Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

NN 59/2018 (4.7.2018.), Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

1238

Na temelju članka 148. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« broj 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O ODREĐIVANJU VISINE STVARNIH TROŠKOVA UPORABE PODATAKA DOKUMENTACIJE DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i mjerila za određivanje visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (u daljnjem tekstu: podaci), korištenje mrežnih usluga Državne geodetske uprave te za određena postupanja i obavljanje pojedinih poslova na zahtjev stranaka.

Članak 2.

Pod stvarnim troškovima podrazumijeva se dio troškova potreban za održavanje, reproduciranje (umnožavanje), isporuku i stavljanje na uvid podataka državne izmjere i katastra nekretnina sukladno svrsi za koju se traže.

Članak 3.

(1) Ponovna uporaba podataka iz članka 1. ovoga Pravilnika dopuštena je u komercijalne i nekomercijalne svrhe u skladu s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i u skladu sa ograničenjima propisanim posebnim propisima (zaštita osobnih podataka, nacionalna sigurnost i dr.).

(2) Za izdavanje izvoda, prijepisa, potvrda i preslika iz dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina, ostvarenje uvida, izravni uvid te za određena postupanja na zahtjev stranaka, stranka plaća stvarne troškove za izdavanje podataka, odnosno stvarne troškove za obavljanje pojedinih poslova.

Članak 4.

(1) Iznos stvarnog troška izražava se jediničnom naknadom. Jedinične naknade iskazane su u Prilozima 1. – 4. koji su sastavni dijelovi ovoga Pravilnika.

(2) Ukupna naknada za izdavanje podataka ili određena postupanja obračunava se sukladno elementima izračuna danim u Prilozima 1. – 4. ovoga Pravilnika.

(3) Ukoliko je u zahtjevu za izdavanje podataka navedeno više svrha, pripadajući koeficijent izračunava se zbrajanjem pojedinačnih koeficijenata.

(4) Ukupna naknada za izdavanje službenih državnih karata i tematskih karata za opću uporabu neposredno u skladu sa zakonom koji uređuje državnu izmjeru i katastar nekretnina (Prilog 3.) ili podataka putem CROPOS sustava (Prilog 4.) obračunava se zbrajanjem jediničnih naknada ili zbrajanjem odabranih modela korištenja sustava.

Članak 5.

(1) U Državnoj geodetskoj upravi i tijelu nadležnom za katastarske poslove Grada Zagreba izdaju se:

1. javne isprave

2. službeni podaci kao službeni dokumenti ili službene prostorne podloge

3. posebni podaci dobiveni obradom, spajanjem i oblikovanjem nekoliko pojedinačnih službenih podataka (u daljnjem tekstu: proizvodi), a mogu biti standardni i nestandardni

4. ostali podaci i dokumentacija nastali obavljanjem poslova iz nadležnosti Središnjeg ureda i područnih ureda za katastar, odnosno tijela nadležnog za katastarske poslove Grada Zagreba, kao i na tomu utemeljene potvrde

5. službene državne karte i tematske karte za opću uporabu neposredno.

(2) Za određena tehnička postupanja i obavljanje pojedinih poslova iz zakona koji uređuje državnu izmjeru i katastar nekretnina, naknada se obračunava s obzirom na uloženi rad koji je iskazan vremenom rada.

Članak 6.

U cilju detaljnijeg pregleda i dodatnog opisa podataka i standardnih proizvoda Državna geodetska uprava izrađuje i na mrežnim stranicama objavljuje Katalog podataka državne izmjere i katastra nekretnina.

Članak 7.

Pristup službenim podacima državne izmjere i katastra nekretnina može se omogućiti i putem mrežnih usluga.

Članak 8.

(1) Uvid u podatke ostvaruje se izravnim uvidom ili izdavanjem izvadaka i ispisa iz dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina.

(2) Za ostvarenje uvida u dokumentaciju državne izmjere i katastra nekretnina stranka podnosi zahtjev.

(3) Stvarni troškovi za ostvarenje izravnog uvida u dokumentaciju se ne naplaćuju, dok se stvarni troškovi za izdavanje izvadaka i ispisa iz dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina prilikom uvida u dokumentaciju naplaćuju sukladno Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Za izdavanje podataka i ostvarenje uvida u podatke korisnici podnose zahtjev u kojem navode ime i prezime, OIB i svrhu uporabe, osim za službene državne karte i tematske karte za opću uporabu neposredno iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(2) Standardni obrasci zahtjeva objavljuju se na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.

Članak 10.

(1) U smislu ovoga Pravilnika korisnikom se smatra svaka fizička i pravna osoba kao i javnopravna tijela.

(2) Stalni korisnici su fizičke i pravne osobe i javnopravna tijela kojima je po posebnom zahtjevu odobren status stalnog korisnika, obzirom na učestalost izdavanja podataka.

(3) Obrazac zahtjeva za odobravanje izdavanja podataka kao stalnom korisniku nalazi se u Prilogu 5. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i u pravilu se podnosi jednom godišnje.

Članak 11.

(1) Prilikom izdavanja izvoda, prijepisa, potvrda i preslika iz dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina, po pojedinačnim zahtjevima javnopravnih tijela u odnosu na podatke koje javnopravna tijela koriste u svrhu poduzimanja određene upravne radnje, stvarni troškovi uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina se ne naplaćuju.

(2) Prilikom izdavanja izvoda, prijepisa, potvrda i preslika iz dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina po pojedinačnim zahtjevima tijela državne uprave i drugih državnih tijela u odnosu na podatke koje ta tijela koriste u postupcima iz svoje nadležnosti, stvarni troškovi se ne naplaćuju.

(3) Prilikom izdavanja izvoda, prijepisa, potvrda i preslika iz dokumentacije katastra nekretnina, registra prostornih jedinica i katastra infrastrukture po zahtjevima upravnih tijela Grada Zagreba u odnosu na podatke koje ta tijela koriste u postupcima iz svoje nadležnosti, stvarni troškovi se ne naplaćuju.

(4) Stvarni troškovi uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina se ne naplaćuju od javnopravnih tijela i kada je to propisano posebnim zakonom.

Članak 12.

(1) Stvarni troškovi uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina se ne naplaćuju fizičkim i pravnim osobama koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave odnosno obavljaju stručne geodetske poslove sukladno posebnom zakonu koji uređuje obavljanje stručnih geodetskih poslova, kada se isti koriste za potrebe održavanja katastra nekretnina, katastra zemljišta i katastra infrastrukture u slučaju kada se podaci preuzimaju elektroničkim putem i kada se elaborat izrađuje i predaje na pregled i potvrđivanje u digitalnom obliku korištenjem sustava Državne geodetske uprave za izradu geodetskog elaborata.

(2) Stvarni troškovi uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina preuzetih elektroničkim putem naplatit će se sukladno odredbama ovoga Pravilnika ukoliko se elaborat ne izrađuje i ne predaje na pregled i potvrđivanje u digitalnom obliku korištenjem sustava Državne geodetske uprave iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Stvarni trošak za poslove identifikacije katastarskih čestica naplaćuje se sukladno poglavlju 16. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(4) Stvarni troškovi pregleda elaborata se ne naplaćuju fizičkim i pravnim osobama koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave odnosno obavljaju stručne geodetske poslove sukladno posebnom zakonu koji uređuje obavljanje stručnih geodetskih poslova, kada se isti koriste za potrebe izrade i održavanja katastra nekretnina odnosno katastra zemljišta te održavanja katastra infrastrukture.

