Odluka o mjerama pružatelja platnih usluga u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2015/847

NN 57/2018 (27.6.2018.), Odluka o mjerama pružatelja platnih usluga u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2015/847

HRVATSKA NARODNA BANKA

1179

Na temelju članka 98. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/2017.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O MJERAMA PRUŽATELJA PLATNIH USLUGA U SKLADU S ČLANKOM 25. UREDBE (EU) 2015/847

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju:

a) mjere koje pružatelji platnih usluga (u nastavku teksta: PPU) trebaju poduzeti u skladu s Uredbom (EU)2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) 1781/2006 (tekst značajan za EPG) (SL L 141, 5. 6. 2015.) (u nastavku teksta: Uredba), posebno što se tiče provedbe članaka 7., 8., 11. i 12. Uredbe

b) čimbenici koje PPU i posrednički pružatelji platnih usluga (u nastavku teksta: PPPU) razmatraju pri uvođenju i provedbi procedura s ciljem otkrivanja prijenosa sredstava za koje nedostaju potrebne informacije o platitelju i/ili primatelju plaćanja te upravljanja njima kako bi se osigurala učinkovitost tih postupaka i

c) aktivnosti koje PPU i PPPU trebaju poduzeti kako bi upravljali rizikom od pranja novca (u nastavku teksta: PN) ili financiranja terorizma (u nastavku teksta: FT) u slučajevima kada kod prijenosa sredstava nedostaju potrebne informacije o platitelju i/ili primatelju plaćanja ili su te informacije nepotpune.

Obveznici primjene

Članak 2.

Obveznici primjene odredbi ove Odluke jesu PPU koji su obveznici provedbe mjera iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 108/2017.) (u nastavku teksta: Zakon o SPNFT-u).

Značenje pojedinih pojmova

Članak 3.

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1. Nadležna tijela jesu tijela koja prema članku 82. stavku 8. Zakona o SPNFT-u u okviru svoje nadležnosti obavljaju nadzor provedbe Uredbe.

2. Rizik je učinak i vjerojatnost pojave PN/FT-a.

3. Čimbenici rizika jesu varijable koje, same po sebi ili u kombinaciji, mogu povećati ili smanjiti rizik od PN/FT-a koji proizlazi iz određenoga pojedinačnog poslovnog odnosa, povremene transakcije ili prijenosa novčanih sredstava.

4. Pristup koji se temelji na procjeni rizika jest pristup u kojem nadležna tijela, PPU i PPPU utvrđuju, procjenjuju i razumiju rizike od PN/FT-a kojima su izloženi te poduzimaju mjere za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (u nastavku teksta: SPNFT) koje su razmjerne tim rizicima.

5. Država članica jest država članica Europske unije ili država potpisnica Sporazuma o osnivanju Europskoga gospodarskog prostora.

6. Informacije koje nedostaju jesu informacije o platitelju ili primatelju plaćanja koje se zahtijevaju u skladu s Uredbom, a koje nisu pružene.

7. Nepotpune informacije jesu informacije o platitelju ili primatelju plaćanja koje se zahtijevaju u skladu s Uredbom, a koje su djelomično pružene.

8. Praćenje u realnom vremenu jest praćenje koje se provodi:

a) prije nego što se novčana sredstva doznače na račun za plaćanje primatelja plaćanja kod PPU-a primatelja plaćanja

b) u slučaju kada primatelj plaćanja nema račun za plaćanje kod PPU-a primatelja plaćanja, prije nego što PPU koji primi sredstva stavi sredstva na raspolaganje primatelju plaćanja ili

c) prije nego što PPPU prenese novčana sredstva u ime PPU-a platitelja ili drugog PPPU-a.

9. Naknadno praćenje jest praćenje koje se provodi:

a) nakon što se novčana sredstva doznače na račun za plaćanje primatelja plaćanja kod PPU-a primatelja plaćanja

b) u slučaju kada primatelj plaćanja nema račun za plaćanje kod PPU-a primatelja plaćanja, nakon što PPU primatelja plaćanja stavi sredstva na raspolaganje primatelju plaćanja ili nakon što PPPU prenese sredstva ili

c) nakon što PPPU prenese sredstva u ime PPU-a platitelja ili drugog PPPU-a.

