Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

NN 58/2018 (30.6.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

Hrvatski sabor

1186

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. lipnja 2018.

Klasa: 011-01/18-01/67

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 29. lipnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU

Članak 1.

U Zakonu o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/11., 112/12. i 82/15.) članak 1.a mijenja se i glasi:

»Članak 1.a

Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (SL L 337, 20. 12. 2011.).«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. riječi: »na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »na temelju odluke nadležnog tijela«.

Članak 3.

U članku 10. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, za dijete koje pohađa srednju školu u kojoj srednjoškolsko obrazovanje traje pet godina, doplatak za djecu pripada do završetka redovitog školovanja u srednjoj školi, a najduže do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 20 godina života.«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječi: »prema propisima iz socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »prema posebnim propisima«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 4.

U članku 11. riječ: »srednju« briše se.

Članak 5.

U članku 16. točki 1. broj: »50« zamjenjuje se brojem: »70«.

Članak 6.

U članku 17. stavku 3. broj: »50« zamjenjuje se brojem: »70«.

Članak 7.

U članku 23. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, pravo na doplatak za djecu pripada od dana rođenja djeteta ako je zahtjev podnesen u roku od mjesec dana od rođenja djeteta.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Postupci za ostvarivanje prava na doplatak za djecu koji su pokrenuti, a nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/11., 112/12. i 82/15.).

(2) U postupcima u kojima je zahtjev podnesen u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pravo na doplatak za djecu priznat će se od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/62

Zagreb, 29. lipnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.