(5) Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka podnose zahtjev za odobravanje korisničkog imena i lozinke za dohvat podataka sukladno članku 20. stavak 4. ovoga Pravilnika, te za korištenje sustava iz članka 12. stavak 1. ovoga Pravilnika. Obrazac zahtjeva nalazi se u Prilogu 7. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Prilikom izdavanja javnih isprava iz članka 5. stavka 1. točka 1. ovoga Pravilnika fizičkim osobama koje su oslobođene naplate upravne pristojbe prema odredbama Zakona o upravnim pristojbama ili drugim posebnim propisima, stvarni troškovi se ne naplaćuju. O navedenom oslobođenju stranka prilaže odgovarajući dokaz.

Članak 14.

S korisnicima podataka koji sudjeluju u sufinanciranju izrade i održavanja podataka državne izmjere i katastra nekretnina sklapaju se sporazumi u kojima se pored ostaloga utvrđuje način i vrijeme korištenja sufinanciranih podataka, pri tome uzimajući u obzir visinu uloženih sredstava.

Članak 15.

(1) Podaci za koje je odobrena uporaba prema odredbama ovoga Pravilnika mogu se koristiti samo za svrhu navedenu u zahtjevu.

(2) Odobrenjem zahtjeva stječe se pravo uporabe podataka za odobrenu svrhu, te se ni na koji način ne prenosi pravo vlasništva nad podacima. Državna geodetska uprava zadržava pravo vlasništva nad podacima čak i ako su isti uklopljeni u bazu podataka korisnika ili treće strane.

(3) Državna geodetska uprava zadržava pravo dodjeljivati prava uporabe podataka trećim stranama, tj. daljnjim korisnicima.

(4) Korisnik ne smije umnožavati ili davati na uporabu drugim osobama preuzete podatke bez posebne suglasnosti Državne geodetske uprave. Izuzetak čini umnožavanje u školama, fakultetima i drugim obrazovnim institucijama za potrebe provođenja nastave u dovoljnom broju primjeraka.

(5) Korisnik je odgovoran za bilo kakvu zlouporabu preuzetih podataka (osoblja, izvođača u slučaju podugovaranja ili trećih strana).

(6) Kada javnopravna tijela ustupaju na temelju posebnog ugovora podatke iz stavka 1. ovoga članka izvršitelju radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, o ustupanju su dužni izvijestiti Državnu geodetsku upravu te ishoditi potpisanu izjavu o preuzimanju podataka od odgovorne osobe izvršitelja ugovora kojom se jamči da će se preuzeti podaci koristiti isključivo za potrebe izvršenja ugovora te pod najviše jednakim uvjetima pod kojima podatke koristi javnopravno tijelo.

(7) Ukoliko podaci iz stavka 1. ovoga članka sadržavaju i osobne podatke, korisnik je dužan pri njihovoj uporabi pridržavati se odredbi propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

(8) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na korištenje podataka putem mrežnih usluga, ukoliko nije u suprotnosti s odredbama iz članka 17. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

(1) Prilikom preuzimanja podataka državne izmjere i katastra nekretnina iz članka 5. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika korisnik potpisuje izjavu kojom se obvezuje da će preuzete podatke upotrebljavati isključivo u navedenu svrhu.

(2) Obrazac izjave iz stavka 1. ovoga članka (Prilog 6.) sastavni je dio ovoga Pravilnika i potpisuje ga isključivo odgovorna osoba pravne ili fizičke osobe korisnika. Obrazac izjave je sastavni dio zahtjeva za izdavanje podataka.

(3) Prilikom izdavanja korisničkog imena i lozinke, odgovorna osoba fizičke ili pravne osobe kojoj je rješenjem Državne geodetske uprave izdana suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova potpisuju izjavu kojom se obvezuje da će preuzete podatke upotrebljavati isključivo za potrebe održavanja katastra nekretnina, katastra zemljišta i katastra infrastrukture. Obrazac izjave nalazi se u Prilogu 8. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(4) Prilikom isporuke podataka Državna geodetska uprava dostavlja korisniku potrebne metapodatke o izdanom proizvodu kojima raspolaže.

Članak 17.

(1) Središnje mjesto pristupa mrežnim uslugama je geoportal Državne geodetske uprave.

(2) Kod uporabe podataka putem mrežnih usluga pregleda korisnik se mora registrirati. Zahtjev za registraciju podnosi se elektronskim putem i sadrži ime i prezime/naziv, e-mail adresu, grad i opcionalno svrhu.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, pristup mrežnim uslugama pregleda može se omogućiti bez registracije za usluge nad podacima službenih državnih karata.

(4) Prije uporabe podatka putem mrežnih usluga korisnik je obavezan prihvatiti uvjete korištenja. Prihvaćanje uvjeta korištenja smatra se prihvatom izjave iz članka 16. stavak 1. ovoga Pravilnika. Uvjeti korištenja ovise o tipu usluge i u skladu su s odredbama ovoga Pravilnika.

(5) Mrežne usluge pregleda dostupne su registriranim korisnicima bez naknade. Uz prihvaćanje uvjeta korištenja korisnik može iste upotrebljavati za stvaranje novih proizvoda s dodanom vrijednošću, uz odricanje odgovornosti Državne geodetske uprave u slučaju nastanka bilo kakve štete prouzročene nefunkcioniranjem mrežnih usluga. Korisnik je obavezan kod objave podataka istaknuti izvor podataka kako slijedi »Sadrži podatke Državne geodetske uprave, vrsta podataka, datum preuzimanja i datum na koji se odnosi stanje podataka«.

(6) Mrežne usluge pregleda sa višom razinom usluge dostupne su registriranim korisnicima uz sklapanje ugovora na najmanje godinu dana. Naknada za uporabu dana je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(7) Mrežne usluge preuzimanja dostupne su korisnicima uz sklapanje ugovora na najmanje godinu dana na način naveden u Prilogu 2. ovoga Pravilnika. Naknada za uporabu ovoga tipa usluge dana je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika. Za uporabu mrežnih usluga preuzimanja stranka podnosi zahtjev koji sadrži ime i prezime/naziv, OIB, e-mail, adresu/sjedište i svrhu.

Članak 18.

(1) Naknada za uporabu podataka za posebne namjene obračunava se uz primjenu dodatnih koeficijenata s kojima se množi ukupna naknada:

1. Javno objavljivanje, što podrazumijeva objavljivanje podataka u izvornom nepromijenjenom obliku (K = 1,3).

2. Uporaba za znanstveno-obrazovne potrebe, isključivo kao nastavno pomagalo, odnosno podaci potrebni za znanstveno-istraživačke radove koji ne mogu biti komercijalni ili komercijalno financirani (K = 0,1). U slučaju kada će preuzeti podaci biti javno objavljeni u sklopu znanstveno-istraživačkog rada i nekomercijalno korišteni (K = 0,3).

