agencija odnosno osobe koje imaju ovlaštenje Vlade, mogu zahtijevati od investitora stavljanje na tržište bilo kojeg dijela dobiti u nafti i dobiti u plinu Republike Hrvatske u skladu s komercijalnim uvjetima dogovorenima s investitorom, u skladu s međunarodnom naftnom industrijom i po tržišnoj cijeni, utvrđenoj od strane ugovornih strana u skladu s člankom 16. za sirovu naftu i prirodni plin, a koja je na snazi u trenutku preuzimanja predmetnih ugljikovodika.

Pravo iz prethodnog stavka ostvaruje se na način da investitor obavijesti Ministarstvo ili Agenciju odnosno osobe koje imaju ovlaštenje Vlade o uvjetima ugovora o prodaji ugljikovodika koje investitor namjerava sklopiti s trećom stranom ili ih ima sklopljene s trećom stranom. Ministarstvo ili Agencija odnosno osobe koje imaju ovlaštenje Vlade imaju pravo zahtijevati od investitora da proda bilo koji dio dobiti u nafti i dobiti u plinu Republike Hrvatske pod istim uvjetima koji se primjenjuju na investitora u ugovorima o prodaji ugljikovodika s trećim stranama. Ako Vlada ne bude poštovala uvjete ugovora o prodaji ugljikovodika s trećim stranama koje je investitor sklopio, Vlada će obeštetiti investitora za svaku štetu nastalu radi nepoštivanja ugovora o prodaji ugljikovodika s trećim stranama od strane Vlade.

Pravo iz prethodnog stavka može se ostvariti i u skladu sa sljedećim pravilima:

a) najkasnije šest (6) mjeseci prije početka kvartala Ministarstvo ili Agencija dostavljaju investitoru obavijest u pisanom obliku kojom se zahtijeva od investitora da na tržište stavi određenu količinu ugljikovodika koja će se preuzimati razmjerno tijekom razdoblja od dva (2) uzastopna kvartala;

b) strane će se sastati i raspraviti moguće komercijalne obveze i uvjete vezane za aktivnosti navedene u članku 18.2(a) što je prije moguće; i

c) ako se postigne dogovor u skladu s člankom 18.2(b), obveza investitora da na tržište stavi dio ugljikovodika Republike Hrvatske nastavit će se mutatis mutandis iz kvartala u kvartal nakon početna dva (2) uzastopna kvartala, osim ako Ministarstvo ili Agencija investitoru ne dostave obavijest u pisanom obliku o prekidu koja, podložno prethodno navedenom najkraćem razdoblju, stupa na snagu šest (6) mjeseci nakon završetka kvartala u kojem je takva obavijest u pisanom obliku bila dostavljena.

19. OPSKRBA DOMAĆEG TRŽIŠTA I KORIŠTENJE INFRASTRUKTURE

19.1 Opskrba domaćeg tržišta

19.1.1 Domaće potrebe Republike Hrvatske podmiruju se, u mjeri u kojoj je to moguće, u skladu s pravima koja Vlada ima u okviru ovog Ugovora te u skladu s ostalim pravima Vlade i bilo koje pravne osobe čiji je vlasnik Vlada ili u kojoj Vlada ima kontrolni utjecaj.

19.1.2 Ako sirova nafta i prirodni plin, kojima Vlada prema članku 19.1.1 može raspolagati, nisu dostatni za zadovoljenje domaćih potreba Republike Hrvatske te ako Vlada u pisanom obliku to zatraži, investitor ima obvezu prodati pravnoj osobi koju Vlada odredi dio udjela investitora u dobiti u nafti i/ili dobiti u plinu, a koje količine nisu obvezane prema postojećim ugovorima, sve do cjelokupne količine na koju investitor ima pravo, za potrebe domaće potrošnje Republike Hrvatske. Takva prodaja bit će izvršena sukladno prije pisano dogovorenim obvezama i uvjetima između strana, uključujući tržišnu cijenu koja će se dogovoriti sukladno principima iznesenim u članku 16. ovog Ugovora.

19.1.3 U slučaju da Republika Hrvatska više nema potrebe za udjelom investitora u dobiti u nafti i/ili dobiti u plinu u skladu s člankom 19.1.2, investitoru dostavlja obavijest o datumu prestanka takve opskrbe, sukladno komercijalnim obvezama i uvjetima dogovorenim među stranama sukladno članku 19.1.2 (uključujući razuman rok za takvu obavijest), nakon čega investitor ima pravo slobodno preuzeti i izvoziti svoj udjel dobiti u nafti i/ili dobiti u plinu.

19.1.4 U slučaju izbijanja rata ili očekivanja izbijanja rata ili ozbiljne izvanredne situacije u državi Vlada može zatražiti, pisanim putem, svu ili dio sirove nafte i prirodnog plina koji se eksploatiraju na eksploatacijskom polju (ili više njih) te zatražiti od investitora povećanje takve eksploatacije u onom opsegu koji je potreban. U tom slučaju cijena koju Republika Hrvatska treba platiti za sirovu naftu i prirodni plin jest vrijednost koja je određena u skladu s člankom 16. ovog Ugovora.

19.1.5 U slučaju iz članka 19.1.4, Republika Hrvatska obeštećuje investitora u potpunosti za razdoblje tijekom kojeg vrijedi takav zahtjev, uključujući sva opravdana potraživanja za naknadu štete, ako postoje, a koja proizlaze iz takvog zahtjeva.

19.2 Korištenje infrastrukture Republike Hrvatske

19.2.1 Kako bi se izvršio transport sirove nafte i/ili prirodnog plina, investitor može zatražiti i/ili ga se može zatražiti povezivanje njegovih objekata za eksploataciju s cjevovodnim sustavima Republike Hrvatske na trošak investitora. O takvim se vezama postiže dogovor u trenutku odobrenja idejnog projekta razrade i eksploatacije, pod uvjetom da nije komercijalno štetan ili suprotnog učinka na investitorova prava i interese koji proizlaze iz naftno-rudarskih radova i uzima u obzir usluge i alternative koje su investitoru dostupne.

20. ČUVANJE UGLJIKOVODIKA I SPRJEČAVANJE GUBITKA

20.1 Investitor usvaja sve one mjere koje su potrebne te odgovarajuće i usklađene s međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima radi sprječavanja gubitka ili rasipanja ugljikovodika iznad ili ispod zemlje tijekom naftno-rudarskih radova te aktivnosti sabiranja i distribucije, skladištenja ili transporta, a koje su određene provjerenim projektom razrade i eksploatacije.

20.2 Investitor je dužan racionalno iskorištavati ležišta ugljikovodika u skladu s ovim Ugovorom. Ležišta ugljikovodika iskorištavaju se racionalno kad se ugljikovodici eksploatiraju i oplemenjuju uz male gubitke ugljikovodika sukladno međunarodnoj dobroj praksi pri naftno-rudarskim radovima i u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti okoliša i prirode.

20.3 Ugljikovodici se ne eksploatiraju istodobno iz višestrukih neovisnih produktivnih zona ugljikovodika kroz jednu kolonu uzlaznih cijevi, osim ako nije drukčije određeno provjerenim projektom razrade i eksploatacije.

21. PRIRODNI PLIN

21.1 Osim ako nije drukčije navedeno u ovom Ugovoru i primjenjivom zakonodavstvu, odredbe ovog Ugovora koje se odnose na istraživanje i eksploataciju sirove nafte primjenjuju se na prirodni plin mutatis mutandis.

21.2 Podložno odredbama ovog članka, odgovarajući udjeli u prirodnom plinu investitora i Vlade utvrđuju se u skladu s člankom 14.

21.3 Podložno članku 21.4, domaće tržište Republike Hrvatske ima pravo prvenstva na korištenje prirodnog plina koji je otkriven i koji se eksploatira na eksploatacijskom polju (ili više njih), po cijeni sukladno članku 19.1.2 ovog Ugovora. Sukladno tome, svaki prijedlog koji se odnosi na otkriće i eksploataciju prirodnog plina na eksploatacijskom polju (ili više njih) investitor daje u svrhu iskorištavanja prirodnog plina i obuhvaća ciljeve Vlade u pogledu razrade resursa na najučinkovitiji način i promicanje mjera očuvanja. Ako Vlada ne iskoristi pravo prvenstva na korištenje prirodnog plina u skladu s odredbama iz članka 19. ovog Ugovora, investitor može predložiti Vladi prodaju prirodnog plina izvan Republike Hrvatske.

21.4 Investitor ima pravo upotrijebiti prirodni plin eksploatiran na eksploatacijskom polju (ili više njih) za potrebe naftno-rudarskih radova, što uključuje ponovno utiskivanje radi održavanja tlaka ili povećanja iscrpka na naftnim poljima, preuzimanje plina i proizvodnju električne energije nužne za naftno-rudarske radove podložno odredbama ovog Ugovora.

21.5 Naftni plin

21.5.1 Ako otkrivena sirova nafta sadržava naftni plin, investitor u prijedlogu proglašenja predmetnog otkrića komercijalnim otkrićem, kako je određeno člankom 5., navodi očekuje li se (i u kojoj količini) da će procijenjena eksploatacija naftnog plina premašiti količine naftnog plina koje će biti upotrijebljene u skladu s člankom 21.4 (taj se višak dalje u tekstu naziva prekomjerni naftni plin). U tom slučaju investitor na temelju dostupnih podataka i informacija navodi ima li opravdane razloge vjerovati u mogućnost komercijalne eksploatacije prekomjernog naftnog plina u skladu s uvjetima ovog Ugovora usporedno s eksploatacijom sirove nafte na eksploatacijskom polju (ili više njih) te namjerava li investitor na takav način eksploatirati prekomjerni naftni plin.

21.5.2 Na temelju načela potpunog iskorištavanja naftnog plina, prijedlogom idejnog projekta razrade i eksploatacije radi otkrića obuhvaća se, u mjeri u kojoj je to ostvarivo, plan korištenja naftnog plina, uključujući procijenjene količine za spaljivanje, ponovno utiskivanje i za upotrebu za naftno-rudarske radove te ako investitor predloži komercijalnu eksploataciju prekomjernog naftnog plina za prodaju.

21.5.3 Ako investitor želi eksploatirati prekomjerni naftni plin, investitor svoje prijedloge o takvoj eksploataciji dostavlja Ministarstvu.