II. OTKRIVANJE INFORMACIJA KOJE NEDOSTAJU I UPRAVLJANJE PRIJENOSOM NOVČANIH SREDSTAVA KADA NEDOSTAJU POTREBNE INFORMACIJE

Utvrđivanje obveza u skladu s Uredbom

Članak 4.

(1) PPU je dužan za svaki prijenos novčanih sredstava odrediti djeluje li kao PPU platitelja, PPU primatelja plaćanja ili kao PPPU.

(2) Postupkom iz prethodnog stavka utvrđuje se koje se informacije prilažu prijenosu novčanih sredstava, kao i koraci koje PPU ili PPPU treba poduzeti kako bi postupio u skladu s Uredbom.

Izravna terećenja

Članak 5.

U slučaju prijenosa novčanih sredstava putem izravnog terećenja, kako je definirano člankom 3. točkom 9.(b) Uredbe, PPU primatelja plaćanja šalje potrebne informacije o platitelju i primatelju plaćanja PPU-u platitelja kao dio transakcije izravnog terećenja. PPU primatelja plaćanja i PPPU time ispunjavaju zahtjeve glede informacija iz članka 4. stavaka 2. i 4. te članka 5. stavaka 1. i 2. Uredbe.

Primjena odstupanja i izuzeća u skladu s Uredbom

Članak 6.

PPU i PPPU dužni su uskladiti se s Uredbom u vezi sa svim prijenosima novčanih sredstava koji se barem djelomično odvijaju elektroničkim putem i neovisno o korištenom sustavu za razmjenu poruka ili sustavu plaćanja i namire, osim ako su Uredbom propisana izuzeća i odstupanja.

Članak 7.

(1) Kako bi primijenili izuzeća i odstupanja navedena u Uredbi, PPU i PPPU uspostavljaju sustave i kontrole kako bi osigurali ispunjenje uvjeta za navedena izuzeća i odstupanja.

(2) PPU i PPPU koji ne mogu utvrditi da su uvjeti za izuzeća i odstupanja u Uredbi ispunjeni, postupaju u skladu s Uredbom glede svih prijenosa novčanih sredstava.

Članak 8.

Kako bi se primijenilo odstupanje iz članka 5. Uredbe:

a) PPU primatelja plaćanja mora utvrditi da se sjedište PPU-a platitelja nalazi u državi članici i

b) PPPU mora utvrditi da se sjedišta PPU-a platitelja i PPU-a primatelja plaćanja nalaze u državi članici.

Članak 9.

Ako države pripadaju jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA), ali istovremeno nisu države članice, PPU i PPPU tretiraju te države kao treće države.

Članak 10.

Pri primjeni izuzeća iz članka 2. stavka 3. Uredbe PPU i PPPU uz prijenos novčanih sredstava prilažu broj platne kartice, instrumenta ili digitalnog uređaja, pri čemu taj broj treba biti dostavljen na način da omogućuje sljedivost prijenosa natrag do platitelja.

Članak 11.

U slučaju kada se kartica, instrument ili uređaj mogu koristiti i za prijenose novčanih sredstava između osoba i za plaćanja za robu ili usluge, PPU i PPPU primjenjuju izuzeće iz članka 10. ove Odluke jedino ako mogu utvrditi da se radi o plaćanju za robu ili usluge.

Članak 12.

(1) Kako bi primijenili pravila iz članaka 5., 6. i 7. Uredbe koja se odnose na prijenos novčanih sredstava koja ne premašuju 1000 eura, PPU i PPPU donose politike i postupke za otkrivanje prijenosa novčanih sredstava koji se čine povezanima.

(2) PPU i PPPU prijenose novčanih sredstava smatraju povezanima ako se ti prijenosi obavljaju:

a) s istog računa za plaćanje na isti račun za plaćanje ili, ako se prijenos ne obavlja s računa za plaćanje ili na njega, od istog platitelja istom primatelju plaćanja i

b) unutar razumnoga, kratkog razdoblja koje utvrđuje PPU na način da ono bude razmjerno riziku od PN/FT-a kojem je njegovo poslovanje izloženo.