3. Izrada izvedenih proizvoda. Ovo pravo uporabe podataka podrazumijeva proizvodnju izvedenih (novih) proizvoda temeljenih na podacima iz ovoga Pravilnika, koje će korisnik kasnije distribuirati. Plaćanje korisničke naknade ne ovisi o tome ostvaruje li korisnik dobit. Analogni izvedeni proizvodi mogu biti izvedeni iz analognih ili digitalnih podataka iz ovoga Pravilnika. Digitalni izvedeni proizvodi mogu se proizvesti iz digitalnih podataka, skeniranih ili digitaliziranih analognih podataka. Naknada za korištenje, ovisno radi li se o analognim ili digitalnim izvedenim proizvodima izračunava se na temelju naknada iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, ovisno o broju kopija analognih proizvoda, odnosno broju kopija/licenci uz sljedeće koeficijente:

Analogni izvedeni proizvodiDigitalni izvedeni proizvodi
Broj kopijaKoeficijent naknadeBroj kopija i/ili licenciKoeficijent naknade
1 do 1001,31 do 1001,3
101 do 1.0001,5101 do 1.0001,5
1.001 do 3.0002,01.001 do 3.0002,0
3.001 do 5.0002,53.001 do 5.0002,5
5.001 do 10.0003,55.001 do 10.0003,0
10.001 do 25.0005,010.001 do 25.0003,5
25.001 do 50.0008,025.001 do 50.0004,0
Više od 50.00011,0Više od 50.0005,0

4. U slučaju kada se izvedeni podaci koriste za prikaz u određenoj mrežnoj aplikaciji uz funkcijske mogućnosti kao što je navigacija, uvećanje, smanjenje, pomicanje, preklapanje i ispis (K = 1,2).

5. U slučaju kada se preuzeti i/ili izvedeni podaci koriste za prikaz u određenoj mrežnoj aplikaciji koji osim pregleda podataka omogućuje i prikaz i/ili preuzimanje atributnih vrijednosti te preuzimanje izvedenih podataka u PDF ili sličnom formatu (K = 1,4).

(2) Kod izračuna cijena uporabe podataka iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se koeficijenti iz Priloga 1. točka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Koeficijent za uporabu podataka iz stavka 1. točke 1., 3., 4. i 5. ovoga članka ne obračunava se javnopravnim tijelima za obavljanje poslova iz nadležnosti.

(4) Koeficijenti iz ovoga članka primjenjuju se i na podatke preuzete putem mrežnih usluga iz Priloga 2. ovoga Pravilnika, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama članka 17.

Članak 19.

(1) Korisnik podataka pri javnom objavljivanju podataka iz članka 18. stavka 1. točka 1. ovoga Pravilnika obavezan je istaknuti izvor podataka (Državna geodetska uprava), naziv proizvoda i vremensko razdoblje/datum na koji se odnose podaci. Pri javnoj objavi podataka na internetu, preuzeti podaci dostupni su isključivo kao slika (raster). Korisnik je obavezan onemogućiti preuzimanje javno objavljenih podataka od strane treće osobe i isti mogu biti prikazani samo na mrežnoj stranici korisnika. Pored prikaza dopuštene su funkcije navigacije, uvećanja, smanjenja, pomicanja, preklapanja i ispisa.

(2) Za uporabu podataka za znanstveno-obrazovne potrebe iz članka 18. stavka 1. točka 2. ovoga Pravilnika potrebno je uz zahtjev za izdavanje podataka priložiti potvrdu kojom se potvrđuje svrha uporabe navedena u zahtjevu. Potvrda treba biti ovjerena i potpisana od odgovorne osobe znanstveno-istraživačke, odnosno obrazovne ustanove. Kod izdavanja podataka putem mrežnih usluga, podaci se izdaju tek po primitku navedene potvrde.

(3) Kod izrade izvedenih proizvoda iz članka 18. stavka 1. točka 3. ovoga Pravilnika korisnik mora osigurati da treće strane ne mogu izvesti i/ili distribuirati izvorne podatke. Pri prenošenju podataka trećoj strani korisnik je dužan navesti vlasnička prava Državne geodetske uprave izvornih podataka.

(4) Za uporabu izvedenih podataka za prikaz u mrežnoj aplikaciji iz članka 18. stavka 1. točka 4. i 5. ovoga Pravilnika preuzeti podaci dostupni su isključivo kao slika (raster). Pored prikaza dopuštene su funkcije navigacije, uvećanja, smanjenja, pomicanja, preklapanja i ispisa. Izvedeni podaci prikazuju se isključivo na mrežnoj stranici korisnika koji je dužan onemogućiti iz javno objavljenih podatka rekonstruiranje izvornih podataka Državne geodetske uprave i onemogućiti korištenje u komercijalne svrhe od strane treće osobe. U slučaju kada se unutar iste mrežne stranice upravlja s više mrežnih aplikacija, svaka od njih smatra se zasebnim izvedenim proizvodom.

(5) Uvjeti navedeni u stavcima 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, navode se, ovisno o slučaju, u izjavi iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

(1) Prilikom izdavanja javnih isprava elektroničkim putem stvarni troškovi se ne naplaćuju.

(2) Pod elektroničkim izdavanjem javnih isprava koje se odnose na podatke katastra nekretnina podrazumijeva se izdavanje putem odgovarajuće pristupne točke. U navedenom slučaju zahtjev se podnosi elektroničkim putem.

(3) Izdavanje službenih podataka, odnosno službenih prostornih podloga putem mrežnih usluga uređeno je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(4) Dohvat podataka za koje se stvarni troškovi uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina ne naplaćuju sukladno odredbi članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika omogućava se putem posebne pristupne točke elektroničkim putem.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 148/08, 75/09 i 51/13).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2018.

Klasa: 930-01/17-01/13

Urbroj: 541-01/1-18-18

Zagreb, 21. lipnja 2018.

Ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.

PRILOG 1.

NAKNADE ZA IZDAVANJE PODATAKA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

1. PODACI O GEODETSKIM TOČKAMA

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
Geodetska točka s pripadajućim koordinatama i visinomanalogni/digitalniA4/XLStočka5,00 kn
Svi podaci o geodetskoj točki s pripadajućim koordinatama i visinom i skicom položajaanalogni/digitalniA4/PDFtočka20,00 kn

2. AEROFOTOGRAMETRIJSKI MATERIJALI

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
Skanirani crno-bijeli aerofotogrametrijski snimakdigitalniTIFFsnimak80,00 kn
Skanirani kolor aerofotogrametrijski snimakdigitalniTIFFsnimak100,00 kn
Aerofotogrametrijski snimak snimljen digitalnom fotogrametrijskom kameromdigitalniTIFFsnimak150,00 kn
Aerofotogrametrijski materijal izvod iz sadržaja snimkeanalogniA4snimak ili dio snimka50,00 kn
Aerofotogrametrijski materijal izvod iz sadržaja snimkeanalogniA3snimak ili dio snimka100,00 kn
Povijesni aerofotogrametrijski snimak snimljen prije 1990. godine – izvod iz sadržajaanalogniA4snimak ili dio snimka100,00 kn
Podaci aerotriangulacijedigitalniTXTpodaci po snimku20,00 kn

3. ORTOFOTOKARTE MJERILA 1 : 2 000 i 1 : 5 000

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
Ortofotokarta – kolordigitalniTIFF+ TFW+ DWGlist150,00 kn
Ortofotokarta – koloranalogniB2list250,00 kn
Ortofotokarta – izvod iz sadržaja karte u originalnom mjeriluanalogniA4dio lista50,00 kn

4. HRVATSKA OSNOVNA KARTA (HOK)

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
HOK 1 : 5 000digitalniTIFF+TFWlist100,00 kn
HOK 1 : 5 000analogniB2list200,00 kn
HOK 1 : 5 000 – izvod iz sadržaja karte u originalnom mjeriluanalogniA4izvod na A450,00 kn