21.5.4 Ako investitor ne želi eksploatirati prekomjerni naftni plin, investitor neće smatrati eksploataciju prekomjernog prirodnog plina opravdanom, a ako bi Vlada u bilo kojem trenutku htjela koristiti plin, o tome mora obavijestiti investitora, a u tom slučaju:

a) investitor stavlja na raspolaganje Republici Hrvatskoj, bez naknade, sav prekomjerni naftni plin na objektima za odvajanje sirove nafte i prirodnog plina koji Republika Hrvatska želi preuzeti, u mjeri u kojoj takvo korištenje ne ometa postojeće korištenje od strane investitora;

b) Republika Hrvatska je odgovorna za prikupljanje, obradu, komprimiranje i transport tog prekomjernog plina iz prethodno navedenih objekata za odvajanje i snosi sve dodatne troškove koji su s tim povezani; uključujući troškove izgradnje prethodno navedenih objekata i povezane troškove;

c) izgradnja objekata nužnih za radove iz prethodne točke (b), uz preuzimanje prekomjernog plina od strane Republike Hrvatske, provodi se u skladu s međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima te na način kojim se ne ometa investitorova eksploatacija, preuzimanje i transport sirove nafte; i

d) svi troškovi povezani s omogućavanjem korištenja navedenog prirodnog plina iz stavka (a) bit će, radi otklanjanja sumnje, povrativi trošak u skladu s ovim Ugovorom.

21.6 Slobodni prirodni plin

21.6.1 U slučaju otkrića slobodnog prirodnog plina investitor bez odgode o tome podnosi izvješće u skladu sa zahtjevima iz članka 5. ovog Ugovora i savjesno sudjeluje u raspravama s Agencijom radi utvrđivanja jesu li ocjena i eksploatacija predmetnog otkrića potencijalno komercijalne.

21.6.2 Ako nakon prethodno navedenih rasprava investitor smatra potrebnim provesti ocjenu otkrića slobodnog prirodnog plina, izvodi radni program ocjene s obzirom na to otkriće u skladu s odredbama iz članka 5.

21.6.3 Za potrebe procjene komercijalnosti otkrića slobodnog prirodnog plina, ako to zatraži najmanje dva (2) mjeseca prije isteka istražnog razdoblja utvrđenog u članku 5., investitor ima pravo dobiti produljenje s obzirom na ocjensko područje povezano s predmetnim otkrićem, kako je navedeno u članku 5. ovog Ugovora, Zakonu i propisima.

21.6.4 Osim toga, strane zajednički procjenjuju moguće plasmane prirodnog plina pridobivenog iz predmetnog otkrića, na lokalnom tržištu i za izvoz, kao i potrebna sredstva za njegovo stavljanje na tržište, a razmatraju i mogućnost zajedničkog stavljanja na tržište svojih udjela u eksploataciji u slučaju da se otkriveni prirodni plin ne bi mogao na drukčiji način komercijalno eksploatirati, u onoj mjeri u kojoj je to dopušteno Zakonom i propisima.

21.6.5 Nakon završetka ocjenskih radova, povezanih s otkrićem, i ako se utvrdi da je takvo otkriće komercijalno otkriće, investitor dostavlja Ministarstvu idejni projekt razrade i eksploatacije u skladu s odredbama iz članka 7. ovoga Ugovora.

21.6.6 Nakon izdavanja dozvole za pridobivanje ugljikovodika u skladu s odredbama iz članka 7.3 investitor pokreće razradu i eksploataciju tog prirodnog plina te se na prirodni plin, mutatis mutandis, primjenjuju odredbe ovog Ugovora koje se inače odnose na sirovu naftu, osim ako nije drukčije izričito navedeno u ovom Ugovoru.

Ako investitor ne započne razradu tog otkrića u roku od pet (5) godina od dana otkrića, investitor se odriče svojeg prava na razradu tog otkrića, a područje povezano s tim otkrićem isključuje se iz ugovornog područja.

21.6.7 Ako investitor smatra da otkriće slobodnog (nekaptažnog) prirodnog plina ne zaslužuje ocjenu, Ministarstvo može, uz dostavu obavijesti dvanaest (12) mjeseci prije, a to se razdoblje može smanjiti uz suglasnost investitora, zatražiti od investitora da se odrekne od svojih prava na područje koje obuhvaća predmetno otkriće. Na isti način, ako investitor, nakon završetka ocjenskih radova, smatra da otkriće slobodnog (nekaptažnog) prirodnog plina nije komercijalno, ministarstvo može, uz dostavu obavijesti tri (3) mjeseca prije, zatražiti od investitora da se odrekne svojih prava na ocjensko područje povezano s predmetnim otkrićem.

21.6.8 U oba slučaja investitor gubi svoje pravo na sve ugljikovodike koji bi se mogli eksploatirati na mjestu gdje se nalazi predmetno otkriće, a Ministarstvo tada može izvršiti ili osigurati izvršenje svih radova u pogledu ocjene, razrade, eksploatacije, obrade, transporta i stavljanja na tržište, povezanih s otkrićem bez naknade investitoru, ali pod uvjetom da predmetni radovi ne dovode u pitanje izvršavanje naftno-rudarskih radova od strane investitora.

22. VLASNIŠTVO NAD IMOVINOM

22.1 Investitor je vlasnik imovine, nepokretne ili pokretne, koju je stekao za potrebe naftno-rudarskih radova podložno odredbama ovog članka i u skladu sa Zakonom.

22.2 Pravo potpunog vlasništva na pokretnoj i nepokretnoj imovini bit će automatski preneseno s investitora na Republiku Hrvatsku u trenutku prestanka Ugovora, bez obzira jesu li se investitoru povratili troškovi imovine u skladu s odredbama članka 14.

22.3 U trenutku prijenosa vlasništva sukladno članku 22.2 Agencija i investitor utvrdit će zapisnikom imovinu koja se prenosi na Republiku Hrvatsku, kao i da je vlasništvo preneseno.

22.4 Investitor je odgovoran za pravilno održavanje, osiguranje i sigurnost sve imovine koja je potrebna za naftno-rudarske radove te za čuvanje imovine u dobrom stanju, stanju ispravnosti i funkcionalnosti u svakom trenutku.

22.5 Ne dovodeći u pitanje odredbe ovog članka, sva nepokretna i pokretna imovina za koju je pravo vlasništva preneseno na Republiku Hrvatsku u skladu s člankom 22. bit će, ako nije drukčije dogovoreno, predmet sanacije u skladu s planom sanacije koji je odobren sukladno članku 9.

22.6 Ako ni investitoru ni ostalim osobama koje je imenovalo Ministarstvo nije potrebna imovina koju je investitor nabavio u skladu s člankom 22. isključivo za svoje potrebe, investitor može tu imovinu staviti na raspolaganje za upotrebu ostalim osobama koje je imenovalo Ministarstvo u tu svrhu, ako se time ne ometaju ili ne odgađaju naftno-rudarski radovi.

23. CARINSKA DAVANJA

23.1 Investitor i njegovi podizvođači koji su angažirani za izvođenje radova u okviru ovog Ugovora, u pogledu uvoza strojeva i opreme koji bi investitoru ili njegovim podizvođačima mogli biti potrebni za naftno-rudarske radove, podliježu odredbama zakonodavstva Europske unije te zakonima i propisima Republike Hrvatske koji su na snazi u vrijeme primjene.

24. OPOREZIVANJE

24.1 Investitor i njegovi podizvođači pridržavaju se važećih zakona i propisa o oporezivanju te fiskalnih zakona i propisa Republike Hrvatske te svih poreznih propisa Europske unije koji se primjenjuju u dotičnom trenutku u Republici Hrvatskoj, osim kada su, u skladu s bilo kojim ovlaštenjem koje je dano na temelju bilo kojeg primjenjivog zakona u Republici Hrvatskoj, u potpunosti ili djelomično izuzeti iz područja primjene odredaba konkretnog zakona.

24.2 Primjenjivat će se i ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dobit i kapital, a koje je Republika Hrvatska sklopila i prihvatila, kao i razne međunarodne konvencije koje je Republika Hrvatska usvojila i/ili kojima je pristupila.

24.3 Rashodi koji su nastali u vezi s naftno-rudarskim radovima priznavat će se u skladu s odredbama poreznog zakonodavstva.

25. UVOZ I IZVOZ

25.1 Investitor ima pravo uvoziti ili izvoziti iz trećih zemalja ili u treće države ili prenijeti iz države članice EU-a u Republiku Hrvatsku sve proizvode, materijale, strojeve, opremu, rezervne dijelove i potrošnu robu koji su izravno potrebni za pravilno izvođenje naftno-rudarskih radova u skladu s odredbama zakonodavstva Europske unije te u skladu s odredbama članka 23. ovog Ugovora.

25.2 Podrazumijeva se da investitor i njegovi podizvođači uvoze materijale i opremu poštujući zahtjeve iz članka 28. ovog Ugovora.

25.3 Inozemni radnici i njihove obitelji koji su upućeni na rad u Republiku Hrvatsku za račun investitora ili njegovih podizvođača imaju pravo uvoziti iz treće države ili prenijeti iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku svoju osobnu imovinu i stvari u skladu s odredbama zakonodavstva Europske unije te zakona i propisa Republike Hrvatske.

26. POSLOVNE KNJIGE, FINANCIJSKA IZVJEŠĆA, REVIZIJE

26.1 Poslovne knjige i financijska izvješća

26.1.1 Investitor vodi svoju evidenciju i poslovne knjige u skladu s odredbama važećih zakona o trgovačkim društvima i oporezivanju te propisima Republike Hrvatske i u skladu s načinom evidentiranja troškova priloženim ovom Ugovoru kao Prilog C.

26.1.2 Računovodstveni i revizijski postupci navedeni u ovom Ugovoru ne dovode u pitanje ostale zahtjeve koji su utvrđeni u zakonima Republike Hrvatske, uključujući specifične zakonske zahtjeve koji se odnose na oporezivanje trgovačkih društava. Republika Hrvatska može prema potrebi izraditi propise koji bi mogli biti nužni za uspostavljanje računovodstvenih i revizijskih postupaka radi uređivanja pitanja iz ovog članka.

26.1.3 Evidencija i poslovne knjige vode se na engleskom i hrvatskom jeziku, a iznosi se iskazuju u hrvatskim kunama i eurima. Sva evidencija i poslovne knjige potkrepljuju se detaljnom dokumentacijom kojom se dokazuju izdaci i primici investitora u skladu s ovim Ugovorom.

26.1.4 Takva se evidencija i poslovne knjige upotrebljavaju, među ostalim, radi utvrđivanja brutodobiti investitora, troškova ugljikovodika i netodobiti te za podnošenje porezne prijave od strane investitora. Oni uključuju financijska izvješća investitora u kojima se prikazuje prodaja ugljikovodika u skladu s ovim Ugovorom.

26.1.5 Izvorna evidencija i poslovne knjige iz ovog članka 26.1 vode se i čuvaju u operatorovoj podružnici/uredu u Republici Hrvatskoj.