(3) PPU i PPPU utvrđuju bi li uzimanje u obzir i drugih kriterija, osim onih navedenih u stavku 2. ovog članka, moglo dovesti do zaključka o povezanosti transakcija te ih, ako je to slučaj, obuhvaćaju svojim politikama i postupcima.

Proporcionalnost i procjene rizika na razini poslovanja

Članak 13.

(1) PPU i PPPU dužni su donijeti i održavati učinkovite politike i postupke radi usklađenja s Uredbom.

(2) Politike i postupci iz prethodnog stavka ovog članka trebaju biti proporcionalni prirodi, veličini i složenosti poslovanja PPU-a i PPPU-a te razmjerni riziku od PN/FT-a kojem je PPU ili PPPU izložen zbog:

a) vrste klijenata kojima pružaju usluge

b) prirode proizvoda i usluga koje pružaju

c) jurisdikcija u kojima pružaju usluge

d) kanala dostave kojima se koriste

e) broja PPU-a i PPPU-a koji redovito ne dostavljaju potrebne informacije o platitelju i primatelju plaćanja

f) složenosti lanaca plaćanja u kojima sudjeluju kao rezultat svojega poslovnog modela i

g) broja i vrijednosti transakcija koje obrađuju.

Članak 14.

Pri procjeni rizika od PN/FT-a kojima su izloženi, PPU i PPPU uzimaju u obzir propis kojim se uređuje postupak procjene rizika od PN/FT-a te način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke.

Politike i postupci

Članak 15.

PPU i PPPU osiguravaju da njihove politike i postupci iz članka 13. ove Odluke:

a) propisuju:

i) kriterije koje primjenjuju kako bi utvrdili pripadaju li njihove usluge i instrumenti plaćanja području primjene Uredbe ili ne pripadaju

ii) usluge i platne instrumente, koji pripadaju području primjene Uredbe, a koji ne pripadaju

iii) koje je prijenose novčanih sredstava potrebno pratiti u realnom vremenu, a koji se mogu pratiti naknadno i zbog čega

iv) obveze zaposlenika u slučaju da otkriju da nedostaju informacije koje se zahtijevaju na temelju Uredbe i procese koje bi trebali primijeniti te

v) informacije o prijenosu novčanih sredstava koje je potrebno evidentirati te način i mjesto njihova evidentiranja

b) odobri više rukovodstvo PPU-a ili PPPU-a, kako je definirano člankom 4. točkom 47. Zakona o SPNFT-u

c) budu dostupne svim relevantnim zaposlenicima te da svi relevantni zaposlenici prođu primjerenu obuku za njihovu primjenu, uključujući osobe koje su odgovorne za obradu prijenosa novčanih sredstava te

d) budu redovito revidirane, da se poboljšavaju po potrebi i ažuriraju s pomoću postojećih politika i procedura.

Provjere dopuštenih slova ili znakova

Članak 16.

PPU i PPPU u realnom vremenu prate prijenose novčanih sredstava kako bi otkrili jesu li slova ili znakovi koji su upotrijebljeni za pružanje informacija o platitelju i primatelju plaćanja u skladu s ustaljenim pravilima sustava razmjene poruka ili sustava plaćanja i namire putem kojih je obrađen prijenos novčanih sredstava.

Članak 17.

PPU i PPPU ispunjavaju zahtjev iz članka 7. stavka 1. odnosno članka 11. stavka 1. Uredbe kada mogu dokazati nadležnom tijelu da razumiju pravila o validaciji sustava razmjene poruka ili sustava plaćanja i namire i da pravila tog sustava osiguravaju da on:

a) sadržava sva polja koja su potrebna za dobivanje informacija koje se zahtijevaju u skladu s Uredbom

b) kontrolira i sprječava slanje prijenosa novčanih sredstava u slučaju otkrivanja nedopuštenih slova ili znakova i

c) signalizira da su za odbijene prijenose novčanih sredstava potrebni ručni pregled i obrada.