5. DETALJNE TOPOGRAFSKE KARTE (DTK)

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
DTK u mjerilu 1 : 25 000 (TK25)analogniB2list150,00 kn
DTK u mjerilu 1 : 25 000 (TK25)digitalniTIFF+TFWlist100,00 kn
DTK u mjerilu 1 : 25 000 (TK25) prikazana u neprekinutom nizu za odabrano područje (»kartozid«)digitalniPDFdatotekabroj listova TK25 * 150 kn
DTK u mjerilu 1 : 100 000 (TK100)analogniB2list100,00 kn
DTK u mjerilu 1 : 100.000 (TK100)digitalniTIFF+TFWlist75,00 kn
DTK u mjerilu 1 : 200 000 (TK200)analogniB2list100,00 kn
DTK u mjerilu 1 : 200 000 (TK200)digitalniTIFF+TFWlist75,00 kn
DTK u mjerilu 1 : 25 000 (TK25) – izvod iz sadržaja karte u originalnom mjeriluanalogniA4izvod na A450,00 kn

Napomena:

1. Ukupna naknada za podatke iz tablica 2. – 5. izračunava se na sljedeći način, uz upotrebu koeficijenta:

– 6 – 10 proizvoda 0,9 jedinične cijene

– 11 – 20 proizvoda 0,8 jedinične cijene

– 21 – 50 proizvoda 0,7 jedinične cijene

– 51 – 100 proizvoda 0,6 jedinične cijene

– 100 – 5000 proizvoda 0,5 jedinične cijene

– iznad 5001 proizvoda 0,2 jedinične cijene.

2. Navedeni popusti ne obračunavaju se kod izračuna naknada iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

6. DIGITALNI MODEL RELJEFA

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
Izvorni podaci DMR-a nastali fotogrametrijskom restitucijomdigitalniDWG, DGNha50,00 kn + 0,20 kn/ha
Izvorni podaci DMR-a nastali vektorizacijom slojnica iz HOK-adigitalniDWG, DGNha50,00 kn + 0,10 kn/ha
Digitalni model visine (DMV) rezolucije 25 x 25 mdigitalni ASCIIXYZha50,00 kn + 0,20 kn/ha

7. PODACI O DRŽAVNOJ GRANICI

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
Podaci za kopneni dio državne granicedigitalniSHPRH200,00 kn
Podaci za kopneni dio državne granice s jednom susjednom državomdigitalniSHPSlovenija/MađarskaBiH/Srbija/Crna Gora50,00 kn
Granična točka s pripadajućim koordinatamaanalogni/ digitalniA4/XLStočka5,00 kn
Svi podaci o graničnoj točki s pripadajućim koordinatama i skicom položajadigitalni/
analogni
PDF/točka20,00 kn

Napomena: Podaci o graničnim točkama izdaju se samo za državne granice koje su utvrđene i označene, tj. bilateralno usuglašene i ratificirane.

8. PODACI REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA

8.1. PODACI IZ POPISA PROSTORNIH JEDINICA

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
Popis gradova i općina (županije, gradovi i općine) za područje Republike HrvatskedigitalniXML1 popis400,00 kn
Popis prostornih jedinica mjesne samouprave (gradski kotar, gradska četvrt, mjesni odbor) za područje Republike HrvatskedigitalniXML1 popis600,00 kn
Popis katastarskih prostornih jedinica (katastarske općine, katastarski uredi i ispostave) za područje Republike HrvatskedigitalniXML1 popis600,00 kn
Popis naselja (naselja, gradovi/općine, županije) za područje Republike HrvatskedigitalniXML1 popis800,00 kn
Popis statističkih krugova za područje Republike HrvatskedigitalniXML1 popis1.000,00 kn
Popis popisnih krugova za područje Republike HrvatskedigitalniXML1 popis3.000,00 kn
Popis ulica za područje Republike HrvatskedigitalniXML1 popis3.000,00 kn
Popis ulica za područje jedne županijedigitalniXML1 popis600,00 kn
Popis kućnih brojeva za područje Republike HrvatskedigitalniXML1 popis6.000,00 kn
Popis kućnih brojeva za područje jedne županijedigitalniXML1 popis1.000,00 kn
Popis pojedinačnih prostornih jedinicadigitalniXML1 prostorna jedinica10,00 kn + 2,00 kn po prostornoj jedinici
Popis pojedinačnih ulicadigitalniXML1 ulica10,00 kn + 0,30 kn po ulici
Popis pojedinačnih kućnih brojevadigitalniXML1 kućni broj10,00 kn + 0,15 kn po kućnom broju


Napomena:

1. Popisi županija, gradova/općina, naselja, mjesne samouprave, katastarskih općina objavljuju se na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave. U slučaju izravnog preuzimanja sa mrežnih stranica navedeni popisi preuzimaju se bez naknade.

2. Podaci iz popisa prostornih jedinica sa stanjem na dan 31. 3. 2011. izdaju se u PDF formatu.

8.2. PODACI IZ GRAFIČKOG DIJELA REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
Svi podaci za područje Republike Hrvatske u digitalnom oblikudigitalniSHPRH5.000,00 kn
Svi podaci za područje županije u digitalnom oblikudigitalniSHP1 županija3.500,00 kn
Svi podaci za područje grada/općine u digitalnom oblikudigitalniSHP1 grad/općina2.100,00 kn
Podaci za popisni krug u digitalnom oblikudigitalniSHP1 popisni krug10,00 kn + 1,00 kn po popisnom krugu
Podaci za ulicu u digitalnom oblikudigitalniSHP1 ulica10,00 kn + 1,00 kn po ulici
Podaci za kućni broj u digitalnom oblikudigitalniSHP1 kućni broj10,00 kn + 0,15 kn po kućnom broju
Podaci za prostornu jedinicu u digitalnom oblikudigitalniSHP1 prostorna jedinica200,00 kn

Napomena: Kod ponovnog izdavanja podataka (nadopune) prethodno izdanih podataka iz 8.1. i 8.2. ovoga Priloga u roku od dvije godine i u istu svrhu u koju su inicijalno izdani, cijena za te podatke iznosi 20% od navedenog iznosa. Navedeno se odnosi na izdavanje podataka u digitalnom obliku.

8.3. KARTOGRAFSKI PRIKAZI PROSTORNIH JEDINICA

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
Izrada preglednog kartografskog prikaza podataka RPJ na službenoj podlozidigitalniPDFsat*230,00 kn
Ispis preglednog kartografskog prikaza podataka RPJ na službenoj podlozianalogniA1250,00 kn
Ispis preglednog kartografskog prikaza podataka RPJ na službenoj podlozianalogniA0300,00 kn

Napomena: * Svaki započeti sat računa se kao cijeli.

9. PODACI IZ KATASTRA NEKRETNINA ODNOSNO KATASTRA ZEMLJIŠTA

9.1. GEODETSKO-TEHNIČKI DIO

9.1.1. Katastarski plan

9.1.1.1. Katastarski plan u analognom obliku

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
Izvod iz katastarskog plana (Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 5,00 kn)analogniA420,00 kn
Izvod iz katastarskog plana (Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 10,00 kn)analogniA340,00 kn
Izvod iz katastarskog plana (Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 20,00 kn)analogniA280,00 kn

Napomena: Naknada za svaki sljedeći format papira (jedinicu mjere) izvodi se iz jedinice mjere A4 čija se naknada tada računa u iznosu od 20,00 kn.