26.1.6 U roku od devedeset (90) dana od proteka kalendarske godine investitor dostavlja Agenciji na odobrenje putem pisanog mišljenja detaljna financijska izvješća u kojima prikazuje troškove ugljikovodika koje je investitor imao tijekom posljednje predmetne kalendarske godine. U roku od sto dvadeset (120) dana od proteka kalendarske godine financijska izvješća ovjerava neovisni vanjski revizor prihvatljiv svim stranama koji je ovlašten za provedbu zakonske revizije godišnjih i konsolidiranih financijskih izvješća u skladu s odredbama zakona Republike Hrvatske.

26.2 Revizije

26.2.1 Nakon dostave obavijesti investitoru u pisanom obliku Agencija može od stručnjaka prema svojem odabiru ili predstavnika Republike Hrvatske zatražiti pregled i reviziju evidencija i poslovnih knjiga koji se odnose na naftno-rudarske radove i prodaju ugljikovodika koji se eksploatiraju u skladu s ovim Ugovorom. Agencija može u razdoblju od dvije (2) godine od kraja određene kalendarske godine obaviti preglede ili revizije u vezi s predmetnom godinom i obavijestiti investitora o svojim primjedbama koje se odnose na oprečne stavke ili pogreške uočene tijekom takvih pregleda ili revizija. Investitor Agenciji dostavlja svoja objašnjenja što je moguće prije, a u svakom slučaju najkasnije šezdeset (60) dana od primitka nalaza revizije.

26.2.2 Investitor pruža svu potrebnu pomoć osobama koje je Agencija imenovala u tu svrhu i olakšava im izvršenje njihovih zadataka.

26.2.3 Ništa se iz ovog članka ne tumači kao ograničenje prava Vlade i/ili njezinih predstavnika, danih na temelju zakonskih ovlasti, na provedbu revizije ili osiguranje provedbe revizije poslovnih knjiga investitora.

27. PODACI, EVIDENCIJA, POVJERLJIVOST PODATAKA, NADZOR I INSPEKCIJE

27.1 Podaci i evidencija

27.1.1 Investitor ima pravo na upotrebu i pristup svim geološkim, geofizičkim podacima, podacima o bušenju, eksploataciji bušotine, kartama s lokacijama bušotina i ostalim informacijama u posjedu Ministarstva i Agencije koji su u vezi s ugovornim područjem i područjima uz ugovorno područje.

27.1.2 Investitor sastavlja i u svakom trenutku dok je ovaj ugovor na snazi vodi točnu i ažurnu evidenciju svojih poslova na ugovornom području iz ovog ugovora. Investitor dostavlja Agenciji na odobrenje postupak upravljanja podacima u roku od četiri (4) mjeseca od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora, a koji će biti odobren putem pisanog mišljenja. Nakon dobivenog odobrenja Agencije investitor može prestati dostavljati bilo koje ili sve prethodno navedene stavke i čuvati ih u svojoj evidenciji u Republici Hrvatskoj kako bi ih Agencija pregledala.

27.1.3 U skladu s Međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima, investitor bez odgode i u potpunosti dostavlja Ministarstvu i Agenciji informacije o naftno-rudarskim radovima koje izvodi on ili njegovi podizvođači, a investitor bez odgode Ministarstvu i Agenciji besplatno dostavlja sve izvorne podatke dobivene na temelju naftno-rudarskih radova u okviru ovog Ugovora, uključujući, bez ograničenja, seizmičke podatke, geološke, geofizičke, geokemijske, petrofizičke, inženjerske podatke, karotaže bušotina, karte, magnetne vrpce, jezgre, krhotine probušenih stijena i podatke o eksploataciji te interpretativne i izvedene podatke, uključujući izvješća, analize, tumačenja i procjene koje su pripremljene s obzirom na naftno-rudarske radove (dalje u tekstu: podaci).

Popis izvješća uključuje, ali bez ograničenja, sljedeće:

a) neobrađene i obrađene seizmičke podatke i njihova tumačenja, uključujući digitalnu dokumentaciju s ucrtanim horizontima, modele seizmičkih brzina koje se upotrebljavaju za pretvorbu u dubine;

b) podatke o bušotinama, uključujući, ali bez ograničenja, izvješća o bušenju na dnevnoj bazi, električne karotaže i ostale karotaže bušotine sondom i kabelom, izvješća o karotaži bušaće isplake, uzorke krhotina probušenih stijena i jezgre (pri čemu investitor ima pravo zadržati razumni dio uzoraka krhotina probušenih stijena i jezgara potrebnih za vlastita istraživanja) te njihove analize;

c) sva izvješća sastavljena na temelju podataka o bušenju, geoloških ili geofizičkih podataka, uključujući sve karte ili izvedene prikaze;

d) sva izvorna izvješća o završnom eksploatacijskom opremanju bušotine i izvješća o ispitivanju bušotine;

e) izvješća u vezi sa snimanjem lokacije te sva ostala izvješća o bušotini, uređajima za obradu ili lokacijama cjevovoda;

f) izvješća o istraživanjima ležišta i procjenama rezervi, konturama polja i ekonomskim procjenama koje se odnose na sadašnje i buduće naftno-rudarske radove;

g) kvartalna izvješća o naftno-rudarskim radovima u skladu s dogovorom između Agencije i investitora;

h) završna izvješća nakon završetka svakog konkretnog projekta ili posla;

i) plan u slučaju nepredviđenih okolnosti i izvješća o zdravlju, sigurnosti i okoliša;

j) projektne nacrte, kriterije, specifikacije i evidenciju o izvođenju;

k) izvješća o tehničkom pregledu i studije koje se odnose na naftno-rudarske radove;

l) izvješća o svim ostalim tehničkim podacima koji su relevantni za izvedbu naftno-rudarskih radova na ugovornom području;

m) sva izvješća koja su potrebna prema načinu evidentiranja troškova ili koja može Agencija zatražiti i koja je moguće na drugi način zatražiti u skladu s uvjetima iz ovog Ugovora; i

n) sva izvješća o reviziji objavljena u skladu s načinom evidentiranja troškova u pogledu naftno-rudarskih radova i pripadajućeg računovodstvenog praćenja.

Investitor čuva u Republici Hrvatskoj točne geološke i geofizičke informacije, podatke i karte koje se odnose na ugovorno područje te povezana izvješća koja su nužna za očuvanje svih informacija o geologiji i ostalim svojstvima ugovornog područja kojima investitor raspolaže.

27.1.4 Republika Hrvatska ima pravo, podložno primjeni odredbi članka 27.2, na sve izvorne podatke i informacije dobivene na temelju naftno-rudarskih radova u okviru ovog Ugovora, uključujući, bez ograničenja, geološke, geofizičke, petrofizičke i inženjerske podatke; karotaže bušotine i izvješća o stanju dovršenosti; i sve ostale podatke koje je investitor ili neka druga osoba koja djeluje u njegovo ime prikupila ili pribavila tijekom trajanja ovog Ugovora u skladu sa Zakonom. Investitor ima pravo zadržati i upotrijebiti kopije svih takvih podataka, podložno odredbama ovog članka 27.

27.1.5 Investitor u svakom trenutku obavještava Ministarstvo i Agenciju o svim zbivanjima koja se događaju tijekom izvođenja naftno-rudarskih radova i Ministarstvu i Agenciji dostavlja potpune i točne informacije i izvješća o napretku naftno-rudarskih radova (za svaki dan, mjesec, financijsku godinu ili ostala razdoblja) koja Ministarstvo i Agencija može opravdano zatražiti, ali pod uvjetom da ta obveza ne uključuje informacije o patentiranoj tehnologiji u vlasništvu investitora.

27.2 Povjerljivost podataka

27.2.1 Svaka je strana suglasna da se sve informacije i podaci tehničke, geološke ili komercijalne naravi, pribavljeni ili dobiveni na temelju i/ili u vezi s naftno-rudarskim radovima na datum stupanja na snagu ili nakon njega te koji nisu (a) javno dostupni; (b) već poznati svakoj strani ili njezinim odgovarajućim povezanim društvima na datum stupanja na snagu; (c) pribavljeni neovisno o trećoj strani koja ima pravo distribuirati takve informacije u trenutku kad ih je bilo koja strana ili društvo povezano s takvom stranom pribavilo; (d) pripremljeni od strane ili njezinih odgovarajućih povezanih društava u potpunosti neovisno o informacijama i podacima strane koja otkriva informacije; ili (e) na drukčiji način u pravnom posjedu takve strane bez postojanja zabrane otkrivanja, smatraju i čuvaju kao povjerljivi te ih se ne smije otkriti, prodati, ponuditi bilo kojoj trećoj strani ili objaviti, osim u skladu s člankom 27.

27.2.2 Ne dovodeći u pitanje prethodne odredbe, investitor može povjerljive podatke otkriti:

a) podizvođačima, povezanim društvima, sljednicima, revizorima, financijskim konzultantima ili pravnim savjetnicima ako je takvo otkrivanje nužno za učinkovito izvršenje zadaća prethodno navedenih primatelja u vezi s naftno-rudarskim radovima;

b) radnicima, stručnim konzultantima, savjetnicima, centrima za obradu podataka i laboratorijima, prema potrebi, radi obavljanja funkcija u vezi s naftno-rudarskim radovima za bilo koju stranu koja čini investitora;

c) bankama ili ostalim financijskim institucijama, u vezi s naftno-rudarskim radovima;

d) budućem sljedniku u dobroj vjeri ili primatelju udjela strane koja čini investitora ili u vezi s prodajom dionica ili udjela strane koja čini investitora;

e) u onoj mjeri u kojoj se to zahtijeva bilo kojim primjenjivim zakonima ili u vezi sa sudskim postupcima ili propisima burze na kojoj kotiraju dionice strane koja čini investitora;

f) Vladinim službama za izradu statističkih izvješća, ili u vezi s njima, o naftno-rudarskim radovima koje izrađuje Vlada ili se u njezino ime izrađuju, ili u vezi s provedbom ovog Ugovora; i

g) bilo koja strana može otkriti podatke ili informacije koje su, a da ih pritom ta strana nije otkrila, već poznate javnosti.

Investitor svako otkrivanje povjerljivih informacija trećoj strani prema Ugovoru, nakon obavještavanja Agencije, provodi tako da mu ta treća strana dostavlja izjavu u pisanom obliku u kojoj navodi da će povjerljivo postupati s takvim podacima, informacijama ili izvješćima.

27.2.3 Investitor može otkriti informacije prema potrebi i u onoj mjeri u kojoj to traži regulatorno ili sudbeno tijelo u čijoj je stvarnoj nadležnosti investitor, pod uvjetom da se Agenciji najprije dostavi obavijest o takvom otkrivanju i o informacijama koje se na taj način otkrivaju.

