Statut Hrvatske revizorske komore

NN 58/2018 (30.6.2018.), Statut Hrvatske revizorske komore

Hrvatska revizorska komora

1204

Na temelju članka 105. stavka 2. točke 1., a u svezi s člankom 124. stavka 1. i članka 127. stavka 1. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, br. 127/17, dalje u tekstu: Zakon), Skupština Hrvatske revizorske komore, na sjednici održanoj 16. lipnja 2018., donosi

STATUT

HRVATSKE REVIZORSKE KOMORE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Statutom uređuju: ustrojstvo, nadležnost, sastav, način izbora, prava i dužnosti tijela Hrvatske revizorske komore, prava i dužnosti revizorskih društava, samostalnih revizora, ovlaštenih revizora i revizorskih vježbenika prema Hrvatskoj revizorskoj komori (dalje u tekstu: Komora), vođenje upisnika članova Komore, način rješavanja sporova između članova Komore i Komore, način poslovanja i financiranja Komore te druga pitanja značajna za revizorsku struku, organizaciju i djelovanje Komore.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Komora je samostalna i neovisna, Zakonom utemeljena strukovna organizacija revizorskih društava, samostalnih revizora, ovlaštenih revizora i revizorskih vježbenika.

(2) Članstvo u Komori je obavezno.

(3) Komora je pravna osoba s javnim ovlastima.

(4) Upravni nadzor nad radom Komore u dijelu obavljanja javnih ovlasti koje su joj Zakonom povjereni, provodi Ministarstvo financija sukladno Zakonu.

(5) Sjedište Komore je u Zagrebu.

(6) Komora ima svoj znak, pečat i žig.

(7) Puni naziv Komore je: Hrvatska revizorska komora.

(8) Uz naziv na hrvatskom jeziku, Komora može koristiti i naziv na engleskom jeziku. Naziv Komore na engleskom jeziku je: Croatian Audit Chamber ili skraćeno: CAC.

Članak 3.

(1) Javne ovlasti Komore su:

1. prevoditi i objavljivati na hrvatskom jeziku Međunarodne revizijske standarde, osim ako je te standarde usvojila Europska komisija

2. donositi nacionalne revizijske standarde za obavljanje drugih revizorskih usluga koje nisu obuhvaćene Međunarodnim revizijskim standardima i ostalim standardima koje izdaje Međunarodni odbor za računovodstvo (IFAC) te davati njihova tumačenja, sve uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

3. prevoditi i objavljivati etičke standarde računovodstvene struke koje izdaje Međunarodni odbor za računovodstvo (IFAC) – Kodeks etike za profesionalne računovođe

4. odrediti program revizorskog ispita i iznos naknade za polaganje revizorskog ispita i popravnog revizorskog ispita, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

5. organizirati i provoditi revizorski ispit

6. odrediti program posebnog ispita i iznos naknade za polaganje posebnog ispita, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

7. organizirati i provoditi poseban ispit

8. izdavati potvrde o položenom revizorskom ispitu

9. izdavati potvrde o položenom posebnom ispitu.

(2) Ostale zadaće Komore su:

1. promicati i štititi strukovne i druge interese svojih članova

2. brinuti o ugledu revizorske profesije

3. donositi program stručnog osposobljavanja, u organizaciji Komore, za polaganje revizorskog ispita, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

4. organizirati i provoditi stručno osposobljavanje, u organizaciji Komore, za polaganje revizorskog ispita

5. donositi program stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, u organizaciji Komore, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

6. organizirati i provoditi stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora i revizorskih vježbenika, prema programu Komore, te s tim u vezi uspostavljati razne oblike stručne i znanstvene suradnje s mjerodavnim institucijama i organizacijama

7. pratiti provedbu propisa iz područja revizije, davati inicijative za izmjenu propisa, organizirati i sudjelovati u stručnoj raspravi o izmjeni propisa iz područja revizije i računovodstva

8. davati stručna mišljenja članovima Komore i trećim osobama na njihov zahtjev

9. izdavati strukovni časopis Komore u elektroničkom obliku

10. pratiti izdavanje i ukidanje odobrenja za rad ovlaštenim revizorima, revizorskim društvima i samostalnim revizorima, koje izdaje Ministarstvo financija

11. voditi upisnike ovlaštenih revizora, revizorskih društava, samostalnih revizora i revizorskih vježbenika

12. voditi upisnik o položenim revizorskim ispitima i posebnim ispitima

13. određivati stopu doprinosa koji Komori plaćaju revizorska društva i samostalni revizori na ostvarene poslovne prihode od prodaje i iznos članarine Komori koji plaćaju ovlašteni revizori, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

14. utvrđivati vrste i iznose naknada od kojih se ostvaruju drugi prihodi

15. objavljivati u »Narodnim novinama« i na svojoj internetskoj stranici: Statut, Odluku o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda, Odluku o objavljivanju nacionalnih standarda koje donosi iz područja koja nisu obuhvaćena Međunarodnim revizijskim standardima i ostalim standardima koje donosi Međunarodni odbor za računovodstvo (IFAC), Odluku o objavljivanju etičkih standarda, Odluku o stopi doprinosa i iznosu članarine te iznosu ostalih naknada koje naplaćuje u okviru svoje nadležnosti

16. objavljivati na svojoj internetskoj stranici opće akte i druge dokumente koje donosi u skladu s ovim Statutom

17. objavljivati na svojoj internetskoj stranici upisnike revizorskih društava, samostalnih revizora, ovlaštenih revizora i revizorskih vježbenika, te upisnik o položenim revizorskim ispitima i posebnim ispitima

18. pratiti i proučavati odnose i pojave koji su od interesa za uređenje, položaj i rad revizorske struke te za unapređenje revizorske struke i djelatnosti

19. utvrđivati plan i program rada, financijski plan i godišnje izvješće o radu Komore

20. pred Sudom časti voditi postupke za rješavanje sporova koji nastanu između člana Komore i Komore u svezi povrede obveza prema Komori, te sporova protiv određenog člana Komore zbog narušavanja ugleda revizorske profesije po prijavi člana Komore, tijela Komore ili druge osobe

21. surađivati s Ministarstvom financija u njegovim ovlastima, razmjenjivati informacije koje se odnose na revizorsku struku i djelatnost, te surađivati u vezi načina i oblika razmjene podataka upisanih u javnim registrima Ministarstva financija

22. surađivati s odgovarajućim stručnim organizacijama iz drugih država članica i iz trećih zemalja.