9.1.1.2. Katastarski plan u rasterskom obliku

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
Katastarski plandigitalniTIFF, JPEGA420,00 kn
Katastarski plandigitalniTIFF, JPEGA340,00 kn
Katastarski plandigitalniTIFF, JPEGA280,00 kn
Katastarski plandigitalniTIFF, JPEGcm2 sadržaja plana10,00 kn + 0,05 kn/cm2

Napomene:

1. Naknada za svaki sljedeći format papira (jedinicu mjere) izvodi se iz jedinice mjere A4 čija se naknada tada računa u iznosu od 20,00 kn.

2. Cijena se odnosi na sve verzije katastarskih planova u rasterskom obliku.

3. Za podatke za koje je navedeno više formata, podaci se izdaju u jednom od raspoloživih formata, tj., u formatu u kojem su podaci dostupni.

9.1.1.3. Digitalni katastarski plan

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
Digitalni katastarski plandigitalniDXF, DWG, SHPkatastarska čestica10,00 kn + 1,50 kn/čest
Digitalni katastarski plan i knjižni podaci o katastarskim česticama i nositeljima pravadigitalniGML, DXF + XLSkatastarska čestica10,00 kn + 2,00 kn/čest
Digitalni katastarski plan i knjižni podaci o katastarskim česticama i vlasnicima 1)digitalniGMLkatastarska čestica0 kn kn/čest
Nestandardni izvodi 2)digitalniDXF, DWG, SHPsat230,00 kn

1) podaci se izdaju elektroničkim putem samo u svrhu izrade geodetskih elaborata i geodetskog projekta u skladu s člankom 12. stavkom 1. ovoga Pravilnika

2) Naknada se odnosi na tehničke radnje potrebne za pripremu nestandardnog upita odnosno izvoda. Svaki započeti sat računa se kao cijeli. Ukupni trošak nestandardnog izvoda čini stvarni trošak izrade nestandardnog upita odnosno izvoda po satu te naknada za izdane podatke iz 9.1.1.3. ovoga Priloga.

Napomena: Kod ponovnog izdavanja podataka u istu svrhu u koju su inicijalno izdani, tj. nadopune prethodno izdanih podataka digitalnog katastarskog plana u roku od dvije godine, cijena se obračunava u odnosu na broj promjena na katastarskim česticama. Navedeno se odnosi na najmanje jednu katastarsku općinu.

9.1.2. Zbirka elaborata (parcelacijski, geodetski, elaborat katastarske izmjere, elaborat komasacije, geodetski projekt)

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
Skica izmjere/fotoskicadigitalniTIFF, PDF, DJVUA440,00 kn
Skica izmjere/fotoskicadigitalniTIFF, PDF, DJVU> A450,00 kn
Skica izmjere/fotoskicaanalogni-A420,00 kn
Ostali sastavni dijelovi elaboratadigitalniTIFF, PDF, DJVU, ASCII, DWGdio10,00 kn
Ostali sastavni dijelovi elaborataanalogni-A410,00 kn

Napomena: Naknada za svaki sljedeći format papira (jedinicu mjere) izvodi se iz jedinice mjere A4. Za podatke za koje je navedeno više formata, podaci se izdaju u jednom od raspoloživih formata, tj., u formatu u kojem su podaci dostupni. U slučaju ostalih sastavnih dijelova elaborata jedinica mjere „dio“ određuje se sukladno pravilniku koji definira sastavne dijelove elaborata.

9.2. POPISNO-KNJIŽNI DIO

9.2.1. Standardni izvodi

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
Prijepis posjedovnog lista ili izvod iz posjedovnog lista (Svaki daljnji primjerak istog prijepisa/izvoda stoji 5,00 kn)analogniA40,00 kn
Izvadak iz Baze zemljišnih podatakaanalogniA40,00 kn
Popis katastarskih čestica s površinama i načinima uporabeanalogniA45,00 kn
Popis katastarskih čestica s nositeljima prava i adresamaanalogniA45,00 kn
Popisi i pomoćni popisi iz popisno-knjižnog dijela katastarskog operata/baze zemljišnih podatakaanalogni/digitalniXLS

čestica/

redak

10,00 kn + 0,20 kn/čest/red

Napomene:

1. Sadržaj popisa i pomoćnih popisa propisan je pravilnikom koji definira sadržaj i oblik katastarskog operata katastra nekretnina.

2. Naknada za svaki sljedeći format papira (jedinicu mjere) izvodi se iz jedinice mjere A4.

9.2.2. Nestandardni izvodi

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
Nestandardni izvodi – knjižnidigitalni/ analogniXLSsat230,00 kn

Napomena: Svaki započeti sat računa se kao cijeli. Ukupni trošak nestandardnog izvoda čini stvarni trošak izrade nestandardnog upita odnosno izvoda po satu iz 9.2.2 te naknada za izdane podatke iz 9.2.1. ovoga Priloga.

10. PODACI KATASTRA INFRASTRUKTURE

10.1. GRAFIČKI DIO

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada

Izvod iz plana katastra infrastrukture

(Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 5,00 kn)

analogniA420,00 kn

Izvod iz plana katastra infrastrukture

(Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 10,00 kn)

analogniA340,00 kn

Izvod iz plana katastra infrastrukture

(Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 20,00 kn)

analogniA280,00 kn

Izvod iz plana katastra infrastrukture

(Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 40,00 kn)

analogniA1160,00 kn
Izvod iz plana katastra infrastrukture (samo vod)Digitalni/vektorskiDWG/SHP1 km10,00 kn + 25,00 kn/km*
Plan katastra infrastrukturedigitalni

TIFF,

JPEG

cm2 plana10,00 kn + 0,05 kn/cm2

Napomena: * svaki započeti kilometar računa se kao cijeli (npr. za vod duljine 0,3 km naknada iznosi 10+25=35 kn, za vod duljine 1,4 km naknada iznosi 10+2x25=60 kn).

10.2. ZBIRKA ELABORATA KATASTRA INFRASTRUKTURE

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
Sastavni dijelovi elaborata iz pismohranedigitalniTIFF, PDF, JPEG, DJVUdio10,00 kn
Sastavni dijelovi elaborata iz pismohraneanalogni-A410,00 kn

Napomene:

1.     Naknada za svaki sljedeći format papira (jedinicu mjere) izvodi se iz jedinice mjere A4.

2.     Za podatke iz poglavlja 10. ovoga Priloga za koje je navedeno više formata, podaci se izdaju u jednom od raspoloživih formata, tj. u formatu u kojem su podaci dostupni.

3.     Jedinica mjere »dio« određuje se sukladno pravilniku koji definira sastavne dijelove elaborata katastra infrastrukture.

11. TOPOGRAFSKE KARTE I ORTOFOTOKARTE RANIJIH VERZIJA

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
Topografske karte ranijih verzija od mjerila 1 : 5 000 prema sitnijimanalogniB2list1,3*cijena službene karte
Topografske karte ranijih verzija od mjerila 1 : 5 000 prema sitnijimdigitalniTIFF + TFWlist1,3*cijena službene karte
Ortofotokarte ranijih verzijadigitalniTIFF + TFWlist200,00 kn
Ortofotokarte ranijih verzijaanalogniB2list300,00 kn

12. VEKTORSKI TOPOGRAFSKI PODACI

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
PTK u mjerilu 1 : 300.000 (PTK300)digitalniDWGcijela Republika Hrvatska1.000,00 kn
PTK u mjerilu 1 : 300.000 (PTK300) pojedinačni tematski slojdigitalniDWGcijela Republika Hrvatska300,00 kn

Podaci Temeljne topografske baze (TTB) za objektne cjeline: HIDROGRAFIJA, PROMET, GRAĐEVINE.

