Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja i izgledu zajedničke jedinstvene oznake

NN 54/2018 (13.6.2018.), Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja i izgledu zajedničke jedinstvene oznake

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1077

Na temelju članka 25. stavka 15. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine« br. 70/17) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU ONESPOSOBLJAVANJA VATRENOG ORUŽJA I IZGLEDU ZAJEDNIČKE JEDINSTVENE OZNAKE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i način onesposobljavanja vatrenog oružja kako bi se isto trajno onesposobilo za uporabu, izgled i sadržaj zajedničke jedinstvene oznake koja se utiskuje na onesposobljeno vatreno oružje te izgled i sadržaj Potvrde o onesposobljenosti vatrenog oružja (u daljnjem tekstu: Potvrda).

(2) Onesposobljeno vatreno oružje je vatreno oružje čiji su svi bitni dijelovi trajno onesposobljeni za uporabu i onemogućeno je njihovo uklanjanje, zamjena ili prepravljanje kako bi se ponovo osposobilo.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2403 od 15. prosinca 2015. o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo (Tekst značajan za EGP) (SL L 333, 19. 12. 2015.) kako je izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/337 od 5. ožujka 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/2403 o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo (Tekst značajan za EGP) (SL L 65, 8. 3. 2018.).

Članak 3.

Tijelo nadležno za provedbu Uredbi iz članka 2. ovog Pravilnika je Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 4.

(1) Pravna osoba ili obrt koji obavlja poslove onesposobljavanja oružja i bitnih dijelova oružja dužna je pridržavati se tehničkih specifikacija za onesposobljavanje vatrenog oružja sukladno zahtjevima Uredbi iz članka 2. ovog Pravilnika.

(2) Pravna osoba ili obrt iz stavka 1. ovog članka, u roku od osam dana od dana onesposobljavanja vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova podnosi zahtjev za izdavanje Potvrde (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

(3) Zahtjev se zajedno s rastavljenim oružjem i njegovim onesposobljenim bitnim dijelovima predaje policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema sjedištu pravne osobe ili obrta.

(4) Zahtjev sadrži naziv i sjedište pravne osobe ili obrta koji je obavio onesposobljavanje, podatke o vrsti vatrenog oružja, kalibar, serijski broj, ime proizvođača, godinu proizvodnje, datum kada je oružje onesposobljeno, te popis radnji iz tablice III. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2018/337 koje su obavljene kako bi se oružje trajno onesposobilo za uporabu.

Članak 5.

(1) Ministarstvo obavlja provjeru onesposobljenosti vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova, sukladno zahtjevima navedenim u Prilogu I. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2018/337.

(2) Propisno onesposobljeno oružje i njegove bitne dijelove Ministarstvo će označiti jasno vidljivom zajedničkom jedinstvenom oznakom te izdati Potvrdu.

(3) Ministarstvo će onesposobljeno vatreno oružje i njegove bitne dijelove uz Potvrdu dostaviti nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji, koja će o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva.

(4) Podnositelj zahtjeva iz stavka 3. ovog članka dužan je, sukladno tablici II. iz Priloga I. Provedbene Uredbe (EU) 2018/337, onemogućiti rastavljanje bitnih dijelova vatrenog oružja zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti.

(5) Oružje koje nije onesposobljeno sukladno zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva, putem nadležne policijske uprave ili policijske postaje, vratiti podnositelju zahtjeva na ponovno onesposobljavanje s izviješćem koje sadrži opis radnji koje je potrebno obaviti kako bi se oružje trajno onesposobilo za uporabu.

(6) Ponovna provjera onesposobljenosti vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova smatra se novim zahtjevom.

Članak 6.

(1) Ministarstvo, pravna osoba ili obrt vodi evidencije o oružju koje je u postupku onesposobljavanja i o trajno onesposobljenom oružju.

(2) Podaci u evidencijama iz stavka 1. ovog članka čuvaju se 30 godina nakon dovršenog postupka onesposobljavanja.

(3) Vlasnik onesposobljenog vatrenog oružja dužan je trajno čuvati Potvrdu.

Članak 7.

(1) Izgled i sadržaj zajedničke jedinstvene oznake za označavanje onesposobljenog vatrenog oružja propisan je u Prilogu I. ovog Pravilnika.

(2) Puna se oznaka stavlja samo na kućište vatrenog oružja, a oznake »EU« i »HR« stavljaju se na sve druge bitne dijelove.

(3) Veličina oznaka i simbola prilagodit će se veličini slobodne površine bitnog dijela vatrenog oružja.

(4) Zajednička jedinstvena oznaka stavlja se na način da se sačuvaju izvorni serijski brojevi vatrenog oružja.

Članak 8.

(1) Izgled i sadržaj Potvrde propisan je na Obrascu 1 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Potvrda je veličine A4 formata te izrađena od papira koji se ne može krivotvoriti.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja (»Narodne novine«, br. 86/08.).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/46

Urbroj: 511-01-152-18-14
Zagreb, 30. svibnja 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

OBRAZAC 1.

PRILOG I.

EUa) HRb) c) 2018d)

Pojašnjenje značenja znamenki zajedničke jedinstvene oznake:

a) Oznaka Europske unije: EU

b) Oznaka Republike Hrvatske: HR

c) Simbol tijela koje je potvrdilo onesposobljavanje vatrenog oružja: Simbol Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«

d) Godina onesposobljavanja: 20___