II. ČLANSTVO U KOMORI

Članak 4.

(1) Ovlašteni revizor, revizorski vježbenik, revizorsko društvo i samostalni revizor obvezno se učlanjuju u Komoru.

(2) Članovi Komore obvezno se upisuju u upisnike koji vodi Komora, a svoja prava ostvaruju i imaju obveze u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

(3) Ovlašteni revizor, revizorsko društvo i samostalni revizor koji je na dan stupanja na snagu Zakona upisan u određenom registru koji je vodila Komora sukladno Zakonu o reviziji (Narodne novine, br. 146/05, 139/08 i 144/12), a koji je na temelju članka 121. Zakona stekao odobrenje za rad, član je Komore i upisan je u pripadni upisnik koji vodi Komora.

(4) Ovlašteni revizor, revizorsko društvo i samostalni revizor kojima Ministarstvo financija izda odobrenje za rad, te revizorski vježbenik koji je upisan u pripadni registar koji vodi Ministarstvo financija, upisuju se u članstvo Komore odnosno upisuju se u pripadne upisnike pri Komori na osnovu podataka dobivenih od Ministarstva financija kroz razmjenu podataka upisanih u javnim registrima koje vodi Ministarstvo financija.

Članak 5.

(1) Članstvo u Komori prestaje:

1. zbog ukidanja odobrenja za rad ovlaštenom revizoru, revizorskom društvu ili samostalnom revizoru rješenjem Ministarstva financija

2. za revizorskog vježbenika, nakon proteka razdoblja od pet godina u kojem kao osoba može imati svojstvo revizorskog vježbenika.

(2) U slučaju kad član Komore koji nakon druge pisane opomene za dug s osnova članarine, doprinosa ili druge financijske obveze prema Komori koji se odnosi za dvije kalendarske godine, ukupni dug ne plati u roku od 60 dana od primitka opomene, Komora obavještava Ministarstvo financija o prijedlogu Komore za pokretanje nadzora protiv ovlaštenog revizora ili revizorskog društva/samostalnog revizora.

(3) Članovi kojima je članstvo prestalo sukladno odredbama ovog Statuta nemaju pravo na povrat članarine, odnosno doprinosa.

Članak 6.

Ovlašteni revizor, revizorsko društvo ili samostalni revizor kojemu je prestalo članstvo u Komori zbog ukidanja odobrenja za rad, neće biti upisan u upisnik Komore prije nego istekne rok koji je rješenjem Ministarstva financija o ukidanju odobrenja za rad određen u kojem ne može ponovno zatražiti odobrenje za rad.

III. USTROJSTVO KOMORE

Članak 7.

(1) Tijela Komore su:

1. Skupština, kao najviše tijelo

i sljedeća izborna tijela:

2. Upravno vijeće

3. Predsjednik

4. Odbor za nadzor financijskog poslovanja

5. Sud časti.

(2) Statutom i drugim općim aktom Komore mogu se osnovati i druga tijela Komore, te utvrditi njihova nadležnost, sastav i način rada.

(3) Članovi Upravnog vijeća i predsjednik Komore biraju se u transparentnom kandidacijskom postupku koji uključuje javnu objavu: poziva za kandidaturu, roka za dostavu kandidatura koji nije kraći od 30 dana, životopisa i ostale dokumentacije koja se traži, datuma i mjesta održavanja postupaka otvorenih za javnost u kojima se obavljaju razgovori s kandidatima i drugo.

(4) Članovi izbornih tijela Komore biraju se na razdoblje od četiri godine, a mogu biti ponovno birani samo na još jedno mandatno razdoblje.

(5) Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova Komora ima stručnu službu.

IV. TIJELA KOMORE

1. Skupština

Članak 8.

Skupštinu čine ovlašteni revizori upisani u upisnik ovlaštenih revizora koji vodi Komora, a čiji status ovlaštenog revizora potvrđuje javno objavljeni registar ovlaštenih revizora koji vodi Ministarstvo financija.

Članak 9.

(1) Skupštinu saziva Upravno vijeće.

(2) Redovna Skupština održava se jednom godišnje.

(3) Upravno vijeće može sazvati izvanrednu Skupštinu prema svojoj odluci, a dužno ju je sazvati na zahtjev više od polovine članova Upravnog vijeća ili najmanje 10% članova Skupštine.

(4) Članovi Upravnog vijeća odnosno Skupštine koji zahtijevaju sazivanje izvanredne Skupštine dužni su obrazloženi zahtjev s prijedlogom dnevnog reda dostaviti Upravnom vijeću. Upravno vijeće je dužno u roku od 15 dana odlučiti o zahtjevu i izvanrednu Skupštinu sazvati najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva za sazivanje.

(5) Ukoliko Upravno vijeće ne sazove izvanrednu Skupštinu prema odredbi stavka 4. ovoga članka, Skupštinu mogu sazvati članovi koji su postavili zahtjev za sazivanje.