Cijena je izražena za obuhvat podataka jedne objektne cjeline TTB-a

digitalniGDBha1,50 kn

Podaci Temeljne topografske baze (TTB) za objektne cjeline: VODOVI, POKROV I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA, GEOGRAFSKA IMENA

Cijena je izražena za obuhvat podataka jedne objektne cjeline TTB-a

digitalniGDBha0,50 kn
Podaci u mjerilu
1 : 1.000.000 za područje RH
digitalniGDBcijela Republika Hrvatska650,00 kn
Zaštitni obalni pojas (ZOP) – linija ZOP-adigitalniSHPlinija ZOP-a1.000,00 kn

13. PROGRAMSKE APLIKACIJE

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
T7D – Službeni program za transformaciju koordinata na području RHprogram-kom0,00 kn
DAT_ABMO (Službeni program za transformaciju koordinata na području RH) + IHRG2009 (Službeni program za interpolaciju geoida na području RH)program-kom0,00 kn

14. OSTALI PROIZVODI

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
Izdavanje podataka iz pismohrane (arhivske građe)digitalniTIFF, PDF, DJVUdokument10,00 kn
Izdavanje podataka iz pismohraneanalogni-A410,00 kn

Podjela na listove za mjerila

1 : 1 000 do 1 : 250 000 u HTRS96/TM

digitalniSHPcijela Republika Hrvatska0,00

Napomena:

1.     Naknada za svaki sljedeći format papira (jedinicu mjere) izvodi se iz jedinice mjere A4.

2.     Za podatke za koje je navedeno više formata, podaci se izdaju u jednom od raspoloživih formata, tj. u formatu u kojem su podaci dostupni.

3.     Izdavanje podataka iz pismohrane definirano u poglavlju 14. ovoga Priloga ne odnosi se na izdavanje podataka iz 9.1.2. i 10.2. ovoga Priloga.

15. POSTUPANJA TEMELJEM ODREDBI ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA

Naziv postupanjaVrsta i osnova postupanjaNaknada po započetom satu
Postupanja temeljem odredbi Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretninaObilježavanje granica neobilježenih zemljišta (članak 45. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina)230,00 kn
Postupanja temeljem odredbi Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretninaIspravak pogrešaka koje nastanu zbog neobilježavanja granica zemljišta (članak 45. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina)230,00 kn
Postupanja temeljem odredbi Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretninaIzrada elaborata za promjene na nekretninama koje nositelji prava nisu prijavili (članak 57. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina)230,00 kn
Postupanja temeljem odredbi Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretninaPrivremeno ili trajno premještanje ili odstranjivanje oznake izmjere (članak 116. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina)230,00 kn
Postupanja temeljem odredbi Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretninaGeodetske usluge koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta (članak 122. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina)230,00 kn
Postupanja temeljem odredbi Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretninaIdentifikacija u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave (članak 122. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina)0,00 kn
Postupanja temeljem odredbi Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretninaObrada službenih podataka za tijela državne uprave (članak 122. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina)0,00 kn
Postupanja temeljem odredbi Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretninaObrada službenih podataka za tijela područne (regionalne) i lokalne samouprave (članak 122. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina)230,00 kn


16. OSTALI POSLOVI

Naziv postupanjaNaknada po započetom satu
Izrada povijesti promjena na katastarskoj čestici230,00
Identifikacija katastarskih čestica prema zemljišno knjižnom stanju50,00 kn
Identifikacija katastarskih čestica prema prethodnoj katastarskoj izmjeri50,00 kn

Napomena: Za ostale poslove koji nisu definirani u poglavljima 15. i 16. ovoga Priloga, naknada se obračunava po započetom satu od 230,00 kuna.

PRILOG 2.

NAKNADE ZA IZDAVANJE PODATAKA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA PUTEM MREŽNIH USLUGA

Na geoportalu Državne geodetske uprave objavljuje se popis dostupnih mrežnih usluga te ovisno o raspoloživim funkcionalnostima usluga moguće opcije naknade troškova.

Za korištenje prostornih mrežnih usluga iz poglavlja 1. i 2. ovoga Priloga korisnik sklapa poseban ugovor s Državnom geodetskom upravom, osim u slučaju 1.2.1.1. i 1.3. ovoga Priloga.

1. MREŽNE USLUGE PROSTORNIH PODATAKA

Pod mrežnim uslugama prostornih podataka u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se sljedeće mrežne usluge:

Usluge pregleda:

Web Map Service (WMS) – standard za dinamičko dijeljenje prostornih podataka putem interneta gdje se podaci objavljuju u obliku geokodiranih digitalnih slikovnih datoteka.

Web Map Tile Service (WMTS) – standard za dijeljenje unaprijed definiranih prostornih podataka (po pitanju sadržaja, obuhvata i rezolucije) u obliku geokodiranih slikovnih datoteka.

Usluge preuzimanja:

Web Feature Service (WFS) – standard koji omogućuje preuzimanje prostornih podataka pohranjenih u različitim formatima i izvorima, temeljem definiranih kriterija.

ATOM – usluga preuzimanja koja omogućuje jednostavno preuzimanje unaprijed definiranih skupova podataka, bez mogućnosti promjene sadržaja i definiranja dodatnih parametra od strane korisnika.

Web Coverage Service (WCS) – standard koji omogućuje preuzimanje rasterskih podataka putem interneta.

Usluge pronalaženja:

Catalog Service for the Web (CSW) – standard koji omogućuje pronalaženje prostornih podataka, skupova prostornih podataka i mrežnih usluga temeljem odgovarajućih metapodataka pohranjenih u katalog metapodataka.

1.1. MREŽNE USLUGE PREGLEDA

a korištenje prostornih mrežnih usluga iz članka 17. stavka 6. korisnik plaća naknadu:

RazdobljeTip uslugeNaknada (kn)
1 godinaWMS6.000,00
1 godinaWMTS4.000,00

1.2. MREŽNE USLUGE PREUZIMANJA

1.2.1. ATOM (predefinirani set podataka)

1.2.1.1. ATOM – jednokratno preuzimanje

Ukupna naknada predstavlja umnožak koeficijenta 0,1 i stvarnog troška inicijalnog preuzimanja podataka izračunat po elementima iz Priloga 1. ovoga Pravilnika. U slučaju jednokratnog preuzimanja podataka na način iz ovog poglavlja korisnik ne potpisuje ugovor.

1.2.1.2. ATOM – godišnje preuzimanje

Ukupna naknada predstavlja zbroj:

1.fiksnog dijela kojeg čini umnožak koeficijenta:
• 0,03 za podatke razreda I ili
• 0,1 za podatke razreda II te
stvarnog troška inicijalnog preuzimanja podataka izračunat po elementima iz Priloga 1. ovoga Pravilnika i
2.godišnje naknade u iznosu od 10% fiksnog dijela naknade iz točke 1. iz 1.2.1.2 ovoga Priloga.

