Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

NN 61/2018 (11.7.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

HRVATSKI SABOR

1268

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. lipnja 2018.

Klasa: 011-01/18-01/72

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 3. srpnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA

Članak 1.

U Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita (»Narodne novine«, br. 65/17.) u članku 1. stavku 2. riječi: »javnom pozivu koji« zamjenjuju se riječima: »javnim pozivima koje«, a riječi: »31. srpnja 2018.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2020., za svaku kalendarsku, odnosno proračunsku godinu.«.

Članak 2.

U članku 3. iza riječi: »obvezni odnosi« dodaju se riječi: »i zakon kojim se uređuje stambeno potrošačko kreditiranje«.

Članak 3.

U članku 7. iza riječi: »u vlasništvu nema stan, odnosno kuću« dodaju se riječi: »koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život«, a iza riječi: »u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću« dodaju se riječi: »koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a«.

Članak 4.

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kreditne institucije odabrane na način iz stavka 2. ovoga članka (u daljnjem tekstu: odabrana kreditna institucija) s Republikom Hrvatskom skapaju ugovor kojim se obvezuju davati subvencionirane kredite i s tim u vezi obavljati poslove pod uvjetima i na način uređen ovim Zakonom i propisima kojima se uređuje stambeno potrošačko kreditiranje.«.

Članak 5.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kredit koji građanin uzima od odabrane kreditne institucije za kupnju stana ili kuće odnosno za gradnju kuće radi rješavanja svojeg stambenog pitanja subvencionira se sredstvima iz proračuna Republike Hrvatske, koja se u skladu s ovim Zakonom odobravaju korisniku tog kredita (u daljnjem tekstu: korisnik kredita) na način da se tim sredstvima prvih pet godina plaća dio mjesečnih obroka ili anuiteta koji ovisi o skupini u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti na dan objave javnog poziva:

I. skupina 51% mjesečnog obroka ili anuiteta

II. skupina 48% mjesečnog obroka ili anuiteta

III. skupina 45% mjesečnog obroka ili anuiteta

IV. skupina 42% mjesečnog obroka ili anuiteta

V. skupina 39% mjesečnog obroka ili anuiteta

VI. skupina 36% mjesečnog obroka ili anuiteta

VII. skupina 33% mjesečnog obroka ili anuiteta

VIII. skupina 30% mjesečnog obroka ili anuiteta.«.

U stavcima 2. i 3. riječi: »prve četiri godine« zamjenjuju se riječima: »prvih pet godina«.

Članak 6.

U članku 12. stavcima 1. i 2. riječi: »jednu godinu« zamjenjuju se riječima: »dvije godine«.

Članak 7.

U članku 15. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Korisnik kredita uz zahtjev za subvencioniranje kredita iz stavka 1. ovoga članka za kupnju stana ili kuće, osim dokumenata koje traži odabrana kreditna institucija, prilaže:

– presliku osobne iskaznice

– predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita

– presliku zemljišnoknjižnog izvatka

– presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti

– potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom

– javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba vlastitog stanovanja i

– javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Korisnik kredita uz zahtjev za subvencioniranje kredita iz stavka 1. ovoga članka za gradnju kuće, osim dokumenata koje traži odabrana kreditna institucija, prilaže:

– presliku osobne iskaznice

– presliku zemljišnoknjižnog izvatka

– presliku akta za građenje

– presliku troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje

– potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom

– javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja i

– javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće.«.

Članak 8.

U članku 19. stavku 2. riječ: »oglasom« zamjenjuje se riječju: »oglasima«.

Članak 9.

U članku 21. stavku 1. iza riječi: »ovim Zakonom,« dodaju se riječi: »zakonom kojim se uređuje stambeno potrošačko kreditiranje,«.

Članak 10.

U članku 29. stavku 1. iza riječi: »u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću« dodaju se riječi: »koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a«.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/79

Zagreb, 29. lipnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.