Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti, klasa: 007-03/18-03/01, urbroj: 689/2-18-3 od 7. lipnja 2018.

NN 59/2018 (4.7.2018.), Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti, klasa: 007-03/18-03/01, urbroj: 689/2-18-3 od 7. lipnja 2018.

POVJERENSTVO ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI

1244

Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti, u postupku utvrđivanja reprezentativnosti udruga poslodavaca više razine za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini pokrenutom po zahtjevu Hrvatske udruge poslodavaca, na temelju odredbe članka 20. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine« broj 93/14 i 56/15, u daljnjem tekstu: Zakon), donosi

RJEŠENJE

I. HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA, Zagreb, Radnička cesta 52, registarski broj UPV 1, reprezentativna je za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini.

II. Rješenje postaje izvršno danom dostave stranci.

III. Danom izvršnosti ovoga rješenja prestaje važiti reprezentativnost za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini utvrđena rješenjem, klasa: 006-04/12-06/26, urbroj: 689/1-13-14, od 7. ožujka 2013.

IV. Rješenje će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Klasa: 007-03/18-03/01

Urbroj: 689/2-18-3

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Potpredsjednik Povjerenstva
prof. dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.