27.2.4 Obveza čuvanja povjerljivosti podataka koju ima investitor u pogledu geoloških, geofizičkih podataka i svih drugih podataka i informacija, pribavljenih ili dobivenih na temelju i u vezi s naftno-rudarskim radovima, ostaje na snazi tijekom važenja Ugovora i razdoblja od pet (5) kalendarskih godina nakon njegova prestanka.

27.3 Nadzor i inspekcije

27.3.1 Naftno-rudarski radovi podliježu inspekciji u skladu s odredbama Zakona i propisa. Ovlašteni službenici imaju pravo, među ostalim, nadzirati naftno-rudarske radove i provoditi inspekcije objekata, opreme, materijala, evidencije i knjiga povezanih s naftno-rudarskim radovima.

27.3.2 Za potrebe ostvarenja prethodno navedenih prava investitor pruža ovlaštenim službenicima svu razumnu pomoć u vezi s prijevozom i smještajem.

28. ZAPOŠLJAVANJE, OSPOSOBLJAVANJE, ROBA, RADOVI, USLUGE I NABAVA

28.1 Zapošljavanje i osposobljavanje

28.1.1 Od početka naftno-rudarskih radova te podložno primjenjivim zakonima, investitor i njegovi podizvođači pri zapošljavanju daju prvenstveno pravo hrvatskim radnicima i radnicima iz EU-a, pod istim uvjetima u pogledu vještina i profesionalnih sposobnosti, a ako su takvi kvalificirani i osposobljeni hrvatski državljani i državljani EU-a dostupni za poslove izvođenja naftno-rudarskih radova te pridonose osposobljavanju tih radnika kako bi im omogućili dostupnost pozicije izučenog radnika, predradnika, rukovoditelja i menadžera. Za izbjegavanje dvojbi, radnici u smislu ove odredbe podrazumijevaju i radnike povezanih društva investitora.

28.1.2 U tu svrhu investitor na kraju svake kalendarske godine, u dogovoru s Agencijom, definira plan zapošljavanja hrvatskih radnika i radnika iz EU-a te plan osposobljavanja i poboljšanja vještina tih radnika, a kako bi postupno ostvario veće sudjelovanje hrvatskih radnika i radnika iz EU-a u naftno-rudarskim radovima te dostavlja godišnja izvješća u obliku koji je dogovoren s Agencijom.

28.1.3 Ovime su investitor i njegovi podizvođači ovlašteni i imaju slobodu tijekom trajanja ovog Ugovora, u skladu s ovim člankom, odabrati i utvrditi broj radnika koje će zaposliti u vezi s izvođenjem naftno-rudarskih radova.

28.1.4 Ako Agencija utvrdi da investitor i njegovi podizvođači ne postupaju u skladu s odredbama članka 28.1.2, troškovi zapošljavanja smatrat će se troškovima koji ne podliježu povratu troškova te neće biti odobreni u skladu s odredbama članka 14.

28.2 Roba, radovi i usluge

28.2.1 Podložno primjenjivom zakonu, investitor i njegovi podizvođači obvezuju se dati prvenstveno pravo hrvatskim društvima i robi, radovima i uslugama te društvima i robi, radovima i uslugama iz EU-a prema istim uvjetima u smislu cijene, količine, kvalitete, uvjeta plaćanja i roka isporuke. Za izbjegavanje dvojbi, ova odredba o prvenstvenom pravu hrvatskim društvima i robi, radovima i uslugama te društvima i robi, radovima i uslugama iz EU-a odnosi se i na povezana društva investitora.

28.2.2 Investitor ima pravo angažirati stručne podizvođače radi nabave specijalnih materijala, robe, radova i usluga. Podložno mjerodavnom pravu, investitor i njegovi podizvođači obvezuju se dati prvenstveno pravo društvima, materijalima, robi, radovima i uslugama iz Republike Hrvatske i iz EU-a pod istim uvjetima u smislu cijene, količine, kvalitete, uvjeta plaćanja i roka isporuke. U tom pogledu investitor vodi evidenciju i izvještaje te dostavlja izvješća u skladu s odredbama Priloga C.

28.2.3 Ako Agencija utvrdi da investitor i njegovi podizvođači ne postupaju u skladu s odredbama članaka 28.2.1 i 28.2.2, troškovi robe, radova i usluga smatrat će se troškovima koji ne podliježu povratu troškova te neće biti odobreni u skladu s odredbama članka 14.

28.3 Nabava

28.3.1 U roku od četiri (4) mjeseca od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora investitor dostavlja Agenciji na mišljenje postupak nabave koji priprema u skladu s odredbama članka 28.3, međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima i primjenjivim zakonima i propisima Republike Hrvatske.

28.3.2 Investitor i njegovi podizvođači obvezuju se objaviti hrvatskim i stranim gospodarskim subjektima poziv na nadmetanje za nabavu robe, radova i usluga, za izgradnju te za ostale ugovore sukladno s odobrenim postupkom nabave na koji se upućuje u članku 28.3.1 i u skladu s pravilima javne nabave koja su važeća u Republici Hrvatskoj i primjenjuju se na investitora. Podrazumijeva se da investitor ne smije nezakonito razdijeliti predmetne ugovore.

28.3.3 Agencija, na zahtjev, ima pravo biti uključena u sve postupke nabave za ugovore čija vrijednost premašuje protuvrijednost od sto tisuća eura (100.000,00 EUR), ali pod uvjetom da takvo uključivanje Agencije: (i) ne odgađa sposobnost investitora da dovrši svoju nabavu robe, radova i usluga kako se to zahtijeva ovim Ugovorom; i (ii) da se utvrđeni prag na datum stupanja na snagu od sto tisuća eura (100.000,00 EUR) periodično revidira i prema potrebi podiže kako bi odražavao porast troškova nabave u naftnoj industriji.

28.3.4 Agenciji se na zahtjev dostavljaju primjerci ugovora nakon njihova potpisivanju.

29. STABILNOST ODREDBI UGOVORA

29.1 Ugovor se sklapa na temelju zakona i propisa Republike Hrvatske koji su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Ugovora.

29.2 Odredbe i uvjeti Ugovora ostaju važeći za cijelo vrijeme trajanja Ugovora i moguće ih je izmijeniti, preinačiti ili dopuniti sporazumom između obiju strana ugovora u pisanom obliku.

29.3 Ako tijekom važenja izdane dozvole za pridobivanje ugljikovodika i sklopljenog Ugovora dođe do izmjena i/ili dopuna odredbi zakona i propisa Republike Hrvatske koji su bili na snazi u vrijeme stupanja dozvole za pridobivanje ugljikovodika i Ugovora na snagu, uključujući i izmjene i/ili dopune zakona i propisa kao posljedice sklopljenih međunarodnih ugovora kojih Republika Hrvatska postane strankom, a koje bitno utječu na ekonomske i/ili komercijalne odredbe dozvole za pridobivanje ugljikovodika ili Ugovora i/ili na druge bitne interese strana, Vlada i/ili investitor pristupit će pregovorima u svrhu eventualnih izmjena i/ili dopuna dozvole za pridobivanje ugljikovodika ili Ugovora kojima bi se osigurala ravnoteža interesa i planiranih ekonomskih rezultata strana koji su postojali u trenutku izdavanja dozvole za pridobivanje ugljikovodika ili sklapanja Ugovora i koji su sukladni odredbama izdane dozvole za pridobivanje ugljikovodika ili sklopljenog Ugovora.

29.4 U tu svrhu investitor će podnijeti formalno pismo Vladi, preporučeno s obavijesti o primitku, u kojem, s jedne strane, informira Vladu da je došlo do promjene zakona i njegovu utjecaju na ekonomsku ravnotežu koja je postojala na datum stupanja na snagu Ugovora te, s druge strane, zahtijeva da Vlada poduzme prikladne mjere koje će održati ekonomsku ravnotežu Ugovora koja je postojala na datum stupanja na snagu Ugovora. Vlada ima rok od maksimalno tri (3) mjeseca od datuma primitka investitorove obavijesti obavijestiti investitora o mjerama koje razmatra, kako bi povratili ekonomsku ravnotežu koja je postojala na datum stupanja na snagu Ugovora. Nakon isteka prethodno spomenutog roka strane će se sastati unutar roka koji neće biti duži od petnaest (15) dana, u svrhu pronalaženja rješenja koje bi omogućilo obnovu ekonomske ravnoteže koja je postojala na datum stupanja na snagu Ugovora. Ako strane ne postignu dogovor unutar devedeset (90) dana, svaka strana može podnijeti predmet na rješavanje sporova kako je predviđeno u članku 35. ovog Ugovora.

29.5 Odredbe članka 29.3 ne primjenjuju se u slučaju izmjena, dopuna, donošenja, ponovnog donošenja, stavljanja izvan snage ili ostalih promjena ili dopuna zakona i propisa kojima se uređuju radni odnosi, zaštita prirode i okoliša, zaštita zdravlja ljudi, zaštita na radu i sigurnost izvođenja naftno-rudarskih radova.

30. RASKID UGOVORA

30.1 Ovaj se Ugovor može raskinuti prije isteka njegova roka uz suglasnost strana u pisanom obliku ili nakon što investitor napusti cijelo eksploatacijsko polje u skladu s člankom 6.3.1.

30.2 Ovaj Ugovor se automatski raskida u slučaju ukidanja, oduzimanja ili poništenja dozvole u skladu sa Zakonom i propisima.

30.3 Osim prethodno navedenog, ovaj Ugovor može raskinuti Vlada ako je došlo do neke od sljedećih okolnosti u skladu s ovim člankom 30.:

a) materijalne povrede ili ponovljene povrede odredaba Zakona i/ili propisa i/ili odredaba ovog Ugovora koju je počinio investitor;

b) kašnjenja od više od tri (3) mjeseca koje je prouzročio investitor u vezi s plaćanjem dospjelog iznosa Republici Hrvatskoj (osim plaćanja koje je predmet spora s obzirom na ovaj Ugovor);

c) prekida razradnih radova na eksploatacijskom polju, tijekom šest (6) uzastopnih mjeseci, osim u slučaju više sile u skladu s člankom 34.;

d) prekida eksploatacije u trajanju od najmanje šest (6) uzastopnih mjeseci ili ponovljenog prekida eksploatacije nakon početka eksploatacije na eksploatacijskom polju, o čemu je odluka donesena bez suglasnosti Ministarstva, osim u slučaju više sile u skladu s člankom 34.;

e) investitor nije postupio u skladu s arbitražnim pravorijekom unutar propisanog razdoblja, koji je donesen u skladu s odredbama članka 35.;

f) stečaja, nagodbe s vjerovnicima ili likvidacije imovine investitora ili njegova matičnog društva ili bilo kojeg subjekta koji čini investitora, ovisno o slučaju, osim ako subjekt koji čini investitora koji nije pogođen stečajem, nagodbom s vjerovnicima ili likvidacijom imovine pristane preuzeti sva prava i obveze tako pogođenog subjekta, a koje proizlaze iz ovog Ugovora;

g) ako je investitor svjesno dao lažnu izjavu Republici Hrvatskoj koja je imala bitan značaj za izvršenje ovog Ugovora; ili

h) ako investitor ne uplati novčanu naknadu za sklapanje Ugovora sukladno članku 13.2.1a) i/ili ne dostavi bankarsku garanciju sukladno članku 15.1.