(6) Upravno vijeće dužno je sazvati izvanrednu Skupštinu i u sljedećim slučajevima:

1. kada je u Upravnom vijeću nepopunjeno mjesto člana

2. kada je u Odboru za nadzor financijskog poslovanja ili u Sudu časti nepopunjeno mjesto člana, zbog čega bi rad tih tijela bio onemogućen

3. kada je predsjednik Komore spriječen obavljati funkciju neprekidno duže od tri mjeseca ili kada predsjednik Komore da ostavku i ne iskoristi pravo da sam sazove izvanrednu Skupštinu.

(7) Predsjednik Komore može sazvati izvanrednu Skupštinu prema svojoj odluci, ali je dužan Upravnom vijeću obrazložiti svoju odluku.

(8) Skupštinu Komore može sazvati i Ministarstvo financija, u skladu sa odredbama članka 101. Zakona.

Članak 10.

Sjednice Skupštine održavaju se u mjestu koje odredi Upravno vijeće.

Članak 11.

(1) Poziv za sjednicu Skupštine upućuje se članovima Skupštine najkasnije 30 dana prije dana održavanja sjednice, javnom objavom na internetskoj stranici Komore i dostavom na adrese elektroničke pošte.

(2) U pozivu za sjednicu Skupštine treba naznačiti dnevni red, mjesto održavanja i vrijeme početka rada Skupštine.

(3) Uz poziv za sjednicu Skupštine članovima se dostavljaju prijedlozi odluka i drugi materijali pripremljeni za Skupštinu.

Članak 12.

Članovi Skupštine sami snose troškove svog sudjelovanja u radu Skupštine.

Članak 13.

(1) Skupština se može održati i donositi odluke ako je na sjednici prisutna natpolovična većina svih članova Skupštine. Svaki član Skupštine ima po jedan glas pri odlučivanju na Skupštini. Odluke Skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

(2) Ako verifikacijsko povjerenstvo utvrdi da Skupštini ne prisustvuje natpolovična većina svih članova Skupštine, Skupština se odgađa na pola sata. Nakon toga, Skupština pravomoćno odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova.

(3) Član Skupštine Komore koji se ne složi s prihvaćenom odlukom, može izdvojiti svoje mišljenje u pisanom obliku ili usmeno u zapisnik.

(4) Odluke Skupštine Komore i njenih tijela obvezne su za sve članove Komore.

(5) Način rada i glasovanja određuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

Članak 14.

(1) Skupština ima sljedeće ovlasti:

1. donosi Statut Komore i druge opće akte iz nadležnosti Skupštine Komore

2. donosi odluku o stopi doprinosa i iznosu članarine, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva financija

3. utvrđuje cijene usluga koje obavlja Komora

4. bira predsjednika Komore, članove Upravnog vijeća, Odbora za nadzor financijskog poslovanja i Suda časti

5. utvrđuje plan i program rada Komore, te financijski plan Komore

6. usvaja financijske izvještaje Komore i godišnje izvješće o radu Komore

7. imenuje revizorsko društvo u slučaju kad godišnji financijski izvještaji Komore podliježu obvezi zakonske revizije ili revizijskog uvida

8. donosi Poslovnik o radu Skupštine.

(2) Skupština može donijeti Pravila o nagradama i priznanjima, u kojem slučaju donosi i odluke o dodjeli nagrada i priznanja.

(3) Po potrebi, Skupština može donijeti i druge opće akte u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

(4) Skupština može razmatrati i svako drugo pitanje iz nadležnosti Komore i o njemu donositi odluke.

(5) Skupština može i prije isteka razdoblja na koje su izabrani, opozvati članove tijela koje je birala i umjesto njih izabrati nove članove.

Članak 15.

(1) Rad Skupštine odvija se prema Poslovniku o radu Skupštine.

(2) Radom Skupštine upravlja predsjednik kojeg Skupština bira na svakoj sjednici.

2. Upravno vijeće

Članak 16.

(1) Upravno vijeće čini sedam članova, i to: predsjednik Komore koji je po funkciji i član Upravnog vijeća, jedan član kojeg imenuje Ministarstvo financija i pet članova koje bira Skupština. Iz istoga revizorskog društva, odnosno samostalnog revizora može se birati samo jedan član.

(2) Za člana Upravnog vijeća može se imenovati član Komore koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. evidentirana je u registru ovlaštenih revizora koji vodi Ministarstvo financija i upisana kao član Komore u upisnik ovlaštenih revizora

2. zaposlena je u revizorskom društvu odnosno kod samostalnog revizora koji su evidentirani u registrima koje vodi Ministarstvo financija

3. ima radno iskustvo kao ovlašteni revizor u trajanju od najmanje pet uzastopnih godina

4. ima pisanu potporu najmanje deset članova Komore.

(3) Članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine. Nakon isteka mandata mogu biti ponovno izabrani samo na još jedno mandatno razdoblje.

(4) Javni poziv za kandidaturu za članove Upravnog vijeća objavljuje se na stranicama Komore, a sadrži najmanje sljedeće:

1. rok za dostavu kandidature koji ne može biti kraći od 30 dana od objave javnog poziva

2. popis dokaza o ispunjavanju uvjeta za imenovanje u Upravno vijeće (životopis, motivacijsko pismo, dokaz o zaposlenju u revizorskom društvu, dokaz o radnom stažu kao ovlašteni revizor u revizorskom društvom, dokaz o potpori članova Komore)

3. poziv na javni razgovor s kandidatima u kojem se navodi mjesto i vrijeme obavljanja kandidacijskog intervjua.

(5) Utvrđivanje prijedloga liste kandidata za članove Upravnog vijeća, osim predsjednika Komore i predstavnika Ministarstva financija, provodi posebna kandidacijska komisija koju imenuje Upravno vijeće najmanje tri mjeseca prije sjednice Skupštine na kojoj će se birati članovi za Upravno vijeće.