Članak 18.

Ako sustav razmjene poruka ili sustav plaćanja i namire PPU-a ili PPPU-a ne ispunjava sve kriterije iz članka 17. ove Odluke, PPU ili PPPU trebaju uspostaviti kontrole kako bi se umanjili ti nedostaci.

Provjere informacija koje nedostaju

Članak 19.

PPU i PPPU dužni su uvesti djelotvorne postupke kako bi otkrili nedostaju li potrebne informacije o platitelju ili primatelju plaćanja.

Članak 20.

Djelotvorni postupci iz članka 19. ove Odluke jesu oni koji:

a) omogućuju PPU-u ili PPPU-u uočavanje besmislenih informacija

b) primjenjuju kombinaciju praćenja u realnom vremenu i naknadnog praćenja i

c) upozoravaju PPU ili PPPU na pokazatelje visokog rizika.

Besmislene informacije

Članak 21.

(1) PPU i PPPU postupaju s besmislenim informacijama kao da se radi o informacijama koje nedostaju.

(2) Besmislene informacije iz stavka 1. ovog članka uključuju npr. nizove nasumičnih slova ili nazive koji očito nemaju nikakvog smisla, čak i u slučaju kada su upotrijebljena slova ili znakovi u skladu s pravilima sustava razmjene podataka ili sustava plaćanja i namire.

Članak 22.

PPU ili PPPU dužni su popis najčešćih besmislenih pojmova kojima se koriste periodično revidirati, kako bi osigurali da je on i dalje relevantan, te se ne očekuje da se besmislene informacije otkrivaju ručnim pregledom transakcija.

Praćenje u realnom vremenu i naknadno praćenje

Članak 23.

(1) PPU i PPPU upućuju se na čimbenike koji su propisani u člancima 13. i 14. ove Odluke kako bi osigurali da njihov pristup praćenju, uključujući razinu i učestalost naknadnog praćenja i praćenja u realnom vremenu, bude razmjeran riziku od PN/FT-a kojem su izloženi.

(2) PPU i PPPU utvrđuju koji će visokorizični čimbenici, ili kombinacija visokorizičnih čimbenika, uvijek potaknuti praćenje u realnom vremenu, a koji će potaknuti naknadno praćenje. U slučajevima koji izazivaju posebnu zabrinutost prijenosi novčanih sredstava trebaju se uvijek pratiti u realnom vremenu.

Članak 24.

Osim praćenja u realnom vremenu i ciljanoga naknadnog praćenja iz članka 23. ove Odluke, PPU i PPPU redovito provode naknadne preglede nasumično odabranog uzorka iz svih obrađenih prijenosa novčanih sredstava.

Pokazatelji visokog rizika

Članak 25.

(1) Sustavi PPU-a i PPPU-a trebaju biti konfigurirani na način da šalju upozorenja u slučaju otkrivanja pokazatelja visokog rizika.

(2) Pokazatelji visokog rizika mogu uključivati, ali nisu ograničeni na:

a) prijenose novčanih sredstava koji premašuju određeni prag. Pri odlučivanju o pragu PPU i PPPU trebaju razmotriti barem prosječnu vrijednost transakcija koje uobičajeno obrađuju te odlučiti koje su značajke neobično velike transakcije, uzimajući pritom u obzir svoj poslovni model;

b) prijenose novčanih sredstava u slučaju kada se sjedište PPU-a platitelja ili PPU-a primatelja plaćanja nalazi u državi koju se povezuje s visokim rizikom od PN/FT-a uključujući, ali ne ograničavajući se na države navedene u delegiranom aktu iz članka 49. stavka 4. Zakona o SPNFT-u, koje je Europska komisija identificirala kao visokorizične. Pri identificiranju država povezanih s visokim rizikom od PN/FT-a PPU i PPPU trebaju uzeti u obzir propis kojim se uređuje postupak procjene rizika od PN/FT-a te način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke;

c) prijašnje neusklađenosti PPPU-a ili PPU-a platitelja, ovisno o tomu koji je od njih prethodni PPU u lancu plaćanja, u području SPNFT-a;

d) prijenose novčanih sredstava od PPU-a ili PPPU-a za koji je utvrđeno da opetovano, bez valjanog razloga, ne dostavlja potrebne informacije o platitelju ili od PPU-a ili PPPU-a za koji postoje prijašnji podaci o nedostavljanju potrebnih informacija o platitelju ili primatelju plaćanja u više navrata, i to bez valjanog razloga, čak i ako to nije bilo uzastopno;

e) prijenose novčanih sredstava kada nedostaje ime platitelja ili primatelja plaćanja.