30.4 Osim u pogledu okolnosti iz prethodnog članka 30.3(f) i 30.3(h), Vlada proglašava oduzimanje prava predviđeno člankom 30.3 isključivo nakon dostave investitoru službene obavijesti preporučenom poštom uz potvrdu primitka kojom se zahtijeva otklanjanje predmetne povrede u roku od tri (3) mjeseca (ili u roku od šest (6) mjeseci u pogledu okolnosti iz prethodnog članka 30.3(c) i 30.3(d)) od dana primitka obavijesti.

30.5 Ako investitor ne postupi u skladu s tom uputom unutar propisanog razdoblja, Ugovor se smatra raskinutim.

30.6 Tijekom trajanja istražnog razdoblja Vlada će, uz dostavu obavijesti najmanje tri (3) mjeseca prije, zatražiti od investitora da se odmah i bez naknade odrekne svih svojih prava na područje koje obuhvaća otkriće, uključujući ugljikovodike koje bi se moglo eksploatirati na mjestu gdje se nalazi predmetno otkriće, ako investitor:

a) nije dostavio program ocjenskih radova u pogledu predmetnog otkrića u roku od devet (9) mjeseci nakon dana obavještavanja Ministarstva i Agencije o predmetnom otkriću; ili

b) ne proglasi otkriće komercijalnim otkrićem u roku od devet (9) mjeseci nakon dovršetka ocjenskih radova u pogledu predmetnog otkrića.

30.7 Vlada tada može izvršiti ili osigurati izvršenje svih radova u pogledu ocjene, razrade, eksploatacije, obrade, transporta i stavljanja na tržište, povezanih s otkrićem bez naknade investitoru, ali pod uvjetom da time ne dovodi u pitanje izvedbu naftno-rudarskih radova investitora na preostalom dijelu ugovornog područja.

30.8 Svi sporovi o tome postoji li temelj koji opravdava raskid ovog ugovora, koji je Vlada proglasila zbog oduzimanja prava, mogu biti predmet arbitraže u skladu s odredbama članka 35. U tom se slučaju Ugovor obustavlja dok strane ne izvrše arbitražni pravorijek, osim ako pitanje koje je predmet arbitraže ne sprječava nastavak naftno-ru­-
darskih radova.

30.9 U slučaju raskida Ugovora strane poštuju zahtjeve navedene u ovom Ugovoru, kao i zakonima Republike Hrvatske.

30.10 U roku od devedeset (90) dana od raskida ovog Ugovora ili dužeg razdoblja s kojim se Ministarstvo usuglasi investitor mora postupiti u skladu s člankom 10. i poduzeti sve potrebne radnje u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske, kao i u skladu s međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima radi izbjegavanja štete u okolišu ili opasnosti za ljudski život ili imovinu drugih osoba.

31. PRIJENOS PRAVA I OBVEZA I PROMJENA KONTROLE

31.1 Prijenos prava i obveza

31.1.1 Investitor može u cijelosti ili djelomično prenijeti prava i obveze iz ovog Ugovora jedino uz uvjet da je Vlada na takav prijenos dala izričitu prethodnu pisanu suglasnost. Vlada će ocijeniti opravdanost prijenosa na način da neće neopravdano uskratiti suglasnost.

31.1.2 Članak 31. 31.1 ne primjenjuje se na:

a) prijenos prava i obveza između povezanih društava; ili

b) ugovor o prodaji sirove nafte ili prirodnog plina na temelju kojeg se cijena za njih plaća (ili se takva sirova nafta ili prirodni plin mijenja za druge ugljikovodike) nakon što je pravo vlasništva preneseno na investitora.

U tom slučaju investitor je dužan obavijestiti Vladu o promjeni radi izmjena dozvole u dijelu koji se odnosi na ovlaštenika dozvole.

31.1.3 Ako je, neovisno o članku 31.1.1, bilo koje prenošenje prava i obveza na snazi u skladu sa zakonima Republike Hrvatske ili drugim mjestom, a bez postojanja potrebne suglasnosti, Vlada može oduzeti prava takve strane investitora u skladu s ovim Ugovorom.

31.1.4 Investitor je dužan obavijestiti Vladu, putem Ministarstva, o svojoj namjeri da prenese svoja prava i obveze koje proizlaze iz ovog Ugovora bez odgode i navesti komercijalne uvjete takvog namjeravanog prijenosa, uključujući potencijalnog preuzimatelja, cijenu i druge relevantne komercijalne uvjete. Vlada ima pravo prvokupa investitorova udjela u Ugovoru po uvjetima koji nisu nepovoljniji od komercijalnih uvjeta ponuđenih od potencijalnog preuzimatelja. Vlada će obavijestiti investitora o svojem pravu prvokupa investitorova udjela prema ovom Ugovoru u roku od devedeset (90) dana od dana podnošenja obavijesti investitorove namjere da prenese prava. Vlada donosi odluku o davanju ili odbijanju suglasnosti koju neće neopravdano uskratiti te će ujedno izmijeniti dozvolu da glasi na novog ovlaštenika dozvole.

31.2 Promjena kontrole

31.2.1 Promjena kontrole u investitoru ili strani investitora nema pravnu snagu ili pravni učinak s obzirom na ovaj Ugovor, osim uz suglasnost Ministarstva, koja se neće neopravdano uskratiti.

31.2.2 Investitor o svakoj promjeni kontrole u investitoru ili strani investitora bez odgode izvještava Ministarstvo.

31.2.3 Ako je došlo do promjene kontrole u investitoru ili strani investitora, a Ministarstvo nije dalo suglasnost, u roku od trideset (30) dana nakon što je investitor ili strana investitora obavijestila Ministarstvo o takvoj promjeni kontrole navodeći potrebne pojedinosti, Vlada može investitoru ili strani investitora uručiti obavijest da se ovaj Ugovor raskida, osim ako se takva daljnja promjena kontrole u investitoru ili u strani investitora, a koja je navedena u obavijesti, ne ostvari unutar razdoblja koje je navedeno u obavijesti.

31.2.4 Obveze iz ovog članka 31.2 ne primjenjuju se ako je promjena kontrole izravan rezultat stjecanja dionica ili drugih vrijednosnih papira uvrštenih na priznatu burzu.

31.2.5 Za potrebe članka 31.2:

a) kontrola znači vlasništvo nad više od pedeset posto (50 %) udjela s pravom glasa na glavnoj skupštini ili mogućnost donošenja ili osiguravanja donošenja odluke (glasovanjem ili drukčije) na glavnoj skupštini ili na bilo kojem sastanku izvršnog ili upravnog tijela strane investitora, ovisno o slučaju; i

b) promjena kontrole uključuje direktnu ili indirektnu promjenu u kontroli Strane investitora (bilo kroz spajanje, prodaju udjela ili interesa ili drukčije) kroz jednokratnu transakciju ili kroz seriju transakcija, od jednog ili više prenositelja na jednog ili više sljednika, osim na povezano društvo takve strane investitora, kao rezultat koje bi jedan ili više sljednika, osim povezanog društva takve strane investitora, stekao direktno ili indirektno kontrolu nad takvom stranom investitora.

32. KONTROLA VALUTE I TEČAJA, PLAĆANJA

32.1 Kontrola valute i tečaja

32.1.1 Svi poslovi u okviru ovog Ugovora podliježu zakonima Republike Hrvatske o kontroli tečaja te pripadajućim pravilima i propisima na snazi u dotičnom trenutku.

32.1.2 U svim transakcijama koje se odnose na konverziju valute na investitora se primjenjuje tretman koji nije nepovoljniji od tretmana koji vrijedi u dotičnom trenutku za bilo koje privatno ili državno poduzeće u komercijalnim transakcijama u Republici Hrvatskoj.

32.1.3 Sve transakcije, plaćanja i vrednovanja izvršena u valuti koja nije valuta Republike Hrvatske evidentiraju se u hrvatskim kunama prema tečaju važećem na datum izvršenja transakcije ili vrednovanja, a koji je utvrđen primjenom srednjeg tečaja objavljenim od Hrvatske narodne banke. Za transakcije izvršene na dan kada nema objave tečaja tečaj se utvrđuje primjenom srednjeg tečaja koji je Hrvatska narodna banka objavila na neposredno prethodni datum objave.

32.1.4 Ako hrvatska kuna prestane biti službena valuta Republike Hrvatske, bilo koji iznosi ovdje navedeni u hrvatskim kunama (HRK) konvertirat će se u novu valutu primjenom tečaja koji se poziva na srednji tečaj objavljen od Hrvatske narodne banke na dan transakcije, osim ako je tečaj propisan zakonom ili od strane Vlade i/ili upravnom odlukom te će se u tom slučaju primjenjivati navedeni tečaj.

32.1.5 Tijekom trajanja ovog Ugovora investitor ima pravo:

a) vratiti u svoju državu, u hrvatskim kunama ili u bilo kojoj drugoj slobodno konvertibilnoj valuti, netodobit od prodaje ugljikovodika u okviru ovog Ugovora, a nakon što podmiri sve svoje porezne obveze u Republici Hrvatskoj;

b) primiti, zadržati i upotrijebiti u inozemstvu prihod od prodaje ostvarene od izvoza ugljikovodika u okviru ovog Ugovora;

c) otvoriti, imati otvorene i poslovati putem bankovnih računa u uglednim bankama, unutar i izvan Republike Hrvatske, a za potrebe ovog Ugovora;

d) slobodno prenositi uobičajenim bankovnim kanalima sredstva potrebna za izvođenje naftno-rudarskih radova;

e) konvertirati u strane valute i vratiti u svoju državu prekomjerne iznose (ako ih ima) unesene u svrhu njegovih potreba.

32.2 Način plaćanja

32.2.1 Sva plaćanja koja investitor doznačuje Republici Hrvatskoj u okviru ovog Ugovora izvršavaju se u korist državnog proračuna u skladu s važećim propisima kojima se definiraju detalji i postupak plaćanja.