Razred I. – podaci digitalnog katastarskog plana i temeljne topografske baze

Razred II. – ostali podaci iz Priloga 1. ovoga Pravilnika za koje postoje mrežne usluge.

Učestalost ažuriranja podataka je minimalno kvartalna.

Pristupom mrežnim uslugama iz ovoga poglavlja korisniku su dostupni podaci za područje Republike Hrvatske. Područje se može, ovisno o funkcionalnostima usluge, ograničiti na manju prostornu jedinicu (npr. županiju) te u tom slučaju se i cijena izračunava u odnosu na obuhvat prostorne jedinice temeljen na jedinici mjere za predmetni proizvod.

1.2.2. WFS

Za korištenje WFS usluga korisnik plaća naknadu:

Opcija 1:

RazdobljeNaknada (kn)
1 godinaN

N – godišnja naknada

P – naknada za pojedinačni upit odnosno odgovor na upit temeljen na Prilogu 1. ovoga Pravilnika

n – broj postavljenih upita

Ukupna godišnja naknada računa se po formuli:

N = 0,1 * P * n

Napomene:

1.     U slučaju da se WFS uslugom preuzima cijeli set podataka naknada se obračunava po metodi navedenoj u 1.2.1. ovoga Priloga.

2.     Minimalna godišnja naknada za jednu mrežnu uslugu iznosi 2.000,00 kn.

Opcija 2:

Ova opcija predstavlja godišnju fiksnu naknadu i računa se, ovisno o raspoloživim funkcionalnostima predmetne usluge, u odnosu na:

a) cijelo područje Republike Hrvatske

b) manju prostornu jedinicu (npr. županiju), gdje je to primjenjivo.

RazdobljeNaknada (kn)
1 godinaN

N – godišnja naknada korištenja mrežne usluge

P – naknada za jedinicu mjere predmetnog proizvoda temeljena na Prilogu 1. ovoga Pravilnika

n – ukupan broj (količina) podataka u odnosu na jedinicu mjere za područje države ili manje prostorne jedinice (npr. županije)

npr. za proizvod digitalni katastarski plan:

jedinica mjere – katastarska čestica

P – naknada za jednu katastarsku česticu sukladno Prilogu 1. ovoga Pravilnika

n – broj katastarskih čestica za područje države/manje prostorne jedinice (npr. županije) u trenutku potpisivanja ugovora

Ukupna naknada korištenja mrežne usluge računa se po formuli:

Razred I. – podaci digitalnog katastarskog plana i temeljne topografske baze

N = 0,03 * P * n

Razred II. – ostali podaci iz Priloga 1. ovoga Pravilnika za koje postoje mrežne usluge

N = 0,1 * P * n

1.2.3. WCS

Za korištenje WCS usluga korisnik plaća naknadu:

Opcija 1:

RazdobljeNaknada (kn)
1 godinaN

N – godišnja naknada

P – naknada za jedinicu mjere temeljena na Prilogu 1. ovoga Pravilnika

n – broj upita.

Ukupna naknada računa se po formuli:

N = 0,1 * P* n

Napomena: U slučaju da se WCS uslugom preuzima cijeli set podataka naknada se obračunava po metodi navedenoj u 1.2.1. ovoga Priloga.

Opcija 2:

Ova opcija predstavlja godišnju fiksnu naknadu i računa se, ovisno o raspoloživim funkcionalnostima predmetne usluge, u odnosu na:

a) cijelo područje Republike Hrvatske

b) manju prostornu jedinicu (npr. županiju), gdje je to primjenjivo.

RazdobljeNaknada (kn)
1 godinaN

N – godišnja naknada korištenja mrežne usluge

P – naknada za jedinicu mjere predmetnog proizvoda temeljena na Prilogu 1. ovoga Pravilnika

n – ukupan broj (količina) podataka u odnosu na jedinicu mjere za područje države ili manje prostorne jedinice (npr. županije)

npr. za proizvod digitalna ortofotokarta:

jedinica mjere – list

P – naknada za jedan list sukladno Prilogu 1. ovoga Pravilnika

n – broj listova ortofotokarate koji pokrivaju područje države/manje prostorne jedinice (npr. županije) u trenutku potpisivanja ugovora

Ukupna naknada korištenja mrežne usluge računa se po formuli:

N = 0,1 * P * n

1.3. MREŽNE USLUGE BEZ NAKNADE

Omogućen je pristup sljedećim mrežnim uslugama bez naknade:

• Mrežne usluge pretraživanja (CSV)

• Mrežne usluge pregleda iz članka 17. stavka 5. ovoga Pravilnika

• Mrežne usluge pregleda i preuzimanja za Registar geografskih imena.

2. OSTALE MREŽNE USLUGE

Pod ostalim mrežnim uslugama u smislu ovoga Pravilnika smatraju se mrežne usluge koje nisu prostorne, a odnose se na alfanumeričke podatke.

Opcija 1:

Ukupna naknada predstavlja zbroj:

1.     fiksnog dijela kojeg čini umnožak koeficijenta 0,1 i stvarnog troška inicijalnog preuzimanja podataka izračunat po elementima iz Priloga 1. ovoga Pravilnika i

2.     godišnje naknade u iznosu od 10% fiksnog dijela naknade iz točke 1. Opcije 1. poglavlja 2. ovoga Priloga.

Opcija 2:

RazdobljeNaknada (kn)
1 godinaN

N – godišnja naknada

P – naknada za pojedinačni upit odnosno odgovor na upit temeljen na Prilogu 1. ovoga Pravilnika

n – broj postavljenih upita

Ukupna naknada računa se po formuli:

N = 0,1 * P * n

PRILOG 3.

NAKNADE ZA IZDAVANJE PODATAKA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA ZA OPĆU UPORABU NEPOSREDNO

1. DETALJNE TOPOGRAFSKE KARTE (DTK)

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
DTK u mjerilu 1 : 25 000
(TK25)*
analogniprošireni B2formatirani list karte30,00 kn

*) – DETALJNE TOPOGRFSKE KARTE (DTK) – analogne, preklopljene (falcane)

2. KNJIGE I NAKLADNIŠTVO

Naziv proizvodaOblikFormat podatakaJedinica mjereNaknada
Zbirka kartografskih znakovaanalogniknjigakom50,00 kn
Zbirka kartografskih znakovadigitalniPDFknjiga0,00 kn
Topografske karte na tlu Hrvatskeanalogniknjigakom100,00 kn

PRILOG 4.

NAKNADE ZA KORIŠTENJE PODATAKA CROPOS SUSTAVA

1. CJENIK CROPOS USLUGA
(naknada za jedan korisnički uređaj)

Vrsta servisaTočnostFormat podatakaJedinicaCijenaTroškovi registracije

CROPOS – DPS

diferencijalni servis pozicioniranja

0,3 – 0,5 mRTCM 2.31 godina*1.000,00 kn300,00 kn***

CROPOS – VPPS

visokoprecizni servis pozicioniranja

0,02 – 0,04 m

RTCM 2.3

RTCM 3.1

1 minuta

1 godina

0,35 kn

5.000,00 kn

CROPOS – GPPS

geodetski precizni servis pozicioniranja

post processing

RINEX

RINEX VRS

1 minuta**0,50 kn

* Usluga CROPOS – DPS naplaćuje se isključivo na godišnjoj razini

** Usluga CROPOS – GPPS naplaćuje se isključivo po odabranom vremenskom intervalu

*** Troškovi registracije iznose 300,00 kn i naplaćuju se jednokratno prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju, bez obzira na zahtijevani broj servisa.