Upravljanje prijenosom novčanih sredstava kada nedostaju informacije ili se upotrebljavaju nedopuštena slova ili znakovi

Članak 26.

PPU i PPPU dužni su uvesti djelotvorne postupke koji se temelje na riziku kako bi utvrdili treba li provesti, odbiti ili privremeno obustaviti prijenos novčanih sredstava u slučaju kada se praćenjem u realnom vremenu utvrdi da nedostaju potrebne informacije o platitelju ili primatelju plaćanja ili su za pružanje tih informacija upotrijebljena nedopuštena slova ili znakovi.

Članak 27.

(1) Kako bi, u skladu s člancima 8. i 12. Uredbe, utvrdili treba li odbiti, privremeno obustaviti ili izvršiti prijenos novčanih sredstava, PPU i PPPU razmatraju rizik od PN/FT-a koji je povezan s tim prijenosom novčanih sredstava prije nego što odluče o daljnjim odgovarajućim mjerama.

(2) PPU i PPPU posebno trebaju razmotriti:

a) izaziva li vrsta informacija koje nedostaju zabrinutosti glede PN/FT-a i

b) je li identificiran jedan pokazatelj ili više pokazatelja visokog rizika, što bi moglo navesti na zaključak da transakcija predstavlja visok rizik od PN/FT-a ili izaziva sumnju na PN.

(3) U slučaju kada PPU ili PPPU donesu odluku u skladu s člankom 23. ove Odluke, da će provoditi naknadno praćenje prijenosa novčanih sredstava, trebaju poštivati odredbe članaka od 35. do 38. ove Odluke.

PPU ili PPPU odbija prijenos

Članak 28.

Kada PPU ili PPPU odluči odbiti određeni prijenos novčanih sredstava, ne mora tražiti dostavu informacija koje nedostaju, ali prethodnom PPU-u u lancu plaćanja treba objasniti razlog za odbijanje prijenosa.

PPU ili PPPU privremeno obustavlja prijenos

Članak 29.

Kada PPU ili PPPU odluči privremeno obustaviti prijenos novčanih sredstava, treba obavijestiti prethodni PPU u lancu plaćanja o privremenoj obustavi prijenosa novčanih sredstava i od tog PPU-a zatražiti da dostavi informacije o platitelju ili primatelju plaćanja koje nedostaju ili da za pružanje tih informacija upotrijebi dopuštena slova ili znakove.

Članak 30.

(1) Kada PPU ili PPPU traži dostavu informacija koje nedostaju, treba prethodnom PPU-u u lancu plaćanja zadati razuman rok za dostavu informacija.

(2) Razuman rok iz stavka 1. ovog članka ne bi trebao biti duži od tri radna dana za prijenose novčanih sredstava između država članica te pet radnih dana kada novčana sredstva dolaze iz treće države. U slučaju složenijih lanaca plaćanja mogu biti potrebni dulji rokovi.

Članak 31.

(1) PPU ili PPPU treba razmotriti slanje podsjetnika prethodnom PPU-u u lancu plaćanja ako tražene informacije nisu dostavljene.

(2) PPU ili PPPU može odlučiti obavijestiti prethodni PPU u lancu plaćanja o mogućnosti da, ako tražene informacije nisu dostavljene prije isteka dodatnog roka, prethodni PPU u lancu plaćanja bude podvrgnut internom praćenju visokog rizika u skladu s člankom 25. ove Odluke i tretiran kao da opetovano ne pruža informacije, u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe.

Članak 32.