32.2.2 Sva plaćanja izvršavaju se u roku od trideset (30) kalendarskih dana od završetka mjeseca u kojem je nastala obveza plaćanja, osim ako nije drukčije navedeno u uvjetima ovog Ugovora.

32.3 Zakašnjela plaćanja

Na sve iznose koji nisu u cijelosti plaćeni po dospijeću teku zakonske zatezne kamate, obračunane na dnevnoj razini, po godišnjoj stopi određenoj u skladu s važećim zakonima u Republici Hrvatskoj, od dana dospijeća do dana plaćanja iznosa u cijelosti.

33. NAKNADA ŠTETE, OSIGURANJE I ODGOVORNOST

33.1.1 Investitor potpuno i isključivo pravno odgovara Republici Hrvatskoj i trećim osobama i obvezan je nadoknaditi svaku štetu Republici Hrvatskoj i trećim osobama koje investitor, njegovi radnici ili podizvođači i njihovi radnici mogu uzrokovati osobama, imovini ili pravima drugih osoba kao posljedica ili rezultat naftno-rudarskih radova, uključujući svaku štetu u okolišu.

33.1.2 Investitor je obvezan nadoknaditi štetu Republici Hrvatskoj, zaštititi je odnosno preuzeti odgovornost u pogledu svih potraživanja, gubitaka i šteta bilo koje prirode od radnika investitora ili bilo kojeg podizvođača zbog gubitka ili oštećenja osobne imovine ili ozljede ili smrti osoba kao posljedice ili rezultata bilo kakvih naftno-rudarskih radova koje izvodi investitor ili koji se izvode u ime investitora.

33.1.3 Investitor se obvezuje ugovoriti i tijekom trajanja ovog Ugovora održati na snazi police osiguranja od odgovornosti od svih rizika u svezi s obavljanjem naftno-rudarskih radova, a osobito:

a) od gubitka ili štete nastale na svim instalacijama, opremi i drugoj imovini ako se koristi u vezi s naftno-rudarskim radovima; međutim, pod uvjetom da je investitor, ako iz bilo kojeg razloga propusti osigurati te instalacije, opremu ili imovinu, obvezan nadomjestiti svaki njihov gubitak ili popraviti svaku štetu nastalu na njima;

b) od gubitka, štete ili ozljede uzrokovane zagađenjem tijekom izvođenja naftno-rudarskih radova ili kao rezultat događaja u okviru naftno-rudarskih radova;

c) od gubitka imovine ili štete ili tjelesne ozljede nanesene bilo kojoj trećoj osobi tijekom izvođenja naftno-rudarskih radova ili kao rezultat događaja u okviru naftno-rudarskih radova, a za što investitor može biti odgovoran;

d) u pogledu naftno-rudarskih radova, trošak uklanjanja olupina i aktivnosti čišćenja nakon svakog incidenta tijekom izvođenja naftno-rudarskih radova ili kao njihova posljedica;

e) od odgovornosti investitora i/ili operatora prema vlastitim radnicima uključenima u naftno-rudarske radove u skladu s mjerodavnim zakonima i propisima Republike Hrvatske; i

f) druge police osiguranja u skladu sa Zakonom i drugim mjerodavnim zakonima i propisima Republike Hrvatske.

Investitor je odgovoran za osiguranje od rizika iz ovog članka za svoje podizvođače, koji se mutatis mutandis odnose na takve podizvođače.

33.1.4 Investitor je slobodan odabrati svog osiguravatelja pod uvjetom da osiguravatelj ima odgovarajuću financijsku sposobnost. Investitor dostavlja Agenciji potvrde u kojima se dokazuje ugovaranje i održavanje prethodno navedenih osiguranja. Agencija daje odobrenje, putem pisanog mišljenja, na navedene police osiguranja za isključenja i potvrđuje financijsku sposobnost osiguravatelja. Sve police osiguranja ugovorene u skladu s ovim člankom dostavljaju se Agenciji na mišljenje prije početka radova. Agencija ima pravo zahtijevati izmjene i dopune navedenih polica osiguranja kada je to uobičajeno ili standardno u međunarodnoj naftnoj industriji u skladu s međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima i kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima iz ovog članka.

33.1.5 Investitor je prilikom obavljanja naftno-rudarskih radova dužan postupati pažnjom dobrog stručnjaka.

33.1.6 Investitor je odgovoran za svaku štetu ili gubitak koji nastaje kao posljedica obične nepažnje, krajnje nepažnje ili namjere investitora, njegovih podizvođača ili njihovih radnika, koji u okviru svojih radnih mjesta sudjeluju u naftno-rudarskim radovima, ili svih drugih osoba za koje je investitor odgovoran u pogledu naftno-rudarskih radova. Osim u slučaju štete u okolišu, ni u kojem slučaju investitor niti njegova povezana društva neće biti odgovorni Vladi u okviru ovog Ugovora za indirektnu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak prilike odnosno izmaklu dobit.

33.1.7 Matično društvo odgovara solidarno s investitorom za obveze i odgovornosti na temelju ovog Ugovora.

33.1.8 Republika Hrvatska odgovara za svaku štetu ili gubitak zbog nepravilnog ili nezakonitog rada tijela državne uprave sukladno odredbama zakona kojim se uređuje sustav državne uprave, kao i odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi. Za izbjegavanje dvojbi, ni u kojem slučaju Republika Hrvatska neće biti odgovorna investitoru u okviru ovog Ugovora za indirektnu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak prilike odnosno izmaklu dobit.

34. VIŠA SILA

34.1 Oslobođenje od odgovornosti u slučaju više sile

Ako koja od strana bude spriječena u izvršavanju neke od obveza ili uvjeta koji proizlaze iz ovog Ugovora, bilo u cijelosti bilo djelomično, osim u odnosu na isplate na koje je ta strana obvezana, takvo neizvršavanje neće se smatrati kršenjem ovog Ugovora, ako je ono prouzročeno slučajem više sile, pod uvjetom da postoji izravna uzročno-posljedična veza između neizvršavanja ugovornih obveza i slučaja više sile na koji se strana poziva, kao i da je takva strana poduzela odgovarajuće mjere opreza i postupala s dužnom pažnjom u izvršavanju uvjeta i odredaba ovog Ugovora. Za potrebe ovog Ugovora, pod slučajevima više sile podrazumijevaju se sve okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili spriječiti i koje su izvan utjecaja strane koja se na njih poziva uključujući, ali ne ograničavajući se na, potres, tajfun, požar, pobunu, ustanak, građanski nemir, ratne okolnosti ili okolnosti koje se mogu pripisati ratu, napad, blokadu, nemire, štrajkove, neraspoloživost bušačkih postrojenja uzrokovanu višom silom, a pod tim se ne smatra nedostatak novčanih sredstava. Bilo koja druga financijska nestabilnost investitora, kao i nesposobnost za plaćanje i/ili otvaranje stečajnog ili likvidacijskog postupka nad investitorom neće se smatrati višom silom. Namjera strana je da pojam više sile tumače u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuju obvezni odnosi.

34.2 Postupak

34.2.1 Ako bilo koja strana smatra da je spriječena ispuniti svoje obveze zbog slučaja više sile, obvezna je o tome obavijestiti drugu stranu u najkraćem razumnom roku, navodeći razloge utvrđivanja takvog slučaja više sile te, u dogovoru s drugom stranom, poduzeti sve potrebne i korisne radnje kako bi osigurala da nakon završetka slučaja više sile ponovno preuzme obvezu na koju utječe taj slučaj više sile.

34.2.2 Obveze, osim onih na koje utječe viša sila, i dalje se moraju ispunjavati u skladu s odredbama ovog Ugovora.

34.2.3 Strane su obvezne poduzeti razumne mjere kako bi se posljedice svakog slučaja više sile svele na minimum.

34.2.4 Bez obzira na sve gore navedeno, ako nastupi slučaj ili okolnosti više sile i ako će se oni vjerojatno nastaviti tijekom razdoblja duljeg od trideset (30) dana, strane se sastaju kako bi raspravljale o njihovim posljedicama i o mjerama koje je potrebno poduzeti radi ublažavanja njihovih posljedica ili koje je potrebno usvojiti u tim okolnostima.

34.2.5 U slučaju više sile, na strane se, u svakom trenutku, primjenjuju odredbe Zakona i zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

35. RJEŠAVANJE SPOROVA

35.1 Rješavanje mirnim putem

35.1.1 U slučaju bilo kakvog spora između Republike Hrvatske i investitora koji proizlazi iz, odnosi se na ili je u vezi s ovim Ugovorom ili radovima i aktivnostima provedenima na temelju ovog Ugovora, uključujući svaki spor u vezi sa sastavljanjem, valjanošću, tumačenjem, izvršivosti, povredom, prestankom ili primjenom bilo koje odredbe ovog Ugovora (u daljnjem tekstu: spor), osim spora koji se upućuje na stručno rješavanje sukladno članku 16., strane su obvezne najprije pokušati riješiti taj spor pregovorima mirnim putem, što ne smije trajati dulje od trideset (30) dana nakon što jedna strana zaprimi pisanu obavijest druge strane o postojanju takvog spora.

35.1.2 Ako se bilo koji spor iz članka 35.1.1 ne riješi pregovorima unutar utvrđenog roka, bilo koja strana može, i) u pisanoj obavijesti dostavljenoj drugoj strani, uputiti na rješavanje stručnjaku, u skladu s člankom 35.2, a ako druga strana pristane, ili ii) uputiti spor na arbitražu u skladu s člankom 35.3.

35.2 Stručno rješavanje sporova

35.2.1 Ne dirajući u odredbe članka 16., strane mogu uputiti spor na stručno rješavanje međusobnim dogovorom. U tom slučaju, strane u roku od trideset (30) dana sporazumno imenuju stručnjaka koji će dostaviti svoju stručnu odluku o sporu. Stručnjak mora biti neovisan, nepristran i međunarodno priznat, s potrebnim kvalifikacijama i iskustvom, a imenuje se na temelju pisane suglasnosti strana. Ne smije na temelju državljanstva, osobnih veza ili komercijalnog interesa biti u sukobu svojih interesa i svojih dužnosti kao stručnjaka pojedinca.

35.2.2 Ako se ne postigne sporazum o imenovanju stručnjaka u navedenom roku od trideset (30) dana, bilo koja strana može uputiti spor na arbitražu u skladu s člankom 35.3.