(6) Za izbor člana Upravnog vijeća predlaže se više kandidata od broja koji se bira. Izabrani su oni kandidati koji na izbornoj Skupštini dobiju natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova. Ako niti nakon drugog kruga glasovanja kandidati ne dobiju natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova, provodi se treći krug glasovanja kada su izabrani oni kandidati koji će dobiti veći broj glasova.

(7) Članovi Upravnog vijeća odgovorni su Skupštini.

Članak 17.

Upravno vijeće ima sljedeće ovlasti i odgovornosti:

1. predlaže Skupštini program i plan rada i razvoja te financijski plan Komore, te prati njihovo izvršenje

2. predlaže Skupštini stopu doprinosa i iznos članarine

3. predlaže Skupštini cijene za obavljanje zadaća u nadležnosti Komore sukladno Zakonu

4. predlaže Skupštini godišnje izvješće o radu Komore

5. predlaže Skupštini godišnje financijske izvještaje Komore

6. objavljuje prijevode Međunarodnih revizijskih standarda koje donosi Međunarodni odbor za računovodstvo (IFAC) dok ih ne usvoji i objavi Europska komisija

7. objavljuje nacionalne standarde koje donese za obavljanje usluga koje nisu obuhvaćene Međunarodnim revizijskim standardima koje donosi Međunarodni odbor za računovodstvo (IFAC)

8. prevodi i objavljuje etičke standarde računovodstvene struke koje izdaje Međunarodni odbor za računovodstvo (IFAC) – Kodeks etike za profesionalne računovođe

9. donosi Kodeks etike za profesionalne računovođe odnosno ovlaštene revizore

10. zauzima stavove o pojedinim značajnim pitanjima iz djelatnosti Komore

11. daje članovima Komore stručna mišljenja i obrazloženja na njihov zahtjev

12. daje trećim osobama stručna mišljenja, na njihov zahtjev i uz naknadu

13. donosi program stručnog osposobljavanja, u organizaciji Komore, za polaganje revizorskog ispita, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

14. organizira provođenje programa stručnog osposobljavanja, prema programu Komore, za polaganje revizorskog ispita

15. organizira provođenje revizorskog ispita i posebnog ispita

16. donosi program stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, u organizaciji Komore, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija

17. organizira stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora i revizorskih vježbenika kroz savjetovanja, seminare, radionice, prema programu Komore, okrugle stolove i sl., izdavanjem smjernica, časopisa i obavijesti putem internetske stranice Komore, te uspostavljanjem stručne i znanstvene suradnje s mjerodavnim institucijama i organizacijama

18. odlučuje o članstvu Komore u domaćim i međunarodnim strukovnim organizacijama računovođa i revizora, te drugim srodnim strukovnim organizacijama

19. bira i razrješuje članove Odbora za revizijske i etičke standarde, Odbora za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje, Odbora za suradnju sa strukovnim i srodnim organizacijama i drugih odbora koje je imenovalo

20. imenuje predstavnike Komore u udruge odnosno organizacije iz točke 18. ovog članka

21. sastavlja druga izvješća i dostavlja druge podatke Ministarstvu financija radi provedbe upravnog nadzora

22. može odlučiti o sklapanju ugovora o osiguranju od odgovornosti za članove Komore revizorska društva i samostalne revizore kao osiguranike, ako je to povoljno za članove

23. daje prethodno odobrenje predsjedniku za kupnju, prodaju, opterećenje i zakup nekretnina, te za sklapanje pravnih poslova čija je vrijednost veća od 20.000,00 kuna

24. donosi Pravila o unutarnjoj organizaciji Komore

25. donosi Pravila o nagradi i naknadi troškova članovima izbornih tijela Komore

26. donosi odluku o prestanku članstva u Komori, osim ako nije drugačije određenom Zakonom ili ovim Statutom

27. donosi opće akte Komore iz područja radnih odnosa, i to: Pravila o radu, Pravila o sistematizaciji radnih mjesta i Pravila o plaćama, materijalnim i drugim pravima zaposlenika

28. donosi druge opće akte koji nisu u nadležnosti Skupštine

29. donosi akte i druge odluke sukladno Zakonu i ovom Statutu

30. obavlja druge stručne zadaće i usluge povezane s razvojem revizorske struke u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

(1) Upravno vijeće sastaje se na poziv predsjednika Komore na redovite sjednice najmanje šest puta godišnje. U slučaju potrebe može se zakazati i izvanredna sjednica.

(2) Izvanredna sjednica mora se zakazati na zahtjev više od polovine članova Upravnog vijeća.

(3) Sjednice Upravnog vijeća su javne, osim u slučaju onih točaka dnevnog reda na koje se odnosi Zakon o tajnosti podataka.

(4) Upravnom vijeću predsjedava predsjednik Komore koji i potpisuje sve njegove akte.

(5) Članovi Upravnog vijeća koji najmanje dva dana prije sjednice pisanim putem ne jave svoju spriječenost prisustvovanja sjednici, te uzrokuju neodržavanje sjednice zbog nepostojanja kvoruma, snose troškove koji su nastali u vezi s tom sjednicom.

(6) Odluke Upravnog vijeća objavljuju se na internetskoj stranici Komore.

Članak 19.

Upravno vijeće odlučuje većinom prisutnih članova.

3. Predsjednik Komore

Članak 20.

