Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 57/2018 (27.6.2018.), Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1160

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01 i 39/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – ispravak, 74/17, 122/17 i 9/18), članak 8. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u ustanovama socijalne skrbi su:

a) Položaji I. vrste
1.ravnatelj ustanove socijalne skrbi s 201 i više zaposlenih radnika2,472
2.ravnatelj ustanove socijalne skrbi sa 101 do 200 zaposlenih radnika2,210
3.ravnatelj ustanove socijalne skrbi s 51 do 100 zaposlenih radnika2,156
4.ravnatelj ustanove socijalne skrbi do 50 zaposlenih radnika
predstojnik podružnice ustanove socijalne skrbi s 20 i više zaposlenih radnika
voditelj dislocirane jedinice ustanove socijalne skrbi s 20 i više zaposlenih radnika2,051
5.voditelj Ureda zajedničkih poslova u Centru za socijalnu skrb Zagreb1,892
6.predstojnik podružnice ustanove socijalne skrbi od 10 do 19 zaposlenih radnika
voditelj dislocirane jedinice ustanove socijalne skrbi od 10 do 19 zaposlenih radnika1,794
7.predstojnik podružnice ustanove socijalne skrbi do 9 zaposlenih radnika
voditelj dislocirane jedinice ustanove socijalne skrbi do 9 zaposlenih radnika1,655
8.voditelj odjela1,492
9.voditelj stručne cjeline1,404

b) Položaji II. vrste
1.voditelj odjela
voditelj stručne cjeline1,200

c) Položaji III. vrste
1.voditelj ustrojbene jedinice1,100
2.voditelj odsjeka1,090

d) Radna mjesta I. vrste
1.savjetnik1,676
2.mentor1,532
3.stručni radnik I. vrste (određene struke ili za određene poslove)1,400

e) Radna mjesta II. vrste
1.savjetnik1,200
2.mentor1,180
3.stručni radnik II. vrste (određene struke ili za određene poslove)1,160

f) Radna mjesta III. vrste
1.stručni učitelj, suradnik u nastavi – savjetnik1,100
2.stručni učitelj, suradnik u nastavi – mentor1,052
3.medicinska sestra/medicinski tehničar
stručni učitelj, stručni suradnik u odgoju, fizioterapeut, viši asistent u organiziranom stanovanju1,046
4.radni instruktor, suradnik u odgoju u učeničkom domu, suradnik u nastavi0,999
5.bolničar0,727


NAMJEŠTENICI
a) Radna mjesta III. vrste
1.kuhar u domu socijalne skrbi1,004
2.kućni majstor, domar i drugi radnici na održavanju s položenim ATK ispitom0,824

b) Radna mjesta IV. vrste
1.njegovatelj, asistent u organiziranom stanovanju, pomoćni radnik, gerontodomaćica0,750.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/43

Urbroj: 50301-25/16-18-2

Zagreb, 21. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.