Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim zdravstvenim tvrdnjama

NN 59/2018 (4.7.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim zdravstvenim tvrdnjama

Ministarstvo zdravstva

1234

Na temelju članka 6. stavka 1. podstavka 3. Zakona o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (»Narodne novine«, broj 39/2013), ministar zdravstva uz suglasnost ministra poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA UVRŠTAVANJE U PROGRAM MONITORINGA I PROVOĐENJE PROGRAMA MONITORINGA DODATAKA PREHRANI, HRANE KOJOJ SU DODANI VITAMINI, MINERALI I DRUGE TVARI I HRANE S PREHRAMBENIM ZDRAVSTVENIM TVRDNJAMA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (»Narodne novine«, broj 83/2013) članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) U skladu s odredbama ovoga Pravilnika Ministarstvo zdravstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) provodi monitoring (praćenje) sljedećih kategorija hrane:

– dodaci prehrani

– hrana kojoj su dodani vitamini i minerali i druge tvari, a čije količine prelaze maksimalno dopuštene količine

– hrana na kojoj je navedene zdravstvena tvrdnja za koje još nije dovršena procjena Europske agencije za sigurnost hrane i/ili razmatranje Europske komisije.

(2) Hrana za koju je prema člancima 4., 5. i 8. ovoga Pravilnika potrebno dostaviti obavijest odnosno ishoditi rješenje upisuje se u registre hrane koje vodi Ministarstvo.

(3) Registri hrane iz stavka 2. ovoga članka sastavni su dio središnjega informacijskog sustava sanitarne inspekcije (u daljnjem tekstu: SISSI).

(4) Subjekt u poslovanju s hranom dostavlja obavijest odnosno podnosi zahtjev za ishođenje rješenja iz stavka 2. ovoga članka putem SISSI-a i pisanim putem sukladno uputama koje se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva.«.

Članak 2.

(1) U članku 4. stavku 1. iza riječi: »dodatak prehrani« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim dodatka prehrani namijenjenog dojenčadi i maloj djeci,«.

(2) Stavak 3. briše se.

(3) U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 3. brišu se riječi: »elektroničkim putem«.

(4) Iza dosadašnjeg stavka 5. koji postaje stavak 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

(5) »Dodaci prehrani iz stavka 1. ovoga članka za koje je dostavljena obavijest i sva propisana dokumentacija prema stavcima 2. i 3. ovog članka smatraju se uvrštenim u program monitoringa te se mogu staviti na tržište Republike Hrvatske.«.

Članak 3.

(1) U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) »Za hranu odnosno za dodatak prehrani koji sadrže biljne vrste, ekstrakte biljnih vrsta i druge tvari, a koje nisu navedene u posebnom propisu kao dozvoljene za proizvodnju hrane ili dodataka prehrani i/ili u slučaju odstupanja od ograničenja i upozorenja navedenih u posebnom propisu, kao i za dodatke prehrani namijenjene dojenčadi i maloj djeci subjekt u poslovanju s hranom obvezan je prije stavljanja na tržište Republike Hrvatske podnijeti Ministarstvu zahtjev za ishođenje rješenja o uvrštavanju u program monitoringa.«.

(2) U stavku 2. podstavak 9. mijenja se i glasi:

» – u slučaju dodatka prehrani namijenjenog dojenčadi i maloj djeci potrebno je dostaviti dokaze kojima se potvrđuje sigurnost i prikladnost proizvoda za tu skupinu potrošača,«

(3) U stavku 2. iza podstavka 9. dodaje se podstavak 10. koji glasi:

» – u slučaju odstupanja od ograničenja i upozorenja navedenih u posebnom propisu potrebno je dostaviti dokaze kojima se potvrđuje sigurnost i prikladnost proizvoda.«.

(4) Stavci 3. i 4. brišu se.

(5) Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 4.

Članak 7. briše se.

Članak 5.

(1) U članku 8. stavku 1. riječ »pribave« zamjenjuje se s riječi »ishode«.

Članak 6.

(1) Dodatak prehrani namijenjen dojenčadi i maloj djeci uvrštenog u program monitoringa dodataka prehrani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika može se slobodno stavljati na tržište Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka Ministarstvo može po službenoj dužnosti pokrenuti postupak iz članka 5. ovoga Pravilnika koji se odnosi na dodatak prehrani namijenjen dojenčadi i maloj djeci, a koji je uvršten u program monitoringa dodataka prehrani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) O pokretanju postupka iz stavka 2. ovog članka Ministarstvo je dužno obavijestiti subjekta u poslovanju s hranom i omogućiti mu da dostavi dokaze kojima se potvrđuje sigurnost i prikladnost proizvoda za tu skupinu potrošača.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/15

Urbroj: 534-1/7-18-5

Zagreb, 5. lipnja 2018.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.