Predsjednik Komore:

1. vodi poslovanje Komore, zastupa i predstavlja Komoru

2. odgovoran je za zakonitost rada Komore

3. saziva i predsjeda sjednicama Upravnog vijeća, priprema prijedloge odluka Upravnog vijeća i odgovoran je za njihovo izvršenje

4. daje naloge tajniku Komore i nadzire njegov rad

5. donosi odluke u ostvarivanju pojedinačnih prava i obveza članova Komore za koje nije nadležno Upravno vijeće ili drugo tijelo

6. potpisuje rješenja, odluke i druge akte koje donosi Komora iz svoje nadležnosti ili za to ovlašćuje određenu osobu

7. predlaže Upravnom vijeću poduzimanje određenih akcija koje su u skladu s razvojnom strategijom Komore, te sklapa poslove u interesu i za dobrobit Komore

8. imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi, te im dodjeljuje zadatke

9. istupa u javnosti, sastavlja priopćenja za javnost ili za to ovlašćuje određenu osobu

10. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili drugim općim aktom Komore odnosno druge poslove koje mu povjere Skupština ili Upravno vijeće.

Članak 21.

(1) Predsjednika Komore bira Skupština na razdoblje od četiri godine, a može biti imenovan samo na još jedno mandatno razdoblje.

(2) Za predsjednika Komore se može imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. evidentirana je u registru ovlaštenih revizora koji vodi Ministarstvo financija i upisana je kao član Komore u imenik ovlaštenih revizora

2. ima radno iskustvo kao ovlašteni revizor u trajanju od najmanje deset uzastopnih godina

3. državljanin je Republike Hrvatske

4. ima pisanu potporu najmanje 40 članova Komore.

(3) Ovlašteni revizori iz istog revizorskog društva ne mogu biti istodobno birani za predsjednika Komore i člana Upravnog vijeća.

(4) Na izbor predsjednika Komore primjenjuje se isti kandidacijski postupak kao za izbor članova Upravnog vijeća.

(5) Za izbor predsjednika Komore predlaže se više kandidata, a izabran je onaj koji na izbornoj Skupštini dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova Skupštine.

(6) Ako za izbor predsjednika Komore bude kandidiran samo jedan kandidat, glasuje se samo o tom kandidatu.

Članak 22.

(1) Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

(2) Predsjednik Komore na svakoj redovnoj sjednici Upravnog vijeća izvještava o svom radu u vremenu od prethodne sjednice.

Članak 23.

(1) Spriječenog predsjednika Komore zamjenjuje, s istim ovlastima, član Upravnog vijeća kojeg ovlasti predsjednik Komore, osim u slučaju sudskih postupaka.

(2) Predsjedniku Komore za obavljanje poslova pripada novčana nagrada čiju visinu utvrđuje Upravno vijeće.

Članak 24.

U slučaju spriječenosti predsjednika Komore, zbog bolesti ili drugih razloga, koja traje neprekidno duže od tri mjeseca, Upravno vijeće mora sazvati izvanrednu Skupštinu radi njegovog opoziva i izbora novog predsjednika Komore. Izvanredna Skupština mora se sazvati u roku od 60 dana od nastupa okolnosti iz ovog stavka.

Članak 25.

Prijedlog za opoziv predsjednika Komore može Skupštini podnijeti najmanje polovina članova Upravnog vijeća ili 10% ukupnih članova Skupštine.

4. Odbor za nadzor financijskog poslovanja

Članak 26.

(1) Odbor za nadzor financijskog poslovanja sastoji se od tri člana, koji između sebe biraju predsjednika.

(2) Odbor za nadzor financijskog poslovanja dužan je najmanje jednom polugodišnje pregledati financijsko poslovanje Komore i financijske izvještaje, te o tome podnijeti izvješće Upravnom vijeću. O svom radu Odbor podnosi izvještaj na redovnoj godišnjoj Skupštini Komore.

(3) Upravno vijeće, predsjednik Komore, tajnik i druga tijela Komore dužni su Odboru za nadzor financijskog poslovanja dati potrebne podatke radi provedbe nadzora.

5. Sud časti

Članak 27.

(1) Sud časti je u svom radu samostalan u odlučivanju i nezavisan od ostalih tijela Komore.

(2) Zadaća je Suda časti svojim djelovanjem utjecati na sprječavanje neetičnog i neprihvatljivog ponašanja članova Komore koje je protivno odredbama ovog Statuta i šteti ugledu revizorske profesije.

(3) Sud časti ima tri člana. Članovi vijeća između sebe biraju predsjednika.

(4) Za potrebe vođenja postupka pred Sudom časti, Sud časti donosi pravila postupanja.

6. Nagrade i naknade troškova članovima izbornih tijela Komore

Članak 28.

Članovi izbornih tijela Komore imaju pravo na nagradu za svoj rad u određenom tijelu Komore i naknadu troškova povezanih s obavljanjem poslova i radnih zadataka određenog tijela Komore, pod uvjetom i u iznosima koji se utvrđuju pravilima, koje usvaja Upravno vijeće.

ODBORI UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 29.

(1) Za izvršenje poslova iz svoje nadležnosti, Upravno vijeće imenuje sljedeća radna tijela:

1. Odbor za revizijske standarde i profesionalnu etiku

2. Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje

3. Odbor za suradnju sa strukovnim i srodnim organizacijama

(2) Članove odbora iz stavka 1. ovoga članka, Upravno vijeće može opozvati u svako doba.

(3) Upravno vijeće po potrebi imenuje i druge odbore i radna tijela.

1. Odbor za revizijske standarde i profesionalnu etiku

Članak 30.

(1) Odbor za revizijske standarde i profesionalnu etiku sastoji se od tri člana, koji između sebe biraju predsjednika.

(2) Odbor za revizijske standarde i profesionalnu etiku:

1. prevodi etičke standarde računovodstvene struke koje izdaje Međunarodni odbor za računovodstvo (IFAC) odnosno predlaže donošenje Kodeksa etike za profesionalne računovođe

2. prati stanje u primjeni pravila profesionalne etike revizora i utvrđuje prijedloge mjera za unapređenje profesionalne etike revizora

3. prati stanje u primjeni Međunarodnih revizijskih standarda i utvrđuje prijedloge mjera za unapređenje primjene standarda

4. predlaže Upravnom vijeću i u suradnji s Odborom za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje, odnosno s drugim mjerodavnim organizacijama i institucijama, organizira razne oblike stručnog, obrazovnog i znanstvenog rada (savjetovanja, seminare, tribine, okrugle stolove i sl.) s područja revizijskih standarda, profesionalne etike i računovodstva, u skladu s godišnjim planom i programom rada Komore

5. obavlja druge poslove u skladu s odlukama i preporukama Upravnog vijeća.

2. Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje

Članak 31.

(1) Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje sastoji se od pet članova, koji između sebe biraju predsjednika.

(2) Odbor za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje:

1. predlaže Upravnom vijeću program za stručno osposobljavanje, u organizaciji Komore, za polaganje revizorskog ispita

2. prati programe stručnog osposobljavanja drugih organizatora na koje je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost

3. predlaže Upravnom vijeću program polaganja revizorskog ispita

4. predlaže Upravnom vijeću program posebnog ispita

5. vodi brigu o kvaliteti izvedbe programa stručnog osposobljavanja, u organizaciji Komore, i provedbe revizorskog i posebnog ispita

6. predlaže Upravnom vijeću godišnji program stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora i revizorskih vježbenika, u organizaciji Komore

7. predlaže Upravnom vijeću program godišnjeg stručnog savjetovanja revizora u organizaciji Komore

8. organizira i razvija razne oblike stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, samostalno ili u suradnji sa srodnim strukovnim organizacijama, nadležnim tijelima, fakultetima, te stranim i međunarodnim revizorskim i drugim srodnim organizacijama

9. organizira i provodi izdavačku djelatnost Komore

10. obavlja druge poslove u skladu s odlukama i preporukama Upravnog vijeća.

3. Odbor za suradnju sa strukovnim i srodnim organizacijama

Članak 32.

(1) Odbor za suradnju sa strukovnim i srodnim organizacijama sastoji se od tri člana, koji između sebe biraju predsjednika.

(2) Odbor za suradnju sa strukovnim i srodnim organizacijama:

1. organizira i provodi sve oblike suradnje s domaćim i inozemnim revizorskim strukovnim organizacijama, te drugim srodnim strukovnim organizacijama

2. predlaže učlanjenje ili izlazak iz članstva međunarodnih i domaćih strukovnih organizacija, te drugih srodnih organizacija.

4. Posebne obveze predsjednika odbora

Članak 33.

(1) Predsjednici odbora u suradnji s Upravnim vijećem sastavljaju godišnji plan i program rada Komore.

(2) Predsjednici odbora izvještavaju Upravno vijeće o provedbi godišnjeg plana i programa rada i podnose godišnje izvješće o radu.

V. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA KOMORE

Članak 34.

(1) Članovi Komore – ovlašteni revizori imaju pravo biti obaviješteni i aktivno sudjelovati u radu Komore, njenih tijela, predlagati, birati i biti birani u tijela Komore.

(2) Članovi Komore – revizorski vježbenici imaju pravo biti obaviješteni o radu Komore, ali zbog toga što ne čine Skupštinu, ne mogu aktivno sudjelovati u radu Komore, ne mogu biti birani niti birati tijela Komore.

(3) Članovi Komore imaju pravo Komori davati prijedloge za unaprjeđenje njezina rada, davati inicijative za donošenje odluka iz nadležnosti Komore, predlagati mjere i radnje za unaprjeđenje položaja i ugleda revizorske struke.

(4) Članovi Komore imaju pravo na dobivanje stručnih mišljenja od Komore i na druga prava koja proizlaze iz ovog Statuta.

Članak 35.

Članovi Komore dužni su čuvati i unaprjeđivati ugled revizorske struke i Komore, savjesno i profesionalno postupati u izvršenju svojih ovlaštenja propisanih Zakonom, te izvršavati svoje obveze prema Komori i njenim tijelima.

Članak 36.

(1) Revizorsko društvo i samostalni revizor plaćaju Komori doprinos. Ovlašteni revizori plaćaju Komori članarinu.

(2) Iznos članarine i stopa doprinosa utvrđuju se Odlukom o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori.

(3) Komora sukladno Odluci iz stavka 2. ovoga članka obavještava ovlaštene revizore o obvezi plaćanja pripadnog iznosa članarine, a revizorska društva i samostalne revizore o obvezi plaćanja pripadnog iznosa doprinosa.

(4) Na revizorska društva i samostalne revizore ne primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje Hrvatska gospodarska komora.

Članak 37.

(1) Dužnost je člana Komore poštivati odredbe ovog Statuta, kodeksa profesionalne etike i odluka tijela Komore.

(2) Dužnost je člana Komore izvršavati odluke tijela Komore donijete u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, te obveze koje su određene ovim Statutom.

(3) Dužnost je člana Komore čuvati i unaprjeđivati ugled revizorske profesije i Komore.

(4) Član Komore dužan je uredno, savjesno i aktivno izvršavati svoje obveze kad je imenovan za člana izbornog tijela Komore.

(5) Član Komore dužan je redovno plaćati Komori doprinos odnosno članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore.

(6) Ako član ne plati članarinu odnosno doprinos Komori u određenom roku, Komora će pokrenuti postupak pred Sudom časti.

(7) Član Komore dužan je na zahtjev Komore uredno i savjesno davati podatke i druge informacije koje Komora ocijeni da su potrebne u svrhu praćenja stanja i statistike revizorske profesije.

(8) Internetska stanica Komore, stručni časopis Komore u elektroničkom obliku, obavijesti i izvješća koja se dostavljaju članovima, službeni su način komunikacije te se smatra da su sve upute i obavijesti sadržane u njima primljene na znanje svih članova.

VI. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 38.

(1) Komora je u obvezi najmanje jednom godišnje provesti revizorski ispit. Revizorski ispit polaže se prema programu Komore na koji je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost.