Ako tražene informacije nisu pružene do zadanog roka, PPU ili PPPU treba, u skladu sa svojim politikama i postupcima koji se temelje na riziku:

a) odlučiti hoće li odbiti ili izvršiti prijenos

b) razmotriti izaziva li prethodni PPU u lancu plaćanja sumnju svojim propustom da dostavi potrebne informacije ili ne i

c) razmotriti budući način postupanja s prethodnim PPU-om u lancu plaćanja za potrebe usklađenosti s propisima o SPNFT-u.

Članak 33.

PPU i PPPU dokumentiraju i evidentiraju sve navedene radnje, kao i razlog za poduzimanje odnosno nepoduzimanje tih radnji, kako bi kasnije mogli odgovoriti na moguće upite nadležnih tijela u vezi s informacijama o usklađenosti s pravno obvezujućim aktima Europske unije.

PPU ili PPPU izvršava prijenos

Članak 34.

Kada PPU ili PPPU izvrši prijenos novčanih sredstava ili naknadno utvrdi da potrebne informacije nedostaju ili da su upotrijebljena nedopuštena slova ili znakovi, treba zatražiti od prethodnog PPU-a u lancu plaćanja da dostavi informacije o platitelju ili primatelju plaćanja koje nedostaju ili da pruži te informacije koristeći se dopuštenim slovima ili znakovima.

Članak 35.

PPU ili PPPU koji pri praćenju u realnom vremenu postane svjestan da potrebne informacije nedostaju, no koji, nakon što razmotri sve relevantne rizike, odluči provesti prijenos novčanih sredstava, treba dokumentirati razlog izvršenja tog prijenosa.

Članak 36.

Pri traženju dostave informacija koje nedostaju PPU ili PPPU treba postupiti u skladu s člankom 31. ove Odluke.

Članak 37.

Kada tražene informacije nisu dostavljene unutar razdoblja koje je odredio PPU ili PPPU, tada, za potrebe usklađenosti s propisima o SPNFT-u, a u skladu sa svojim politikama i postupcima utemeljenima na riziku, PPU ili PPPU razmatra budući način postupanja s prethodnim PPU-om u lancu plaćanja.

Članak 38.

PPU ili PPPU treba dokumentirati i evidentirati sve navedene radnje, kao i razlog za poduzimanje odnosno nepoduzimanje tih radnji, kako bi kasnije mogao odgovoriti na moguće upite nadležnih tijela.

Identificiranje i prijava sumnjivih transakcija

Članak 39.

PPU i PPPU trebaju procijeniti je li određeni prijenos novčanih sredstava sumnjiv ili ne, pritom uzimajući u obzir sve kriterije propisane pravom Europske unije, Zakonom o SPNFT-u i na temelju njega donesenih podzakonskih akata te vlastitim internim politikama i postupcima o SPNFT-u.

Članak 40.

(1) Informacije koje nedostaju ili nedopuštene informacije same po sebi ne moraju izazvati sumnju na PN/FT.

(2) Pri razmatranju izaziva li određeni prijenos novčanih sredstava sumnju ili ne, PPU ili PPPU treba cjelovito sagledati sve čimbenike rizika od PN/FT-a koji su povezani s prijenosom novčanih sredstava, uključujući one navedene u članku 25. ove Odluke, ako su poznati, te obratiti posebnu pozornost na prijenose novčanih sredstava za koje je vjerojatno da predstavljaju veći rizik od PN/FT-a.

Članak 41.

PPU i PPPU trebaju moći dokazati svoju usklađenost s izravno primjenjivim pravom Europske unije i Zakonom o SPNFT-u i na temelju njega donesenih podzakonskih akata.

PPU i PPPU koji opetovano ne dostavljaju informacije i koraci koje je potrebno poduzeti

Članak 42.

PPU i PPPU donose politike i uvode postupke kako bi identificirali PPU i PPPU koji opetovano ne dostavljaju potrebne informacije o platitelju ili primatelju plaćanja.

Članak 43.