35.2.3 Stručnjak svoju odluku donosi najkasnije devedeset (90) dana nakon imenovanja. Strane su suglasne u potpunosti surađivati prilikom provođenja takvog stručnog odlučivanja i dostaviti mu sve potrebne informacije kako bi žurno donio potpuno informiranu odluku. Ako stručnjak ne donese odluku u roku od devedeset (90) dana nakon imenovanja i ako strane ne produlje rok za takvu odluku, bilo koja strana može uputiti spor na arbitražu u skladu s člankom 35.3.

35.2.4 Odluka stručnjaka je konačna i obvezujuća za strane, osim u slučaju kada jedna od strana uputi spor na arbitražu u skladu s člankom 35.3 u roku od šezdeset (60) dana od datuma primitka odluke stručnjaka.

35.2.5 Troškovi i naknade stručnjaka snose se na način koji su utvrdile strane, a ako strane ne mogu postići dogovor, na način kako je određeno u odluci stručnjaka.

35.3 Arbitraža

35.3.1 Svaki spor koji nije riješen mirnim putem i/ili nije upućen na rješavanje stručnjaku rješava se isključivo i konačno arbitražom, a bilo koja strana može takav spor uputiti na arbitražu.

35.3.2 Arbitraža se održava i utvrđuje u skladu s Pravilima o arbitraži Međunarodne gospodarske komore (ICC) koja su na snazi u trenutku pokretanja postupka.

35.3.3 Osim ako strane u pisanom obliku izričito ne dogovore drukčije:

a) mjesto arbitraže je Zagreb, Republika Hrvatska;

b) arbitražni postupak provodit će se na engleskom jeziku i arbitri moraju tečno vladati engleskim jezikom;

c) broj arbitara je tri. Arbitri u svakom trenutku jesu i ostaju potpuno nezavisni i nepristrani;

d) svako postupovno pitanje koje nije određeno pravilima o arbitraži odabranima u skladu s ovim člankom utvrđuje se na temelju zakona u mjestu arbitraže, osim onih zakona koji bi predmetno pitanje uputili drugoj sudskoj nadležnosti;

e) troškovi arbitražnog postupka (uključujući naknade i troškove odvjetnika) snose se na način koji su utvrdile strane, a ako strane ne mogu postići dogovor, na način koji su utvrdili arbitri;

f) odluka većine arbitara konačna je i obvezujuća bez prava na žalbu;

g) namjera je strana da se arbitražni postupak provede žurno, bez početnog obraćanja sudovima i bez ulaganja privremenih žalbi sudovima na odluke arbitara;

h) ako jedna strana povrijedi ovaj Ugovor, to neće utjecati na ovaj sporazum u pogledu arbitraže. Štoviše, obveze strana na temelju odredaba o arbitraži koje nisu ispunjene moraju se izvršiti i nakon prestanka ovog Ugovora.

36. MJERODAVNO PRAVO I JEZIK UGOVORA

36.1.1 Za ovaj Ugovor mjerodavno je hrvatsko pravo i tumači ga se u skladu s hrvatskim pravom, isključujući primjenu kolizijskih pravila koja bi uputila na primjenu prava druge države. Zakoni uključuju i izmjene, dopune, promjene i ponovno donesene zakone.

36.1.2 Ništa u ovom Ugovoru ne ovlašćuje investitora da se koristi pravima, privilegijima i ovlastima dodijeljenima na temelju ovog Ugovora na način suprotan zakonima Republike Hrvatske.

36.1.3 Izvođenje naftno-rudarskih radova od strane investitora u svakom trenutku podliježe važećem zakonodavstvu Republike Hrvatske.

36.1.4 Ako neko pitanje nije uređeno hrvatskim zakonodavstvom, primjenjuju se načela međunarodnog prava.

36.1.5 Ovaj se Ugovor potpisuje na hrvatskom i engleskom jeziku, a mjerodavna je inačica na hrvatskom jeziku, uključujući i u bilo kojem arbitražnom postupku.

37. IZMJENE I DOPUNE

37.1.1 Ovaj se Ugovor ne smije ni na koji način mijenjati niti dopunjavati, osim na temelju pisane isprave koju su potpisale sve strane i u kojoj se navodi datum stupanja na snagu izmjene ili dopune.

37.1.2 Strane su obvezne uložiti svoje najveće napore kako bi se usuglasile o odgovarajućim izmjenama i dopunama ovog Ugovora u roku od devedeset (90) dana nakon navedene obavijesti. Izmjene i dopune ovog Ugovora ni u kojem slučaju ne smanjuju niti ne povećavaju prava i obveze investitora kako su ugovoreni na datum stupanja na snagu.

38. RAZNO

38.1.1 Nikakvo odricanje bilo koje strane od bilo koje ili bilo kojih obveza ili neispunjenje obveza bilo koje druge strane prilikom izvršenja ovog Ugovora ne čini i ne smatra se odricanjem od bilo kojih drugih obveza ili neispunjenja obveza, slične ili drukčije prirode. Kako bi imalo učinka, svako odricanje, na temelju ovog Ugovora, mora biti u pisanom obliku i valjano u smislu odredbi zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

38.1.2 Prilozi su sastavni dio ovog Ugovora. U slučaju sukoba odredbi, odredbe bilo kojeg članka ovog Ugovora imaju prednost pred odredbama sadržanima u njegovim Prilozima.

38.1.3 Upućivanje na bilo koji zakon ili bilo koji propis sa zakonskom snagom uključuje i upućivanje na taj zakon ili propis koji se s vremena na vrijeme mogu mijenjati, dopunjavati, zamjenjivati ili ponovno donositi.

38.1.4 Ako se bilo koji dio ovog Ugovora smatra nevaljanim, ostatak Ugovora ostaje na snazi i strane su suglasne da se smatra da je taj nevaljani dio brisan iz Ugovora, a ostatak ima isti učinak kao da taj dio nikada nije ni bio uključen u njega.

38.1.5 Sva prava i obveze iz ovog Ugovora, koje se izričito ili zbog svoje prirode nastavljaju i nakon prestanka ovog Ugovora, ostaju na snazi i nastavljaju obvezivati strane, njihove pravne zastupnike, pravne sljednike i pravne primatelje prijenosa i nakon raskida ili isteka ovog Ugovora sve do potpunog ispunjenja ili isteka tih prava i obveza.

39. OBAVIJESTI I PROVEDBA UGOVORA

39.1.1 Strane su ovime suglasne surađivati na sve moguće načine kako bi se ispunili ciljevi ovog Ugovora.

39.1.2 Sve obavijesti, izjave i druga komunikacija koju bilo koja strana na temelju ovog Ugovora treba dati ili dostaviti drugoj strani mora biti u pisanom obliku na hrvatskom i/ili engleskom jeziku i mora se poslati preporučenom poštom uz plaćenu poštarinu, telegramom, telefaksom, radijskom vezom ili brzojavom na adresu ili adrese druge strane ili drugih strana kako slijedi:

a) ako se šalje Vladi:

b) ako se šalje Ministarstvu:

c) ako se šalje Agenciji:

d) ako se šalje investitoru:

Ako su dostavljene na adresu druge strane utvrđenu u ovom članku 39.1.2 tijekom radnog vremena, računa se da su obavijesti dostavljene po dostavi, a ako su dostavljene izvan radnog vremena, računa se da su dostavljene sljedećeg radnog dana.

Sve obavijesti mogu se, prema dogovoru strana, dostaviti i putem elektroničke pošte ako je strana kojoj je poslana elektronička pošta nakon primitka to potvrdila.

Vlada i investitor mogu, u bilo kojem trenutku, promijeniti ovlaštenog predstavnika ili izmijeniti adresu navedenu u ovom članku, uz prethodnu obavijest dostavljenu najmanje deset (10) dana unaprijed.

40. DATUM STUPANJA NA SNAGU

Ovaj Ugovor stupa na snagu i obvezujući je za svaku stranu nakon što ga svaka strana potpiše (datum stupanja na snagu).

U potvrdu navedenog, strane su zaključile ovaj Ugovor u četiri (4) izvornika na engleskom i hrvatskom jeziku. Svaka strana zadržava dva (2) izvornika Ugovora.

Vlada Republike Hrvatske

_____________________________

Investitor

_____________________________

PRILOG II.

TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA KOJI SU PODLOŽNI POVRATU TROŠKOVA U SLUČAJU PODJELE KOLIČINA PRIDOBIVENIH UGLJIKOVODIKA

Članak 1.

Opće odredbe

(1) Svrha ovog Priloga II. je uspostaviti način klasificiranja i utvrđivanja troškova ugljikovodika koji su podložni povratu u slučaju podjele količina pridobivenih ugljikovodika.

(2) Troškovi ugljikovodika koji su podložni povratu, a koje je investitor imao pri izvođenju naftno-rudarskih radova mogu se sastojati od kapitalnih i operativnih troškova.

(3) Kapitalnim troškovima smatraju se oni troškovi ugljikovodika za naftno-rudarske radove nastali u pogledu imovine koja uobičajeno ima vijek trajanja koji prelazi godinu u kojoj je imovina stečena.

(4) Kapitalni troškovi obuhvaćaju osobito sljedeće:

– troškove svih objekata, postrojenja, opreme, alata, uređaja i instalacija koji se koriste za izvođenje naftno-rudarskih radova

– troškove objekata korištenih u izgradnji i pomoćnih objekata kao što su primjerice radionice, objekti za električnu energiju i vodu, skladišta, ceste na poljima i slično

– troškovi bušenja kao što su primjerice radovi, materijali i usluge upotrijebljeni pri izradi bušotina

– troškovi mjerenja kao što su primjerice radovi, materijali i usluge upotrijebljene u zračnim, geološkim, topografskim, geofizičkim i seizmičkim mjerenjima te izrada jezgrovane bušotine

– ostali mogući istražni troškovi kao što su primjerice pomoćni ili privremeni objekti s vijekom trajanja od godinu dana ili manje koji se upotrebljavaju za istraživanje.

(5) Operativnim troškovima smatraju se svi troškovi povezani s naftno-rudarskim radovima koji nisu uključeni u kapitalne troškove.

Članak 2.

Klasifikacija troškova ugljikovodika

(1) Troškovi ugljikovodika sastoje se od istražnih troškova i troškova razrade i eksploatacije.

(2) Istražnim troškovima smatraju se oni troškovi, bez obzira na to jesu li kapitalni ili operativni, koji se izravno odnose na istraživanje i ocjenu ugljikovodika, a nastali su u okviru ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika, obuhvaćajući osobito sljedeće:

a) mjerenja, uključujući radove, materijale i usluge, upotrijebljene za zračna, geofizička, geokemijska, geološka i seizmička mjerenja te izradu jezgrovane bušotine, uključujući teoretske studije i tumačenje podataka dobivenih mjerenjem

b) izradu bušotina, uključujući radove, materijale i usluge, pod uvjetom da te bušotine nisu opremljene kao eksploatacijske bušotine

c) objekte koji se upotrebljavaju isključivo kao podrška obavljanju aktivnosti navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka.