(2) Komora organizira i provodi stručno osposobljavanje za polaganje revizorskog ispita prema programu Komore na koji je prethodnu suglasnost dalo Ministarstvo financija.

(3) Organizacija i provedba stručnog osposobljavanja prema programu Komore, detaljnije će se urediti posebnim aktom Komore.

Članak 39.

(1) Komora organizira i provodi stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora prema javno objavljenom programu Komore na koji je od Ministarstva financija dobila prethodnu suglasnost.

(2) Programe stalnog stručnog usavršavanja osim ovlaštenih revizora mogu pohađati revizorski vježbenici i drugi zaposlenici revizorskog društva, odnosno samostalnog revizora te druge zainteresirane osobe.

(3) Organizacija i provedba stalnog stručnog usavršavanja prema programu Komore, detaljnije će se urediti posebnim aktom Komore.

VII. POSTUPCI PRED SUDOM ČASTI

Članak 40.

(1) Sudu časti mogu se obratiti članovi Komore, druga tijela Komore i treće osobe koje imaju prijepor s određenim članom Komore.

(2) Sud časti odlučuje o:

1. financijskoj nedisciplini članova zbog neplaćanja članarine, doprinosa ili drugih financijskih obveza prema Komori

2. povredama odredbi ovog Statuta

3. povredama odredbi drugih općih akata Komore,

bilo da te povrede članovi Komore učine prema Komori ili prema trećima.

Članak 41.

(1) U postupku pred Sudom časti stranke mogu u prethodnom postupku mirenja zaključiti nagodbu. Ako stranke ne pristupe mirenju ili ne postignu nagodbu, pokreće se rasprava pred Sudom časti.

(2) Nakon rasprave pred Sudom časti, Sud časti izriče sljedeće mjere, u slučaju da utvrdi povrede iz članka 40. ovog Statuta:

1. opomenu

2. javnu opomenu za objavljivanje na službenim stranicama Komore.

(3) Protiv odluke Suda časti stranke mogu Upravnom vijeću podnijeti prigovor u roku od 15 dana od dana primitka odluke.

VIII. UPISNICI KOMORE

Članak 42.

(1) Komora vodi sljedeće upisnike, i to:

1. Upisnik revizorskih društava

2. Upisnik samostalnih revizora

4. Upisnik ovlaštenih revizora

5. Upisnik revizorskih vježbenika

6. Upisnik položenih revizorskih ispita i posebnih ispita.

(2) Zaštita osobnih podataka članova Komore osigurava se sukladno odredbama propisa koji reguliraju zaštitu i tajnost osobnih podataka.

Članak 43.

(1) Za vođenje i ažuriranje upisnika Komore odgovoran je tajnik Komore.

(2) Upisnici se vode u elektroničkom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i dostupni su na internetskoj stranici Komore.

(3) Sadržaj, način vođenja i ažuriranja upisnika detaljnije će se urediti posebnim aktom Komore.

(4) Upravno vijeće može ustanoviti i druge upisnike i evidencije za potrebe Komore, sukladno pozitivnim propisima.

Članak 44.

Komora upisuje promjenu podataka za ovlaštene revizore, revizorska društva, samostalne revizore i revizorske vježbenike, na osnovu podataka iz javno objavljenih registara Ministarstva financija koji su Komori dostupni u elektroničkom obliku i otvorenom formatu za daljnje postupanje.

IX. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 45.

Za zasluge i rad na razvitku i promicanju revizorske struke, te za značajan doprinos u radu Komore, Komora može dodjeljivati nagrade i priznanja, u skladu s pravilima koje donosi Skupština Komore.

X. STRUČNA SLUŽBA

Članak 46.

(1) Za obavljanje i provođenje javnih ovlasti i zadaća utemeljenih Zakonom i ovim Statutom, Komora ima stručnu službu koja se organizira na način da se osigura efikasno i stalno izvršavanje javnih ovlasti i zadaća Komore.

(2) Stručnu službu čini tajnik i drugo stručno osoblje koji su zaposlenici Komore.

(3) O potrebi zapošljavanja osoblja i njihovom broju odlučuje Upravno vijeće.

(4) Upravno vijeće Komore može obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih ili pravnih poslova ugovorom povjeriti nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

(5) Pritužbe članova na rad stručnih službi rješava Upravno vijeće.

Članak 47.

(1) Tajnik Komore je osoba sa stečenih 300 ECTS (ili visokom stručnom spremom), pravnik ili ekonomist, s aktivnim znanjem engleskog jezika.

(2) Tajnika Komore na temelju javnog natječaja izabire Upravno vijeće.

(3) Tajnik organizira i upravlja radom stručne službe Komore, te je dužan redovito o obavljanju poslova iz svoje nadležnosti izvještavati predsjednika Komore i Upravno vijeće.

(4) Tajnik Komore priprema sjednice Upravnog vijeća i Skupštine, surađuje s odborima Komore, priprema sastanke odbora i obvezno im prisustvuje, te organizira i sudjeluje u svim aktivnostima Komore.

(5) Za svoj rad odgovara predsjedniku Komore i Upravnom vijeću.

Članak 48.

Unutarnja organizacija stručne službe Komore, kvalifikacije, uvjeti i opis poslova osoblja u stručnoj službi utvrđuju se posebnim aktom koji donosi Upravno vijeće.

XI. INTERNETSKA STRANICA I ČASOPIS KOMORE

Članak 49.

Službeno glasilo Komore je internetska stranica (web-portal) Komore.

Članak 50.

(1) Komora izdaje časopis »REVIZIJA«, u elektroničkom obliku.

(2) U časopisu se objavljuju stručni i znanstveni radovi iz područja revizije i drugih srodnih područja.

(3) Časopis izlazi, u pravilu, tromjesečno, a objavljuje se na internetskoj stranici Komore.