PPU i PPPU dužni su voditi evidenciju svih prijenosa novčanih sredstava za koje nedostaju informacije kako bi mogli utvrditi koji PPU ili PPPU treba biti tretiran kao onaj koji opetovano ne dostavlja informacije.

Članak 44.

PPU ili PPPU može zbog različitih razloga odlučiti postupati s PPU-om ili PPPU-om kao da opetovano ne dostavlja informacije, ali pri donošenju takve odluke razmatra kombinaciju kvantitativnih i kvalitativnih kriterija.

Članak 45.

Kvantitativni kriteriji za procjenu činjenice da li određeni PPU ili PPPU opetovano propušta dostaviti informacije uključuju:

a) postotak prijenosa za koje nedostaju informacije koje pojedini PPU ili PPPU dostavlja u određenom razdoblju i

b) postotak naknadnih zahtjeva za koje nije dan odgovor ili nije dan odgovarajući odgovor do određenog roka.

Članak 46.

Kvalitativni kriteriji za procjenu činjenice da li određeni PPU ili PPPU opetovano propušta dostaviti informacije uključuju:

a) razinu suradnje PPU-a ili PPPU-a kod prethodnih zahtjeva za dostavu informacija koje nedostaju i

b) vrstu informacija koje nedostaju (npr. prijenosi novčanih sredstava kojima nedostaje ime platitelja ili primatelja plaćanja).

Obavještavanje Hrvatske narodne banke

Članak 47.

Kada PPU ili PPPU utvrdi da drugi PPU ili PPPU opetovano ne dostavlja potrebne informacije, dužan je o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku. Obavijest Hrvatskoj narodnoj banci, u skladu s Prilogom ove Odluke, uključuje:

a) naziv PPU-a ili PPPU-a za koji je utvrđeno da opetovano ne dostavlja potrebne informacije

b) državu u kojoj je PPU ili PPPU dobio odobrenje za rad

c) prirodu povrede, uključujući:

ii) učestalost prijenosa novčanih sredstava za koje nedostaju informacije

iii) razdoblje tijekom kojeg su utvrđene povrede i

iv) sve razloge koje je PPU ili PPPU dao kako bi opravdao svoje opetovane propuste dostavljanja potrebnih informacija

d) pojedinosti o koracima koje je poduzeo PPU ili PPPU koji prijavljuje povredu.

Članak 48.

Obveza obavještavanja Hrvatske narodne banke iz članka 47. ove Odluke primjenjuje se bez dovođenja u pitanje obveze prijavljivanja sumnjivih transakcija u skladu s člankom 56. Zakona o SPNFT-u.

Članak 49.

PPU i PPPU dužni su odmah, a najkasnije tri mjeseca nakon što identificiraju PPU ili PPPU koji opetovano ne dostavlja informacije, o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku. Hrvatska narodna banka o tome će obavijestiti Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (u nastavku teksta: EBA).

Članak 50.

Postupci koje su PPU primatelja plaćanja ili PPPU obvezni poduzeti u slučaju kada drugi PPU ili PPPU opetovano ne dostavlja potrebne informacije u skladu s Uredbom temelje se na riziku i mogu uključivati jedno ili kombinaciju sljedećeg (iako su moguće i druge mjere):

a) upozorenje prethodnom PPU-u u lancu plaćanja kako bi se PPU ili PPPU obavijestilo o mjerama koje će se primijeniti ako prethodni PPU i dalje ne bude dostavljao informacije koje se zahtijevaju u skladu s Uredbom

b) razmatranje načina na koji opetovani propusti prethodnog PPU-a u lancu plaćanja da dostavi potrebne informacije i odnos tog PPU-a prema zahtjevima za dostavu odgovora utječu na rizik od PN/FT-a koji je povezan s tim PPU-om i, po potrebi, provedba praćenja u realnom vremenu svih transakcija koje dolaze od tog PPU-a

c) dodatno upozorenje prethodnom PPU-u u lancu plaćanja da će odbiti sve buduće prijenose novčanih sredstava i

d) ograničavanje ili prekid poslovnog odnosa s PPU-om koji ne dostavlja potrebne informacije.

Članak 51.