(3) Troškovima razrade i eksploatacije smatraju se oni troškovi, bez obzira na to jesu li kapitalni ili operativni, koji su izravno povezani s razradom i eksploatacijom ugljikovodika na eksploatacijskom polju, a nastali su u okviru ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika, obuhvaćajući osobito sljedeće:

a) izradu bušotina, uključujući radove, materijale i usluge, pod uvjetom da su te bušotine opremljene kao eksploatacijske bušotine ili utisne bušotine, uključujući i objekte koji se upotrebljavaju kao podrška obavljanju navedenih aktivnosti

b) oprema za eksploataciju i sanaciju, uključujući naftno-rudarske objekte, kolonu uzlaznih cijevi u ušću bušotine, pumpe, linije protoka, opremu za sabiranje, linije za isporuku, objekte za skladištenje, izvozne terminale i lukobrane i opremu za unaprjeđenje eksploatacije

c) cjevovode i povezane objekte za transport ugljikovodika eksploatiranih u eksploatacijskom polju do točke isporuke, uključujući sve cjevovode, objekte i opremu za pripajanja cjevovoda

d) inženjerske i projektne studije za opremu navedenu u točkama b) i c) ovoga stavka.

(4) Ako je bilo koji trošak ugljikovodika samo djelomično povezan s izvođenjem naftno-rudarskih radova u okviru ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika, samo onaj dio troška koji se odnosi na izvođenje naftno-rudarskih radova u okviru ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika može se rasporediti u troškove ugljikovodika.

Članak 3.

Dopustivi troškovi ugljikovodika za povrat troškova

(1) Troškove ugljikovodika koji su podložni povratu troškova odobrava Agencija u skladu s člankom 118. stavkom 10. ovoga Zakona, a sukladno specifikaciji dopustivih troškova ugljikovodika iz stavka 3. ovoga članka.

(2) Ako se prilikom izvođenja naftno-rudarskih radova naknadno utvrde pojedini opravdani troškovi koji nisu u skladu sa specifikacijom dopustivih troškova iz stavka 3. ovoga članka, oni se mogu odobriti isključivo uz suglasnost Ministarstva, pri čemu Ministarstvo može zatražiti mišljenje drugih tijela državne uprave. Takvu suglasnost Ministarstvo izdaje u roku od 30 dana.

(3) Dopustivi troškovi ugljikovodika, koje je investitor snosio za izvođenje naftno-rudarskih radova u okviru ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika, za povrat troškova, obuhvaćaju osobito sljedeće:

1. Prava na iskorištavanje površine

Svi izravni troškovi potrebni za stjecanje i održavanje prava na korištenje površine stečenih i održavanih na snazi za potrebe naftno-rudarskih radova, isključujući sve naknade koje se plaćaju Republici Hrvatskoj za korištenje nekretnina u njezinu vlasništvu ili općeg dobra.

2. Rad i povezani troškovi rada

Troškovi za sve lokalne radnike s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su izravno uključeni u izvođenje naftno-rudarskih radova u Republici Hrvatskoj. Ti troškovi uključuju troškove plaća, naknada i ostalih troškova radnika sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske. Ako su ti radnici uključeni i u aktivnosti osim naftno-rudarskih radova, trošak takvih radnika raspoređuje se na temelju vremena provedenog na radu u skladu s razumnim i prihvatljivim računovodstvenim načelima.

Troškovi upućenih radnika koji uključuju troškove plaća, naknada i ostalih troškova radnika investitora u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, a koji su izravno uključeni u izvođenje naftno-rudarskih radova, bilo privremeno bilo trajno upućeni, bez obzira na lokaciju na kojoj se nalaze. Za izbjegavanje dvojbi, u slučaju upućenih radnika, trošak se raspoređuje na temelju vremena provedenog na radu povezanom s naftno-rudarskim radovima te se navodi osnova za takvu proporcionalnu raspodjelu.

3. Troškovi prijevoza i premještaja radnika

Troškovi prijevoza radnika, opreme, materijala i zaliha potrebnih za izvođenje naftno-rudarskih radova, kao i drugih povezanih troškova koji uključuju pristojbe, carinu, troškove istovara, lučkih pristojbi te troškova prijevoza tereta na kopnu i moru.

4. Naknade za usluge

Stvarne naknade za usluge koje su nužne za izvođenje naftno-rudarskih radova, a koje pružaju treće osobe osim povezanih društava investitora.

Troškovi za stručne, administrativne, znanstvene ili tehničke usluge povezane s naftno-rudarskim radovima koje pružaju povezana društva investitora, a koja se odnose na usluge koje su vezane uz naftno-rudarske radove, a koje investitor može angažirati umjesto vlastitih radnika. Troškovi za navedene usluge ne uključuju dobit već prikazuju stvarne troškove pružanja usluga i ni u kojem slučaju nisu nepovoljnije od sličnih naknada za navedene usluge koje izvode investitor i njegova povezana društva.

Troškovi za korištenje opreme i objekata koja je u vlasništvu i stavljena na raspolaganje od strane povezanih društava investitora, po tarifama razmjernim troškovima vlasništva i radova, ali pod uvjetom da te tarife ne prelaze one koje trenutačno prevladavaju za nabavu slične opreme i objekata po usporedivim uvjetima na području na kojem se izvode naftno-rudarski radovi.

5. Komunikacija

Troškovi stjecanja, instalacija opreme, upravljanja, popravaka i održavanja sustava za komunikaciju, uključujući radiouređaje i mikrovalne uređaje za komunikaciju.

6. Uredi i razni drugi objekti

Troškovi investitora za uspostavljanje, održavanje i poslovanje ureda i drugih objekata u Republici Hrvatskoj nužnih za izvođenje naftno-rudarskih radova u okviru ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika.

7. Ekologija i okoliš

Troškovi nastali prilikom izvođenja naftno-rudarskih radova radi zaštite kulturno-povijesne baštine.

Troškovi nastali u svrhu izrade studija zaštite okoliša i prirode čija je obveza izrade propisana sukladno propisima Republike Hrvatske.

Troškovi dobavljanja ili raspolaganja opremom za zadržavanje i uklanjanje onečišćenja.

Troškovi stvarne kontrole i sanacije u slučaju izljeva nafte te daljnjih odgovornosti proizašlih iz te situacije kako je propisano primjenjivim propisima, osim ako se mogu pripisati običnoj nepažnji, krajnjoj nepažnji ili namjeri investitora i njegovih podizvođača ili osoba za koje oni po bilo kojoj osnovi odgovaraju.

8. Troškovi materijala

Troškovi materijala i zaliha, opreme, strojeva, alata i druge slične robe koja se upotrebljava ili troši tijekom izvođenja naftno-rudarskih radova u okviru ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika.

9. Osiguranje i gubici

Premije osiguranja i troškovi nastali u svrhu osiguranja u skladu s odredbama ovoga Zakona i procedurama investitora, pod uvjetom da je to osiguranje uobičajeno, omogućuje razumnu razinu zaštite od rizika te premija nije viša od one koju u konkurentskim uvjetima zaračunavaju osiguravajuća društva koja nisu povezana društva investitora.

Osim u slučajevima kada pretrpljeni gubici nisu u potpunosti pokriveni policom osiguranja, troškovi za pretrpljene gubitke u obliku ljudskih žrtava i slični troškovi dopustivi su u mjeri u kojoj ih se neće kompenzirati s osiguranjem. U te troškove mogu biti uključeni troškovi popravka i zamjene imovine koji su proizašli iz štete ili gubitaka nastalih zbog požara, poplave, oluje, krađe, nesreće ili drugog sličnog događaja, osim ako se šteta može pripisati običnoj nepažnji, krajnjoj nepažnji ili namjeri investitora i njegovih podizvođača ili osoba za koje oni po bilo kojoj osnovi odgovaraju. Kako bi se izbjegle dvojbe, u slučaju da štete i/ili gubitke povezane s ovom odredbom u potpunosti pokriva i nadoknađuje polica osiguranja investitora, te štete i gubici ne podliježu povratu troškova.

10. Tražbine

Troškovi nastali s naslova nagodbe ili naknade bilo kakvih gubitaka, tražbina, odšteta, sudskih odluka ili drugih troškova nastalih za neku treću stranu zbog naftno-rudarskih radova u okviru ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

11. Opći troškovi (administracija i upravljanje)

Opći troškovi, osim izravnih troškova uključenih u prethodne točke, bit će uključeni u troškove ugljikovodika u skladu s ugovorom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i utvrđuju se izjavom koja obuhvaća detaljnu specifikaciju općih troškova.

Članak 4.

Troškovi koji ne podliježu povratu troškova

Svi ostali troškovi koji nisu obuhvaćeni dopustivim troškovima ugljikovodika za povrat troškova ne smatraju se troškovima ugljikovodika opravdanima za povrat troškova, a osobito:

– naknade koje je investitor dužan snositi sukladno uredbi iz članka 51. stavka 11. ovoga Zakona

– sve naknade koje se plaćaju Republici Hrvatskoj za korištenje nekretnina u njezinu vlasništvu ili općeg dobra

– sva plaćanja u korist Republike Hrvatske u slučaju neispunjavanja minimalnih radnih obveza ili za novčane kazne nastale zbog povrede propisa Republike Hrvatske

– svi troškovi nastali prije stupanja na snagu ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika

– kamate ili bilo koja zaduženja ili plaćanja koja su slična kamatama ili ih zamjenjuju ili imaju jednak komercijalni učinak kao kamate, povezane s financiranjem naftno-rudarskih radova

– troškovi nastali u pogledu naftno-rudarskih radova nakon točke isporuke

– troškovi nastali kao rezultat neusklađenosti investitora s propisima Republike Hrvatske i ugovorom o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika, nastali kao rezultat obične nepažnje, krajnje nepažnje ili namjere investitora i njegovih podizvođača ili osoba za koje oni po bilo kojoj osnovi odgovaraju

– plaćanja ili naknade štete nastale kao rezultat obične nepažnje, krajnje nepažnje ili namjere investitora i njegovih podizvođača ili osoba za koje oni po bilo kojoj osnovi odgovaraju u okviru ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika

– troškovi nastali u pogledu arbitraže i drugog postupka u okviru ovog ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

– troškovi koji nisu na odgovarajući način opravdani i dokumentirani

– troškovi održavanja garancija koje je investitor dužan dostaviti u okviru ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika

– svi troškovi nastali bez suglasnosti ili odobrenja Agencije.