Članak 51.

(1) Uredništvo časopisa čine glavni urednik i dva člana koja imenuje Upravno vijeće.

(2) Glavni urednik časopisa je po funkciji predsjednik Komore.

(3) Članovi uredništva za svoj rad odgovaraju Upravnom vijeću.

XII. FINANCIJSKO POSLOVANJE KOMORE

Članak 52.

(1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se na osnovi godišnjeg financijskog plana.

(2) Redovni prihodi Komore jesu:

1. doprinosi revizorskih društava i samostalnih revizora

2. članarina ovlaštenih revizora

3. naknada za pohađanje stručnog osposobljavanja, prema programu i u organizaciji Komore, za polaganje revizorskog ispita

4. naknada za polaganje revizorskog ispita i naknada za polaganje popravnog revizorskog ispita

5. naknada za polaganje posebnog ispita

6. naknada za pohađanje stalnog stručnog usavršavanja prema programu i u organizaciji Komore

7. druge naknade za usluge koje obavlja Komora.

Članak 53.

Komora koristi svoja sredstva za ostvarivanje zadataka Komore utvrđenih Zakonom i ovim Statutom, u skladu s godišnjim financijskim planom.

Članak 54.

(1) Za financijsko poslovanje Komore odgovorni su predsjednik i tajnik Komore.

(2) Predsjednik i tajnik Komore ovlašteni su raspolagati sredstvima na računu Komore.

(3) Tajnik Komore:

1. brine o urednosti naplate doprinosa i članarina

2. brine o ažurnosti i urednosti evidencije financijskog poslovanja Komore

3. kontrolira točnost i urednost vođenja prihoda i rashoda Komore

4. odobrava i potpisuje narudžbenice, račune i isplate do visine od 5.000,00 kn

5. vodi brigu o financijskom stanju Komore i o tome izvještava predsjednika Komore i Upravno vijeće

XIII. ZNAK, PEČAT I ŽIG KOMORE

Članak 55.

(1) Na temelju odobrenja Ministarstva uprave, Komora koristi pečate s grbom Republike Hrvatske, na aktima (javnim ispravama) koje donosi u sklopu javnih ovlasti.

(2) Komora u svom poslovanju koristi pečate okruglog oblika s grbom Republike Hrvatske i s natpisom: Hrvatska revizorska komora Zagreb, jedan promjera 38 mm i jedan promjera 25 mm.

(3) Pečat za tintu može se otiskivati u tamnoplavoj ili ljubičastoj tinti.

(4) Žig Komore okruglog je oblika promjera 38 mm, s natpisom: Hrvatska revizorska komora Zagreb.

(5) Žig izrađen od metala otiskuje se u crvenom vosku.

(6) Komora ima suhi žig.

(7) Komora u svom poslovanju koristi i zaštitni znak. Sadržaj, oblik i način korištenja znaka (loga) uređuje posebnom odlukom Upravno vijeće.

(8) U uredskom poslovanju Komora koristi prijamni štambilj pravokutnog oblika, koji sadrži tekst: HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA ZAGREB i prostor za upisivanje datuma primitka pismena, klasifikacijske oznake i urudžbenog broja.

XIV. POHRANA SPISA

Članak 56.

(1) Upisnici i spisi koji se odnose na pojedine članove Komore čuvaju se trajno, dok se ostala poslovna dokumentacija čuva u skladu s pripadajućim zakonima.

(2) Upravno vijeće donijeti će posebnu odluku o pohrani spisa Komore.

XV. ZAŠTITA PRAVA ČLANOVA

Članak 57.

(1) Sve odluke i rješenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti člana obvezno se u pisanom obliku dostavljaju članu s poukom o pravnom lijeku.

(2) Protiv odluka tijela Komore kojima se odlučuje o pravima i obvezama članova Komore, mogu se podnositi odgovarajući pravni lijekovi na način propisan Zakonom, Statutom i drugim aktom Komore.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

1) Komora će organizaciju i opće akte uskladiti s odredbama Zakona i ovog Statuta, te posebnih zakona koji uređuju njezine funkcije.

2) Komora će u sudskom registru Trgovačkog suda izvršiti usklađenje svoje djelatnosti sa Zakonom, najkasnije u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 59.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta predsjednik Komore, Upravno vijeće, te ostala tijela Komore nastavljaju s radom do isteka svojih mandata, odnosno, do isteka roka na koji su imenovani.

Članak 60.

(1) Svi članovi Komore dužni su imati i prijaviti elektroničku adresu Komori. Sva pismena, Komora dostavlja članovima elektroničkim putem na adresu koja je Komori prijavljena. Ako član promijeni elektroničku adresu, o novoj adresi dužan je obavijestiti Komoru bez odgode, a do zaprimanja obavijesti o promjeni, za dostavu pismena važeća je elektronička adresa koja je Komori prethodno prijavljena.

(2) Ako član Komore ne dostavi elektroničku adresu Komori, smatra se da je komunikacija između člana i Komore uspostavljena kroz javne informacije na stranicama Komore.

(3) Upravno vijeće Komore može na pisani zahtjev člana iznimno odobriti pojedinom članu nekorištenje elektroničke adrese, ako za to postoje opravdani razlozi. Taj se zahtjev mora podnijeti Komori u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta. U tom slučaju između člana i Komore komunikacija se obavlja putem pošte.

Članak 61.

Tumačenje pojedinih odredaba ovog Statuta daje Skupština Komore.

Članak 62.

(1) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut (»Narodne novine«, br. 43/10, 131/13 i 76/14).

(2) Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/18-01/1

Urbroj: 251-442-01-18-01

Zagreb, 16. lipnja 2018.

Predsjednik
Hrvatske revizorske komore
Zdenko Balen, dipl. oec., v. r.