Prije donošenja odluke o prekidu poslovnog odnosa, posebno kada je prethodni PPU u lancu plaćanja korespondentna banka iz treće države, PPU ili PPPU razmatra može li upravljati rizikom na druge načine, uključujući primjenu pojačanih mjera dubinske analize u skladu s člankom 45. Zakona o SPNFT-u.

III. DODATNE OBVEZE PPPU-a

Članak 52.

(1) Sustavi i kontrole PPPU-a trebaju omogućiti da se sve informacije o platitelju i primatelju plaćanja koje su priložene prijenosu novčanih sredstava zadrže uz taj prijenos i prenesu sljedećem PPU-u u lancu plaćanja.

(2) Sustavi PPPU-a trebaju imati mogućnost pretvaranja informacije o platitelju i primatelju plaćanja u drugačiji format, a da pritom ne dođe do pogreške ili ispuštanja dijelova.

Članak 53.

(1) PPPU je dužan koristiti se sustavima plaćanja ili sustavima razmjene poruka koji omogućuju daljnji prijenos svih informacija o platitelju ili primatelju plaćanja, neovisno o tome jesu li te informacije potrebne u skladu s Uredbom ili ne.

(2) Ako nije moguće korištenje sustava iz stavka 1. ovog članka, PPPU će postupati u skladu s obvezom iz stavka 1. ovog članka po isteku prijelaznog razdoblja za vrijeme kojeg se provodi prilagodba nacionalnih sustava za potrebe usklađenja s Uredbom i ovom Odlukom, s mogućnosti korištenja alternativnih mehanizama.

IV. DODATNE OBVEZE PPU-a PRIMATELJA PLAĆANJA

Nepotpune informacije

Članak 54.

PPU primatelja plaćanja treba poštivati odredbe iz poglavlja II. ove Odluke i glede nepotpunih informacija.

Provjera informacija o primatelju plaćanja

Članak 55.

Pri provjeri točnosti informacija o primatelju plaćanja u skladu s člankom 7. stavcima 3. i 4. Uredbe, PPU razmatra je li njihov odnos s primateljem plaćanja poslovni odnos kako je definiran člankom 4. točkom 31. Zakona o SPNFT-u i primjenjuje mjere dubinske analize u skladu s člankom 15. Zakona o SPNFT-u ako je to slučaj.

Članak 56.

PPU ispunjava zahtjeve provjere iz članka 7. Uredbe ako je prethodno provjerio identitet primatelja plaćanja u skladu s člankom 15. Zakona o SPNFT-u.

Vođenje evidencija

Članak 57.

U skladu s člankom 16. Uredbe PPU mora čuvati evidenciju informacija o platitelju i primatelju plaćanja koje primi u skladu s člancima od 4. do 7. Uredbe.

Članak 58.

Ako je PPU stupio u poslovni odnos s primateljem plaćanja i prijenos novčanih sredstava odvija se u kontekstu toga poslovnog odnosa, PPU ispunjava zahtjeve o vođenju evidencije iz članka 80. Zakona o SPNFT-u.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

O. br. 198-020/06-18/BV

Zagreb, 26. lipnja 2018.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.

PRILOG

OBRAZAC ZA OBAVJEŠTAVANJE
HRVATSKE NARODNE BANKE

OBAVIJEST IZ ČLANKA 47. ODLUKE
Naziv PPU-a/PPPU-a koji podnosi obavijest
Adresa PPU-a/PPPU-a koji podnosi obavijest
Naziv PPU-a/PPPU-a koji opetovano ne dostavlja informacije
Država u kojoj je izdano odobrenje za rad PPU-a/
PPPU-a koji opetovano ne dostavlja informacije
Kratak opis naravi povrede i razlozi koje je naveo PPU/PPPU koji opetovano ne dostavlja informacije, ako postoje, kojima se opravdava povreda
Sažetak koraka koje je PPU/PPPU koji podnosi obavijest poduzeo kako bi ishodio informacije koje nedostaju
Ime i funkcija osobe koja dostavlja obavijest (telefon i e-adresa)
Mjesto i datum
Potpis osobe koja dostavlja obavijest