Naknada za svaki sljedeći korisnički uređaj (istog korisnika):

Za svaki sljedeći korisnički uređaj istog, već registriranog korisnika, obračunat će se naknada na način da se naknada za prethodno registrirani korisnički uređaj pomnoži s koeficijentom 0,9, bez naplate troškova registracije.

PRILOG 5.

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE IZDAVANJA PODATAKA KAO STALNOM KORISNIKU

Naziv/Ime i prezime ___________________________________

Adresa ____________________________________________

OIB ___________________________

(stalni korisnik)

DRŽAVNOJ GEODETSKOJ UPRAVI

Područni ured za katastar _______________________________

Odjel za katastar nekretnina _____________________________

ili

Središnji ured

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE IZDAVANJA PODATAKA KAO STALNOM KORISNIKU

Molim vas da temeljem članka 10. stavaka 2. i 3. Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina, odobrite gore navedenoj fizičkoj/pravnoj osobi izdavanje podataka državne izmjere i katastra nekretnina kao stalnom korisniku.

Podnošenjem ovoga zahtjeva preuzimam/o obavezu da će se za izdavanje podataka podnositi pojedinačni zahtjevi te da će se stvarni troškovi uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina plaćati po dostavljanju računa od strane Državne geodetske uprave.

Račun će se dostavljati:

a) po dosizanju iznosa od cca 1.000,00 kn

b) po dosizanju iznosa od cca 3.000,00 kn

c) jednom mjesečno

d) jednom tromjesečno

U ___________, ___, ____, ______

Odgovorna osoba stalnog korisnika:

____________________________________________________
Ime i prezimePotpis

__________________________________________________

Napomena: Za podnošenje zahtjeva za odobravanje izdavanja podataka kao stalnom korisniku, ovlaštena je ISKLJUČIVO odgovorna osoba fizičke ili pravne osobe – korisnika.

__________________________________________________

Odobrava se izdavanje podataka za stalnog korisnika prema podnesenom zahtjevu:

Naziv/Ime i prezime ___________________________________

Adresa ____________________________________________

OIB ___________________________

(stalni korisnik)

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 08/17, 37/17 i 129/17), upravna pristojba po tarifnom broju 1. na ovaj zahtjev se ne naplaćuje.

U ___________, ___, ____, ______

__________________________________________________

Odobrio:

KLASA: ____________________

URBROJ: ____________________

____________ (popunjava službena osoba)

(mjesto i datum)

PRILOG 6.

IZJAVA

Temeljem članka 16. stavka 1. Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina dolje potpisani KORISNIK PODATAKA, daje sljedeću

IZJAVU

Izjavljujem da sam od Državne geodetske uprave preuzeo

____________________________________________________________________________________________________

(detaljno popisati preuzete podatke)

Preuzeti podaci bit će korišteni isključivo za

____________________________________________________________________________________________________

(navesti svrhu, odnosno konkretni posao/zadatak)

Upoznati smo s činjenicom da smo preuzimanjem stekli pravo uporabe podataka za odobrenu svrhu/posao, te nam ni na koji način nije preneseno pravo vlasništva nad podacima.

Poznato nam je da je svako umnožavanje, davanje dobivenih podataka na uporabu drugim osobama kao i uporaba istih u druge svrhe osim za svrhu za koju su izdani, kažnjivo u smislu čl. 155. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17).

Korisnik: ____________________ Odgovorna osoba korisnika: ___________________ (naziv ili ime i prezime) (ime i prezime)

OIB: ________________________________________
(potpis)

PRILOG 7.

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE KORISNIČKOG IMENA I LOZINKE

Naziv/Ime i prezime ___________________________________

(fizička ili pravna osoba koja ima suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno posebnom zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti)

Adresa: ____________________________________________

OIB ___________________________

DRŽAVNOJ GEODETSKOJ UPRAVI

podnosi

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE KORISNIČKOG IMENA I LOZINKE

Molim vas da temeljem članka 12. stavaka 1. i 5. Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina, odobrite gore navedenoj fizičkoj/pravnoj osobi koja ima suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova izdanu rješenjem Državne geodetske uprave

KLASA: ____________ URBROJ:___________ od ____________

KLASA: ____________ URBROJ:___________ od ____________

KLASA: ____________ URBROJ:___________ od ____________

izdavanje korisničkog imena i lozinke za preuzimanje podataka državne izmjere i katastra nekretnina elektroničkim putem u svrhu izrade i predaje elaborata na pregled i potvrđivanje u digitalnom obliku korištenjem sustava Državne geodetske uprave za izradu geodetskog elaborata.

U ___________, ___, ____, ______

Odgovorna osoba:

____________________________________________________
Ime i prezimePotpis

Napomena: Za podnošenje zahtjeva za izdavanje korisničkog imena i lozinke, preuzimanje i potpisivanje Izjave o korištenju preuzetih podataka, ovlaštena je ISKLJUČIVO odgovorna osoba fizičke ili pravne osobe kojoj je rješenjem Državne geodetske uprave izdana suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

__________________________________________________

Odobrava se izdavanje korisničkog imena i lozinke za preuzimanje podataka državne izmjere i katastra nekretnina elektroničkim putem u svrhu izrade i predaje elaborata na pregled i potvrđivanje u digitalnom obliku korištenjem sustava Državne geodetske uprave za izradu geodetskog elaborata, prema podnesenom zahtjevu i to:

Naziv/Ime i prezime __________________________________,

OIB _____________________

koja se vodi u Evidenciji suglasnosti Državne geodetske uprave pod brojem: ________.

Korisničko ime: __________________

Lozinka: ________________________

Odobreno Korisničko ime i Lozinka može se koristiti za pristup sljedećim adresama:

One Stop Shop (OSS): _____________________________

Sustav digitalnog geodetskog elaborata (SDGE): ________________

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 08/17, 37/17 i 129/17), upravna pristojba po tarifnom broju 1. na ovaj zahtjev se ne naplaćuje.

U ___________, ___, ____, ______

__________________________________________________

Odobrio:

KLASA: ____________________

URBROJ: ___________________

Zagreb, ______________________ (popunjava službena osoba)

Ime i prezime, OIB, broj osobne iskaznice:__________________

Datum preuzimanja: ____________

PRILOG 8.

IZJAVA

Temeljem članka 16. stavka 3. Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina dolje potpisana odgovorna osoba fizičke ili pravne osobe kojoj je rješenjem Državne geodetske uprave izdana suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova, daje sljedeću

IZJAVU

Izjavljujem da ću podatke dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina preuzete elektroničkim putem upotrebljavati isključivo za potrebe održavanja katastra nekretnina, katastra zemljišta i katastra infrastrukture.

Upoznati smo s činjenicom da smo preuzimanjem stekli pravo uporabe podataka za odobrenu svrhu/posao, te nam ni na koji način nije preneseno pravo vlasništva nad podacima.

Poznato nam je da je svako umnožavanje, davanje dobivenih podataka na uporabu drugim osobama kao i uporaba istih u druge svrhe osim za svrhu za koju su izdani, kažnjivo u smislu čl. 155. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17).

Korisničko ime i lozinku preuzeo:__________________
(vlastoručni potpis)

Korisnik: __________Odgovorna osoba korisnika: ________
(naziv ili ime i prezime)(ime i prezime)
OIB: _________________________________
(potpis)